[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE Storfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune"

Transkript

1 [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune

2 Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester...4 Tabell 1b oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester...4 Totaloversikt over tilbakemeldinger på kommunale tjenester...5 Tabell 1 c detaljtabell over tilbakemeldinger...5 Tilfredshet basert på hvorvidt respondenten oppgir å ha barn under 18 år eller ikke...6 Tabell 2 Tilfredshet hos respondenter med eller uten barn under 18 år...6 Tilfredshet basert på bosted...6 Tabell 3a tilfredshet etter bostedsvariabel...6 Tabell 3b tilfredshet etter bostedsvariabel...7 Næring...7 Tabell 4 Næring...7 Transport og tilgjengelighet...8 Tabell 5 transport og tilgjengelighet...8 Natur, landskap og friluftsliv...9 Tabell 6 - natur, landskap og friluftsliv...9 Å leve i Storfjord kommune...1 Tabell 7a å leve i Storfjord kommune...1 Tabell 7b å leve i Storfjord kommune...1 Botilbud og boligbygging...11 Tabell 8 botilbud og boligbygging...11 Kommunen som bosted...11 Tabell 9 kommunen som bosted...11 Kommunen som bosted sett opp mot bosted i kommunen...12 Tabell 1 kommunen som bosted sammenlignet med hvor respondentene bor...12 Flytte til Storfjord kommune...13 Tabell 11 vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord?...13 Tabell 12 vurderer du å flytte fra Storfjord kommune?...13 Tabell 13 anbefale å bo/flytte basert på botid i kommunen...14 Service og informasjon fra kommunen

3 Tabell 14 service og informasjon...14 Service og informasjon sett i forhold til kjønn...15 Tabell 15 service og informasjon sammenlignet med kjønnsvariabel...15 Møtet med folkevalgte:...15 Tabell 16 møtet med folkevalgte...15 Tabell 17 tillit fra innbyggere til folkevalgte...16 Tillit til kommunen...16 Tabell 18 tillit til kommunen...16 Tillit sett i forhold til bosted:...17 Tabell 19 tillit sett i forhold til bostedsvariabel...17 Tillit sett i forhold til kjønn...17 Tabell 2 tillitt sett i forhold til kjønnsvariabel...17 Innledning Gjennomføring av innbyggerundersøkelse er viktig for å få en statusrapport om hva innbyggerne mener om kommunal tjenesteproduksjon og øvrige aspekter ved å bo i en kommune. Storfjord kommune er ikke tilsluttet større programmer som bedre kommune eller tilsvarende for å gjennomføre innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen ble utarbeidet av medarbeidere i kommunen, og det ble bedt om råd fra andre kommuner for å sikre gode og validerte spørsmål så langt som mulig, selv om kommunen ikke benyttet seg av en standardisert løsning. Det var et ønske om at undersøkelsen skulle ta for seg overordnede tilbakemeldinger, den må altså ikke forveksles med en brukerundersøkelse om kommunale tilbud. Sammendrag Svarprosenten på undersøkelsen er lav, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er likevel mulig å tolke noen tendenser av undersøkelsen, og disse kan være nyttig for kommunens videre arbeid med forbedrings- og bevaringsområdene i kommunen. Respondentene gir uttrykk for å være rimelig fornøyd med de kommunale tjenestene, det er imidlertid forholdsvis stort spenn fra kulturskolen som skårer best samlet sett med et vektet gjennomsnitt på 1,72 til barneverntjenesten i Storfjord som skårer dårligst med 2,86. Det er verdt å minne på at 1 i denne sammenhengen representerer svært godt og 5 svært dårlig. Altså skårer samtlige av kommunens tjenester mellom svært godt og ned mot middels. Etter å ha gått gjennom undersøkelsen ved bruk av bakgrunnsvariabler som bosted, kjønn, hvorvidt man har barn under 18 år m.m. Størst variasjon ses avhengig av bosted. Det er små forskjeller på bakgrunn av eksempelvis kjønn og hvorvidt man har barn under 18 år. 2

4 Gjennomføring Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av en elektronisk løsning, open sourceprogramvaren Survey Monkey, for å innhente dataene. Denne metoden har en svakhet i det at man ikke kan utelukke at en eller flere innbyggere har levert flere svar. Den elektroniske versjonen ble publisert på kommunens nettsider og Facebook-sider. I tillegg ble det laget en skriftlig versjon som ble sendt ut til alle kommunens husstander gjennom informasjonsbladet Mangfolderen. Langt de fleste svarene kom inn gjennom nettløsningen. Kommunen har i etterkant registrert svarene som kom inn på papir inn i den elektroniske løsningen. I alt 19 svar kom inn elektronisk og 31 kom inn på papir. Ved en inkurie kom ikke helsesøstertjenesten med på papirversjonen. Ledergruppen i Storfjord kommune satt ned en gruppe som fikk i oppgave å utarbeide spørsmålene til undersøkelsen. Denne bestod av Rita Lofthus (rektor, Hatteng Skole), Marie Kobro (næringsrådgiver) og Stine Jakobsson Strømsø (helse- og omsorgssjef). Undersøkelsen ble ved flere anledninger behandlet i ledermøte og undersøkelsen ble sendt ut i september 214. Innbyggerne hadde to måneder på seg på å besvare undersøkelsen. Innbyggerundersøkelsen tok for seg bakgrunnsvariabler, inntrykk av kommunens tjenestetilbud, næring, transport og tilgjengelighet, å leve i Storfjord, bolig og boligbygging, fasiliteter som bevertningssteder etc, service og informasjon, kommunens tillitsvalgte og tillitt til kommunen. Analysen av innkomne data er gjort av Stine Jakobsson Strømsø på oppdrag for Storfjord kommune. Besvarelsene Svarprosenten på undersøkelsen var 15. I alt 14 besvarelser kom inn, undersøkelsen ble levert ut til 93 husstander i kommunen. Svarprosenten lav, og resultatene må på denne bakgrunn tolkes med varsomhet. Innbyggerundersøkelser har ofte forholdsvis lav svarprosent, og en svarprosent på 15-2 % er ikke uvanlig. Oftest er man meget tilfreds med svarprosenten når den er på ca 3 % Svarene ble vektet fra 1-5 hvor 1 var svært godt/svært fornøyd og 5 var svært misfornøyd/svært dårlig (1-2 får grønn skår, 3 får gul skår og 4-5 får rød skår). 55 % av de som besvarte undersøkelsen var kvinner. Flertallet av de som besvarte undersøkelsen var mellom 4 og 55 år. 46 % av de som besvarte undersøkelsen har barn under 18 år og 65 % av de som besvarte hadde bodd i Storfjord kommune i mer enn 1 år. Fordelingen av de som besvarte var forholdsvis jevnt fordelt over bostedene i kommunen. Kommunal tjenesteproduksjon: Samlet sett skårer respondentene den kommunale tjenesteproduksjonen forholdsvis høyt, fra et gjennomsnitt på 1,72 til 2,86, hvorav 1 betyr svært bra, 2 bra og 3 middels. Det kommer imidlertid frem tydelige forskjeller i hvordan den enkelte enhet skårer. Kulturskolen har den beste gjennomsnitts-skåren med 1,72 fulgt av hjemmetjenesten (1,99), Valmuen verksted/pu-tjenesten (2,2), barnehagene og biblioteket med 2,8. Nederst kommer rus- og psykisk helsetjenesten (2,59) og barneverntjenesten i Storfjord (2,86). Det er 3

5 også verdt å merke seg at noen av tjenestene har forholdsvis stor variasjon i hvor godt inntrykk innbyggerne har av tjenestene. Herunder eksempelvis omsorgssentrene/sykehjemmene og grunnskolene. Tabell 1 a oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester Tabellen 1a og b gir en oversikt over hvordan de ulike tjenestene bedømmes av respondentene. 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Dårlig/svært dårlig Svært godt/godt Tabell 1b oversikt over tilfredshet med kommunale tjenester 1 % 9 8 % 7 6 % 5 4 % 3 2 % 1 % Dårlig/svært dårlig Svært godt/godt 4

6 Totaloversikt over tilbakemeldinger på kommunale tjenester Tabell 1 c detaljtabell over tilbakemeldinger Tabell 1c gir detaljert informasjon om hvordan respondentene vurderer tjenestene i kommunen. kulturskolen? hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/hjemme hjelp)? Valmuen verksted/pu-tj. barnehagene? biblioteket? fysioterapitjenesten? legetjenesten og legevakten? helsesøstertjenesten? voksenopplæringen? fritidsklubbene i Storfjord? grunnskolene? SFO? omsorgssentrene/sykehjem mene? NAV-Storfjord? rus- og psykisk helsetjenesten? barnevernet i Storfjord? Svært godt 33,33% 37 23,2% 29 24,79% 3 16,39% 2 24,14% 28 13,56% 16 2,61% 27 14,6 9 5,5% 6 8,49% 9 1,74% 13 8,41% 9 18,11% 23 12,82% 15 1,26% 12 6,9% 7 Godt 33,33% 37 35,71% 45 38,2% 46 5,% 61 4,52% 47 36,44% 43 45,4% 59 32, ,44% 31 3,19% 32 37,19% 45 24,3% 26 25,98% 33 28,21% 33 27,35% 32 21,74% 25 8,11% 9 17,46% 22 13,22% 16 17,21% 21 14,66% 17 18,64% 22 23,66% 31 23, ,6% 17 21,7% 23 28,1% 34 16,82% 18 18,9% 24 27,35% 32 16,24% 19 23,48% 27 Dårlig 1,8% 2 2,38% 3 6,61% 8 3,28% 4 4,31% 5 5,8% 6 4,58% 6 6,25 4 5,5% 6 11,32% 12 6,61% 8 1,28% 11 15,75% 2 1,26% 12 9,4% 11 1,43% 12 Svært dårlig,%,%,%,% 2,59% 3,% 5,34% 7 1,56 1 1,83% 2,% 6,61% 8 1,87% 2 5,51% 7 4,27% 5 5,13% 6 6,96% 8 Ikke relevant vet ikke 23,42% Totalt Vektet gjennom -snitt ,72 21,43% ,99 17,36% ,2 13,11% ,8 13,79% ,8 26,27% ,21,76% ,28 15, , ,12% ,47 28,3% ,5 1,74% ,56 38,32% ,56 15,75% ,58 17,9% ,58 31,62% ,59 31,3% ,86 5

7 Tilfredshet basert på hvorvidt respondenten oppgir å ha barn under 18 år eller ikke Tabell 2 Tilfredshet hos respondenter med eller uten barn under 18 år I tabell 2 er det gjort et utvalg av de som oppgir å ha barn under 18 år og de som ikke har det. Det er benyttet vektet gjennomsnitt som mål. Skalaen går fra 1 5 hvor 1 er svært godt inntrykk og 5 er svært dårlig inntrykk. 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Med barn under 18 Uten barn under 18 De som har barn i under 18 år (N=64) har et noe bedre inntrykk av barnehagene, biblioteket og barnevernet enn de som oppgir ikke å ha barn under 18 år (N=75). Tilfredshet basert på bosted Tabell 3a tilfredshet etter bostedsvariabel I tabellene 3 a og b er vektet gjennomsnitt (1 5, hvor 1 er beste karakter) brutt ned på oppgitt bostedsvariabel. 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn HaEeng/Oteren Vestre StorHord Østre StorHord 6

8 Tabell 3b tilfredshet etter bostedsvariabel 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn HaEeng/Oteren Østre StorHord Vestre StorHord De som oppgir å bo på Skibotn eller Skibotndalen (N = 43) har gjennomgående et dårligere inntrykk av de kommunale tjenestene sammenlignet med alle besvarelsene. Dette gjelder samtlige områder, men er særlig tydelig på Rus- og psykisk helsetjenesten (gjennomsnitt på 3,17 vs. 2,59), grunnskolene (gjennomsnitt på (3,25 vs. 2,56) og omsorgssentrene/sykehjemmene (gjennomsnitt 3,27 vs. 2,58). Innbyggere som oppgir å bo i Vestre Storfjord (Kileng Rasteby) (N=2) ser ut til å være mer fornøyd med de kommunale tjenestene, særlig kommer kulturskolen (gjennomsnitt 1,25 vs 1,72) og omsorgssentrene/sykehjemmene (gjennomsnitt 2,13 vs 2,58) bedre ut enn sammenlignet med hele utvalget. Innbyggere som oppgir å bo på Hatteng eller Oteren (N=48) ser også ut til å være noe mer fornøyd med kommunale tjenester, her kommer særlig biblioteket (1,76 vs. 2,8) bedre ut enn på hele utvalget. Det samme er tilfellet på de som oppgir å bo i Østre Storfjord, men utvalget er litt for lite til å kunne gjøre generelle vurderinger (N=1). Næring Tabell 4 Næring I tabell 4 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over arbeid med næring i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5). 7

9 Dialog med næringsliv TilreEelegging for næringslivet Informasjon om næringsutvikling og etablering Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig Området som omhandler næring får gjennomgående dårlig resultat, med gjennomsnittskår på 3,2 (dialog), 3,56 (tilrettelegging) og 3,67 (informasjon). Også i kommentarfeltet gir flere inntrykk av at dette ikke er et tilstrekkelig prioritert område i kommunen. "Her må det satses mer på å få arbeidsplasser til kommunen, klargjøre industritomter og få nye arbeidsplasser slik at bedrifter kan etablere seg her". Transport og tilgjengelighet Tabell 5 transport og tilgjengelighet I tabell 5 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over transport og tilgjengelighet i Storfjord kommune. Svært godt og godt fornøyd (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er misfornøyd og svært misfornøyd (skår 4 og 5) Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd 1 Standard på veier og plasser TilreEelegging for fotgjengere og syklister BussRlbudet inn og ut av kommunen 8

10 Når det gjelder kommentarene til transport og tilgjengelighet er det innbyggere som etterlyser større trafikksikkerhet i form av gang og sykkelstier. En del kommentarer er påpeker også at veilys er i ustand. Flere påpekte at busstilbudet, særlig i helgene, ikke er tilstrekkelig og at tilrettelegging for syklister i kommunen ikke er godt nok. "livsfarlig overgang over veien til skolen for våre barn" "trafikksikkerhetstiltak ved Skibotn skole, venter på tiltak." "Burde vært fotoboks i 5-sonen på Oteren. Utkjøring fra Oterbakken/Engstadjordet oppleves som farlig og uoversiktlig" Natur, landskap og friluftsliv Tabell 6 - natur, landskap og friluftsliv Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd 1 TilreEelegging for frilutsliv Ivaretakelse av miljøet SkilRng og organisert akrvitetsrlbud Særlig kommunens tilrettelegging av friluftsliv og skilting/organisert aktivitetstilbud får veldig god skår av kommunens innbyggere. Dette gjenspeiler seg også i kommentarfeltet. Noen merker imidlertid at noe av skiltingen til fem på topp og turstiene er mangelfulle. "Bra med skilting" Flott tiltak, men et sterkt ønske om bedre merking av toppturer. Savner metallgjenvinning! Trimpostkasser burde vært flere, lavterskeltilbud. Bedre merking av løyper. 9

11 Å leve i Storfjord kommune Tabell 7a å leve i Storfjord kommune I tabellene 7 a og b gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over å leve i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Oppvekstmijø for barn (- 12) Oppvekstmijø for ungdom (13-18) Bostedsmiljø for eldre (+67) Hjelp Rl personer i vanskelige livssituasjoner Tilbud Rl mnsk. Med nedsae funk.evne Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig Gjennomgående vurderes oppvekstmiljøet for barn og eldre som ganske bra. De som har besvart undersøkelsen vurderer oppvekstmiljøet for ungdom som noe dårligere. Det er også verdt å merke seg at de som har barn under 18 år har et noe bedre inntrykk av oppvekstmiljøet for barn (gjennomsnitt 2,28 vs. 2,2) og for ungdom (gjennomsnitt 2,72 vs. 2,91). Innbyggere som oppgir å være over 55 år (N=44) har et noe dårligere inntrykk av å være eldre i Storfjord kommune (2,4 vs. 2,24). Tabell 7b å leve i Storfjord kommune Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig KulturRlbud for KulturRlbud for barn og ungdom voksne Mulihget Rl å delta i idree 1

12 Respondentene vurderer kulturtilbudet for barn og ungdom som ganske bra, men for voksne som ganske dårlig. De opplever også at muligheten til å delta i organisert idrett for barn som forholdsvis bra. "Flott natur, fredelig, masse trivelige mennesker" "Det er mange tilbud, men folk er kanskje ikke så flinke til å delta?" "For lite tilbud, ensporet, lite utvikling, må til nabokommunene for aktiviteter, eks. ungdom". Botilbud og boligbygging Tabell 8 botilbud og boligbygging I tabell 8 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over arbeid med næring i Storfjord kommune. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 1 Tilgang på bolig og tomter Behandling av byggesaker Kommentarene går på tilgang på boliger og tomter i flere deler av Storfjord (Skibotn, Oteren og Vestersia). Det påpekes også behovet for å få flere leiligheter og boliger til unge som skal etablere seg. Kommunen som bosted Tabell 9 kommunen som bosted I tabell gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over kommunen som bosted. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5). 11

13 Svært fornøyd/fornøyd Misfornøyd/svært misfornøyd Samlet sett gir tilbakemeldingene inntrykk av at mange er godt fornøyd med posttilbudet mens de øvrige områdene fremstår som ikke så bra. Kommunen som bosted sett opp mot bosted i kommunen Tabellen under gir en oversikt over gjennomsnittskåren på tilbudet av bevertningssteder, dagligvarebutikker, banktilbud og posttilbud avhengig av hvor respondenten oppgir å være bosatt. Tabell 1 kommunen som bosted sammenlignet med hvor respondentene bor I tabell 1 er det benyttet vektet gjennomsnitt (skår 1-5 hvorav 1 er best) brutt ned på oppgitt bostedsvariabel. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Skibotn Oteren/HaEeng Vestre StorHord Østre StorHord Ut fra tabellen kan vi blant annet lese at innbyggere på Skibotn er mest tilfreds med posttilbudet. Beboere i Østre Storfjord virker å være mest tilfreds med dagligvaretilbudet i kommunen. 12

14 Flytte til Storfjord kommune De fleste vil anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord kommune Tabell 11 vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord? Tabell 11 er en oversikt over i hvor stor grad respondentene vil anbefale andre å flytte til Storfjord kommune. Vil du anbefale venner/kjente å fly5e 6l Stor9ord? Ikke i det hele tae 6 % I liten grad 21 % I stor grad 18 % I noen grad 55 % De som har bodd i Storfjord i mer enn 1 år er noe mer tilbøyelig til å ville anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord (19,75 vs 18 %) og ser ikke ut til å være forskjellig avhengig av botid i kommunen. Det ser ut til å være en trend at desto lengre du har bodd i kommunen, desto mindre er sjansen for at man har planer om å flytte ut. Tabell 12 vurderer du å flytte fra Storfjord kommune? Tabell 12 gir en oversikt over hvorvidt respondentene vurderer å flytte fra kommunen. 6,4 34,4 58,4 Ja, vurderer å flyee innen 6 mnd. Har tenkt på muligheten Ja, vurderer å flyee innen 12 mnd. Ikke i det hele tae 13

15 Tabell 13 anbefale å bo/flytte basert på botid i kommunen Tabell 13 gir en oversikt over de som har svart i stor grad eller i noen grad på spørsmålet om man vil anbefale venner og kjente å flytte til Storfjord kommune. Kolonne to representerer de som har svart ikke i det hele tatt på spørsmålet om de har vurdert å flytte fra kommunen BoRd over 1 år BoRd under 1 år Vil du anbefale venner å flyee Rl StorHord? Har du vurdert å flyee fra StorHord kommune? Service og informasjon fra kommunen Tabell 14 service og informasjon I tabell 14 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over service og informasjon fra kommunen. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 1 ServiceinnsRlling hos ansaee Informasjon fra kommunen BehandlingsRd på henvendelser De fleste ser ut til å være relativt godt fornøyd med informasjonen fra kommunen (6 %). Drøyt 4 % er fornøyd med serviceinnstillingen hos de ansatte. Når det gjelder behandlingstid på henvendelser er over 4 % misfornøyd eller svært misfornøyd. 14

16 Flere kommenterer at servicen fra kommunen ser ut til å ha blitt bedre de senere år. Noen etterlyser SMS-varsling i forbindelse med eks. Brudd i vannforsyningen og tilsvarende. Flere kommenterer at facebooksatsningen er positiv, samtidig som de sier at de ikke mener vi kan belage oss på facebook og internett, men bør videreutvikle Mangfolderen. Service og informasjon sett i forhold til kjønn Tabell 15 service og informasjon sammenlignet med kjønnsvariabel Tabell 15 gir en oversikt over vektet gjennomsnitt på service og informasjon i kommunen fordelt på kjønnsvariabel. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kvinner Menn 1,5 Service Info BehandlingsRd Det er ingen entydige forskjeller i hvordan kvinner og menn ser på dette området. Møtet med folkevalgte: Tabell 16 møtet med folkevalgte I tabell 16 gis det en oversikt over respondentenes inntrykk over møtet med kommunens folkevalgte. Svært godt og godt (skår 1 og 2) er slått sammen, likeså er dårlig og svært dårlig (skår 4 og 5) Folkevalgte lyee Rl innbyggerne Folkevalgte løser lokale uaordringer Svært godt/godt Dårlig/svært dårlig 15

17 Respondentene er ganske delt i forhold til hvorvidt de mener at kommunens folkevalgte evner å lytte til innbyggernes synspunkter og hvorvidt de klarer å løse lokale utfordringer. Gjennomsnittet på hvorvidt folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter er 3,13 og 3,4 på å løse lokale utfordringer. Tabell 17 tillit fra innbyggere til folkevalgte Tabell 17 gir en oversikt over i hvor stor grad innbyggerne har tillit til de folkevalgte i Storfjord kommune. Hvor stor 6llit har innbyggerne 6l de folkevalgte? Stor Ganske stor Liten Ingen 6 % 2 % 44 % 48 % Tillit til kommunen Tabell 18 tillit til kommunen Tabell 18 gir en oversikt over hvorvidt respondentene har tillit til kommunen Ja Nei 1 Har du Rllit Rl at kommunen behandler like saker lkt? Har du Rllit Rl at kommunen følger lover og regler? 16

18 Tillit sett i forhold til bosted: Tabell 19 tillit sett i forhold til bostedsvariabel Tabell 19 gir en oversikt over tillit til kommunen sett i forhold til bostedsvariabel. Tabellen over viser de som har svart ja på spørsmålene (1) like saker behandles likt og (2) Storfjord kommune følger lover og regler Like saker behandles likt Følger lover og regler Det er stor variasjon i hvor stor tillit den enkelte respondent har til dette avhengig av bosted. Respondenter fra Skibotn har lavest tillit og respondentene fra østre Storfjord ser ut til å ha høyest tillit. Tillit sett i forhold til kjønn Tabell 2 tillitt sett i forhold til kjønnsvariabel Tabell 2 gir en oversikt over de som har svart ja på spørsmålene fordelt på kvinner og menn Like saker behandles likt Følger lover og regler 1 Kvinner Menn 17

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer