Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer."

Transkript

1 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I

2 2 Innledning INNLEDNING 3 OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN. 3 PRESENTASJON AV RESULTATENE 3 TAKK! 4 SAMMENDRAG 5 GODE RESULTATER FOR HVALER I SVAKE RESULTATER FOR HVALER I KONKLUSJON 6 DATAGRUNNLAGET 7 UTVALGET - HVALER 7 UNDERSØKELSENS PÅLITELIGHET - HVALER 7 BAKGRUNNSVARIABLER 8 Kjønn 8 Aldersfordeling 8 Utdanning 8 Botid i kommunen 9 Innbyggernes nasjonale bakgrunn 9 Boligtype 9 Eierforhold 10 RESULTATENE - DE KOMMUNALE TJENESTENE 11 HOVEDRESULTATENE FOR DE KOMMUNALE TJENESTENE 11 RESULTATER I DETALJER 13 RESULTATENE - SAMFUNNSDELEN 16 HOVEDRESULTATENE 16

3 3 Innledning INNLEDNING Innbyggerundersøkelsen er knyttet til nettportalen bedrekommune.no (http://www.bedrekommune.no/). Innbyggerundersøkelsen omfatter tre hovedtemaer: Kommunen som tjenesteleverandør Kommunen som bosted Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer Hvaler kommune har gjennomført en rekke brukerundersøkelser de siste årene, herunder medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelser på kommunens tjenesteområder. Det er undersøkelsene knyttet til KS og deres nettportal bedrekommune.no som kommunen da har benyttet. Dette har gjort det mulig å sammenligne bruker- og medarbeidertilfredsheten på Hvaler med tilsvarende for landet og med andre kommuner. Sammenligningen har gjort det lettere å identifisere egne kvaliteter og forbedringsområder. Hvaler kommune har lagt vekt på mest mulig åpenhet om resultatene fra nevnte undersøkelser, og at resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid og planlegging. Oppfølging av undersøkelsen. Hvaler kommune vil utarbeide to rapporter i forbindelse med Innbyggerundersøkelsen 2012: Rapport I, rapporten du nå leser, vil inneholde en presentasjon av alle resultatene fra innbyggerundersøkelsen. I denne rapporten vil det ikke bli gitt noen analyse. Hensikten med rapporten er å presentere resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse, og gjøre disse godt tilgjengelig for alle. Leserne skal selv kunne danne seg egne syn og refleksjoner om resultatene. Rapport II vil inneholde alle kommentarene fra innbyggerne på de tre åpne spørsmålene til slutt i spørreskjemaet. Rapporten vil bli gjort offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres med jevne mellomrom og er lagt inn i kommunens årshjul for administrative oppgaver. Det vil gi en tilbakemelding på om tiltak som eventuelt iverksettes på grunnlag av årets undersøkelse, har gitt ønsket effekt. Resultatene fra årets undersøkelse (2012) kan sammenlignes med resultatene for hele landet. Det vil derfor være mulig å se endringer i resultatene over tid, om utviklingen går i en positiv eller negativ retning eller om den er stabil. 9 andre kommuner har som Hvaler, i 2011 gjennomført innbyggerundersøkelsen (vi kan først sammenligne med 2012 i 2013). Presentasjon av resultatene I tillegg til tekst blir resultatene presentert i tabeller og diagrammer på to måter; som gjennomsnitt og som svarfordeling.

4 4 Innledning Et gjennomsnittresultat har den fordelen at det er enkelt å få et raskt bilde av hvor godt eller dårlig det enkelte resultat er. Når resultatet for Hvaler sammenlignes med andre, kan en raskt definere om Hvaler ligger over, omtrent likt eller under landssnittet. Svarfordeling får fram viktige nyanser ved det enkelte resultat. Innbyggerne har svart på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Et gjennomsnittresultat skjuler hvor mange innbyggere som har svart 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Av og til er respondentene ganske enige, og en klar overvekt av svarene er fordelt på to eller tre av de seks svaralternativene. Andre ganger danner svarene andre mønstre. Eksempelvis kan et godt gjennomsnittresultat vise seg også å inneholde en vesentlig andel svært misfornøyde respondenter. Styrken i hvor stor grad innbyggerne er fornøyd eller misfornøyd er interessant. Den positive eller negative energien i besvarelsene gjenspeiles gjerne i andelen besvarelser på skalaens ytterpunkter. For bedre å synliggjøre resultater hvor tydeligheten og/eller engasjementet bak en respons er mer kraftig eller avviker fra sammenlignbare enheter, blir andelen 1+2 (meget misfornøyd) og 5+6 (meget fornøyd) svar synliggjort i tabeller og/eller diagrammer. Spørsmålene i spørreskjemaet er gruppert tematisk (dimensjon); eksempelvis bomiljø og senterfunksjoner, møte med kommunen, tillit etc. Hvert tema er så belyst med flere spørsmål. Det er vårt mål at rapporten skal sette leseren i stand til å gjøre seg sine egne vurderinger av resultatene. Takk! 329 innbyggere i Hvaler har besvart og returnert innbyggerundersøkelsen. Det har gitt en svarprosent på 17, noe som gir et godt datagrunnlag. Takk til alle dere som på denne måten har bidratt til at vi får ny kunnskap om Hvaler! Heidi Vildskog Stabssjef, sentral stab (sign) Tora Klevås Kommunikasjonsrådgiver, sentral stab (sign)

5 5 Sammendrag SAMMENDRAG Undersøkelsen ble distribuert til alle Hvaler kommunes husstander, ca Undersøkelsen ble distribuert av Hvaler Arbeidssenter. 17 prosent av husstandene besvarte undersøkelsen. Det ga oss til sammen 329 svar. Dette er et representativt utvalg av kommunens husstander og kan derfor brukes som valide resultater til videre arbeid. Det er første gang Hvaler kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse, så vi kan ikke sammenligne med tidligere års resultater som vi har hatt mulighet for å gjøre i forbindelse med brukerundersøkelsene av kommunale tjenester (13 undersøkelser gjennomført høsten 2011). Vi kan sammenligne oss med landsgjennomsnittet på samme undersøkelse. I denne rapporten presenteres resultatene fra innbyggerundersøkelsen uten at disse er analysert. Hensikten med rapporten er å gi alle innblikk i resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse. Resultatene er presentert med gjennomsnittsresultat og svarfordeling i tabeller og diagrammer. Resultatene er sammenlignet med landssnittet for kommunene som har gjennomført undersøkelsen i Totalt, alle resultater summert, så har Hvaler en snittskår på 4,1. Det er det samme som landssnittet. Gode resultater for Hvaler i 2012 I rapporten benyttes begrepet betydelig for Hvalers gjennomsnittresultater som avviker 0,5 eller mer i positiv eller negativ retning i forhold til landssnittet. Begrepet merkbar brukes tilsvarende for avvik på 0,3 og 0,4 fra landssnittet. Hvaler har betydelig bedre resultater enn landssnittet når det gjelder Hjemmehjelpstjeneste Hjemmesykepleietjeneste Kommunen som bosted for eldre Tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv Hvaler-resultatene er merkbart bedre enn landssnittet for: Standard på veier og gater Kollektivet inn og ut av kommunen Luftkvaliteten Støynivået der du bor Fornøydhet med å bo i kommunen Svake resultater for Hvaler i 2012 Hvaler har betydelig svakere resultater enn landssnittet når det gjelder: Tilrettelegging for fotgjengere Tilrettelegging for syklister Henting av husholdningsavfall

6 6 Sammendrag Muligheten til å delta i idrett Hvaler har merkbart svakere resultater enn landssnittet for: Fastlegetjenesten Bank, post, forsikring Muligheten for å skaffe seg leilighet Kulturtilbudet i kommunen Servicetorget tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste tillit til at kommunen behandler like saker likt tillit til at kommunen følger lover og regler Grunnskolen Fritidstilbud til ungdom En annet tydelig tendens i brukerundersøkelsen fra byggesak 2011 sammenstilt med denne undersøkelsen er at kommunen er svært dårlig til å svare på henvendelser. Konklusjon Hovedkonklusjonene for Innbyggerundersøkelsen 2011 er: Hvaler kommune ligger på de fleste områdene tett på landsgjennomsnittet Hvaler kommune skårer lavt på tillit hos befolkningen (3,4 mot 3,7 i landsgjennomsnitt)

7 7 Datagrunnlaget DATAGRUNNLAGET Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet februar og mars innbyggere fikk tilsendt spørreskjemaet. Det var ingen svarfrist på undersøkelsen. Respondentene ble bedt om å svare undersøkelsen på nettet. Dersom de ikke hadde mulighet for dette kunne de besvare undersøkelsen pr brev eller på servicetorget. Det er forventet at svarprosenten blir påvirket av at mottakerne ikke kan svare undersøkelsen på papir, men omkostningene ved å taste inn resultater ble vurdert til for stor. Det kom omkring 30 svar via post. Utvalget - Hvaler Undersøkelsen ble distribuert av Hvaler Arbeidssenter og ble distribuert til alle fastboendepostkasser. Vi har fått tilbakemelding om at undersøkelsen ikke er kommet frem til Søndre Sandøy. Undersøkelsens pålitelighet - Hvaler Av 1900 mulige besvarelser kom det inn 329 besvarelser, en svarprosent på 17. Statistiske feilmarginer vil kunne forekomme både i resultatene for Hvaler. Vi har ikke hatt anledning til å sjekke påliteligheten i resultatene for sammenligningsenhetene. Det er derfor grunn til å være varsom med å legge vekt på mindre forskjeller i resultatene. Innbyggerne har svart på en 6-delt skala (1-6). I forhold til sammenligning av gjennomsnittsresultatene vil vi anbefale følgende: En forskjell i gjennomsnittresultat på 0,1 bør ikke tillegges vekt (moderat forskjell/feilmargin). En forskjell på 0,2 er mest sannsynlig uttrykk for noe forskjell, men forskjellen er relativt liten. Resultater for Hvaler som avviker 0,3 eller mer fra landssnittet, er en merkbar forskjell (positivt eller negativt) som bør tillegges vekt. Resultatforskjeller på 0,5 eller mer uttrykker et betydelig avvik. Undersøkelsen i Hvaler tilfredsstiller normale krav til statistisk pålitelighet og gir et representativt uttrykk for innbyggernes syn og opplevelse av temaene undersøkelsen tar opp. Nedenfor følger en kort gjennomgang av noen momenter som berører spørsmålet om representativitet. Det fremkommer på noen punkter noe skjevfordeling i besvarelsene, eksempelvis for kjønn og utdanning, i forhold til faktiske tall for Hvaler. Disse forholdene vil bli kommentert under, og vil bli gjort nærmere rede for i analyserapporten. Det er imidlertid grunn til å anta at vi her snakker om nyanser og ikke forhold som skaper tvil om undersøkelsens pålitelighet. Om å sammenligne resultatene Resultatene for Hvaler i 2012 er sammenlignet med resultatene for landet i Landsresultatet (Norge) er tatt ut per 15. juni og er basert på besvarelser fra følgende kommuner; Rissa, Skaun, Åmli, Rendalen, Nes, Nedre Eiker, Engerdal og Rømskog. Det er både små, mellomstore og store kommuner blant de andre som har gjennomført undersøkelsen. Landsresultatet har imidlertid ikke fremkommet som et resultat av et tilfeldig utvalg kommuner eller på grunnlag av en landsomfattende undersøkelse. Det er derfor en mulighet for at

8 8 Datagrunnlaget landsresultatet hadde blitt noe annerledes ved et tilfeldig utvalg og/eller dersom volumet på antall kommuner hadde vært større. Ved å sammenligne resultatene fra 2011-undersøkelsen med tilsvarende i 2009 kan vi se hvilken utvikling som har vært i Hvaler; en positiv eller negativ utvikling. Bakgrunnsvariabler Kjønn Vi ser av diagrammet til høyre at menn er noe overrepresentert i undersøkelsen. 100,0 % 0,0 % 56,4 % Kjønn 43,6 % 1. Mann 2. Kvinne Aldersfordeling Av tabellen til høyre fremkommer det at den yngre del av befolkningen år - ungdommer, unge enslige voksne og unge familier med og uten barn - er underrepresentert i svargrunnlaget, mens gruppen 40 + er overrepresentert. Spørsmålet er om, og eventuelt hvordan, dette slår ut i forhold til resultatene. 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 13,7 % år Alder 65,9 % år 20,4 % år og eldre Utdanning Diagrammet til høyre viser høyest fullførte skolegang for dem som besvarte innbyggerundersøkelsen i Andelen besvarelser fra de med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er underrepresentert i undersøkelsen. Det motsatte er tilfelle for gruppen høyskole og universitet, som er overrepresentert. Dette mønsteret er ikke uvanlig ved undersøkelser som innbyggerundersøkelsen. De med høyskole og universitetsbakgrunn er mer vant til undersøkelser, herunder besvarelser, og vil sannsynligvis ha lavere terskel for besvarelse enn andre grupper. 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Høyeste fullførte utdanning 9,5 % 39,6 % 50,9 %

9 9 Datagrunnlaget Botid i kommunen 48,4 % av dem som har besvart innbyggerundersøkelsen har bodd i Hvaler under 15 år. Hvaler har vært en vekstkommune i flere år. Nøyaktig hvordan faktiske tall for botid i Hvaler er, er det per dato ikke tall for. SSB gjennomfører for tiden en boligtelling for landet med 19. november som tellingsdato. De første tall fra undersøkelsen vil foreligge sommeren ,0 % 40,0 % 20,0 % Hvor lenge har du bodd i kommunen? 0,0 % 21,3 % 27,1 % 51,5 % år år år eller mer Innbyggernes nasjonale bakgrunn I sammenligningskommunene er 94,4 % av respondentene født i Norge. På Hvaler er 96 % av respondentene født i Norge. 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Hvor er du født? 96,0 % 1,2 % 1,5 % 1,2 % Boligtype 77,8 % av respondentene i Hvaler bor i enebolig. 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Hva slags bolig bor du i? 77,8 % 8,9 % 7,7 % 0,6 % 0,9 % 4,0 %

10 10 Datagrunnlaget Eierforhold 90,2 % av respondentene i Hvaler eier sin egen bolig, 9,8 % leier. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet for de andre kommunene i innbyggerundersøkelsen Eierforhold 90,2 % 100,0 % 50,0 % 9,8 % 0,0 % 1. Eier selv (selveier, borettslag e.l) 2. Leier

11 11 Resultatene - de kommunale tjenestene RESULTATENE - DE KOMMUNALE TJENESTENE På de følgende sidene presenteres resultatene for spørsmålene om 11 kommunale tjenester, og til slutt et generelt spørsmål om innbyggernes syn på tjenestetilbudet i Hvaler. Hovedresultatene for de kommunale tjenestene Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Vet ikke Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenest 6 - Svært stor grad/fornø yd 5 - Ganske stor grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? 4 - Litt stor grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? 3 - Litt liten grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? 2 - Ganske liten grad Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 1 - Svært liten grad/misfo rnøyd

12 12 Resultatene - de kommunale tjenestene Gjennomsnittresultatene for de kommunale tjenestene sammenlignet med landet Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Gjennomsnittlig tilfredshet Norge Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Gjennomsnittlig tilfredshet Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene?

13 13 Resultater i detaljer RESULTATER I DETALJER Det er klare forskjeller flere steder mellom oppfattelsen av tjenester respondentene har brukt og inntrykket av tjenestene respondentene ikke har brukt. Et eksempel på dette er fritidstilbud til ungdom hvor brukerne skårer tjenesten lavere enn landsgjennomsnittet Brukernes oppfattelse av fritidstilbudet 4,0 (landsgjennomsnittet er 4,4) Ikke-brukeres oppfattelse av fritidstilbudet 3,4 (landsgjennomsnittet er 3,5) Et annet eksempel er fastlegetjenesten hvor brukerne skårer tjenesten lavere enn landsgjennomsnittet, mens ikke-brukerne skårer tjenesten til bedre enn landsgjennomsnittet Brukernes oppfattelse av fastlegetjenesten 4,3 (landsgjennomsnittet er 4,7) Ikke-brukeres oppfattelse av fastlegetjenesten 4,1 (landsgjennomsnittet er 3,7) Hvaler kommune har fornylig (høsten 2011) gjennomført en rekke dybdegående brukerundersøkelser av kommunens tjenester. Tjenesteområdene sammenlignes der det er sammenfall mellom tjenester målt i 2011 og i Tjeneste Resultat 2011 Snitt 2012 Resultat 2012 Snitt 2012 Barnehage 4,9 4,9 4,9 4,9 Hjemmehjelptjenesten 3,4 3,3 4,9 4,5 Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjenesten 3,6 3,4 5,1 4,6 Bibliotektjenesten 4,6 4,7 5,1 5,3 Resultatet i denne sammenstillingen viser at brukerundersøkelsene viser samme tendens; Hjemmehjelptjenesten skårer høyere enn landsgjennomsnittet i 2011 og i 2012 Sykehjem skårer høyere enn landsgjennomsnittet i 2011 og i 2012 Barnehage er på gjennomsnittet både i 2011 og i 2012 Biblioteket skårer lavere enn landsgjennomsnittet i 2011 og i 2012 Det er meget positivt at det er samsvar mellom undersøkelsene.

14 14 Resultater i detaljer

15 15 Resultater i detaljer Den gjennomsnittelige tilfredsheten for tjenestene i Hvaler kommune ligger lavere enn landgjennomsnittet. Barnehagetjenesten ligger på landsgjennomsnittet. De fleste tjenestene skårer lavere enn landsgjennomsnittet med unntak av Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjeneste Hjemmesykepleie Hjemmehjelptjeneste som skårer over landsgjennomsnittet.

16 16 resultatene - samfunnsdelen RESULTATENE - SAMFUNNSDELEN Spørreskjemaet inneholder 17 dimensjoner (tema). Hver dimensjon belyses med noen underspørsmål. Under vises hovedresultatene (dimensjonene), og på de påfølgende sidene vil resultatene bli belyst i tabeller og diagrammer på ulike måter; gjennomsnitt, svarfordeling, utvikling over tid og Hvaler-resultatene sammenlignet med landet. Hovedresultatene Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Utbygging og utvikling Vet ikke Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Klima, natur og landskap og levekår 6 - Svært stor grad/fornøyd 5 - Ganske stor grad 4 - Litt stor grad 3 - Litt liten grad Næring, arbeid, transport, miljø 2 - Ganske liten grad 1 - Svært liten grad/misfornøyd Tjenester fra din kommune - inntrykk Tjenestene fra din kommune - bruker 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 %

17 17 resultatene - samfunnsdelen Dimensjoner Næring, arbeid, transport, miljø 3,8 3,9 Klima, natur og landskap og levekår Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor 4,2 4,2 3,8 4,0 Utbygging og utvikling 3,8 3,8 Kommunen som bosted 5,0 4,8 Møte med din kommune 3,3 3,4 Tillit 3,4 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

18 18 resultatene - samfunnsdelen Næring, arbeid, transport, miljø muligheter til å få arbeid innen muligheter til å etablere egen standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? kollektivtilbudet innenfor kollektivtilbudet inn og ut av kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? 1,9 2,1 3,1 3,1 3,0 2,7 2,9 2,6 2,8 2,8 3,8 3,6 3,9 3,5 4,4 5,3 5,3 4,7 4,9 4,9 5,7 5,3 5,4 5, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

19 19 resultatene - samfunnsdelen Klima, natur og landskap og levekår kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 3,6 3,8 tilrettelegging for friluftsliv? 4,4 4,5 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? oppvekstmiljøet for barn og unge? 4,0 4,1 4,3 4,4 kommunen som bosted for eldre? 4,2 4,6 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 3,8 3,7 naboskap og sosialt fellesskap? 4,8 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

20 20 resultatene - samfunnsdelen Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i kommunen? ryddighet og renhold på offentlige steder? tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? bank, post og forsikring? butikktilbudet? muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? muligheten for å skaffe seg tomt? 3,6 3,7 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 3,4 3,7 4,1 3,3 3,6 3,8 4,0 3,5 3,7 4,7 4,5 kulturtilbudet i kommunen? 3,8 4,2 muligheten til å delta i idrett? 3,9 4,6 andre fritidsaktiviteter? 3,8 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

21 21 resultatene - samfunnsdelen Utbygging og utvikling utviklingen av kommunesenteret? utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,7 3,5 3,4 3,4 næringsutviklingen? 3,0 3,0 bevaringen av dyrket mark? 3,8 3,7 ivaretakingen av friluftsområder? 4,0 4,1 leke- og aktivitetsområder? 3,5 3,6 Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 5,0 5, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

22 22 resultatene - samfunnsdelen Kommunen som bosted området der du bor? 5,1 5,3 å bo i kommunen? 4,8 5,0 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 4,5 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

23 23 resultatene - samfunnsdelen Møte med din kommune hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? 3,2 3,2 2,9 3,0 muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? 2,9 2,9 hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? 2,9 2,9 serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? 4,0 4,1 hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? 3,6 3,8 informasjonen fra kommunen/bydelen? 3,7 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

24 24 resultatene - samfunnsdelen Tillit har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? 3,5 3,7 har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 2,8 3,1 har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 3,6 4,0 Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 3,7 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

25 25 resultatene - samfunnsdelen

26 26 resultatene - samfunnsdelen

27 27 resultatene - samfunnsdelen

28 28 resultatene - samfunnsdelen

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barnehagetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja ØF-notat nr.: 07/2009 Levekår i Oppland Fordelinger for Dovre og Lesja av Vegard Johansen og Rolf Rønning Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer