INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE"

Transkript

1 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

2

3 SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av KS, som også flere andre kommuner benytter seg av. En innbyggerundersøkelse kan ses på som en temperaturmåling et øyeblikksbilde på hvordan innbyggerne vurderer og oppfatter sentrale sider ved situasjonen i egen kommune hva gjelder kommunens virksomhet (tjenester), kommunen som bosted og holdninger og tillit til kommunen og lokaldemokratiet tilfeldig utvalgte innbyggere 18 år eller eldre ble trukket ut til å delta i undersøkelsen. Uttrekket ble foretatt av Evry (tidligere EDB Infobank) etter godkjennelse av Skatteetaten. Utvalget utgjør om lag 20 % av den voksne befolkningen. Kommunen mottok 1114 svar. Dette utgjør 38 % svar og i denne sammenheng betegnes det som en god svarprosent, sammenlignet med landet for øvrig. Det er ikke unormalt med en svarprosent på under 30 % på denne type undersøkelser. Landssnittet som Nes sammenlignes mot har en samlet svarprosent på 23 %. Undersøkelsen gjennomført i Nes tilfredsstiller KS sine krav til statistisk pålitelighet, og gir et representativt bilde av innbyggernes syn på og opplevelse av temaene som tas opp i undersøkelsen. I denne rapporten presenteres resultatene for Nes kommune samlet og fordelt på de ulike geografiske områdene undersøkelsen er delt inn i. Dette tilsvarer de åtte valgkretsene i kommunen: Auli, Fenstad, Fjellfoten, Framtun, Neskollen, Skogbygda, Årnes og Østgård. Hensikten med rapporten er å gi alle i Nes innbyggere, politikere og ansatte i kommunen innblikk i resultatene. Samtidig danner resultatene et viktig grunnlag for videre arbeid med rullering av kommuneplanen høsten 2012/vinteren Det generelle inntrykket i undersøkelsen er at innbyggerne er fornøyd med kommunen på de fleste temaene som det blir spurt om. Nes skårer på snitt med landet (10 kommuner) på helhetsinntrykk (omdømme) og totalt gjennomsnitt i undersøkelsen. Områdene næring, arbeid, transport og tilgjengelighet peker seg ut som forbedringsområder. Her skårer Nes gjennomgående lavere enn snittet, både samlet og i alle valgkretsene. Spesielt spørsmålet om standard på veier og gater skårer meget lavt. Nes ligger også under landssnittet på temaene Møte med din kommune og Tillit. Dette er et viktig signal til kommunens administrasjon og politikere om at omdømmebygging og åpenhet er områder som bør prioriteres for å øke innbyggernes tillitt til at lokaldemokratiet fungerer på en tilfredsstillende måte. Samtidig skårer Nes godt på spørsmålet om serviceinnstilling hos de ansatte i kommunen. Best skår har Nes på temaene Miljø (avfallshåndtering, vannkvalitet, luftkvalitet, støynivå) og Kommunen som bosted. På disse områdene er også deltakelsen høy det er få «Vet ikke» og «blanke» svar noe som øker påliteligheten til resultatene. Området Kultur og idrett ligger også over landssnittet. Det ser altså ut til at folk stort sett er fornøyd med å bo i Nes. Det fremkommer noen forskjeller mellom de geografiske områdene/valgkretsene. Gjennomsnittlig skår på hovedkategoriene i undersøkelsen er gjennomgående lavest for Fenstad og Skogbygda og høyest for Framtun og Årnes. Mange av innbyggerne har vist stort engasjement på de åpne spørsmålene til slutt i undersøkelsen, som omfatter hva kommunen har lyktes med de siste to år, ikke lyktes med de to siste år og konkrete forslag til bedringer. Her kom det inn over 1100 innspill til sammen. Disse er presentert i sin originale form som vedlegg til rapporten.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Undersøkelsens innhold og oppbygning Metode Geografisk inndeling Utvalg og svarprosent Feilmargin Andel «Vet ikke» og «blanke» svar BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn og aldersfordeling Utdanningsnivå Boligtype, eierforhold, bosettingslengde, fødested og personer i husstanden RESULTATER OVERORDNET TILFREDSHET OG PR TEMA/KATEGORI Helhetsvurdering og totalt gjennomsnitt Gjennomsnitt pr kategori Tjenester fra kommunen Næring, arbeid, transport, miljø Klima, natur og landskap, levekår Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Utbygging og utvikling Kommunen som bosted Møte med din kommune Tillit OMDØMMEGAP Hva er et omdømmegap? Omdømmegap i undersøkelsen KOMMENTARER INNBYGGERNES EGNE ORD Områder innbyggerne synes kommunen har lyktes Områder innbyggerne synes kommunes IKKE har lyktes Innbyggernes konkrete forslag til bedringer VEDLEGG 1: Informasjonsskriv VEDLEGG 2: Spørreskjemaet (papirversjon) VEDLEGG 3: Fordeling av svar i % - Nes kommune samlet VEDLEGG 4: Gjennomsnittsskår alle spørsmål VEDLEGG 5: Kommentarer innbyggernes egne ord

5 1 INNLEDNING 1.1 Undersøkelsens innhold og oppbygning Nes kommune abonnerer på nettportalen som er utviklet av Kommunenes interesseorganisasjon (KS). Dette er et verktøy for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Innbyggerundersøkelsen som er gjennomført følger et ferdig undersøkelsesopplegg i denne nettportalen. En av fordelene med å benytte dette opplegget, er muligheten til å sammenligne seg med andre kommuner som har gjennomført den samme undersøkelsen. Slike sammenligninger kan bidra til å synliggjøre Nes kommunes kvaliteter og forbedringsområder. Innbyggerundersøkelsen omfatter tre hovedtemaer som reflekterer de ulike rollene en kommune kan ha som tjenesteprodusent, samfunnsaktør og demokratisk institusjon: Kommunens omdømme som tjenesteleverandør (tjenestetilbud) Kommunen som bosted Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer I tillegg har undersøkelsen innledningsvis noen spørsmål om bakgrunnsvariabler. De tre hovedtemaene består av flere undertemaer, slik det fremgår av tabellen: Områder Bakgrunnsvariabler Tjenestetilbud Kommunen som bosted Demokrati og deltakelse Temaer Kjønn, alder, utdanning, husstandstørrelse, boligtype, botid, fødested Kommunale tjenester Næring og arbeid Transport og tilgjengelighet Miljø (vannkvalitet, luftforurensing, støyfrihet) Klima Natur, landskap og friluftsliv Levekår Bomiljø og senterfunksjoner Servicetilbud Boligtilbud Kultur og idrett Utbygging og utvikling Trygghet Kommunen som bosted Møte med din kommune Tillit Undersøkelsen ble gjennomført i april/mai Tidspunktet ble valgt for at resultatene skulle danne et underlag til drøfting og prioritering i den pågående kommuneplanrevisjonen. Uavhengig av dette vil en innbyggerundersøkelse gi nyttige tilbakemeldinger som kan utnyttes i videre kvalitetsutviklingsarbeid innenfor tjenestene og for målrettet arbeid med omdømmebygging og demokratiarbeid. Undersøkelsen er således et viktig bidrag for videre planlegging, prioritering og gjennomføring av forbedrings- og utviklingstiltak i kommunen. Side 4

6 KS sin innbyggerundersøkelse søker å fange opp innbyggernes vurderinger som brukere og som meningsbærere om hvilket omdømme kommunen har på forskjellige områder. Undersøkelsen henvender seg til det allmenne publikum til innbyggere (18 år og eldre) for å kartlegge deres vurderinger av sentrale sider ved situasjonen i egen kommune, kommunens virksomhet, holdninger og tillit til kommunen. I undersøkelsen gis innbyggerne mulighet til å besvare en del spørsmål om kommunens tjenester, enten basert på erfaring dersom man har brukt tjenesten, eller etter inntrykk dersom man ikke har brukt tjenesten. Dette skiller dermed innbyggerundersøkelsen fra andre brukerundersøkelser, hvor man kun spør innbyggere som faktisk har mottatt/brukt tjenesten. Det er vanlig at innbyggere som ikke har brukt tjenesten gir lavere skår enn innbyggere med erfaring fra tjenesten. Differansen i skår mellom de to gruppene kalles i denne sammenheng for omdømmegap. I kapittel 4 redegjøres for omdømmegapet i denne undersøkelsen. Spørsmålene i undersøkelsen er formulert over lesten «Hvor fornøyd er du med» og har svaralternativer i 6-trinnsskalaer, der 1 er «Svært lite fornøyd» og 6 er «Svært fornøyd». I tillegg er det mulig å svare «Vet ikke» og man kan hoppe over spørsmål man ikke ønsker å svare på («blanke» svar). I den siste delen i undersøkelsen gis respondentene anledning til å uttrykke med egne ord hva kommunen har lyktes med de siste to årene, hva kommunen ikke har lyktes med de to siste årene og konkrete forslag til bedringer. 1.2 Metode Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i ukene 16-18, perioden 16. april til 15. mai Etter en «påminnelsesartikkel» i lokalavisen Raumnes, fortsatte svarene å komme inn, særlig papirskjemaer, først 25. mai ble undersøkelsen «stengt». Før oppstart ble undersøkelsen omtalt i avisene Raumnes og Romerikes blad og nyhetssak ble publisert på kommunens hjemmeside på internett. Undersøkelsen fikk underveis omtale i redaktøren i Raumnes og nyheten på hjemmesiden ble oppdatert etter første uken og i siste uken undersøkelsen pågikk Geografisk inndeling I undersøkelsen er kommunen delt inn i åtte geografiske områder, tilsvarende valgkretsene. Dette ble gjort for å se om det er forskjellige oppfatninger av tjenestene og kommunen som bosted i de ulike områdene i kommunen. De åtte geografiske områdene er: Auli, Fenstad, Fjellfoten, Framtun, Neskollen, Skogbygda, Årnes og Østgård Utvalg og svarprosent Et tilfeldig utvalg på 2900 innbyggere av kommunens voksne befolkning (18 år eller eldre) ble trukket ut til å delta i undersøkelsen. Utvalget ble generert fra folkeregistret av Evry (tidligere EDB Infobank) med tillatelse fra Skatteetaten. Med bakgrunn i manntallslister pr 1/7-11 hvor det fremkommer innbyggere 18 år og eldre i Nes, utgjør 2900 personer en samlet utvalgsprosent på 20 % av den voksne befolkningen i kommunen. Det ble ikke satt som kriterium at undersøkelsen kun skulle sendes en gang til den enkelte husstand, noe som resulterte i at flere personer i samme husstand mottok undersøkelsen. Dette er en lærdom å ta med seg til en senere anledning. Side 5

7 De utvalgte innbyggerne fikk undersøkelsen tilsendt pr post med et informasjonsskriv undertegnet av ordfører. Innbyggerne kunne velge å besvare undersøkelsen elektronisk selv på internett eller benytte seg av vedlagt papirskjema og svarkonvolutt. Det kom om lag 620 svar på papirskjema, noe som tilsvarer 56 % av alle svarene. Det er liten tvil om at muligheten til å svare på papirskjemaet, har bidratt til å øke svarandelen. Dette anses derfor som et viktig grep, selv om det krever en del administrative ressurser til å registrere skjemaene i etterkant. Av 2900 mulige besvarelser kom det inn 1114 svar. Dette tilsvarer totalt sett 38 % svar. Det er vanlig å oppnå en svarprosent på rundt 30 % på slike innbyggerundersøkelser. I veileder fra KS er det redegjort for at et utvalg bør bestå av minimum 30 svar, samtidig som det som oftest er nok å ha 60 personer (svar) i et utvalgt. Endringene i usikkerhet er marginale dersom man har et større utvalg enn dette. Det ble dermed sendt ut minimum 240 skjemaer i de minste valgkretsene. Som tabellen viser har alle kretsene oppnådd en svarprosent på over 30 % og godt over 60 svar, slik at anbefalingene fra KS er oppfyllt. Valgkrets Innbyggere 18 år + Utvalgsprosent Planlagte svar Oppnådde svar Svarprosent Auli % % Fenstad % % Fjellfoten % % Framtun % % Neskollen % % Skogbygda % % Årnes % % Østgård % % Totalt % % 67 av de utsendte invitasjonene kom i retur til kommunen fordi adressen til mottakeren registrert i folkeregisteret ikke var korrekt. Det kom også noen henvendelser om at enkelte mottakere av undersøkelsen av ulike årsaker var forhindret fra å svare. Med bakgrunn i at uttrekket av respondenter er tilfeldig, vil det alltid være noen mottakere som ikke er i stand til å svare på en slik undersøkelse. 7 av de besvarte skjemaene på papir lot seg ikke registrere da passordlappen var fjernet. Dette viser at det er svært viktig med detaljert og korrekt informasjon til innbyggerne om ivaretakelse av anonymitet i undersøkelsen og hvordan registreringen av svar på papirskjema foregår Feilmargin Når resultatene av innbyggerundersøkelsen skal tolkes og analyseres, er det viktig å vurdere hvor pålitelige og troverdige resultatene er om de er representative for resten av befolkningen. Statistiske analyser vil aldri kunne gi et 100 % riktig bilde av faktiske forhold. Det er vanlig å operere med en statistisk feilmargin for å kunne anslå hvor godt resultatene representerer virkeligheten. Feilmarginen er avhengig av flere faktorer, som utvalgsstørrelse, at utvalget er representativt, at det ikke forekommer målefeil og systematiske feil. Den statistiske feilmarginen er ikke nøyaktig beregnet for denne undersøkelsen. Side 6

8 Resultatene i Nes er innenfor anbefalingene fra KS hva gjelder utvalgsstørrelse og antall svar, men det er allikevel viktig å huske på at det alltid vil være en feilmargin. Resultatene kan ikke leses som en «sannhet». Det er også viktig å ha med i vurderingene av resultatene at undersøkelsen er en «temperaturmåling» - eller et øyeblikksbilde av den enkeltes opplevelse på det tidspunktet undersøkelsen gjennomføres. Mange forhold kan påvirke hvordan respondentene svarer. Et eksempel på dette er negativ eller positiv medieomtale av kommunen i den perioden undersøkelsen pågår. «Snitt landet» som resultatene fra Nes sammenlignes mot består av 10 kommuner, dvs. at det er 9 andre kommuner som også har gjennomført undersøkelsen våren Svarprosenten til Nes på 38 % ligger godt over landsnittet som er på 23 %. Dette innebærer at resultatene for landssnittet er mer usikre enn for Nes og dette er det viktig å huske i tolkingen av resultatene Andel «Vet ikke» og «blanke» svar Figuren under viser andelen som har svart «Vet ikke» i hovedkategoriene i undersøkelsen. Dette varierer mye fra kategori til kategori, og fra lav til høy andel. Den kategorien som skiller seg ut med høyest andel «Vet ikke» er tjenester fra din kommune inntrykk. Her ga spørreskjemaet rom for forvirring når det gjelder de som har svart på papirskjemaet, fordi det kan være vanskelig å forstå oppdelingen i to kolonner en for de som har brukt tjenesten og en annen for de som ikke har brukt tjenesten. Dette forklarer nok noe av den høye andelen «Vet ikke» svar på dette spørsmålet. Andel "Vet ikke" svar Helhetsvurdering - omdømme Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Utbygging og utvikling Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Klima, natur og landskap og levekår Næring, arbeid, transport, miljø Tjenester fra din kommune - inntrykk Tjenestene fra din kommune - bruker 4% 5% 14% 17% 22% 24% 19% 25% 11% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De enkeltspørsmålene som skiller seg ut med en andel «Vet ikke» svar på 30 % eller mer er: Muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 63 % Kommunens innsats for å møte klimautfordringene 53 % Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 45 % Muligheter for å skaffe seg tomt 54 % Muligheter for å skaffe seg leilighet 42 % Muligheter for å skaffe seg enebolig/rekkehus 36 % Næringsutviklingen 33 % Leke- og aktivitetsområder 31 % Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 30 % Side 7

9 Kategorien «Kommunen som bosted» har lavest andel «Vet ikke» svar. Dette er en viktig kategori i undersøkelsen, fordi den sier noe om generell trivsel blant innbyggerne. Spørsmålene om hvor fornøyd er du med området der du bor og med å bo i kommunen, har under 1 % «Vet ikke» svar. Det er også få «blanke» svar på disse spørsmålene. Undersøkelsen er lagt opp slik at man kan hoppe over eller unnlate å svare på spørsmål. En kategori eller et enkelt spørsmål med høy «Vet ikke» andel og/eller høy andel «blanke» svar, gir større usikkerhet når resultatene skal fortolkes. Det er viktig å ha med kunnskap om disse svarene, da det vil påvirke fortolkningen av et gjennomsnittsskår. På enkelte spørsmål hvor andelen «Vet ikke» og/eller «blanke» svar er høy, vil utvalget gjennomsnittet er målt ut i fra bli tilsvarende lavt. Snittresultatene på disse spørsmålene blir dermed mer usikre enn der hvor andelen «Vet ikke» og «blanke» er lav. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva en stor andel «Vet ikke» og «blank» er uttrykk for, men det kan bety at innbyggerne er lite opplyst om temaet det stilles spørsmål om. Side 8

10 2 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Undersøkelsen starter med noen demografiske bakgrunnsspørsmål. Dette gjøres av to grunner. For det første kan disse spørsmålene brukes til å vurdere om de som svarer på undersøkelsen utgjør et representativt utvalg av befolkningen. Det andre formålet med spørsmålene er å kunne bruke svarene til å finne ut om ulike innbyggergrupper har ulikt syn på eller tilfredshet med ulike temaer og tjenester. 2.1 Kjønn og aldersfordeling Som den første figuren viser var 44,8 % menn og 55,2 % kvinner av de som svarte på undersøkelsen. Den reelle kjønnsfordelingen i den voksne befolkningen (18 år og eldre) i Nes kommune er 50,4 % menn og 49,6 % kvinner. Det er ikke uvanlig at menn er underrepresentert i denne type undersøkelser. Kjønn Alder 60,0 % 55,2 % 60,0 % 56,4 % 50,0 % 40,0 % 44,8 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 30,0 % 20,0 % 23,0 % 20,6 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % Mann Kvinne 0,0 % år år 67 år og eldre I den andre figuren fremgår aldersfordelingen blant de som svarte på undersøkelsen i tre grupper. Hovedtyngden, 56,4 % av respondentene, er i aldersgruppen år. 23 % av de som deltok er i alderen år og 20,6 % er 67 år og eldre. I forhold til den reelle alderssammensetningen i kommunens voksne befolkning, er de to eldste aldersgruppene litt overrepresentert og den yngste noe underrepresentert. Men den innbyrdes fordelingen mellom aldersgruppene speiler den reelle sammensetningen blant kommunens innbyggere. 2.2 Utdanningsnivå I følge tall fra SSB var den faktiske fordelingen på utdanningsnivå blant innbyggere i Nes i 2011 slik: Grunnskole: 36,9 %, Videregående skole: 45,7 % og Universitet/høgskole: 17,4 %. Som det fremgår av figuren under, er andelen med grunnskole underrepresentert og andelen med universitet/høgskole overrepresentert i undersøkelsen, sammenlignet med tallene fra SSB. Dette mønsteret er svært vanlig i slike undersøkelser, og kan ha sin forklaring i at gruppen med høyere utdanning ofte er mer vant med denne type undersøkelser og derfor kan ha en lavere terskel for å delta enn andre grupper. Side 9

11 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Høyeste fullførte utdanning 47,3 % 31,0 % 21,7 % Grunnskole Videregående utdanning Universitet/høgskole 2.3 Boligtype, eierforhold, bosettingslengde, fødested og personer i husstanden De fleste av deltakerne i undersøkelsen (78,4 %) bor i enebolig og eier selv boligen (89,5 %). Hovedtyngden av respondentene (70,6 %) har bodd i kommunen 15 år eller mer og 94,5 % av de som har svart på undersøkelsen er født i Norge. Nesten halvparten av svarene er fra innbyggere med 2 personer i husstanden (45,6 %), se figuren under. Antall personer i husstanden 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 45,6 % 13,4 % 16,1 % 16,8 % 8,0 % 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer eller flere Side 10

12 3 RESULTATER OVERORDNET TILFREDSHET OG PR TEMA/KATEGORI Innbyggerundersøkelsen er delt inn i temaer eller kategorier. I dette kapitlet gjennomgås først overordnede resultater og deretter resultatene fra hvert tema med utvalgte underliggende enkeltspørsmål. I omtale av svarfordeling på enkeltspørsmål er svaralternativ 1+2 slått sammen til «svært/ganske misfornøyd» og svaralternativ 5+6 til «svært/ganske fornøyd». I tabeller/figurer vises gjennomsnittsskår for Nes med lilla farge og snitt for landet vises med oransje. De geografiske områdene i kommunen vises gjennomgående med blå farge. 3.1 Helhetsvurdering og totalt gjennomsnitt Undersøkelsen har målt innbyggernes overordnede tilfredshet på to måter helhetsvurdering (omdømme) og totalt gjennomsnitt. Helhetsvurderingen er knyttet til spørsmålet «Tror du kommunen din har godt omdømme»? Totalt gjennomsnitt fremkommer som gjennomsnittet av alle de andre temaene. Som figuren under viser er det variasjon mellom gjennomsnitt totalt og helhetsvurdering både for kommunen som sådan og innenfor hver valgkrets. Helhetsvurderingen ligger gjennomgående lavere enn det totale snittet. Sammenlignet med landet skårer Nes kommune på snittet når det gjelder totalt gjennomsnitt og 0,1 lavere når det gjelder helhetsvurdering. Østgård har høyest helhetsvurdering på 4,0. Framtun og Årnes har høyest snitt totalt, begge med 4,2. Fenstad har både lavest helhetsvurdering på 3,6 og lavest snitt totalt med 3,8. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Helhetsvurdering og totalt gjennomsnitt 3,8 4,1 3,9 4,1 3,8 3,9 3,6 3,8 3,8 4,1 3,9 4,2 3,7 4,0 3,7 3,9 3,9 4,2 4,0 4,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Helhetsvurdering Totalt gjennomsnitt 3.2 Gjennomsnitt pr kategori Gjennomsnittsresultatene fra de ulike hovedkategoriene er presentert i tabellen på neste side. Her kan man lese av samlet gjennomsnitt for Nes, gjennomsnitt for landet (10 kommuner) og forskjellene mellom de geografiske områdene (valgkretsene) i kommunen. Hovedinntrykket er at Nes kommune gjennomsnittlig skårer på nivå med landet. Auli, Fenstad og Skogbygda har gjennomgående lik eller lavere skår enn gjennomsnittet i kommunen for øvrig. Framtun og Årnes skårer gjennomgående likt eller høyere enn snittet. Side 11

13 Tjenester fra kommunen - bruker Tjenester fra kommunen - inntrykk Næring, arbeid, transport, miljø Klima, natur og landskap og levekår Bomiljø og senterfunksjoner Utbygging og utvikling Kommunen som bosted Møte med din kommune Tillit (inkl omdømme) Nes 4,7 4,2 3,7 4,0 4,1 3,7 4,7 3,2 3,5 Landet 4,6 4,2 3,9 4,2 4,0 3,8 4,8 3,4 3,7 Auli 4,6 4,1 3,6 3,9 3,8 3,6 4,5 3,0 3,5 Fenstad 4,5 3,8 3,3 3,7 3,9 3,5 4,3 2,9 3,2 Fjellfoten 4,6 4,2 3,8 3,9 4,1 3,6 4,7 3,3 3,5 Framtun 5,0 4,3 3,7 4,0 4,2 3,8 4,8 3,4 3,7 Neskollen 4,6 4,1 3,7 3,9 4,1 3,7 4,7 3,3 3,5 Skogbygda 4,7 3,9 3,6 3,7 4,1 3,5 4,6 3,0 3,2 Årnes 4,9 4,4 4,0 4,2 4,3 3,7 4,9 3,4 3,7 Østgård 4,7 4,3 3,7 3,8 4,0 3,7 4,8 3,2 3,5 3.3 Tjenester fra kommunen I snitt er Nes kommunes innbyggere like fornøyd eller mer fornøyd med kommunens tjenester enn de øvrige kommunene som har gjennomført undersøkelsen. Fenstad er eneste område som skårer lavere enn landssnittet. Framtun peker seg ut positivt, med en gjennomsnittsskår på 0,4 høyere enn landet. Se figuren under. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Tjenester fra kommunen - bruker 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,9 4,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Snittet som vises i figuren er basert på svar fra innbyggere som har brukt kommunens tjenester. Biblioteket, servicetorget og barnehagetjenesten er tjenestene innbyggerne er mest fornøyd med. Innbyggere som ikke har brukt tjenestene, har svart på hva slags inntrykk de har av de ulike tjenestene. I snitt skårer Nes kommune som landet (ikke vist i figur). Også når det gjelder inntrykk av tjenestene er det Fenstad som ligger lavest. Her skårer Årnes høyest. I kapittel 4 redegjøres det nærmere for omdømmegapet differansen i skår mellom de som har brukt tjenestene og de som har svart på hva slags inntrykk de har av tjenestene. Side 12

14 3.4 Næring, arbeid, transport, miljø Næring og arbeid måler tilfredshet med muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet og muligheter til å etablere egen virksomhet i egen kommune. Andelen «Vet ikke» svar er hele 63 % på spørsmålet om muligheter å etablere egen virksomhet, slik at resultatet må tolkes med forsiktighet. Samtidig kan en høy andel «Vet ikke» svar tyde på at dette er et tema mange ikke har noen mening om. Nes skårer gjennomsnittlig lavere enn landet på disse to spørsmålene (ikke vist i figur). Lavest skår har Skogbygda når det gjelder å etablere egen virksomhet og Auli og Fjellfoten når det gjelder å få arbeid innen rimelig avstand. Årnes skårer høyest på å etablere egen virksomhet, mens Neskollen har høyest skår på arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet. Transport og tilgjengelighet i kommunen måler tilfredshet med standard på veier og gater, tilrettelegging for fotgjengere og syklister, samt kollektivtilbudet innenfor og inn/ut av kommunen. Spørsmålet om standard på veier og gater er det enkeltspørsmålet hvor Nes skårer desidert lavest, både i gjennomsnitt for hele kommunen og for hver valgkrets. Fenstad har lavest snitt med 1,9 og Neskollen og Årnes høyest med 2,5. Snittet for landet er 2,7, slik det fremgår av figuren under. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Standard på veier og gater 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,9 2,3 2,3 2,5 2,7 Svarfordelingen viser at 60 % er svært/ganske misfornøyd og på dette spørsmålet er andelen «Vet ikke» kun 1,1 %. Mange av kommentarene fra innbyggerne dreier seg om dårlige veier og veivedlikehold. Det er liten tvil om at dette er området innbyggerne i Nes er mest misfornøyd med. Når det gjelder tilrettelegging for fotgjengere og syklister, skårer Nes i gjennomsnitt 0,2 lavere enn landet. Det er til dels store forskjeller mellom kretsene. Det er Auli som skårer lavest med 1,9 på tilrettelegging for syklister og 2,0 for fotgjengere. Fjellfoten skårer høyest med 2,9 for syklister og 3,2 for fotgjengere. Se figuren på neste side. Andelen «Vet ikke» svar er lav også for disse spørsmålene. Svarfordelingen viser at 53 % er svært/ganske misfornøyd med tilrettelegging for syklister. Andelen svært/ganske misfornøyd er 46 % på tilrettelegging for fotgjengere. Mange kommentarer fra innbyggerne handler om at det er for få gang-/sykkelveier i kommunen. Side 13

15 Tilrettelegging for syklister og fotgjengere Nes Landet Auli 1,9 2,0 Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård 2,4 2,7 2,6 2,2 2,5 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 2,7 2,7 2,4 2,7 2,9 2,9 3,2 3,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 tilrettelegging for syklister tilrettelegging for fotgjengere Nes skårer på snitt med landet på spørsmålet om kollektivtilbudet inn og ut av kommunen, og 0,3 lavere på spørsmålet innenfor kommunen. Se figuren under. Svarfordelingen viser at 49 % er svært/ganske misfornøyd med kollektivtilbudet innenfor kommunen. Det er Fenstad som skårer lavest på begge spørsmålene og kretsen ligger merkbart lavere enn de øvrige. Flere av kommentarene fra innbyggerne i denne kretsen handler også om kollektivtilbudet. Årnes skårer høyest og med tanke på at dette er sentrum og største knutepunkt i kommunen, er det naturlig. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård 1,4 Kollektivtilbudet 1,9 2,0 2,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2,2 2,4 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 4,0 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen kollektivtilbudet innenfor kommunen Miljø i kommunen måler tilfredshet med kvalitet på drikkevannet, sortering av avfall for gjenvinning, henting av husholdningsavfall, luftkvalitet og støynivå der du bor. Dette er et av temaene Nes skårer godt på. Andelen «Vet ikke» og «blanke» svar er lav. I snitt skårer Nes omtrent som landet. Det er noen forskjeller mellom de geografiske områdene i kommunen. Fenstad skårer lavest med 4,6 i snitt. Fjellfoten, Framtun og Årnes skårer høyest med 5,2. Se figuren på neste side. Side 14

16 Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Miljø i kommunen 4,6 5,0 5,1 5,0 5,2 5,2 4,9 4,9 5,2 5,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Svarfordelingen viser at 83 % er svært/ganske fornøyd med kvaliteten på drikkevannet og tilsvarende andel er 77 % på muligheten for sortering av avfall for gjenvinning. Både henting av husholdningsavfall og luftkvaliteten er det 74 % som er svært/ganske fornøyd med og 72 % er svært/ganske fornøyd med støynivået der de bor. Det er spørsmålene om luftkvalitet og støynivå som trekker ned gjennomsnittskåren i Fenstad, hvor 19 % er svært/ganske misfornøyd med luftkvaliteten og 20 % er svært/ganske misfornøyd med støynivået. 3.5 Klima, natur og landskap, levekår Klima måler tilfredshet med kommunens innsats for å møte klimautfordringene. Innbyggerne i Nes skårer i gjennomsnitt 3,6. Det er 0,2 lavere enn landssnittet på 3,8 (ikke vist i figur). Det er noen forskjeller kretsene i mellom og hvor Fenstad, Skogbygda og Østgård har et lavere gjennomsnitt enn de øvrige. Det er viktig å påpeke at «Vet ikke» andelen er 52,6 % på dette spørsmålet, noe som gjør at usikkerheten rundt resultatene øker. Natur, landskap og friluftsliv måler tilfredshet med tilrettelegging for friluftsliv og hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet. Gjennomsnittlig ligger Nes omtrent på landssnittet. Det er liten variasjon mellom de geografiske områdene. Årnes skiller seg ut med et positivt avvik på 0,2 og Fenstad med et tilsvarende negativt avvik fra gjennomsnittet, slik det fremgår av figuren under. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Natur, landskap og friluftsliv 4,2 4,3 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,4 4,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 15

17 Svarfordelingen på enkeltspørsmålene viser at 44 % er svært/ganske fornøyd med tilrettelegging for friluftsliv. I forhold til hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet er denne andelen 26 % og på dette spørsmålet er «Vet ikke» andelen 24 %. Levekår måler tilfredshet med oppvekstmiljøet for barn og unge, kommunen som bosted for eldre, kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner, samt naboskap og sosialt fellesskap. Nes skårer i snitt 0,2 under landet. Som figuren under viser er det variasjoner mellom de geografiske områdene, hvor Fenstad og Skogbygda ligger lavest med 3,7 i snitt og Årnes ligger høyest med 4,2. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Levekår 4,0 4,2 3,9 3,7 4,0 4,0 3,9 3,7 4,2 3,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 På enkeltspørsmålene er det naboskap og sosialt fellesskap som kommer best ut. 53 % er svært/ganske fornøyd her og andelen «Vet ikke» er lav. Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner er det 45 % som svarer «Vet ikke» på. Gjennomsnittet til de som har svart ligger på landsnittet eller lavere. 3.6 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Bomiljø og senterfunksjoner måler tilfredshet med møteplasser der du kan treffe andre, folkeliv og aktivitet i kommunen, ryddighet og renhold på offentlige steder. Nes ligger samlet sett på snitt med landet. Auli og Fenstad skårer 0,3 lavere og Årnes 0,1 høyere enn snittet. Ellers er det lite variasjon mellom kretsene, slik figuren under viser. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Bomiljø og senterfunksjoner 3,9 3,9 3,6 3,6 3,9 3,9 3,7 3,9 4,0 3,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Side 16

18 Servicetilbud måler tilfredshet med tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv, bank, post og forsikring, samt butikktilbudet. Nes samlet sett skårer 0,1 høyere enn snittet for landet. Det er variasjoner mellom de geografiske områdene, hvor Auli skårer lavest med 3,7 i snitt og Årnes høyest med snitt på 4,4. Se figuren under. Det er ikke uventet at kommunesenteret skårer høyest på disse spørsmålene. Servicetilbudet er naturlig nok størst på Årnes. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Servicetilbud 4,1 4,0 3,7 3,9 4,2 4,3 3,9 4,1 4,4 4,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Det er en høy andel svært/ganske fornøyd når det gjelder butikktilbudet og bank, post og forsikring (56 %). Andelen «Vet ikke» er lav på disse spørsmålene. Bildet er noe mer nyansert når det gjelder kafeer, restauranter og uteliv, hvor 21 % er svært/ganske fornøyd og 23 % er svært/ganske misfornøyd. Boligtilbud måler tilfredshet med muligheten til å skaffe seg leilighet, enebolig/rekkehus, samt tomt. På dette området ligger Nes i gjennomsnitt 0,3 høyere enn landet. Som figuren under viser, er de tre kretsene med lavest skår, Auli, Fjellfoten og Østgård på nivå med landet. Neskollen skårer høyest med 4,3. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Boligtilbud 4,1 3,8 3,8 3,9 3,8 4,2 4,3 4,2 4,2 3,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 «Vet ikke» andelen er ganske høy på alle tre enkeltspørsmålene, så det må tas med i betraktningen. Av de som har svart er rundt 30 % svært/ganske fornøyd på spørsmålene om å skaffe seg leilighet eller enebolig/rekkehus. På spørsmålet om å skaffe seg tomt er «Vet ikke» andelen 56 % og det er noen «blanke» svar. Kultur og idrett måler tilfredshet med kulturtilbudet i kommunen, muligheten til å delta i idrett, samt andre fritidsaktiviteter. Side 17

19 Dette er også et område Nes i snitt skårer litt høyere enn landet, se figuren under. Det er noe variasjon mellom de geografiske områdene, hvor Auli og Fenstad skårer lavest med 4,1 og Årnes høyest med 4,6. De øvrige kretsene ligger på landssnittet eller mer. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Kultur og idrett 4,4 4,3 4,1 4,1 4,3 4,5 4,3 4,4 4,6 4,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Det er 42 % som er svært/ganske fornøyd med kulturtilbudet i kommunen og andelen er 48 % når det gjelder muligheten til å delta i idrett. For andre fritidsaktiviteter er andelen svært/ganske fornøyd 32 %. På dette spørsmålet er det 26 % som har svart «Vet ikke». 3.7 Utbygging og utvikling Utbygging og utvikling måler tilfredshet med utviklingen av kommunesenteret, utviklingen av andre tettsteder/boomårder i kommunen, næringsutviklingen, bevaringen av dyrket mark, ivaretakingen av friluftsområder, samt leke- og aktivitetsområder. Nes skårer i gjennomsnitt 0,1 lavere enn snitt for landet. Det er Fenstad og Skogbygda som skårer lavest med 3,5 og Framtun høyest med 3,8, slik figuren under viser. Av enkeltspørsmål er det næringsutvikling som kommer dårligst ut, med skår på snitt med landet eller lavere. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Utbygging og utvikling 3,7 3,8 3,6 3,5 3,6 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Et eget undertema Trygghet måler opplevelsen av hvor trygt det er å bo og ferdes i kommunen. Dette er et område hvor folk er fornøyde. 71 % er i svært/ganske stor grad fornøyd. «Vet ikke» andelen lav og det er få «blanke» svar. Som det fremgår av figuren på neste side skårer Nes gjennomsnittlig 0,1 lavere enn snitt for landet. Fenstad ligger lavest med 4,7. Fjellfoten og Årnes skårer høyest med 5,0, som er på snitt med landet. Side 18

20 Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Trygghet 4,9 5,0 4,8 4,7 5,0 4,8 4,8 4,9 5,0 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 3.8 Kommunen som bosted Kategorien måler tilfredshet med området der du bor, samt det å bo i kommunen. Det stilles også spørsmål om i hvilken grad du vil anbefale venner og bekjente å flytte til din kommune. Figuren under viser at Nes i snitt skårer litt lavere enn landet. Samtidig er dette en av kategoriene hvor innbyggerne er mest fornøyd. Totalt 78 % er svært/ganske fornøyd med området der de bor og 60 % er svært/ganske fornøyd med å bo i kommunen. Det er få «Vet ikke» svar og «blanke» svar på disse spørsmålene, noe som reduserer usikkerheten i forhold til svarenes representativitet. Sett sammen med resultatene på spørsmålet om hvor trygt det er å bo og ferdes i kommunen, tyder dette på at innbyggerne generelt er fornøyd med å bo i Nes. Nes Landet Auli Fenstad Fjellfoten Framtun Neskollen Skogbygda Årnes Østgård Kommunen som bosted 4,0 4,6 5,0 4,8 5,1 4,4 4,5 4,3 4,7 4,9 4,9 4,6 4,7 5,0 5,0 5,0 4,9 4,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 å bo i kommunen området der du bor 5,2 5,2 Når det gjelder spørsmålet i hvilken grad du vil anbefale venner og bekjente å flytte til kommunen, svarer 49 % i svært/ganske stor grad. «Vet ikke» andelen på dette spørsmålet er 12 % og det er få «blanke» svar. I snitt skårer Nes 4,5 og det er det samme som for landet. 3.9 Møte med din kommune Møte med din kommune måler tilfredshet med hvordan folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter og løser lokale utfordringer, muligheten for å påvirke kommunale beslutninger, hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet, serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen, hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål, samt informasjon fra kommunen. Side 19

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 15/1044-1 27209/15 09.03.2015

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 15/1044-1 27209/15 09.03.2015 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 15/1044-1 27209/15 09.03.2015 Innbyggjargransking Bakgrunn Vi nyttar brukargranskingar for å få

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT Innbyggerundersøkelsen John Nonseid Hvorfor en Innbyggerundersøkelse? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud Svarprosent

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer