Søndre Land levende og landlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land levende og landlig"

Transkript

1 Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen

2 Innhold 1. Sammendrag Innledning Hvor representativ er undersøkelsen Resultater på temanivå Resultater på enkeltspørsmål Fritekst kommentarer På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene? På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Spørsmål om kommunale tjenester Spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet Vedlegg: Brevet som fulgte undersøkelsen og undersøkelsens papirversjon

3 1. Sammendrag Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 14. november til 15. desember 2014 og omfattet 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år som fikk tilsendt invitasjon til å delta per post. Undersøkelsen kunne besvares på nett eller ved å returnere det vedlagte spørreskjemaet. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 27 %. Verktøyet som ble brukt var bedrekommune.no. I utgangspunktet har en undersøkelse med 265 svar og en svarskala fra 1-6 en feilmargin på +/- 0,3 på gjennomsnittet av alle svar. Dette betyr at hvis gjennomsnittet av svarene for et spørsmål i undersøkelsen er 4,5, så kan man med 95 % sannsynlighet si at gjennomsnittet av svarene fra alle innbyggere (over 18 år) på samme spørsmål vil ligge i området 4,2-4,8. Undersøkelsen inneholdt 9 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 75 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i Søndre Land ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Skala spørsmålene er gruppert i 17 tema. I tillegg var det 6 spørsmål som ikke var skalespørsmål. Vet ikke svar inngår ikke i snittberegningene fordi de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Jo fler vet ikke svar det er, jo færre svar inngår i snittberegningene. Dette øker feilmarginen, som er avhengig av antall svar som inngår i beregningen. Vet ikke andelen i undersøkelsen varierer fra 0 % til 64 %, og bidrar til at feilmarginen varierer fra spørsmål til spørsmål. Som sammenligningsgrunnlag brukes resultatene fra de 22 kommunene i landet som i 2014 har gjennomført den samme undersøkelsen. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvor fornøyd de er med å bo i kommunen. Innbyggerne er mer eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 4 av 11 typer kommunale tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 5. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene og 55 av 75 spørsmål. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 11 av de 75 spørsmålene og svarer likt på 9. Disse spørsmålene får høyest/lavest score (rekkefølgen er ikke justert for feilmargin): Høyest Luftkvalitet (5,3) Støynivå der du bor (5,1) Erfaring med barnehagetjenesten (5,1) Erfaring med bibliotektjenesten (5,0) Området der du bor (5,0) Erfaring med Hjemmesykepleie (4,9) Lavest Standard på veier (2,3) Kollektivtilbudet (2,4) Tilrettelegging for syklister (2,6) Næringsutviklingen (2,6) Muligheter for å etablere egen virksomhet (2,6) Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger (2,8) Spørsmålene om de kommunale tjenestene ble besvarte av både innbyggere med erfaring (hadde brukt tjenesten siste 12 måneder) og de som besvarte ut ifra sitt inntrykk uten å ha brukt tjenesten. Differansen mellom disse to kan kalles omdømmegap. Nesten alle tjenestene (10 av 11 ) fikk bedre score av de med erfaring, enn fra de uten. Dette kan bety at tjenestene er bedre enn sitt rykte og at kommunen har noe å jobbe med i forhold til hva som sies og skrives om de kommunale tjenestene. 2

4 Dette gjelder spesielt servicetorget, legetjenesten, biblioteket og barnehagene. Sykehjemstjenesten er den eneste tjenesten som har bedre omdømme enn det brukerne erfaring skulle tilsi. Resultatene for hvert enkelt spørsmål er omtalt i kapitel 6 og vist i kapitel 8. Mange av innbyggerne har engasjert seg i spørsmålene om hva kommunen har lykkes med, ikke lykkes med og har gitt konkrete forslag til forbedringer og endringer. Det kom inn over 320 slike innspill. Fritekstkommentarene fra undersøkelsen er omtalt i kapitel 7 og gjengitt i kapitel Innledning I november 2014 fikk 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år tilsendt en invitasjon til å delta i en undersøkelse om hvordan de opplever Søndre Land kommune som tjenesteleverandør, bosted og lokaldemokratisk arena. Utvalget ble hentet ut av folkeregisteret og speilet befolkningen med hensyn til kjønn og alder. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen og det gir en svarprosent 27 %. Invitasjonen til undersøkelsen ble sendt pr. post og det var mulig å svare både på papir og via nettet. 60 personer (22 %) valgte å registrere sine egne svar, mens 205 (78 %) svarte ved å returnere papirskjemaet de hadde fått tilsendt. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av verktøyet bedrekommune.no, som Kommunenes Sentralforbund (KS) står bak. Det er mange andre kommuner som bruker samme verktøy, slik at det er mulig å sammenligne resultatene i Søndre Land både med enkeltkommuner og snittet for de kommuner som har gjennomført undersøkelsen i Undersøkelsen inneholdt 9 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 75 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i Søndre Land ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres som en del av kommunens virksomhetsstyring. Søndre Land kommune gjennomfører også ulike brukerundersøkelser og en medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil være særdeles viktig som underlag i forbindelse med neste kommuneplanrevisjon, samtidig som den gir nyttige tilbakemeldinger som kommunen kan bruke i arbeidet med å videreutvikle kvalitet i tjenestene, utvikle lokalsamfunnet og legge til rette for et godt lokaldemokrati. 3

5 3. Hvor representativ er undersøkelsen Innbyggerundersøkelsen ble besvart av 265 personer av et tilfeldig utvalg på 1000 personer. Det er viktig å kartlegge i hvilken grad resultatene kan anses å representere et tverrsnitt av synspunktene til hele Søndre Lands befolkning, og hvilke begrensninger som gjelder. Kjønn Figur 1 viser kjønnsfordelingen i undersøkelsen og kjønnsfordelingen i befolkningen over 18 år pr Det framgår at kvinner er noe overrepresentert i undersøkelsen, 54,4 % av dem som har besvart undersøkelsen er kvinner mens kvinneandelen i befolkningen bare er 49,2 %. Alder Figur 2 viser aldersfordelingen i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at befolkningen i aldersgruppen år og fra 67 år og over er overrepresentert i undersøkelsen, på bekostning av aldersgruppen år. Utdanning Figur 3 viser høyeste fullførte utdanning i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at andelen med universitet eller høgskole er overrepresentert i undersøkelsen, i hovedsak på bekostning av andelen som har avsluttet etter grunnskolen. Andelen med videregående eller fagbrev er nokså riktig representert i undersøkelsen. De faktiske tallene som er vist i figuren omfatter befolkningen fra 16 år og eldre (annen statistikk er ikke tilgjengelig). Det er naturlig at andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er noe høyere i tabellen over, enn om man hadde tallene fra 18 år. Det er vanlig at de med universitets eller høgskoleutdanning er noe mindre fornøyd enn de andre gruppene. Andre bakgrunnsvariabler I undersøkelsen spørres det også om andre forhold som må anses som bakgrunnsvariabler, som antall personer i husstanden og alderen på disse, boligtype, eierforhold til bolig, botid i kommunen 4

6 og fødested. Det spørres også om flytteplaner, verv eller oppgaver i frivillige lag og foreninger i kommunen og deltakelse i dugnad eller foreldresamarbeid/dugnad. Mangelen på sammenlignbar statistikk gjør det vanskelig å analysere betydningen av disse forholdene på resultatene i undersøkelsen. Vet ikke I de fleste tabeller og oversikter i denne rapporten er resultatet for et spørsmål vist som gjennomsnittet av skala svarene, det vil si svarene som er gitt på skalaen 1 6. Vet ikke svar og blanke svar regnes ikke med, siden de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Andelen som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet varierer fra 0,4 % (hvor trygt det er å bo her og hvor fornøyd man er med området man bor i) til 64 % (muligheten for å skaffe seg leilighet). For fleste spørsmålene er andelen %, som anses som normalt. I utgangspunktet skal en undersøkelse med 265 respondenter gi resultater med en feilmargin på 0,3. På de spørsmålene der mange svarer vet ikke eller ikke svarer i det hele tatt, ligger det færre svar bak resultatet og feilmarginene må tilpasses dette. 4. Resultater på temanivå Tema Søndre Land Norge Søndre Lands avvik fra Norge Tjenester brukererfaring 4,5 4,6-0,1 Tjenester inntrykk (ikke brukere) 4,1 4,2-0,1 Næring og arbeid 2,8 3,6-0,8 Transport og tilgjengelighet 2,5 3,1-0,6 Miljø i kommunen 4,9 5,1-0,2 Klima og energi i kommunen 3,6 3,7-0,1 Natur, landskap og friluftsliv 4,3 4,5-0,2 Levekår 4,2 4,3-0,1 Bomiljø og senterfunksjoner 3,6 4,0-0,4 Servicetilbud 3,1 4,0-0,9 Boligtilbud 3,7 3,9-0,2 Kultur og idrett 4,2 4,4-0,2 Utbygging og utvikling 3,4 3,7-0,3 Trygghet 4,9 5,1-0,2 Kommunen som bosted 4,4 4,8-0,4 Møte med din kommune 3,2 3,4-0,2 Tillit 3,6 3,7-0,1 Helhetsvurdering/omdømme 3,5 4,0-0,5 Totalt gjennomsnitt 3,8 4,1-0,3 Tabell 1. Resultater per tema Tabell 1 viser resultatene som snitt av alle skala svar (1 6) på spørsmålene gruppert etter tema. Høyt snitt er bedre enn et lav snitt, gjennomsnittet av en skal fra 1 til 6 er 3,5. Disse 22 kommunene gjennomførte undersøkelsen i 2014 og blir referert til som landet eller sammenligningsgrunnlaget: 5

7 Spydeberg, Rømskog, Tjøme, Holmestrand, Ringebu, Jevnaker, Etnedal, Dovre, Åmot, Tynset, Grue, Elverum, Modum, Ullensaker, Gjerdrum, Hjelmeland, Samnanger, Etne, Målselv, Sømna, Rissa, Hitra. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvordan det er å bo i kommunen. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene. De tema Søndre Land scorer best på er: Kommunale tjenester Klima og energi i kommunen Levekår Tillit De tema Søndre Land scorer dårligst på er: Servicetilbud Næring og arbeid Transport og tilgjengelighet Helhetsvurdering/omdømme Innbyggerundersøkelsen har målt overordnet tilfredshet på to måter; totalt gjennomsnitt og helhetsvurdering. Det totale gjennomsnittet kommer frem som et produkt (gjennomsnitt) av alle temaene, mens helhetsvurderingen er knyttet til spørsmålet Tror du din kommune har et godt omdømme? Grafene under viser at folks oppfatning av kommunens omdømme er noe dårligere enn deres egen opplevede tilfredshet med kommunen. Søndre Land kommer noe dårligere ut enn landet både på gjennomsnittlig fornøydhet og helhetsvurdert. Totalt gjennomsnitt Helhetsvurdering Figur 4 Figur 5 6

8 5. Tjenestene forskjell mellom erfaringer og inntrykk Figur 5 Det framgår av figuren at det er til dels store forskjeller mellom de erfaringer som innbyggere som har brukt en tjeneste har, i forhold til det inntrykk ikke brukere har av samme tjeneste. Som brukere regnes i denne forbindelse alle som svarer ja på spørsmål om de selv eller nære familiemedlemmer har brukt tjenesten siste 12 måneder. For noen av tjenestene er det forholdsvis få svar fra brukere, og mange vet ikke svar fra ikke brukere. Resultatene i seg selv har derfor forholdsvis høy feilmargin. Forskjellene mellom erfaringer og inntrykk kan sies å være store når det gjelder servicetorget, barnehagetjenesten, legetjenesten, biblioteket og barnehagene. Sykehjemstjenesten er den eneste tjenesten som har bedre omdømme enn det brukernes erfaring skulle tilsi. Til en viss grad er det positivt at innbyggere som bruker tjenestene er mer fornøyd enn de som bare ser dem utenfra, og det er definitivt bedre enn om forholdet var motsatt. På den annen side er det neppe hensiktsmessig om forskjellene blir for store, spesielt når det gjelder livsfasetjenester der et dårlig inntrykk kan skape usikkerhet og utrygghet hos framtidige brukere. 7

9 6. Resultater på enkeltspørsmål Når det gjelder spørsmålene om de kommunale tjenestene er det ikke grunnlag for å si at Søndre Land scorer hverken bedre eller dårligere enn andre kommuner. Innbyggerne er bedre eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 4 av 12 typer tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 8. Det er ikke store forskjeller på hvor fornøyde Søndre Lands innbyggere er i forhold til sammenligningskommunene hvis man ser bort ifra tjenestene fritidstilbud til ungdom og fastlegetjenesten. Innbyggerne er derimot mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 15 temaene og på 44 av de 50 spørsmålene som omhandler kommunen som bosted og om hvordan lokaldemokratiet fungerer. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 1 spørsmål og svarer likt med landet på 5 spørsmål. 8

10 Søndre Land scorer bedre enn snittet kun på spørsmålet om støynivå der du bor. Søndre Land scorer minst 0,3 dårligere enn snittet på disse temaene (avvik fra snitt i parentes): bank, post og forsikring 2,9 (1,3) tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv 2,4 (1,2) Servicetilbudet 3,1 (0,9) Fastlegetjenesten ikke brukere 3,3 (0,8) muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 3,0 (0,8) muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 2,6 (0,8) Næring og arbeid 2,8 (0,8) muligheten for å skaffe seg leilighet 3,1 (0,7) Fritidstilbud til ungdom brukere 3,9 (0,7) tilrettelegging for fotgjengere 2,8 (0,7) næringsutviklingen 2,6 (0,7) Transport og tilgjengelighet i kommunen 2,5 (0,6) standard på veier og gater 2,3 (0,6) tilrettelegging for syklister 2,6 (0,6) møteplasser der du kan treffe andre 3,2 (0,6) Servicetorget ikke brukere 3,7 (0,5) kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,3 (0,5) kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,5 (0,5) kvaliteten på drikkevannet 4,7 (0,5) folkeliv og aktivitet i kommunen 3,4 (0,5) utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen 3,0 (0,5) I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune 3,9 (0,5) å bo i kommunen 4,2 (0,5) Tror du kommunen din har godt omdømme 3,5 (0,5) Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen 3,6 (0,4) Kommunen som bosted 4,4 (0,4) henting av husholdningsavfall 4,5 (0,4) naboskap og sosialt fellesskap 4,2 (0,4) Utbygging og utvikling 3,4 (0,3) oppvekstmiljøet for barn og unge 4,2 (0,3) butikktilbudet 4,0 (0,3) utviklingen av kommunesenteret 3,3 (0,3) leke- og aktivitetsområder 3,5 (0,3) serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen 3,7 (0,3) hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 3,5 (0,3) 9

11 7. Fritekst kommentarer Til slutt i spørreskjemaet fikk innbyggerne anledning til å bruke egne ord til å uttrykke sine opplevelser av kommunen. De skulle gi uttrykk for sine synspunkt med hensyn til hvilke områder kommunen har lyktes med, og hvilke områder kommunen ikke har lyktes med. Innbyggerne kunne også komme med konkrete forslag til forbedringer. Nedenfor blir noen av synspunktene og forslagene presentert. Samtlige kommentarer ligger til slutt i rapporten som del 9. På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene? Bygging av idrettsparken med kunstgressbane og friidrettsanlegg. Utvikling i Hov sentrum med flere butikker. Ny veg i Enger (fv34) og Stasjonsbakken (fv247). Opptur Søndre Land har vist sin berettigelse og det gror i kjølevannet. Bygging av ny barnehage i Fluberg. Økt fokus på kvalitet og innhold i barnehage og skole. Prioritert fysak i skolen. Grei kontroll på kommuneøkonomien. På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Ungdommene har ikke fått noe ungdommens hus som de ble lovet. Kommunale avgifter er alt for høye. For dårlig standard på veiene, spesielt over Trevatn. Gjennomføring av innsparinger i Oppvekst ved nedleggelse av Vestsida og 2 barnehager. Å skaffe og tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Dårlig prosess med å få flest mulig innbyggere over på kommunalt vann og kloakknett. Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Kommunen må engasjere seg mer når det gjelder veger. Jobbe konstruktivt med den forestående kommunereformen. Realiser ungdommens hus. Hov sentrum må rustes opp. Slik det er i dag gir det et dårlig inntrykk med dårlig vedlikeholdte gater, bed og søppel rundt mange bygninger. Vurder å legg ned skolen på Vestsida, og bruk pengene til å styrke økonomien ved skolene i Odnes og Hov. Bruke litt mer penger på frivillige lag og foreninger. Spesielt der barn og ungdom er brukere. Senke kommunale avgifter. Stimuler til økt næringsutvikling. 8. Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Spørsmål om kommunale tjenester Svaralternativene har følgende skala: 1 Svært liten grad/misfornøyd 2 Ganske liten grad 3 Litt liten grad 4 Litt stor grad 5 Ganske stor grad 6 Svært stor grad/fornøyd. 10

12 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? ,2 4,4 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land Landet Svarfordeling - erfaring 22% 63% 15% Dette spørsmålet inngår ikke i noen av temaene. Andelen som er en grad av fornøyd er 63 %. Søndre Land scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 24% 2% 4% 9% 8%

13 Hvor fornøyd er du med servicetorget? ,6 3,7 4,6 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 1% 17% Svarfordeling - inntrykk 29% 81% 12% 56% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 81 % av de som er brukere av tjenesten og 29 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 56 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme er dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 23% 24% 10% 14% 2% 5%

14 Hvor fornøyd er du med de internettbaserte tjenestene? ,1 3,8 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,1 4 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 6% Svarfordeling - inntrykk 65% 29% 10% 22% 68% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 65 % av de som er brukere av tjenesten og 22 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 68 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme er noe dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 20% 13% 17% 2% 4% 7%

15 Hvor fornøyd er du med barnehagetjenesten? ,1 4,9 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,5 4,6 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 7% 4% Svarfordeling - inntrykk 39% 79% 55% 7% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 79 % av de som er brukere av tjenesten og 4 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 55 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme kan sies å være på nivå med de vi sammenligner med. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 21% 13% 1% 1% 5%

16 Hvor fornøyd er du med grunnskolen? ,7 4,6 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 7% 11% Svarfordeling - inntrykk 82% 42% 52% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 82 % av de som er brukere av tjenesten og 42 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 52 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget både når man ser på de som bruker tjenesten og ikke bruker tjenesten. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 16% 17% 3% 1% 4%

17 Hvor fornøyd er du med fritidstilbudet til ungdom? ,9 3,5 4,5 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 2 % Svarfordeling - inntrykk 31% 29% 46% 67% 25% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 67 % av de som er brukere av tjenesten og 29 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 46 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer dårligere enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme ikke er dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. Svarfordeling 30% 26% 20% 16% 17% 10% 6% 6% 5% 0%

18 Hvor fornøyd er du med hjemmehjelpstjenesten? ,6 4,4 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring Svarfordeling - inntrykk 56% 24% 20% 42% 9% 49% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 56 % av de som er brukere av tjenesten og 42 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 49 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom de som bruker tjenesten og ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 21% 13% 14% 14% 0% 1%

19 Hvor fornøyd er du med hjemmesykepleietjenesten? ,9 4,8 4,6 4,5 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring Svarfordeling - inntrykk 10% 10% 80% 44% 50% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 80 % av de som er brukere av tjenesten og 44 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 50 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 40% 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 29% 22% 11% 2% 2% 4%

20 Hvor fornøyd er du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem? ,3 4,5 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 0% Svarfordeling - inntrykk 74% 26% 38% 56% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 74 % av de som er brukere av tjenesten og 38 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 56 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarfordeling 22% 19% 15% 8% 4% 5%

21 Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten? ,4 3,3 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,3 4,1 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 4% Svarfordeling - inntrykk 21% 31% 47% 75% 22% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 75 % av de som er brukere av tjenesten og 31 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 47 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten og tjenestens omdømme er noe bedre i Søndre Land enn hos de vi sammenligner med. Svarfordeling 30% 24% 20% 10% 5% 6% 10% 16% 13% 0%

22 Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten? ,4 4,3 4,2 4,1 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 2% Svarfordeling - inntrykk 22% 39% 47% 75% 13% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 75 % av de som er brukere av tjenesten og 39 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 47 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarfordeling 21% 21% 16% 12% 3% 3%

23 Hvor fornøyd er du med biblioteket? ,2 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,3 4,5 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 1% 7% Svarfordeling - inntrykk 26% 92% 4% 71% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 92 % av de som er brukere av tjenesten og 26 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 71 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget. Svarfordeling 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 26% 5% 2% 3% 1%

24 Spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet. Næring og arbeid Muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 3 0,8 Mulighet til å etablere egen virksomhet i din kommune 2,6 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Transport og tilgjengelighet i kommunen Standard på veier og gater 2,3 0,6 tilrettelegging for fotgjengere tilrettelegging for syklister 2,8 2,6 0,6 0,7 Kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,3 0,5 Kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,5 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Miljø i kommunen Kvaliteten på drikkevannet 4,7 5,2 Muligheten for sortering av avfall Henting av husholdningsavfall Luftkvaliteten Støynivå der du bor 5 4,8 4,9 4,5 5,3 5,3 5 5, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land 23

25 Klima og energi Kommunens innsats for å møte klimautfordringene 3,6 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Natur, landskap og friluftsliv Tilrettelegging for friluftsliv 4,5 0,2 Hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet 4,1 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Levekår Oppvekstmiljø for barn og unge Kommunen som bosted for eldre 4,5 4,2 4,4 4,4 Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 3,8 3,8 Naboskap og sosialt fellesskap 4,6 4, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Servicetilbudet Tilbudet av kafeer, resturanter, uteliv 2,4 1,2 Bank, post og forsikring 2,9 1,3 Butikktilbudet 4 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 24

26 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen Møteplasser der du kan treffe andre 4 0,2 Folkeliv og aktivitet i kommunen 3,4 0,5 Ryddighet og renhold på offentlige steder 4 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Boligtilbudet Muligheten for å skaffe seg leilighet Muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus Muligheten for å skaffe seg tomt 3,1 3,8 4,2 4,2 3,9 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Kultur og idrett Kulturtilbudet i kommunen 4,1 0,2 Muligheten til å delta i idrett 4,5 0,2 Muligheten til å delta i andre fritidsaktiviteter 4,1 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 25

27 Utbygging og utvikling Utviklingen av kommunesenteret 3,6 3,3 Utviklingen av andre tettsteder i kommunen 3 3,5 Næringsutviklingen 2,6 3,3 Bevaring av dyrket mark Ivaretaking av friluftsområder Leke- og aktivitetsområder 3,9 3,9 4,2 4,1 3,8 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 5,1 4, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Kommunen som bosted Området der du bor 5 0,1 Å bo i kommunen 4,2 0,5 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune 3,9 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 26

28 Møte med din kommune Hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter Hvordan folkevalgte løser lokale utfordringer 3,1 3 0,2 0,2 Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger 2,8 0,2 Hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet 2,9 0,2 Serviceinntillingen hos de ansatte i kommunen 3,7 0,3 Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål Informasjonen fra kommunen 3,5 3,6 0,3 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Tillit Har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste 3,8 3,6 Har du tillit til at kommunen behandler like saker likt 3,3 3,2 Har du tillit til at kommunen følger lover og regler Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Helhetsvurdering Tror du kommunen din har godt omdømme 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land 27

29 Vedlegg: Brevet som fulgte undersøkelsen og undersøkelsens papirversjon 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 17.00: Orientering om prosjektet E-134 Damåsen Saggrenda SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. KL. 17.00: Orientering om prosjektet E-134 Damåsen Saggrenda SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania Møtedato: 13.11.2013 Tid: kl. 17.00 KL. 17.00: Orientering om prosjektet E-134 Damåsen Saggrenda Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barnehagetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja ØF-notat nr.: 07/2009 Levekår i Oppland Fordelinger for Dovre og Lesja av Vegard Johansen og Rolf Rønning Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud

Detaljer