Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014"

Transkript

1 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i januar 2015

2 2

3 1. Innledning Gjennomføring av undersøkelsen Selve undersøkelsen Bakgrunnsopplysninger Svarfordeling fordelt på kjønn (prosent) Svarfordeling fordelt på alder (prosent) Svarfordeling fordelt på fullført utdanning (prosent) Svarfordeling fordelt på antall personer i husstanden (prosent) Svarfordeling fordelt på skolekrets Kommunens samlede skår Tjenester fra kommunen Tjenester fra kommunen - bruker Tjenester fra din kommune inntrykk Kommunen som bosted Næring og arbeid Transport og tilgjengelighet i kommunen Klima og energi Natur og landskap og friluftsliv Levekår Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Servicetilbudet Boligtilbudet Kultur og idrett Utbygging og utvikling Trygghet Kommunen som bosted Demokrati og deltakelse Møte med din kommune Tillit Helhetsvurdering Sammenlikning med andre kommuner Tilleggsspørsmål Innbyggernes opplevelser På hvilke områder har kommunen lyktes de siste to årene? På hvilke områder har kommunen ikke lyktes de siste to årene? Konkrete forslag til forbedringer...17 Foto side 1: Morten Eken 3

4 1. Innledning I K-sak 3/12 ble resultatene fra innbyggerundersøkelsen høsten behandlet. I samme sak ble det fattet vedtak om at det skulle gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse i Undersøkelsen ble også denne gang gjennomført via bedrekommune.no. Dette er en nettportal utviklet av Kommuneforlaget i samarbeid med KS. ene er de samme som i undersøkelsen fra. I tillegg har vi i samarbeid med Næringsråd lagt inn noen spørsmål om handel og handlevaner. I 2014 var det 23 kommuner i tillegg til som gjennomførte den samme undersøkelsen. Av våre nabokommuner er Jevnaker den nærmeste. Jevnaker gjennomførte også undersøkelsen i. Av andre sammenlignbare kommuner er Gjerdrum i samme kommunegruppe som (kommunegruppe 8). 2. Gjennomføring av undersøkelsen Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 4. november til 1. desember Det ble sendt spørreskjemaer til 2500 av kommunens innbyggere over 18 år. Evry AS foretok et uttrekk fra folkeregistret over hvem som fikk invitasjon til å delta i undersøkelsen. Ved uttrekket ble det gjort et forholdsmessig utplukk fordelt på de 5 skolekretsene i kommunen. Da undersøkelsen var ferdig hadde det kommet inn 618 svarskjemaer, noe som gir en svarprosent på 24,72 %. Gjennomsnittlig svarprosent for landet var på 17 %. I sendte vi ut 2000 brev og fikk 607 svar, dette tilsa en svarprosent på 30,35. Årsaken til den prosentvise nedgangen kan skyldes at vi denne gangen ikke sendte ut spørreskjemaet på papir, men oppfordret til å svare over internett. De som ønsket det tok kontakt med oss og fikk spørreskjemaet tilsendt i papir. Mens vi i registrerte inn 336 skjemaer manuelt var det kun 15 manuelle innregistreringer i Selve undersøkelsen 3.1 Bakgrunnsopplysninger Undersøkelsen starter med noen bakgrunnsspørsmål hvor innbyggerne blir spurt om kjønn, alder, utdanning, antall personer i husstanden, type bolig og botid i kommunen Svarfordeling fordelt på kjønn (prosent) Svarene for 2014 viser omtrent den samme svarfordelingen på kjønn som 4

5 undersøkelsen i Svarfordeling fordelt på alder (prosent) Tabellen viser at også svarfordelingen på alder er veldig lik. Det er en liten økning i svar blant den yngste og eldste aldersgruppa Svarfordeling fordelt på fullført utdanning (prosent) Av grunndataene ser vi at det er flere av de som har svart i 2014 som har høyere utdannelse enn grunnskole sammenliknet med undersøkelsen Svarfordeling fordelt på antall personer i husstanden (prosent) 5

6 Når det gjelder antall personer i husstanden bor 16,2 % av de som har svart alene, 48,5 % er to og 35,2 % er flere enn to. Dette er omtrent den samme svarfordelingen som i. 80,7 prosent av de som har svart på undersøkelsen bor i enebolig (81,7 % i ). Når det gjelder eierforhold så eier 91,5 % av de som svarte sin egen bolig (92,3 % i ). 78,8 % har bodd 15 år eller mer i kommunen (78,5 % i ) og 94,5 % er født i (95,9 % i ) Svarfordeling fordelt på skolekrets Skolekrets Respondenter Svar Svarprosent Totalt Kommunens samlede skår Først skal det foretas en gjennomgang av resultatene ved å se på kommunens samlede skår og deretter for de ulike deltemaene. Vi sammenlikner disse med gjennomsnittet av hva innbyggerne i de 24 kommunene som har gjennomført undersøkelsen i 2014 har svart. I undersøkelsen har innbyggerne på en skala fra 1 til 6 gitt uttrykk for hvor fornøyde/ikke fornøyde de er med de ulike tjenesteområdene i kommune. 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Tjenestene fra din kommune - bruker Tjenester fra din kommune - inntrykk t 2014 t 2014 Høyest kommune 2014 t Lavest kommune ,6 4,6 5,5 3,7 4,6 4,2 4,2 5,0 3,6 4,2 Næring og arbeid 3,6 3,6 4,5 2,8 3,5 Transport og tilgjengelighet i kommunen 3,3 3,1 3,9 2,3 3,4 Miljø i kommunen 5,2 5,1 5,5 4,4 4,9 Klima og energi 3,8 3,7 4,4 3,3 3,8 Natur og landskap og friluftsliv 4,8 4,5 5,1 4,1 4,7 Levekår 4,4 4,3 5,2 3,8 4,3 6

7 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor t 2014 t 2014 Høyest kommune 2014 t Lavest kommune ,1 4,0 4,8 3,3 4,0 Servicetilbudet 4,1 4,0 5,4 2,8 4,2 Boligtilbudet 4,2 4,0 4,8 3,0 4,1 Kultur og idrett 4,7 4,4 5,3 3,3 4,8 Utbygging og utvikling 3,9 3,7 4,8 3,0 3,9 Trygghet 5,1 5,1 5,4 4,7 5,0 Kommunen som bosted 4,9 4,8 5,4 4,1 5,0 Møte med din kommune 3,6 3,4 4,9 2,9 3,5 Tillit 3,8 3,7 4,4 3,1 3,9 Helhetsvurdering 4,3 4,0 5,2 3,1 4,5 t totalt 4,3 4,1 5,0 3,4 4,2 Innbyggerne i gir sin kommune et snitt på 4,3. Dette er 0,2 bedre enn landsgjennomsnittet og 0,1 bedre enn undersøkelsen i. 7

8 t t t t t t t t servicetorget? 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,9 4,8 5,0 de internettbaserte tjenestene? 4,2 4,1 4,2 4,0 4,3 4,3 4,3 4,6 barnehagetjenesten? 4,6 4,9 3,6 5,2 4,5 4,8 4,7 5,1 grunnskolen? 4,4 4,5 4,2 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 fritidstilbudet til ungdom? 4,7 4,6 4,6 4,4 4,8 4,7 4,8 4,7 hjemmehjelpstjenesten? 4,5 4,5 3,9 4,1 4,7 4,6 4,8 4,1 hjemmesykepleietjenesten? 5,0 4,8 4,8 4,6 5,3 5,1 5,0 4,8 heldøgns 4,9 4,5 4,5 3,8 5,3 5,2 5,1 4,5 omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? fastlegetjenesten? 4,7 4,8 4,5 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 legevakttjenesten? 4,0 4,3 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 bibliotek/bokbussen? 4,9 5,2 4,8 4,9 4,8 5,0 5,0 5,0 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? 4,4 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 t 4,6 4,6 4,3 4,4 4,7 4,7 4,7 4,6 3.3 Tjenester fra kommunen Dersom innbyggeren som mottok spørreskjemaet eller noen i dens nære familie har benyttet tjenesten de siste 12 måneder skulle en svare på hvor fornøyd man var (jfr pkt ), dersom man ikke hadde benyttet tjenesten skulle man svare på hvilket inntrykk man har (jfr pkt ). I tabellene nedenfor er også fordelingen på skolekrets tatt med. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at det hefter noe usikkerhet rundt disse resultatene da antall svar pr krets er noe lavt Tjenester fra kommunen - bruker 8

9 Tabellen viser at brukerne er noe mindre fornøyde med servicetorg, internettbaserte tjenester, barnehage og grunnskole nå enn de var i. Når det gjelder hjemmehjelp, hjemmesykepleie og heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjeneste er resultatene bedre enn sist, og like bra eller bedre enn landssnittet. tet for alle disse spørsmålene er det samme som i og likt landet. har dårligst resultat for brukere av tjenesten, i snitt 0,3 dårligere enn snittet for. Særlig gir de dårlige skår på barnehagetjenesten og hjemmehjelpstjenesten Tjenester fra din kommune inntrykk 2014 servicetorget? 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,1 de internettbaserte tjenestene? 4,1 4,0 3,7 4,3 3,8 4,2 4,4 4,1 barnehagetjenesten? 4,5 4,6 4,7 4,2 4,6 4,5 4,5 4,6 grunnskolen? 4,1 4,3 4,1 4,5 4,1 4,1 4,1 4,4 fritidstilbudet til ungdom? 4,0 3,7 4,0 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 hjemmehjelpstjenesten? 4,3 4,3 4,6 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2 hjemmesykepleietjenesten? 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,5 4,4 4,3 heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjenesten? 4,3 4,3 4,1 4,2 4,5 4,2 4,3 3,8 fastlegetjenesten? 4,2 4,1 3,9 3,7 4,6 4,0 4,4 4,3 legevakttjenesten? 3,5 4,1 3,1 3,5 3,5 3,3 3,8 3,6 bibliotek/bokbussen? 4,6 4,5 4,5 4,6 4,4 4,5 4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 De tjenestene som skårer høyest hos innbyggerne som har benyttet tjenesten er hjemmesykepleie, heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjeneste og biblioteket. Disse tjenestene har et samlet skår på hhv. 5, 4,9 og 4,9. Til sammenligning så er inntrykket av disse tjenestene betydelig lavere, hhv. 4,6, 4,3 og 4,6. De som har benyttet tjenestene er altså mer fornøyd enn de som ikke har direkte erfaringer selv. Dette bekrefter det såkalte omdømmegapet. Også gjennomsnittet for bruker av tjenestene og de som bare har et inntrykk spriker mye, mens brukerne av tjenesten gir et snitt på 4,6 så er snittet fra de som ikke selv har erfaringer med tjenestene på 4,2. De tjenestene som har det største omdømmegapet er fritidstilbud til ungdom (0,7), heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjenesten (0,6), fastlegetjenesten (0,5) og legevakttjenesten (0,5). For alle kategoriene gir brukerne høyere skår enn de som bare har et inntrykk. 9

10 3.4 Kommunen som bosted Næring og arbeid t t t t t t t t muligheter til å få arbeid 3,7 3,8 3,8 4,0 3,8 3,5 3,7 3,7 innen rimelig avstand fra hjemmet? muligheter til å etablere 3,5 3,4 3,9 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 egen virksomhet i din kommune? t 3,6 3,6 3,9 3,7 3,6 3,4 3,6 3,5 Mulighetene for å etablere egen virksomhet i anses litt bedre nå enn i. tet for dette temaet er det samme som landet Transport og tilgjengelighet i kommunen t t t t t t t t standard på veier og gater? 3,2 2,9 2,8 3,0 3,4 3,3 3,4 2,9 tilrettelegging for fotgjengere? 3,7 3,5 3,1 3,2 4,1 4,0 3,8 3,3 tilrettelegging for syklister? 3,2 3,2 2,8 2,8 3,4 3,4 3,4 3,0 kollektivtilbudet innenfor 3,1 2,8 2,5 2,4 3,9 3,4 2,9 3,5 kommunen? kollektivtilbudet inn og ut av 3,2 3,3 3,1 3,0 3,8 3,4 2,9 4,3 kommunen? 3,3 3,1 2,9 2,9 3,7 3,5 3,3 3,4 Dette er et tema hvor forandringene fra undersøkelsen i er store. Standard på vei og gater og tilrettelegging for fotgjengere og syklister får bedre skår i 2014, mens kollektivtilbudet skårer markant dårligere enn i. Her er det en nedgang på hele 1,1 poeng. 10

11 3.4.3 Miljø i kommunen kvaliteten på 5,1 5,2 5,2 5,4 5,1 5,1 5,0 4,9 drikkevannet? muligheten for sortering 5,3 5,0 5,3 5,1 5,4 5,3 5,2 5,0 av avfall for gjenvinning? henting av 5,0 4,9 5,1 4,9 5,1 5,1 4,8 4,7 husholdningsavfall? luftkvaliteten? 5,4 5,3 5,3 5,5 5,2 5,4 5,5 5,2 støynivået der du bor? 5,0 5,0 5,2 5,2 4,8 4,9 5,1 4,9 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 4,9 I denne kategorien er det bedre skår innenfor alle områdene sammenliknet med Klima og energi kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 3,8 3,7 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 Her er resultatet likt som i. gir lavest poeng med 3, Natur og landskap og friluftsliv tilrettelegging for friluftsliv? hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 5,0 4,7 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 4,8 4,5 4,2 4,4 4,6 4,7 4,4 4,6 4,5 4,8 4,5 4,6 4,8 4,9 4,7 4,8 4,7 Tilrettelegging for friluftsliv scorer høyt med 5 poeng. Dette er en økning på 0,2 siden Levekår 11

12 oppvekstmiljøet for barn og unge? kommunen som bosted for eldre? kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? ,5 4,5 4,5 4,4 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6 4,1 3,9 3,8 4,0 3,9 4,2 3,8 3,9 3,7 naboskap og sosialt fellesskap? 4,6 4,6 4,5 4,5 4,8 4,5 4,6 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,5 4,3 4,4 4,3 Oppvekstmiljø for barn og unge går tilbake 0,1 mens kommunen som bosted for eldre er 0,4 poeng bedre enn i og kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner har en forbedring 0,2 poeng Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i kommunen? ryddighet og renhold på offentlige steder? 3,8 3,8 3,7 3,8 4,1 3,7 3,8 3,7 4,1 3,9 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,0 4,1 4,0 Temaet bomiljø og senterfunksjoner har en liten økning på 0,1 poeng fra Servicetilbudet tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? bank, post og forsikring? 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3 3,0 4,4 4,2 4,4 4,2 4,6 4,2 4,5 4,5 butikktilbudet? 4,6 4,3 4,9 4,5 4,8 4,6 4,4 4,9 12

13 4,1 4,0 4,2 4,0 4,2 4,0 4,1 4,2 Tilbud av kafeer, restauranter og uteliv er 0,3 bedre enn i, men 0,3 lavere enn snittet for. Butikktilbudet er dårligere enn i, men bedre enn landssnittet Boligtilbudet muligheten for å skaffe seg leilighet? 4,1 3,8 3,8 4,1 4,4 3,8 4,1 4,1 muligheten for å skaffe seg 4,5 4,2 4,3 4,3 4,7 4,3 4,5 4,3 enebolig/rekkehus? muligheten for å skaffe seg tomt? 4,0 3,9 4,0 3,8 4,4 3,8 4,1 3,9 4,2 4,0 4,0 4,1 4,5 4,0 4,2 4,1 Muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus er bedre enn i, ellers er resultatene bedre enn landet og snittet er 0,1 bedre enn i Kultur og idrett kulturtilbudet i kommunen? 4,6 4,3 4,5 4,7 4,7 4,5 4,8 4,8 muligheten til å delta i idrett? 5,0 4,7 4,8 5,1 4,9 4,9 5,0 4,9 andre fritidsaktiviteter? 4,6 4,3 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 4,4 4,6 4,8 4,7 4,6 4,8 4,8 Kulturtilbudet scorer litt dårligere enn i, men bedre enn landet Utbygging og utvikling 13

14 utviklingen av kommunesenteret? 3,8 3,5 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 utviklingen av andre tettsteder/boområder i 3,9 3,5 3,9 4,0 3,9 3,7 3,9 4,0 kommunen? næringsutviklingen? 3,3 3,3 3,2 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 bevaringen av dyrket mark? 4,1 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 4,2 4,0 ivaretakingen av friluftsområder? 4,4 4,2 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 leke- og aktivitetsområder? 4,0 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 Tabellen viser at snittet er det samme som i Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,2 5, Kommunen som bosted området der du bor? 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 5,0 5,2 5,2 å bo i kommunen? 4,9 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 4,7 4,4 4,5 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,8 5,0 5,0 «Kommunen som bosted» får et snitt på 4,9, dette er 0,1 dårligere enn i, men bedre enn landet. 14

15 3.5 Demokrati og deltakelse Møte med din kommune hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,3 3,6 3,4 synspunkter? hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 utfordringer? muligheten for å påvirke kommunale 3,1 3,0 3,0 3,3 3,0 3,1 3,2 3,0 beslutninger? hvordan kommunen følger opp det som er 3,4 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 blitt lovet? serviceinnstillingen hos de ansatte i 4,0 4,0 3,8 4,1 3,8 4,1 4,2 4,1 kommunen? hvor raskt du får hjelp/svar på dine 3,8 3,8 3,6 3,9 3,6 3,9 4,0 3,7 spørsmål? informasjonen fra kommunen/bydelen? 3,8 3,7 3,6 3,9 3,8 3,9 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 3,6 3,7 3,5 Her er resultatene 0,2 bedre enn landet og i snitt 0,1 bedre enn i. Det er en forbedring på 0,2 på spørsmålet om hvordan kommunen følger opp det som har blitt lovet Tillit har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 3,9 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 3,5 15

16 har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 4,2 4,0 3,9 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 t 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Her er resultatene i snitt 0,1 dårligere enn i Helhetsvurdering Tror du kommunen din har godt omdømme? 4,3 4,0 4,2 4,3 4,3 4,1 4,3 4,5 t t t Jevnaker t Gjerdrum Tjenestene fra din kommune - bruker 4,6 4,6 4,5 4,7 4,6 Tjenester fra din kommune - inntrykk 4,2 4,2 4,3 4,4 4,2 Næring og arbeid 3,6 3,6 3,5 3,9 3,5 Transport og tilgjengelighet i kommunen 3,3 3,1 3,0 3,2 3,4 Miljø i kommunen 5,2 5,1 5,1 4,7 4,9 Klima og energi 3,8 3,7 4,0 3,7 3,8 Natur og landskap og friluftsliv 4,8 4,5 4,5 4,9 4,7 Levekår 4,4 4,3 4,3 4,6 4,3 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor 4,1 4,0 3,8 4,4 4,0 Servicetilbudet 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 Boligtilbudet 4,2 4,0 4,4 3,9 4,1 Kultur og idrett 4,7 4,4 4,3 4,9 4,8 Utbygging og utvikling 3,9 3,7 3,8 4,1 3,9 Trygghet 5,1 5,1 5,1 5,2 5,0 Kommunen som bosted 4,9 4,8 4,7 5,3 5,0 Møte med din kommune 3,6 3,4 3,6 3,8 3,5 Tillit 3,8 3,7 4,0 4,0 3,9 Helhetsvurdering 4,3 4,0 4,2 4,9 4,5 t totalt 4,3 4,1 4,2 4,4 4,2 kommune har i økonomiplanen et mål om å oppnå forbedret score på omdømme i Dette målet er ikke nådd da resultatet for 2014 er 0,2 dårligere enn i. har 0,3 poeng bedre enn landssnittet. 3.6 Sammenlikning med andre kommuner I tabellen nedenfor er det tatt inn resultater fra kommunene Jevnaker og Gjerdrum som begge har gjennomført undersøkelsen i

17 I snitt skiller det bare 0,1 poeng mellom og Jevnaker og Gjerdrum. Jevnaker har bedre score enn innenfor «tjenester inntrykk», «klima og energi», «boligtilbud» og «tillit». I de øvrige temaene er det som får høyest score. Gjerdrum, som er i samme kommunegruppe som, scorer bedre enn innenfor flere av kategoriene. Særlig under helhetsvurdering/omdømme er forskjellen stor, hele 0,6 poeng. I snitt totalt skiller det ikke mer enn 0,1 poeng mellom og Gjerdrum 4. Tilleggsspørsmål Under dette punktet vises det til rapporten fra Næringsråd (vedlagt). Tabellen nedenfor viser fordelingen pr skolekrets under spørsmål 1; Hvor fornøyd er du med butikker og servicefunksjoner i? Fordelingen på skolekrets for de to siste tilleggsspørsmålene er p.t. ikke klare. 5. Innbyggernes opplevelser Avslutningsvis i undersøkelsen var det anledning til å bruke egne ord for å uttrykke på hvilke områder kommunen har lyktes, hva kommunen ikke har lyktes med og forslag til forbedringer. Veldig mange har benyttet seg av denne muligheten til å uttrykke egne opplevelser og komme med forslag. Nedenfor er det laget en punktvis opplisting over de mest vanlige kommentarene. Alle kommentarene vil i sin helhet bli gjennomgått i rådmannens ledergruppe. 5.1 På hvilke områder har kommunen lyktes de siste to årene? Bygging av gang/sykkelveier 17

18 Nytt renseanlegg Turstier og skiløyper Kulturtilbud God tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter Godt idrettstilbud I gang med prosessen rundt sentrum Bedre nettside Boligutbygging Eldreomsorg Frisklivsentralen 5.2 På hvilke områder har kommunen ikke lyktes de siste to årene? Kollektivtilbudet Veivedlikehold Byggesaksbehandling For lite ressurser til skole For stort fokus på sammenlignet med resten av kommunen Barnevernet Tilrettelegging for næringsutvikling Dårlig kollektivtilbud er det temaet som har fått flest merknader. På noen av områdene er det mange som mener at kommunen har lyktes bra, mens det også er noen som har trukket fram dette som områder hvor kommunen ikke har lyktes, eller har forslag til forbedringer. 5.3 Konkrete forslag til forbedringer Utbedre skoleveier; flere gang- og sykkelveier, flere fotgjengeroverganger Bevare grøntområdet i Nord Bedre kollektivtilbudet, bl.a. med flere togstopp i kommunen Flere barnehager 18

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47 Kryssing bruker.xls inneholder inntrykket av kommunens tjenester etter om respondenten tjenesten eller ikke. Dette er en kombinasjon av to spørsmål, det er ett spørsmål for de som tjenesten og ett annet

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Hva viser resultatene fra Innbyggerundersøkelsen 2009 og Lokaldemokratiundersøkelsen 2010? Hvilke lokaldemokratiske utfordringer har Grimstad og hvordan kan lokaldemokratiet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Februar 2015 Sluttrapport. Innbyggjarundersøking 2014

Februar 2015 Sluttrapport. Innbyggjarundersøking 2014 Februar 2015 Sluttrapport Innbyggjarundersøking 2014 2 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Gjennomføring... 5 3. Respons... 5 4. Grunndata... 6 5. Hovudutdrag av svar... 9 6. Ulike delresultat... 11 7. Delresultat

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Nesodden kommune 2016

Innbyggerundersøkelsen Nesodden kommune 2016 Innbyggerundersøkelsen Nesodden kommune 6 Utgave..7 Innholdsfortegnelse. Innledning.... Hovedfunn i rapporten og bemerkninger.... Kommunen som tjenesteutøver..... Tjenestene fra kommune erfaring som bruker.....

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1.

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1. Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Innbyggerundersøkelsen TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Vurdering av bostedskommunen Vurdering av bostedskommunen

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Innbyggerundersøkelsen Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Hvorfor Innbyggerundersøkelsen? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Ole Ragnar Langen. Brukerundersøkelse i Løten kommune

Ole Ragnar Langen. Brukerundersøkelse i Løten kommune Ole Ragnar Langen Brukerundersøkelse i Løten kommune Høgskolen i Hedmark Notat nr. 6 2000 Online-versjon Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra notatet i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2016 RAPPORT

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2016 RAPPORT INNBYGGERUNDERSØKELSE 2016 RAPPORT Sammendrag Nes kommune gjennomfører for andre gang innbyggerundersøkelsen. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av KS, som også flere andre

Detaljer