ÅRSPLAN I MATTE TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSPLAN I MATTE TRINN BREIVIKBOTN SKOLE Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn. 1

2 Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matematikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer videre å delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier med andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. Det lages tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagrammer. I tillegg brukes matematiske symboler og fagets formelle språk. Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde ulike matematiske uttrykk, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det dreier seg om problemløsning og utforskning med utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og problemer av matematisk art. Til dette trengs fortrolighet med og automatisering av regneoperasjonene, evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere rimeligheten av svar. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk dreier seg om å kunne bruke slike verktøy til spill, utforskning, visualisering og publisering. Det dreier seg videre om å vite om, kunne bruke og vurdere digitale hjelpemidler til problemløsning, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å kunne finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemidler, samt forholde seg kritisk til kilder, analyser og resultater. 2

3 Kompetansemål etter 7. årstrinn Tall og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heltall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen 2. finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 3. utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning og bruke lommeregner i beregninger 4. beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger 5. stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter og argumentere for løsningsmetoder 6. utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønstre og tallmønstre Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 7. analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper 8. bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt 9. beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning 10. bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt 11.bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem 3

4 Måling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 12. velge passende måleredskaper og utføre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet 13. anslå og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger 14.velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter 15. forklare oppbygningen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer 16.bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og arbeidstegninger 17.bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart og regne om mellom valutaer Statistikk og sannsynlighet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 18. planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter 19. representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er 20. finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre 21. vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner 4

5 Tempoplan Emner, læringsstrategier og mål for det elevene skal lære i: Mnd Uke Grunntall 5 a og b Grunntall 6 a og b Grunntall 7 a og b Aug Sep Kap. 1 Tall til : * verdien av et siffer er avhengig av hvor i tallet det står * forstå plassverdisystemet * lese og skrive tall med sju eller færre siffer *finne ut hvilket av to tall som har størst verdi Kap. 6 Matematikk i dagliglivet: *lese av temperaturer og regne med minusgrader *sammenlikne størrelsen av negative tall *lese av tidspunkt i en rutetabell og regne med tid *hva prosent er *regne ut 50%, 25%, 20% og 10% av et hele Kompetansemål: 1 Kompetansemål: 13 Kap. 1 Tall: * forstå plassverdisystemet * vite hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er * faktorisere tall og runde av tall * vite i hvilken rekkefølge vi bruker regneartene * bruke lommeregner og regneark i beregninger * bygge figurtall, lage tallrekker og finne mønsteret i tallrekker Kompetansemål: 1, 6 Okt Kap. 2 Addisjon: * addere i hodet, skriftlig og med lommeregner * addere ved å veksle en gang * addere ved å veksle flere ganger * gjøre overslag og vurdere om et svar er riktig Kap. 1 Addisjon: * addere to tall ved å veksle flere ganger * addere flere tall ved å veksle flere ganger * addere tall med like mange desimaler * addere tall som ikke har like mange desimaler * løse oppgaver fra dagliglivet ved å addere Kap. 2 Addisjon og subtraksjon: * addere og subtrahere i hodet * addere hele tall og desimaltall * subtrahere hele tall og desimaltall * addere og subtrahere negative tall * gjøre overslag ved addisjon og subtraksjon 40 Planleggingsdager og høstferie. 41 Fortsette med kap. 2. Fortsette med kap. 1. Fortsette med kap. 2. 5

6 Kompetansemål: 1, 3 Kompetansemål: 1, 3 Kompetansemål: 1, Kap. 4 Subtraksjon: * subtrahere i hodet, skriftlig og med Kap. 2 Subtraksjon: * subtrahere ved å veksle flere ganger Kap. 6 Tid og fart: Nov 44 lommeregner * subtrahere ved å veksle en gang * subtrahere ved å veksle flere ganger * kontrollere om svaret er riktig * gjøre overslag og vurdere om et svar er * subtrahere når det er null av den verdien vi skal veksle * subtrahere tall med like mange desimaler * subtrahere tall som ikke har like mange desimaler riktig * løse oppgaver fra dagliglivet ved å addere og subtrahere Kompetansemål: 13, 19 Kompetansemål: 1, 3 Kompetansemål: 1, 3 * lese og tolke en rutetabell * regne med tidspunkt og tidsintervall * regne med fart * tolke et fartsdiagram 45 Kap. 3 Måle tid: 46 * regne om mellom år, døgn, timer, 47 minutter og sekunder * lese av tiden på analog og digital klokke * regne ut tiden mellom to klokkeslett og mellom to datoer * lese av på kalenderen og skrive datoer * hvor mange dager det er i månedene Kap. 3 Mønster: * lage og beskrive mønster ved speiling * lage og beskrive mønster ved rotasjon * lage og beskrive mønster ved parallellforskyvning * bygge figurer og finne mønster i tallrekken som hører til * finne mønsteret i tallrekker og finne de Kap. 3 Statistikk: *tegne diagrammer både manuelt og digitalt *lese og tolke diagrammer og vurdere hvor hensiktsmessige de er *finne typetall, median og gjennomsnitt og vurdere dem i forhold til hverandre Kompetansemål: 18, 19, 20, 21 6

7 * om skuddår og skuddårsdagen Kompetansemål: 13 neste tallene Kompetansemål: 9 Des Kap. 5 Statistikk: *tegne søylediagram og linjediagram *tolke søylediagram og linjediagram *lage og gjennomføre en undersøkelse der observasjonene samles inn ved å observere *lage og gjennomføre en spørreundersøkelse Kap. 8 Statistikk og sannsynlighet: *tegne søylediagram *tegne linjediagram *finne typetall, median og gjennomsnitt *finne sannsynligheten i dagligdagse sammenhenger *finne alle muligheter når flere ting kombineres Kap. 4 Multiplikasjon og divisjon: *multiplisere og dividere i hodet *multiplisere og dividere med dekadiske enheter *multiplisere hele tall og desimaltall *dividere hele tall og desimaltall *multiplisere og dividere negative tall Kompetansemål: 18, 19, 20, 21 Kompetansemål: 18, 19, 20, 21 *gjøre overslag ved multiplikasjon og divisjon Kompetansemål: 1, 3, 5 Jan 50 Juleverksted og juleavslutning Juleferie fra og med onsdag Juleferie. 1 Kap. 6 Multiplikasjon: Kap. 4 Multiplikasjon: Fortsette med kap. 4. 7

8 2 3 *multiplisere skriftlig og med lommeregner *multiplisere ved å addere *multiplisere ved å dele opp et flersifret tall *multiplisere et tosifret og et ensifret tall *multiplisere med 0, 10 og 100 Gjøre overslag ved multiplikasjon Kompetansemål: 1, 3, 5 *multiplisere et flersifret tall og et ensifret tall *multiplisere to tosifrede tall *multiplisere et desimaltall og et helt tall *multiplisere med en dekadisk enhet *løse oppgaver fra dagliglivet ved å multiplisere Kompetansemål: 1, 3, 5 Feb 4 Kap. 7 Linjer og vinkler: 5 *hva en linje, et linjestykke og en stråle er *måle vinkler med gradskive *hva en spiss, stump og rett vinkel er *tegne med dataprogrammer Kompetansemål: 7, 13 Kap. 5 Tegne, måle og regne: *tegne vinkler, trekanter og firkanter med gradskive og linjal *regne om mellom lengdeenhetene *regne om mellom arealenhetene *regne med areal av kvadrat, rektangel, parallellogram og trekant Kap. 5 Måleenheter og måleusikkerhet: *regne om mellom lengdeenhetene *regne om mellom arealenhetene *regne om mellom volumenhetene *regne om mellom masseenhetene *regne om mellom tidsenhetene *om måleusikkerhet Kompetansemål: 7, 13, 15 Kompetansemål: 7, 8, 13, 15 6 Kap. 8 Regneark: 7 *navnene på rutene i et regneark Oppsummering og repetisjon Kapittel 12: Husker du dette? I dette kapitlet kan du finne ut om du har 8

9 8 *bruke et regneark med ferdige formler til å gjøre utregninger *lage formler i regneark og bruke det til å gjøre utregninger Kompetansemål: 4 Fri onsdag, torsdag og fredag i uke 8. Fri onsdag, torsdag og fredag i uke 8. lært deg det viktigste av det man skal kunne etter 7. årstrinn Oppsummering og repetisjon Fri onsdag, torsdag og fredag i uke 8. Mar 9 Kap. 9 Divisjon: *dividere skriftlig og med lommeregner *dividere ved å bruke multiplikasjonstabellen *dividere ved å dele opp i hundrere, tiere og enere *dividere et flersifret tall med et ensifret tall *dividere med 10 og 100 *gjøre overslag ved divisjon Kompetansemål: 1, 3, 5 Kap. 7 Divisjon: *dividere et flersifret tall med et ensifret tall *dividere et desimaltall med et helt tall *dividere to hele tall, der svaret får en rest eller blir et desimaltall *dividere med en dekadisk enhet *løse oppgaver fra dagliglivet ved å dividere Kompetansemål: 1, 3, 5 Kap. 7 Brøk: *regne om mellom blandet tall og uekte brøk *forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner *regne om mellom brøk og desimaltall *ordne brøker etter størrelse og plassere dem på en tallinje *addere og subtrahere brøker *multiplisere et helt tall og en brøk *multiplisere to brøker Kompetansemål: 2 9

10 Apr Kap. 10 Brøk: *vite hva brøk, teller, nevner og brøkstrek er *sammenlikne verdien av brøker og plassere dem på en tallinje *addere brøker ved å bruke brøkbrikker *subtrahere brøker ved å bruke brøkbrikker *multiplisere brøker ved å addere Kap. 9 Brøk: *forkorte og utvide brøker *finne fellesnevneren *addere brøker med like og ulike nevnere *subtrahere brøker med like og ulike nevnere *multiplisere et helt tall og en brøk *sammenlikne verdien av brøker Kompetansemål: 2 Kap. 9 Prosent: *hva prosent er *regne om mellom prosent og brøk *regne om mellom prosent og desimaltall *sammenlikne prosent, brøk og desimaltall *plassere prosent, brøk og desimaltall på en tallinje *regne ut prosentdelen Kompetansemål: 2 Kompetansemål: Kap. 11 Desimaltall: *vite hva desimaltall, desimaler og desimaltegn er *beskrive plassverdisystemet for tall med to desimaler *sammenlikne verdien av desimaltall og plassere dem på en tallinje *addere desimaltall *subtrahere desimaltall Kap. 12 Husker du dette? I dette kapitlet kan du finne ut om du har lært deg det viktigste av det du skal kunne etter 6. årstrinn. Kap. 8 Plangeometri: *egenskapene til kvadratet, rektangelet, parallellogrammet, rettvinklet trekant, likesidet trekant og likebeint trekant *vinkelsummen i trekanter og firkanter *tegne og konstruere vinkler, mangekanter og sirkler *regne med areal og omkrets *beskrive og lage mønster Kompetansemål: 13, Kompetansemål: 1 10

11 Mai 16 Påskeferie 17 Fortsette med kap. 11. Fortsette med kap. 12. Fortsette med kap Kap. 12 Lengde og lengdemåling: 19 *måle i m, dm, cm og med mer, og oppgi 20 lengden som et desimaltall *regne om mellom lengdeenhetene m og km *velge måleredskap *velge passende lengdeenhet Kompetansemål: 12, 14 Kap. 11 Matematikk i dagliglivet: *regne om mellom masseenhetene *runde av et tall *kjøpe utenlandske penger *plassere punkter i et koordinatsystem *bruke et kart og regne ut hvor langt det er i virkeligheten *lage en forminsket tegning av en figur Kompetansemål: 10, 11, 13 Kap. 10 Matematikk i dagliglivet: *om betalingsmåter og handling av varer *å blande saft i et gitt forhold *regne om mellom norske og utenlandske penger *finne sannsynligheten *regne med målestokk *avstanden mellom punkter i et koordinatsystem Kompetansemål: 14, 16, 17 Jun 21 Kap. 13 Mangekanter, areal og 22 omkrets: *egenskapene til kvadrat, rektangel og 23 parallellogram når det gjelder sider, vinkler og diagonaler *egenskapene til likesidet trekant og rettvinklet trekant *summen av vinklene i trekanter og firkanter *finne areal ved å regne eller dele opp i for eks. cm 2 *finne omkretsen av figurer Kap. 10 Romfigurer og volum: *egenskapene til terning, prisme, sylinder, kule, pyramide og kjegle *regne ut volumet av et prisme og en terning *regne om mellom volumenhetene *tegne romfigurer i perspektiv Kompetansemål: 7, 13, 14 Kap. 11 Romgeometri: *egenskapene til terning, prisme, sylinder, kule, pyramide og kjegle *tegne romfigurer i perspektiv *regne ut volumet av en terning og et prisme *regne ut overflaten av en terning og et prisme Kompetansemål: 7, 13, 14 11

12 Kompetansemål: 7, 13 Fri torsdag og fredag i uke Fri mandag i uke 24. Siste skoledag tirsdag i uke kl.: Kap. 14 Husker du dette? kl.: Oppsummeringer og halvdagsprøver. 12

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE MATEMATIKK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 8. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærere: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Undervisningen bygger på K0. Karsten Grytnes, David Romero, Torild Varhaug Arbeidsmåter Skriftlig

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn

Tal og algebra. 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn 8.trinn Læringsmål 9.trinn Læringsmål 10.trinn Læringsmål Kompetansemål etter 10.trinn Tall og regning Hva siffer, tall og tallsystem er Hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er Kunne primtallfaktorisering

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster

Positive tall Gruppering av tall og faktorisering Tall skrevet på forskjellige måter Negative tall Tallmønster Årsplan skoleåret 01/ 01 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer 10 1-1 Torild A. Varhaug Matematikk Læreverk: Grunntall 10 Opplysninger om organisering av eksamen (individuelt, par eller gruppe, spesiell tilrettelegging)

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn)

Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Lokal læreplan i matematikk (8. trinn, 9. trinn og 10. trinn) Hoved- områder Tall og Algebra Fokus (læringsmål) Tall Addere, subtrahere, multiplisere og dividere med heltall, flersifrete tall og desimaltall

Detaljer

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmål i regning Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Detaljer

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Fag: Matematikk Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 9 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Faktor 2 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17 Ekrehagen Skole Årsplan i matematikk 7. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som

Detaljer