[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE Storfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune"

Transkript

1 [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune

2 Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester...4 Tabell 1b oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester...4 Totaloversikt over tilbakemeldinger på kommunale tjenester...5 Tabell 1 c detaljtabell over tilbakemeldinger...5 Tilfredshet basert på hvorvidt respondenten oppgir å ha barn under 18 år eller ikke...6 Tabell 2 Tilfredshet hos respondenter med eller uten barn under 18 år...6 Tilfredshet basert på bosted...6 Tabell 3a tilfredshet etter bostedsvariabel...6 Tabell 3b tilfredshet etter bostedsvariabel...7 Næring...7 Tabell 4 Næring...7 Transport og tilgjengelighet...8 Tabell 5 transport og tilgjengelighet...8 Natur, landskap og friluftsliv...9 Tabell 6 - natur, landskap og friluftsliv...9 Å leve i Storfjord kommune...1 Tabell 7a å leve i Storfjord kommune...1 Tabell 7b å leve i Storfjord kommune...1 Botilbud og boligbygging...11 Tabell 8 botilbud og boligbygging...11 Kommunen som bosted...11 Tabell 9 kommunen som bosted...11 Kommunen som bosted sett opp mot bosted i kommunen...12 Tabell 1 kommunen som bosted sammenlignet med hvor respondentene bor...12 Flytte til Storfjord kommune...13 Tabell 11 vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord?...13 Tabell 12 vurderer du å flytte fra Storfjord kommune?...13 Tabell 13 anbefale å bo/flytte basert på botid i kommunen...14 Service og informasjon fra kommunen

3 Tabell 14 service og informasjon...14 Service og informasjon sett i forhold til kjønn...15 Tabell 15 service og informasjon sammenlignet med kjønnsvariabel...15 Møtet med folkevalgte:...15 Tabell 16 møtet med folkevalgte...15 Tabell 17 tillit fra innbyggere til folkevalgte...16 Tillit til kommunen...16 Tabell 18 tillit til kommunen...16 Tillit sett i forhold til bosted:...17 Tabell 19 tillit sett i forhold til bostedsvariabel...17 Tillit sett i forhold til kjønn...17 Tabell 2 tillitt sett i forhold til kjønnsvariabel...17 Innledning Gjennomføring av innbyggerundersøkelse er viktig for å få en statusrapport om hva innbyggerne mener om kommunal tjenesteproduksjon og øvrige aspekter ved å bo i en kommune. Storfjord kommune er ikke tilsluttet større programmer som bedre kommune eller tilsvarende for å gjennomføre innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen ble utarbeidet av medarbeidere i kommunen, og det ble bedt om råd fra andre kommuner for å sikre gode og validerte spørsmål så langt som mulig, selv om kommunen ikke benyttet seg av en standardisert løsning. Det var et ønske om at undersøkelsen skulle ta for seg overordnede tilbakemeldinger, den må altså ikke forveksles med en brukerundersøkelse om kommunale tilbud. Sammendrag Svarprosenten på undersøkelsen er lav, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er likevel mulig å tolke noen tendenser av undersøkelsen, og disse kan være nyttig for kommunens videre arbeid med forbedrings- og bevaringsområdene i kommunen. Respondentene gir uttrykk for å være rimelig fornøyd med de kommunale tjenestene, det er imidlertid forholdsvis stort spenn fra kulturskolen som skårer best samlet sett med et vektet gjennomsnitt på 1,72 til barneverntjenesten i Storfjord som skårer dårligst med 2,86. Det er verdt å minne på at 1 i denne sammenhengen representerer svært godt og 5 svært dårlig. Altså skårer samtlige av kommunens tjenester mellom svært godt og ned mot middels. Etter å ha gått gjennom undersøkelsen ved bruk av bakgrunnsvariabler som bosted, kjønn, hvorvidt man har barn under 18 år m.m. Størst variasjon ses avhengig av bosted. Det er små forskjeller på bakgrunn av eksempelvis kjønn og hvorvidt man har barn under 18 år. 2

4 Gjennomføring Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en elektronisk løsning, open sourceprogramvaren Survey Monkey, for å innhente dataene. Denne metoden har en svakhet i det at man ikke kan utelukke at en eller flere innbyggere har levert flere svar. Den elektroniske versjonen ble publisert på kommunens nettsider og Facebook-sider. I tillegg ble det laget en skriftlig versjon som ble sendt ut til alle kommunens husstander gjennom informasjonsbladet Mangfolderen. Langt de fleste svarene kom inn gjennom nettløsningen. Kommunen har i etterkant registrert svarene som kom inn på papir inn i den elektroniske løsningen. I alt 19 svar kom inn elektronisk og 31 kom inn på papir. Ved en inkurie kom ikke helsesøstertjenesten med på papirversjonen. Ledergruppen i Storfjord kommune satt ned en gruppe som fikk i oppgave å utarbeide spørsmålene til undersøkelsen. Denne bestod av Rita Lofthus (rektor, Hatteng Skole), Marie Kobro (næringsrådgiver) og Stine Jakobsson Strømsø (helse- og omsorgssjef). Undersøkelsen ble ved flere anledninger behandlet i ledermøte og undersøkelsen ble sendt ut i september 214. Innbyggerne hadde to måneder på seg på å besvare undersøkelsen. Innbyggerundersøkelsen tok for seg bakgrunnsvariabler, inntrykk av kommunens tjenestetilbud, næring, transport og tilgjengelighet, å leve i Storfjord, bolig og boligbygging, fasiliteter som bevertningssteder etc, service og informasjon, kommunens tillitsvalgte og tillitt til kommunen. Analysen av innkomne data er gjort av Stine Jakobsson Strømsø på oppdrag for Storfjord kommune. Besvarelsene Svarprosenten på undersøkelsen var 15. I alt 14 besvarelser kom inn, undersøkelsen ble levert ut til 93 husstander i kommunen. Svarprosenten lav, og resultatene må på denne bakgrunn tolkes med varsomhet. Innbyggerundersøkelser har ofte forholdsvis lav svarprosent, og en svarprosent på 15-2 % er ikke uvanlig. Oftest er man meget tilfreds med svarprosenten når den er på ca 3 % Svarene ble vektet fra 1-5 hvor 1 var svært godt/svært fornøyd og 5 var svært misfornøyd/svært dårlig (1-2 får grønn skår, 3 får gul skår og 4-5 får rød skår). 55 % av de som besvarte undersøkelsen var kvinner. Flertallet av de som besvarte undersøkelsen var mellom 4 og 55 år. 46 % av de som besvarte undersøkelsen har barn under 18 år og 65 % av de som besvarte hadde bodd i Storfjord kommune i mer enn 1 år. Fordelingen av de som besvarte var forholdsvis jevnt fordelt over bostedene i kommunen. Kommunal tjenesteproduksjon: Samlet sett skårer respondentene den kommunale tjenesteproduksjonen forholdsvis høyt, fra et gjennomsnitt på 1,72 til 2,86, hvorav 1 betyr svært bra, 2 bra og 3 middels. Det kommer imidlertid frem tydelige forskjeller i hvordan den enkelte enhet skårer. Kulturskolen har den beste gjennomsnitts-skåren med 1,72 fulgt av hjemmetjenesten (1,99), Valmuen verksted/pu-tjenesten (2,2), barnehagene og biblioteket med 2,8. Nederst kommer rus- og psykisk helsetjenesten (2,59) og barneverntjenesten i Storfjord (2,86). Det er 3

5 også verdt å merke seg at noen av tjenestene har forholdsvis stor variasjon i hvor godt inntrykk innbyggerne har av tjenestene. Herunder eksempelvis omsorgssentrene/sykehjemmene og grunnskolene. Tabell 1 a oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester Tabellen 1a og b gir en oversikt over hvordan de ulike tjenestene bedømmes av respondentene. 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Dårlig/svært dårlig Svært godt/godt Tabell 1b oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester 1 % 9 8 % 7 6 % 5 4 % 3 2 % 1 % Dårlig/svært dårlig Svært godt/godt 4

6 Totaloversikt over tilbakemeldinger på kommunale tjenester Tabell 1 c detaljtabell over tilbakemeldinger Tabell 1c gir detaljert informasjon om hvordan respondentene vurderer tjenestene i kommunen. kulturskolen? hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/hjemme hjelp)? Valmuen verksted/pu-tj. barnehagene? biblioteket? fysioterapitjenesten? legetjenesten og legevakten? helsesøstertjenesten? voksenopplæringen? fritidsklubbene i Storfjord? grunnskolene? SFO? omsorgssentrene/sykehjem mene? NAV-Storfjord? rus- og psykisk helsetjenesten? barnevernet i Storfjord? Svært godt 33,33% 37 23,2% 29 24,79% 3 16,39% 2 24,14% 28 13,56% 16 2,61% 27 14,6 9 5,5% 6 8,49% 9 1,74% 13 8,41% 9 18,11% 23 12,82% 15 1,26% 12 6,9% 7 Godt 33,33% 37 35,71% 45 38,2% 46 5,% 61 4,52% 47 36,44% 43 45,4% 59 32, ,44% 31 3,19% 32 37,19% 45 24,3% 26 25,98% 33 28,21% 33 27,35% 32 21,74% 25 8,11% 9 17,46% 22 13,22% 16 17,21% 21 14,66% 17 18,64% 22 23,66% 31 23, ,6% 17 21,7% 23 28,1% 34 16,82% 18 18,9% 24 27,35% 32 16,24% 19 23,48% 27 Dårlig 1,8% 2 2,38% 3 6,61% 8 3,28% 4 4,31% 5 5,8% 6 4,58% 6 6,25 4 5,5% 6 11,32% 12 6,61% 8 1,28% 11 15,75% 2 1,26% 12 9,4% 11 1,43% 12 Svært dårlig,%,%,%,% 2,59% 3,% 5,34% 7 1,56 1 1,83% 2,% 6,61% 8 1,87% 2 5,51% 7 4,27% 5 5,13% 6 6,96% 8 Ikke relevant vet ikke 23,42% Totalt Vektet gjennom -snitt ,72 21,43% ,99 17,36% ,2 13,11% ,8 13,79% ,8 26,27% ,21,76% ,28 15, , ,12% ,47 28,3% ,5 1,74% ,56 38,32% ,56 15,75% ,58 17,9% ,58 31,62% ,59 31,3% ,86 5

7 Tilfredshet basert på hvorvidt respondenten oppgir å ha barn under 18 år eller ikke Tabell 2 Tilfredshet hos respondenter med eller uten barn under 18 år I tabell 2 er det gjort et utvalg av de som oppgir å ha barn under 18 år og de som ikke har det. Det er benyttet vektet gjennomsnitt som mål. Skalaen går fra 1 5 hvor 1 er svært godt inntrykk og 5 er svært dårlig inntrykk. 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Med barn under 18 Uten barn under 18 De som har barn i under 18 år (N=64) har et noe bedre inntrykk av barnehagene, biblioteket og barnevernet enn de som oppgir ikke å ha barn under 18 år (N=75). Tilfredshet basert på bosted Tabell 3a tilfredshet etter bostedsvariabel I tabellene 3 a og b er vektet gjennomsnitt (1 5, hvor 1 er beste karakter) brutt ned på oppgitt bostedsvariabel. 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn HaEeng/Oteren Vestre StorHord Østre StorHord 6

8 Tabell 3b tilfredshet etter bostedsvariabel 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn HaEeng/Oteren Østre StorHord Vestre StorHord De som oppgir å bo på Skibotn eller Skibotndalen (N = 43) har gjennomgående et dårligere inntrykk av de kommunale tjenestene sammenlignet med alle besvarelsene. Dette gjelder samtlige områder, men er særlig tydelig på Rus- og psykisk helsetjenesten (gjennomsnitt på 3,17 vs. 2,59), grunnskolene (gjennomsnitt på (3,25 vs. 2,56) og omsorgssentrene/sykehjemmene (gjennomsnitt 3,27 vs. 2,58). Innbyggere som oppgir å bo i Vestre Storfjord (Kileng Rasteby) (N=2) ser ut til å være mer fornøyd med de kommunale tjenestene, særlig kommer kulturskolen (gjennomsnitt 1,25 vs 1,72) og omsorgssentrene/sykehjemmene (gjennomsnitt 2,13 vs 2,58) bedre ut enn sammenlignet med hele utvalget. Innbyggere som oppgir å bo på Hatteng eller Oteren (N=48) ser også ut til å være noe mer fornøyd med kommunale tjenester, her kommer særlig biblioteket (1,76 vs. 2,8) bedre ut enn på hele utvalget. Det samme er tilfellet på de som oppgir å bo i Østre Storfjord, men utvalget er litt for lite til å kunne gjøre generelle vurderinger (N=1). Næring Tabell 4 Næring I tabell 4 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over arbeid med næring i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5). 7

9 Dialog med næringsliv TilreEelegging for næringslivet Informasjon om næringsutvikling og etablering Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig Området som omhandler næring får gjennomgående dårlig resultat, med gjennomsnittskår på 3,2 (dialog), 3,56 (tilrettelegging) og 3,67 (informasjon). Også i kommentarfeltet gir flere inntrykk av at dette ikke er et tilstrekkelig prioritert område i kommunen. "Her må det satses mer på å få arbeidsplasser til kommunen, klargjøre industritomter og få nye arbeidsplasser slik at bedrifter kan etablere seg her". Transport og tilgjengelighet Tabell 5 transport og tilgjengelighet I tabell 5 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over transport og tilgjengelighet i Storfjord kommune. Svært godt og godt fornøyd (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er misfornøyd og svært misfornøyd (skår 4 og 5) Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd 1 Standard på veier og plasser TilreEelegging for fotgjengere og syklister BussRlbudet inn og ut av kommunen 8

10 Når det gjelder kommentarene til transport og tilgjengelighet er det innbyggere som etterlyser større trafikksikkerhet i form av gang og sykkelstier. En del kommentarer er påpeker også at veilys er i ustand. Flere påpekte at busstilbudet, særlig i helgene, ikke er tilstrekkelig og at tilrettelegging for syklister i kommunen ikke er godt nok. "livsfarlig overgang over veien til skolen for våre barn" "trafikksikkerhetstiltak ved Skibotn skole, venter på tiltak." "Burde vært fotoboks i 5-sonen på Oteren. Utkjøring fra Oterbakken/Engstadjordet oppleves som farlig og uoversiktlig" Natur, landskap og friluftsliv Tabell 6 - natur, landskap og friluftsliv Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd 1 TilreEelegging for frilutsliv Ivaretakelse av miljøet SkilRng og organisert akrvitetsrlbud Særlig kommunens tilrettelegging av friluftsliv og skilting/organisert aktivitetstilbud får veldig god skår av kommunens innbyggere. Dette gjenspeiler seg også i kommentarfeltet. Noen merker imidlertid at noe av skiltingen til fem på topp og turstiene er mangelfulle. "Bra med skilting" Flott tiltak, men et sterkt ønske om bedre merking av toppturer. Savner metallgjenvinning! Trimpostkasser burde vært flere, lavterskeltilbud. Bedre merking av løyper. 9

11 Å leve i Storfjord kommune Tabell 7a å leve i Storfjord kommune I tabellene 7 a og b gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over å leve i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Oppvekstmijø for barn (- 12) Oppvekstmijø for ungdom (13-18) Bostedsmiljø for eldre (+67) Hjelp Rl personer i vanskelige livssituasjoner Tilbud Rl mnsk. Med nedsae funk.evne Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig Gjennomgående vurderes oppvekstmiljøet for barn og eldre som ganske bra. De som har besvart undersøkelsen vurderer oppvekstmiljøet for ungdom som noe dårligere. Det er også verdt å merke seg at de som har barn under 18 år har et noe bedre inntrykk av oppvekstmiljøet for barn (gjennomsnitt 2,28 vs. 2,2) og for ungdom (gjennomsnitt 2,72 vs. 2,91). Innbyggere som oppgir å være over 55 år (N=44) har et noe dårligere inntrykk av å være eldre i Storfjord kommune (2,4 vs. 2,24). Tabell 7b å leve i Storfjord kommune Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig KulturRlbud for KulturRlbud for barn og ungdom voksne Mulihget Rl å delta i idree 1

12 Respondentene vurderer kulturtilbudet for barn og ungdom som ganske bra, men for voksne som ganske dårlig. De opplever også at muligheten til å delta i organisert idrett for barn som forholdsvis bra. "Flott natur, fredelig, masse trivelige mennesker" "Det er mange tilbud, men folk er kanskje ikke så flinke til å delta?" "For lite tilbud, ensporet, lite utvikling, må til nabokommunene for aktiviteter, eks. ungdom". Botilbud og boligbygging Tabell 8 botilbud og boligbygging I tabell 8 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over arbeid med næring i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 1 Tilgang på bolig og tomter Behandling av byggesaker Kommentarene går på tilgang på boliger og tomter i flere deler av Storfjord (Skibotn, Oteren og Vestersia). Det påpekes også behovet for å få flere leiligheter og boliger til unge som skal etablere seg. Kommunen som bosted Tabell 9 kommunen som bosted I tabell gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over kommunen som bosted. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5). 11

13 Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd Samlet sett gir tilbakemeldingene inntrykk av at mange er godt fornøyd med posttilbudet mens de øvrige områdene fremstår som ikke så bra. Kommunen som bosted sett opp mot bosted i kommunen Tabellen under gir en oversikt over gjennomsnittskåren på tilbudet av bevertningssteder, dagligvarebutikker, banktilbud og posttilbud avhengig av hvor respondenten oppgir å være bosatt. Tabell 1 kommunen som bosted sammenlignet med hvor respondentene bor I tabell 1 er det benyttet vektet gjennomsnitt (skår 1-5 hvorav 1 er best) brutt ned på oppgitt bostedsvariabel. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn Oteren/HaEeng Vestre StorHord Østre StorHord Ut fra tabellen kan vi blant annet lese at innbyggere på Skibotn er mest tilfreds med posttilbudet. Beboere i Østre Storfjord virker å være mest tilfreds med dagligvaretilbudet i kommunen. 12

14 Flytte til Storfjord kommune De fleste vil anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord kommune Tabell 11 vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord? Tabell 11 er en oversikt over i hvor stor grad respondentene vil anbefale andre å flytte til Storfjord kommune. Vil du anbefale venner/kjente å fly5e 6l Stor9ord? Ikke i det hele tae 6 % I liten grad 21 % I stor grad 18 % I noen grad 55 % De som har bodd i Storfjord i mer enn 1 år er noe mer tilbøyelig til å ville anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord (19,75 vs 18 %) og ser ikke ut til å være forskjellig avhengig av botid i kommunen. Det ser ut til å være en trend at desto lengre du har bodd i kommunen, desto mindre er sjansen for at man har planer om å flytte ut. Tabell 12 vurderer du å flytte fra Storfjord kommune? Tabell 12 gir en oversikt over hvorvidt respondentene vurderer å flytte fra kommunen. 6,4 34,4 58,4 Ja, vurderer å flyee innen 6 mnd. Har tenkt på muligheten Ja, vurderer å flyee innen 12 mnd. Ikke i det hele tae 13

15 Tabell 13 anbefale å bo/flytte basert på botid i kommunen Tabell 13 gir en oversikt over de som har svart i stor grad eller i noen grad på spørsmålet om man vil anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord kommune. Kolonne to representerer de som har svart ikke i det hele tatt på spørsmålet om de har vurdert å flytte fra kommunen BoRd over 1 år BoRd under 1 år Vil du anbefale venner å flyee Rl StorHord? Har du vurdert å flyee fra StorHord kommune? Service og informasjon fra kommunen Tabell 14 service og informasjon I tabell 14 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over service og informasjon fra kommunen. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 1 ServiceinnsRlling hos ansaee Informasjon fra kommunen BehandlingsRd på henvendelser De fleste ser ut til å være relativt godt fornøyd med informasjonen fra kommunen (6 %). Drøyt 4 % er fornøyd med serviceinnstillingen hos de ansatte. Når det gjelder behandlingstid på henvendelser er over 4 % misfornøyd eller svært misfornøyd. 14

16 Flere kommenterer at servicen fra kommunen ser ut til å ha blitt bedre de senere år. Noen etterlyser SMS-varsling i forbindelse med eks. Brudd i vannforsyningen og tilsvarende. Flere kommenterer at facebooksatsningen er positiv, samtidig som de sier at de ikke mener vi kan belage oss på facebook og internett, men bør videreutvikle Mangfolderen. Service og informasjon sett i forhold til kjønn Tabell 15 service og informasjon sammenlignet med kjønnsvariabel Tabell 15 gir en oversikt over vektet gjennomsnitt på service og informasjon i kommunen fordelt på kjønnsvariabel. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kvinner Menn 1,5 Service Info BehandlingsRd Det er ingen entydige forskjeller i hvordan kvinner og menn ser på dette området. Møtet med folkevalgte: Tabell 16 møtet med folkevalgte I tabell 16 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over møtet med kommunens folkevalgte. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Folkevalgte lyee Rl innbyggerne Folkevalgte løser lokale uaordringer Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 15

17 Respondentene er ganske delt i forhold til hvorvidt de mener at kommunens folkevalgte evner å lytte til innbyggernes synspunkter og hvorvidt de klarer å løse lokale utfordringer. Gjennomsnittet på hvorvidt folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter er 3,13 og 3,4 på å løse lokale utfordringer. Tabell 17 tillit fra innbyggere til folkevalgte Tabell 17 gir en oversikt over i hvor stor grad innbyggerne har tillit til de folkevalgte i Storfjord kommune. Hvor stor 6llit har innbyggerne 6l de folkevalgte? Stor Ganske stor Liten Ingen 6 % 2 % 44 % 48 % Tillit til kommunen Tabell 18 tillit til kommunen Tabell 18 gir en oversikt over hvorvidt respondentene har tillit til kommunen Ja Nei 1 Har du Rllit Rl at kommunen behandler like saker lkt? Har du Rllit Rl at kommunen følger lover og regler? 16

18 Tillit sett i forhold til bosted: Tabell 19 tillit sett i forhold til bostedsvariabel Tabell 19 gir en oversikt over tillit til kommunen sett i forhold til bostedsvariabel. Tabellen over viser de som har svart ja på spørsmålene (1) like saker behandles likt og (2) Storfjord kommune følger lover og regler Like saker behandles likt Følger lover og regler Det er stor variasjon i hvor stor tillit den enkelte respondent har til dette avhengig av bosted. Respondenter fra Skibotn har lavest tillit og respondentene fra østre Storfjord ser ut til å ha høyest tillit. Tillit sett i forhold til kjønn Tabell 2 tillitt sett i forhold til kjønnsvariabel Tabell 2 gir en oversikt over de som har svart ja på spørsmålene fordelt på kvinner og menn Like saker behandles likt Følger lover og regler 1 Kvinner Menn 17

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Rapport 2010:11 ISSN 1890-6583

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Rapport 2010:11 ISSN 1890-6583 Fylkesmannen En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Rapport :11 ISSN 189-6583 Innhold Hovedfunn og vurderinger... 3 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 AGENDA 19.5 Informasjon fra møtet i styringsgruppen 13.5 Ta opp tråden fra forrige møte: Kommentarer/spørsmål til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-83 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2015, som ble gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer