[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE Storfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune"

Transkript

1 [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune

2 Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester...4 Tabell 1b oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester...4 Totaloversikt over tilbakemeldinger på kommunale tjenester...5 Tabell 1 c detaljtabell over tilbakemeldinger...5 Tilfredshet basert på hvorvidt respondenten oppgir å ha barn under 18 år eller ikke...6 Tabell 2 Tilfredshet hos respondenter med eller uten barn under 18 år...6 Tilfredshet basert på bosted...6 Tabell 3a tilfredshet etter bostedsvariabel...6 Tabell 3b tilfredshet etter bostedsvariabel...7 Næring...7 Tabell 4 Næring...7 Transport og tilgjengelighet...8 Tabell 5 transport og tilgjengelighet...8 Natur, landskap og friluftsliv...9 Tabell 6 - natur, landskap og friluftsliv...9 Å leve i Storfjord kommune...1 Tabell 7a å leve i Storfjord kommune...1 Tabell 7b å leve i Storfjord kommune...1 Botilbud og boligbygging...11 Tabell 8 botilbud og boligbygging...11 Kommunen som bosted...11 Tabell 9 kommunen som bosted...11 Kommunen som bosted sett opp mot bosted i kommunen...12 Tabell 1 kommunen som bosted sammenlignet med hvor respondentene bor...12 Flytte til Storfjord kommune...13 Tabell 11 vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord?...13 Tabell 12 vurderer du å flytte fra Storfjord kommune?...13 Tabell 13 anbefale å bo/flytte basert på botid i kommunen...14 Service og informasjon fra kommunen

3 Tabell 14 service og informasjon...14 Service og informasjon sett i forhold til kjønn...15 Tabell 15 service og informasjon sammenlignet med kjønnsvariabel...15 Møtet med folkevalgte:...15 Tabell 16 møtet med folkevalgte...15 Tabell 17 tillit fra innbyggere til folkevalgte...16 Tillit til kommunen...16 Tabell 18 tillit til kommunen...16 Tillit sett i forhold til bosted:...17 Tabell 19 tillit sett i forhold til bostedsvariabel...17 Tillit sett i forhold til kjønn...17 Tabell 2 tillitt sett i forhold til kjønnsvariabel...17 Innledning Gjennomføring av innbyggerundersøkelse er viktig for å få en statusrapport om hva innbyggerne mener om kommunal tjenesteproduksjon og øvrige aspekter ved å bo i en kommune. Storfjord kommune er ikke tilsluttet større programmer som bedre kommune eller tilsvarende for å gjennomføre innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen ble utarbeidet av medarbeidere i kommunen, og det ble bedt om råd fra andre kommuner for å sikre gode og validerte spørsmål så langt som mulig, selv om kommunen ikke benyttet seg av en standardisert løsning. Det var et ønske om at undersøkelsen skulle ta for seg overordnede tilbakemeldinger, den må altså ikke forveksles med en brukerundersøkelse om kommunale tilbud. Sammendrag Svarprosenten på undersøkelsen er lav, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er likevel mulig å tolke noen tendenser av undersøkelsen, og disse kan være nyttig for kommunens videre arbeid med forbedrings- og bevaringsområdene i kommunen. Respondentene gir uttrykk for å være rimelig fornøyd med de kommunale tjenestene, det er imidlertid forholdsvis stort spenn fra kulturskolen som skårer best samlet sett med et vektet gjennomsnitt på 1,72 til barneverntjenesten i Storfjord som skårer dårligst med 2,86. Det er verdt å minne på at 1 i denne sammenhengen representerer svært godt og 5 svært dårlig. Altså skårer samtlige av kommunens tjenester mellom svært godt og ned mot middels. Etter å ha gått gjennom undersøkelsen ved bruk av bakgrunnsvariabler som bosted, kjønn, hvorvidt man har barn under 18 år m.m. Størst variasjon ses avhengig av bosted. Det er små forskjeller på bakgrunn av eksempelvis kjønn og hvorvidt man har barn under 18 år. 2

4 Gjennomføring Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en elektronisk løsning, open sourceprogramvaren Survey Monkey, for å innhente dataene. Denne metoden har en svakhet i det at man ikke kan utelukke at en eller flere innbyggere har levert flere svar. Den elektroniske versjonen ble publisert på kommunens nettsider og Facebook-sider. I tillegg ble det laget en skriftlig versjon som ble sendt ut til alle kommunens husstander gjennom informasjonsbladet Mangfolderen. Langt de fleste svarene kom inn gjennom nettløsningen. Kommunen har i etterkant registrert svarene som kom inn på papir inn i den elektroniske løsningen. I alt 19 svar kom inn elektronisk og 31 kom inn på papir. Ved en inkurie kom ikke helsesøstertjenesten med på papirversjonen. Ledergruppen i Storfjord kommune satt ned en gruppe som fikk i oppgave å utarbeide spørsmålene til undersøkelsen. Denne bestod av Rita Lofthus (rektor, Hatteng Skole), Marie Kobro (næringsrådgiver) og Stine Jakobsson Strømsø (helse- og omsorgssjef). Undersøkelsen ble ved flere anledninger behandlet i ledermøte og undersøkelsen ble sendt ut i september 214. Innbyggerne hadde to måneder på seg på å besvare undersøkelsen. Innbyggerundersøkelsen tok for seg bakgrunnsvariabler, inntrykk av kommunens tjenestetilbud, næring, transport og tilgjengelighet, å leve i Storfjord, bolig og boligbygging, fasiliteter som bevertningssteder etc, service og informasjon, kommunens tillitsvalgte og tillitt til kommunen. Analysen av innkomne data er gjort av Stine Jakobsson Strømsø på oppdrag for Storfjord kommune. Besvarelsene Svarprosenten på undersøkelsen var 15. I alt 14 besvarelser kom inn, undersøkelsen ble levert ut til 93 husstander i kommunen. Svarprosenten lav, og resultatene må på denne bakgrunn tolkes med varsomhet. Innbyggerundersøkelser har ofte forholdsvis lav svarprosent, og en svarprosent på 15-2 % er ikke uvanlig. Oftest er man meget tilfreds med svarprosenten når den er på ca 3 % Svarene ble vektet fra 1-5 hvor 1 var svært godt/svært fornøyd og 5 var svært misfornøyd/svært dårlig (1-2 får grønn skår, 3 får gul skår og 4-5 får rød skår). 55 % av de som besvarte undersøkelsen var kvinner. Flertallet av de som besvarte undersøkelsen var mellom 4 og 55 år. 46 % av de som besvarte undersøkelsen har barn under 18 år og 65 % av de som besvarte hadde bodd i Storfjord kommune i mer enn 1 år. Fordelingen av de som besvarte var forholdsvis jevnt fordelt over bostedene i kommunen. Kommunal tjenesteproduksjon: Samlet sett skårer respondentene den kommunale tjenesteproduksjonen forholdsvis høyt, fra et gjennomsnitt på 1,72 til 2,86, hvorav 1 betyr svært bra, 2 bra og 3 middels. Det kommer imidlertid frem tydelige forskjeller i hvordan den enkelte enhet skårer. Kulturskolen har den beste gjennomsnitts-skåren med 1,72 fulgt av hjemmetjenesten (1,99), Valmuen verksted/pu-tjenesten (2,2), barnehagene og biblioteket med 2,8. Nederst kommer rus- og psykisk helsetjenesten (2,59) og barneverntjenesten i Storfjord (2,86). Det er 3

5 også verdt å merke seg at noen av tjenestene har forholdsvis stor variasjon i hvor godt inntrykk innbyggerne har av tjenestene. Herunder eksempelvis omsorgssentrene/sykehjemmene og grunnskolene. Tabell 1 a oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester Tabellen 1a og b gir en oversikt over hvordan de ulike tjenestene bedømmes av respondentene. 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Dårlig/svært dårlig Svært godt/godt Tabell 1b oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester 1 % 9 8 % 7 6 % 5 4 % 3 2 % 1 % Dårlig/svært dårlig Svært godt/godt 4

6 Totaloversikt over tilbakemeldinger på kommunale tjenester Tabell 1 c detaljtabell over tilbakemeldinger Tabell 1c gir detaljert informasjon om hvordan respondentene vurderer tjenestene i kommunen. kulturskolen? hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/hjemme hjelp)? Valmuen verksted/pu-tj. barnehagene? biblioteket? fysioterapitjenesten? legetjenesten og legevakten? helsesøstertjenesten? voksenopplæringen? fritidsklubbene i Storfjord? grunnskolene? SFO? omsorgssentrene/sykehjem mene? NAV-Storfjord? rus- og psykisk helsetjenesten? barnevernet i Storfjord? Svært godt 33,33% 37 23,2% 29 24,79% 3 16,39% 2 24,14% 28 13,56% 16 2,61% 27 14,6 9 5,5% 6 8,49% 9 1,74% 13 8,41% 9 18,11% 23 12,82% 15 1,26% 12 6,9% 7 Godt 33,33% 37 35,71% 45 38,2% 46 5,% 61 4,52% 47 36,44% 43 45,4% 59 32, ,44% 31 3,19% 32 37,19% 45 24,3% 26 25,98% 33 28,21% 33 27,35% 32 21,74% 25 8,11% 9 17,46% 22 13,22% 16 17,21% 21 14,66% 17 18,64% 22 23,66% 31 23, ,6% 17 21,7% 23 28,1% 34 16,82% 18 18,9% 24 27,35% 32 16,24% 19 23,48% 27 Dårlig 1,8% 2 2,38% 3 6,61% 8 3,28% 4 4,31% 5 5,8% 6 4,58% 6 6,25 4 5,5% 6 11,32% 12 6,61% 8 1,28% 11 15,75% 2 1,26% 12 9,4% 11 1,43% 12 Svært dårlig,%,%,%,% 2,59% 3,% 5,34% 7 1,56 1 1,83% 2,% 6,61% 8 1,87% 2 5,51% 7 4,27% 5 5,13% 6 6,96% 8 Ikke relevant vet ikke 23,42% Totalt Vektet gjennom -snitt ,72 21,43% ,99 17,36% ,2 13,11% ,8 13,79% ,8 26,27% ,21,76% ,28 15, , ,12% ,47 28,3% ,5 1,74% ,56 38,32% ,56 15,75% ,58 17,9% ,58 31,62% ,59 31,3% ,86 5

7 Tilfredshet basert på hvorvidt respondenten oppgir å ha barn under 18 år eller ikke Tabell 2 Tilfredshet hos respondenter med eller uten barn under 18 år I tabell 2 er det gjort et utvalg av de som oppgir å ha barn under 18 år og de som ikke har det. Det er benyttet vektet gjennomsnitt som mål. Skalaen går fra 1 5 hvor 1 er svært godt inntrykk og 5 er svært dårlig inntrykk. 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Med barn under 18 Uten barn under 18 De som har barn i under 18 år (N=64) har et noe bedre inntrykk av barnehagene, biblioteket og barnevernet enn de som oppgir ikke å ha barn under 18 år (N=75). Tilfredshet basert på bosted Tabell 3a tilfredshet etter bostedsvariabel I tabellene 3 a og b er vektet gjennomsnitt (1 5, hvor 1 er beste karakter) brutt ned på oppgitt bostedsvariabel. 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn HaEeng/Oteren Vestre StorHord Østre StorHord 6

8 Tabell 3b tilfredshet etter bostedsvariabel 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn HaEeng/Oteren Østre StorHord Vestre StorHord De som oppgir å bo på Skibotn eller Skibotndalen (N = 43) har gjennomgående et dårligere inntrykk av de kommunale tjenestene sammenlignet med alle besvarelsene. Dette gjelder samtlige områder, men er særlig tydelig på Rus- og psykisk helsetjenesten (gjennomsnitt på 3,17 vs. 2,59), grunnskolene (gjennomsnitt på (3,25 vs. 2,56) og omsorgssentrene/sykehjemmene (gjennomsnitt 3,27 vs. 2,58). Innbyggere som oppgir å bo i Vestre Storfjord (Kileng Rasteby) (N=2) ser ut til å være mer fornøyd med de kommunale tjenestene, særlig kommer kulturskolen (gjennomsnitt 1,25 vs 1,72) og omsorgssentrene/sykehjemmene (gjennomsnitt 2,13 vs 2,58) bedre ut enn sammenlignet med hele utvalget. Innbyggere som oppgir å bo på Hatteng eller Oteren (N=48) ser også ut til å være noe mer fornøyd med kommunale tjenester, her kommer særlig biblioteket (1,76 vs. 2,8) bedre ut enn på hele utvalget. Det samme er tilfellet på de som oppgir å bo i Østre Storfjord, men utvalget er litt for lite til å kunne gjøre generelle vurderinger (N=1). Næring Tabell 4 Næring I tabell 4 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over arbeid med næring i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5). 7

9 Dialog med næringsliv TilreEelegging for næringslivet Informasjon om næringsutvikling og etablering Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig Området som omhandler næring får gjennomgående dårlig resultat, med gjennomsnittskår på 3,2 (dialog), 3,56 (tilrettelegging) og 3,67 (informasjon). Også i kommentarfeltet gir flere inntrykk av at dette ikke er et tilstrekkelig prioritert område i kommunen. "Her må det satses mer på å få arbeidsplasser til kommunen, klargjøre industritomter og få nye arbeidsplasser slik at bedrifter kan etablere seg her". Transport og tilgjengelighet Tabell 5 transport og tilgjengelighet I tabell 5 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over transport og tilgjengelighet i Storfjord kommune. Svært godt og godt fornøyd (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er misfornøyd og svært misfornøyd (skår 4 og 5) Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd 1 Standard på veier og plasser TilreEelegging for fotgjengere og syklister BussRlbudet inn og ut av kommunen 8

10 Når det gjelder kommentarene til transport og tilgjengelighet er det innbyggere som etterlyser større trafikksikkerhet i form av gang og sykkelstier. En del kommentarer er påpeker også at veilys er i ustand. Flere påpekte at busstilbudet, særlig i helgene, ikke er tilstrekkelig og at tilrettelegging for syklister i kommunen ikke er godt nok. "livsfarlig overgang over veien til skolen for våre barn" "trafikksikkerhetstiltak ved Skibotn skole, venter på tiltak." "Burde vært fotoboks i 5-sonen på Oteren. Utkjøring fra Oterbakken/Engstadjordet oppleves som farlig og uoversiktlig" Natur, landskap og friluftsliv Tabell 6 - natur, landskap og friluftsliv Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd 1 TilreEelegging for frilutsliv Ivaretakelse av miljøet SkilRng og organisert akrvitetsrlbud Særlig kommunens tilrettelegging av friluftsliv og skilting/organisert aktivitetstilbud får veldig god skår av kommunens innbyggere. Dette gjenspeiler seg også i kommentarfeltet. Noen merker imidlertid at noe av skiltingen til fem på topp og turstiene er mangelfulle. "Bra med skilting" Flott tiltak, men et sterkt ønske om bedre merking av toppturer. Savner metallgjenvinning! Trimpostkasser burde vært flere, lavterskeltilbud. Bedre merking av løyper. 9

11 Å leve i Storfjord kommune Tabell 7a å leve i Storfjord kommune I tabellene 7 a og b gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over å leve i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Oppvekstmijø for barn (- 12) Oppvekstmijø for ungdom (13-18) Bostedsmiljø for eldre (+67) Hjelp Rl personer i vanskelige livssituasjoner Tilbud Rl mnsk. Med nedsae funk.evne Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig Gjennomgående vurderes oppvekstmiljøet for barn og eldre som ganske bra. De som har besvart undersøkelsen vurderer oppvekstmiljøet for ungdom som noe dårligere. Det er også verdt å merke seg at de som har barn under 18 år har et noe bedre inntrykk av oppvekstmiljøet for barn (gjennomsnitt 2,28 vs. 2,2) og for ungdom (gjennomsnitt 2,72 vs. 2,91). Innbyggere som oppgir å være over 55 år (N=44) har et noe dårligere inntrykk av å være eldre i Storfjord kommune (2,4 vs. 2,24). Tabell 7b å leve i Storfjord kommune Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig KulturRlbud for KulturRlbud for barn og ungdom voksne Mulihget Rl å delta i idree 1

12 Respondentene vurderer kulturtilbudet for barn og ungdom som ganske bra, men for voksne som ganske dårlig. De opplever også at muligheten til å delta i organisert idrett for barn som forholdsvis bra. "Flott natur, fredelig, masse trivelige mennesker" "Det er mange tilbud, men folk er kanskje ikke så flinke til å delta?" "For lite tilbud, ensporet, lite utvikling, må til nabokommunene for aktiviteter, eks. ungdom". Botilbud og boligbygging Tabell 8 botilbud og boligbygging I tabell 8 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over arbeid med næring i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 1 Tilgang på bolig og tomter Behandling av byggesaker Kommentarene går på tilgang på boliger og tomter i flere deler av Storfjord (Skibotn, Oteren og Vestersia). Det påpekes også behovet for å få flere leiligheter og boliger til unge som skal etablere seg. Kommunen som bosted Tabell 9 kommunen som bosted I tabell gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over kommunen som bosted. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5). 11

13 Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd Samlet sett gir tilbakemeldingene inntrykk av at mange er godt fornøyd med posttilbudet mens de øvrige områdene fremstår som ikke så bra. Kommunen som bosted sett opp mot bosted i kommunen Tabellen under gir en oversikt over gjennomsnittskåren på tilbudet av bevertningssteder, dagligvarebutikker, banktilbud og posttilbud avhengig av hvor respondenten oppgir å være bosatt. Tabell 1 kommunen som bosted sammenlignet med hvor respondentene bor I tabell 1 er det benyttet vektet gjennomsnitt (skår 1-5 hvorav 1 er best) brutt ned på oppgitt bostedsvariabel. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn Oteren/HaEeng Vestre StorHord Østre StorHord Ut fra tabellen kan vi blant annet lese at innbyggere på Skibotn er mest tilfreds med posttilbudet. Beboere i Østre Storfjord virker å være mest tilfreds med dagligvaretilbudet i kommunen. 12

14 Flytte til Storfjord kommune De fleste vil anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord kommune Tabell 11 vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord? Tabell 11 er en oversikt over i hvor stor grad respondentene vil anbefale andre å flytte til Storfjord kommune. Vil du anbefale venner/kjente å fly5e 6l Stor9ord? Ikke i det hele tae 6 % I liten grad 21 % I stor grad 18 % I noen grad 55 % De som har bodd i Storfjord i mer enn 1 år er noe mer tilbøyelig til å ville anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord (19,75 vs 18 %) og ser ikke ut til å være forskjellig avhengig av botid i kommunen. Det ser ut til å være en trend at desto lengre du har bodd i kommunen, desto mindre er sjansen for at man har planer om å flytte ut. Tabell 12 vurderer du å flytte fra Storfjord kommune? Tabell 12 gir en oversikt over hvorvidt respondentene vurderer å flytte fra kommunen. 6,4 34,4 58,4 Ja, vurderer å flyee innen 6 mnd. Har tenkt på muligheten Ja, vurderer å flyee innen 12 mnd. Ikke i det hele tae 13

15 Tabell 13 anbefale å bo/flytte basert på botid i kommunen Tabell 13 gir en oversikt over de som har svart i stor grad eller i noen grad på spørsmålet om man vil anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord kommune. Kolonne to representerer de som har svart ikke i det hele tatt på spørsmålet om de har vurdert å flytte fra kommunen BoRd over 1 år BoRd under 1 år Vil du anbefale venner å flyee Rl StorHord? Har du vurdert å flyee fra StorHord kommune? Service og informasjon fra kommunen Tabell 14 service og informasjon I tabell 14 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over service og informasjon fra kommunen. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 1 ServiceinnsRlling hos ansaee Informasjon fra kommunen BehandlingsRd på henvendelser De fleste ser ut til å være relativt godt fornøyd med informasjonen fra kommunen (6 %). Drøyt 4 % er fornøyd med serviceinnstillingen hos de ansatte. Når det gjelder behandlingstid på henvendelser er over 4 % misfornøyd eller svært misfornøyd. 14

16 Flere kommenterer at servicen fra kommunen ser ut til å ha blitt bedre de senere år. Noen etterlyser SMS-varsling i forbindelse med eks. Brudd i vannforsyningen og tilsvarende. Flere kommenterer at facebooksatsningen er positiv, samtidig som de sier at de ikke mener vi kan belage oss på facebook og internett, men bør videreutvikle Mangfolderen. Service og informasjon sett i forhold til kjønn Tabell 15 service og informasjon sammenlignet med kjønnsvariabel Tabell 15 gir en oversikt over vektet gjennomsnitt på service og informasjon i kommunen fordelt på kjønnsvariabel. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kvinner Menn 1,5 Service Info BehandlingsRd Det er ingen entydige forskjeller i hvordan kvinner og menn ser på dette området. Møtet med folkevalgte: Tabell 16 møtet med folkevalgte I tabell 16 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over møtet med kommunens folkevalgte. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Folkevalgte lyee Rl innbyggerne Folkevalgte løser lokale uaordringer Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 15

17 Respondentene er ganske delt i forhold til hvorvidt de mener at kommunens folkevalgte evner å lytte til innbyggernes synspunkter og hvorvidt de klarer å løse lokale utfordringer. Gjennomsnittet på hvorvidt folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter er 3,13 og 3,4 på å løse lokale utfordringer. Tabell 17 tillit fra innbyggere til folkevalgte Tabell 17 gir en oversikt over i hvor stor grad innbyggerne har tillit til de folkevalgte i Storfjord kommune. Hvor stor 6llit har innbyggerne 6l de folkevalgte? Stor Ganske stor Liten Ingen 6 % 2 % 44 % 48 % Tillit til kommunen Tabell 18 tillit til kommunen Tabell 18 gir en oversikt over hvorvidt respondentene har tillit til kommunen Ja Nei 1 Har du Rllit Rl at kommunen behandler like saker lkt? Har du Rllit Rl at kommunen følger lover og regler? 16

18 Tillit sett i forhold til bosted: Tabell 19 tillit sett i forhold til bostedsvariabel Tabell 19 gir en oversikt over tillit til kommunen sett i forhold til bostedsvariabel. Tabellen over viser de som har svart ja på spørsmålene (1) like saker behandles likt og (2) Storfjord kommune følger lover og regler Like saker behandles likt Følger lover og regler Det er stor variasjon i hvor stor tillit den enkelte respondent har til dette avhengig av bosted. Respondenter fra Skibotn har lavest tillit og respondentene fra østre Storfjord ser ut til å ha høyest tillit. Tillit sett i forhold til kjønn Tabell 2 tillitt sett i forhold til kjønnsvariabel Tabell 2 gir en oversikt over de som har svart ja på spørsmålene fordelt på kvinner og menn Like saker behandles likt Følger lover og regler 1 Kvinner Menn 17

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer