Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer."

Transkript

1 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I

2 2 Innledning INNLEDNING 3 OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN. 3 PRESENTASJON AV RESULTATENE 3 TAKK! 4 SAMMENDRAG 5 GODE RESULTATER FOR HVALER I SVAKE RESULTATER FOR HVALER I KONKLUSJON 6 DATAGRUNNLAGET 7 UTVALGET - HVALER 7 UNDERSØKELSENS PÅLITELIGHET - HVALER 7 BAKGRUNNSVARIABLER 8 Kjønn 8 Aldersfordeling 8 Utdanning 8 Botid i kommunen 9 Innbyggernes nasjonale bakgrunn 9 Boligtype 9 Eierforhold 10 RESULTATENE - DE KOMMUNALE TJENESTENE 11 HOVEDRESULTATENE FOR DE KOMMUNALE TJENESTENE 11 RESULTATER I DETALJER 13 RESULTATENE - SAMFUNNSDELEN 16 HOVEDRESULTATENE 16

3 3 Innledning INNLEDNING Innbyggerundersøkelsen er knyttet til nettportalen bedrekommune.no (http://www.bedrekommune.no/). Innbyggerundersøkelsen omfatter tre hovedtemaer: Kommunen som tjenesteleverandør Kommunen som bosted Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer Hvaler kommune har gjennomført en rekke brukerundersøkelser de siste årene, herunder medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelser på kommunens tjenesteområder. Det er undersøkelsene knyttet til KS og deres nettportal bedrekommune.no som kommunen da har benyttet. Dette har gjort det mulig å sammenligne bruker- og medarbeidertilfredsheten på Hvaler med tilsvarende for landet og med andre kommuner. Sammenligningen har gjort det lettere å identifisere egne kvaliteter og forbedringsområder. Hvaler kommune har lagt vekt på mest mulig åpenhet om resultatene fra nevnte undersøkelser, og at resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid og planlegging. Oppfølging av undersøkelsen. Hvaler kommune vil utarbeide to rapporter i forbindelse med Innbyggerundersøkelsen 2012: Rapport I, rapporten du nå leser, vil inneholde en presentasjon av alle resultatene fra innbyggerundersøkelsen. I denne rapporten vil det ikke bli gitt noen analyse. Hensikten med rapporten er å presentere resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse, og gjøre disse godt tilgjengelig for alle. Leserne skal selv kunne danne seg egne syn og refleksjoner om resultatene. Rapport II vil inneholde alle kommentarene fra innbyggerne på de tre åpne spørsmålene til slutt i spørreskjemaet. Rapporten vil bli gjort offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres med jevne mellomrom og er lagt inn i kommunens årshjul for administrative oppgaver. Det vil gi en tilbakemelding på om tiltak som eventuelt iverksettes på grunnlag av årets undersøkelse, har gitt ønsket effekt. Resultatene fra årets undersøkelse (2012) kan sammenlignes med resultatene for hele landet. Det vil derfor være mulig å se endringer i resultatene over tid, om utviklingen går i en positiv eller negativ retning eller om den er stabil. 9 andre kommuner har som Hvaler, i 2011 gjennomført innbyggerundersøkelsen (vi kan først sammenligne med 2012 i 2013). Presentasjon av resultatene I tillegg til tekst blir resultatene presentert i tabeller og diagrammer på to måter; som gjennomsnitt og som svarfordeling.

4 4 Innledning Et gjennomsnittresultat har den fordelen at det er enkelt å få et raskt bilde av hvor godt eller dårlig det enkelte resultat er. Når resultatet for Hvaler sammenlignes med andre, kan en raskt definere om Hvaler ligger over, omtrent likt eller under landssnittet. Svarfordeling får fram viktige nyanser ved det enkelte resultat. Innbyggerne har svart på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Et gjennomsnittresultat skjuler hvor mange innbyggere som har svart 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Av og til er respondentene ganske enige, og en klar overvekt av svarene er fordelt på to eller tre av de seks svaralternativene. Andre ganger danner svarene andre mønstre. Eksempelvis kan et godt gjennomsnittresultat vise seg også å inneholde en vesentlig andel svært misfornøyde respondenter. Styrken i hvor stor grad innbyggerne er fornøyd eller misfornøyd er interessant. Den positive eller negative energien i besvarelsene gjenspeiles gjerne i andelen besvarelser på skalaens ytterpunkter. For bedre å synliggjøre resultater hvor tydeligheten og/eller engasjementet bak en respons er mer kraftig eller avviker fra sammenlignbare enheter, blir andelen 1+2 (meget misfornøyd) og 5+6 (meget fornøyd) svar synliggjort i tabeller og/eller diagrammer. Spørsmålene i spørreskjemaet er gruppert tematisk (dimensjon); eksempelvis bomiljø og senterfunksjoner, møte med kommunen, tillit etc. Hvert tema er så belyst med flere spørsmål. Det er vårt mål at rapporten skal sette leseren i stand til å gjøre seg sine egne vurderinger av resultatene. Takk! 329 innbyggere i Hvaler har besvart og returnert innbyggerundersøkelsen. Det har gitt en svarprosent på 17, noe som gir et godt datagrunnlag. Takk til alle dere som på denne måten har bidratt til at vi får ny kunnskap om Hvaler! Heidi Vildskog Stabssjef, sentral stab (sign) Tora Klevås Kommunikasjonsrådgiver, sentral stab (sign)

5 5 Sammendrag SAMMENDRAG Undersøkelsen ble distribuert til alle Hvaler kommunes husstander, ca Undersøkelsen ble distribuert av Hvaler Arbeidssenter. 17 prosent av husstandene besvarte undersøkelsen. Det ga oss til sammen 329 svar. Dette er et representativt utvalg av kommunens husstander og kan derfor brukes som valide resultater til videre arbeid. Det er første gang Hvaler kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse, så vi kan ikke sammenligne med tidligere års resultater som vi har hatt mulighet for å gjøre i forbindelse med brukerundersøkelsene av kommunale tjenester (13 undersøkelser gjennomført høsten 2011). Vi kan sammenligne oss med landsgjennomsnittet på samme undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra innbyggerundersøkelsen uten at disse er analysert. Hensikten med rapporten er å gi alle innblikk i resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse. Resultatene er presentert med gjennomsnittsresultat og svarfordeling i tabeller og diagrammer. Resultatene er sammenlignet med landssnittet for kommunene som har gjennomført undersøkelsen i Totalt, alle resultater summert, så har Hvaler en snittskår på 4,1. Det er det samme som landssnittet. Gode resultater for Hvaler i 2012 I rapporten benyttes begrepet betydelig for Hvalers gjennomsnittresultater som avviker 0,5 eller mer i positiv eller negativ retning i forhold til landssnittet. Begrepet merkbar brukes tilsvarende for avvik på 0,3 og 0,4 fra landssnittet. Hvaler har betydelig bedre resultater enn landssnittet når det gjelder Hjemmehjelpstjeneste Hjemmesykepleietjeneste Kommunen som bosted for eldre Tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv Hvaler-resultatene er merkbart bedre enn landssnittet for: Standard på veier og gater Kollektivet inn og ut av kommunen Luftkvaliteten Støynivået der du bor Fornøydhet med å bo i kommunen Svake resultater for Hvaler i 2012 Hvaler har betydelig svakere resultater enn landssnittet når det gjelder: Tilrettelegging for fotgjengere Tilrettelegging for syklister Henting av husholdningsavfall

6 6 Sammendrag Muligheten til å delta i idrett Hvaler har merkbart svakere resultater enn landssnittet for: Fastlegetjenesten Bank, post, forsikring Muligheten for å skaffe seg leilighet Kulturtilbudet i kommunen Servicetorget tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste tillit til at kommunen behandler like saker likt tillit til at kommunen følger lover og regler Grunnskolen Fritidstilbud til ungdom En annet tydelig tendens i brukerundersøkelsen fra byggesak 2011 sammenstilt med denne undersøkelsen er at kommunen er svært dårlig til å svare på henvendelser. Konklusjon Hovedkonklusjonene for Innbyggerundersøkelsen 2011 er: Hvaler kommune ligger på de fleste områdene tett på landsgjennomsnittet Hvaler kommune skårer lavt på tillit hos befolkningen (3,4 mot 3,7 i landsgjennomsnitt)

7 7 Datagrunnlaget DATAGRUNNLAGET Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet februar og mars innbyggere fikk tilsendt spørreskjemaet. Det var ingen svarfrist på undersøkelsen. Respondentene ble bedt om å svare undersøkelsen på nettet. Dersom de ikke hadde mulighet for dette kunne de besvare undersøkelsen pr brev eller på servicetorget. Det er forventet at svarprosenten blir påvirket av at mottakerne ikke kan svare undersøkelsen på papir, men omkostningene ved å taste inn resultater ble vurdert til for stor. Det kom omkring 30 svar via post. Utvalget - Hvaler Undersøkelsen ble distribuert av Hvaler Arbeidssenter og ble distribuert til alle fastboendepostkasser. Vi har fått tilbakemelding om at undersøkelsen ikke er kommet frem til Søndre Sandøy. Undersøkelsens pålitelighet - Hvaler Av 1900 mulige besvarelser kom det inn 329 besvarelser, en svarprosent på 17. Statistiske feilmarginer vil kunne forekomme både i resultatene for Hvaler. Vi har ikke hatt anledning til å sjekke påliteligheten i resultatene for sammenligningsenhetene. Det er derfor grunn til å være varsom med å legge vekt på mindre forskjeller i resultatene. Innbyggerne har svart på en 6-delt skala (1-6). I forhold til sammenligning av gjennomsnittsresultatene vil vi anbefale følgende: En forskjell i gjennomsnittresultat på 0,1 bør ikke tillegges vekt (moderat forskjell/feilmargin). En forskjell på 0,2 er mest sannsynlig uttrykk for noe forskjell, men forskjellen er relativt liten. Resultater for Hvaler som avviker 0,3 eller mer fra landssnittet, er en merkbar forskjell (positivt eller negativt) som bør tillegges vekt. Resultatforskjeller på 0,5 eller mer uttrykker et betydelig avvik. Undersøkelsen i Hvaler tilfredsstiller normale krav til statistisk pålitelighet og gir et representativt uttrykk for innbyggernes syn og opplevelse av temaene undersøkelsen tar opp. Nedenfor følger en kort gjennomgang av noen momenter som berører spørsmålet om representativitet. Det fremkommer på noen punkter noe skjevfordeling i besvarelsene, eksempelvis for kjønn og utdanning, i forhold til faktiske tall for Hvaler. Disse forholdene vil bli kommentert under, og vil bli gjort nærmere rede for i analyserapporten. Det er imidlertid grunn til å anta at vi her snakker om nyanser og ikke forhold som skaper tvil om undersøkelsens pålitelighet. Om å sammenligne resultatene Resultatene for Hvaler i 2012 er sammenlignet med resultatene for landet i Landsresultatet (Norge) er tatt ut per 15. juni og er basert på besvarelser fra følgende kommuner; Rissa, Skaun, Åmli, Rendalen, Nes, Nedre Eiker, Engerdal og Rømskog. Det er både små, mellomstore og store kommuner blant de andre som har gjennomført undersøkelsen. Landsresultatet har imidlertid ikke fremkommet som et resultat av et tilfeldig utvalg kommuner eller på grunnlag av en landsomfattende undersøkelse. Det er derfor en mulighet for at

8 8 Datagrunnlaget landsresultatet hadde blitt noe annerledes ved et tilfeldig utvalg og/eller dersom volumet på antall kommuner hadde vært større. Ved å sammenligne resultatene fra 2011-undersøkelsen med tilsvarende i 2009 kan vi se hvilken utvikling som har vært i Hvaler; en positiv eller negativ utvikling. Bakgrunnsvariabler Kjønn Vi ser av diagrammet til høyre at menn er noe overrepresentert i undersøkelsen. 100,0 % 0,0 % 56,4 % Kjønn 43,6 % 1. Mann 2. Kvinne Aldersfordeling Av tabellen til høyre fremkommer det at den yngre del av befolkningen år - ungdommer, unge enslige voksne og unge familier med og uten barn - er underrepresentert i svargrunnlaget, mens gruppen 40 + er overrepresentert. Spørsmålet er om, og eventuelt hvordan, dette slår ut i forhold til resultatene. 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 13,7 % år Alder 65,9 % år 20,4 % år og eldre Utdanning Diagrammet til høyre viser høyest fullførte skolegang for dem som besvarte innbyggerundersøkelsen i Andelen besvarelser fra de med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er underrepresentert i undersøkelsen. Det motsatte er tilfelle for gruppen høyskole og universitet, som er overrepresentert. Dette mønsteret er ikke uvanlig ved undersøkelser som innbyggerundersøkelsen. De med høyskole og universitetsbakgrunn er mer vant til undersøkelser, herunder besvarelser, og vil sannsynligvis ha lavere terskel for besvarelse enn andre grupper. 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Høyeste fullførte utdanning 9,5 % 39,6 % 50,9 %

9 9 Datagrunnlaget Botid i kommunen 48,4 % av dem som har besvart innbyggerundersøkelsen har bodd i Hvaler under 15 år. Hvaler har vært en vekstkommune i flere år. Nøyaktig hvordan faktiske tall for botid i Hvaler er, er det per dato ikke tall for. SSB gjennomfører for tiden en boligtelling for landet med 19. november som tellingsdato. De første tall fra undersøkelsen vil foreligge sommeren ,0 % 40,0 % 20,0 % Hvor lenge har du bodd i kommunen? 0,0 % 21,3 % 27,1 % 51,5 % år år år eller mer Innbyggernes nasjonale bakgrunn I sammenligningskommunene er 94,4 % av respondentene født i Norge. På Hvaler er 96 % av respondentene født i Norge. 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Hvor er du født? 96,0 % 1,2 % 1,5 % 1,2 % Boligtype 77,8 % av respondentene i Hvaler bor i enebolig. 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Hva slags bolig bor du i? 77,8 % 8,9 % 7,7 % 0,6 % 0,9 % 4,0 %

10 10 Datagrunnlaget Eierforhold 90,2 % av respondentene i Hvaler eier sin egen bolig, 9,8 % leier. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet for de andre kommunene i innbyggerundersøkelsen Eierforhold 90,2 % 100,0 % 50,0 % 9,8 % 0,0 % 1. Eier selv (selveier, borettslag e.l) 2. Leier

11 11 Resultatene - de kommunale tjenestene RESULTATENE - DE KOMMUNALE TJENESTENE På de følgende sidene presenteres resultatene for spørsmålene om 11 kommunale tjenester, og til slutt et generelt spørsmål om innbyggernes syn på tjenestetilbudet i Hvaler. Hovedresultatene for de kommunale tjenestene Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Vet ikke Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenest 6 - Svært stor grad/fornø yd 5 - Ganske stor grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? 4 - Litt stor grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? 3 - Litt liten grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? 2 - Ganske liten grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 1 - Svært liten grad/misfo rnøyd

12 12 Resultatene - de kommunale tjenestene Gjennomsnittresultatene for de kommunale tjenestene sammenlignet med landet Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Gjennomsnittlig tilfredshet Norge Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Gjennomsnittlig tilfredshet Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene?

13 13 Resultater i detaljer RESULTATER I DETALJER Det er klare forskjeller flere steder mellom oppfattelsen av tjenester respondentene har brukt og inntrykket av tjenestene respondentene ikke har brukt. Et eksempel på dette er fritidstilbud til ungdom hvor brukerne skårer tjenesten lavere enn landsgjennomsnittet Brukernes oppfattelse av fritidstilbudet 4,0 (landsgjennomsnittet er 4,4) Ikke-brukeres oppfattelse av fritidstilbudet 3,4 (landsgjennomsnittet er 3,5) Et annet eksempel er fastlegetjenesten hvor brukerne skårer tjenesten lavere enn landsgjennomsnittet, mens ikke-brukerne skårer tjenesten til bedre enn landsgjennomsnittet Brukernes oppfattelse av fastlegetjenesten 4,3 (landsgjennomsnittet er 4,7) Ikke-brukeres oppfattelse av fastlegetjenesten 4,1 (landsgjennomsnittet er 3,7) Hvaler kommune har fornylig (høsten 2011) gjennomført en rekke dybdegående brukerundersøkelser av kommunens tjenester. Tjenesteområdene sammenlignes der det er sammenfall mellom tjenester målt i 2011 og i Tjeneste Resultat 2011 Snitt 2012 Resultat 2012 Snitt 2012 Barnehage 4,9 4,9 4,9 4,9 Hjemmehjelptjenesten 3,4 3,3 4,9 4,5 Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjenesten 3,6 3,4 5,1 4,6 Bibliotektjenesten 4,6 4,7 5,1 5,3 Resultatet i denne sammenstillingen viser at brukerundersøkelsene viser samme tendens; Hjemmehjelptjenesten skårer høyere enn landsgjennomsnittet i 2011 og i 2012 Sykehjem skårer høyere enn landsgjennomsnittet i 2011 og i 2012 Barnehage er på gjennomsnittet både i 2011 og i 2012 Biblioteket skårer lavere enn landsgjennomsnittet i 2011 og i 2012 Det er meget positivt at det er samsvar mellom undersøkelsene.

14 14 Resultater i detaljer

15 15 Resultater i detaljer Den gjennomsnittelige tilfredsheten for tjenestene i Hvaler kommune ligger lavere enn landgjennomsnittet. Barnehagetjenesten ligger på landsgjennomsnittet. De fleste tjenestene skårer lavere enn landsgjennomsnittet med unntak av Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjeneste Hjemmesykepleie Hjemmehjelptjeneste som skårer over landsgjennomsnittet.

16 16 resultatene - samfunnsdelen RESULTATENE - SAMFUNNSDELEN Spørreskjemaet inneholder 17 dimensjoner (tema). Hver dimensjon belyses med noen underspørsmål. Under vises hovedresultatene (dimensjonene), og på de påfølgende sidene vil resultatene bli belyst i tabeller og diagrammer på ulike måter; gjennomsnitt, svarfordeling, utvikling over tid og Hvaler-resultatene sammenlignet med landet. Hovedresultatene Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Utbygging og utvikling Vet ikke Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Klima, natur og landskap og levekår 6 - Svært stor grad/fornøyd 5 - Ganske stor grad 4 - Litt stor grad 3 - Litt liten grad Næring, arbeid, transport, miljø 2 - Ganske liten grad 1 - Svært liten grad/misfornøyd Tjenester fra din kommune - inntrykk Tjenestene fra din kommune - bruker 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 %

17 17 resultatene - samfunnsdelen Dimensjoner Næring, arbeid, transport, miljø 3,8 3,9 Klima, natur og landskap og levekår Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor 4,2 4,2 3,8 4,0 Utbygging og utvikling 3,8 3,8 Kommunen som bosted 5,0 4,8 Møte med din kommune 3,3 3,4 Tillit 3,4 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

18 18 resultatene - samfunnsdelen Næring, arbeid, transport, miljø muligheter til å få arbeid innen muligheter til å etablere egen standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? kollektivtilbudet innenfor kollektivtilbudet inn og ut av kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? 1,9 2,1 3,1 3,1 3,0 2,7 2,9 2,6 2,8 2,8 3,8 3,6 3,9 3,5 4,4 5,3 5,3 4,7 4,9 4,9 5,7 5,3 5,4 5, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

19 19 resultatene - samfunnsdelen Klima, natur og landskap og levekår kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 3,6 3,8 tilrettelegging for friluftsliv? 4,4 4,5 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? oppvekstmiljøet for barn og unge? 4,0 4,1 4,3 4,4 kommunen som bosted for eldre? 4,2 4,6 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 3,8 3,7 naboskap og sosialt fellesskap? 4,8 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

20 20 resultatene - samfunnsdelen Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i kommunen? ryddighet og renhold på offentlige steder? tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? bank, post og forsikring? butikktilbudet? muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? muligheten for å skaffe seg tomt? 3,6 3,7 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 3,4 3,7 4,1 3,3 3,6 3,8 4,0 3,5 3,7 4,7 4,5 kulturtilbudet i kommunen? 3,8 4,2 muligheten til å delta i idrett? 3,9 4,6 andre fritidsaktiviteter? 3,8 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

21 21 resultatene - samfunnsdelen Utbygging og utvikling utviklingen av kommunesenteret? utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,7 3,5 3,4 3,4 næringsutviklingen? 3,0 3,0 bevaringen av dyrket mark? 3,8 3,7 ivaretakingen av friluftsområder? 4,0 4,1 leke- og aktivitetsområder? 3,5 3,6 Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 5,0 5, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

22 22 resultatene - samfunnsdelen Kommunen som bosted området der du bor? 5,1 5,3 å bo i kommunen? 4,8 5,0 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 4,5 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

23 23 resultatene - samfunnsdelen Møte med din kommune hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? 3,2 3,2 2,9 3,0 muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? 2,9 2,9 hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? 2,9 2,9 serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? 4,0 4,1 hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? 3,6 3,8 informasjonen fra kommunen/bydelen? 3,7 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

24 24 resultatene - samfunnsdelen Tillit har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? 3,5 3,7 har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 2,8 3,1 har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 3,6 4,0 Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 3,7 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

25 25 resultatene - samfunnsdelen

26 26 resultatene - samfunnsdelen

27 27 resultatene - samfunnsdelen

28 28 resultatene - samfunnsdelen

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Hva viser resultatene fra Innbyggerundersøkelsen 2009 og Lokaldemokratiundersøkelsen 2010? Hvilke lokaldemokratiske utfordringer har Grimstad og hvordan kan lokaldemokratiet

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 En undersøkelse hvor de folkevalgte i kommunestyre og 300 innbyggere i har svart på spørsmål om lokaldemokratiet Samfunn og miljø, 22.mai 2014 1 Innhold SAMMENDRAG...3

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47 Kryssing bruker.xls inneholder inntrykket av kommunens tjenester etter om respondenten tjenesten eller ikke. Dette er en kombinasjon av to spørsmål, det er ett spørsmål for de som tjenesten og ett annet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00 Det er avtalt

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer