Søndre Land levende og landlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land levende og landlig"

Transkript

1 Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen

2 Innhold 1. Sammendrag Innledning Hvor representativ er undersøkelsen Resultater på temanivå Resultater på enkeltspørsmål Fritekst kommentarer På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene? På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Spørsmål om kommunale tjenester Spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet Vedlegg: Brevet som fulgte undersøkelsen og undersøkelsens papirversjon

3 1. Sammendrag Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 14. november til 15. desember 2014 og omfattet 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år som fikk tilsendt invitasjon til å delta per post. Undersøkelsen kunne besvares på nett eller ved å returnere det vedlagte spørreskjemaet. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 27 %. Verktøyet som ble brukt var bedrekommune.no. I utgangspunktet har en undersøkelse med 265 svar og en svarskala fra 1-6 en feilmargin på +/- 0,3 på gjennomsnittet av alle svar. Dette betyr at hvis gjennomsnittet av svarene for et spørsmål i undersøkelsen er 4,5, så kan man med 95 % sannsynlighet si at gjennomsnittet av svarene fra alle innbyggere (over 18 år) på samme spørsmål vil ligge i området 4,2-4,8. Undersøkelsen inneholdt 9 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 75 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i Søndre Land ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Skala spørsmålene er gruppert i 17 tema. I tillegg var det 6 spørsmål som ikke var skalespørsmål. Vet ikke svar inngår ikke i snittberegningene fordi de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Jo fler vet ikke svar det er, jo færre svar inngår i snittberegningene. Dette øker feilmarginen, som er avhengig av antall svar som inngår i beregningen. Vet ikke andelen i undersøkelsen varierer fra 0 % til 64 %, og bidrar til at feilmarginen varierer fra spørsmål til spørsmål. Som sammenligningsgrunnlag brukes resultatene fra de 22 kommunene i landet som i 2014 har gjennomført den samme undersøkelsen. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvor fornøyd de er med å bo i kommunen. Innbyggerne er mer eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 4 av 11 typer kommunale tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 5. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene og 55 av 75 spørsmål. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 11 av de 75 spørsmålene og svarer likt på 9. Disse spørsmålene får høyest/lavest score (rekkefølgen er ikke justert for feilmargin): Høyest Luftkvalitet (5,3) Støynivå der du bor (5,1) Erfaring med barnehagetjenesten (5,1) Erfaring med bibliotektjenesten (5,0) Området der du bor (5,0) Erfaring med Hjemmesykepleie (4,9) Lavest Standard på veier (2,3) Kollektivtilbudet (2,4) Tilrettelegging for syklister (2,6) Næringsutviklingen (2,6) Muligheter for å etablere egen virksomhet (2,6) Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger (2,8) Spørsmålene om de kommunale tjenestene ble besvarte av både innbyggere med erfaring (hadde brukt tjenesten siste 12 måneder) og de som besvarte ut ifra sitt inntrykk uten å ha brukt tjenesten. Differansen mellom disse to kan kalles omdømmegap. Nesten alle tjenestene (10 av 11 ) fikk bedre score av de med erfaring, enn fra de uten. Dette kan bety at tjenestene er bedre enn sitt rykte og at kommunen har noe å jobbe med i forhold til hva som sies og skrives om de kommunale tjenestene. 2

4 Dette gjelder spesielt servicetorget, legetjenesten, biblioteket og barnehagene. Sykehjemstjenesten er den eneste tjenesten som har bedre omdømme enn det brukerne erfaring skulle tilsi. Resultatene for hvert enkelt spørsmål er omtalt i kapitel 6 og vist i kapitel 8. Mange av innbyggerne har engasjert seg i spørsmålene om hva kommunen har lykkes med, ikke lykkes med og har gitt konkrete forslag til forbedringer og endringer. Det kom inn over 320 slike innspill. Fritekstkommentarene fra undersøkelsen er omtalt i kapitel 7 og gjengitt i kapitel Innledning I november 2014 fikk 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år tilsendt en invitasjon til å delta i en undersøkelse om hvordan de opplever Søndre Land kommune som tjenesteleverandør, bosted og lokaldemokratisk arena. Utvalget ble hentet ut av folkeregisteret og speilet befolkningen med hensyn til kjønn og alder. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen og det gir en svarprosent 27 %. Invitasjonen til undersøkelsen ble sendt pr. post og det var mulig å svare både på papir og via nettet. 60 personer (22 %) valgte å registrere sine egne svar, mens 205 (78 %) svarte ved å returnere papirskjemaet de hadde fått tilsendt. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av verktøyet bedrekommune.no, som Kommunenes Sentralforbund (KS) står bak. Det er mange andre kommuner som bruker samme verktøy, slik at det er mulig å sammenligne resultatene i Søndre Land både med enkeltkommuner og snittet for de kommuner som har gjennomført undersøkelsen i Undersøkelsen inneholdt 9 bakgrunns spørsmål (som kjønn og alder) og 75 skala spørsmål der man ble bedt om å vurdere ulike tjenester og forhold i Søndre Land ved å krysse av på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Det var også mulig å svare vet ikke, eller ikke svare i det hele tatt. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres som en del av kommunens virksomhetsstyring. Søndre Land kommune gjennomfører også ulike brukerundersøkelser og en medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil være særdeles viktig som underlag i forbindelse med neste kommuneplanrevisjon, samtidig som den gir nyttige tilbakemeldinger som kommunen kan bruke i arbeidet med å videreutvikle kvalitet i tjenestene, utvikle lokalsamfunnet og legge til rette for et godt lokaldemokrati. 3

5 3. Hvor representativ er undersøkelsen Innbyggerundersøkelsen ble besvart av 265 personer av et tilfeldig utvalg på 1000 personer. Det er viktig å kartlegge i hvilken grad resultatene kan anses å representere et tverrsnitt av synspunktene til hele Søndre Lands befolkning, og hvilke begrensninger som gjelder. Kjønn Figur 1 viser kjønnsfordelingen i undersøkelsen og kjønnsfordelingen i befolkningen over 18 år pr Det framgår at kvinner er noe overrepresentert i undersøkelsen, 54,4 % av dem som har besvart undersøkelsen er kvinner mens kvinneandelen i befolkningen bare er 49,2 %. Alder Figur 2 viser aldersfordelingen i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at befolkningen i aldersgruppen år og fra 67 år og over er overrepresentert i undersøkelsen, på bekostning av aldersgruppen år. Utdanning Figur 3 viser høyeste fullførte utdanning i undersøkelsen og i befolkningen pr Det framgår at andelen med universitet eller høgskole er overrepresentert i undersøkelsen, i hovedsak på bekostning av andelen som har avsluttet etter grunnskolen. Andelen med videregående eller fagbrev er nokså riktig representert i undersøkelsen. De faktiske tallene som er vist i figuren omfatter befolkningen fra 16 år og eldre (annen statistikk er ikke tilgjengelig). Det er naturlig at andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er noe høyere i tabellen over, enn om man hadde tallene fra 18 år. Det er vanlig at de med universitets eller høgskoleutdanning er noe mindre fornøyd enn de andre gruppene. Andre bakgrunnsvariabler I undersøkelsen spørres det også om andre forhold som må anses som bakgrunnsvariabler, som antall personer i husstanden og alderen på disse, boligtype, eierforhold til bolig, botid i kommunen 4

6 og fødested. Det spørres også om flytteplaner, verv eller oppgaver i frivillige lag og foreninger i kommunen og deltakelse i dugnad eller foreldresamarbeid/dugnad. Mangelen på sammenlignbar statistikk gjør det vanskelig å analysere betydningen av disse forholdene på resultatene i undersøkelsen. Vet ikke I de fleste tabeller og oversikter i denne rapporten er resultatet for et spørsmål vist som gjennomsnittet av skala svarene, det vil si svarene som er gitt på skalaen 1 6. Vet ikke svar og blanke svar regnes ikke med, siden de ikke kan tilordnes en nøytral verdi (i betydningen en verdi som ikke medfører tolking av resultatet). Andelen som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet varierer fra 0,4 % (hvor trygt det er å bo her og hvor fornøyd man er med området man bor i) til 64 % (muligheten for å skaffe seg leilighet). For fleste spørsmålene er andelen %, som anses som normalt. I utgangspunktet skal en undersøkelse med 265 respondenter gi resultater med en feilmargin på 0,3. På de spørsmålene der mange svarer vet ikke eller ikke svarer i det hele tatt, ligger det færre svar bak resultatet og feilmarginene må tilpasses dette. 4. Resultater på temanivå Tema Søndre Land Norge Søndre Lands avvik fra Norge Tjenester brukererfaring 4,5 4,6-0,1 Tjenester inntrykk (ikke brukere) 4,1 4,2-0,1 Næring og arbeid 2,8 3,6-0,8 Transport og tilgjengelighet 2,5 3,1-0,6 Miljø i kommunen 4,9 5,1-0,2 Klima og energi i kommunen 3,6 3,7-0,1 Natur, landskap og friluftsliv 4,3 4,5-0,2 Levekår 4,2 4,3-0,1 Bomiljø og senterfunksjoner 3,6 4,0-0,4 Servicetilbud 3,1 4,0-0,9 Boligtilbud 3,7 3,9-0,2 Kultur og idrett 4,2 4,4-0,2 Utbygging og utvikling 3,4 3,7-0,3 Trygghet 4,9 5,1-0,2 Kommunen som bosted 4,4 4,8-0,4 Møte med din kommune 3,2 3,4-0,2 Tillit 3,6 3,7-0,1 Helhetsvurdering/omdømme 3,5 4,0-0,5 Totalt gjennomsnitt 3,8 4,1-0,3 Tabell 1. Resultater per tema Tabell 1 viser resultatene som snitt av alle skala svar (1 6) på spørsmålene gruppert etter tema. Høyt snitt er bedre enn et lav snitt, gjennomsnittet av en skal fra 1 til 6 er 3,5. Disse 22 kommunene gjennomførte undersøkelsen i 2014 og blir referert til som landet eller sammenligningsgrunnlaget: 5

7 Spydeberg, Rømskog, Tjøme, Holmestrand, Ringebu, Jevnaker, Etnedal, Dovre, Åmot, Tynset, Grue, Elverum, Modum, Ullensaker, Gjerdrum, Hjelmeland, Samnanger, Etne, Målselv, Sømna, Rissa, Hitra. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvordan det er å bo i kommunen. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene. De tema Søndre Land scorer best på er: Kommunale tjenester Klima og energi i kommunen Levekår Tillit De tema Søndre Land scorer dårligst på er: Servicetilbud Næring og arbeid Transport og tilgjengelighet Helhetsvurdering/omdømme Innbyggerundersøkelsen har målt overordnet tilfredshet på to måter; totalt gjennomsnitt og helhetsvurdering. Det totale gjennomsnittet kommer frem som et produkt (gjennomsnitt) av alle temaene, mens helhetsvurderingen er knyttet til spørsmålet Tror du din kommune har et godt omdømme? Grafene under viser at folks oppfatning av kommunens omdømme er noe dårligere enn deres egen opplevede tilfredshet med kommunen. Søndre Land kommer noe dårligere ut enn landet både på gjennomsnittlig fornøydhet og helhetsvurdert. Totalt gjennomsnitt Helhetsvurdering Figur 4 Figur 5 6

8 5. Tjenestene forskjell mellom erfaringer og inntrykk Figur 5 Det framgår av figuren at det er til dels store forskjeller mellom de erfaringer som innbyggere som har brukt en tjeneste har, i forhold til det inntrykk ikke brukere har av samme tjeneste. Som brukere regnes i denne forbindelse alle som svarer ja på spørsmål om de selv eller nære familiemedlemmer har brukt tjenesten siste 12 måneder. For noen av tjenestene er det forholdsvis få svar fra brukere, og mange vet ikke svar fra ikke brukere. Resultatene i seg selv har derfor forholdsvis høy feilmargin. Forskjellene mellom erfaringer og inntrykk kan sies å være store når det gjelder servicetorget, barnehagetjenesten, legetjenesten, biblioteket og barnehagene. Sykehjemstjenesten er den eneste tjenesten som har bedre omdømme enn det brukernes erfaring skulle tilsi. Til en viss grad er det positivt at innbyggere som bruker tjenestene er mer fornøyd enn de som bare ser dem utenfra, og det er definitivt bedre enn om forholdet var motsatt. På den annen side er det neppe hensiktsmessig om forskjellene blir for store, spesielt når det gjelder livsfasetjenester der et dårlig inntrykk kan skape usikkerhet og utrygghet hos framtidige brukere. 7

9 6. Resultater på enkeltspørsmål Når det gjelder spørsmålene om de kommunale tjenestene er det ikke grunnlag for å si at Søndre Land scorer hverken bedre eller dårligere enn andre kommuner. Innbyggerne er bedre eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 4 av 12 typer tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 8. Det er ikke store forskjeller på hvor fornøyde Søndre Lands innbyggere er i forhold til sammenligningskommunene hvis man ser bort ifra tjenestene fritidstilbud til ungdom og fastlegetjenesten. Innbyggerne er derimot mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 15 temaene og på 44 av de 50 spørsmålene som omhandler kommunen som bosted og om hvordan lokaldemokratiet fungerer. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 1 spørsmål og svarer likt med landet på 5 spørsmål. 8

10 Søndre Land scorer bedre enn snittet kun på spørsmålet om støynivå der du bor. Søndre Land scorer minst 0,3 dårligere enn snittet på disse temaene (avvik fra snitt i parentes): bank, post og forsikring 2,9 (1,3) tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv 2,4 (1,2) Servicetilbudet 3,1 (0,9) Fastlegetjenesten ikke brukere 3,3 (0,8) muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 3,0 (0,8) muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 2,6 (0,8) Næring og arbeid 2,8 (0,8) muligheten for å skaffe seg leilighet 3,1 (0,7) Fritidstilbud til ungdom brukere 3,9 (0,7) tilrettelegging for fotgjengere 2,8 (0,7) næringsutviklingen 2,6 (0,7) Transport og tilgjengelighet i kommunen 2,5 (0,6) standard på veier og gater 2,3 (0,6) tilrettelegging for syklister 2,6 (0,6) møteplasser der du kan treffe andre 3,2 (0,6) Servicetorget ikke brukere 3,7 (0,5) kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,3 (0,5) kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,5 (0,5) kvaliteten på drikkevannet 4,7 (0,5) folkeliv og aktivitet i kommunen 3,4 (0,5) utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen 3,0 (0,5) I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune 3,9 (0,5) å bo i kommunen 4,2 (0,5) Tror du kommunen din har godt omdømme 3,5 (0,5) Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen 3,6 (0,4) Kommunen som bosted 4,4 (0,4) henting av husholdningsavfall 4,5 (0,4) naboskap og sosialt fellesskap 4,2 (0,4) Utbygging og utvikling 3,4 (0,3) oppvekstmiljøet for barn og unge 4,2 (0,3) butikktilbudet 4,0 (0,3) utviklingen av kommunesenteret 3,3 (0,3) leke- og aktivitetsområder 3,5 (0,3) serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen 3,7 (0,3) hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 3,5 (0,3) 9

11 7. Fritekst kommentarer Til slutt i spørreskjemaet fikk innbyggerne anledning til å bruke egne ord til å uttrykke sine opplevelser av kommunen. De skulle gi uttrykk for sine synspunkt med hensyn til hvilke områder kommunen har lyktes med, og hvilke områder kommunen ikke har lyktes med. Innbyggerne kunne også komme med konkrete forslag til forbedringer. Nedenfor blir noen av synspunktene og forslagene presentert. Samtlige kommentarer ligger til slutt i rapporten som del 9. På hvilke område har kommunen LYKTES de to siste årene? Bygging av idrettsparken med kunstgressbane og friidrettsanlegg. Utvikling i Hov sentrum med flere butikker. Ny veg i Enger (fv34) og Stasjonsbakken (fv247). Opptur Søndre Land har vist sin berettigelse og det gror i kjølevannet. Bygging av ny barnehage i Fluberg. Økt fokus på kvalitet og innhold i barnehage og skole. Prioritert fysak i skolen. Grei kontroll på kommuneøkonomien. På hvilke område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? Ungdommene har ikke fått noe ungdommens hus som de ble lovet. Kommunale avgifter er alt for høye. For dårlig standard på veiene, spesielt over Trevatn. Gjennomføring av innsparinger i Oppvekst ved nedleggelse av Vestsida og 2 barnehager. Å skaffe og tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Dårlig prosess med å få flest mulig innbyggere over på kommunalt vann og kloakknett. Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Kommunen må engasjere seg mer når det gjelder veger. Jobbe konstruktivt med den forestående kommunereformen. Realiser ungdommens hus. Hov sentrum må rustes opp. Slik det er i dag gir det et dårlig inntrykk med dårlig vedlikeholdte gater, bed og søppel rundt mange bygninger. Vurder å legg ned skolen på Vestsida, og bruk pengene til å styrke økonomien ved skolene i Odnes og Hov. Bruke litt mer penger på frivillige lag og foreninger. Spesielt der barn og ungdom er brukere. Senke kommunale avgifter. Stimuler til økt næringsutvikling. 8. Gjennomgang av resultatene pr. spørsmål Spørsmål om kommunale tjenester Svaralternativene har følgende skala: 1 Svært liten grad/misfornøyd 2 Ganske liten grad 3 Litt liten grad 4 Litt stor grad 5 Ganske stor grad 6 Svært stor grad/fornøyd. 10

12 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? ,2 4,4 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land Landet Svarfordeling - erfaring 22% 63% 15% Dette spørsmålet inngår ikke i noen av temaene. Andelen som er en grad av fornøyd er 63 %. Søndre Land scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 24% 2% 4% 9% 8%

13 Hvor fornøyd er du med servicetorget? ,6 3,7 4,6 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 1% 17% Svarfordeling - inntrykk 29% 81% 12% 56% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 81 % av de som er brukere av tjenesten og 29 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 56 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme er dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 23% 24% 10% 14% 2% 5%

14 Hvor fornøyd er du med de internettbaserte tjenestene? ,1 3,8 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,1 4 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 6% Svarfordeling - inntrykk 65% 29% 10% 22% 68% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 65 % av de som er brukere av tjenesten og 22 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 68 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme er noe dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 20% 13% 17% 2% 4% 7%

15 Hvor fornøyd er du med barnehagetjenesten? ,1 4,9 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,5 4,6 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 7% 4% Svarfordeling - inntrykk 39% 79% 55% 7% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 79 % av de som er brukere av tjenesten og 4 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 55 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme kan sies å være på nivå med de vi sammenligner med. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 21% 13% 1% 1% 5%

16 Hvor fornøyd er du med grunnskolen? ,7 4,6 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 7% 11% Svarfordeling - inntrykk 82% 42% 52% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 82 % av de som er brukere av tjenesten og 42 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 52 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget både når man ser på de som bruker tjenesten og ikke bruker tjenesten. 40% 20% 0% Svarfordeling 30% 16% 17% 3% 1% 4%

17 Hvor fornøyd er du med fritidstilbudet til ungdom? ,9 3,5 4,5 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 2 % Svarfordeling - inntrykk 31% 29% 46% 67% 25% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 67 % av de som er brukere av tjenesten og 29 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 46 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer dårligere enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten, mens tjenestens omdømme ikke er dårligere i Søndre Land enn de vi sammenligner med. Svarfordeling 30% 26% 20% 16% 17% 10% 6% 6% 5% 0%

18 Hvor fornøyd er du med hjemmehjelpstjenesten? ,6 4,4 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring Svarfordeling - inntrykk 56% 24% 20% 42% 9% 49% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 56 % av de som er brukere av tjenesten og 42 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 49 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Det er ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom de som bruker tjenesten og ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 21% 13% 14% 14% 0% 1%

19 Hvor fornøyd er du med hjemmesykepleietjenesten? ,9 4,8 4,6 4,5 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring Svarfordeling - inntrykk 10% 10% 80% 44% 50% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 80 % av de som er brukere av tjenesten og 44 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 50 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 40% 30% 20% 10% 0% Svarfordeling 29% 22% 11% 2% 2% 4%

20 Hvor fornøyd er du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem? ,3 4,5 4,5 4,3 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 0% Svarfordeling - inntrykk 74% 26% 38% 56% 6% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 74 % av de som er brukere av tjenesten og 38 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 56 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarfordeling 22% 19% 15% 8% 4% 5%

21 Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten? ,4 3,3 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,3 4,1 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 4% Svarfordeling - inntrykk 21% 31% 47% 75% 22% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 75 % av de som er brukere av tjenesten og 31 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 47 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget når man ser på de som bruker tjenesten og tjenestens omdømme er noe bedre i Søndre Land enn hos de vi sammenligner med. Svarfordeling 30% 24% 20% 10% 5% 6% 10% 16% 13% 0%

22 Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten? ,4 4,3 4,2 4,1 Gjennomsnittlig tilfredshet Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 2% Svarfordeling - inntrykk 22% 39% 47% 75% 13% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 75 % av de som er brukere av tjenesten og 39 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 47 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer på nivå med sammenligningsgrunnlaget. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarfordeling 21% 21% 16% 12% 3% 3%

23 Hvor fornøyd er du med biblioteket? ,2 Gjennomsnittlig tilfredshet 4,3 4,5 Søndre Land - erfaring Søndre Land - inntrykk Landet - erfaring Landet - inntrykk Svarfordeling - erfaring 1% 7% Svarfordeling - inntrykk 26% 92% 4% 71% Spørsmål om tjenestene er egentlig to spørsmål, avhengig av om respondenten svarer ja eller nei på spørsmålet om han/hun eller nære familiemedlemmer har benyttet seg av tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. Dette spørsmålet inngår i temaet tjenester fra kommunen brukererfaring, og tjenester fra kommunen inntrykk. Andelen som er en grad av fornøyd er 92 % av de som er brukere av tjenesten og 26 % hvis man ser på svarene fra ikke-brukere. "Vet ikke" andelen på 71 % bidrar til å øke feilmarginen. Det er innbyggere som ikke bruker tjenesten som svarer "vet ikke". Brukere av tjenesten er signifikant mer fornøyd enn ikke brukere. Tjenesten scorer bedre enn sammenligningsgrunnlaget. Svarfordeling 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 26% 5% 2% 3% 1%

24 Spørsmål om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet. Næring og arbeid Muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 3 0,8 Mulighet til å etablere egen virksomhet i din kommune 2,6 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Transport og tilgjengelighet i kommunen Standard på veier og gater 2,3 0,6 tilrettelegging for fotgjengere tilrettelegging for syklister 2,8 2,6 0,6 0,7 Kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,3 0,5 Kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,5 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Miljø i kommunen Kvaliteten på drikkevannet 4,7 5,2 Muligheten for sortering av avfall Henting av husholdningsavfall Luftkvaliteten Støynivå der du bor 5 4,8 4,9 4,5 5,3 5,3 5 5, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land 23

25 Klima og energi Kommunens innsats for å møte klimautfordringene 3,6 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Natur, landskap og friluftsliv Tilrettelegging for friluftsliv 4,5 0,2 Hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet 4,1 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Levekår Oppvekstmiljø for barn og unge Kommunen som bosted for eldre 4,5 4,2 4,4 4,4 Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 3,8 3,8 Naboskap og sosialt fellesskap 4,6 4, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Servicetilbudet Tilbudet av kafeer, resturanter, uteliv 2,4 1,2 Bank, post og forsikring 2,9 1,3 Butikktilbudet 4 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 24

26 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen Møteplasser der du kan treffe andre 4 0,2 Folkeliv og aktivitet i kommunen 3,4 0,5 Ryddighet og renhold på offentlige steder 4 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Boligtilbudet Muligheten for å skaffe seg leilighet Muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus Muligheten for å skaffe seg tomt 3,1 3,8 4,2 4,2 3,9 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Kultur og idrett Kulturtilbudet i kommunen 4,1 0,2 Muligheten til å delta i idrett 4,5 0,2 Muligheten til å delta i andre fritidsaktiviteter 4,1 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 25

27 Utbygging og utvikling Utviklingen av kommunesenteret 3,6 3,3 Utviklingen av andre tettsteder i kommunen 3 3,5 Næringsutviklingen 2,6 3,3 Bevaring av dyrket mark Ivaretaking av friluftsområder Leke- og aktivitetsområder 3,9 3,9 4,2 4,1 3,8 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 5,1 4, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Kommunen som bosted Området der du bor 5 0,1 Å bo i kommunen 4,2 0,5 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune 3,9 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet 26

28 Møte med din kommune Hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter Hvordan folkevalgte løser lokale utfordringer 3,1 3 0,2 0,2 Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger 2,8 0,2 Hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet 2,9 0,2 Serviceinntillingen hos de ansatte i kommunen 3,7 0,3 Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål Informasjonen fra kommunen 3,5 3,6 0,3 0, Snitt tilfredshet Søndre Land Snitt tilfredshet landet Tillit Har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste 3,8 3,6 Har du tillit til at kommunen behandler like saker likt 3,3 3,2 Har du tillit til at kommunen følger lover og regler Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land Helhetsvurdering Tror du kommunen din har godt omdømme 3, Snitt tilfredshet landet Snitt tilfredshet Søndre Land 27

29 Vedlegg: Brevet som fulgte undersøkelsen og undersøkelsens papirversjon 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport Innbyggerundersøkelsen 2013 Hovedrapport August 2013 2 3 Innhold 1. Sammendrag...4 Generelt...4 Oppsummering...4 2. Innledning...5 3 Hovedfunn...6 3. Representativitet - analyse av bakgrunnsvariabler...7

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Presentasjon KST 1.05. Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47 Kryssing bruker.xls inneholder inntrykket av kommunens tjenester etter om respondenten tjenesten eller ikke. Dette er en kombinasjon av to spørsmål, det er ett spørsmål for de som tjenesten og ett annet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Detaljer

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Hva viser resultatene fra Innbyggerundersøkelsen 2009 og Lokaldemokratiundersøkelsen 2010? Hvilke lokaldemokratiske utfordringer har Grimstad og hvordan kan lokaldemokratiet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer