Søndre Land levende og landlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land levende og landlig"

Transkript

1 Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen

2 Innhold 1. Sammendrag Innledning Hvor representativ er undersøkelsen Resultater på temanivå Resultater på enkeltspørsmål Fritekst kommentarer På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene? På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Spørsmål om kommunale tjenester Spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet Vedlegg: Brevet som fulgte undersøkelsen og undersøkelsens papirversjon

3 1. Sammendrag Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 14. november til 15. desember 2014 og omfattet 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år som fikk tilsendt invitasjon til å delta per post. Undersøkelsen kunne besvares på nett eller ved å returnere det vedlagte spørreskjemaet. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 27 %. Verktøyet som ble brukt var bedrekommune.no. I utgangspunktet har en undersøkelse med 265 svar og en svarskala fra 1-6 en feilmargin på +/- 0,3 på gjennomsnittet av alle svar. Dette betyr at hvis gjennomsnittet av svarene for et spørsmål i undersøkelsen er 4,5, så kan man med 95 % sannsynlighet si at gjennomsnittet av svarene fra alle innbyggere (over 18 år) på samme spørsmål vil ligge i området 4,2-4,8. Undersøkelsen inneholdt 9 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 75 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i Søndre Land ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Skala spørsmålene er gruppert i 17 tema. I tillegg var det 6 spørsmål som ikke var skalespørsmål. Vet ikke svar inngår ikke i snittberegningene fordi de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Jo fler vet ikke svar det er, jo færre svar inngår i snittberegningene. Dette øker feilmarginen, som er avhengig av antall svar som inngår i beregningen. Vet ikke andelen i undersøkelsen varierer fra 0 % til 64 %, og bidrar til at feilmarginen varierer fra spørsmål til spørsmål. Som sammenligningsgrunnlag brukes resultatene fra de 22 kommunene i landet som i 2014 har gjennomført den samme undersøkelsen. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvor fornøyd de er med å bo i kommunen. Innbyggerne er mer eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 4 av 11 typer kommunale tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 5. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene og 55 av 75 spørsmål. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 11 av de 75 spørsmålene og svarer likt på 9. Disse spørsmålene får høyest/lavest score (rekkefølgen er ikke justert for feilmargin): Høyest Luftkvalitet (5,3) Støynivå der du bor (5,1) Erfaring med barnehagetjenesten (5,1) Erfaring med bibliotektjenesten (5,0) Området der du bor (5,0) Erfaring med Hjemmesykepleie (4,9) Lavest Standard på veier (2,3) Kollektivtilbudet (2,4) Tilrettelegging for syklister (2,6) Næringsutviklingen (2,6) Muligheter for å etablere egen virksomhet (2,6) Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger (2,8) Spørsmålene om de kommunale tjenestene ble besvarte av både innbyggere med erfaring (hadde brukt tjenesten siste 12 måneder) og de som besvarte ut ifra sitt inntrykk uten å ha brukt tjenesten. Differansen mellom disse to kan kalles omdømmegap. Nesten alle tjenestene (10 av 11 ) fikk bedre score av de med erfaring, enn fra de uten. Dette kan bety at tjenestene er bedre enn sitt rykte og at kommunen har noe å jobbe med i forhold til hva som sies og skrives om de kommunale tjenestene. 2

4 Dette gjelder spesielt servicetorget, legetjenesten, biblioteket og barnehagene. Sykehjemstjenesten er den eneste tjenesten som har bedre omdømme enn det brukerne erfaring skulle tilsi. Resultatene for hvert enkelt spørsmål er omtalt i kapitel 6 og vist i kapitel 8. Mange av innbyggerne har engasjert seg i spørsmålene om hva kommunen har lykkes med, ikke lykkes med og har gitt konkrete forslag til forbedringer og endringer. Det kom inn over 320 slike innspill. Fritekstkommentarene fra undersøkelsen er omtalt i kapitel 7 og gjengitt i kapitel Innledning I november 2014 fikk 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år tilsendt en invitasjon til å delta i en undersøkelse om hvordan de opplever Søndre Land kommune som tjenesteleverandør, bosted og lokaldemokratisk arena. Utvalget ble hentet ut av folkeregisteret og speilet befolkningen med hensyn til kjønn og alder. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen og det gir en svarprosent 27 %. Invitasjonen til undersøkelsen ble sendt pr. post og det var mulig å svare både på papir og via nettet. 60 personer (22 %) valgte å registrere sine egne svar, mens 205 (78 %) svarte ved å returnere papirskjemaet de hadde fått tilsendt. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av verktøyet bedrekommune.no, som Kommunenes Sentralforbund (KS) står bak. Det er mange andre kommuner som bruker samme verktøy, slik at det er mulig å sammenligne resultatene i Søndre Land både med enkeltkommuner og snittet for de kommuner som har gjennomført undersøkelsen i Undersøkelsen inneholdt 9 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 75 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i Søndre Land ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres som en del av kommunens virksomhetsstyring. Søndre Land kommune gjennomfører også ulike brukerundersøkelser og en medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil være særdeles viktig som underlag i forbindelse med neste kommuneplanrevisjon, samtidig som den gir nyttige tilbakemeldinger som kommunen kan bruke i arbeidet med å videreutvikle kvalitet i tjenestene, utvikle lokalsamfunnet og legge til rette for et godt lokaldemokrati. 3

5 3. Hvor representativ er undersøkelsen Innbyggerundersøkelsen ble besvart av 265 personer av et tilfeldig utvalg på 1000 personer. Det er viktig å kartlegge i hvilken grad resultatene kan anses å representere et tverrsnitt av synspunktene til hele Søndre Lands befolkning, og hvilke begrensninger som gjelder. Kjønn Figur 1 viser kjønnsfordelingen i undersøkelsen og kjønnsfordelingen i befolkningen over 18 år pr Det framgår at kvinner er noe overrepresentert i undersøkelsen, 54,4 % av dem som har besvart undersøkelsen er kvinner mens kvinneandelen i befolkningen bare er 49,2 %. Alder Figur 2 viser aldersfordelingen i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at befolkningen i aldersgruppen år og fra 67 år og over er overrepresentert i undersøkelsen, på bekostning av aldersgruppen år. Utdanning Figur 3 viser høyeste fullførte utdanning i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at andelen med universitet eller høgskole er overrepresentert i undersøkelsen, i hovedsak på bekostning av andelen som har avsluttet etter grunnskolen. Andelen med videregående eller fagbrev er nokså riktig representert i undersøkelsen. De faktiske tallene som er vist i figuren omfatter befolkningen fra 16 år og eldre (annen statistikk er ikke tilgjengelig). Det er naturlig at andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er noe høyere i tabellen over, enn om man hadde tallene fra 18 år. Det er vanlig at de med universitets eller høgskoleutdanning er noe mindre fornøyd enn de andre gruppene. Andre bakgrunnsvariabler I undersøkelsen spørres det også om andre forhold som må anses som bakgrunnsvariabler, som antall personer i husstanden og alderen på disse, boligtype, eierforhold til bolig, botid i kommunen 4

6 og fødested. Det spørres også om flytteplaner, verv eller oppgaver i frivillige lag og foreninger i kommunen og deltakelse i dugnad eller foreldresamarbeid/dugnad. Mangelen på sammenlignbar statistikk gjør det vanskelig å analysere betydningen av disse forholdene på resultatene i undersøkelsen. Vet ikke I de fleste tabeller og oversikter i denne rapporten er resultatet for et spørsmål vist som gjennomsnittet av skala svarene, det vil si svarene som er gitt på skalaen 1 6. Vet ikke svar og blanke svar regnes ikke med, siden de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Andelen som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet varierer fra 0,4 % (hvor trygt det er å bo her og hvor fornøyd man er med området man bor i) til 64 % (muligheten for å skaffe seg leilighet). For fleste spørsmålene er andelen %, som anses som normalt. I utgangspunktet skal en undersøkelse med 265 respondenter gi resultater med en feilmargin på 0,3. På de spørsmålene der mange svarer vet ikke eller ikke svarer i det hele tatt, ligger det færre svar bak resultatet og feilmarginene må tilpasses dette. 4. Resultater på temanivå Tema Søndre Land Norge Søndre Lands avvik fra Norge Tjenester brukererfaring 4,5 4,6-0,1 Tjenester inntrykk (ikke brukere) 4,1 4,2-0,1 Næring og arbeid 2,8 3,6-0,8 Transport og tilgjengelighet 2,5 3,1-0,6 Miljø i kommunen 4,9 5,1-0,2 Klima og energi i kommunen 3,6 3,7-0,1 Natur, landskap og friluftsliv 4,3 4,5-0,2 Levekår 4,2 4,3-0,1 Bomiljø og senterfunksjoner 3,6 4,0-0,4 Servicetilbud 3,1 4,0-0,9 Boligtilbud 3,7 3,9-0,2 Kultur og idrett 4,2 4,4-0,2 Utbygging og utvikling 3,4 3,7-0,3 Trygghet 4,9 5,1-0,2 Kommunen som bosted 4,4 4,8-0,4 Møte med din kommune 3,2 3,4-0,2 Tillit 3,6 3,7-0,1 Helhetsvurdering/omdømme 3,5 4,0-0,5 Totalt gjennomsnitt 3,8 4,1-0,3 Tabell 1. Resultater per tema Tabell 1 viser resultatene som snitt av alle skala svar (1 6) på spørsmålene gruppert etter tema. Høyt snitt er bedre enn et lav snitt, gjennomsnittet av en skal fra 1 til 6 er 3,5. Disse 22 kommunene gjennomførte undersøkelsen i 2014 og blir referert til som landet eller sammenligningsgrunnlaget: 5

7 Spydeberg, Rømskog, Tjøme, Holmestrand, Ringebu, Jevnaker, Etnedal, Dovre, Åmot, Tynset, Grue, Elverum, Modum, Ullensaker, Gjerdrum, Hjelmeland, Samnanger, Etne, Målselv, Sømna, Rissa, Hitra. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvordan det er å bo i kommunen. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene. De tema Søndre Land scorer best på er: Kommunale tjenester Klima og energi i kommunen Levekår Tillit De tema Søndre Land scorer dårligst på er: Servicetilbud Næring og arbeid Transport og tilgjengelighet Helhetsvurdering/omdømme Innbyggerundersøkelsen har målt overordnet tilfredshet på to måter; totalt gjennomsnitt og helhetsvurdering. Det totale gjennomsnittet kommer frem som et produkt (gjennomsnitt) av alle temaene, mens helhetsvurderingen er knyttet til spørsmålet Tror du din kommune har et godt omdømme? Grafene under viser at folks oppfatning av kommunens omdømme er noe dårligere enn deres egen opplevede tilfredshet med kommunen. Søndre Land kommer noe dårligere ut enn landet både på gjennomsnittlig fornøydhet og helhetsvurdert. Totalt gjennomsnitt Helhetsvurdering Figur 4 Figur 5 6

8 5. Tjenestene forskjell mellom erfaringer og inntrykk Figur 5 Det framgår av figuren at det er til dels store forskjeller mellom de erfaringer som innbyggere som har brukt en tjeneste har, i forhold til det inntrykk ikke brukere har av samme tjeneste. Som brukere regnes i denne forbindelse alle som svarer ja på spørsmål om de selv eller nære familiemedlemmer har brukt tjenesten siste 12 måneder. For noen av tjenestene er det forholdsvis få svar fra brukere, og mange vet ikke svar fra ikke brukere. Resultatene i seg selv har derfor forholdsvis høy feilmargin. Forskjellene mellom erfaringer og inntrykk kan sies å være store når det gjelder servicetorget, barnehagetjenesten, legetjenesten, biblioteket og barnehagene. Sykehjemstjenesten er den eneste tjenesten som har bedre omdømme enn det brukernes erfaring skulle tilsi. Til en viss grad er det positivt at innbyggere som bruker tjenestene er mer fornøyd enn de som bare ser dem utenfra, og det er definitivt bedre enn om forholdet var motsatt. På den annen side er det neppe hensiktsmessig om forskjellene blir for store, spesielt når det gjelder livsfasetjenester der et dårlig inntrykk kan skape usikkerhet og utrygghet hos framtidige brukere. 7

9 6. Resultater på enkeltspørsmål Når det gjelder spørsmålene om de kommunale tjenestene er det ikke grunnlag for å si at Søndre Land scorer hverken bedre eller dårligere enn andre kommuner. Innbyggerne er bedre eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 4 av 12 typer tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 8. Det er ikke store forskjeller på hvor fornøyde Søndre Lands innbyggere er i forhold til sammenligningskommunene hvis man ser bort ifra tjenestene fritidstilbud til ungdom og fastlegetjenesten. Innbyggerne er derimot mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 15 temaene og på 44 av de 50 spørsmålene som omhandler kommunen som bosted og om hvordan lokaldemokratiet fungerer. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 1 spørsmål og svarer likt med landet på 5 spørsmål. 8

10 Søndre Land scorer bedre enn snittet kun på spørsmålet om støynivå der du bor. Søndre Land scorer minst 0,3 dårligere enn snittet på disse temaene (avvik fra snitt i parentes): bank, post og forsikring 2,9 (1,3) tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv 2,4 (1,2) Servicetilbudet 3,1 (0,9) Fastlegetjenesten ikke brukere 3,3 (0,8) muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 3,0 (0,8) muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 2,6 (0,8) Næring og arbeid 2,8 (0,8) muligheten for å skaffe seg leilighet 3,1 (0,7) Fritidstilbud til ungdom brukere 3,9 (0,7) tilrettelegging for fotgjengere 2,8 (0,7) næringsutviklingen 2,6 (0,7) Transport og tilgjengelighet i kommunen 2,5 (0,6) standard på veier og gater 2,3 (0,6) tilrettelegging for syklister 2,6 (0,6) møteplasser der du kan treffe andre 3,2 (0,6) Servicetorget ikke brukere 3,7 (0,5) kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,3 (0,5) kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,5 (0,5) kvaliteten på drikkevannet 4,7 (0,5) folkeliv og aktivitet i kommunen 3,4 (0,5) utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen 3,0 (0,5) I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune 3,9 (0,5) å bo i kommunen 4,2 (0,5) Tror du kommunen din har godt omdømme 3,5 (0,5) Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen 3,6 (0,4) Kommunen som bosted 4,4 (0,4) henting av husholdningsavfall 4,5 (0,4) naboskap og sosialt fellesskap 4,2 (0,4) Utbygging og utvikling 3,4 (0,3) oppvekstmiljøet for barn og unge 4,2 (0,3) butikktilbudet 4,0 (0,3) utviklingen av kommunesenteret 3,3 (0,3) leke- og aktivitetsområder 3,5 (0,3) serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen 3,7 (0,3) hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 3,5 (0,3) 9

11 7. Fritekst kommentarer Til slutt i spørreskjemaet fikk innbyggerne anledning til å bruke egne ord til å uttrykke sine opplevelser av kommunen. De skulle gi uttrykk for sine synspunkt med hensyn til hvilke områder kommunen har lyktes med, og hvilke områder kommunen ikke har lyktes med. Innbyggerne kunne også komme med konkrete forslag til forbedringer. Nedenfor blir noen av synspunktene og forslagene presentert. Samtlige kommentarer ligger til slutt i rapporten som del 9. På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene? Bygging av idrettsparken med kunstgressbane og friidrettsanlegg. Utvikling i Hov sentrum med flere butikker. Ny veg i Enger (fv34) og Stasjonsbakken (fv247). Opptur Søndre Land har vist sin berettigelse og det gror i kjølevannet. Bygging av ny barnehage i Fluberg. Økt fokus på kvalitet og innhold i barnehage og skole. Prioritert fysak i skolen. Grei kontroll på kommuneøkonomien. På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Ungdommene har ikke fått noe ungdommens hus som de ble lovet. Kommunale avgifter er alt for høye. For dårlig standard på veiene, spesielt over Trevatn. Gjennomføring av innsparinger i Oppvekst ved nedleggelse av Vestsida og 2 barnehager. Å skaffe og tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Dårlig prosess med å få flest mulig innbyggere over på kommunalt vann og kloakknett. Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Kommunen må engasjere seg mer når det gjelder veger. Jobbe konstruktivt med den forestående kommunereformen. Realiser ungdommens hus. Hov sentrum må rustes opp. Slik det er i dag gir det et dårlig inntrykk med dårlig vedlikeholdte gater, bed og søppel rundt mange bygninger. Vurder å legg ned skolen på Vestsida, og bruk pengene til å styrke økonomien ved skolene i Odnes og Hov. Bruke litt mer penger på frivillige lag og foreninger. Spesielt der barn og ungdom er brukere. Senke kommunale avgifter. Stimuler til økt næringsutvikling. 8. Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Spørsmål om kommunale tjenester Svaralternativene har følgende skala: 1 Svært liten grad/misfornøyd 2 Ganske liten grad 3 Litt liten grad 4 Litt stor grad 5 Ganske stor grad 6 Svært stor grad/fornøyd. 10

12 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? ,2 4,4 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land Landet Svarfordeling - erfaring 22% 63% 15% Dette spørsmålet inngår ikke i noen av temaene. Andelen som er en grad av fornøyd er 63 %. Søndre Land scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 24% 2% 4% 9% 8%

13 Hvor fornøyd er du med servicetorget? ,6 3,7 4,6 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 1% 17% Svarfordeling - inntrykk 29% 81% 12% 56% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 81 % av de som er brukere av tjenesten og 29 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 56 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme er dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 23% 24% 10% 14% 2% 5%

14 Hvor fornøyd er du med de internettbaserte tjenestene? ,1 3,8 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,1 4 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 6% Svarfordeling - inntrykk 65% 29% 10% 22% 68% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 65 % av de som er brukere av tjenesten og 22 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 68 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme er noe dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 20% 13% 17% 2% 4% 7%

15 Hvor fornøyd er du med barnehagetjenesten? ,1 4,9 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,5 4,6 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 7% 4% Svarfordeling - inntrykk 39% 79% 55% 7% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 79 % av de som er brukere av tjenesten og 4 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 55 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme kan sies å være på nivå med de vi sammenligner med. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 21% 13% 1% 1% 5%

16 Hvor fornøyd er du med grunnskolen? ,7 4,6 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 7% 11% Svarfordeling - inntrykk 82% 42% 52% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 82 % av de som er brukere av tjenesten og 42 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 52 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget både når man ser på de som bruker tjenesten og ikke bruker tjenesten. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 16% 17% 3% 1% 4%

17 Hvor fornøyd er du med fritidstilbudet til ungdom? ,9 3,5 4,5 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 2 % Svarfordeling - inntrykk 31% 29% 46% 67% 25% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 67 % av de som er brukere av tjenesten og 29 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 46 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer dårligere enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme ikke er dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. Svarfordeling 30% 26% 20% 16% 17% 10% 6% 6% 5% 0%

18 Hvor fornøyd er du med hjemmehjelpstjenesten? ,6 4,4 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring Svarfordeling - inntrykk 56% 24% 20% 42% 9% 49% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 56 % av de som er brukere av tjenesten og 42 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 49 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom de som bruker tjenesten og ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 21% 13% 14% 14% 0% 1%

19 Hvor fornøyd er du med hjemmesykepleietjenesten? ,9 4,8 4,6 4,5 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring Svarfordeling - inntrykk 10% 10% 80% 44% 50% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 80 % av de som er brukere av tjenesten og 44 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 50 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 40% 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 29% 22% 11% 2% 2% 4%

20 Hvor fornøyd er du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem? ,3 4,5 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 0% Svarfordeling - inntrykk 74% 26% 38% 56% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 74 % av de som er brukere av tjenesten og 38 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 56 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarfordeling 22% 19% 15% 8% 4% 5%

21 Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten? ,4 3,3 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,3 4,1 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 4% Svarfordeling - inntrykk 21% 31% 47% 75% 22% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 75 % av de som er brukere av tjenesten og 31 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 47 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten og tjenestens omdømme er noe bedre i Søndre Land enn hos de vi sammenligner med. Svarfordeling 30% 24% 20% 10% 5% 6% 10% 16% 13% 0%

22 Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten? ,4 4,3 4,2 4,1 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 2% Svarfordeling - inntrykk 22% 39% 47% 75% 13% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 75 % av de som er brukere av tjenesten og 39 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 47 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarfordeling 21% 21% 16% 12% 3% 3%

23 Hvor fornøyd er du med biblioteket? ,2 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,3 4,5 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 1% 7% Svarfordeling - inntrykk 26% 92% 4% 71% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 92 % av de som er brukere av tjenesten og 26 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 71 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget. Svarfordeling 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 26% 5% 2% 3% 1%

24 Spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet. Næring og arbeid Muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 3 0,8 Mulighet til å etablere egen virksomhet i din kommune 2,6 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Transport og tilgjengelighet i kommunen Standard på veier og gater 2,3 0,6 tilrettelegging for fotgjengere tilrettelegging for syklister 2,8 2,6 0,6 0,7 Kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,3 0,5 Kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,5 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Miljø i kommunen Kvaliteten på drikkevannet 4,7 5,2 Muligheten for sortering av avfall Henting av husholdningsavfall Luftkvaliteten Støynivå der du bor 5 4,8 4,9 4,5 5,3 5,3 5 5, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land 23

25 Klima og energi Kommunens innsats for å møte klimautfordringene 3,6 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Natur, landskap og friluftsliv Tilrettelegging for friluftsliv 4,5 0,2 Hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet 4,1 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Levekår Oppvekstmiljø for barn og unge Kommunen som bosted for eldre 4,5 4,2 4,4 4,4 Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 3,8 3,8 Naboskap og sosialt fellesskap 4,6 4, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Servicetilbudet Tilbudet av kafeer, resturanter, uteliv 2,4 1,2 Bank, post og forsikring 2,9 1,3 Butikktilbudet 4 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 24

26 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen Møteplasser der du kan treffe andre 4 0,2 Folkeliv og aktivitet i kommunen 3,4 0,5 Ryddighet og renhold på offentlige steder 4 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Boligtilbudet Muligheten for å skaffe seg leilighet Muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus Muligheten for å skaffe seg tomt 3,1 3,8 4,2 4,2 3,9 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Kultur og idrett Kulturtilbudet i kommunen 4,1 0,2 Muligheten til å delta i idrett 4,5 0,2 Muligheten til å delta i andre fritidsaktiviteter 4,1 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 25

27 Utbygging og utvikling Utviklingen av kommunesenteret 3,6 3,3 Utviklingen av andre tettsteder i kommunen 3 3,5 Næringsutviklingen 2,6 3,3 Bevaring av dyrket mark Ivaretaking av friluftsområder Leke- og aktivitetsområder 3,9 3,9 4,2 4,1 3,8 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 5,1 4, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Kommunen som bosted Området der du bor 5 0,1 Å bo i kommunen 4,2 0,5 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune 3,9 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 26

28 Møte med din kommune Hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter Hvordan folkevalgte løser lokale utfordringer 3,1 3 0,2 0,2 Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger 2,8 0,2 Hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet 2,9 0,2 Serviceinntillingen hos de ansatte i kommunen 3,7 0,3 Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål Informasjonen fra kommunen 3,5 3,6 0,3 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Tillit Har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste 3,8 3,6 Har du tillit til at kommunen behandler like saker likt 3,3 3,2 Har du tillit til at kommunen følger lover og regler Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Helhetsvurdering Tror du kommunen din har godt omdømme 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land 27

29 Vedlegg: Brevet som fulgte undersøkelsen og undersøkelsens papirversjon 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport Innbyggerundersøkelsen 2013 Hovedrapport August 2013 2 3 Innhold 1. Sammendrag...4 Generelt...4 Oppsummering...4 2. Innledning...5 3 Hovedfunn...6 3. Representativitet - analyse av bakgrunnsvariabler...7

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 1. september 30. september

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT Innbyggerundersøkelsen John Nonseid Hvorfor en Innbyggerundersøkelse? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud Svarprosent

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer