MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE"

Transkript

1 MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av han. I matematikk forstår en grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem og løsningsstrategier med andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problem ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En lager tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagram. I tillegg bruker en matematiske symbol og det formelle språket i faget. Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde matematiske uttrykk, diagram, tabeller, symbol, formler og logiske resonnement. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svaret er. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publisering. Det handler òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelige hjelpemiddel, og være kritisk til kilder, analyser og resultat.

2 Kunnskap om læring: Motivasjon skapes bl.a. ved at lærer er engasjert i faget og elevene. Det må stilles krav til elevene ut i fra den enkeltes forutsetninger Læring skjer i aktivitet og samhandling med andre. (se læringspyramiden) Læring = forandring av atferd Forutsetning for at læring skal skje, er at eleven er aktivt deltakende og ser sammenhenger mellom ny og gammel kunnskap. Læring må ha utgangspunkt i elevenes forkunnskaper Formålet med undervisningen må til enhver tid være klart for elevene Det må være en variasjon av arbeidsmetoder for å ivareta ulike læringsstiler Kartlegging Kartlegging gjennomføres på alle trinn. Elever under kritisk grense, eller som en er bekymret for, meldes opp til spespedteamet for vurdering av behov for utredning. Vurdering Elevene skal gis systematisk underveis-, forover- og sluttvurdering, både på kort, mellom og lang sikt. Plan for kompetanseheving Alle lærere må ha kompetanse i fht. å jobbe etter denne planen, og har ansvar for å melde fra om behov for kompetanseheving. Kompetansemål etter 2.trinn 1) telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2) bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser 3) gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter 4) utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrete tall Kompetansemål etter 4.trinn OG ALGEBRA 1) beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke talstørrelser på varierte måter 2) gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning, tellemateriell og skriftlige notat, gjennomføre overslagsregning med enkle tall og vurdere svar 3) utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrete tall både i hodet og på papiret

3 5) doble og halvere 6. kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre 4) bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner 5) velge regneart og grunngi valget, bruke tabellkunnskaper om regneartene og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene 6) eksperimentere med, kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer i enkle tallmønster 1) kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene 2) kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner 3) lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive de muntlig 1) kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindere og enkle polyeder 2) tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og design 3) kjenne igjen og bruke speilsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjoner 4) lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntlig 5) plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy MÅLING 1) sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av passelige måleenheter 2) kunne benevne dager, måneder og enkle klokkeslett 3) kjenne igjen de norske myntene og bruke de i kjøp og salg MÅLING 1) gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler 2) bruke ikke-standardiserte målenheter og forklare formålet med å standardisere målenheter, og gjøre om mellom vanlige målenheter 3) sammenligne størrelser ved hjelp av passelige måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemiddel 4) løyse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 1) samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram MATEMATIKK - PLAN 1. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Elevene skal øve på å telle. Elevene skal lære tallene 1-9. Elevene skal bli kjent med tallene 10, 11 og 12. Telleregler, telle konkreter, telle i situasjoner i skolehverdagen. Skrive, spore, tegne tellemengder. Konkretiseringsmateriell, for eksempel tellebrikker, klosser. Tallkort, spill, terninger, arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Kartlegging Vurdering Lage regnefortellinger både teoretisk og praktisk. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok),

4 Elevene blir kjent med at + betyr å få mer og at - betyr å ta vekk. Elevene skal øve på enkel addisjon og subtraksjon. Løse oppgaver. Abakus grunnbok og oppgavebok. Pedagogisk programvare Elevene skal øve på like mange. Elevene skal øve på flere og færre. Elevene skal lære <, > og =. Elevene skal lære dobbelt og halvparten. Elevene skal lære sirkel, trekant, kvadrat og rektangel. Elevene skal kjenne igjen kule, sylinder og terning. Vi øver med krokodillen og mengder. Øve med konkreter, tegninger og til slutt med tallsymboler. Arbeide med konkreter. Bruke situasjoner fra elevenes hverdag. Løse oppgaver. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Pedagogisk programvare. Konkretiseringsmateriell, Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Elevene skal lære speilsymmetri. Elevene skal øve på å lage mønster. Sortere etter ulike egenskaper. Finne geometriske former i omgivelsene. Tegne/lage ulike figurer av geometriske former. Origami. Løse oppgaver. Gå på symmetrijakt i omgivelsene. Tegne symmetri. Finne mønster i omgivelsene. Lage mønster av konkreter vi finner inne og ute. Tegne mønster. Logiske brikker, tredimensjonale figurer, geometriske figurer på skolens område/i klasserommet, emballasje som elevene tar med fra hjemmet. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Speil. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. Naturmateriell, konkretiseringsmateriell. Arbeidsbok (tallbok), Abakus grunnbok og oppgavebok. MÅLING Elevene skal øve på å sammenligne lengder. Finne ting i omgivelsene og sammenligne lengder. Måle lengder. Ulltråd STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Elevene skal øve på liten/stor, kort/lang, tykk/tynn, høy/lav, tung/lett. Elevene skal øve på plassering. (Over - under, foran - bak, i, på, ved siden) Elevene skal lære søylediagram. Sammenlikne konkreter. Veie og måle. Sortere. Preposisjoner i hverdagslivet på skolen. Leker("Kongen befaler", "Hauk og due" ) Gjøre undersøkelser blant elevene. Tegne søylediagram. Sammenlikne diagram. Konkretiseringsmateriell. Abakus grunnbok og oppgavebok. I klasserommet og ute.. Arbeidsbok (tallbok) Klosser, farget papir, storblokk. Abakus grunnbok og oppgavebok. 2. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Elevene skal kunne tallene 0-9. Tallkameratene 0-9. Addisjon og subtraksjon opp til 9. Elevene skal kunne tallet 10. Elevene skal kjenne begrepet tallkjærester. Elevene skal kunne addere og subtrahere med tall, opp til 10. Dobbelt og halvpart. Vi teller konkreter. Vi øver rekkefølge og tallenes plass i tallrekka. Vi kombinerer tallsymbol og mengde. Vi lærer ordenstall. Bruker kalender. Tallkjærester og tallkamerater Vi bruker regnespill og lager regnefortellinger. Vi lager handlelister og leker butikk og ulike aktiviteter med veksling. Vi bretter papir og deler mengder. Bruke konkreter Terninger, Yatzy, kulerammer, linjal, tallinjer, ped. programmer, og tellebrikker til overhead, klosser Lekepenger Uteskolematematikk for 1.-4.trinn. Penger, klosser, tierbunter og kuleramme Kortstokker Kartlegging Vurdering Alle teller Kapittelprøver Nasjonal kartleggingsprøve Elevsamtale Utviklingssamtale

5 Partall og oddetall. Tallene Addisjon og subtraksjon opp til 20 Hele tiere til 100. Tallene Addisjon og subtraksjon opp til 50. Regning med penger. Tallene Addisjon og subtraksjon med tallene til 100. Gjenkjenne og fortsette mønstre. Gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Sammenligne flater. Gjenkjenn og beskriv sirkel, trekant, rektangel og kvadrat. Gjenkjenn og beskrive de tredimensjonale figurene terning, prisme, kule og sylinder. og lære dobbelt. Lage par og se om det blir noe til overs. Bruke tiere og enere. Vi lager linjal og bruker den som tallinje både i addisjon og subtraksjon Gruppere i tiere, telle med 10 om gangen. Øve flere/færre, telle forlengs og baklengs. Vi overfører regning med tall med ett siffer til tall med to siffer. Veksle penger Lage mønster. Brette og klippe papir. Bruke speil Tegne på ruteark Telle ruter og tegne figurer med ruter. Sortere former som omgir oss i hverdagen. Telle hjørner, sider og kanter. Lage figurer. Hundreplater Konkreter Lekepenger Logiske brikker. Centikuber. Speil. MÅLING Elevene skal øve på å sammenligne lengder. Ukedagene og deres rekkefølge og navnet på månedene, rekkefølgen på dem og hvilken årstid de inngår i. Lese av hele og halve timer på analoge klokker. Vite sånn omtrent hvor lang tid en time er og kan fortelle om noen aktiviteter som varer omtrent så lenge. Daglig gjennomgåelse av dag og dato. Sanger og regler. Fødselsdato. Arbeide med lekeklokker. Løse oppgaver med tid. Modeller av de tredimensjonale figurene. Bruke verdiløst materiale. Kalender og lekeklokker. Anslå lengder og sammenligne størrelser tilknyttet lengde. Anslå areal og sammenligne størrelser tilknyttet areal. Lære meter og centimeter. Lære at vekt kan måles i kilo. Gjenkjenne de norske myntene og verdien av dem. Å bruke uformelle målenheter, som tommer, museskritt, blyanter, pinner osv. ved lengde. Anslå og måle ulike flater ved hjelp av ulike arkstørrelser og esker. Lage regnefortellinger og løse oppgaver Finne gjenstander som veier omtrent et kilo. Bruke myntene i kjøp og salg (butikk). Veksle penger. Klassesett med målbånd, linjaler, klokke, emballasje som kan veies og måles. Fjærvekt, skålvekt og humpedisse. Mynter, lekepenger.

6 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Samle og sortere enkle data i passende kategorier. Telle opp antallet i hver kategori, for eksempel med tellestreker og med tallsymboler. Sette data opp i en tabell og illustrere data i søylediagrammer. Lese av enkle søylediagram. Bruke tellestreker ved valg og avstemming. Lage søylediagram. Terninger, kort og konkreter. Tavle og kritt. Rutepapir og blyant. 3. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Lese, skrive og ordne tall opp til 1000 og bli fortrolige med mengder innenfor dette tallområdet. Telle opp store mengder ved å dele inn i tiere og hundrere. Telle forover og bakover med 1, 2, 5 10, 50, 100. Uttrykke flersifrede tall på ulike måter, med konkreter og med tallsymboler. Skrive tall på utvidet form, og å slå sammen enere, tiere og hundrere til ett tall. Om posisjonssystemet, dets kulturelle opprinnelse og betydningen av sifferet 0. Gruppeoppgaver og bruk av konkreter. Individuelt arbeid. Arbeid med sifrenes plassering. Lage regnefortellinger. Bruk av audiovisuelle hjelpemidler/data. Penger Posisjonsplater Tellebrikker Cuisenairestaver T allinje Kartlegging Vurdering Periodeprøver Alle teller Uketester Veksle mellom enere og tiere og mellom tiere og hundrere. Bruke tallforståelse og gruppering i tiere og hundrere for å utvikle egne regnemetoder i forbindelse med addisjon og subtraksjon av tresifrede tall. Plassere tall på tallinjen og bruke tallinjen som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon. Til det er den tomme tallinjen særlig effektiv. Arbeid med å utvikle gode algoritmer. Klasseundervisning. Gruppearbeid. Individuelt arbeid. Bruk av audiovisuelle hjelpemidler/data. Bruk av konkretsiseringsmateriell. Ulike aktiviteter der veksling er aktuelt, f.eks kafé, butikk og lignende. Runde av tall til nærmeste tier eller hundrer og bruke dette i overslagregning. Om multiplikasjon som gjentatt addisjon, som hopp på tallinjen og på rutenett. 2, 3 4, 5- og 10 gangen. Om divisjon i ulike praktiske sammenhenger, både målingsdivisjon og delingsdivisjon. Øvelser med gjenstander som er priset, samtale om hvor mye gjenstandene omtrent koster. Gruppearbeid. Klassesamtale. Individuelt arbeid Klasseromsundervisning. Penger Multiplikasjonskort Multiplikasjonstester, skriftlig og muntlig.

7 Kjenne igjen enkle tallmønstre, for eksempel se hvordan gangetabellene danner mønstre på en hundrerrute. Elevene kan fortsette tallmønstre, de kan putte inn manglende tall, og de kan også forklare mønsteret muntlig. Gruppearbeid, praktiske oppgaver. Lage regnefortellinger fra dagliglivet. Synge gangetabellen. Cd Rutenett Diplom Multiplikasjonstabellen Yatzy Gjenkjenne og beskrive trekk ved to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater og sortere figurer etter disse trekkene. De tredimensjonale figurene elevene vil lære om er terning, prisme og pyramide, mens de todimensjonale er firkanter som rektangel, kvadrat og parallellogram. Lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. Bli kjent med overflaten til tredimensjonale figurer. Lære å måle omkrets MÅLING Anslå, måle og sammenligne størrelser tilknyttet lengde, vekt, areal og volum og temperatur. Bruke ulike målenheter og måleteknikker og kunne diskutere hvor nøyaktig en måling er. Lære å lese og skrive klokkeslett, både analogt og digitalt, og lære de muntlige betegnelsene av klokkeslett. Lære hele og halve timer og kvarter på klokken. Grupperoppgaver der elevene sorterer etter ulike egenskaper, lete etter figurer med ulike geometriske former, trene motoriske ferdigheter ved å tegne/lage ulike figurer. Lage kunstverk av geometriske former. Bygge korthus Pararbeid med å måle ulike figurer. Pedagogisk programvare Praktiske /konkrete gruppeoppgaver med måling og enheter. Bruke abakus bøkene. Klassesamtale om timer, minutter og sekunder. Gruppeoppgaver og pararbeid med klokke. Kortstokk Abakus oppgavebok og grunnbok Læringsbrikker tredimensjonale figurer, centikuber geometriske figurer på skolens område/i klasserommet, emballasje som elevene tar med fra hjemmet og konstrueringsutstyr Spikerbrett Erter og tannpirkere til å lage geometriske figurer. Linjal Ruteark Abakusbøker Rekvisitter i klasserommet Målebånd, linjaler, termometer, litermål, vekt. Stor klokke Papirklokke Digitale hjelpemidler Periodeprøver Bygge modeller for å teste kunnskap Uketester Test tilhørende kapittel i grunnbok. Test tilhørende kapittel i grunnbok. Uketester STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Samle og sortere enkle data i passende kategorier og telle opp antallet i hver kategori. Sette data opp i en tabell og illustrere data i søylediagrammer. Lese av enkle søylediagram. Samle inn informasjon Lage tabeller og diagrammer Jobbe med regneark Lese av diagrammer og tabeller Bruke tabeller og diagrammer i dagliglivet Gruppeoppgaver og klassesamtaler Lærebøker Data/ exel Flip over/plakater Terninger Kort Digitale hjelpemidler 4. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Utvikle tenkemåter og strategier, samt matematisk språk. Tallene til Plassverdisystemet, å dele opp tall i enere, tiere, Tallene til Ulike regnespill. Uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem på en tallinje. Abakus lærerveiledning Ruteboken Kartlegging Vurdering Abakus, emnetest Alle teller Elevsamtale og vurderingsskjema Utviklingssamtale

8 hundrere og tusener. Desimaltall Regnemåter Oppstillingsmåter; Addisjon og subtraksjon med tresifrete tall. Divisjon med 2-10 Multiplisere og dividere fra 2-10 Overslag Runde av til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å gjøre overslag. Brøk Brøk som del av en helhet, hvor helheten kan være en mengde, en lengde eller en figur. Arbeide med begrepet teller og nevner. Sammenligne brøker med ensifrete nevner. Desimaltall Mål og vekt Uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem på en tallinje. Regnemåter Løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritmen. Matematiske samtaler og muntlige regnefortellinger. Løse oppgaver ved å hoppe på tallinjen og ved å bruke rutenett. Føring av tekstoppgaver. Ulike aktiviteter med veksling. Divisjon med 2-10 Multiplisere og dividere fra 2-10 Overslag Regne i ulike praktiske situasjoner innen de fire regneartene, blant annet kjøp og salg. Brøk -arbeidsmåter Lage regnefortellinger Synliggjøre med konkreter Repetisjon; Bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, som gangetabellen for ensifrete tall. Matematikk i praksis for 1.-4.trinn Uteskolematematikk for 1.-4.trinn Audiovisuelle hjelpemidler/data Pedagogiske programmer Konkretiseringsutstyr - Terninger - Kortstokker - Yatzy - Centikuber - Papirpenger - Kulerammer - Linjal - Tallinje - Rutenett Tavle Regnebok Muntlig framstilling Mat Drikke Materiell Elevene skal kjenne igjen, beskrive trekk ved og kunne bruke kunnskapene i konkrete situasjoner; - Symmetrilinje - Parallellsforskyvning - Mønster - Pyramide og kjegler - Vinkel, kart og koordinatsystem Origami Lage og beskrive enkle mønstre ved å gjenta og forskyve en form. Kjenne igjen speilsymmetri, påvise symmetrilinjer, også i figurer der det er flere, og selv lage og utforske symmetriske mønstre. Gruppeoppgaver der elevene sorterer etter ulike egenskaper, lete etter figurer med ulike geometriske Samme materiell som på + Papir (ulike format) Læringsbrikker Tredimensjonale figurer Centikuber Finne geometriske figurer ute og inne konstrueringsutstyr Abakus, emnetest Alle teller Elevsamtale og vurderingsskjema Utviklingssamtale

9 MÅLING Klokken Lese av klokkeslett, timer, minutter og sekunder, både på analoge og digitale klokker. Beregne hvor lang tid det er mellom to klokkeslett i timer og minutter. Kalender Lære å lese kalender. Lengde og vekt Sammenligne størrelser som - Millimeter og kilometer - Kilo og gram former, trene motoriske ferdigheter ved å tegne/lage ulike figurer. Lage "kunstverk" av geometriske former. Kjenne igjen, måle og vurdere sentrale vinkler som spisse, rette og stumpe. Plassere i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Beskrive posisjoner på kart. Måle tid og anslå ulike tidsintervaller som timer, minutter og sekunder. Bruke hensiktsmessige måleredskaper og å lese av skalaer. Samme materiell som på + Klassesett med - Målbånd - Linjaler - Litermål - Vekt - Klokke - termometer Termometer og negative tall Lære negative tall og kunne lese av et termometer. STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram, og kommentere dette. Gjennomføre enkle undersøkelser og samle inn ulike typer data, kategorisere, telle opp og illustrere dataene i tabeller og søylediagram. Lese og kommentere søylediagram. Beskrive posisjoner på kart. Samme materiell som på + Data Terninger Kort Rutetabeller Kompetansemål etter 7.trinn 1) beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de på tallinjen 2) finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 3) utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning, og bruke lommeregner i beregninger 4) beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger 5) stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter, og argumentere for løsningsmetoder 6) utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønster og tallmønster

10 1) analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske omgrep 2) bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med et forsvinningspunkt 3) beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyving 4) bruke koordinater til å beskrive plassering og rørsle i et koordinatsystem, på papiret og digitalt 5) bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem MÅLING 1) velge passende måleredskaper og gjøre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi, og vurdere resultatene ut frå presisjon og måleusikkerhet 2) gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle beregninger 3) velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter 4) forklare oppbyggingen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer 5) bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og arbeidstegninger 6) bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart og regne om mellom valutaer STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET 1) planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkinger og eksperiment 2) representere data i tabeller og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttige de er 3) finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i forhold til hverandre 4) vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperiment og beregnet sannsynlighet i enkle situasjoner 5. trinn Sifre og tall Posisjonssystemet Multiplikasjonstabellen Divisjonstabellen Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Gjennom eksempel prøver vi å relatere oppgavene til Sifre og tall: Nettsteder Kalkulator Talllinjer Penger Kartlegging Vurdering Kapittelprøver Periodeprøver Nasjonale prøver Alle teller

11 Tallinje Negative tall Brøkbegrepet Overslag Tall til Multiplikasjonstabellen Divisjonstabellen elevenes hverdag. Regnefortellinger Vi bruker brøkklosser, tallinjer og illustrasjoner for å konkretisere begreper. Drilling av gangetabellen gjennom lek, for eksempel rutenett på skoleplassen. Klosser Terninger Kort Brøkklosser Termometer Tidslinje Debet og kredit MÅLING Avstand: m, dm, cm og med mer Vekt: tonn, kilo, hekto og gram Desimaltall Tid: døgn, time, minutt og sekund Tidsforskjeller Volum: l, dl, cl Avstand: mil, km og m Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Lag meterstokk og kvadratruter (5.kl) i tre. Gruble.net Målebånd og målehjul Vekt Litermål, dl mål. Digital og analog klokke Termometer Meterstokk og kvadratruter Omkrets til trekanter og firkanter Figurer, former og mønstre Koordinatsystem med kart Bruk av datamaskin: tegneprogram Forstørring Areal Former og mønstre Overslag Bruk av datamaskin: tegneprogram Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Vi jobber også med data og autofigurer i Word Vi måler ting og regner ut areal og omkrets Linjal og gradskive Tau Google earth Kopiark fra lærerveiledning Geometriske figurer i plast og til overhead Word REGNEMÅTER Addisjon med minne Subtraksjon med veksling Addisjon og subtraksjon med desimaltall Multiplikasjon med to og tresifrede tall Divisjon med to og tresifrede tall Multiplikasjon og divisjon med desimaltall Brøk: enkel addisjon og subtraksjon Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Regnefortellingskort med fasit. Lommeregner Penger, sedler og mynter Kuber Brøkterninger, tellebrikker Kapittelprøver Periodeprøver Nasjonale prøver Alle teller

12 BEHANDLING AV DATA Undersøkelser Enkle tabeller Søylediagram Bruk av datamaskin: regneark og ulike diagrammer Undersøkelser Rutetider Søylediagram Bruk av datamaskin: regneark og ulike diagrammer Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Excel regneark Buss og togruter ABAMIKS Lommeregner Problemløsning Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsning Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Vi forklarer og gjennomgår på tavlen. Deretter jobber elevene mye på egenhånd Vi arbeider med oppgaver og eksempler i Abakus. I tillegg jobber vi med nettsteder som gruble.net, abakus.no og matemania.no Spill Kort Lommeregner 6. trinn Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Undersøke tall. Utforske og beskrive tallmønstre. Multiplikasjon og divisjon med 10, 100 og Romertall. Partall og oddetall Undervisningen baserer seg på tips og metoder fra lærerveiledningen, og man benytter pedagogisk konkretiserings-verktøy underveis. Forskjellige strategier for hoderegning. Bevisstgjøre elevene om den store forskjellen mellom dekadiske enheter og romertall Pedagogisk materiell (Matematikkskapet) Kartlegging Vurdering Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir

13 Primtall Likeverdige brøker. Desimaltall. Brøker og desimaltall på tallinja. Avrunding av desimaltall. MÅLING OG ENHETER Vekt: tonn, kg, hg, g. Temperatur. Myntenheter, kurs og omregning. Avstand: mil, km, m, dm, cm og mm. Volum: l, dl, cl og ml. Tid: år, måned, uke, døgn, time, min og s Måling i andre kulturer. Bruk av kuleramme Faktorisering Bruke tallinjen Samarbeid med faglærerne i K&H og Heimkunnskap Praktiske elevaktiviteter, inne og ute. Dele opp konkreter i brøker. Tegne mønster; tekstil/sløyd Vekter av forskjellig slag Inne- og utetermometer Valutakurser (aviser, nett) Metermål, linjaler, kart Måleredskaper for væsker Kalendere, klokker dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. Ukeslutsprøve Alle teller Koordinatsystemet Bygge tredimensjonale modeller Mønster. Forminsking Geometriske begreper som punkt, linjestykke m.m. Måle vinkler Areal til trekanter og firkanter Mangekant og sirkel Parallellforskyving Kart og målestokk Lage kart Klippe og lime tredimensjonale modeller Lage modeller (på ark) av klasserom, skole og skoleplass Lage egne rettvinklete trekanter Arbeide med konkrete, geometriske fig. Gradskive Passer Kart, atlas REGNEMÅTER Multiplikasjon og divisjon av flersifrete tall. Addisjon og subtraksjon med høye tall. Brøk: addisjon og subtraksjon. De fire regneartene. Desimaltall, alle regnearter Brøk: multiplikasjon BEHANDLING AV DATA Metodeinnlæring og drill! Pedagogisk regnemateriell (For eksempel i matematikkskapet) Annet konkretiseringsmateriell Kart, atlas Ruteark Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven.

14 Søylediagram Linjediagram Gjennomsnitt Bruk av datamaskin Linjediagram Sektordiagram Gjennomsnitt, median og typetall Sannsynlighet Bruk av datamaskin Bruk av egne pedagogiske programmer på PC Ta i bruk elevenes personalia og interessefelt (skonummer, høyde / tv-programmer, datakunnskap etc.) Regneark Terninger Datamaskiner Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. ABAMIKS Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Problemløsnings-oppgaver, hentet fra nettet Kalkulator for overhead Diverse spill 7. trinn Prosent. Prosent, brøk og desimaltall. Primtall og sammensatte tall. Negative tall. Avrunding av desimaltall Overslag. Delmål Arbeidsmåter/Metoder Materiell Se sammenhengen mellom brøk og prosent. Introdusere desimaltall som en form for brøk 0,5=1/2=50 %. Multiplisere seg frem til tall, til forskjell fra primtall. Praktisk bruk av negative tall. Praktisk bruk av avrunding og overslag. Sektorer, halvering av papir ved bretting. Begrepene hel, halv, og udelelig. Temperaturmålere. Smartboard Abakus hjemmeside Kalkulator Butikk og betaling Sektorer Kartlegging Vurdering Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig

15 Forenkle og utvide brøk. Sammenheng mellom brøk og prosent. Kvadrering og kvadratrot. MÅLING OG ENHETER Tid: år, måned, uke, døgn, time, min og sekund. Tidsforskjeller. Tidssoner. Avstand: mil, km og m. Fart. Temperatur. Vekt: tonn, kg, hg, og g. Volum: hl, l, dl, cl og ml. 1 dm3 = 1 liter Måleusikkerhet Spill: Sparegrisen. Oppdeling av tid. Hvilke betydning har naturen i vår forståelse av tid? Tid, avstand og temperatur baserer seg på måleenheter. Utarbeide en oversikt over måleenheter og sentrale begreper som kilo, hekto osv. Målenøyaktighet. Måle forskjell i kroppslengde stående og liggende. Samarbeid med fagene kunst og håndverk og sløyd. Alt som kan deles i hundredeler Kvadrat i ulike størrelser. Klokker og kalender. Kart Gradestokk og termometer Metermål og linjal Måleredskaper: vekter av forskjellig slag og ulike mål for væsker. Bruke en oversikt over ulike måleenheter til oppgaveløsning. vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. Alle teller Areal til mangekanter. Areal til sammensatte figurer. Måle vinkler. Arbeidstegninger. Overflate og volum til prisme. Sirkel: omkrets og areal. Speilingssymmetri. Rotasjonssymmetri. Perspektivtegning. Tredimensjonale figurer. Beskrive bevegelse i et koordinatsystem. Forklare begrepet areal/flateinnhold. Finne arealet til for eksempel pulten, vindu, tavle osv. Utvide dette til sammensatte figurer som klasserommet. Jobbe med fyrstikkesker, og finne volum og overflate. Utforsking av pi. Dele inn sirkler i sektorer. Måle omkrets og regne ut omkrets. Samarbeide med gym, der man er hverandres speil, altså hermer hverandres bevegelser. Perspektivtegning og tredimensjonale figurer: Samarbeid med fagene tegning og kunst og håndverk. Bruke koordinatsystem i lokale kart. Mangekanter. Gradskive Millimeterpapir og linjal. Fyrstikkesker. Passer, linjal og hjul, målebånd. Speil Ark, saks og dreiningspunkt. Millimeterpapir Ruteark, kart og atlas. Kompass. REGNEMÅTER Brøk: addisjon og subtraksjon, finne felles nevner, formulere regler. De fire regneartene, formulere regler. Divisjon med rest. Desimaltall, alle regnearter. Å regne med prosent. De fire regneartene. Desimaltall, alle regnearter. BEHANDLING AV DATA Bruke brøksektorer av ulike typer. Dele ark med saks eller bretting, og skrive brøkene. Drille på oppstilling og utregning. Se sammenheng mellom brøk og prosent. Drille på oppstilling av de forskjellige regneartene. Se sammenhengen mellom prosent og brøk. Samle inn data og presentere de ved hjelp av ulike Brøksektorer og ark. Konkretisering ved hjelp av hundredels-ark. Regneark Kapittelprøver gjennom hele året. Ukentlig innlevering av lekser. Disse leksene rettes fortløpende og blir dermed en kontinuerlig vurdering og tilbakemelding til eleven. Krav om foreldrenes

16 Sektordiagram. Sannsynlighet. Bruk av datamaskin. Eksperimenter. Vurdering av type diagram Hyppighet, gjennomsnitt, median og typetall. Lønn, sparing og rente: regneark. diagram. Samarbeide med for eksempel naturfag om systematisering og presentajson av informasjon. Terninger Datamaskin Kast av ball, terninger, gjennomsnittsfart. Regneark. underskrift på en del av arbeidet. Kartleggingsprøver. ABAMIKS Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Lommeregner Problemløsing Spill og gruppeoppgaver Månedens problem Fokus på praktisk matte for å øke helhetsforståelsen og oppmuntre til lek med tall. Spill Grubleoppgaver Praktiske oppgaver Internett

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Lokal læreplan i Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Grunnskolen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedområder.. side 3 Gjennomføring.. side 10 Målark. side 11 Digitale ressurser.. side 19 2 HOVEDOMRÅDER Matematikkplanen

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Statistikk: Elevene skal kunne samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 3. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: Uke 34-35 36-39 Flersifrede tall - addisjon og subtraksjon med tresifrede tall - ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk samle, sortere,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Geometri: Elevene skal kunne lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2014 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive posisjoner

Detaljer

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver Årsplan i matematikk for 3. trinn 2015/2016 Lærerverk og bøker: Tusen millioner, oppgavebok og tallbok Uke Mål: eleven skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 T.M s. 4-21 tallene, bruke positive

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 4. trinn MÅL: beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Årsplan i Matematikk

Årsplan i Matematikk Årsplan i Matematikk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 5A Kap 1: God start Kunne utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon

Detaljer

Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6

Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Hilde Marie Bergfjord Læreverk: Multi 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Repetisjon 35 36 Koordinatsystemet Multi

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Uke nr. Kap. Emne/Tema: Kompetansemål etter 7. årstrinn: 34-39 Kap. 1 Hele tall. Beskrive og bruke Titallsystemet. plassverdisystemet for Tall og Avrunding. desimaltal, rekne med regning Addisjon og positive

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 27.08. 15 Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Kjetil Kolvik, Cordula K. Norheim Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Læreverk

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 3A og 3B + Oppgavebok 3 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Grunnleggende

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 2 a og b, av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Matematikk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk - å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk - å kunne lese i matematikk

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2015/2016 Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm, Multi`s hjemmeside, kikora UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Måns Bodemar, Anlaug Laugerud, Karianne Flagstad Moen Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 25.08. 14 Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Årsplan i matematikk for 6. klasse 2015-16

Årsplan i matematikk for 6. klasse 2015-16 Antall timer pr uke: 3,5 Lærer: Randi Minnesjord Læreverk: Multi 6 a og 6 b Gyldendal Nettstedene: www.moava.org og kikkora Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse Årsplan i matematikk 5. og 6. klasse 2008/2009 Årsplan i matematikk - 5. klasse Addisjon og subtraksjon Titallsystemet skoleåret 2008/2009 Emne Mål Innhold Arbeidsmåte Læreverk Beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Matematikk

Midtun skoles Læreplan i Matematikk Midtun skoles Læreplan i Matematikk Sist oppdatert: 10.02.2014. LÆREPLAN I MATEMATIKK Formål med faget Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene.

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene. Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012/2013 Klasse:1. trinn Lærer: Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetanse mål Delmål / Konkretisering

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

Lokal læreplan «Matematikk»

Lokal læreplan «Matematikk» Lokal læreplan «Matematikk» Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering beskrive og bruke plassverdisystemet for dei

Detaljer

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August 34-35 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Eleven skal kunne: 1. Telle til 50, dele og sette sammen mengder opp til 10 2. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og tallstørrelser

Detaljer

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) 34 Rutenett og koordinatsystem Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Jeg kan plassere punkter i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Læringsstrategier,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 Drammen kommune side 1 1. trinn Periodeplan 1 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Tema/kapittel Tidsrom Læreplanmål Arbeidsmåter Vurdering 1. Tall 34 Regne med de 4 regneartene i hele - regneartene 35 tall, desimaltall og

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord og June Brattfjord Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS

Detaljer

Fag matematikk Trinn 3.klasse

Fag matematikk Trinn 3.klasse Fag matematikk Trinn 3.klasse Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 STATISTIKK Tabellar og diagrammar samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar,

Detaljer

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 FAG Den lokale læreplanen for faget må: Sees i sammenheng med det aktuelle trinn Sikre at skolen jobber med alle kompetansemål i faget Aktuelle elementer fra

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Laila Helene Ween og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for

Detaljer

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i Lærebok: Tusen Millioner, Gjerdrum og Skovdahl Tallbok (rutebok i A5 format) Barn lærer matematikk gjennom spill, leik, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

Halvårsplan høsten 2015

Halvårsplan høsten 2015 34-38 -samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling 39-41 -beskrive

Detaljer

4. TRINN matematikk HØST 2014

4. TRINN matematikk HØST 2014 4. TRINN matematikk HØST 2014 UKE AKTIVITET K06-mål Lokale mål Vurde/ evalue 34 Koordinatsystem 35 et 36 Mer enn tusen 37 og mindre enn 0 38 plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Radius, Multi Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler Elsa H.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Radius, Multi Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler Elsa H. ÅPLN KK F 1. NN 2014/2015 Læreverk: adius, ulti Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler lsa H. Devold G P K ÅL (K06) Delmål DF VDNG tatistikk levene skal kunne: ydelige mål og kriterier samle,

Detaljer

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: 34-40 Heile tal Multi 5a s 4-45 42-44 Statistikk s 46-61 -Regne med positive og hele tall. -Bruke, diskutere og utvikle

Detaljer

Inspirasjon og motivasjon for matematikk

Inspirasjon og motivasjon for matematikk Inspirasjon og motivasjon for matematikk Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Styremedlem i Lamis Lærebokforfatter; MULTI Mona Røsseland

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Ingvil Sivertsen, Monika Szabo Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Begynneropplæring i matematikk Geometri og måling

Begynneropplæring i matematikk Geometri og måling Begynneropplæring i matematikk Geometri og måling Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 26-Jan-07 Dagsoversikt Problemløsning som metode i å

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16 Lekser: Elevene får hver uke et lekseark som skal gjøres i lekseboka. Dette leksearket er trening på de fire regneartene, samt

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i Lærebok: Tusen Millioner, Gjerdrum og Skovdahl Tallbok (rutebok i A5 format) Barn lærer matematikk gjennom spill, leik, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå

Detaljer

Kjenneteikn på måloppnåing. Framlegg til aktivitetar

Kjenneteikn på måloppnåing. Framlegg til aktivitetar Matematikk i skulen 3. årssteget Kompetansemål etter 4. klasse TAL Skildre plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar,

Detaljer

arbeidsinnsats i timene og hjemme negative hele tall(...)" Naturlige tall innføring muntlig aktivitet i "beskrive referansesystemet og

arbeidsinnsats i timene og hjemme negative hele tall(...) Naturlige tall innføring muntlig aktivitet i beskrive referansesystemet og Uke 34-38 Uke 39-40 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall Lærer: Carl Petter Tresselt "Beskrive og bruke plassverdisystemet for Tall individuell og felles gjennomgang arbeidsinnsats

Detaljer

Sortering G: Rød farge (1.1) Regnefortelling

Sortering G: Rød farge (1.1) Regnefortelling G T P T ÅPLN I TTIKK FO 1. TINN 2013/2014 Læreverk: ulti, Tuba Luba, og Grunntall Faglærer: Janicke. Oldervoll ÅL (K06) T IDFO VDING LOKL LÆPLN Forstå 1-10er mengde, og forstå at vi bruker tallene 1-10

Detaljer

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder Års Tall telle til 50, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergruppe telling oppover fra et et vilkårlig tall i tallområdet 1-50 telling nedover fra et et vilkårlig tall i tallområdet

Detaljer

Foreldre er svært viktige, spesielt i de aller første leveår. De kan være med å legge et godt grunnlag for barna sine.

Foreldre er svært viktige, spesielt i de aller første leveår. De kan være med å legge et godt grunnlag for barna sine. Matematikken følger oss hele livet som tall, mengder, figurer osv. Det er derfor viktig at barna får et godt og naturlig forhold til matematikk og utvikler gode kunnskaper og ferdigheter. Alle som er i

Detaljer

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17 Ekrehagen Skole Årsplan i matematikk 7. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Årsplan: Matematikk Faget har følgjande hovedområder. 1. 4. Tal Geometri Måling Statistikk 5. 7. Tal og algebra Geometri Måling Statistikk og sannsyn Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykkje seg munnleg

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: - Ressursperm - Grunntall 2a + 2b - CD-rom Forfattere: Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke Grunnleggende

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 4. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORME R

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 4. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORME R Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 4. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORME R 34-36 Koordinat systemet. å plassere i rutenett finne riktig skal

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent,

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål Elevane skal kunne: 34-35 lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy 36-39 beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 9. trinn Lærer: Torill Birkeland Uke Årshjul Geometri Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: Grunntall 1a + 1b Ressursperm Nettsted med oppgaver Grunnleggende ferdigheter Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner - Gjennom hele året: Vurdering - Ukesluttprøver utgangspunkt i ukas undervisningsmål

Detaljer

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmål i regning Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Detaljer

Den gode matematikkundervisning

Den gode matematikkundervisning Den gode matematikkundervisning Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? - hva er det? Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter;

Detaljer