Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010"

Transkript

1 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

2 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen er også avdekket gjennom andre undersøkelser i styringssystemet til kommunen. Det er igangsatt tiltak for å møte utfordringene, men forbedringsarbeidet på disse områdene må fortsette. En innbyggerundersøkelse er forskjellig fra en brukerundersøkelse. Innbyggerundersøkelse søker å fange opp innbyggernes vurderinger om hvilket omdømme kommunen har på forskjellige områder. Det er vanlig at innbyggerne uten erfaring gir lavere skår enn innbyggere med erfaring fra tjenesten. Differansen i skår mellom de to gruppene kalles av og til for omdømme gap, noe som gjelder for Harstad når det gjelder pleie- og omsorgstjenesten, legetjenesten og kultur. Dette er en utfordring for kommunen som må jobbes med videre. I undersøkelsen spør Harstad kommune innbyggerne om oppfatninger og erfaringer med offentlige tjenester. Resultatene gir økt innsikt i innbyggernes oppfatninger av kommunens tjenester, men svarprosenten på 26 % fra 2010 undersøkelsen er dessverre for lav til å gjøres valid for alle Harstads innbyggere. Arne Johansen Rådmann

3 Oppsummering 5 beste kategoriene for Harstad 1 Trygghet (5,0) 2 Miljø i kommunen (4,9) 3 Kommunen som bosted (4,8) 4 Servicetilbud (4,7) 5 Kultur og idrett Natur, landskap og friluftsliv (4,5) 5 dårligste kategoriene for Harstad 1 Transport og tilgjengelighet i kommunen (2,9) 2 Møte med din kommune (3,0) 3 Klima og energi (3,4) 4 Tillit (3,5) 5 Bomiljø og senterfunksjoner Utbygging og utvikling (3,7) 2

4 Innledning Undersøkelsen er standardisert av KS og søker å fange opp innbyggernes vurderinger, som deltakere og som meningsbærende. Svarene kommunen får kan gi svar på hvilket omdømme kommunen har på ulike områder. Kommunene som gjennomfører innbyggerundersøkelsen bruker standardiserte undersøkelser gjennom nettsiden bedrekommune.no og sammenlikner resultater. Undersøkelsen omfatter tre hovedtemaer som reflekterer de ulike rollene en kommune kan ha som tjenesteprodusent, samfunnsaktør og demokratisk institusjon. Mer detaljert har spørsmålene blitt formulert rundt hvordan innbyggerne vurderer kommunen som tjenesteleverandør, som bosted og om det er tillitt til at lokaldemokratiet fungerer. Kommunen har gjennomført tilsvarende innbyggerundersøkelser i 2002, 2003 og Disse undersøkelsene var egenproduserte og er ikke direkte sammenlignbare med den nye undersøkelsen som ble gjennomført i Metode Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2010 og er sammen med andre spørreundersøkelser kommunen gjennomfører, en av metodene som benyttes for å få tilbakemeldinger fra innbyggerne. Andre metoder er tilbakemeldinger fra brukerutvalg og åpne møter og høringer hvor innbyggerne inviteres til å komme med vurdering av kommunens tjenestetilbud og innspill til utvikling av kommunen. Spørreundersøkelsene benyttes aktivt i kommunens forbedringsarbeid. Ledere og ansatte gjennomfører prosesser internt hvor hensikten er å identifisere områder for forbedringer. Forbedringstiltak legges inn i enhetenes driftsplaner og i kommunens virksomhetsplan. Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse ved utsending av skjema per post. Innbyggerne kunne enten svare ved å logge seg på undersøkelsen på internett og benytte et vedlagt unikt passord, eller ved at skjemaet ble returnert i posten i vedlagt frankert svarkonvolutt. Svarene på de returnerte skjemaene er punchet inn av kommunen. Innbyggerne er i et vedlagt skriv til spørreskjemaet orientert om hva undersøkelsen skal brukes til og at svarene blir behandlet anonymt. Undersøkelsen ble sendt ut med svarfrist svarte av 1973 tilfeldig utvalgte Harstadværinger over 18 år, dvs. 26 %. Undersøkelsen ble annonsert Harstad tidende med oppfølgende purring med opplysning om forlengelse av svarfristen. Det var mulig å registrere svar til 15. desember. 3

5 Det var i alt 18 kommuner som gjennomførte undersøkelsen i Gjennomsnittlig svarprosent var 29 %. Øvri e kommuner: Aukra Båtsfjord Eidsvoll Elverum 35 % 450/g 33 % 17 % Gjøvik Lom Masfjorden Nordre Land 31 % 22 % 32 % 13 % Ringebu Sandnes Sel Skiptvet 26 % 30 % 32 % 43 % Suldal Sør-Aurdal Vang Vefsn 26 % 35 % 37 % 27 % Vestby Harstad 32 % 26% "Vet ikke" Når en kategori har mange vet ikke besvarelser må tolkning av resultater gjøres med forbehold i at man ikke vet hva dette er et utrykk for. Det er også viktig å legge merke til at andelen de som ikke har brukt tjenesten "tjenester fra kommunen - inntrykk" er vesentlig flere enn de som er brukere av tjenester og svarer "vet ikke". Vet ikke Helhetsmrdehng Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utyikling Kultur og idrett Boligtilbud SeNcetilbud Bomiljø og senterfunksjoner Leyekår Natur, landskap og friluftsliy Klima og energi Miljø i kommunen Transport og tilgjengelighet i kommunen Næring og arbeid Tjenester fra kommunen - Inntrykk Tjenester fra kommunen - bruker 2,7 % 10,5 % 10,1 % 20,3 % ,5 % ,2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 4

6 "Svært fornøyd" Det er 52,8 % av de som svarer at de er svært fornøyd med kommunen på ulike områder som også er brukere av tjenester. Helhetsvurderingen viser at ca 30 % av respondentene er svært fornøyd. Andel svært fornøyd/fornøyd i %(5-6) Hdhetsvurdering Tillit -- Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud Bomiljø og senterfunksjoner Levekår Natur, landskap og friluftsliv Klima og energi Miljø i kommunen Transport og tilgjengdighet i Næring og arbeid Tenester fra kommunen - Tjenester fra kommunen - bruker 21,9 % 23,2 % 50,5 % 56, % 66, % 64,0 % 71,9 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 70 % 80 % 90 % Resultater og analyser Statistiske analyser vil aldri gi et 100 % riktig bilde av de faktiske forholdene og KS opererer med en statistisk feilmargin på 0,3. Dette betyr at et avvik på mindre enn 0,3 fra gjennomsnittet til de deltakende kommunene eller mellom de ulike områdene/bakgrunnsvariablene regnes derfor ikke som en merkbar (signifikant) forskjell. Harstads innbyggere har svart på en 6-delt skala, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. I grafiske fremstillinger hvor Harstads resultater sammenlignes med høyest og lavest score av deltakende kommuner, er også Aukra sine resultater vist. Årsaken er kun at bedrekommuner.no har lagt inn kommunen som standard og at vi ikke manuelt får styrt dette.

7 Bakgrunn Det er viktig å vite litt om bakgrunnen til respondentene for å finne ut om disse utgjør et representativt utsnitt av Harstads innbyggere. Bakgrunnsinformasjon kan også gi pekepinn på om ulike innbyggergrupper har ulike syn eller tilfredshet på tjenestene. I Harstad svarte flest kvinner på undersøkelsen, noe som er relativt vanlig på landsbasis. 69 % av respondentene er mellom år, mens 22,6 % er mellom år. 40 % av respondentene har universitet og/eller høgskole. 38,3 % av respondentene bor i husstander med 2 personer, 26,3 % bor alene. 84,5 % eier husstanden de bor i. Hovedvekten av husstandsmedlemmer lå mellom år, mens 16,8 % var 67 år og over. Flertallet (80,3 %) av de som svarte på innbyggerundersøkelsen har bodd i Harstad i 15 år eller mer og 80 % regner med å bo i kommunen om 3 år. 18,2 % ønsker å bytte bolig innen 5 år. Hele 80,5 % av de som svarte på undersøkelsen er ikke politisk engasjert eller hatt verv i forbindelse med frivillige organisasjoner eller kommunale tjenester, men 47,5 har deltatt i på dugnad i nærmiljøet og foreldresamarbeid. 60,0 % Kjønn 50,0 % 43,8 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Mann Kvinne 6

8 Kategorier Det er 17 kategorier i innbyggerundersøkelsen. Diagrammet nedenfor viser gjennomsnittlig brukertilfredshet i Harstad for de ulike kategoriene. Harstad har en god brukertilfredshet på flere områder også sammenliknet med andre kommuner som har utført innbyggerundersøkelsen i Gjennomsnittlig brukertilfredshet (1-6) Hethetsvurdering 3,7 Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud Bomiljø og senterfunksjoner Levekår Natur, landskap og friluftsliv Klima og energi Miljø i kommunen 3,0 3, ,7 3,8, ,0 4,5 4,7 49 Transport og tilgjengetighet i kommunen Næring og arbeid Tienester fra kommunen - Inntrykk Tjenester fra kommunen - bruker, 4, ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 5 beste kategoriene for Harstad 1 Trygghet (5,0) 2 Miljø i kommunen (4,9) 3 Kommunen som bosted (4,8) 4 Servicetilbud (4,7) 5 Kultur og idrett Natur, landskap og friluftsliv (4,5) 5 dårligste kategoriene for Harstad 1 Transport og tilgjengelighet i kommunen (2,9) 2 Møte med din kommune (3,0) 3 Klima og energi (3,4) 4 Tillit (3,5) 5 Bomiljø og senterfunksjoner Utbygging og utvikling (3,7) 7

9 Sammenliknet med andre kommuner som har gjennomført undersøkelsen og resultater fra tilsvarende innbyggerundersøkelser i 2010 ligger Harstad over gjennomsnittet på flere kategorier, men har også forbedringspotensiale på noen tjenesteområder som vist i tabell under. 8

10 I det følgende er de ulike kategoriene presentert hver for seg og sammenliknet med gjennomsnittet. Tillit Kategorien stiller spørsmål om i hvilken grad en har tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste, og at kommunen behandler like saker likt. Undersøkelsen inneholdt også spørsmål om en har tillit til at kommunen følger lover og regler. 1 har cia tillil til at politikerne i 1ommunen arbeider for befol1ningens be::te? har chi tillit til at kommunen behandler like saker likt? har du tillit til at kommunen folger lover og regler? Harstad Snitt Norcie Hov?.st Lavest Respondentene i Harstad undersøkelsen gir lavere score enn hva som er gjennomsnittet når det gjelder tillit til at politi kerne i kommunen arbeider for befolkningens beste. Møte med din kommune I denne kategorien ligger Harstad kommune jevnt under gjennomsnittet til landet som helhet og langt under kommunene med best score. Det er spesielt svake resultater på hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet, muligheter for å påvirke kommunale beslutninger og hvordan folkevalgte løser lokale utfordringer. 9

11 1 I hvordan follievalgte i 1:ornmunen lvtter til innbyggernes synspunkter? hvordan folkevalgte i kommunen loser lokale utfordringer? Harstad Snitt I Iorcio u Ha.,42st Lavcist Møte med din kommune Hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? Hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? Hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? Serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? Informasjonen fra kommunen/bydelen? 10

12 INNBYGGERUNDERSØKELSEN2010 Kommunen som bosted I denne kategorien scorer Harstad svært godt og over gjennomsnittet. Kommunen som bosted er en av styrkene til Harstad. ornrådeder du bor? å bo i kommunen I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekiente å flytte til din kommune? Harstad r Snitt Hoyst i Layst Trygghet Harstad oppleves også som en svært trygg kommune å bo Hvortrigt opplever du at det ei's bo og ferdes i din kommune? Harstad 11Snitt Ntirci?. Hoyist i Lavest 11

13 Utbygging og utvikling Når det gjelder kommunesenteret, lekearealer, boområder, næringsutvikling, dyrket mark og friluftsområder er respondentene like fornøyd med utvikling og utbyggingen som gjennomsnittet, men langt under kommune som er mest fornøyd. 4 utvihingen av utvillingen av næringsutvihingen bevaringen av ivaretahngen av lel,e- og Lornmunesenteret? andre dyti:et mark? frilufteornraer? ahmtetrområder? tettstederiboområ der i komninnen? Harstad Snitt Norge Hav)ast Lavest Kultur og idrett Kulturtilbudet i Harstad kommune er av respondenten vurdert som over gjennomsnittet på basis, men ligger godt under de kommunene som scorer høyt. Idrett og andre fritidsaktiviteter ligger opp mot høyest score Vulturtilbudet i 1,ornmunen? muligbeten til deltai idrett? andre fritidsal-rti~ Harstad n Snitt Horge Havest Lavest 12

14 Boligtilbud Boligtilbudet har stor betydning for rekruttering av nye innbyggere til kommunen, spesielt i etableringsfasen. Når vi ser på bakgrunnen til respondentene i undersøkelsen må man ta høyde for at de som svarte stort sett bodde i eneboliger allerede og sånn sett ikke er godt orientert om boligmarkedet. Inntrykket bekreftes med at hele 46 % av respondentene svarte jeg vet ikke under denne kategorien. nuiligheten fer skafft. mulighebn for å ;1,:affe ooa muligheten foroaffe seg tomt? enebolig/r?ilehu:".? Harstad Snitt riorc Hovest i Last Boligtilbud Muligheten for å skaffe seg leilighet? 3,7 Muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 3,9 Muligheten for å skaffe seg tomt? 3,7 G.snitt Høyest Lavest Harstad 13

15 Servicetilbud Bank, post og forsikring samt butikktilbudet er vurdert som svært godt i Harstad av de som deltok i undersøkelsen. Tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv ligger også over gjennomsnittet, men scorer langt under kommunene som er mest fornøyd med tilbudet. tilbudet av I afeer, restauranter, uteliv? bank, post op forsikring? butititilbudet? Harstad u Snitt Norge Hayest Lavest 14

16 INNBYGGERUNDERSøKELSEN2010 Bomiljø og senterfunksjoner De som svarte på innbyggerundersøkelsen i Harstad gir tilbakemeldinger på at folkeliv og aktivitet i kommunen og ryddighet og renhold på offentlige steder er svært dårlig. Ryddighet og renhold scorer lavest i landet og bør gi et sterkt signal videre moteplasser der du kan treffe andre? folkeliv eg aktmtet i 1::ornmunen? r,iddignet og renhold på offenthge eder? Harstad r Snitt Norue Havest Lavest Bomiljø og senterfunksjoner Møteplasser der du kan treffe andre? Folkeliv og aktivitet i kommunen? Ryddighet og renhold på offentlige steder? 15

17 Levevilkår Harstad kommune scorer under gjennomsnittet på 3 av 4 levekårsspørsmål, men spesielt kommunen som bosted for eldre og kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner scorer dårlig oppvekstmiljoet for barn og unge? kommunen som bostod for eldre? kommonens hjelp til personer i vanskelige li»ssituasjoner? naboskap og sosialt fellesskap? Harstad Snitt Horge Hovsst Lavest Levekår Oppvekstmiljøet for barn og unge? Kommunen som bosted for eldre? Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? Naboskap og sosialt fellesskap? 16

18 Natur, landskap og friluftsliv Harstad kommune får svært gode tilbakemeldinger på forvaltning og tilrettelegging av natur og friluftsliv. 4 tilrettelegging for friluftsb? Iwordan kommunen tar vare p naturen og landskapet? Harstad H Snitt Norge Hoyest Lavest Natur, landskap og friluftsliv Tilrettelegging for friluftsliv? Hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? G.snitt Høyest Lavest Harstad 4,3 4,8 1 4,7 17

19 Klima og energi Innbyggerne som har svart mener at Harstad ligger litt under gjennomsnittet når det gjelder kommunens innsats for å møte klimautfordringene kornmunens innsats for å mote klimautfordringene? Harstad Li Snitt Horcie Hoyst LavE.st Miljø i kommunen I denne målekategorien gjør Harstad kommune det svært godt på kvalitet på drikkevann, henting av husholdningsavfall og luftkvalitet. 4 3 kvaliteten på dril.i:evannet? mungheten for..:ortering av a,fall for gjenvinsing? hentinn av hu:holdninavfall? lufthialiteten? f,toynidet der du bor? Harstad a Snitt Horcu?. Lavest 18

20 Transport og tilgjengelighet i kommunen Tabellene viser at transport og tilgjengelighet er den kategorien Harstad kommune kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen. Standard på veier og gater er bla dårligst av de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. 3 standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for 5yllister? kolle[tivtilbudet I ollektivtilbudet inn innenfor kemmunen? og trt a kommunen? Harstad ø Snitt Norge Havest Lavest 19

21 Næring og arbeid Harstad kommune ligger litt over gjennomsnittet når det gjelder næring og arbeid, men har forbedringspotensiale når man sammenlikner med høyst score av de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. muligbeter til åfå arbeid innen rimelig avstand fra muligheter til etablere egen iri sombet i din konirnune? hjernmet? Harstad Snitt Norge Hoyest Lavest 20

22 Tjenester fra kommunen - omdømmegap Det er signifikante forskjeller mellom resultater fra bru kere som har brukt tjenesten kontra de som vurderer tjenestene basert på inntrykk. Det er spesielt store forskjeller på bruker og inntrykk når det gjelder bibliotek/bokbuss, fastlegetjenesten, heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjenesten og barnehagetjenesten. I en artikkel av Roar Hind, Avdelingsleder for Politikk og samfunn, TNS Gallup Hvorfor har kommunene så dårlig omdømme - eller har de det? (regjeringen.no) viser til at det er et omdømmegap for nær sagt alle kommunale tjenester, hvor brukerne er mer fornøyde enn ikke-brukerne, med noen få unntak. Kommunestørrelse og kommunetype har stor betydning for hvordan tjenestene vurderes, samt kommunenes næringsstruktur har innvirkning. Artikkelen forklarer omdømmegap i rene servicebaserte tjenester med flere forhold. Når det gjelder rene tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorg er teorien at brukerne er mer fornøyde nettopp fordi de har en positiv brukererfaring som ikke-brukerne mangler. Generelt gir økt brukererfaring og økt nærhet til tjenestene positive vurderinger. For noen tjenester, hvor det er knapphet (barnehagetilbud og institusjonsbaserte tjenester), kan også en del ikke-brukere ønske å være brukere. Disse vil naturligvis være mer kritisk til tjenesten enn andre grupper. Ikke-brukernes vurderinger av de rene servicetjenestene baseres ellers i stor grad på kriseoppslag i media. Når det gjelder omdømmegap i kulturtilbudet sier artikkelen at en viktig tilleggsforklaring er at ikke-brukere opplever tilbudet som lite viktig og at brukere som søker seg til tjenestene i utgangspunktet er mer positive enn ikke-brukere. 21

23 Tjenester fra kommunen - bruker Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? de internettbaserte tjenestene? barnehagetjenesten? grunnskolen? fritidstilbudet til ungdom? hjemmehjelpstjenesten? hjemmesykepleietjenesten? heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjeneste n? fastlegetjenesten? legevakttjensten? bibliotek/bokbussen? Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? 22

24 Gjennomsnittlig tilfredshet tjenester (1-6) bibliotek/bokbussen? 4,4 5,2 legevakttjenesten? 4,4 4,5 fastlegetjenesten? 4,0 4, heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? hjemmesykepleietjenesten? hjemmehjelpstjenesten? 3,7 3,7 4,2 4,3 4,3 fritidstilbudet til ungdom? 3,5 4,1 grunnskolen? 3, 4,1 bamehagetjenesten? 4,4 5,0 de intemettbaserte tjenestene?,9 4,0 semcetorget? 3, 4,1 0,0 1,0 2,0 Innbyggere som ikke har brukt tjenesten (inntrykk); Innbyggere som har brukt tjenesten; 23

25 Kommentarer Innbyggerundersøkelsen gav anledning til å komme med kommentarer for å fritt gi sine inntrykk av kommunen. 8 sider med kommentarer hvor respondentene mener kommunen har lyktes, 13 sider med kommentarer om hvor kommunen ikke har lyktes og 14 sider med forslag til forbedringer. Hva har kommunen lyktes med de siste årene? E Bamehage Skole Gang- og sykkelwier Eldre I Bymiljø o Idrett o Folkeparken Stien langs sjøen o Trygg kommune o Kultur o Friluftsliv Hva har kommunen ikke lyktes med de siste årene? Veier Eldre El Skole El Sentrumsutvikling Omdømme 111Fjemvarme Nædngsub.ikling 0 SenAce fra kommunen Gang- og sykkelveger Il Økt skatt og gebyr 24

26 Konklusjon og vurdering Det er en for lav svarprosent i innbyggerundersøkelsen til at den kan gjøres valid som tilbakemelding fra Harstads innbyggere og i tillegg er bakgrunnen til respondentene litt for ensidig til å være representativ for alle innbyggerne. Det er også viktig å merke seg omdømmegapet mellom brukere av tjenester og inntrykk av tjenester. Det er likevel viktig å bruke innbyggerundersøkelsen, sammen med andre kilder til forbedringsarbeid i kommunen. 5 beste kategoriene for Harstad 1 Trygghet (5,0) 2 Miljø i kommunen (4,9) 3 Kommunen som bosted (4,8) 4 Servicetilbud (4,7) 5 Kultur og idrett Natur, landskap og friluftsliv (4,5) 5 dårligste kategoriene for Harstad 1 Transport og tilgjengelighet i kommunen (2,9) 2 Møte med din kommune (3,0) 3 Klima og energi (3,4) 4 Tillit (3,5) 5 Bomiljø og senterfunksjoner Utbygging og utvikling (3,7) 25

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47 Kryssing bruker.xls inneholder inntrykket av kommunens tjenester etter om respondenten tjenesten eller ikke. Dette er en kombinasjon av to spørsmål, det er ett spørsmål for de som tjenesten og ett annet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Hva viser resultatene fra Innbyggerundersøkelsen 2009 og Lokaldemokratiundersøkelsen 2010? Hvilke lokaldemokratiske utfordringer har Grimstad og hvordan kan lokaldemokratiet

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Velkommen. til seminar. 1. mars 2016

Velkommen. til seminar.  1. mars 2016 Velkommen til seminar http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 1. mars 2016 Målsetting Bredere innsikt i kommunereformen og de alternativene vi inngår i: For det videre arbeidet med prosessen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer