MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE"

Transkript

1 MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av han. I matematikk forstår en grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem og løsningsstrategier med andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problem ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En lager tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagram. I tillegg bruker en matematiske symbol og det formelle språket i faget. Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde matematiske uttrykk, diagram, tabeller, symbol, formler og logiske resonnement. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svaret er. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publisering. Det handler òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelige hjelpemiddel, og være kritisk til kilder, analyser og resultat.

2 Kunnskap om læring: Motivasjon skapes bl.a. ved at lærer er engasjert i faget og elevene. Det må stilles krav til elevene ut i fra den enkeltes forutsetninger Læring skjer i aktivitet og samhandling med andre. (se læringspyramiden) Læring = forandring av atferd Forutsetning for at læring skal skje, er at eleven er aktivt deltakende og ser sammenhenger mellom ny og gammel kunnskap. Læring må ha utgangspunkt i elevenes forkunnskaper Formålet med undervisningen må til enhver tid være klart for elevene Det må være en variasjon av arbeidsmetoder for å ivareta ulike læringsstiler Kartlegging Kartlegging gjennomføres på alle trinn. Elever under kritisk grense, eller som en er bekymret for, meldes opp til spespedteamet for vurdering av behov for utredning. Vurdering Elevene skal gis systematisk underveis-, forover- og sluttvurdering, både på kort, mellom og lang sikt. Plan for kompetanseheving Alle lærere må ha kompetanse i fht. å jobbe etter denne planen, og har ansvar for å melde fra om behov for kompetanseheving. Kompetansemål etter 2.trinn 1) telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2) bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser 3) gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter 4) utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrete tall Kompetansemål etter 4.trinn OG ALGEBRA 1) beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke talstørrelser på varierte måter 2) gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning, tellemateriell og skriftlige notat, gjennomføre overslagsregning med enkle tall og vurdere svar 3) utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrete tall både i hodet og på papiret

3 5) doble og halvere 6. kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre 4) bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner 5) velge regneart og grunngi valget, bruke tabellkunnskaper om regneartene og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene 6) eksperimentere med, kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer i enkle tallmønster 1) kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene 2) kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner 3) lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive de muntlig 1) kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindere og enkle polyeder 2) tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og design 3) kjenne igjen og bruke speilsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjoner 4) lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntlig 5) plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy MÅLING 1) sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av passelige måleenheter 2) kunne benevne dager, måneder og enkle klokkeslett 3) kjenne igjen de norske myntene og bruke de i kjøp og salg MÅLING 1) gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler 2) bruke ikke-standardiserte målenheter og forklare formålet med å standardisere målenheter, og gjøre om mellom vanlige målenheter 3) sammenligne størrelser ved hjelp av passelige måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemiddel 4) løyse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 1) samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram MATEMATIKK - PLAN 1. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Elevene skal øve på å telle. Elevene skal lære tallene 1-9. Elevene skal bli kjent med tallene 10, 11 og 12. Telleregler, telle konkreter, telle i situasjoner i skolehverdagen. Skrive, spore, tegne tellemengder. Konkretiseringsmateriell, for eksempel tellebrikker, klosser. Tallkort, spill, terninger, arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Kartlegging Vurdering Lage regnefortellinger både teoretisk og praktisk. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok),

4 Elevene blir kjent med at + betyr å få mer og at - betyr å ta vekk. Elevene skal øve på enkel addisjon og subtraksjon. Løse oppgaver. Abakus grunnbok og oppgavebok. Pedagogisk programvare Elevene skal øve på like mange. Elevene skal øve på flere og færre. Elevene skal lære <, > og =. Elevene skal lære dobbelt og halvparten. Elevene skal lære sirkel, trekant, kvadrat og rektangel. Elevene skal kjenne igjen kule, sylinder og terning. Vi øver med krokodillen og mengder. Øve med konkreter, tegninger og til slutt med tallsymboler. Arbeide med konkreter. Bruke situasjoner fra elevenes hverdag. Løse oppgaver. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Pedagogisk programvare. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Elevene skal lære speilsymmetri. Elevene skal øve på å lage mønster. Sortere etter ulike egenskaper. Finne geometriske former i omgivelsene. Tegne/lage ulike figurer av geometriske former. Origami. Løse oppgaver. Gå på symmetrijakt i omgivelsene. Tegne symmetri. Finne mønster i omgivelsene. Lage mønster av konkreter vi finner inne og ute. Tegne mønster. Logiske brikker, tredimensjonale figurer, geometriske figurer på skolens område/i klasserommet, emballasje som elevene tar med fra hjemmet. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Speil. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Naturmateriell, konkretiseringsmateriell. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. MÅLING Elevene skal øve på å sammenligne lengder. Finne ting i omgivelsene og sammenligne lengder. Måle lengder. Ulltråd STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Elevene skal øve på liten/stor, kort/lang, tykk/tynn, høy/lav, tung/lett. Elevene skal øve på plassering. (Over - under, foran - bak, i, på, ved siden) Elevene skal lære søylediagram. Sammenlikne konkreter. Veie og måle. Sortere. Preposisjoner i hverdagslivet på skolen. Leker("Kongen befaler", "Hauk og due" ) Gjøre undersøkelser blant elevene. Tegne søylediagram. Sammenlikne diagram. Konkretiseringsmateriell. Abakus grunnbok og oppgavebok. I klasserommet og ute.. Arbeidsbok (tallbok) Klosser, farget papir, storblokk. Abakus grunnbok og oppgavebok. 2. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Elevene skal kunne tallene 0-9. Tallkameratene 0-9. Addisjon og subtraksjon opp til 9. Elevene skal kunne tallet 10. Elevene skal kjenne begrepet tallkjærester. Elevene skal kunne addere og subtrahere med tall, opp til 10. Dobbelt og halvpart. Vi teller konkreter. Vi øver rekkefølge og tallenes plass i tallrekka. Vi kombinerer tallsymbol og mengde. Vi lærer ordenstall. Bruker kalender. Tallkjærester og tallkamerater Vi bruker regnespill og lager regnefortellinger. Vi lager handlelister og leker butikk og ulike aktiviteter med veksling. Vi bretter papir og deler mengder. Bruke konkreter Terninger, Yatzy, kulerammer, linjal, tallinjer, ped. programmer, og tellebrikker til overhead, klosser Lekepenger Uteskolematematikk for 1.-4.trinn. Penger, klosser, tierbunter og kuleramme Kortstokker Kartlegging Vurdering Alle teller Kapittelprøver Nasjonal kartleggingsprøve Elevsamtale Utviklingssamtale

5 Partall og oddetall. Tallene Addisjon og subtraksjon opp til 20 Hele tiere til 100. Tallene Addisjon og subtraksjon opp til 50. Regning med penger. Tallene Addisjon og subtraksjon med tallene til 100. Gjenkjenne og fortsette mønstre. Gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Sammenligne flater. Gjenkjenn og beskriv sirkel, trekant, rektangel og kvadrat. Gjenkjenn og beskrive de tredimensjonale figurene terning, prisme, kule og sylinder. og lære dobbelt. Lage par og se om det blir noe til overs. Bruke tiere og enere. Vi lager linjal og bruker den som tallinje både i addisjon og subtraksjon Gruppere i tiere, telle med 10 om gangen. Øve flere/færre, telle forlengs og baklengs. Vi overfører regning med tall med ett siffer til tall med to siffer. Veksle penger Lage mønster. Brette og klippe papir. Bruke speil Tegne på ruteark Telle ruter og tegne figurer med ruter. Sortere former som omgir oss i hverdagen. Telle hjørner, sider og kanter. Lage figurer. Hundreplater Konkreter Lekepenger Logiske brikker. Centikuber. Speil. MÅLING Elevene skal øve på å sammenligne lengder. Ukedagene og deres rekkefølge og navnet på månedene, rekkefølgen på dem og hvilken årstid de inngår i. Lese av hele og halve timer på analoge klokker. Vite sånn omtrent hvor lang tid en time er og kan fortelle om noen aktiviteter som varer omtrent så lenge. Daglig gjennomgåelse av dag og dato. Sanger og regler. Fødselsdato. Arbeide med lekeklokker. Løse oppgaver med tid. Modeller av de tredimensjonale figurene. Bruke verdiløst materiale. Kalender og lekeklokker. Anslå lengder og sammenligne størrelser tilknyttet lengde. Anslå areal og sammenligne størrelser tilknyttet areal. Lære meter og centimeter. Lære at vekt kan måles i kilo. Gjenkjenne de norske myntene og verdien av dem. Å bruke uformelle målenheter, som tommer, museskritt, blyanter, pinner osv. ved lengde. Anslå og måle ulike flater ved hjelp av ulike arkstørrelser og esker. Lage regnefortellinger og løse oppgaver Finne gjenstander som veier omtrent et kilo. Bruke myntene i kjøp og salg (butikk). Veksle penger. Klassesett med målbånd, linjaler, klokke, emballasje som kan veies og måles. Fjærvekt, skålvekt og humpedisse. Mynter, lekepenger.

6 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Samle og sortere enkle data i passende kategorier. Telle opp antallet i hver kategori, for eksempel med tellestreker og med tallsymboler. Sette data opp i en tabell og illustrere data i søylediagrammer. Lese av enkle søylediagram. Bruke tellestreker ved valg og avstemming. Lage søylediagram. Terninger, kort og konkreter. Tavle og kritt. Rutepapir og blyant. 3. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Lese, skrive og ordne tall opp til 1000 og bli fortrolige med mengder innenfor dette tallområdet. Telle opp store mengder ved å dele inn i tiere og hundrere. Telle forover og bakover med 1, 2, 5 10, 50, 100. Uttrykke flersifrede tall på ulike måter, med konkreter og med tallsymboler. Skrive tall på utvidet form, og å slå sammen enere, tiere og hundrere til ett tall. Om posisjonssystemet, dets kulturelle opprinnelse og betydningen av sifferet 0. Gruppeoppgaver og bruk av konkreter. Individuelt arbeid. Arbeid med sifrenes plassering. Lage regnefortellinger. Bruk av audiovisuelle hjelpemidler/data. Penger Posisjonsplater Tellebrikker Cuisenairestaver T allinje Kartlegging Vurdering Periodeprøver Alle teller Uketester Veksle mellom enere og tiere og mellom tiere og hundrere. Bruke tallforståelse og gruppering i tiere og hundrere for å utvikle egne regnemetoder i forbindelse med addisjon og subtraksjon av tresifrede tall. Plassere tall på tallinjen og bruke tallinjen som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon. Til det er den tomme tallinjen særlig effektiv. Arbeid med å utvikle gode algoritmer. Klasseundervisning. Gruppearbeid. Individuelt arbeid. Bruk av audiovisuelle hjelpemidler/data. Bruk av konkretsiseringsmateriell. Ulike aktiviteter der veksling er aktuelt, f.eks kafé, butikk og lignende. Runde av tall til nærmeste tier eller hundrer og bruke dette i overslagregning. Om multiplikasjon som gjentatt addisjon, som hopp på tallinjen og på rutenett. 2, 3 4, 5- og 10 gangen. Om divisjon i ulike praktiske sammenhenger, både målingsdivisjon og delingsdivisjon. Øvelser med gjenstander som er priset, samtale om hvor mye gjenstandene omtrent koster. Gruppearbeid. Klassesamtale. Individuelt arbeid Klasseromsundervisning. Penger Multiplikasjonskort Multiplikasjonstester, skriftlig og muntlig.

7 Kjenne igjen enkle tallmønstre, for eksempel se hvordan gangetabellene danner mønstre på en hundrerrute. Elevene kan fortsette tallmønstre, de kan putte inn manglende tall, og de kan også forklare mønsteret muntlig. Gruppearbeid, praktiske oppgaver. Lage regnefortellinger fra dagliglivet. Synge gangetabellen. Cd Rutenett Diplom Multiplikasjonstabellen Yatzy Gjenkjenne og beskrive trekk ved to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater og sortere figurer etter disse trekkene. De tredimensjonale figurene elevene vil lære om er terning, prisme og pyramide, mens de todimensjonale er firkanter som rektangel, kvadrat og parallellogram. Lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. Bli kjent med overflaten til tredimensjonale figurer. Lære å måle omkrets MÅLING Anslå, måle og sammenligne størrelser tilknyttet lengde, vekt, areal og volum og temperatur. Bruke ulike målenheter og måleteknikker og kunne diskutere hvor nøyaktig en måling er. Lære å lese og skrive klokkeslett, både analogt og digitalt, og lære de muntlige betegnelsene av klokkeslett. Lære hele og halve timer og kvarter på klokken. Grupperoppgaver der elevene sorterer etter ulike egenskaper, lete etter figurer med ulike geometriske former, trene motoriske ferdigheter ved å tegne/lage ulike figurer. Lage kunstverk av geometriske former. Bygge korthus Pararbeid med å måle ulike figurer. Pedagogisk programvare Praktiske /konkrete gruppeoppgaver med måling og enheter. Bruke abakus bøkene. Klassesamtale om timer, minutter og sekunder. Gruppeoppgaver og pararbeid med klokke. Kortstokk Abakus oppgavebok og grunnbok Læringsbrikker tredimensjonale figurer, centikuber geometriske figurer på skolens område/i klasserommet, emballasje som elevene tar med fra hjemmet og konstrueringsutstyr Spikerbrett Erter og tannpirkere til å lage geometriske figurer. Linjal Ruteark Abakusbøker Rekvisitter i klasserommet Målebånd, linjaler, termometer, litermål, vekt. Stor klokke Papirklokke Digitale hjelpemidler Periodeprøver Bygge modeller for å teste kunnskap Uketester Test tilhørende kapittel i grunnbok. Test tilhørende kapittel i grunnbok. Uketester STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Samle og sortere enkle data i passende kategorier og telle opp antallet i hver kategori. Sette data opp i en tabell og illustrere data i søylediagrammer. Lese av enkle søylediagram. Samle inn informasjon Lage tabeller og diagrammer Jobbe med regneark Lese av diagrammer og tabeller Bruke tabeller og diagrammer i dagliglivet Gruppeoppgaver og klassesamtaler Lærebøker Data/ exel Flip over/plakater Terninger Kort Digitale hjelpemidler 4. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Utvikle tenkemåter og strategier, samt matematisk språk. Tallene til Plassverdisystemet, å dele opp tall i enere, tiere, Tallene til Ulike regnespill. Uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem på en tallinje. Abakus lærerveiledning Ruteboken Kartlegging Vurdering Abakus, emnetest Alle teller Elevsamtale og vurderingsskjema Utviklingssamtale

8 hundrere og tusener. Desimaltall Regnemåter Oppstillingsmåter; Addisjon og subtraksjon med tresifrete tall. Divisjon med 2-10 Multiplisere og dividere fra 2-10 Overslag Runde av til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å gjøre overslag. Brøk Brøk som del av en helhet, hvor helheten kan være en mengde, en lengde eller en figur. Arbeide med begrepet teller og nevner. Sammenligne brøker med ensifrete nevner. Desimaltall Mål og vekt Uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem på en tallinje. Regnemåter Løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritmen. Matematiske samtaler og muntlige regnefortellinger. Løse oppgaver ved å hoppe på tallinjen og ved å bruke rutenett. Føring av tekstoppgaver. Ulike aktiviteter med veksling. Divisjon med 2-10 Multiplisere og dividere fra 2-10 Overslag Regne i ulike praktiske situasjoner innen de fire regneartene, blant annet kjøp og salg. Brøk -arbeidsmåter Lage regnefortellinger Synliggjøre med konkreter Repetisjon; Bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, som gangetabellen for ensifrete tall. Matematikk i praksis for 1.-4.trinn Uteskolematematikk for 1.-4.trinn Audiovisuelle hjelpemidler/data Pedagogiske programmer Konkretiseringsutstyr - Terninger - Kortstokker - Yatzy - Centikuber - Papirpenger - Kulerammer - Linjal - Tallinje - Rutenett Tavle Regnebok Muntlig framstilling Mat Drikke Materiell Elevene skal kjenne igjen, beskrive trekk ved og kunne bruke kunnskapene i konkrete situasjoner; - Symmetrilinje - Parallellsforskyvning - Mønster - Pyramide og kjegler - Vinkel, kart og koordinatsystem Origami Lage og beskrive enkle mønstre ved å gjenta og forskyve en form. Kjenne igjen speilsymmetri, påvise symmetrilinjer, også i figurer der det er flere, og selv lage og utforske symmetriske mønstre. Gruppeoppgaver der elevene sorterer etter ulike egenskaper, lete etter figurer med ulike geometriske Samme materiell som på + Papir (ulike format) Læringsbrikker Tredimensjonale figurer Centikuber Finne geometriske figurer ute og inne konstrueringsutstyr Abakus, emnetest Alle teller Elevsamtale og vurderingsskjema Utviklingssamtale

9 MÅLING Klokken Lese av klokkeslett, timer, minutter og sekunder, både på analoge og digitale klokker. Beregne hvor lang tid det er mellom to klokkeslett i timer og minutter. Kalender Lære å lese kalender. Lengde og vekt Sammenligne størrelser som - Millimeter og kilometer - Kilo og gram former, trene motoriske ferdigheter ved å tegne/lage ulike figurer. Lage "kunstverk" av geometriske former. Kjenne igjen, måle og vurdere sentrale vinkler som spisse, rette og stumpe. Plassere i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Beskrive posisjoner på kart. Måle tid og anslå ulike tidsintervaller som timer, minutter og sekunder. Bruke hensiktsmessige måleredskaper og å lese av skalaer. Samme materiell som på + Klassesett med - Målbånd - Linjaler - Litermål - Vekt - Klokke - termometer Termometer og negative tall Lære negative tall og kunne lese av et termometer. STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram, og kommentere dette. Gjennomføre enkle undersøkelser og samle inn ulike typer data, kategorisere, telle opp og illustrere dataene i tabeller og søylediagram. Lese og kommentere søylediagram. Beskrive posisjoner på kart. Samme materiell som på + Data Terninger Kort Rutetabeller Kompetansemål etter 7.trinn 1) beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de på tallinjen 2) finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 3) utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning, og bruke lommeregner i beregninger 4) beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger 5) stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter, og argumentere for løsningsmetoder 6) utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønster og tallmønster

10 1) analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske omgrep 2) bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med et forsvinningspunkt 3) beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyving 4) bruke koordinater til å beskrive plassering og rørsle i et koordinatsystem, på papiret og digitalt 5) bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem MÅLING 1) velge passende måleredskaper og gjøre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi, og vurdere resultatene ut frå presisjon og måleusikkerhet 2) gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle beregninger 3) velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter 4) forklare oppbyggingen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer 5) bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og arbeidstegninger 6) bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart og regne om mellom valutaer STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 1) planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkinger og eksperiment 2) representere data i tabeller og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er 3) finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i forhold til hverandre 4) vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperiment og beregnet sannsynlighet i enkle situasjoner 5. trinn Sifre og tall Posisjonssystemet Multiplikasjonstabellen Divisjonstabellen Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Gjennom eksempel prøver vi å relatere oppgavene til Sifre og tall: Nettsteder Kalkulator Talllinjer Penger Kartlegging Vurdering Kapittelprøver Periodeprøver Nasjonale prøver Alle teller

11 Tallinje Negative tall Brøkbegrepet Overslag Tall til Multiplikasjonstabellen Divisjonstabellen elevenes hverdag. Regnefortellinger Vi bruker brøkklosser, tallinjer og illustrasjoner for å konkretisere begreper. Drilling av gangetabellen gjennom lek, for eksempel rutenett på skoleplassen. Klosser Terninger Kort Brøkklosser Termometer Tidslinje Debet og kredit MÅLING Avstand: m, dm, cm og med mer Vekt: tonn, kilo, hekto og gram Desimaltall Tid: døgn, time, minutt og sekund Tidsforskjeller Volum: l, dl, cl Avstand: mil, km og m Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Lag meterstokk og kvadratruter (5.kl) i tre. Gruble.net Målebånd og målehjul Vekt Litermål, dl mål. Digital og analog klokke Termometer Meterstokk og kvadratruter Omkrets til trekanter og firkanter Figurer, former og mønstre Koordinatsystem med kart Bruk av datamaskin: tegneprogram Forstørring Areal Former og mønstre Overslag Bruk av datamaskin: tegneprogram Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Vi jobber også med data og autofigurer i Word Vi måler ting og regner ut areal og omkrets Linjal og gradskive Tau Google earth Kopiark fra lærerveiledning Geometriske figurer i plast og til overhead Word REGNEMÅTER Addisjon med minne Subtraksjon med veksling Addisjon og subtraksjon med desimaltall Multiplikasjon med to og tresifrede tall Divisjon med to og tresifrede tall Multiplikasjon og divisjon med desimaltall Brøk: enkel addisjon og subtraksjon Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Regnefortellingskort med fasit. Lommeregner Penger, sedler og mynter Kuber Brøkterninger, tellebrikker Kapittelprøver Periodeprøver Nasjonale prøver Alle teller

12 BEHANDLING AV DATA Undersøkelser Enkle tabeller Søylediagram Bruk av datamaskin: regneark og ulike diagrammer Undersøkelser Rutetider Søylediagram Bruk av datamaskin: regneark og ulike diagrammer Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Excel regneark Buss og togruter ABAMIKS Lommeregner Problemløsning Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsning Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Spill Kort Lommeregner 6. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Undersøke tall. Utforske og beskrive tallmønstre. Multiplikasjon og divisjon med 10, 100 og Romertall. Partall og oddetall Undervisningen baserer seg på tips og metoder fra lærerveiledningen, og man benytter pedagogisk konkretiserings-verktøy underveis. Forskjellige strategier for hoderegning. Bevisstgjøre elevene om den store forskjellen mellom dekadiske enheter og romertall Pedagogisk materiell (Matematikkskapet) Kartlegging Vurdering Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir

13 Primtall Likeverdige brøker. Desimaltall. Brøker og desimaltall på tallinja. Avrunding av desimaltall. MÅLING OG ENHETER Vekt: tonn, kg, hg, g. Temperatur. Myntenheter, kurs og omregning. Avstand: mil, km, m, dm, cm og mm. Volum: l, dl, cl og ml. Tid: år, måned, uke, døgn, time, min og s Måling i andre kulturer. Bruk av kuleramme Faktorisering Bruke tallinjen Samarbeid med faglærerne i K&H og Heimkunnskap Praktiske elevaktiviteter, inne og ute. Dele opp konkreter i brøker. Tegne mønster; tekstil/sløyd Vekter av forskjellig slag Inne- og utetermometer Valutakurser (aviser, nett) Metermål, linjaler, kart Måleredskaper for væsker Kalendere, klokker dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. Ukeslutsprøve Alle teller Koordinatsystemet Bygge tredimensjonale modeller Mønster. Forminsking Geometriske begreper som punkt, linjestykke m.m. Måle vinkler Areal til trekanter og firkanter Mangekant og sirkel Parallellforskyving Kart og målestokk Lage kart Klippe og lime tredimensjonale modeller Lage modeller (på ark) av klasserom, skole og skoleplass Lage egne rettvinklete trekanter Arbeide med konkrete, geometriske fig. Gradskive Passer Kart, atlas REGNEMÅTER Multiplikasjon og divisjon av flersifrete tall. Addisjon og subtraksjon med høye tall. Brøk: addisjon og subtraksjon. De fire regneartene. Desimaltall, alle regnearter Brøk: multiplikasjon BEHANDLING AV DATA Metodeinnlæring og drill! Pedagogisk regnemateriell (For eksempel i matematikkskapet) Annet konkretiseringsmateriell Kart, atlas Ruteark Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven.

14 Søylediagram Linjediagram Gjennomsnitt Bruk av datamaskin Linjediagram Sektordiagram Gjennomsnitt, median og typetall Sannsynlighet Bruk av datamaskin Bruk av egne pedagogiske programmer på PC Ta i bruk elevenes personalia og interessefelt (skonummer, høyde / tv-programmer, datakunnskap etc.) Regneark Terninger Datamaskiner Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. ABAMIKS Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Problemløsnings-oppgaver, hentet fra nettet Kalkulator for overhead Diverse spill 7. trinn Prosent. Prosent, brøk og desimaltall. Primtall og sammensatte tall. Negative tall. Avrunding av desimaltall Overslag. Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Se sammenhengen mellom brøk og prosent. Introdusere desimaltall som en form for brøk 0,5=1/2=50 %. Multiplisere seg frem til tall, til forskjell fra primtall. Praktisk bruk av negative tall. Praktisk bruk av avrunding og overslag. Sektorer, halvering av papir ved bretting. Begrepene hel, halv, og udelelig. Temperaturmålere. Smartboard Abakus hjemmeside Kalkulator Butikk og betaling Sektorer Kartlegging Vurdering Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig

15 Forenkle og utvide brøk. Sammenheng mellom brøk og prosent. Kvadrering og kvadratrot. MÅLING OG ENHETER Tid: år, måned, uke, døgn, time, min og sekund. Tidsforskjeller. Tidssoner. Avstand: mil, km og m. Fart. Temperatur. Vekt: tonn, kg, hg, og g. Volum: hl, l, dl, cl og ml. 1 dm3 = 1 liter Måleusikkerhet Spill: Sparegrisen. Oppdeling av tid. Hvilke betydning har naturen i vår forståelse av tid? Tid, avstand og temperatur baserer seg på måleenheter. Utarbeide en oversikt over måleenheter og sentrale begreper som kilo, hekto osv. Målenøyaktighet. Måle forskjell i kroppslengde stående og liggende. Samarbeid med fagene kunst og håndverk og sløyd. Alt som kan deles i hundredeler Kvadrat i ulike størrelser. Klokker og kalender. Kart Gradestokk og termometer Metermål og linjal Måleredskaper: vekter av forskjellig slag og ulike mål for væsker. Bruke en oversikt over ulike måleenheter til oppgaveløsning. vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. Alle teller Areal til mangekanter. Areal til sammensatte figurer. Måle vinkler. Arbeidstegninger. Overflate og volum til prisme. Sirkel: omkrets og areal. Speilingssymmetri. Rotasjonssymmetri. Perspektivtegning. Tredimensjonale figurer. Beskrive bevegelse i et koordinatsystem. Forklare begrepet areal/flateinnhold. Finne arealet til for eksempel pulten, vindu, tavle osv. Utvide dette til sammensatte figurer som klasserommet. Jobbe med fyrstikkesker, og finne volum og overflate. Utforsking av pi. Dele inn sirkler i sektorer. Måle omkrets og regne ut omkrets. Samarbeide med gym, der man er hverandres speil, altså hermer hverandres bevegelser. Perspektivtegning og tredimensjonale figurer: Samarbeid med fagene tegning og kunst og håndverk. Bruke koordinatsystem i lokale kart. Mangekanter. Gradskive Millimeterpapir og linjal. Fyrstikkesker. Passer, linjal og hjul, målebånd. Speil Ark, saks og dreiningspunkt. Millimeterpapir Ruteark, kart og atlas. Kompass. REGNEMÅTER Brøk: addisjon og subtraksjon, finne felles nevner, formulere regler. De fire regneartene, formulere regler. Divisjon med rest. Desimaltall, alle regnearter. Å regne med prosent. De fire regneartene. Desimaltall, alle regnearter. BEHANDLING AV DATA Bruke brøksektorer av ulike typer. Dele ark med saks eller bretting, og skrive brøkene. Drille på oppstilling og utregning. Se sammenheng mellom brøk og prosent. Drille på oppstilling av de forskjellige regneartene. Se sammenhengen mellom prosent og brøk. Samle inn data og presentere de ved hjelp av ulike Brøksektorer og ark. Konkretisering ved hjelp av hundredels-ark. Regneark Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes

16 Sektordiagram. Sannsynlighet. Bruk av datamaskin. Eksperimenter. Vurdering av type diagram Hyppighet, gjennomsnitt, median og typetall. Lønn, sparing og rente: regneark. diagram. Samarbeide med for eksempel naturfag om systematisering og presentajson av informasjon. Terninger Datamaskin Kast av ball, terninger, gjennomsnittsfart. Regneark. underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. ABAMIKS Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Fokus på praktisk matte for å øke helhetsforståelsen og oppmuntre til lek med tall. Spill Grubleoppgaver Praktiske oppgaver Internett

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmål i regning Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2013. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2013. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål 1 Vurdering av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk Denne eksamensveiledningen

Detaljer