Innbyggerundersøkelsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport kommune

2 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag Innledning Hvor representativ er undersøkelsen (analyse av bakgrunnsvariabler)... 3 Kjønn... 3 Alder... 4 Utdanning... 4 Andre bakgrunnsvariabler... 5 Vet ikke... 5 Hvordan undersøkelsen er besvart (nett eller post) Resultater på temanivå Tjenestene forskjell mellom erfaringer og inntrykk Resultater enkeltspørsmål Kommentarer... 9 På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene?... 9 På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene?... 9 Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Alle kommentarene På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Side 1

3 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse Sammendrag Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 13. mai til 4. juni 2011 og omfattet 2000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år som fikk tilsendt invitasjon til å delta per post. Undersøkelsen kunne besvares på nett eller ved å returnere det vedlagte spørreskjemaet. Til sammen personer svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 3. Verktøyet som ble brukt var bedrekommune.no. I utgangspunktet har en undersøkelse med svar og en svarskala fra 1 6 en feilmargin på +/ 0,2 på gjennomsnittet av alle svar. Dette betyr at hvis gjennomsnittet av svarene for et spørsmål i undersøkelsen er 4,5, så kan man med 95 % sannsynlighet si at gjennomsnittet av svarene fra alle innbyggere (over 18 år) på samme spørsmål vil ligge i området 4,3 4,7. Undersøkelsen inneholdt 15 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 64 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Skala spørsmålene er gruppert i 17 tema. Vet ikke svar inngår ikke i snittberegningene fordi de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Jo fler vet ikke svar det er, jo færre svar inngår i snittberegningene. Dette øker feilmarginen, som er avhengig av antall svar som inngår i beregningen. Vet ikke andelen i undersøkelsen varierer fra til 75 %, og bidrar til at feilmarginen varierer fra +/ 0,2 til +/ 0,5. Feilmarginen er derfor beregnet separat for hvert enkelt spørsmål og det er viktig at resultatene tolkes i lys av denne både generelt og i sammenligning med andre kommuner. Som sammenligningsgrunnlag ble valgt gjennomsnitt fra 2010 av henholdsvis alle de 20 kommunene som deltok, og de tre bykommunene (Gjøvik, Harstad og Sandnes). De aggregerte verdiene for 2011 som er oppgitt i denne rapporten er foreløpige og vil endre seg utover året etter hvert som flere kommuner gjennomfører undersøkelsen. De endelige resultatene for 2011 blir publisert på nettstedet i januar Resultatene for kommune er bedre enn sammenligningsgrunnlaget for 5 av 17 tema og 21 av 64 spørsmål. De er dårligere enn sammenligningsgrunnlaget for 1 av 17 tema og 2 av 64 spørsmål. Disse spørsmålene får høyest/lavest score (rekkefølgen er justert for feilmargin): TOPP Kvaliteten på drikkevannet (5,4) Området der du bor (5,2) Erfaring med bibliotek/bokbuss (5,2) Muligheten for sortering av avfall for gjenvinning (5,1) Erfaring med barnehagetjenesten (5,1) Å bo i kommunen (5,1) BUNN Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger (2,9) Næringsutviklingen (3,0) Tilrettelegging for syklister (3,0) Hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet (3,1) Hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer (3,2) Standard på veier og gater (3,3) Resultatene for hvert enkelt spørsmål er omtalt i del 6 og vist i del 8. Fritekstkommentarene fra undersøkelsen er omtalt i del 7 og gjengitt i del 9. Side 2

4 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse Innledning I mai 2011 fikk 2000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år tilsendt en invitasjon til å delta i en undersøkelse om hvordan de opplever kommune som tjenesteleverandør, bosted og lokaldemokratisk arena. Utvalget ble hentet ut av folkeregisteret og speilet befolkningen med hensyn til kjønn og alder. Til sammen personer svarte på undersøkelsen. 27 skjema ble returnert uåpnet av posten. Dette gir en svarprosent 3. Invitasjonen til undersøkelsen ble sendt pr. post og det var mulig å svare både på papir og via nettet. 210 personer (35 %) valgte å registrere sine egne svar, mens 385 (65 %) svarte ved å returnere papirskjemaet de hadde fått tilsendt. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av verktøyet bedrekommune.no, som Kommunenes Sentralforbund (KS) står bak. Det er mange andre kommuner som bruker samme verktøy, slik at det er mulig å sammenligne resultatene i både med enkeltkommuner og snittet for de kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Undersøkelsen inneholdt 15 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 64 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres som en del av kommunens virksomhetsstyring. kommune gjennomfører også ulike brukerundersøkelser og en årlig medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil være særdeles viktig som underlag i forbindelse neste kommuneplanrevisjon, samtidig som den gir nyttige tilbakemeldinger som kommunen kan bruke i arbeidet med å videreutvikle kvalitet i tjenestene, målrettet omdømmebygging og legge til rette for lokaldemokrati. 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse av bakgrunnsvariabler) Innbyggerundersøkelsen ble besvart av personer av et tilfeldig utvalg på 2000 personer. Det er viktig å kartlegge i hvilken grad resultatene kan anses å representere et tverrsnitt av synspunktene til hele s befolkning, og hvilke begrensninger som gjelder. Kjønn Figur 1 viser kjønnsfordelingen i undersøkelsen 60% og kjønnsfordelingen i befolkningen over 18 år 50% pr Det framgår at kvinner er noe 40% 30% 20% 10% overrepresentert i undersøkelsen, 56,4 % av dem som har besvart undersøkelsen er kvinner mens kvinneandelen i befolkningen bare er 52,3 %. 0% Undersøkelsen Faktisk At kvinner er overrepresentert forstyrrer bare undersøkelsen hvis kvinner systematisk Mann Kvinne svarer annerledes enn menn på ett eller flere Figur 1. Kjønnsfordeling av spørsmålene. For å kartlegge dette bruker vi såkalte signifikansberegninger, som er en statistisk metode for å avgjøre om det foreligger systematiske forskjeller. Undersøkelsene viser at kvinner svarer signifikant annerledes enn menn på 5 av de 64 spørsmålene som besvares på en skal Side 3

5 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 fra en til seks. Med signifikant menes i denne sammenheng at det er 95 % sannsynlig at forskjellene ikke skyldes tilfeldigheter. De spørsmålene dette gjelder er: Muligheten til å etablere egen virksomhet i kommunen (kvinner mer fornøyd). Kvaliteten på drikkevannet (menn mer fornøyd). Kommunens innsats for å møte klimautfordringene (menn mer fornøyd). Næringsutviklingen (kvinner mer fornøyd). Å bo i kommunen (kvinner mer fornøyd). Forskjellene ligger innenfor den feilmarginen som anbefales brukt når resultatet sammenlignes med andre, jfr. omtale av resultatene pr. spørsmål senere i rapporten. Alder 60% 50% 40% 30% 20% 10% Figur 2 viser aldersfordelingen i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at befolkningen fra 67 år og over er overrepresentert i undersøkelsen, i all hovedsak på bekostning av aldersgruppen år. Aldersgruppen år er nokså riktig representert i undersøkelsen. 0% Undersøkelsen Faktisk Signifikansberegningene viser at det er systematiske forskjeller i svarene fra de forskjellige år Figur 2. Aldersfordeling år 67 år og over aldersgruppene for i alt 56 av 64 spørsmål. For de fleste av disse er det aldersgruppen år som svarer signifikant annerledes (i praksis mindre fornøyd), noe som er uproblematisk siden denne aldersgruppen er riktig representert i undersøkelsen. På en del av spørsmålene er imidlertid også den yngste aldersgruppen signifikant mindre fornøyd enn den eldste. I den grad dette ikke fanges opp innenfor den anbefalte feilmarginen er dette redegjort for i omtale av resultatene pr. spørsmål senere i rapporten. Utdanning 60% Figur 3 viser høyeste fullførte utdanning i undersøkelsen og i befolkningen pr % Det framgår at andel en med universitet eller 40% høgskole er overrepresentert i undersøkelsen, i 30% 20% 10% 0% hovedsak på bekostning av andelen som har avsluttet etter grunnskolen. Andelen med videregående eller fagbrev er nokså riktig representert i undersøkelsen. Undersøkelsen Faktisk Grunnskole Videregående/fagbrev Universitet/høgskole De faktiske tallene som er vist i figuren omfatter befolkningen fra 16 år og eldre (annen statistikk er ikke tilgjengelig). Det er derfor Figur 3. Fordeling etter utdanning naturlig at andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er noe høyere i statistikken enn i undersøkelsen. Beregninger tilsier at dette kan forklare 2 3 % av forskjellen mellom de blå søylene i figuren. Signifikansberegningene viser at det er systematiske forskjeller på svarene avhengig av utdannings for 10 av 61 spørsmål. For ni av spørsmålene er de med universitets eller høgskoleutdanning Side 4

6 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 signifikant mindre fornøyd enn de andre gruppene. For ett av spørsmålene (standard på veier av gater) er det respondenter med videregående eller fagbrev som er signifikant mindre fornøyd. Forskjellene ligger innenfor den feilmarginen som anbefales brukt når resultatet sammenlignes med andre, jfr. omtale av resultatene pr. spørsmål senere i rapporten. Andre bakgrunnsvariabler I undersøkelsen spørres det også om andre forhold som må anses som bakgrunnsvariabler, som antall personer i husstanden og alderen på disse, boligtype, eierforhold til bolig, botid i kommunen, flytteplaner og fødested. Det spørres også om verv eller oppgaver i frivillige lag og foreninger, i kommunen og deltakelse i dugnad eller foreldresamarbeid/dugnad. Mangelen på sammenlignbar statistikk gjør det vanskelig å analysere betydningen av disse forholdene på resultatene i undersøkelsen. Beregninger viser svært få signifikante sammenhenger og de som er påvist kan like godt skyldes de primære bakgrunnsvariablene, spesielt alder. Selv om det ikke foreligger direkte sammenlignbar statistikk indikerer svarene på spørsmålet om fødested at innbyggere med et annet fødested enn Norge er underrepresentert i undersøkelsen. Om lag 5 % oppgir å tilhøre denne gruppen i undersøkelsen, mens det faktiske tallet trolig er rundt 1. Signifikansberegninger med fødested som variabel gir ingen utslag, men dette kan like godt være et resultat av metodemessig svakhet når gruppene er så forskjellig i størrelse som de er i dette tilfellet, som at det ikke er slike sammenhenger. Vet ikke I de fleste tabeller og oversikter i denne rapporten er resultatet for et spørsmål vist som gjennomsnittet av skala svarene, det vil si svarene som er gitt på skalaen 1 6. Vet ikke svar og blanke svar regnes ikke med, siden de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Andelen som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet varierer fra 1 % (støynivå og butikktilbudet) til 72 % (muligheten for å etablere egen virksomhet). For fleste spørsmålene er andelen 15, som anses som normalt. I utgangspunktet skal en undersøkelse med respondenter gi resultater med en feilmargin på 0,2. På de spørsmålene der mange svarer vet ikke eller ikke svarer i det hele tatt, ligger det langt færre svar bak resultatet og feilmarginene må tilpasses dette. I den foreliggende rapporten har man valgt å håndtere dette ved å beregne feilmarginen for hvert enkelt spørsmål separat, og å synliggjøre dette i gjennomgangen av resultatene pr. enkeltspørsmål. Beregningene viser at feilmarginen på enkeltspørsmål varierer mellom 0,2 og 0,5. Det er derfor svært viktig at man sjekker feilmarginen for hvert enkelt spørsmål før man sammenligning resultatene eller gjør andre analyser. Hvordan undersøkelsen er besvart (nett eller post) Som nevnt innledningsvis ble invitasjonen til undersøkelsen sendt ut pr. post og det var opp til den enkelte respondent å velge om at man ønsket å besvare undersøkelsen på nett (ved å bruke det tilsendte passordet) eller ved å returnere det vedlagte papirskjemaet pr. post. Det er KS som anbefaler at man åpner for postale svar. Begrunnelsen er å sikre bredde i besvarelsene. I forhold til neste innbyggerundersøkelse (planlagt våren 2013) er det interessant å kartlegge i hvilken grad resultatene påvirkes av hvordan undersøkelsen er besvart. Om lag en av tre besvarte undersøkelsen pr. nett, resten pr. post. Tabell 1 viser hvordan svarene fordeler seg på nett og papir (prosentvis) etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Side 5

7 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Nett Papir Kjønn Mann Kvinne Alder år år år og over Utdanning Grunnskole Videregående/fagbrev Universitet/høgskole Tabell 1. Besvarelsesmåte Til tross for forskjellene er det bare 9 av 61 spørsmål der det er en signifikant sammenheng mellom hvordan undersøkelsen er besvart og resultatet. For syv av spørsmålene er det de som har svart på papir som er mest fornøyd, for to av spørsmålene de som har svart på nett. For alle spørsmålene ligger forskjellen innenfor de beregnete feilmarginene. Dette resultatet tilsier at det bør være mulig å basere neste innbyggerundersøkelse på at alle svar hentes inn via nettet, forutsatt at man: Øker antall inviterte fra 2000 til omlag Tar hensyn til erfaringene fra årets undersøkelse når feilmarginene settes. 4. Resultater på temanivå Tema Feilmargin Gj.snitt 2010 Tjenester brukererfaring 4,5 0,2 4,5 4,5 4,5 Tjenester inntrykk (ikke brukere) 4,1 0,2 4,1 4,0 4,1 Næring og arbeid 3,8 0,4 3,7 4,0 4,2 Transport og tilgjengelighet 3,6 0,2 3,2 3,2 3,0 Miljø, klima og energi i kommunen 4,8 0,2 4,6 4,6 4,8 Natur, landskap og friluftsliv 4,6 0,3 4,1 4,4 4,3 Levekår 4,1 0,3 4,2 3,9 4,2 Bomiljø og senterfunksjoner 4,3 0,3 3,9 3,8 3,9 Servicetilbud 4,7 0,2 4,2 4,4 4,1 Boligtilbud 3,8 0,3 3,8 3,8 3,7 Kultur og idrett 4,7 0,3 4,3 4,5 4,3 Utbygging og utvikling 3,7 0,3 3,8 3,7 3,6 Trygghet 5,0 0,2 4,9 4,8 5,0 Kommunen som bosted 5,0 0,2 4,7 4,8 4,8 Møte med din kommune 3,4 0,3 3,3 3,2 3,4 Tillit 3,7 0,3 3,7 3,6 3,7 Helhetsvurdering/omdømme 4,2 0,3 4,2 3,9 4,3 Tabell 2. Resultater pr. tema Byer 2010 Gj.snitt 2011 Tabell 2 viser resultatene som snitt av alle skala svar (1 6) på spørsmålene og gruppert etter tema. Høyt snitt er bedre enn et lav snitt, gjennomsnittet av en skal fra 1 til 6 er 3,5. Tema inndelingen følger oppsettet fra 2010, som er det året som det er mest relevant å sammenligne med. 20 kommuner gjennomførte undersøkelsen i 2010, blant dem tre bykommuner som i likhet med er en del av Kostra gruppe13. De tre er Gjøvik, Harstad og Sandnes. Side 6

8 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Hittil i 2011 har 8 kommuner gjennomført undersøkelsen. I tillegg til er dette Sykkylven, Meldal, Sande, Fjell, Grue, Etnedal og Kåfjord. Flere kommuner planlegger å gjennomføre undersøkelsen i løpet av høsten, og gjennomsnittet for 2011 vil derfor kunne endre seg fram mot årsskiftet. De endelige resultatene vil være offentlig tilgjengelig på fra januar Til tross for feilmarginene som er beregnet for hvert enkelt tema (og der forskjellene i all hovedsak forklares av antall vet ikke svar) scorer bedre enn både 2010 gjennomsnittet og gjennomsnittet for de tre byen for følgende tema: Transport og tilgjengelighet Bomiljø og senterfunksjoner Servicetilbud I tillegg scorer bedre enn 2010 gjennomsnittet for følgende tema: Natur, landskap og friluftsliv Kultur og idrett Hensyntatt feilmarginene scorer ikke dårligere enn gjennomsnittet for 2010 eller de tre byene på noe tema. 5. Tjenestene forskjell mellom erfaringer og inntrykk Figur 4 nedenfor viser forskjellen mellom de erfaringer som brukere av tjenestene har gjort og det inntrykk som ikke ikke brukere (siste 12 måneder) har av de samme tjenestene. Gjennomsnitt 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 4,7 4,3 4,14,0 5,1 4,4 4,4 4,2 4,6 3,4 4,8 4,0 3,8 3,9 4,2 3,7 4,8 4,4 4,24,3 5,2 4,5 1,0 0,0 Erfaring (bruker) Inntrykk (ikke bruker) Figur 4. Erfaringer og inntrykk av tjenestene Det framgår av figuren at det er til dels store forskjeller mellom de erfaringer som innbyggere som har brukt en tjeneste har, i forhold til det inntrykk ikke brukere har av samme tjeneste. Som brukere Side 7

9 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 regnes i denne forbindelse alle som svarer ja på spørsmål om de selv eller nære familiemedlemmer har brukt tjenesten siste 12 måneder. For noen av tjenestene er det forholdsvis få svar fra brukere, og mange vet ikke svar fra ikkebrukere. Resultatene i seg selv har derfor forholdsvis høy feilmargin. Signifikansberegninger viser allikevel at forskjellene mellom erfaringer og inntrykk ikke er tilfeldige når det gjelder servicetorget, barnehagetjenesten, fritidstilbud barn og unge, hjemmesykepleie, heldøgnsomsorg/sykehjem og bibliotek/ bokbuss. Til en viss grad er det positivt at innbyggere som bruker tjenestene er mer fornøyd enn de som bare ser dem utenfra, og det er definitivt bedre enn om forholdet var motsatt. På den annen side er det neppe hensiktsmessig om forskjellene blir for store, spesielt når det gjelder livsfasetjenester der et dårlig inntrykk kan skape usikkerhet og utrygghet hos framtidige brukere. 6. Resultater enkeltspørsmål Når det gjelder spørsmålene om tjenestene (se ovenfor) er det ikke grunnlag for å si at scorer verken bedre eller dårligere enn andre kommuner. Hensyntatt feilmargin scorer bedre enn snittet for 2010 og byene 2010 Standard på veger og gater (3,3) Tilrettelegging for fotgjengere (3,8) Kollektivtilbudet innenfor kommunen (4,1) Kollektivtilbudet inn og ut av kommunen (4,1) Kvaliteten på drikkevannet (5,4) Muligheten for sortering av avfall for gjenvinning (5,1) Tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv (4,5) Bank, post og forsikring (4,7) Å bo i kommunen (5,1) Hensyntatt feilmargin scorer bedre enn snittet for 2010 Muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet (4,3) Møteplasser der du kan treffe andre (4,3) Butikktilbudet (4,9) Muligheten for å skaffe seg leilighet (4,1) Muligheten til å delta i idrett (5,0) Andre fritidsaktiviteter (4,6) Anbefale venner og bekjente å flytte til (4,9) Hensyntatt feilmargin scorer bedre enn byene i 2010 Tilrettelegging for friluftsliv (4,9) Kommunen som bosted for eldre (4,1) Folkeliv og aktivitet i kommunen (4,5) Ryddighet og renhold på offentlige steder (4,1) Serviceinnstillingen hos de ansatte i kommune (4,0) Side 8

10 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Hensyntatt feilmargin scorer dårligere enn snittet for 2010 og byene 2010 Næringsutvikling (3,0) Bevaring av dyrket mark (3,3) Oppsummert scorer signifikant bedre enn snittet av alle deltakerkommuner i 2010 eller snittet av bykommunene i 2010 (eller begge deler) på 21 av 64 spørsmål, og signifikant dårligere på 2 av spørsmålene. Det framgår av oversikten at det å score bedre enn andre kommuner og/eller bykommuner ikke nødvendigvis betyr at innbyggerne er veldig fornøyd. Eksemplet på dette er spørsmålene Standard på veger og gater og Bevaring av dyrket mark, som begge har en score på 3,3, men der dette er bedre enn sammenligningsgrunnlaget for det første spørsmålet og dårligere for det andre. På samme måte kan man ha gode resultater og høy tilfredshet uten å være bedre enn sammenligningsgrunnlaget. Eksempler på dette er erfaringer med barnehagetjenesten og bibliotek/bokbuss der svarene indikerer en høy grad av tilfredshet (scorer henholdsvis 5,1 og 5,2) uten at dette er noe spesielt i undersøkelsessammenheng. 7. Kommentarer Til slutt i spørreskjemaet fikk innbyggerne anledning til å bruke egne ord til å uttrykke sine opplevelser av kommunen. De skulle gi uttrykk for sine synspunkt med hensyn til hvilke områder kommunen har lyktes med, og hvilke områder kommunen ikke har lyktes med. Innbyggerne kunne også komme med konkrete forslag til forbedringer. Nedenfor blir noen av synspunktene og forslagene presentert. Samtlige kommentarer ligger til slutt i rapporten som del 9. På hvilke område har kommunen lyktes de to siste årene? Mange og gode kultur og idrettsarrangement God tilrettelegging for idrett og friluftsliv GLØR gjør et meget godt arbeid med hensyn til renhold av byen og bevisstgjøring av innbyggerne i forhold til avfallssortering Utbedring av Sportsplassen med flerbruksanlegg har gitt et godt samlingssted Oppussing av Parkkafeen har gitt ett bra helårstilbud Et trivelig, hyggelig og rent sentrum med en flott gågate Kollektivtilbudet er godt utviklet med spesielt godt tilbud fra bybussene Godt barnehagetilbud og dekning På hvilke område har kommunen ikke lyktes de siste to årene? Næringsutvikling, dårlig tilrettelegging av industritomter og næringsparker Bevaring og nyetablering av industriarbeidsplasser, har mistet mange arbeidsplasser Tilrettelegging for syklister, dårlig vedlikehold av gang og sykkelstier Trafikkproblemene i sentrale områder og for dårlig kollektivtilbud utenom sentrum Utbygging og vedlikehold av kommunale veier Sentrumsutvikling ingen fornying Dårlig tilbud til psykiatriske pasienter Innsparinger eldreomsorg, skole og barnehager Ungdomstilbud for ungdom som ikke er interessert i sport, variasjon i tilbud Side 9

11 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Sentrumsutvikling med flere attraktive butikker og spisesteder samt utvidet åpningstid, sentrum er hjerte av byen Utbedre grendelekeplassene/fotballbanene slik det er gjort på Sportsplassen Kommunen må bli bedre til å informere innbyggerne, og være mere synlige og tydelige Hundepark Bygge ut gang og sykkelstier i takt med boligutbyggingen Tilrettelegge bedre for næringsutvikling i kommunen Tilrettelegge for boligtomter til vettuge priser og beliggenhet Kommunen må være mere aktiv med hensyn til to spors jernbane og firefelts E6 til Gratis parkering i sentrum Faste personer og bedre tid ved hjemmesykepleie Aktivt markedsføring av kommunen mot selskap som vurderer å flytte inn eller ut av kommunen for eksempel langsiktige lånebetingelser, billige næringstomter, stipend til idémakere. Side 10

12 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Resultatene pr. spørsmål er presentert i oppsettet vist nedenfor. Feltene forklart på lyseblå bakgrunn finnes bare på sidene som omhandler spørsmål knyttet til erfaringer/inntrykk av tjenester. Antall svar undersøkelsen Fordeling av svarene etter hvor mange som har svart at de er misfornøyde (svart 1,2 eller 3), fornøyde (svart 4,5 eller 6) og vet ikke. Antall svar på spørsmålet Antall svar brukere Antall svar ikke brukere N alle: N spm: 259 N bruker: 179 N ikke bruker: % 49 % 15 % Snitt: 4,0 4,1 4,0 1,10 0,4 Gjennomsnitt av alle svar Gjennomsnitt brukere Gjennomsnitt ikke brukere Spredning = Standardavvik Spørsmålet Feilmargin til gjennomsnittet, med 95 % konfidensintervall Spørsmål Kommentarer til resultatet Kommentar Hvordan svarene fordeler seg på skalaen fra 1 til 6. For tjenestene: Mørk gjelder erfaring (bruker), lys inntrykk % 5 % 2 % 46 % 3 24 % 32 % 8 % 5 % 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 4,1 Snittet sammenlignet med andre. For tjenestene: Mørk gjelder erfaring (bruker), lys inntrykk. NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! Side 11

13 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Snitt: 15 % 4, % 73 % 0,98 Feilmargin: +/ 0,3 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Dette spørsmålet inngår ikke i noen av temaene. Andelen som er en grad av fornøyd er 73 % totalt sett, og 86 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,3) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) ligger innenfor feilmarginen. 6 4,3 4 46% 4,3 29% 4,1 11% 11% 1% 1 2% ,3 1.1 Side 13

14 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 202 N ikke bruker : % 53 % 1 Snitt: 4,6 4,7 4,3 1,13 +/ 0,3 Erfaring/inntrykk av servicetorget Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 53 % totalt sett, 86 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 81 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 37 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Innbyggere over 67 år er signifikant mer fornøyd enn øvrige aldersgrupper. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 5 % 2 % 7 % 17 % 19 % 42 % 36 % 31 % 29 % 1 GJSByer ,1 4,5 4,0 4,3 NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 3,9 4,4 4,3 4,7 1.2 Side 14

15 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 179 N ikke bruker : % 49 % 15 % Snitt: 4,0 4,1 4,0 1,10 +/ 0,4 Erfaring/inntrykk av internettbaserte tjenestene Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 36 % totalt sett, 7 hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 71 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 49 % er høy og bidrar til stor feilmargin. Det er respondenter som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom brukere av tjenesten og ikke brukere. Innbyggere over 67 år er signifikant mer fornøyd enn de øvrige aldersgruppene, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen. NB! Undersøkelsen ble gjennomført før kommunens nye internettportal kom på luften! % 46 % 8 % 5 % 24 % 3 32 % 8 % 5 % 3,9 4,1 3,9 4,1 3,9 4,1 NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 4,0 4,1 1.3 Side 15

16 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 80 N ikke bruker : % 41 % 54 % Snitt: 4,6 5,1 4,4 0,99 +/ 0,4 Erfaring/inntrykk av barnehagetjenesten Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 41 % totalt sett, 95 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 84 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 54 % er høy og bidrar til stor feilmargin. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 3 % 3 % 1 % 13 % 19 % 42 % 37 % 38 % 39 % 6 % NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 4,4 4,8 4,3 4,9 4,5 4,9 4,4 5,1 1.4 Side 16

17 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 142 N ikke bruker : % 45 % 11 % Snitt: 4,3 4,4 4,2 0,99 +/ 0,4 Erfaring/inntrykk av grunnskolen Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 44 % totalt sett, 83 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 78 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 45 % er høy og bidrar til stor feilmargin. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom brukere av tjenesten og ikke brukere. Innbyggere over 67 år er mer fornøyd med tjenesten enn øvrige aldersgrupper, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 4 % 4 % 19 % 13 % 32 % % 11 % 9 % 4,0 4,4 NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 4,3 4,4 4,2 4,4 4,2 4,4 1.5 Side 17

18 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 67 N ikke bruker : % 51 % Snitt: 3,7 4,6 3,4 1,23 +/ 0,4 Erfaring/inntrykk av fritidstilbudet til ungdom Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 29 % totalt sett, 88 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 47 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 51 % er høy og bidrar til stor feilmargin. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere og innbyggere over 67 år er mer fornøyd med tjenesten enn øvrige aldersgrupper. Avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 4 % 37 % 33 % 34 % 31 % 16 % 7 % 1 18 % 3 % NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 3,5 3,5 3,4 3,6 4,2 4,3 4,4 4,6 1.6 Side 18

19 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 46 N ikke bruker : % 55 % 18 % Snitt: 3,8 4,0 3,8 1,13 +/ 0,4 Erfaring/inntrykk av hjemmehjelpstjenesten Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 27 % totalt sett, 61 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 58 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 55 % er høy og bidrar til stor feilmargin. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom brukere av tjenesten og ikke brukere. Innbyggere over 67 år er mer fornøyd med tjenesten enn øvrige aldersgrupper, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 2 % 17 % 1 15 % 3 33 % 19 % 15 % 26 % 6 % GJSByer2011 4,1 4,4 3,8 4,0 NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 3,8 4,3 4,2 4,6 1.7 Side 19

20 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 61 N ikke bruker : % 43 % 18 % Snitt: 4,1 4,8 3,9 1,25 +/ 0,3 Erfaring/inntrykk av hjemmesykepleietjenesten Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 39 % totalt sett, 79 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 66 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 43 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere og innbyggere over 67 år er mer fornøyd med tjenesten enn øvrige aldersgrupper. Avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 3 % 24 % % 38 % 25 % 21 % 44 % 7 % NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 3,9 3,9 4,3 4,4 4,3 4,6 4,9 4,8 1.8 Side 20

21 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 46 N ikke bruker : % 48 % 21 % Snitt: 3,8 4,2 3,7 1,13 +/ 0,4 Erfaring/inntrykk av heldøgnsomsorg/sykehjemstjenesten Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 31 % totalt sett, 69 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 58 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 48 % er høy og bidrar til stor feilmargin. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere, innbyggere over 67 år er mer fornøyd med tjenesten enn øvrige aldersgrupper, mens innbyggere med universitets eller høgskoleutdanning er signifikant mindre fornøyd. Avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Den høye "vet ikke" andelen gjør at det ikke er grunnlag for å si om s resultat er bedre eller dårligere enn de andre kommunene i undersøkelsen % 2 % 35 % 35 % 3 11 % 11 % 17 % 17 % 19 % 17 % 4 % 4,1 4,5 3,5 4,4 4,2 4,7 3,7 4,2 NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 1.9 Side 21

22 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 500 N ikke bruker : 36 5 % 14 % 81 % Snitt: 4,8 4,8 4,4 1,20 +/ 0,3 Erfaring/inntrykk av fastlegetjenesten Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 81 % totalt sett, 85 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 79 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom brukere av tjenesten og ikke brukere. Innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, innbyggere med universitet eller høgskoleeksamen er signifikant mindre tilfreds, men avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,8) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen % 3 % 4 % % 21 % 17 % 42 % 34 % 14 % NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 3,9 4,2 4,2 4,5 4,7 4,6 4,4 4, Side 22

23 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 250 N ikke bruker : % 55 % 18 % Snitt: 4,2 4,2 4,3 1,28 +/ 0,3 Erfaring/inntrykk av legevakttjenesten Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 55 % totalt sett, 71 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 85 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 35 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom brukere av tjenesten og ikke brukere. Innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, innbyggere med universitet eller høgskoleeksamen er signifikant mindre tilfreds, men avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,2) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) ligger innenfor feilmarginen % 1 % 45 % 12 % 13 % 11 % 3 % 24 % 26 % 33 % 21 % 7 % GSJByer2010 NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 4,2 4,1 4,3 4,5 4,2 4,3 4,3 4, Side 23

24 Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse N bruker : 267 N ikke bruker : % 61 % 4 % Snitt: 5,1 5,2 4,5 0,95 +/ 0,3 Erfaring/inntrykk av bibliotek/bokbussen Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Disse spørsmålene inngår i temaene tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 35 % totalt sett, 96 % hvis man bare ser på skala svarene fra brukerne og 88 % hvis man ser på skalasvarene fra ikke brukere. "Vet ikke" andelen på 35 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere og innbyggere over 67 år er mer fornøyd med tjenesten enn øvrige aldersgrupper. Avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (5,1) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) ligger innenfor feilmarginen % 1 % 3 % 44 % 46 % 11 % 12 % 38 % 35 % 9 % NB! I figurene ovenfor viser de mørke fargetonene brukere (erfaringer) og de lyse ikke brukere (inntrykk)! 4,4 4,4 4,4 4,5 5,0 5,2 5,2 5, Side 24

25 Snitt: 4, % 45 % 19 % 1,48 +/ 0,3 muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? Dette spørsmålet inngår i temaet "Næring og arbeid". Andelen som er en grad av fornøyd er 45 % totalt sett, og 71 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen på 36 % er høy og bidrar til stor feilmargin. s resultat (4,3) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og likt med (innenfor feilmarginen) snittet for byene i samme undersøkelse. 4 4,0 15% 20% 26% 25% 3,9 4,5 6% 9% 4,3 2.1

26 Snitt: 12 % 3, % 7 1,36 +/ 0,5 muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? Dette spørsmålet inngår i temaet "Næring og arbeid". Andelen som er en grad av fornøyd er 12 % totalt sett, og 39 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen på 7 er svært høy og bidrar til meget stor feilmargin. Kvinner er signifikant mer fornøyd enn menn, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,3) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 4 4,3 13% 18% 30% 22% 12% 5% GJSByer ,5 3,3 3,2 2.2

27 3 % Snitt: 3, % 54 % 1,19 +/ 0,2 standard på veier og gater? Dette spørsmålet inngår i temaet "Transport og tilgjengelighet i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 43 % totalt sett, og 44 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolkingen av svarene. Innbyggere som oppgir videregående/fagbrev som høyeste utdanning er signifikant mindre fornøyd enn andre utdanningsgrupper, og de som svarer på nett er signifikant mer fornøyd enn de som svarte på papirskjema. Avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. s resultat (3,3) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og bedre enn snittet for byene i samme undersøkelse. 4 2,8 8% 18% 29% 30% 12% 2% 2,7 2,9 3,3 2.3

28 3 % Snitt: 3, % 6 1,13 +/ 0,2 tilrettelegging for fotgjengere? Dette spørsmålet inngår i temaet "Transport og tilgjengelighet i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 6 totalt sett, og 61 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolkingen av svarene. Innbyggere som er mellom 40 og 66 år er signifikant mindre fornøyd enn andre alders grupper, men avviket ligger innen for anbefalt feilmargin. s resultat (3,8) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og bedre enn snittet for byene i samme undersøkelse. 4 35% 3,1 25% 21% 3,4 3,4 10% 5% 3% 3,8 2.4

29 Snitt: 13 % 3, % 1,27 +/ 0,3 tilrettelegging for syklister? Dette spørsmålet inngår i temaet "Transport og tilgjengelighet i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 3 totalt sett, og 35 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (3,0) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 4 2,8 13% 23% 29% 22% 11% 2% 3,2 3,2 3,0 2.5

30 Snitt: 14 % 4, % 25 % 1,32 +/ 0,3 kollektivtilbudet innenfor kommunen? Dette spørsmålet inngår i temaet "Transport og tilgjengelighet i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 61 % totalt sett, og 71 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. s resultat (4,1) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og bedre enn snittet for byene i samme undersøkelse. 4 3,0 10% 15% 30% 27% 14% 4% 3,4 2,9 4,1 2.6

31 Snitt: % 4,1 51 % 1,22 +/ 0,3 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? Dette spørsmålet inngår i temaet "Transport og tilgjengelighet i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 51 % totalt sett, og 72 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen på 29 % bidrar til å øke feilmarginen. Innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. s resultat (4,1) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og bedre enn snittet for byene i samme undersøkelse. 4 3,5 17% 32% 30% 3,5 3,2 8% 10% 3% 4,1 2.7

32 5 % Snitt: 3 % 550 5,4 92 % 0,87 +/ 0,2 kvaliteten på drikkevannet? Dette spørsmålet inngår i temaet "Miljø i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 92 % totalt sett, og 96 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Menn er signifikant mer fornøyd med kvaliteten på drikkevannet enn kvinner. Innbyggere mmellom 40 og 66 år er signifikant mindre fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. s resultat (5,4) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og bedre enn snittet for byene i samme undersøkelse % 27% 9% 0% 1 1% 2 2% ,0 5,0 5,0 5,4 2.8

33 Snitt: 2 % 7 % 5, % 1,05 +/ 0,2 muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? Dette spørsmålet inngår i temaet "Miljø i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 91 % totalt sett, og 93 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbygger 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. s resultat (5,1) er bedre enn snittet for alle kommuner som deltok i undersøkelsen i 2010 og bedre enn snittet for byene i samme undersøkelse. 6 4,9 4 38% 44% 4,6 4,5 11% 1% 1 2% 2 4% ,1 2.9

34 Snitt: 2 % 13 % 4, % 1,26 +/ 0,2 henting av husholdningsavfall? Dette spørsmålet inngår i temaet "Miljø i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 85 % totalt sett, og 86 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbygger 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, innbyggere med utdanning fra universitet/høgskole er signifikant mindre fornøyd, men avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,9) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 4 16% 32% 38% 4,8 4,7 4,7 5% 6% 2% 4,9 2.10

35 Snitt: 3 % 12 % 4, % 1,07 +/ 0,2 luftkvaliteten? Dette spørsmålet inngår i temaet "Miljø i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 85 % totalt sett, og 88 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbygger 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, innbyggere med utdanning fra universitet/høgskole er signifikant mindre fornøyd, men avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,7) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 6 5,1 4 39% 4,9 23% 26% 9% 1% 1 2% ,9 4,7

36 Snitt: 1 % 17 % 4, % 1,34 +/ 0,2 støynivået der du bor? Dette spørsmålet inngår i temaet "Miljø i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 82 % totalt sett, og 83 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbygger mellom 18 og 39 år og over er signifikant mindre fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,8) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 6 4,9 4 39% 4,7 29% 4,9 15% 9% 3% 5% 4,8 2.12

37 Snitt: % 3,7 19 % 54 % 1,13 +/ 0,4 kommunens innsats for å møte klimautfordringene? Dette spørsmålet inngår i temaet "Miljø i kommunen". Andelen som er en grad av fornøyd er 27 % totalt sett, og 58 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen på 54 % er svært høy og bidrar til meget stor feilmargin. Menn er signifikant mer fornøyd enn kvinner, innbyggere 67 år og over er signifikant mer fornøyd enn andre aldersgrupper og innbyggere med utdanning fra universitet/høgskole er signifikant mindre fornøyd, men avvikene ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (3,7) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 4 37% 3,8 10% 28% 16% 4% 5% 3,5 3,5 3,7 2.13

38 Snitt: 1 4, % 82 % 0,98 +/ 0,3 tilrettelegging for friluftsliv? Dette spørsmålet inngår i temaet "Natur, landskap og frisluftsliv". Andelen som er en grad av fornøyd er 82 % totalt sett, og 91 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. s resultat (4,9) er bedre enn snittet for byene som deltok i undersøkelsen i 2010 og likt med (innenfor feilmarginen) snittet for alle kommuner i den samme undersøkelsen. 6 4,5 4 41% 4,6 30% 20% 7% 0% 1 2% ,3 4,9 2.14

39 Snitt: 16 % 4, % 66 % 1,13 +/ 0,3 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? Dette spørsmålet inngår i temaet "Natur, landskap og frisluftsliv". Andelen som er en grad av fornøyd er 66 % totalt sett, og 79 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen er uproblematisk for tolking av svarene. Innbyggere mellom 18 og 39 år er signifikant mer fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,3) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) er innenfor feilmarginen. 4 14% 33% 34% 12% 5% 2% 4,1 4,1 4,0 4,3 2.15

40 Snitt: % 4,5 63 % 11 % 0,97 +/ 0,3 oppvekstmiljøet for barn og unge? Dette spørsmålet inngår i temaet "Levekår". Andelen som er en grad av fornøyd er 63 % totalt sett, og 85 % hvis man bare ser på skala svarene. "Vet ikke" andelen på 26 % bidrar til å øke feilmarginen. Innbyggere mellom 40 og 66 år er signifikant mindre fornøyd enn resten av befolkningen, men avviket ligger innenfor anbefalt feilmargin. Forskjellen mellom s resultat (4,5) og sammenligningsgrunnlaget (snitt alle deltakerkommuner i 2010 og snitt alle bykommuner i 2010) ligger innenfor feilmarginen. 6 4,3 4 33% 40% 4,2 4,3 12% 13% 0% 1 2% ,5 2.16

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport Innbyggerundersøkelsen 2013 Hovedrapport August 2013 2 3 Innhold 1. Sammendrag...4 Generelt...4 Oppsummering...4 2. Innledning...5 3 Hovedfunn...6 3. Representativitet - analyse av bakgrunnsvariabler...7

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer