Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013"

Transkript

1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side

2 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side

3 Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedområder: Kommunens omdømme som tjenesteleverandør Kommunen som bosted Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer Verktøy: Innbyggerundersøkelsen i Bedrekommune.no Sammenligne over tid, og med andre Undersøkelsen er anonym Side 3

4 De første resultatene Antall svar : Svarprosent 39 % Ca 540 har benyttet anledningen til å skrive kommentarer i fritekstfeltet. I alt 38 sider... Helhetsvurdering: Tror du kommunen din har godt omdømme? Snittverdi 4,0 35 % Helhetsvurdering: Tror du kommunen din har godt omdømme? 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % I svært liten grad I liten grad I litt liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke Side 4

5 Sammenligning - omdømme 6,0 Helhetsvurdering: Tror du kommunen din har godt omdømme? 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gj.snitt Kongsberg Gj.snitt 2013 Gj.snitt 2012 Gj.snitt 2011 Gj.snitt 2011 kom.gr 13 Side 5

6 Bakgrunnsvariabler - representativitet Kjønnsfordeling 70,0 % 60,0 % 64,5 % 50,0 % 40,0 % 50,5 % 49,5 % 30,0 % 35,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Aldersfordeling Undersøkelsen Faktisk 60,0 % Mann Kvinne 50,0 % 40,0 % 49,9 % 45,9 % 30,0 % 36,4 % 20,0 % 28,4 % 21,8 % 10,0 % Utdanningsnivå 0,0 % 17,7 % 60,0 % Undersøkelsen Faktisk 50,0 % år år 67 år og eldre 40,0 % 48,4 % 30,0 % 39,1 % 40,8 % 33,1 % 20,0 % 26,1 % 10,0 % 12,5 % 0,0 % Undersøkelsen Faktisk Grunnskole Videregående utdanning Universitet/høyskole Side 6

7 Tjenestetilbudet erfaring og inntrykk Erfaringer og inntrykk av kommunens tjenester Servicetorget 4,6 4,0 Internettbaserte tjenester Barnehagetjenesten Grunnskolen Fritidstilbudet til ungdom Hjemmehjelpstjenesten Hjemmesykepleietjenesten Heldøgns omsorgstjeneste Fastlegetjenesten Legevakttjenesten Bibliotek Gjennomsnitt 3,8 4,1 4,4 4,9 4,2 4,7 3,7 3,7 3,8 3,7 4,1 4,0 4,6 4,4 4,4 4,7 4,8 4,5 4,5 4,5 4,6 5,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Erfaring (brukere) Inntrykk (ikke-brukere) Side 7

8 Sammenligning tjenester erfaring 6,0 Erfaring med tjenestetilbudet 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Side 8 Gj.snitt Kongsberg Gj.snitt 2013 Gj.snitt 2012 Gj.snitt 2011 Gj.snitt 2011 kom.gr 13

9 Sammenlikning tjenester - omdømmegap 1,2 Tjenestetilbudet - omdømmegap 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 Gj.snitt Kongsberg Gj.snitt 2013 Gj.snitt 2012 Gj.snitt 2011 Gj.snitt 2011 kom.gr 13 Side 9

10 Tjenester - fritekstkommentarer Hva kommunen har lykkes med: Oppvekst: tenkes langsiktig og bygges nye skoler, god barnehagedekning. Pleie og omsorg: samhandlingsreformen, hjemmesykepleie, Skinnarberga helsehus. Tilrettelegging for fysisk aktivitet: Svømmehallen. Hva kommunen ikke har lykkes med: Side 10 Oppvekst : Bærekraftig skolestruktur, feriestengt SFO, forebygging av frafall i videregående. Pleie og omsorg: Kapasitet / tilgang til sykehjemsplasser, hjemmehjelptjenesten. Sykehuset.

11 Kommunen som bosted Kommunen som bosted: Gjennomsnittlig tilfredshet per tema Næring og arbeid 4,2 Transport og tilgjengelighet i kommunen 3,3 Miljø i kommunen 5,1 Klima og energi 3,7 Natur og landskap og friluftsliv 4,5 Levekår Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Servicetilbudet 3,8 4,1 4,2 Boligtilbudet 3,2 Kultur og idrett 4,4 Utbygging og utvikling 3,6 Trygghet Kommunen som bosted 4,9 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 11

12 Kommunen som bosted Sammenligning med andre 6,0 Kommunen som bosted 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gj.snitt Kongsberg Gj.snitt 2013 Gj.snitt 2012 Gj.snitt 2011 Gj.snitt 2011 kom.gr 13 Side 12

13 Kommunen som bosted 1 Næring og arbeid (4,2) Muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? 4,6 Muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 3,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 13

14 Kommunen som bosted 2 Transport og tilgjengelighet i kommunen (3,3) standard på veier og gater? 2,8 tilrettelegging for fotgjengere? 3,5 tilrettelegging for syklister? 3,6 kollektivtilbudet innenfor kommunen? 2,9 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 3,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 14

15 Transport og tilgjengelighet - fritekstkommentarer Hva kommunen har lykkes med: Sykkel: tilrettelegging for syklister, sykkelvei over Gomsrud, Bølgen. Transport: E134, rundkjøring sykehuskrysset Hva har kommunen ikke lykkes med: Infrastruktur sykkel: mangler sammenhengende sykkelstier i sentrum, farlige løsninger. Infrastruktur transport og vei, kollektivtrafikk: manglende veivedlikehold, dårlig kollektivtilbud, få og dyre parkeringsplasser. Distrikt: dårlig kollektivtilbud helg og kveld, Skollenborg stasjon. Side 15

16 Kommunen som bosted 3 Miljø i kommunen (5,1) kvaliteten på drikkevannet? 5,3 muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? henting av husholdningsavfall? 4,9 4,9 luftkvaliteten? 5,3 støynivået der du bor? 5,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 16

17 Kommunen som bosted 4 Klima og energi (3,7) kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 3,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 17

18 Kommunen som bosted 5 Natur og landskap og friluftsliv (4,5) tilrettelegging for friluftsliv? 4,8 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 4,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 18

19 Kommunen som bosted 6 Levekår (4,1) oppvekstmiljøet for barn og unge? 4,5 kommunen som bosted for eldre? 3,9 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 3,4 naboskap og sosialt fellesskap? 4,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 19

20 Kommunen som bosted 7 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen (3,8) møteplasser der du kan treffe andre? 3,8 folkeliv og aktivitet i kommunen? 3,7 ryddighet og renhold på offentlige steder? 3,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 20

21 Kommunen som bosted 8 Servicetilbudet (4,2) tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 3,8 bank, post og forsikring? 4,3 butikktilbudet? 4,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 21

22 Kommunen som bosted 9 Boligtilbudet (3,2) muligheten for å skaffe seg leilighet? 3,6 muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 3,4 muligheten for å skaffe seg tomt? 2,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 22

23 Kommunen som bosted - fritekstkommentarer Hva kommunen har lykkes med: Tomteutvikling og utbyggingsområder: Endelig økt tilgang på nye boligområder og tomter, både leiligheter i sentrum og boligfelt utenfor. Hva har kommunen ikke lykkes med: Boliger: mangel på tomter og boliger generelt, høye priser, billige boliger for unge og førstegangsetablere. Distriktene: tilrettelegging for boligbygging Side 23

24 Kommunen som bosted 10 Kultur og idrett (4,4) kulturtilbudet i kommunen? 4,1 muligheten til å delta i idrett? 4,7 andre fritidsaktiviteter? 4,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 24

25 Kultur og idrett - fritekstkommentarer Hva kommunen har lykkes med: Kultur: Festivaler, Energimølla, forventninger til kulturhus Tilrettelegging for fysisk aktivivet: Svømmehallen, kunstgressbaner Side 25

26 Kommunen som bosted 11 Utbygging og utvikling (3,6) utviklingen av kommunesenteret? utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,0 3,0 næringsutviklingen? bevaringen av dyrket mark? ivaretakingen av friluftsområder? leke- og aktivitetsområder? 4,0 3,8 4,0 3,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 26

27 Utbygging og utvikling - fritekstkommentarer Hva kommunen har lykkes med: Sentrumsutvikling: KKP, revitalisere Vestsida, rehabilitering av Magasinparken, oppussing av Nybrua og Bergseminaret, Knutepunktet, blomster, sitteplasser og julegater. Næringsutvikling: teknologiparken. Tomteutvikling og utbyggingsområder. Side 27

28 Utbygging og utvikling - fritekstkommentarer Hva har kommunen ikke lykkes med: Sentrumsutvikling byplanlegging: mangler helhetlig byutvikling, et feilgrep å fortette sentrum, bidrar ikke til nyetablering og utvikling av næringsvirksomhet. Sentrumsutvikling flerbrukskryss: pengebruk, funksjonalitet Sentrumsutvikling KKP: klønete håndtering, prestisjesak, bekymring for byen og Vestsida. Distriktene: boligbygging utenfor bykjernen. Side 28

29 Kommunen som bosted 12 Trygghet (4,9) Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 4,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 29

30 Kommunen som bosted 13 Kommunen som bosted (4,8) området der du bor? 5,1 å bo i kommunen? 4,6 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 4,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 30

31 Demokrati og deltakelse Demokrati og deltakelse: Gjennomsnitt per tema Tillit 3,2 Møte med din kommune 3,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 31

32 Sammenligning hovedområdene 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Demokrati og deltakelse 0,0 Møte med din kommune Tillit Gj.snitt Kongsberg Gj.snitt 2013 Gj.snitt 2012 Gj.snitt 2011 Gj.snitt 2011 kom.gr 13 Side 32

33 Demokrati og deltakelse 1 Møte med din kommune (3,0) hvordan folkevalgte lytter hvordan folkevalgte løser lok. utfordringer mulighet til å påvirke kom. beslutninger følger opp det som er lovet 2,5 2,6 2,4 2,6 serviceinnstillingen hos de ansatte i kom. hjelp/svar på spørsmål informasjon fra kommunen 3,5 3,4 3,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 33

34 Møte med din kommune - fritekstkommentarer Hva har kommunen ikke lykkes med: Innbyggerdialog politikere og demokrati: Lytter ikke til befolkningen, politisk uro, ingen felles front. KKP prestisjeprosjekt som prioriteres framfor tjenestetilbud. Manglende beslutningsevne ifm boligetablering. Side 34

35 Demokrati og deltakelse 2 Tillit (3,2) tillit til at politikerne arb. for befolkn. beste 3,1 tillit til at like saker behandles likt 2,9 tillit til at lover og regler følges 3,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Side 35

36 Tillit - fritekstkommentarer Hva har kommunen ikke lykkes med: Innbyggerdialog administrasjon og etterrettelighet: Politikere og administrasjon har ikke felles mål, svekket tiltro til at vedtak følges opp, er saksbehandling og beslutningsgrunnlag gode nok? Innbyggerdialog politikere og demokrati: Svekket tillit, lytter ikke til befolkningen, politisk uro, ingen felles front. Side 36

37 Sammenligning - enkeltspørsmålene 6,0 Demokrati og deltakelse 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gj.snitt Kongsberg Gj.snitt 2013 Gj.snitt 2012 Gj.snitt 2011 Gj.snitt 2011 kom.gr 13 Side 37

38 Forslag til forbedringer Boliger (4) Fritid (22) Infrastruktur Kollektivtilbud (22) Trafikksikkerhet (10) Veier, sykkelvei, gangvei (8) Innbyggerdialog (14) Side 38

39 Forslag til forbedringer forts. Omdømme (5 ) Sentrumsutvikling Handel (3) Møteplasser (6) Tjenestetilbud Nettjenester (2) Oppvekst (6) Teksnisk (24) Øvrig (5) Side 39

40 Hovedfunn Dialogen med innbyggerne Omdømmegapet er større enn hos de vi sammenligner oss med Sentrumsutvikling KKP og fellesbrukskryss Infrastruktur sykkelstier, vedlikehold og brøyting Sentrum distrikter; Kollektivtilbud og boliger utenfor sentrum Boligtilbudet tilgang og pris Side 40

41 Videre arbeid Ferdigstille rapport Rådmannen vurderer oppfølgingsområder Sak til formannskap og kommunestyre etter sommerferien Side 41

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer