FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kriterier for god eiendomsforvaltning Eigersund kommune Kommunestyret som overordnet eier Organisering av vedlikeholdsarbeid Status vedlikehold i Eigersund Økonomi Etterslep/akkumulering Energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse Brukernes vurderinger Konsekvenser av manglende vedlikehold på arbeidsmiljø og tjenestetilbud Vedlegg Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

4 SAMMENDRAG Hovedbudskap - Vedlikeholdssituasjonen ved byggene i Eigersund kommune er noe bedre enn for andre kommuner. - Kommunen har et godt registreringssystem, slik at man har en god oversikt over situasjonen. - Kommunen har ingen overordnet vedlikeholdsplan. - Overforbruk (utgiftene/regnskapet) av vedlikeholdsbudsjettet har steget betydelig de siste årene. - Brukerne (ledere/verneombud) ved enkelte bygg melder om alvorlige arbeidsmiljøutfordringer på grunn av manglende vedlikehold. RAPPORTEN Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Eigersund kommune arbeider for å sikre forvaltningen av sine bygg, og bevarer verdier. Vi har også sett på mulige konsekvenser for brukere og kommuneøkonomien ved utsatt vedlikehold. EIGERSUND KOMMUNE SOM BYGGEIER Eigersund kommune disponerer en bygningsmasse på ca kvm 1, fordelt med kvm bygg i 117 bygg kommunen eier og i 14 bygg hvor det utføres vedlikehold for bygg organisert i Bakkebø Borettslag (4000 kvm). I tillegg leier kommunen 5400 kvm i private bygg til 12 ulike virksomheter. KOMMUNESTYRET SOM OVE RORDNET EIER I Eigersund kommune behandler kommunestyret vedlikeholdstiltak til over kr som en del av investeringsbudsjettet. I tillegg vedtar kommunestyret rammetilskudd til teknisk avdeling. Rammetilskuddet blir deretter fordelt på de ulike seksjonene innenfor teknisk avdeling. Forøvrig er det mer sporadisk at saker vedrørende bygningsvedlikehold fremmes for kommunestyret. Den hadde kommunestyret til behandling en omfattende sak om «Etterslep vedlikehold i kommunale bygg» (K-sak 091/13). Dokumentasjonen og vurderingene i denne saken er et viktig grunnlag i denne prosjektrapporten. I Eigersund kommune er det etter vår vurdering fortsatt et behov for å jobbe med politisk forankring, kommunikasjon og felles forståelse for vedlikeholdsbehov og vedlike- 1 Kilde: Eigersund kommune, oversikt over kommunens bygningsmasse. Kommunens bygg huser til daglig ca ansatte. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

5 holdsarbeid. Det er også en utfordring å sikre at eierprioriteringene avspeiles i budsjettet. ORGANISERING AV VEDLI KEHOLD I EIGERSUND KOMMUNE Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg er i Eigersund kommune organisert under Bygg og- eiendomsforvaltningen. Bygg- og eiendomsforvaltningens hovedoppgaver består i «drift, vedlikehold og renhold av kommunens bygninger. Dette inkluderer saksbehandling, utleie, kjøp og salg av bygninger og eiendommer samt salg av bolig- og næringstomter fra felt utbygd av kommunen. Videre jobber en med administrasjon av kommunale feste- og framfestetomter» 2. Det er i kommunen ansatt 88 personer som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg. Dette inkluderer bygg- og eiendomssjef, saksbehandlere, vaktmestere, håndverkere, renholdere og badevakter. På seksjon bygg- og eiendomsforvaltning er det 3,8 stillinger som primært driver med vedlikeholdsarbeid. Driftsoperatører (vaktmestere) og vedlikeholdsansatte for bygg i kommunen er organisert under tre driftsledere, samt egen driftsleder for renhold. Vaktmesterne er fordelt over ulike bygg, og har sine faste ansvarsområder. En vaktmester har ansvar for flere ulike bygg rundt i kommunen. Dette innebærer at de ansatte ved de kommunale byggene tilkaller vaktmester ved behov. Denne tilkallingen skjer gjerne ved epost eller telefon REGISTRERING OG KARTL EGGING Eigersund kommune benytter dataverktøyet Facilit IK- vedlikehold. Dette systemet skal sikre registreringen av vedlikeholdet og gi en oversikt over vedlikeholdsbehovene ved de kommunale byggene. Kommunen utarbeider også målsettinger for eiendomsforvaltningen for kommende år i dette datasystemet. Det er vår vurdering at Eigersund kommune gjennom registreringen i Facilit har et godt system og gode rutiner for registrering og kartlegging av vedlikeholdsbehov. Dette gir et godt grunnlag for planlegging og prioritering; samt involvering og styring fra de folkevalgte. Vi vil likevel anbefale at man vurderer å utarbeide en vedlikeholdsplan, for å kunne styrke det planmessige vedlikeholdet over tid. STATU S VE DLIKEHOLD I forbindelse med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er det ikke gjort noen nye byggtekniske evalueringer i kommunen. Men vi presenterer en del eksisterende dokumentasjon og i tillegg har vi fått vurderinger fra brukerne av byggene. KS-rapporten fra 2008 viser at den tekniske tilstanden på kommunens bygg i stor grad er høyere enn de andre deltakende kommunens bygg. 2 Hentet fra kommunens hjemmeside: Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

6 Eldre bygg kan, på tross av tilfredsstillende vedlikehold, fremstå som uhensiktsmessig ut fra dagens krav til tjenestetilbud. Kommunen vurderer også salg av noen av sine eldre bygninger 3. I spørreundersøkelse fra oss gir brukere av noen av byggene (leder/verneombud) tilbakemelding om til dels betydelige negative arbeidsmiljøeffekter av manglende vedlikehold, spesielt med tanke på inneklima. Det er vår anbefaling at kommunen vurderer hvordan disse tilbakemeldingene kan følges opp. Figur 1 Teknisk tilstand fordelt på bygningstyper (tilstandsgrad 0-3, hvor 0 er best) Kilde: Eigersund kommune ETTERSLEP I saksdokumentet «Etterslep vedlikehold i kommunale bygg.» (K-sak 091/13) viser rådmannen til beregnet etterslep av vedlikehold. Dette framgår av tabellen nedenfor, fordelt på henholdsvis ambisjonsnivå A og B (detaljer se faktakapittel): Tabell 1 Beregnet etterslep på vedlikehold i Eigersund kommune: Kilde: Eigersund kommune Ambisjonsnivå A Ambisjonsnivå B Kort periode 0-5 år Lang periode 6-10 år Totalt Jfr. avsnitt Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

7 Akkumulering av etterslepet kan også illustreres slik: 2010: Eigersund kommune brukte kr 32 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 6 millioner i vedlikeholdsetterslep dette året : Eigersund kommune brukte kr 43 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 5 millioner i vedlikeholdsetterslep dette året. 2012: Eigersund kommune brukte kr 75 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 2,2 million i vedlikeholdsetterslep dette året. 2013: Eigersund kommune brukte kr 96 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr kr i vedlikeholdsetterslep dette året. Vedlikeholdsetterslep har store økonomiske konsekvenser enten ved at bygget får kortere levetid eller ved at det kreves mer ressurser for istandsetting/rehabilitering. Etterslep på dette området kan også ha innvirkning på arbeidsmiljøet i form av inneklima, trivsel osv. Nedslitte og uhensiktsmessige lokaler kan også i seg selv gi et dårligere tjenestetilbud til brukerne. Det er også vår vurdering at et manglende vedlikehold og dårlig kvalitet på kommunens eiendommer, i ytterste konsekvens kan påvirke kommunens omdømme, med de implikasjoner det måtte medføre. ØKONOM I KOSTRA-rapporteringen til Eigersund viser at kommunen har hatt varierende kostnader knyttet til vedlikehold. Mellom varierte kostnad pr kvm mellom 32 kr og 96 kr 5. I 2012 og 2013 hatt mer utgifter knyttet til vedlikehold enn i Dette gjelder særlig innenfor skolesektor og kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Dette er i henhold til prioritert kommunestyrevedtak Kommunen hadde en kraftig økning i vedlikeholdsutgifter per kvm i Dette skyldes hovedsakelig regjeringens tiltakspakke. Formålet med tiltakspakken var blant annet å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene. BRU KE RNES OPPFATNING AV VE DLIKE HOLD Vi har i dette prosjektet sendt ut en spørreundersøkelse til ledere og verneombud ved alle kommunens bygg i Eigersund. Totalt ble undersøkelsen sendt ut til 76 personer, hvorav 36 av disse svarte 6. Det er også gjennomført intervjuer av ledere/verneombud ved noen bygg. Vi sitter etter disse tilbakemeldingene igjen med følgende inntrykk: 4 Basert på følgende utregning: =68. 68*88500=6 millioner kroner 5 KOSTRA-rapporteringen inneholder funksjon: 130,221,222,261,381,386. Art: 070, 230,250. For å beregne kr/kvm deler kommunen vedlikeholdskostnader på gitt kvm. Dette inkluderer ikke bygg kommunen leier. 6 Dette gir en svarprosent på 48 %. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

8 - Brukerne (ledere og verneombud) er gjennomgående godt fornøyde med vedlikeholdet, selv om noen ga uttrykk for at det hadde vært ønskelig at vaktmester var mer tilstede ved bygget. - Noen av byggene preges av at utforming og planløsning er uhensiktsmessig ut fra dagens krav. Det vises til at i de eldste byggene er heller ikke standarden tilfredsstillende for de krav og forventninger som brukerne (beboere/elever) har. - Ventilasjonsanlegget ved noen av byggene har behov for oppgradering, ettersom det ikke fungerer fullt ut tilfredsstillende. - Det pekes på at kommunen skulle hatt klare retningslinjer for hva som er vaktmesterjobber, og hva leder/de ansatte skal gjøre på bygget selv. Dette kan til tider skape forvirring, og det oppleves som at man ikke bruker tiden til vaktmester på en mest mulig effektiv måte. Spørreundersøkelse og intervjuer med brukere av kommunale bygg tyder på et stort vedlikeholdsbehov på enkelte få bygg, med betydelige konsekvenser for brukerne og kommunen. Det er vår vurdering at dette er så tydelige negative tilbakemeldinger at det gir grunn til bekymring, Det er vår anbefaling at kommunen vurderer hvordan disse tilbakemeldingene kan følges opp. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Kommunen har en systematisk og dokumentert oversikt over vedlikeholdsstatusen på sine bygg gjennom datasystemet Facilit. Basert på dette ser det ut til at situasjonen er relativt tilfredsstillende på kort sikt. Vi bygger dette på: - Kommunens fagpersonell på området gir en positiv vurdering av situasjonen. - Kommunen har god oversikt over vedlikeholdsbehov av akutt art. - KS kartlegging fra 2008 viser at kommunen har en vedlikeholdsstatus som ligger over landsgjennomsnittet Men på lang sikt er vedlikeholdssituasjonen utfordrende. Vi bygger dette på: - Dagens ressursinnsats til vedlikehold ligger på et slikt nivå at man knapt vil generere etterslep. Man klarer likevel ikke ved å benytte dette beløpet ta inn det etterslep som er generert tidligere år. - Det finnes ingen plan for fremtidig vedlikehold 7. - Intervjurunder med brukere av kommunale bygg tyder på et stort vedlikeholdsbehov på enkelte få bygg med betydelige konsekvenser for brukerne og kommunen. 7 Kommunen v/bygg og eiendomssjef sier i epost pr følgende: «Det er vanskelig for kommunen v/seksjon bygg- og eiendomsforvaltning å lage forpliktende langsiktige vedlikeholdsplaner da det er stort sprik mellom behov for midler til vedlikehold og disponible midler avsatt til vedlikehold i budsjett. Det er også et faktum at det hvert år oppstår akutte vedlikeholdsbehov som må prioriteres og som det ikke er avsatt vedlikeholdsmidler til i budsjett». Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

9 Vi vil anbefale at Eigersund kommune Å arbeide videre med politisk forankring, kommunikasjon, felles forståelse for vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. Å vurdere om det skal utarbeides en overordnet vedlikeholdsplan Å vurdere hvordan man kan motvirke de alvorlige arbeidsmiljøutfordringene som manglende vedlikehold medfører ved enkelte bygg. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

10 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannens kommentar datert : Anbefalt minimumsbeløp kr. 100 pr kvm for å opprettholde «ny bygg standard» for bygg med beregnet levetid 30 år tar ikke hensyn til at en betydelig mengde av kommunens bygg har/forventes å ha 60 års levetid, og hvor det burde vært avsatt kr 175 pr. kvm. Det fremgår side 17 under avsnittet: NORSK SRANDARD 3454:.: Definisjon vedlikehold: Tiltak som er nødvendig for å opprettholdebyggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. I henhold til standarden innebærer vedlikeholdskostnader «planlagt vedlikehold» og» utskiftninger». Istandsetting eller utflytting, serviceavtaler og hærverk kommer under driftskostnader. Våre 3,8 ansatte (art. 070) som vi har oppgitt hovedsakelig utfører vedlikehold, utfører hovedsakelig istandsetting av kommunens 333 utleieleiligheter ved skifte av leietaker. Det meste av utgifter ført på art: 250 er brukt til slikt arbeidsom etter Norsk standard 3454 ikke er vedlikehold, og i tillegg til igangsetting etter hærverk. Det samme gjelder betydelige utgifter ført på art:230 som da heller ikke er «vedlikehold». Bygg- og eiendomsforvaltningen sitt regnskapssystem er ikke bygget opp med artsgrupper slik at «vedlikeholdsutgifter» kan identifiseres på riktig måte iht NS Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning har heller ikke hatt fokus på å skille vedlikeholdsog driftsutgifter slik NS 3454 forutsetter. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

11 RAPPORTEN Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

12 Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

13 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Med bakgrunn i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, bestilte kontrollutvalget i Eigersund den et prosjekt om eiendomsforvaltning. I følge tall fra KOSTRA varierer kommunens midler sammenlignet med andre kommuner på vedlikehold fra år til år. Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen arbeider for å sikre forvaltningen av sin realkapital (bygg), og angi konsekvenser av utsatt vedlikehold for kommuneøkonomien og brukerne. I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan har utviklingen i vedlikeholdsomfanget vært, hvorfor varierer kostnadene så mye fra år til år, og hvor stort er det eventuelle etterslepet? Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å kartlegge og dokumentere vedlikeholdsbehovet, og hvordan blir prioriteringer foretatt? Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og rehabiliteringer? Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes? Hvilken internkontroll og hvilke systemer har kommunen for å følge opp eiendomsforvaltningen? Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for brukerne? For eksempel mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, midlertidige løsninger, forringelsen av tjenesteyting / produksjon mv. Hva er kommunens vedlikeholdsbehov i bygg og kroner? Har kommunen noen ajourført oversikt over vedlikeholdsbehovet og er det en langsiktig prioriteringsplan? Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

14 1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f. eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. Kommunens interne styringsdokumenter Norsk standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Vedlikehold i kommunesektoren, «Fra forfall til forbilde» (KS 2008) Kommunal regnskapsstandard nr. 4 Kommuneproposisjonen 2013 KOSTRAs rapporteringer om vedlikehold Metodisk har vi gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen, sendt ut spørreundersøkelse og hatt intervjuer/møter med sentrale ledere og brukere av de kommunale byggene. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle ledere og verneombud ved kommunale bygg. Dette ble gjort i forkant av intervjuene for å dekke opp eventuelle avvik eller annen informasjon som dukket opp i spørreundersøkelsen. Vi har dessuten lagt til grunn erfaringer fra tilsvarende prosjekter i Sandnes, Sola og Hå og Gjesdal/Bjerkreim/Lund i 2008/09/11/13/14. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

15 2 FAKTABESKRIVELSE OG VURDERINGER 2.1 KRITERIER FOR GOD EIENDOMSFORVALTNING Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygg i Norge var på ca. 25 milliarder kr i Kommuner og fylkeskommuner står for to tredeler av dette. Kommunenes eiendommer og formålsbygg er en stor del av de faste verdiene en kommune har. Dersom bygningene forfaller, vil kommunen tape disse verdiene over tid. Det har vært stor oppmerksomhet omkring tilstanden av kommunale bygninger i Norge de siste årene, og det har vært sentrale tiltak for at vedlikehold skal få en sterkere politisk prioritering. Eigersund kommunes eiendomsforvaltning og vedlikehold er vurdert opp mot spesifikke kriterier for god eiendomsforvaltning. Drøftingen baserer seg på: NOU 2004:22 8 VE LHOLDTE BYGNINGE R G IR MER TIL ALLE OM E IEN- DOMSFORVALTNING I KO MMUNESE KTORE N Utredningen anbefaler at organisering av eiendomsforvaltning tar utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av byggene. God praksis er at eieren fastsetter de målene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter, og at man har et system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. De forskjellige rollene innen kommunal eiendomsforvaltning er i utredningen definert slik: Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de långivere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige myndigheter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane. Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette er eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og avgifter og å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne. Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den sentrale fagadministrasjonen og kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for tjenestetilbudet. Kommunestyret eller fylkestinget vil derfor kombinere rollene som eier og bruker på et overordnet, strategisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger med begge rollene. Forholdet mellom kommunens ulike organer som ivaretar rollene som eier, forvalter og bruker, kan organiseres som en integrert organisasjon, hvor funksjoner og ansvar fordeles og styres etter vanlige administrative prinsipper. En slik integrert organisasjon byr på både fordeler og ulemper med hensyn til en mer markedsorientert modell. Der får brukersiden en rolle som be- 8 NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

16 stiller, og eier- og forvaltersiden får rollen som utfører eller leverandør av lokaler og driftstjenester. Dette skjer for eksempel når eiendomsforvaltningen og eventuelt brukerne organiseres som mer eller mindre selvstendige resultatenheter. KS` RAPPORT - VE DLIKE HOLD I KOMMU NE SE KTORE N - FRA FORFALL TIL FORBILDE Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) fikk i 2008 gjennomført en omfattende undersøkelse 9 av tilstanden i kommuners og fylkeskommuners bygningsmasse. Rapporten konkluderte med at det var et samlet oppgraderingsbehov på mellom 94 og 142 mrd. kr i Norge. Dette skyldes dels et betydelig vedlikeholdsetterslep, dels at kravene til standard har økt over tid. I rapporten blir det framhevet at det er viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. Denne strategien må forankres i kommunens overordnede styringsdokumenter. Eigersund kommune har deltatt i denne undersøkelsen. Som en oppfølging av denne rapporten, har KS utarbeidet en veileder for bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. I denne presiseres det hvor viktig det er å ha oversikt over en eiendoms tilstandsgrad, og prioritere tiltakene ut fra denne. NORSK STANDARD 3454: LIVSSYKLUSKOSTNADE R F OR BYGGVE RK Definisjon vedlikehold: Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. I henhold til standarden innebærer vedlikeholdskostnader planlagt vedlikehold og utskiftninger. Istandsetting etter utflytting, serviceavtaler og hærverk kommer under driftskostnader. Samlede kostnader (kapitalkostnader, forvaltningskostnader, driftskostnader, vedlikeholdskostnader og utviklingskostnader) skal relateres til hvert bygg i løpet av dets livssyklus. NORSK STANDARD 3424: TILSTANDSANALYSE AV B YGGVE RK Registrerer tilstandsgrad: i hvilken tilstand en bygningsdel eller bygning befinner seg i. Gradering fra 0 til 3, der 0 tilsvarer meget god tilstand og 3 meget dårlig tilstand. Registrerer svikt: Negativt avvik fra det referansenivå som er lagt til grunn. Registrerer konsekvensgrad: Uttrykk for alvoret av konsekvenser. Gradering fra 0 til 3. 9 Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008) utarbeidet av PricewaterhouseCoopers og Multiconsult Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

17 FLE RE SE NTRALE TILTAK: I ble det gjennomført et forsknings- og utviklingsprogram i regi av direktorat for byggkvalitet som skulle sette opp noen suksesskriterier for en god eiendomsforvaltning. Etter at prosjektet ble avsluttet i 2011 har oppgaven blitt inkorporert som en av de faste oppgavene i direktoratet. Det er utgitt flere veiledere til kommunene og de folkevalgte om forvaltning av kommunens realkapital: God kommunal eiendomsforvaltning. LOVE R OG RE GLE R SOM MÅ IAK TTAS VE D FORVALTNING AV KOM MUNALE E I- ENDOMME R OG FORMÅLSB YGG 10 FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom byggets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til rivning/sanering. Forvaltning 11 omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m. Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon. Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold 10 Listen er hentet fra KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn. 11 Kilde: Store norske leksikon. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

18 Tabell 2 Lover og regler som eier av kommunale bygg må forholde seg til ved forvaltning av disse 12 : 2.2 EIGERSUND KOMMUNE NØKKELTALL Eigersund kommune disponerer en bygningsmasse på ca kvm 13, fordelt med kvm bygg i 117 bygg kommunen eier og i 14 bygg hvor det utføres vedlikehold for bygg organisert i Bakkebø Borettslag (4000 kvm). I tillegg leier kommunen 5400 kvm i private bygg til 12 ulike virksomheter. I prosjektet har vi bare i begrenset grad gått inn på Bakkebø borettslag, ettersom store deler av bygningsmassen vurderes å selges ut 14. Kommunen har registret tilstanden til 84 av sine bygg i Facilit, et databasert kartleggings- og planleggingssystem. Denne registreringen ble gjort etter at alle kommuner i 2008 ble bedt om å registrere tilstanden på de kommunale byggene, i forbindelse med en nasjonal undersøkelsen i regi av KS. 12 Listen er hentet fra KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn. 13 Kilde: Eigersund kommune, oversikt over kommunens bygningsmasse. Kommunens bygg huser til daglig ca ansatte. 14 Jfr. avsnitt Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

19 Figur 2 gir en oversikt over bygningsfordelingen i kommunen. Det er grunnskolene som har det største arealet. Også aldershjem/helsebygg og boliger har store antall kvadratmeter. Figur 2 Bruttoareal kommunens bygg (m2) Kilde: Eigersund kommune Figur 3 viser kommunens vedlikeholdsutgifter per kvm slik det er rapportert inn i KOSTRA for årene 2010 til KS anbefaling er at vedlikeholdskostnadene for bygg med 30 år levetid skal ligge på ca. 100 kr/kvm, mens for bygg med 60 års levetid skal det ligge på ca. 170kr/kvm. Figur 3 Eigersunds vedlikeholdskostnader/kvm rapportert i KOSTRA kilde KOSTRA 15 Kilde: KOSTRA. Inneholder funksjon 130,221,222,261,381 og 386. Art 070,230, 250. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

20 Figur 4 gir en oversikt over i en del kommuner og i kommunesektoren som helhet. Vi ser at Eigersund kommune ligger opp mot landsgjennomsnittet. Figuren viser også at KOSTRA-rapporteringen ikke fungerer like godt i alle kommuner. Figur 4 Sammenligning mellom ulike kommuner - vedlikeholdskostnader per kr/kvm 2012 kilde: KOSTRA Undersøkelsen fra 2008 viste at det beregnede etterslepet til Eigersund kommunes bygg er på millioner kroner, over en samlet periode på 10 år. Rådmannen i kommunen peker likevel på at dette beløpet er for høyt 16. Det vises til at det skulle vært satt av 6,5 millioner kroner ekstra årlig til vedlikehold for å ta inn etterslepet. I kommunens regnskap har byggene en bokført verdi på tilnærmet 590 millioner 17 kr. Dette er en stor del av de verdier kommunen har. Eiendomsmassen omfatter blant annet skoler, barnehager, rådhus, sykehjem, PU-boliger, eldreboliger og kommunale boliger. Kommunens bygningsmasse er av varierende alder. 2.3 KOMMUNESTYRET SOM OVERORDNET EIER Det som kjennetegner kommunene som lykkes med vedlikehold er god kommunikasjon mellom kommunestyret som folkevalgt eier, formannskapet som operativ eier og eiendomsforvalteren 18. Eiendomsforvalteren må få anledning til å rapportere om tilstand, utfordringer og muligheter knyttet til eiendommene. De folkevalgte må stille krav til god forvaltning og rapportering som gir oversikt og grunnlag for politisk diskusjon og prioritering. Kommunens øverste ledelse ved folkevalgte og rådmenn skal ivareta eierrollen på vegne av innbyggerne. Bygninger og eiendommer er viktige ressurser i driften og utviklingen av kommunen. Betydelige verdier er lagt ned i eien- 16 «Rådmannens budsjettforslag 2014», side Kilde: Årsregnskap («Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold en veileder for folkevalgte og rådmenn») Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

21 dommene. Eierne bør stille seg spørsmål om hva kommunen eier, hva man trenger og hvordan kommunens eiendommer forvaltes. I veilederen «God kommunal eiendomsforvaltning» 19 fra KS sies følgende om vedlikehold: «Vedlikeholdsplanlegging er en viktig prosess for å sikre bygningsmassens verdi over tid. Et godt vedlikehold fører til lang levetid på materialer og dermed god økonomi. Prosessen består av: Utvikle en vedlikeholdsstrategi Lage en vedlikeholdsplan Utføre vedlikeholdet De tre oppgavene skal henholdsvis ivaretas av det strategiske, taktiske og operative nivået i organisasjonen». I Eigersund kommune har teknisk avdeling fremmet vedlikeholdstiltak kalkulert til å overstige kr som del av investeringsbudsjettet. I tillegg vedtar kommunestyret rammetilskudd til teknisk avdeling. Rammetilskuddet blir deretter fordelt på de ulike seksjonene innenfor teknisk avdeling. Forøvrig er det mer sporadisk at saker vedrørende bygningsvedlikehold fremmes for kommunestyret. Den hadde kommunestyret til behandling en omfattende sak om «Etterslep vedlikehold i kommunale bygg» (K-sak 091/13). Dokumentasjonen og vurderingene i denne saken er et viktig grunnlag i denne prosjektrapporten. I Eigersund kommune er det etter vår vurdering fortsatt et behov for å jobbe med politisk forankring, kommunikasjon og felles forståelse for vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. Det er også en utfordring å sikre at eierprioriteringene avspeiles i budsjettet. 2.4 ORGANISERING AV VEDLIKEHOLDSARBEID I veilederen fra KS er det vist til at forvaltning av kommunens eiendommer er organisert forskjellig i de enkelte kommuner. Det kan være at den enkelte enhet selv står for vedlikehold, eller at vedlikehold er skilt ut i en egen virksomhet. Konklusjonen etter å ha sett på forskjellige løsninger, er at selve organiseringen ikke er avgjørende. Det avgjørende for en god eiendomsforvaltning er et godt folkevalgt eierskap, og god kommunikasjon mellom eiendomsforvalteren og de folkevalgte. I kommuneproposisjonen 2013 er det påpekt behovet for å høyne status på eiendomsforvaltning, også ved å øke kompetansen 20. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg er i Eigersund kommune organisert under seksjon Bygg og- eiendomsforvaltning. Bygg- og eiendomsforvaltningens 19 God kommunal eiendomsforvaltning 20 Utdrag fra kommuneproposisjonen 2013 ligger i vedlegg. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

22 hovedoppgaver består i «drift, vedlikehold og renhold av kommunens bygninger. Dette inkluderer saksbehandling, utleie, kjøp og salg av bygninger og eiendommer samt salg av bolig- og næringstomter fra felt utbygd av kommunen. Videre jobber en med administrasjon av kommunale feste- og framfestetomter». Seksjonens hovedoppgaver tar utgangspunkt i følgende 21 : Arbeid med å drifte de kommunale byggene som finnes i kommunen Foreta nødvendig vedlikehold Renovering av bygninger for å tilfredsstille myndighetskrav og brukernes ønsker/behov Utleie av kommunale leiligheter med særlig tanke på husleiekontrakter, regulering av husleier, oppfølging og brudd på husleieavtaler Renhold Saksbehandling søknader om kjøp av kommunale eiendommer Salg av kommunale eiendommer Figur 5 Organisasjonskart Eigersund kommune Kilde: Eigersund kommune Kommunalsjef for tekniske tjenester har 88 personer som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold i kommunen. Dette inkluderer saksbehandlere, vaktmestere, håndverkere, renholdere og badevakter. På seksjon bygg- og eiendomsforvaltning er det 3,8 stillinger som primært driver med vedlikeholdsarbeid. Det er driftsansvarlig for bygget, i samarbeid med andre på seksjonen som har ansvar for å registrere bygningsavvik og kostnadsoverslag i Facilit. Dato og utførelse registreres for alle driftsoppgaver. Videre krysser driftsansvarlig av når vedlikeholdsoppgaven er gjennomført. Driftsoperatører (vaktmestere) og vedlikeholdsansatte i kommunen er organisert under tre driftsledere, samt en egen driftsleder for renholdere. Vaktmesterne er fordelt over ulike bygg, og har sine faste ansvarsområder. En vaktmester har ansvar for flere 21 Hentet fra kommunens dokument: «Organisering- stillingsbeskrivelser: Stillingsbeskrivelser seksjon bygg- og eiendomsforvaltning». Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

23 ulike bygg rundt i kommunen. Dette innebærer at de ansatte ved de kommunale byggene tilkaller vaktmester ved behov. Denne tilkallingen skjer gjerne ved epost eller telefon. I Facilit-vedlikehold er det også innlagt ukentlige, månedlige og årlige kontrolloppgaver tilpasset det enkelte bygg som må dokumenteres utført ved utkvittering i Facilit-vedlikehold. Kommunen har også lagt opp til at vaktmesterne kontaktes gjennom Qm+ 22. Dersom det rapporters om større vedlikeholdsoppgaver som vaktmester ikke kan løse på egenhånd, går vaktmester videre til sin driftsleder. Driftslederne i kommunen har videre møter med bygg- og eiendomssjefen hvor slike større prosjekter gjennomgås. I kommunen tas det inn eksterne konsulenter når vedlikehold av en viss grad eller type skal gjennomføres. Dette være seg budsjettvedtak ved større vedlikeholdsprosjekter eller renoveringsprosjekter. Det tas også inn ekstern hjelp dersom det kreves en fagkompetanse kommunen ikke selv innehar. Ved vedlikehold av heiser og annet elektrisk anlegg har i praksis kommunen brukt firmaet som har installert anlegget i bygget. Dette også etter utløp av garantien. Praksis for kommunen som er å benytte firmaet som har installert anlegget, er ikke i tråd med loven om offentlige anskaffelser. Kommunen viser til at dette «vil kreve et grundig forarbeid som seksjon bygg- og eiendom ikke har hatt kunnskaper og ressurser til å utføre» REGISTRERING AV VEDLIKEHOLDSBEHOV Det løpende vedlikeholdsbehovet i Eigersund kommune blir i stor grad skriftliggjort gjennom dataverktøyet Facilit IK-vedlikehold. Det planlagte vedlikeholdet tar utgangspunkt i tilstandsanalyser, kontrollplaner, sjekklister, arbeidsordre, serviceavtaler og vedlikeholdsplaner 24. Driftsoppgaver registreres sammen med dato for utførelsen. Kommunen benytter også Facilit for registrering av ulike lovpålagte tilsyn. Bygg- og eiendomssjef skal ivareta planlegging av vedlikehold, samtidig som han har et økonomi-, budsjett- og personalansvar. I Facilit-vedlikehold dokumenteres kommunens byggtekniske tilstand, samt nødvendig vedlikehold. Det jobbes for at driftsansvarlig ved bygget i samarbeid med bygg- og eiendomsseksjonen i kommunen skal registrere de avvik som oppstår ved det enkelte bygg. Her skal også et kostnadsestimat inkluderes. Facilit-vedlikehold er et fagsystem spesielt rettet mot driftskontroller, vedlikeholdstiltak og prosjektstyring. Det er forskjellige tiltakstyper en kan benytte i systemet; spesielt vedlikehold, skolebruksplan, universell utforming og energieffektivisering. Facilit IKvedlikehold er et datasystem som sikrer både det planlagte og det akutte vedlikeholdet. Utgifter knyttet til hver tiltakstype relateres til hvert bygg. Investeringer i forbindelse med nybygg og større ombygginger er knyttet til egne prosjektnummer. Budsjet- 22 Qm+, eller Quality Manager+ er et management system der man i en database får direkte tilgang til resultater. Eigersund kommune bruker Qm+ som sitt HMS-system. Her ligger retningslinjer osv. De ansatte kan også benytte Qm+ som et oppslagssystem. Kommunen tok i bruk systemet i Hentet fra «Saksfremlegg politisk sak. Etterslep vedlikehold i kommunale bygg. Rådmannens forslag til vedtak : Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret». 24 Hentet fra Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

24 tet for spesielt vedlikehold blir satt opp av forvaltnings- og vedlikeholdsgruppen. Tiltak legges inn i Facilit og budsjettoppfølges. Det gjennomføres i tillegg seksjonsmøter for driftslederne og bygg- og eiendomssjef for å sikre at vedlikeholdsmidlene blir benyttet best mulig. Når det gjelder utleieboligene, drift av kommunens bygg og vedlikehold, er det klare målsettinger for hva kommunen skal gjøre. Utleieboligene skal klargjøres/pusses opp ved fraflytting, samt utleieprisen prisjusteres. Dette skal dokumenteres under Facilitutleie. Driften av kommunens bygninger systematiseres gjennom driftskontroller for hvert enkelt bygg. Også dette dokumenteres i Facilit-vedlikehold. I Facilit ligger det i tillegg en plan for hvert enkelt bygg i kommunen. Behovene til de kommunale byggene registreres når tekniske anlegg/bygningsdeler har tilstandsgrad 2 eller dårligere. Ved disse tilfellene skal også en estimert kostnadsberegning registreres i Facilit. Tilstand i bygg registrert med tilstandsgrad 3 og konsekvensgrad 3 skal straks utføres. Dette gjelder særlig tiltak som går på sikkerhetsmessige hensyn. Inneklima registreres ved målinger, hvor blant annet radon måles. Kommunen har som mål at vedlikeholdseksjonen til enhver tid skal kunne ta ut oppdaterte rapporter fra Facilit som gir et nøyaktig bilde av hvordan vedlikeholdssituasjonen er. Pr i dag er ikke dette systemet helt oppdatert for alle bygg, men seksjonen jobber aktivt med å oppdatere dette. Facilit inneholder også kostnadsoverslag for ulike vedlikeholdsbehov som er registrert. Både vedlikeholdsarbeid som dekkes av seksjonens driftsbudsjett og tiltak som regnes som investeringstiltak registreres. Kommunen kan hente ut oppgaver som skal gjennomføres på både ukentlig,- månedlig og årlig plan fra Facilit. Ut fra registreringene i Facilit kan kommunen lage en vedlikeholdsplan. Dette blir ikke gjort i kommunen i dag, da man erfarer at det akutte vedlikeholdsbehovet uansett må prioriteres. Kommunen viser til at det er vanskelig å lage forpliktende, langsiktige vedlikeholdsplaner. Dette mye på grunn av at det ofte er stort sprik mellom behov for midler til vedlikehold og de midlene som er avsatt i budsjettet. Byggene som registreres i Facilit registreres under en egen kode. Alt vedlikehold knyttet til det gitte bygget registreres på denne koden. Her registreres alt fra brannøvelser som er gjennomført, hvordan søppel håndteres, isolasjon rundt vinduer, elektriske anlegg, maling, vedlikehold av heissjakt og universell utforming. Her registreres også planlagt start- og sluttdato, samt budsjett for vedlikeholdsarbeidet. Kommunen har også inngått rammeavtaler innenfor enkelte felt for vedlikehold: 3-årig serviceavtale for kontroll av brannalarmanlegg og røykslukker. 5-årig serviseavtale for kontroll av brannslukkingsapparater. Arbeidet med å innhente tilbud på 3-årig serviceavtale for kontroll av sprinkleranlegg. Kommunen utarbeider målsettinger for eiendomsforvaltningen for kommende år. For 2014 skal kommunen «systematisk gjennomføre og dokumentere driftskontroller i Facilit- Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

25 vedlikehold iht. plan for den enkelte bygning» 25. Vedlikeholdsbehovet skal dokumenteres etter NS 3424, og bygg med tilstandsgrad 2 eller verre skal kartlegges. Vedlikeholdet av kommunens 117 bygninger skal igangsettes straks dersom bygget er registrert med tilstandsgrad 3 og konsekvensgrad 3. Det er vår vurdering at Eigersund kommune har et godt system og gode rutiner for registrering og kartlegging av vedlikeholdsbehov. Dette gir et godt grunnlag for planlegging og prioritering; samt involvering og styring fra de folkevalgte. Vi vil likevel anbefale at man vurderer å utarbeide en vedlikeholdsplan, for å kunne styrke det planmessige vedlikeholdet over tid. 2.5 STATUS VEDLIKEHOLD I EIGERSUND Vi vil i dette kapittelet gjøre noen betraktninger om vedlikeholdssituasjonen i Eigersund kommune. Det er likevel viktig å presisere at denne forvaltningsrevisjonsrapporten ikke gir en byggteknisk beskrivelse eller vurdering av byggene i Eigersund kommune. Kommunene som deltok i KS-undersøkelsen 2008 på det tidspunktet en rimelig oversikt over vedlikeholdstilstanden for sine bygg. Tilstanden til Eigersund kommunes bygg er noe varierende. Noen av byggene er av nyere dato, mens andre bærer mer preg av alder og slitasje. KS-undersøkelsen viser t de fleste byggene i kommunen kommer bedre ut enn andre kommuner TEKNISK TILSTAND FOR ULIKE BYGNINGSTYPER Undersøkelsen i 2008 tok utgangspunkt i ulike tilstandsgrader for byggene, fra 0 til 3: Tilstandsgrad Symptomer 0 Inten symptomer 1 Svake symptomer 2 Middels kraftige symtomer 3 Kraftige symptomer Betydning Meget god standard uten feil og mangler og kun ubetydelig slit og elde fra nybyggtilstand. God, tilfredstillende standard, hvor alle lover og forskrifter er ivaretatt- noe slitasje og elde fra nybyggstandard. Et visst omfang av feil og mangler krever teknisk utbedring og/eller avvik fra lover og forskrifter. Omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter. Vedlikeholdsbehovet i Eigersund i 2008 ble estimert til et sted mellom 107 mill kr. og 150 mill kr. (over en periode på 10 år). alt etter ambisjonsnivå for bygningenes standard. Figur 6 viser tilstandsgrad for byggene Eigersund kommune. Eigersund har 76 % av sine bygg innenfor tilstandsgrad 0 og 1, mens det tilsvarende for de resterende kommuner er kun 62 %. 25 Hentet fra kommunens dokument: «Målsetninger seksjon bygg- og eiendomsforvaltning 2014» Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

26 Figur 6 Tilstandsgrad Eigersund kommune Kilde: Eigersund kommune Rapporten i 2008 viser altså at den tekniske tilstanden på bygg i Eigersund kommune i stor grad er høyere enn i andre kommuner. Kun «diverse bygninger», kulturbygg og idrettsbygg har dårligere score enn i andre kommunene. For aldershjem, barnehage, bolig, grunnskolebygg, kontor- og forretningsbygg kommer Eigersund kommune bedre ut enn teknisk tilstand for landsgjennomsnittet. Figur 7 Teknisk tilstand fordelt på bygningstyper (tilstandsgrad 0-3, hvor 0 er best). Kilde: Eigersund kommune Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

27 Eigerøy skole ble vurdert i da NRK i samarbeid med Arbeidstilsynet vurderte skolebygg i Norge 26. Her kom Eigerøy skole under kategorien «midlertidig godkjent», dette grunnet at skolen «mangler vedlikeholdsplan for inneklima, samt strategi for systematisk vedlikehold». Kommunens oppfølging av dette har vært å pusse opp skolekjøkken og ganger. I tillegg har kommunen «tilrettelagt for universell tilgjengelighet til deler av skolen til skolestart høst Noen egen vedtatt vedlikeholdsplan foreligger imidlertid ikke» 27. For Eigerøy skole er det i tillegg oversendt kommunestyret i desember 2013 et forslag til opprustning av skolen. Dette ble ikke vedtatt av kommunestyret. Det er bestemt at «igangsetting av større vedlikeholdstiltak på Eigerøy skole er satt på vent i påvente av skolebruksplan som kommunen har avsatt budsjettmidler til å utarbeide i 2014». Eigerøy skole er en av de eldste skolene i kommunen, og bygget bærer preg av dette. Kommunen har i fått gjennomført en byggteknisk vurdering av skolen fra Egerconsult 28. Rapporten viser en brannteknisk oppgradering, kalkyle og kostnadskjema for å gjøre skolen i bedre stand. Rapporten konkluderer med at denne rehabiliteringen vil beløpe seg til ca millioner kroner. Pr i dag er ikke oppgradering av Eigerøy skole prioritert i kommunens budsjett. Under intervju uttrykkes det bekymring for at skolen mangler direkte brannvarsling til brannvesenet. Dette kan gi store konsekvenser dersom det brenner uten at det er folk på skolen. Man er da avhengig av at naboer varsler brannvesen. VU RDERING Kommunen har god oversikt over sine bygg gjennom datasystemet Facilit. Det ser ut som kommunens vedlikeholdsstatus er relativt tilfredsstillende på kort sikt. Vi bygger dette på: - Kommunens fagpersonell på området gir en positiv vurdering av situasjonen. - Kommunen har god oversikt over vedlikeholdsbehov av akutt art. - Kartlegging fra 2008 viser at kommunen har en vedlikeholdsstatus som ligger over landsgjennomsnittet Men på langt sikt er vedlikeholdssituasjonen utfordrende. Vi bygger dette på: - Dagens ressursinnsats til vedlikehold ligger på et slikt nivå at man knapt vil generere etterslep. Men man klarer likevel ikke ved å benytte dette beløpet ta inn det etterslep som er generert tidligere år. - Det finnes ingen plan for fremtidig vedlikehold. Kommunen prioriterer vedlikehold av akutt art, og viser til at det er stort sprik mellom behov for midler til vedlikehold og disponible midler avsatt til vedlikehold i budsjett. 26 Her ble 2465 skolebygg i Norge vurdert. 63 %av skolene ble godkjent, 14 % godkjent midlertidig og 22 % ikke godkjent. Under «midlertidig godkjent» i Eigersund kommune kom i tillegg Dalane kristne skole, Gamleveien skole, Grøne Bråden skole, Helleland skole, Hellvik skole, Husabø ungdomsskole, Rundevoll skole og Samfundets skole Eigersund. Under «ikke godkjent» kom Husabø skole og Lagård ungdomsskole. Mer informasjon: 27 Mottatt i mail fra bygg- og eiendomssjef Helge Waage, Gjennomført av Egerconsult AS Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

28 - Intervjurunder med brukere av kommunale bygg tyder på et stort vedlikeholdsbehov på enkelte bygg med betydelige konsekvenser for brukerne og kommunen SALG AV DELER AV SLETTEBØ-OMRÅDET Kommunen ønsker å selge ut deler av Slettebø-området (Bakkebø området). Dette gjelder de byggene som er i så dårlig stand at det ikke er økonomisk forsvarlig å renovere byggene. Ved å selge ut noen bygg vil kommunen også redusere sine energikostnader. Det er likevel ikke gjort beregninger på hvor mye kommunen kan spare ved et eventuelt salg. Flere av byggene i Slettebø-området har heller ikke mulighet for å lese av energiforbruket ettersom det ikke er egen strømmåler montert. Rådmannen har utarbeidet en oversikt som viser fremdriftsplan for å selge ut deler av området: Prosjekt nr og 5662 Navn Byggeår Status Kommentarer 5660 Solgården 1943 Søknad fradeling under behandling 5656 Duehuset 1943 Søknad fradeling under behandling Maurtråkket 1 og 3 Ca Fradelt Legges ut for salg når rekkefølgekrav i reg. plan er ferdig Legges ut for salg når rekkefølgekrav i reg. plan er ferdig 5562 Marka 1958 Søknad fradeling under behandling Noen av 14 bygg som kommunen eier og som er organisert i Bakkebø borettslag ikke avklart pr. nå Verksted 1943 Ikke fradelt pr. nå Legges ut for salg når rekkefølgekrav i reg. plan er ferdig 5250 Maragropa Fradelt Legges ut for salg når rekkefølgekrav i reg. plan er ferdig Avgjøres av formannskapet Mest aktuelt å overføre vederlagsfritt til Dalane Folkemuseum Bakkebø borettslag er vedtatt skal oppløses. Da overføres eiendommene til Eigersund kommune. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

29 2.6 ØKONOMI Nedenfor følger en oversikt fra KOSTRA over hva Eigersund kommune har brukt på vedlikehold av kommunale bygninger, regnet per kvm. Det er viktig å merke seg at dette er vedlikehold som føres i driftsregnskapet. Dersom en bygning blir totalrenovert eller bygd om, blir det regnet som en investering og ført i investeringsregnskapet. Som nevnt er det beregnet at nødvendig vedlikehold er på ca. kr 100 per kvm ved 30 års levetid og ca. 170 kr per kvm ved 60 års levetid fra og med at bygget tas i bruk, dersom bygget skal opprettholde standarden. Da er nødvendige oppgraderinger tatt med. Dersom det ikke er et løpende vedlikehold, kan bygget være nedslitt etter år 29. Behovet for vedlikehold vil være forskjellig fra bygg til bygg. Men det er likevel en god illustrasjon på prioritering av og behov for vedlikehold. Figur 8 KOSTRA-rapporteringen til kommunen Kilde: KOSTRA KOSTRA-tallene viser at kommunens kostnader til vedlikehold varierer mye, fra 32 kr til 96 kr per kvm de siste årene 30. I 2012 og 2013 er det brukt mer midler på vedlikehold særlig innenfor skolesektor og kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Den viktigste forklaringen på variasjonene er regjeringens tiltakspakke i Formålet med tiltakspakken var å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Høyt aktivitetsnivå i 2009 kan nok også forklare nedgangen til Etter det har det vært en jevn økning, og i 2013 var man nær ved anbefalt kostnadsnivå på 100 kr/kvm. 29 Beregning av levetid på bygninger 30 KOSTRA-rapporteringen inneholder funksjon: 130,221,222,261,381,386. Art: 070, 230,250. For å beregne kr/kvm deler kommunen vedlikeholdskostnader på gitt kvm. For Eigersund er nevneren på ca kvm. Dette inkluderer ikke bygg kommunen leier. Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

30 2.6.1 PRIORITERT VEDLIKEHOLD Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning/teknisk avdeling forbereder rådmannens budsjettforslag på sitt område. Det legges i denne sammenheng fram en utførlig oversikt over hvilke vedlikeholdsprosjekter som bør prioriteres kommende år. Kommunens økonomiske rammer er stramme og det er bare en mindre del av disse prosjektene som blir vedtatt. I tillegg til å være en prioriteringsliste gir denne oversikten et godt bilde av vedlikeholdsbehovet til kommunestyret og er sånn sett et viktig informasjonsgrunnlag. Rådmannens budsjettforslag viser at det er mange innspill på både drift og investering som er foreslått, men som ikke er vedtatt i kommunestyrets vedta I desember 2013 ble Eigerøy skole og Slettebø idrettshall meldt inn som prioriterte prosjekter. Dette er en ordning kommunen har praktisert de siste årene. Det legges frem store vedlikeholdsprosjekter som krever renovering. Dette er vedlikeholdsprosjekter vedlikeholdsseksjonen har gjort kostnadsberegninger på. Også eksterne konsulenter har gjort kostnadsvurderinger for store prosjekter som kvalitetssikring. Kommunen har likevel erfaring med at ekstern hjelp er kostnadsfullt. Bygg- og eiendomsforvaltning melder fortløpende vedlikeholdsbehov i Facilitvedlikehold ved det enkelte bygg, og utbedrer fortløpende tiltak som etter NS 3424 registreres med konsekvensgrad 3 dvs store konsekvenser i forhold til sikkerhet m.m. Dette ved bruk av midler avsatt i driftsbudsjettet. Rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets budsjettvedtak resulterte i at det ikke ble avsatt midler til å utføre innmeldt vedlikeholdsbehov i ETTERSLEP/AKKUMULERING I NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle om eiendomsforvaltning i kommunesektoren sies det: Utvalget har vurdert hvordan planmessig vedlikehold påvirker forvaltningskostnadene over tid. Det enkle svaret på dette er at planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt over tid, og vil føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. Å utsette vedlikehold for å spare penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det lange løp. Et dårlig vedlikehold har også andre følger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS)for brukerne. Den økonomiske siden ved manglende vedlikehold, eller manglende plan for vedlikehold, kan illustreres slik 31 : 31 Hentet fra KS- rapporten 2008 Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

31 Figur 9 Veien til verdiforringelse Utbedringer må gjøres planmessig over flere år og innarbeides i økonomiplanen, da det normalt ikke vil være rom for å rette opp alle forhold innenfor ett budsjettår. En systematisk plan og en god oversikt er dermed avgjørende for effektiv gjennomføring av vedlikehold. KS skriver videre at: Uten, eller ved lavt vedlikehold, vil bygget være nedslitt etter år, og man blir løpende mellom akutte situasjoner om offentlige pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende vedlikehold tvinger fram en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner, og som finansieres med lån, Med lånene øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag som kan utgjøre langt mer enn 100 kr per kvm per år. Basert på KOSTTRA-rapporteringen fra kan en tilnærme seg det akkumulerte etterslepet. Dette er som sagt en teoretisk tilnærming til denne problemstillingen, men det likevel et bilde av situasjonen, og også en forståelse av at det i Eigersund et vedlikeholdsbehov som akkumuleres. 2010: Eigersund kommune brukte kr 32 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 6 millioner i vedlikeholdsetterslep dette året : Eigersund kommune brukte kr 43 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 5 millioner i vedlikeholdsetterslep dette året. 2012: Eigersund kommune brukte kr 75 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr 2,2 million i vedlikeholdsetterslep dette året. 2013: Eigersund kommune brukte kr 96 per km2. Anbefalt kr 100 som minimum på nye bygg. Kommunen har skaffet seg kr kr i vedlikeholdsetterslep dette året. Dagens ressursinnsats med 96 kr/kvm til vedlikehold ligger på et slikt nivå at man knapt vil generere økt etterslep. Men man klarer likevel ikke ved å ta inn det etterslep som er generert tidligere år. 32 Basert på følgende utregning: =68. 68*88500=6 millioner kroner Vedlikehold av kommunale eiendommer Eigersund kommune

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER STRAND KOMMUNE JANUAR 2013 Forsidefoto: Strand kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Ås kommune Desember 2013 Rapport 11/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE BYGG ROGALAND FYLKESKOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Hetland vgs, Medier og kommunikasjon INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep

Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 KOMMUNESEKTORNES ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune Vedlikehold av kommunal bygningsmasse Meråker kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER HOF KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSNING AV

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2012 Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold MÅSØY KOMMUNE FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010 2012, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg kommune

Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg kommune Innføring av IK-Bygg Erfaringer fra Flesberg Dagens tema: Situasjon før innføring av IK-Bygg Forankring av pilotprosjekt 2012 «systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Arbeidstilsynet på besøk

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

Vestfold kommunerevisjon 2005 Side 1 av 12

Vestfold kommunerevisjon 2005 Side 1 av 12 0. SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 2 1.2 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET.... 2 1.3 METODE... 2 1.4 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 3 1.5 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/6629-3 39209/13 28.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020

Eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020 Eiendomsforvaltning Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020 Forord (TKR) er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I RE KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSNING... 6 1.3 HØRING...

Detaljer

Status og utfordringer i offentlig sektor. Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen

Status og utfordringer i offentlig sektor. Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen Status og utfordringer i offentlig sektor Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen Realvekst i kommunenes samlede inntekter i prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 5,1 2 3,7 2,8 1 0 1,9 0,7 0,2 2001 2002 2003

Detaljer

Forvaltning av bygninger og grunneiendom

Forvaltning av bygninger og grunneiendom FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av bygninger og grunneiendom FRØYA KOMMUNE Juni 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

Forprosjekt eiendomsforvaltning. Samlerapport

Forprosjekt eiendomsforvaltning. Samlerapport Forprosjekt eiendomsforvaltning Samlerapport Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BEGREPSAVKLARING... 2 3 AREAL... 4 4 KAPASITETER OG BEHOV... 4 5 TILSTAND... 5 5.1 GENERELT... 5 5.2 BEIARN KOMMUNE...

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning En utfordring for forvalterne Per T. Eikeland Prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat www.be.no side 1 side 2 Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning

Detaljer

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Drift, vedlikehold og risikoanalyse

Drift, vedlikehold og risikoanalyse Drift, vedlikehold og risikoanalyse Samspill mellom ledelse og ansatte Alle planer må ha klare beskrivelse av: Vedlikeholdstiltak Angi kostnad Fremdriftsplan Vi skiller mellom tre typer vedlikeholdsplaner:

Detaljer

Eiendomsforvaltning vedlikehold av eiendom

Eiendomsforvaltning vedlikehold av eiendom Eiendomsforvaltning vedlikehold av eiendom - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 705 026 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer