Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

2 Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre, Tjenestetilfredshet og Omdømme. Også på spørsmålene om å føle Tilknytning og tilhørighet til kommunen, det å ville anbefale kommunen som bosted, samt planer om å fortsatt bo i kommunen om fem år, skårer kommunen omtrent likt med snittet for Storby (mellom 74 og 84). Når det gjelder innbyggernes inntrykk av de kommunale tjenestene i, skårer kommunen omtrent likt med Storbysnittet samlet sett. skårer bedre enn snittet for Storbyene når det gjelder Gang- og sykkelstier, og dårligere når det gjelder Helsetjenesten. På de andre tjenestene skiller ikke kommunen seg ut fra Storbysnittet. Best skåre oppnår når det gjelder Renovasjon og Vann og avløp (70), og lavest skårer skåre finner vi på Veier (48). kommune skårer signifikant lavere enn Storbysnittet når det gjelder indeksen om Tilbud og muligheter. Lavest skåre oppnår kommunen når det gjelder Kollektivtilbud, og den høyeste skåren finner vi på punktet om Natur- og friluftsliv. Kommunen skårer lavere enn snittet for Storbyer både når det gjelder Kollektivtilbud, Utdanningstilbud, Kulturtilbud, og Turisttilbud. På den andre side skårer kommunen høyrer enn Storbysnittet når det gjelder Jobbmuligheter. Når det gjelder indeksen som omhandler Trygghet i hverdagen, skårer kommune omtrent likt med Storbysnittet, og dette gjelder både på punktene om Sykehustilbud, Kriminalitet og Kriseberedskap. Lavest skåre oppnår kommunen når det gjelder Kriseberedskap (53) og den høyeste skåren finner vi på punktet om Sykehustilbud (66). Også når det gjelder indeksen om Demokrati skårer kommune omtrent likt med Storbysnittet, og dette gjelder både på punktene om Tilfredshet med hvordan politikerne lytter til innbyggernes synspunkter, Tillit til politikerne og Opplevelse av innflytelse. Skårene varierer fra 44 til 51 på denne indeksen, så det er altså et forbedringspotensial her. Den siste bolken måler innbyggernes inntrykk av kommunen som organisasjon, og heller ikke her skiller seg ut sammenlignet Storbysnittet. Både når det gjelder Miljøbevissthet, Det kommunale tjenestetilbudet, Generell drift, Informasjon til innbyggerne og Samfunnsansvar skårer kommunen rundt 60 på skalaen, omtrent likt med snittet for Storbyene. På Tjenestetilfredshet skårer kommune. Innunder Tjenestetilfredshet er det seks områder som skiller seg ut som særlig viktige for å styrke denne skåren. Næringsvirksomhet og Helsetjenesten er de to viktigste, og begge disse områdene bør styrkes for å oppnå bedre skårer. Vann og avløp, Grunnskolen, Eldreomsorgen og Kollektivtilbudet er også viktige områder. Vann og avløp oppnår en god skåre og prioriteten her bør være å opprettholde dette gode resultatet. De andre områdene bør styrkes. kommmune skårer på Omdømme, en god skåre som bør arbeide for å opprettholde. De områdene med størst påvirkning på Omdømme er Politikernes lytting til innbyggernes synspunkter, Generell drift, Det kommunale tjenestetilbudet, Kulturtilbud, Miljøbevissthet, Sykehustilbud og Miljøberedskap. Alle disse områdene har potensiale for forbedring, og bør styrkes. For å bevare den gode Borgerskåren på 76, og eventuellt forbedre den enda mer, bør prioriteten være å arbeide for å bevare skårene på Omdømme og Tilknytning og tilhørighet, mens Tjenestetilfredshet bør styrkes. Det er tre indekser som utpeker seg som viktige satsingsområder for å styrke borgerskåren. Tilbud og muligheter, Kommunale tjenester og Trygghet i hverdagen. kommune bør arbeide aktivt for å styrke disse tre områdene.

3 Figur: Sentios borgermodell Indekser 1: Kommunale tjenester 2: Tilbud og muligheter Samlemål Borgermodellen Samlemål 1: Tjenestetilfredshet 3: Trygghet i hverdagen Borgerskåren: Totalbedømming av kommunen 4: Demokrati 5: Kommunen som organisasjon Kontrollmål Anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Samlemål 2: Omdømme Tilknytning og tilhørighet Hovedmålene Hovedmålene i borgerundersøkelsen er Borgerskåren og de to samlemålene Tjenestetilfredshet og Omdømme. Indeksene De fem indeksene er konstruert av spørsmålsgrupper som hver dekker underliggende temaer. Spørsmålene i indeksene Kommunal tilfredshet og Tilbud og muligheter utdyper Samlemål 1: Tjenestetilfredshet. Spørsmålene i indeksene Tilbud og muligheter, Trygghet i hverdagen, Demokrati, og Kommunen som organisasjon utdyper Samlemål 2: Omdømme. Kontrollmålene Tilknytning og tilhørighet er et enkeltstående spørsmål som dekker borgernes følelsesmessige tilknytning og tilhørighet til kommunen. I tillegg spørres det om borgerne anbefaler kommunen som bosted, og om de ser for seg å bo i kommunen om fem år. Resultatene Resultatene vises som standardiserte gjennomsnitt, der 0=dårligste skåre og 100=beste skåre. "Vet ikke"-kategoriene er holdt utenfor. Tolkning av resultatene 80 og over: Fremragende 70-79: God 60-69: Middels god 40-: Svak Under 40: Dårlig

4 Hovedresultater Hovedmål Borgerskåren Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Samlemål 2: Omdømme Storby Indekser Kommunale tjenester Tilbud og muligheter Trygghet i hverdagen Demokrati Kommunen som organisasjon Kontrollmål Tilknytning og tilhørighet Vil anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år = signifikant høyere enn storby = Signifikant lavere enn storby

5 Kommunale tjenester Barnehagetilbud Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Storby Kommunale tjenester = signifikant høyere enn storby = Signifikant lavere enn storby

6 Tilbud og muligheter Jobbmuligheter Utdanningstilbud Storby Kollektivtilbud 47 Kulturtilbud Natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Næringsvirksomhet Tilbud og muligheter = signifikant høyere enn storby = Signifikant lavere enn storby

7 Trygghet i hverdagen Sykehustilbud Kriminalitet Kriseberedskap Storby Trygghet i hverdagen = signifikant høyere enn storby = Signifikant lavere enn storby

8 Demokrati Politikernes lytting til innbyggerne Tillit til politikerne Opplevelse av innflytelse Storby Demokrati = signifikant høyere enn storby = Signifikant lavere enn storby

9 Kommunen som organisasjon Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Storby Kommunen som organisasjon = signifikant høyere enn storby = Signifikant lavere enn storby

10 Omdømme Borgerkryss Figur: Borgerkryss. kommune sammenlignet med andre storbyer. 76 Drammen Stavanger Bedre enn Om Borgerkrysset Tjenestetilfredshet og Omdømme er mål på to sentrale elementer i hvordan borgerne totalt sett opplever kommunen de bor i, og begge målene har sterk sammenheng med borgerskåren. Borgerkrysset er en grafisk fremstilling av de to målene, der den ene aksen viser Tjenestetilfredshet, og den andre aksen viser Omdømme. Skårene vises som standardiserte gjennomsnitt der 0 = dårligste skåre, og 100 = beste skåre. Resultatet for kommunen vises som et kryss i midten av figuren. kommune Storby gjennomsnitt Trondheim Kristiansand Oslo Bergen Dårligere enn Tjenestetilfredshet 69

11 Omdømme Omdømme Borgerkryss Borgerkrysset De følgende figurene viser hvordan ulike grupper av befolkningen plasserer seg i forhold til borgerkrysset. Krysset viser gjennomsittet for befolkningen i kommunen. Grupper som plasserer seg oppe og til høyre i figuren skårer bedre enn gjennomsnittet for kommunen både på Tjenestetilfredshet og omdømme. Grupper som plasserer seg nede og til venstre skårer dårligere enn gjennomsnittet i kommunen på de to målene, og bør prioriteres for å bedre kommunens skåre på tjenestetilfredshet og omdømme. kommune Figur: Borgerkryss. Kjønn 79 Figur: Borgerkryss. Alder år eller eldre Kvinne 50- år Mann år år 30 år eller yngre 55 Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet 70

12 Omdømme Omdømme Omdømme Omdømme Borgerkryss Figur: Borgerkryss. Kjønn X Alder 79 Figur: Borgerkryss. Antall år bosatt i kommunen 79 Kvinner 40 år eller eldre 46 år eller lengre Menn 40 år eller eldre år Menn yngre enn 40 år Kvinner yngre enn 40 år år 1-15 år 55 Tjenestetilfredshet 70 Figur: Borgerkryss. Utdanning Tjenestetilfredshet 70 Figur: Borgerkryss. Husholdsinntekt (i 1000 kr) 79 Universitet/ høyskole (4 år eller mer etter vgs) eller mindre Videregående skole 9-årig grunnskole Universitet/ høyskole (1-3 år etter vgs) 801 eller mer 55 Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet 70

13 Tilstand Faktorer som påvirker Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet er et samlemål for indeksene: Kommunale tjenester Tilbud og muligheter Figuren viser hvilke enkeltfaktorer fra disse to indeksene som har størst påvirkning på Tjenestetilfredshet. Påvirkningskraften finner vi ved å lete etter mønstre i svarene på spørsmålene, og se disse i sammenheng med skårene på Tjenestetilfredshet. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vanrette aksen viser hvor stor påvirkning de ulike faktorene har på Tjenestetilfredshet. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god skåre på Tjenestetilfredshet. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Tjenestetilfredshet. 78 Viktig å bevare Hva påvirker Tjenestetilfredshet? Høyeste prioritet Viktig å bevare Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede og lengst til høyere i figuren. Faktorer som plasserer seg øverst til høyre bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren er mindre viktige for Tjenestetilfredshet og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke Viktige faktorer som bør bevares: Vann og avløp 62 Vann og avløp (70) Grunnskolen (65) Næringsvirksomhet (68) Helsetjenesten () Viktige faktorer som bør styrkes: Næringsvirksomhet Helsetjenesten Eldreomsorgen Grunnskolen Kollektivtilbud Kollektivtilbud (47) Eldreomsorgen (50) Høyeste prioritet Viktig å styrke Viktig å styrke 45 0,00 0,15 Påvirkningskraft 0,30

14 Tilstand Faktorer som påvirker Omdømme Omdømme er et samlemål for indeksene: Tilbud og muligheter Trygghet i hverdagen Demokrati Kommunen som organisasjon Figuren viser hvilke enkeltfaktorer fra disse fire indeksene som har størst påvirkning på Omdømme. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Omdømme. Hva påvirker Omdømme? 77 Viktig å bevare Høyeste prioritet Viktig å bevare Viktige faktorer som bør bevares: Det er ingen faktorer i denne kategorien Sykehustilbud (66) Miljøbevissthet (60) Kulturtilbud (67) Generell drift () Viktige faktorer som bør styrkes: Politikernes lytting til innbyggerne Generell drift Det kommunale tjenestetilbudet Kulturtilbud Miljøbevissthet Sykehustilbud Kriseberedskap Kriseberedskap (53) Det kommunale tjenestetilbudet () Politikernes lytting til innbyggerne (51) Høyeste prioritet Viktig å styrke Viktig å styrke 49 0,00 0,15 Påvirkningskraft 0,30

15 Tilstand Faktorer som påvirker borgerskåren Figuren viser de faktorene som har størst påvirkning på borgerskåren. Påvirkningskraften finner vi ved å lete etter mønstre i svarene på spørsmålene, og se disse i sammenheng med borgerskåren. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vanrette aksen viser hvor stor påvirkning de ulike faktorene har på borgerskåren. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god borgerskåre. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Borgerskåren. 75 Viktig å bevare Tilknytning og tilhørighet (74) Hva påvirker Borgerskåren? Høyeste prioritet Viktig å bevare Samlemål 2: Omdømme () Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede til høyere. faktorer som plasserer seg øverst til høyre bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren er mindre viktige for borgerskåren og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke Viktige faktorer som bør bevares: Samlemål 2: Omdømme Tilknytning og tilhørighet 65 Samlemål 1: Tjenestetilfredshet () Tilbud og muligheter (66) Kommunale tjenester (62) Viktige faktorer som bør styrkes: Tilbud og muligheter Kommunale tjenester Trygghet i hverdagen Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Trygghet i hverdagen (61) 55 Viktig å styrke Høyeste prioritet Viktig å styrke 0 0,3 Påvirkningskraft 0,6

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Gunnar Nossum Jon Olav Veie Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:8 Prosjektnummer : 1580 : BYGDEKOMPASSET

Detaljer