Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 10 - Eiendoms - forvaltning"

Transkript

1 Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F Versjon 0.01 Gyldig fra Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent <ikke styrt> Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen Hele Nordland fylkeskommune Fylkesøkonomisjefen Kapittelet om eiendomsforvaltning er delt inn i tre underkapitler: Investeringsprosjekter Vedlikehold Inngåelse av leiekontrakter INVESTERINGSPROSJEKTER Generelt om investeringsprosjekter Fylkestinget planlegger i økonomiplanen midler til investeringsprosjekter innenfor utdanningssektoren, tannhelsesektoren, kultursektoren, samt enkelte fellesprosjekter. I økonomiplanen framgår det enkelte prosjekts planlagte totalkostnad, hvor mye som er bevilget tidligere og hvor mye som planlegges bevilget i hvert av de fire årene i planperioden. Disse planene rulleres hvert år. Selve bevilgningen av midler skjer i årsbudsjettene. Ifølge fylkesrådets delegasjonsreglement er det fylkesrådet som har myndighet til å godkjenne areal- og funksjonsprogram og til å godkjenne forprosjekt med kostnadsramme for bygge- og vedlikeholdsprosjekter over 5 millioner kroner (inkludert merverdiavgift). Eiendomssjefen er delegert myndighet til å velge tilbud, tilpasse/justere byggeprogrammet, velge leverandør og igangsette byggearbeidet for prosjekter mindre enn 10 millioner kroner (inkludert merverdiavgift), forutsatt at budsjettet ligger innenfor de godkjente kostnadsrammer. Eiendomssjefen er delegert myndighet til å prioritere og godkjenne alle andre vedlikeholds- og byggeprosjekter. Myndighet til kontraktsinngåelse vedrørende byggeprosjekter er avhengig av kontraktens størrelse (inkludert merverdiavgift) og er delegert slik: - Over 10 millioner, til fylkesøkonomisjefen. - Mindre enn 10 millioner, til eiendomssjefen. Eiendomssjefen er delegert myndighet til å utføre alle andre forvaltningsoppgaver knyttet til bygge- og vedlikeholdssaker, leiekontrakter og til ivaretakelse av fylkeskommunens byggeansvar, inkludert oppgaver som vedrører andre offentlige

2 Ver.0.01 Side: 2 av 5 myndigheter. Eiendomssjefen er delegert myndighet til å disponere rammebevilgninger til mindre prosjekter, universell utforming, brannsikring av bygninger, ombygging/ominnredning, ventilasjonsanlegg, planlegging, ytre vedlikehold og tilrettelegging for sterkt funksjonshemmede. Myndigheten gjelder også midler som overføres fra et år til et annet og avsettes til fond. Fylkesøkonomisjefen er delegert myndighet til å godkjenne og underskrive leieavtaler. I kurante saker med leietid på to år eller kortere er slik myndighet delegert til fagleder. Framgangsmåte ved planlegging av et investeringsprosjekt Nedenfor beskrives det hvordan saksgangen skal være ved planlegging av et investeringsprosjekt. 1. Institusjonen (f. eks videregående skole) melder sitt behov til sin fagavdeling (f. eks utdanningsavdelingen). 2. Fagavdelingen (f. eks utdanningsavdelingen) realitetsbehandler behovet til institusjonen. 3. Hvis fagavdelingen finner behovet til institusjonen reelt, utarbeider fagavdelingen areal- og funksjonsprogram og får dette godkjent i fylkesrådet. 4. Godkjent areal- og funksjonsprogram anses som en bestilling til eiendomsseksjonen. Ved større investeringsprosjekter må det avsettes midler i økonomiplanen og bevilges i de årlige budsjettene. Økonomiplan og årsbudsjett behandles av fylkestinget. Dersom små prosjekter innen ombygging og utvidelse er realiserbart innenfor avsatte rammebevilgning, kan dette behandles administrativt. 5. Dersom prosjektet blir realisert, vil det bli ledet av en prosjektleder på eiendomsseksjonen. Prosjektet vil få en budsjettramme og alle utgifter blir belastet prosjektet. VEDLIKEHOLD Ansvaret for vedlikeholdsoppgaver Fra og med 1. januar 2003 ble vedlikeholdsansvaret delt mellom eiendomsseksjonen (sentralt) og institusjonene (desentralt). Eiendomsseksjonen har ansvar for det overordnede vedlikeholdet, mens det øvrige vedlikeholdet er det institusjonene som har ansvaret for. Ordningen er hjemlet i vedtak tilknyttet økonomiplanen for perioden , og senere budsjettvedtak. I FR-sak 12/2003 framgår nærmere retningslinjer for ansvarsfordelingen. Nedenfor siteres fra saksframlegget: Eiendomsseksjonen forestår følgende vedlikeholdsoppgaver: * Utskiftinger og planlagt vedlikehold for utvendige flater.

3 Ver.0.01 Side: 3 av 5 * Utskiftinger og planlagt vedlikehold for å opprettholde funksjonen til bygningenes bærende konstruksjoner. * Utskiftinger av bygningsrelaterte tekniske hovedinstallasjoner. Slike anlegg vil være * Heiser * Ventilasjonsaggregater * Varmesentral * Vann- og avløpsanleggenes hovedbestanddeler * Elektriske hovedanlegg Institusjonene forestår følgende oppgaver: * Generelt tilsyn med bygningsmassen med varslingsplikt til eiendomsseksjonen om forhold som går inn under eiendomsseksjonens ansvarsområde. * Løpende vedlikehold av utvendige flater. * Løpende vedlikehold av bygningenes bærende konstruksjoner. * Løpende vedlikehold av bygningsrelaterte tekniske installasjoner. * All drift og alt vedlikehold av indre flater og konstruksjoner ut over det som er eiendomsseksjonens ansvar. * Driften av bygningsrelaterte tekniske installasjoner. En atskillig mer detaljert oversikt finnes som vedlegg til FR-sak Institusjonene har ansvaret for anskaffelse, drift, vedlikehold og utskifting av alt virksomhetsrelatert utstyr herunder inventar, alminnelig utstyr, undervisningsutstyr, datautstyr, spesialinnredninger og annet utstyr som er installert for eller av brukeren. Planlagte eller pågående byggeprosjekter fritar ikke institusjonen for dette ansvaret. Indre vedlikehold av skolebygg er ytterligere omtalt i FT-sak 088/11 og FT-sak 008/12. Regnskap og budsjett for desentralt vedlikehold og virksomhetsrelatert utstyr Anvisning og regnskapsføring av desentrale vedlikeholdsutgifter og virksomhetsrelatert utstyr skjer ved den enkelte institusjon og innenfor institusjonens ordinære budsjettramme. Som nevnt i kapittel om ulike typer regnskap, skal innkjøp over en viss beløpsgrense (og over en viss levetid) regnskapsføres i investeringsregnskapet (kontoklasse 0). Alle innkjøp ført i investeringsregnskapet skal aktiveres i balanseregnskapet og avskrives. Dersom det foretas slike innkjøp over driftsbudsjettet, må driftsbudsjettet reduseres gjennom budsjettregulering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet skal være lik investeringsregnskapet ved årets slutt.

4 Ver.0.01 Side: 4 av 5 Saksgang ved overordnet vedlikeholdsprosjekt 1. Institusjonen har et selvstendig ansvar for å kartlegge behov, men dette skal skje i samarbeid med eiendomsseksjonen. Med dette menes at institusjonen har plikt til å gi eiendomsseksjonen melding om behov for vedlikeholdsoppgaver. 2. Eiendomsseksjonen ved eiendomssjefen realitetsbehandler behovet den enkelte institusjon har. Institusjonens behov blir vurdert mot andre vedlikeholdsprosjekter slik at en kan prioritere hvilke prosjekter en skal gjennomføre innenfor de vedtatte rammer til vedlikehold. 3. Dersom prosjektet blir realisert, vil det bli ledet av en prosjektleder på eiendomsseksjonen. Prosjektet vil få en budsjettramme og alle utgifter blir belastet prosjektet. Utgifter som påløper prosjektet, men er bestilt av institusjonen selv, vil ikke bli dekket av eiendomsseksjonen, med mindre annet er avtalt med eiendomssjefen før bestilling settes i verk. INNGÅELSE AV LEIEKONTRAKTER Institusjonslederne kan inngå leiekontrakter med leietid på to år eller kortere. Leieavtaler som strekker seg lengre enn dette skal i henhold til fylkesrådets delegasjonsreglement godkjennes og underskrives av fylkesøkonomisjefen. Nedenfor er det listet opp hvordan saksgangen er ved leie av lokaler: 1. Institusjoner som har behov for å leie lokaler med leietid på mer enn 2 år må gi sin fagavdeling beskjed om dette. Fagavdelingen må deretter vurdere om det er budsjettdekning innenfor institusjonens budsjett, siden det er institusjonen selv som skal betale husleien for lokalene som ønskes leid. Er det dekning i budsjettet, sender fagavdelingen en bestilling til eiendomsseksjonen om å bistå med innleie av lokaler. I bestillingen må det fremgå at det er budsjettdekning til å leie inn lokaler. 2. Eiendomsseksjonen forestår utredning og vurdering av de tekniske forholdene rundt leieobjektet, gjennomfører de kontraktsmessige oppgaver og fremlegger anbefaling om kontrakt. 3. Før saken fremlegges for politisk godkjenning skal fagavdelingen, som har ansvaret for økonomien i tilknytning til leieavtalen, gi sin tilslutning til saken, gjennom å godkjenne saksfremlegget. 4. Leiekontrakter som er kurante med leietid på to år eller kortere godkjennes og underskrives av fagleder. Øvrige leiekontrakter godkjennes og underskrives av fylkesøkonomisjefen. Registreringer

5 Ver.0.01 Side: 5 av 5 Avviksbehandling Brudd meldes som avvik Distribusjon Legges ut på nettet slik at alle i organisasjonen kan benytte seg av den. Interne referanser Eksterne referanser

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer