MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE"

Transkript

1 MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av han. I matematikk forstår en grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem og løsningsstrategier med andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problem ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En lager tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagram. I tillegg bruker en matematiske symbol og det formelle språket i faget. Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde matematiske uttrykk, diagram, tabeller, symbol, formler og logiske resonnement. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svaret er. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publisering. Det handler òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelige hjelpemiddel, og være kritisk til kilder, analyser og resultat.

2 Kunnskap om læring: Motivasjon skapes bl.a. ved at lærer er engasjert i faget og elevene. Det må stilles krav til elevene ut i fra den enkeltes forutsetninger Læring skjer i aktivitet og samhandling med andre. (se læringspyramiden) Læring = forandring av atferd Forutsetning for at læring skal skje, er at eleven er aktivt deltakende og ser sammenhenger mellom ny og gammel kunnskap. Læring må ha utgangspunkt i elevenes forkunnskaper Formålet med undervisningen må til enhver tid være klart for elevene Det må være en variasjon av arbeidsmetoder for å ivareta ulike læringsstiler Kartlegging Kartlegging gjennomføres på alle trinn. Elever under kritisk grense, eller som en er bekymret for, meldes opp til spespedteamet for vurdering av behov for utredning. Vurdering Elevene skal gis systematisk underveis-, forover- og sluttvurdering, både på kort, mellom og lang sikt. Plan for kompetanseheving Alle lærere må ha kompetanse i fht. å jobbe etter denne planen, og har ansvar for å melde fra om behov for kompetanseheving. Kompetansemål etter 2.trinn 1) telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2) bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser 3) gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter 4) utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrete tall Kompetansemål etter 4.trinn OG ALGEBRA 1) beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke talstørrelser på varierte måter 2) gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning, tellemateriell og skriftlige notat, gjennomføre overslagsregning med enkle tall og vurdere svar 3) utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrete tall både i hodet og på papiret

3 5) doble og halvere 6. kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre 4) bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner 5) velge regneart og grunngi valget, bruke tabellkunnskaper om regneartene og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene 6) eksperimentere med, kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer i enkle tallmønster 1) kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene 2) kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner 3) lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive de muntlig 1) kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindere og enkle polyeder 2) tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og design 3) kjenne igjen og bruke speilsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjoner 4) lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntlig 5) plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy MÅLING 1) sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av passelige måleenheter 2) kunne benevne dager, måneder og enkle klokkeslett 3) kjenne igjen de norske myntene og bruke de i kjøp og salg MÅLING 1) gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler 2) bruke ikke-standardiserte målenheter og forklare formålet med å standardisere målenheter, og gjøre om mellom vanlige målenheter 3) sammenligne størrelser ved hjelp av passelige måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemiddel 4) løyse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 1) samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram MATEMATIKK - PLAN 1. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Elevene skal øve på å telle. Elevene skal lære tallene 1-9. Elevene skal bli kjent med tallene 10, 11 og 12. Telleregler, telle konkreter, telle i situasjoner i skolehverdagen. Skrive, spore, tegne tellemengder. Konkretiseringsmateriell, for eksempel tellebrikker, klosser. Tallkort, spill, terninger, arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Kartlegging Vurdering Lage regnefortellinger både teoretisk og praktisk. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok),

4 Elevene blir kjent med at + betyr å få mer og at - betyr å ta vekk. Elevene skal øve på enkel addisjon og subtraksjon. Løse oppgaver. Abakus grunnbok og oppgavebok. Pedagogisk programvare Elevene skal øve på like mange. Elevene skal øve på flere og færre. Elevene skal lære <, > og =. Elevene skal lære dobbelt og halvparten. Elevene skal lære sirkel, trekant, kvadrat og rektangel. Elevene skal kjenne igjen kule, sylinder og terning. Vi øver med krokodillen og mengder. Øve med konkreter, tegninger og til slutt med tallsymboler. Arbeide med konkreter. Bruke situasjoner fra elevenes hverdag. Løse oppgaver. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Pedagogisk programvare. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Elevene skal lære speilsymmetri. Elevene skal øve på å lage mønster. Sortere etter ulike egenskaper. Finne geometriske former i omgivelsene. Tegne/lage ulike figurer av geometriske former. Origami. Løse oppgaver. Gå på symmetrijakt i omgivelsene. Tegne symmetri. Finne mønster i omgivelsene. Lage mønster av konkreter vi finner inne og ute. Tegne mønster. Logiske brikker, tredimensjonale figurer, geometriske figurer på skolens område/i klasserommet, emballasje som elevene tar med fra hjemmet. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Speil. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Naturmateriell, konkretiseringsmateriell. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. MÅLING Elevene skal øve på å sammenligne lengder. Finne ting i omgivelsene og sammenligne lengder. Måle lengder. Ulltråd STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Elevene skal øve på liten/stor, kort/lang, tykk/tynn, høy/lav, tung/lett. Elevene skal øve på plassering. (Over - under, foran - bak, i, på, ved siden) Elevene skal lære søylediagram. Sammenlikne konkreter. Veie og måle. Sortere. Preposisjoner i hverdagslivet på skolen. Leker("Kongen befaler", "Hauk og due" ) Gjøre undersøkelser blant elevene. Tegne søylediagram. Sammenlikne diagram. Konkretiseringsmateriell. Abakus grunnbok og oppgavebok. I klasserommet og ute.. Arbeidsbok (tallbok) Klosser, farget papir, storblokk. Abakus grunnbok og oppgavebok. 2. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Elevene skal kunne tallene 0-9. Tallkameratene 0-9. Addisjon og subtraksjon opp til 9. Elevene skal kunne tallet 10. Elevene skal kjenne begrepet tallkjærester. Elevene skal kunne addere og subtrahere med tall, opp til 10. Dobbelt og halvpart. Vi teller konkreter. Vi øver rekkefølge og tallenes plass i tallrekka. Vi kombinerer tallsymbol og mengde. Vi lærer ordenstall. Bruker kalender. Tallkjærester og tallkamerater Vi bruker regnespill og lager regnefortellinger. Vi lager handlelister og leker butikk og ulike aktiviteter med veksling. Vi bretter papir og deler mengder. Bruke konkreter Terninger, Yatzy, kulerammer, linjal, tallinjer, ped. programmer, og tellebrikker til overhead, klosser Lekepenger Uteskolematematikk for 1.-4.trinn. Penger, klosser, tierbunter og kuleramme Kortstokker Kartlegging Vurdering Alle teller Kapittelprøver Nasjonal kartleggingsprøve Elevsamtale Utviklingssamtale

5 Partall og oddetall. Tallene Addisjon og subtraksjon opp til 20 Hele tiere til 100. Tallene Addisjon og subtraksjon opp til 50. Regning med penger. Tallene Addisjon og subtraksjon med tallene til 100. Gjenkjenne og fortsette mønstre. Gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Sammenligne flater. Gjenkjenn og beskriv sirkel, trekant, rektangel og kvadrat. Gjenkjenn og beskrive de tredimensjonale figurene terning, prisme, kule og sylinder. og lære dobbelt. Lage par og se om det blir noe til overs. Bruke tiere og enere. Vi lager linjal og bruker den som tallinje både i addisjon og subtraksjon Gruppere i tiere, telle med 10 om gangen. Øve flere/færre, telle forlengs og baklengs. Vi overfører regning med tall med ett siffer til tall med to siffer. Veksle penger Lage mønster. Brette og klippe papir. Bruke speil Tegne på ruteark Telle ruter og tegne figurer med ruter. Sortere former som omgir oss i hverdagen. Telle hjørner, sider og kanter. Lage figurer. Hundreplater Konkreter Lekepenger Logiske brikker. Centikuber. Speil. MÅLING Elevene skal øve på å sammenligne lengder. Ukedagene og deres rekkefølge og navnet på månedene, rekkefølgen på dem og hvilken årstid de inngår i. Lese av hele og halve timer på analoge klokker. Vite sånn omtrent hvor lang tid en time er og kan fortelle om noen aktiviteter som varer omtrent så lenge. Daglig gjennomgåelse av dag og dato. Sanger og regler. Fødselsdato. Arbeide med lekeklokker. Løse oppgaver med tid. Modeller av de tredimensjonale figurene. Bruke verdiløst materiale. Kalender og lekeklokker. Anslå lengder og sammenligne størrelser tilknyttet lengde. Anslå areal og sammenligne størrelser tilknyttet areal. Lære meter og centimeter. Lære at vekt kan måles i kilo. Gjenkjenne de norske myntene og verdien av dem. Å bruke uformelle målenheter, som tommer, museskritt, blyanter, pinner osv. ved lengde. Anslå og måle ulike flater ved hjelp av ulike arkstørrelser og esker. Lage regnefortellinger og løse oppgaver Finne gjenstander som veier omtrent et kilo. Bruke myntene i kjøp og salg (butikk). Veksle penger. Klassesett med målbånd, linjaler, klokke, emballasje som kan veies og måles. Fjærvekt, skålvekt og humpedisse. Mynter, lekepenger.

6 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Samle og sortere enkle data i passende kategorier. Telle opp antallet i hver kategori, for eksempel med tellestreker og med tallsymboler. Sette data opp i en tabell og illustrere data i søylediagrammer. Lese av enkle søylediagram. Bruke tellestreker ved valg og avstemming. Lage søylediagram. Terninger, kort og konkreter. Tavle og kritt. Rutepapir og blyant. 3. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Lese, skrive og ordne tall opp til 1000 og bli fortrolige med mengder innenfor dette tallområdet. Telle opp store mengder ved å dele inn i tiere og hundrere. Telle forover og bakover med 1, 2, 5 10, 50, 100. Uttrykke flersifrede tall på ulike måter, med konkreter og med tallsymboler. Skrive tall på utvidet form, og å slå sammen enere, tiere og hundrere til ett tall. Om posisjonssystemet, dets kulturelle opprinnelse og betydningen av sifferet 0. Gruppeoppgaver og bruk av konkreter. Individuelt arbeid. Arbeid med sifrenes plassering. Lage regnefortellinger. Bruk av audiovisuelle hjelpemidler/data. Penger Posisjonsplater Tellebrikker Cuisenairestaver T allinje Kartlegging Vurdering Periodeprøver Alle teller Uketester Veksle mellom enere og tiere og mellom tiere og hundrere. Bruke tallforståelse og gruppering i tiere og hundrere for å utvikle egne regnemetoder i forbindelse med addisjon og subtraksjon av tresifrede tall. Plassere tall på tallinjen og bruke tallinjen som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon. Til det er den tomme tallinjen særlig effektiv. Arbeid med å utvikle gode algoritmer. Klasseundervisning. Gruppearbeid. Individuelt arbeid. Bruk av audiovisuelle hjelpemidler/data. Bruk av konkretsiseringsmateriell. Ulike aktiviteter der veksling er aktuelt, f.eks kafé, butikk og lignende. Runde av tall til nærmeste tier eller hundrer og bruke dette i overslagregning. Om multiplikasjon som gjentatt addisjon, som hopp på tallinjen og på rutenett. 2, 3 4, 5- og 10 gangen. Om divisjon i ulike praktiske sammenhenger, både målingsdivisjon og delingsdivisjon. Øvelser med gjenstander som er priset, samtale om hvor mye gjenstandene omtrent koster. Gruppearbeid. Klassesamtale. Individuelt arbeid Klasseromsundervisning. Penger Multiplikasjonskort Multiplikasjonstester, skriftlig og muntlig.

7 Kjenne igjen enkle tallmønstre, for eksempel se hvordan gangetabellene danner mønstre på en hundrerrute. Elevene kan fortsette tallmønstre, de kan putte inn manglende tall, og de kan også forklare mønsteret muntlig. Gruppearbeid, praktiske oppgaver. Lage regnefortellinger fra dagliglivet. Synge gangetabellen. Cd Rutenett Diplom Multiplikasjonstabellen Yatzy Gjenkjenne og beskrive trekk ved to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater og sortere figurer etter disse trekkene. De tredimensjonale figurene elevene vil lære om er terning, prisme og pyramide, mens de todimensjonale er firkanter som rektangel, kvadrat og parallellogram. Lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. Bli kjent med overflaten til tredimensjonale figurer. Lære å måle omkrets MÅLING Anslå, måle og sammenligne størrelser tilknyttet lengde, vekt, areal og volum og temperatur. Bruke ulike målenheter og måleteknikker og kunne diskutere hvor nøyaktig en måling er. Lære å lese og skrive klokkeslett, både analogt og digitalt, og lære de muntlige betegnelsene av klokkeslett. Lære hele og halve timer og kvarter på klokken. Grupperoppgaver der elevene sorterer etter ulike egenskaper, lete etter figurer med ulike geometriske former, trene motoriske ferdigheter ved å tegne/lage ulike figurer. Lage kunstverk av geometriske former. Bygge korthus Pararbeid med å måle ulike figurer. Pedagogisk programvare Praktiske /konkrete gruppeoppgaver med måling og enheter. Bruke abakus bøkene. Klassesamtale om timer, minutter og sekunder. Gruppeoppgaver og pararbeid med klokke. Kortstokk Abakus oppgavebok og grunnbok Læringsbrikker tredimensjonale figurer, centikuber geometriske figurer på skolens område/i klasserommet, emballasje som elevene tar med fra hjemmet og konstrueringsutstyr Spikerbrett Erter og tannpirkere til å lage geometriske figurer. Linjal Ruteark Abakusbøker Rekvisitter i klasserommet Målebånd, linjaler, termometer, litermål, vekt. Stor klokke Papirklokke Digitale hjelpemidler Periodeprøver Bygge modeller for å teste kunnskap Uketester Test tilhørende kapittel i grunnbok. Test tilhørende kapittel i grunnbok. Uketester STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Samle og sortere enkle data i passende kategorier og telle opp antallet i hver kategori. Sette data opp i en tabell og illustrere data i søylediagrammer. Lese av enkle søylediagram. Samle inn informasjon Lage tabeller og diagrammer Jobbe med regneark Lese av diagrammer og tabeller Bruke tabeller og diagrammer i dagliglivet Gruppeoppgaver og klassesamtaler Lærebøker Data/ exel Flip over/plakater Terninger Kort Digitale hjelpemidler 4. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Utvikle tenkemåter og strategier, samt matematisk språk. Tallene til Plassverdisystemet, å dele opp tall i enere, tiere, Tallene til Ulike regnespill. Uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem på en tallinje. Abakus lærerveiledning Ruteboken Kartlegging Vurdering Abakus, emnetest Alle teller Elevsamtale og vurderingsskjema Utviklingssamtale

8 hundrere og tusener. Desimaltall Regnemåter Oppstillingsmåter; Addisjon og subtraksjon med tresifrete tall. Divisjon med 2-10 Multiplisere og dividere fra 2-10 Overslag Runde av til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å gjøre overslag. Brøk Brøk som del av en helhet, hvor helheten kan være en mengde, en lengde eller en figur. Arbeide med begrepet teller og nevner. Sammenligne brøker med ensifrete nevner. Desimaltall Mål og vekt Uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem på en tallinje. Regnemåter Løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritmen. Matematiske samtaler og muntlige regnefortellinger. Løse oppgaver ved å hoppe på tallinjen og ved å bruke rutenett. Føring av tekstoppgaver. Ulike aktiviteter med veksling. Divisjon med 2-10 Multiplisere og dividere fra 2-10 Overslag Regne i ulike praktiske situasjoner innen de fire regneartene, blant annet kjøp og salg. Brøk -arbeidsmåter Lage regnefortellinger Synliggjøre med konkreter Repetisjon; Bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, som gangetabellen for ensifrete tall. Matematikk i praksis for 1.-4.trinn Uteskolematematikk for 1.-4.trinn Audiovisuelle hjelpemidler/data Pedagogiske programmer Konkretiseringsutstyr - Terninger - Kortstokker - Yatzy - Centikuber - Papirpenger - Kulerammer - Linjal - Tallinje - Rutenett Tavle Regnebok Muntlig framstilling Mat Drikke Materiell Elevene skal kjenne igjen, beskrive trekk ved og kunne bruke kunnskapene i konkrete situasjoner; - Symmetrilinje - Parallellsforskyvning - Mønster - Pyramide og kjegler - Vinkel, kart og koordinatsystem Origami Lage og beskrive enkle mønstre ved å gjenta og forskyve en form. Kjenne igjen speilsymmetri, påvise symmetrilinjer, også i figurer der det er flere, og selv lage og utforske symmetriske mønstre. Gruppeoppgaver der elevene sorterer etter ulike egenskaper, lete etter figurer med ulike geometriske Samme materiell som på + Papir (ulike format) Læringsbrikker Tredimensjonale figurer Centikuber Finne geometriske figurer ute og inne konstrueringsutstyr Abakus, emnetest Alle teller Elevsamtale og vurderingsskjema Utviklingssamtale

9 MÅLING Klokken Lese av klokkeslett, timer, minutter og sekunder, både på analoge og digitale klokker. Beregne hvor lang tid det er mellom to klokkeslett i timer og minutter. Kalender Lære å lese kalender. Lengde og vekt Sammenligne størrelser som - Millimeter og kilometer - Kilo og gram former, trene motoriske ferdigheter ved å tegne/lage ulike figurer. Lage "kunstverk" av geometriske former. Kjenne igjen, måle og vurdere sentrale vinkler som spisse, rette og stumpe. Plassere i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Beskrive posisjoner på kart. Måle tid og anslå ulike tidsintervaller som timer, minutter og sekunder. Bruke hensiktsmessige måleredskaper og å lese av skalaer. Samme materiell som på + Klassesett med - Målbånd - Linjaler - Litermål - Vekt - Klokke - termometer Termometer og negative tall Lære negative tall og kunne lese av et termometer. STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram, og kommentere dette. Gjennomføre enkle undersøkelser og samle inn ulike typer data, kategorisere, telle opp og illustrere dataene i tabeller og søylediagram. Lese og kommentere søylediagram. Beskrive posisjoner på kart. Samme materiell som på + Data Terninger Kort Rutetabeller Kompetansemål etter 7.trinn 1) beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de på tallinjen 2) finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 3) utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning, og bruke lommeregner i beregninger 4) beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger 5) stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter, og argumentere for løsningsmetoder 6) utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønster og tallmønster

10 1) analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske omgrep 2) bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med et forsvinningspunkt 3) beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyving 4) bruke koordinater til å beskrive plassering og rørsle i et koordinatsystem, på papiret og digitalt 5) bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem MÅLING 1) velge passende måleredskaper og gjøre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi, og vurdere resultatene ut frå presisjon og måleusikkerhet 2) gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle beregninger 3) velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter 4) forklare oppbyggingen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer 5) bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og arbeidstegninger 6) bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart og regne om mellom valutaer STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 1) planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkinger og eksperiment 2) representere data i tabeller og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er 3) finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i forhold til hverandre 4) vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperiment og beregnet sannsynlighet i enkle situasjoner 5. trinn Sifre og tall Posisjonssystemet Multiplikasjonstabellen Divisjonstabellen Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Gjennom eksempel prøver vi å relatere oppgavene til Sifre og tall: Nettsteder Kalkulator Talllinjer Penger Kartlegging Vurdering Kapittelprøver Periodeprøver Nasjonale prøver Alle teller

11 Tallinje Negative tall Brøkbegrepet Overslag Tall til Multiplikasjonstabellen Divisjonstabellen elevenes hverdag. Regnefortellinger Vi bruker brøkklosser, tallinjer og illustrasjoner for å konkretisere begreper. Drilling av gangetabellen gjennom lek, for eksempel rutenett på skoleplassen. Klosser Terninger Kort Brøkklosser Termometer Tidslinje Debet og kredit MÅLING Avstand: m, dm, cm og med mer Vekt: tonn, kilo, hekto og gram Desimaltall Tid: døgn, time, minutt og sekund Tidsforskjeller Volum: l, dl, cl Avstand: mil, km og m Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Lag meterstokk og kvadratruter (5.kl) i tre. Gruble.net Målebånd og målehjul Vekt Litermål, dl mål. Digital og analog klokke Termometer Meterstokk og kvadratruter Omkrets til trekanter og firkanter Figurer, former og mønstre Koordinatsystem med kart Bruk av datamaskin: tegneprogram Forstørring Areal Former og mønstre Overslag Bruk av datamaskin: tegneprogram Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Vi jobber også med data og autofigurer i Word Vi måler ting og regner ut areal og omkrets Linjal og gradskive Tau Google earth Kopiark fra lærerveiledning Geometriske figurer i plast og til overhead Word REGNEMÅTER Addisjon med minne Subtraksjon med veksling Addisjon og subtraksjon med desimaltall Multiplikasjon med to og tresifrede tall Divisjon med to og tresifrede tall Multiplikasjon og divisjon med desimaltall Brøk: enkel addisjon og subtraksjon Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Regnefortellingskort med fasit. Lommeregner Penger, sedler og mynter Kuber Brøkterninger, tellebrikker Kapittelprøver Periodeprøver Nasjonale prøver Alle teller

12 BEHANDLING AV DATA Undersøkelser Enkle tabeller Søylediagram Bruk av datamaskin: regneark og ulike diagrammer Undersøkelser Rutetider Søylediagram Bruk av datamaskin: regneark og ulike diagrammer Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Excel regneark Buss og togruter ABAMIKS Lommeregner Problemløsning Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsning Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Spill Kort Lommeregner 6. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Undersøke tall. Utforske og beskrive tallmønstre. Multiplikasjon og divisjon med 10, 100 og Romertall. Partall og oddetall Undervisningen baserer seg på tips og metoder fra lærerveiledningen, og man benytter pedagogisk konkretiserings-verktøy underveis. Forskjellige strategier for hoderegning. Bevisstgjøre elevene om den store forskjellen mellom dekadiske enheter og romertall Pedagogisk materiell (Matematikkskapet) Kartlegging Vurdering Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir

13 Primtall Likeverdige brøker. Desimaltall. Brøker og desimaltall på tallinja. Avrunding av desimaltall. MÅLING OG ENHETER Vekt: tonn, kg, hg, g. Temperatur. Myntenheter, kurs og omregning. Avstand: mil, km, m, dm, cm og mm. Volum: l, dl, cl og ml. Tid: år, måned, uke, døgn, time, min og s Måling i andre kulturer. Bruk av kuleramme Faktorisering Bruke tallinjen Samarbeid med faglærerne i K&H og Heimkunnskap Praktiske elevaktiviteter, inne og ute. Dele opp konkreter i brøker. Tegne mønster; tekstil/sløyd Vekter av forskjellig slag Inne- og utetermometer Valutakurser (aviser, nett) Metermål, linjaler, kart Måleredskaper for væsker Kalendere, klokker dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. Ukeslutsprøve Alle teller Koordinatsystemet Bygge tredimensjonale modeller Mønster. Forminsking Geometriske begreper som punkt, linjestykke m.m. Måle vinkler Areal til trekanter og firkanter Mangekant og sirkel Parallellforskyving Kart og målestokk Lage kart Klippe og lime tredimensjonale modeller Lage modeller (på ark) av klasserom, skole og skoleplass Lage egne rettvinklete trekanter Arbeide med konkrete, geometriske fig. Gradskive Passer Kart, atlas REGNEMÅTER Multiplikasjon og divisjon av flersifrete tall. Addisjon og subtraksjon med høye tall. Brøk: addisjon og subtraksjon. De fire regneartene. Desimaltall, alle regnearter Brøk: multiplikasjon BEHANDLING AV DATA Metodeinnlæring og drill! Pedagogisk regnemateriell (For eksempel i matematikkskapet) Annet konkretiseringsmateriell Kart, atlas Ruteark Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven.

14 Søylediagram Linjediagram Gjennomsnitt Bruk av datamaskin Linjediagram Sektordiagram Gjennomsnitt, median og typetall Sannsynlighet Bruk av datamaskin Bruk av egne pedagogiske programmer på PC Ta i bruk elevenes personalia og interessefelt (skonummer, høyde / tv-programmer, datakunnskap etc.) Regneark Terninger Datamaskiner Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. ABAMIKS Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Problemløsnings-oppgaver, hentet fra nettet Kalkulator for overhead Diverse spill 7. trinn Prosent. Prosent, brøk og desimaltall. Primtall og sammensatte tall. Negative tall. Avrunding av desimaltall Overslag. Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Se sammenhengen mellom brøk og prosent. Introdusere desimaltall som en form for brøk 0,5=1/2=50 %. Multiplisere seg frem til tall, til forskjell fra primtall. Praktisk bruk av negative tall. Praktisk bruk av avrunding og overslag. Sektorer, halvering av papir ved bretting. Begrepene hel, halv, og udelelig. Temperaturmålere. Smartboard Abakus hjemmeside Kalkulator Butikk og betaling Sektorer Kartlegging Vurdering Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig

15 Forenkle og utvide brøk. Sammenheng mellom brøk og prosent. Kvadrering og kvadratrot. MÅLING OG ENHETER Tid: år, måned, uke, døgn, time, min og sekund. Tidsforskjeller. Tidssoner. Avstand: mil, km og m. Fart. Temperatur. Vekt: tonn, kg, hg, og g. Volum: hl, l, dl, cl og ml. 1 dm3 = 1 liter Måleusikkerhet Spill: Sparegrisen. Oppdeling av tid. Hvilke betydning har naturen i vår forståelse av tid? Tid, avstand og temperatur baserer seg på måleenheter. Utarbeide en oversikt over måleenheter og sentrale begreper som kilo, hekto osv. Målenøyaktighet. Måle forskjell i kroppslengde stående og liggende. Samarbeid med fagene kunst og håndverk og sløyd. Alt som kan deles i hundredeler Kvadrat i ulike størrelser. Klokker og kalender. Kart Gradestokk og termometer Metermål og linjal Måleredskaper: vekter av forskjellig slag og ulike mål for væsker. Bruke en oversikt over ulike måleenheter til oppgaveløsning. vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. Alle teller Areal til mangekanter. Areal til sammensatte figurer. Måle vinkler. Arbeidstegninger. Overflate og volum til prisme. Sirkel: omkrets og areal. Speilingssymmetri. Rotasjonssymmetri. Perspektivtegning. Tredimensjonale figurer. Beskrive bevegelse i et koordinatsystem. Forklare begrepet areal/flateinnhold. Finne arealet til for eksempel pulten, vindu, tavle osv. Utvide dette til sammensatte figurer som klasserommet. Jobbe med fyrstikkesker, og finne volum og overflate. Utforsking av pi. Dele inn sirkler i sektorer. Måle omkrets og regne ut omkrets. Samarbeide med gym, der man er hverandres speil, altså hermer hverandres bevegelser. Perspektivtegning og tredimensjonale figurer: Samarbeid med fagene tegning og kunst og håndverk. Bruke koordinatsystem i lokale kart. Mangekanter. Gradskive Millimeterpapir og linjal. Fyrstikkesker. Passer, linjal og hjul, målebånd. Speil Ark, saks og dreiningspunkt. Millimeterpapir Ruteark, kart og atlas. Kompass. REGNEMÅTER Brøk: addisjon og subtraksjon, finne felles nevner, formulere regler. De fire regneartene, formulere regler. Divisjon med rest. Desimaltall, alle regnearter. Å regne med prosent. De fire regneartene. Desimaltall, alle regnearter. BEHANDLING AV DATA Bruke brøksektorer av ulike typer. Dele ark med saks eller bretting, og skrive brøkene. Drille på oppstilling og utregning. Se sammenheng mellom brøk og prosent. Drille på oppstilling av de forskjellige regneartene. Se sammenhengen mellom prosent og brøk. Samle inn data og presentere de ved hjelp av ulike Brøksektorer og ark. Konkretisering ved hjelp av hundredels-ark. Regneark Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes

16 Sektordiagram. Sannsynlighet. Bruk av datamaskin. Eksperimenter. Vurdering av type diagram Hyppighet, gjennomsnitt, median og typetall. Lønn, sparing og rente: regneark. diagram. Samarbeide med for eksempel naturfag om systematisering og presentajson av informasjon. Terninger Datamaskin Kast av ball, terninger, gjennomsnittsfart. Regneark. underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. ABAMIKS Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Fokus på praktisk matte for å øke helhetsforståelsen og oppmuntre til lek med tall. Spill Grubleoppgaver Praktiske oppgaver Internett

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Lokal læreplan i Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Grunnskolen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedområder.. side 3 Gjennomføring.. side 10 Målark. side 11 Digitale ressurser.. side 19 2 HOVEDOMRÅDER Matematikkplanen

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Statistikk: Elevene skal kunne samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 3. og 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MATTE 3. og 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MATTE 3. og 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 3 a og b, 4 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket

Detaljer

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 3. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: Uke 34-35 36-39 Flersifrede tall - addisjon og subtraksjon med tresifrede tall - ulike

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Måns Bodemar, Jan Abild, Birgitte Kvebæk Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn

Årsplan Matematikk 3.trinn Årsplan Matematikk 3.trinn 2016-2017 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 34 35 Kap. 1 Data og statistikk Samle og sortere objekter i passende kategorier. Illustrere

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk samle, sortere,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Geometri: Elevene skal kunne lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst)

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) Læreverk: Multi Lærer: Mona Haukås Olsen og Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes 34-36 37-40 MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 6. trinn 2015/16 Lekser: Elevene får hver uke et lekseark som skal gjøres i lekseboka. Dette leksearket er trening på de fire regneartene, samt

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År:2012-2013 Trinn og gruppe: 4. trinn Lærer: Henriette Hjorth Røen og Katrine Skaale Johansen Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2014 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive posisjoner

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver Årsplan i matematikk for 3. trinn 2015/2016 Lærerverk og bøker: Tusen millioner, oppgavebok og tallbok Uke Mål: eleven skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 T.M s. 4-21 tallene, bruke positive

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

Årsplan «Matematikk» Årstrinn: 4. årstrinn. Lærere: Cordula Norheim, Kjetil Kolvik, Åshild Ruud. Kompetansemål. Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan «Matematikk» Årstrinn: 4. årstrinn. Lærere: Cordula Norheim, Kjetil Kolvik, Åshild Ruud. Kompetansemål. Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan «Matematikk» Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: 4. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Kjetil Kolvik, Åshild Ruud Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Grunntall 7a og 7b Uker 34 35 36 37 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Tall og algebra Beskrive

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Faglærere: Anne Kristin Helland og Marte Hegg Hellebø Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /37 Tall og tallforståelse

Detaljer

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 4. trinn MÅL: beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering i kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og plassverdisystem et for regne med positive og brøker og prosent,

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6

Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Hilde Marie Bergfjord Læreverk: Multi 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Repetisjon 35 36 Koordinatsystemet Multi

Detaljer

Her lager du mål du kan kopiere inn på ukebrev. Her skriver stikkord om hva elevene skal gjøre. Det kan holde med plenum + arbeidsoppgaver

Her lager du mål du kan kopiere inn på ukebrev. Her skriver stikkord om hva elevene skal gjøre. Det kan holde med plenum + arbeidsoppgaver Dette blir som en innholdsfortegnelse. Finn riktig mål fra kunnskapsløftet: kopier inn fra udir.no. 34 35 Hele tall, Titallssystemet Avrunding Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne

Detaljer

Årsplan i Matematikk

Årsplan i Matematikk Årsplan i Matematikk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 5A Kap 1: God start Kunne utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon

Detaljer

Årsplan i matematikk 4. klasse,

Årsplan i matematikk 4. klasse, Årsplan i matematikk 4. klasse, 2016 17. Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen og Randi Minnesjord Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet:

Detaljer

o Ukentlige tilbakemelding på lekser Kapitel prøve i uke 35 Individuelle arbeidsark i uke 36

o Ukentlige tilbakemelding på lekser Kapitel prøve i uke 35 Individuelle arbeidsark i uke 36 Matematikk 4. TRINN Uke Tema Kompetansemål Kunnskapsløftet Mål fra Multi: Arbeidsmåter Felles for alle timer: Mål for timen presenteres Aktuell fagtekst leses (ulike lesestrategier) Oppsummering og vurdering

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Repetisjon Koordinatsystemet

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Repetisjon Koordinatsystemet ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN Utarbeidet av: Espen Larsen Læreverk: Multi 4 ab UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Repetisjon Koordinatsystemet 35 36 37 -beskrive plassering

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Uke nr. Kap. Emne/Tema: Kompetansemål etter 7. årstrinn: 34-39 Kap. 1 Hele tall. Beskrive og bruke Titallsystemet. plassverdisystemet for Tall og Avrunding. desimaltal, rekne med regning Addisjon og positive

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 27.08. 15 Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Kjetil Kolvik, Cordula K. Norheim Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Læreverk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017!

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 1 34 37 Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til

Detaljer

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum.

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum. Årsplan i matematikk 6.trinn 2015-16 Læreverk: MULTI Uk Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering e kunnskapsløftet. 34-37 Repetisjon Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g - De fire regneartene.

Detaljer

FAGPLAN i matematikk 6. trinn. Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål. 35 Grunnboka 6A s.

FAGPLAN i matematikk 6. trinn. Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål. 35 Grunnboka 6A s. FAGPLAN i matematikk 6. trinn Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål 34 Tall Vise forståelse for Tal og algebra. 35 Grunnboka 6A s. 6-31 tallene

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 3A og 3B + Oppgavebok 3 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Grunnleggende

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utvikle, og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 2 a og b, av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

-utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og. subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret.

-utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og. subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret. Årsplan for 3.trinn matematikk 2016-2017 U 35 Telle og regne Tallene 0-100 36 Telle og regne med tallene 0-100 Stille opp addisjonsstykker uten/med veksling Grunntall 3A kap. 1 Grunntall 3A kap. 1 OMPTANSMÅL

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk

ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk Faglærer: Nina Gausdal Fagbøker/lærestoff: Grunntall 6a og 6b Uke 35-36 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Addere tall med addere to tall ved

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Matematikk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk - å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk - å kunne lese i matematikk

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2015/2016 Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm, Multi`s hjemmeside, kikora UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

En presisering av kompetansemålene

En presisering av kompetansemålene En presisering av kompetansemålene - med vekt på aktiviteter Mål for kompetanse, og innhold? M87: Innholdsplan, eks geometri 5.-7. trinn: Geometriske begreper: Punkt, linjestykke, rett linje, kurve, vinkel

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Måns Bodemar, Anlaug Laugerud, Karianne Flagstad Moen Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 25.08. 14 Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet)

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård og Hans Dillekås Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i (fra Kunnskapsløftet) Å uttrykke seg

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2013/2014 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Anne Marte Urdal Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET 2016-2017 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Kjetil Kolvik, Michael Solem og Birgitte Kvebæk

Årsplan Matematikk Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Kjetil Kolvik, Michael Solem og Birgitte Kvebæk Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Kjetil Kolvik, Michael Solem og Birgitte Kvebæk Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i matematikk for 6. klasse 2015-16

Årsplan i matematikk for 6. klasse 2015-16 Antall timer pr uke: 3,5 Lærer: Randi Minnesjord Læreverk: Multi 6 a og 6 b Gyldendal Nettstedene: www.moava.org og kikkora Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2016-2017 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tall og tallforståelse Uke 34-35/36 Brøk Uke 36-39 Kunne beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk

ÅRSPLAN. Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk ÅRSPLAN Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk Periode med tema Uke 33 35 Tall og regning Titallsystemet, avrunding uke 36 Hoderegning, Addisjon og subtraksjon Uke 37 Negative tall, Kompetansemål

Detaljer

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene.

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene. Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012/2013 Klasse:1. trinn Lærer: Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetanse mål Delmål / Konkretisering

Detaljer

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse Årsplan i matematikk 5. og 6. klasse 2008/2009 Årsplan i matematikk - 5. klasse Addisjon og subtraksjon Titallsystemet skoleåret 2008/2009 Emne Mål Innhold Arbeidsmåte Læreverk Beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Matematikk

Midtun skoles Læreplan i Matematikk Midtun skoles Læreplan i Matematikk Sist oppdatert: 10.02.2014. LÆREPLAN I MATEMATIKK Formål med faget Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August 34-35 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Eleven skal kunne: 1. Telle til 50, dele og sette sammen mengder opp til 10 2. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og tallstørrelser

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Lokal læreplan «Matematikk»

Lokal læreplan «Matematikk» Lokal læreplan «Matematikk» Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering beskrive og bruke plassverdisystemet for dei

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål Kompetansemål etter 4. årstrinn

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål Kompetansemål etter 4. årstrinn Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål etter 4. årstrinn Tal Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med

Detaljer

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) 34 Rutenett og koordinatsystem Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Jeg kan plassere punkter i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Læringsstrategier,

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag - kompetansemål

Læreplan i matematikk fellesfag - kompetansemål Læreplan i matematikk fellesfag - kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 4. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 4. trinn 2013/14 Obj121 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 4. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Kapittelprøver 34-35

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: Matematikk Trinn: 8. trinn Skole: Lindesnes ungdomsskole År: 2015/2016 Lærestoff: Nye Mega 8 a og 8b Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære

Detaljer

Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell

Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn MÅL: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper Forstå hva en en-mengde, to- mengde, tre-mengde, fire-mengde,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord og June Brattfjord Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS

Detaljer