Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925"

Transkript

1 Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 10/

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja 1. Innledning Bystyret vedtok budsjettet for 2008 den 6. desember 2007 og uttalte i den forbindelse følgende: Ap, SV, Sp og MDG mener at vedlikehold og renhold av kommunale bygninger må prioriteres sterkere. Dette er viktig for å bedre trivsel og arbeidsmiljø, og for å forlenge bygningenes levetid. Vi ber derfor rådmannen legge frem en helhetlig plan for hvordan dette arbeidet kan styrkes og gjøres bedre. Dette innebærer også å tilbakeføre vaktmesteren til skolene. Denne saken omfatter kun vedlikehold av formåls- og administrasjonsbygningene. For vedlikeholdstilstanden på de kommunale utleieboligene vises det til sak Ny modell for fastsettelse av husleie i kommunale leieboliger og ny økonomisk organisering av boligdriften som ble vedtatt av bystyret den 17. desember 2009 (0151/09). Vaktmestrene ble allerede i 2006 tilbakeført til skolene, jf. formannskapsvedtak av 27. juni Rådmannen beklager for øvrig at denne saken fremmes først nå. Høsten 2008 presenterte KS-rapporten Vedlikehold i kommunesektoren - Fra forfall til forbilde. Rapporten dokumenterer den tekniske tilstanden på kommunale bygninger samlet og fordelt på byggkategorier, og den estimerer et teknisk oppgraderingsbehov av bygningene. Rådmannen mener at KS-rapporten gir verdifull informasjon om Trondheim kommunes formåls- og administrasjonsbygninger og et godt grunnlag for sammenligning med andre kommuner og mot anbefalte normtall. Rådmannen har aktivt fulgt opp anbefalingene fra KS-rapporten og implementert flere av de tiltakene som er anbefalt i rapporten gjennom en revidering av vedlikeholdsstrategien og konkrete mål og tiltak i økonomiplanen. Revidert vedlikeholdsstrategi, økonomiplan, virksomhetsplan og kompetanseplan er rådmannens helhetlige planer som aktivt har bidratt til å styrke planleggingen og gjennomføringen av vedlikeholds- og utviklingstiltak og effektivisert ressursbruken. I det følgende vil rådmannen presentere en kort historikk, status og utfordringer knyttet til vedlikeholdsarbeidet av formåls- og administrasjonsbygg i Trondheim kommune. I dette ligger en presentasjon av tilstandsgrad for ulike byggkategorier, estimert teknisk oppgraderingsbehov og tilgjengelige ressurser til vedlikehold sett i forhold til anbefalte normtall fra KS-rapporten. I tillegg presenteres noen av de viktigste tiltakene som er implementert eller vil bli implementert for å effektivisere og styrke vedlikeholdsarbeidet i Trondheim kommune. I Norsk Standard 3454, Livssykluskostnader for byggverk, defineres vedlikehold som planlagte arbeider som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og utskifting av bygningsdeler og tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av bygget. En tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere den tekniske, evt. den funksjonelle tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Den tekniske tilstanden til et bygg angis etter Norsk Standard 3424, Tilstandsanalyse for byggverk: Tilstandsgrad Symptomer Innebærer 0 Ingen symptomer Meget god standard uten feil og mangler og kun ubetydelig slit og elde fra nybyggstandard. 1 Svake symptomer God, tilfredsstillende standard, hvor alle lover og forskrifter er ivaretatt. Noe slitasje og elde fra nybyggstandard. 2 Middels kraftige symptomer Et visst omfang av feil og mangler som krever teknisk utbedring og/eller avvik fra lover og forskrifter. Saksfremlegg - arkivsak 10/

3 3 Kraftige symptomer Omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter. Tilstandsgradene danner grunnlag for beregning av oppgraderingsbehov og er samtidig en indikator på bygningenes tilstand ut fra en bestemt referanse (NS 3424). Dette betyr at tilstandsgraden vil være sammenlignbar over tid, og i tillegg sammenlignbar med andre bygg som er vurdert ved hjelp av samme metode. 2. Status og utvikling av kommunens formåls- og administrasjonsbygg Trondheim eiendom har etter omorganiseringen i 2000, hvor en fikk en tydeliggjøring av eierrollen for bygninger i Trondheim kommune, gjort flere strategiske grep når det gjelder vedlikehold. I 2003 ble det gjennomført tilstandsanalyser som synliggjorde etterslepet på vedlikehold, og en fireårssyklus for hovedvedlikehold ble innført sammen med utarbeidelse av årlige vedlikeholdsplaner. I 2006 økte Trondheim kommune ressursene til vedlikehold. Dette har sammen med en bedre systematikk gjort det mulig å gjennomføre et mer planmessig vedlikehold basert på tilstandsanalyser. Figur 1: Utvikling av vedlikeholdsbudsjettet til administrasjons- og formålsbygg: 120 Rammer planlagt vedlikehold r. m r. p k Rådmannen har en målsetting om at alle bygg som brukes i kommunens tjenesteproduksjon skal være i forskriftsmessig stand. Påviste avvik skal utbedres uten ugrunnet opphold. Til tross for relativt store effektiviseringskrav har rådmannen prioritert å skjerme vedlikehold for pålagte effektiviseringskrav i budsjettet for 2009 og Ressursinnsatsen pr. m 2 har blitt opprettholdt og styrket i 2009 og så langt i Det ble i 2009 brukt mer ressurser til planlagt vedlikehold og utskiftinger enn forutsatt i budsjettet gjennom en større effektivisering av drifts- og renholdtjenestene. Driftsoperatørene har i 2009 og 2010 gjennomført mindre vedlikeholdstiltak på egne bygg, og dette har blitt positivt mottatt av både leietakere og egne ansatte. Det er et overordnet mål at mest mulig av vedlikeholdsinnsatsen skal styres mot planlagt verdibevarende vedlikehold, og ikke til uforutsett vedlikehold, havari og hærverk. I økonomiplanen sies det at minimum 70 % av totalt vedlikehold skal være planlagt verdibevarende vedlikehold og utskiftinger. Løpende vedlikehold skal maksimalt utgjøre 30 %. Vedlikeholdsplanleggingen er styrket gjennom at metodikken for tilstandsanalyser i 2009 har blitt videreutviklet, slik at de ivaretar både den tekniske og den funksjonelle tilstanden (endrede brukerforutsetninger) på kommunens formåls- og administrasjonsbygninger. I løpet av 2012 skal det være gjennomført en utvidet tilstandsanalyse av samtlige formåls- og administrasjonsbygg. Leietakere og rådmannens fagstab involveres nå i større grad ved planlegging av neste års vedlikeholdsbudsjett, og det er Saksfremlegg - arkivsak 10/

4 anskaffet et nytt dataverktøy for å effektivisere vedlikeholdsplanleggingen. Prinsippet om at vedlikeholdsoppgavene skal planlegges etter en fireårssyklus vil bli videreført. Økt fokus på rapportering av økonomi og framdrift av vedlikeholdsprosjekter har bidratt til å effektivisere ressursbruken og bidratt til at økt antall prosjekter i de årlige vedlikeholdsplanene har blitt gjennomført. Vedlikehold i nye bygg følges opp tidligere slik at vesentlige mangler ikke oppstår, og det ble i 2009 inngått nye rammeavtaler på håndverkstjenester som bidrar til å effektivisere innkjøpsprosessen og redusere kostnadene. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av kompetansen til de som arbeider med vedlikehold. KSrapporten peker på at kompetanse er en kritisk faktor i forhold til et effektivt verdibevarende vedlikehold. KOSTRA-rapporteringen har så langt ikke vært tilpasset kommunal eiendomsforvaltning. Dette har medført at det har vært vanskelig å sammenligne ressursbruk kommunene i mellom og utvikle gode nøkkeltall for egen virksomhet. I 2009 tok KS initiativ til et samarbeid med ASSS (Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner) for å utvikle i overkant av 10 resultatparametre for kommunal eiendomsforvaltning. Trondheim eiendom har deltatt aktivt i dette samarbeidet, og har fått positive tilbakemeldinger fra KS for sitt arbeid. KS gjennomførte i 2008 en landsomfattende kartlegging av teknisk tilstand på kommunale og fylkeskommunale bygg. I Trondheim kommune ble i overkant av 90 prosent av de eide formåls- og administrasjonsbyggene kartlagt. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Trondheim eiendom innrapporterte tilstandsgrader til 16 bygningskomponenter pr. bygning. KS-rapporten estimerte i tillegg kostnadene ved en teknisk oppgradering av byggene, og et normtall for et verdibevarende vedlikehold ble beregnet. Figur 2: Vektet teknisk tilstand fordelt på bygningstyper Vektet teknisk tilstand fordelt på bygningtyper Diagrammet viser vektet teknisk tilstandsgrad fordelt på bygningstyper både for Trondheim kommune og som et gjennomsnitt av de deltakende kommunene. Figuren er utarbeidet av Multiconsult i august Resultatene fra KS-undersøkelsen viste at byggkategoriene skoler, barnehager og sykehjem har en gjennomsnittlig god teknisk standard. Dette er et resultat av bevisst satsning på økte rammer til vedlikehold samt at nybygg og rehabiliteringer helt eller delvis har erstattet teknisk og funksjonelt dårlige bygg. Saksfremlegg - arkivsak 10/

5 Investeringsprosjekter som miljøplanen for skoler og barnehager og ulike brannprosjekter har også bidratt aktivt til å forbedre både den tekniske og funksjonelle tilstanden. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer knyttet til for eksempel enkelte skoler og barnehagene overtatt fra St. Olav Hospital. Den gjennomsnittlige tekniske tilstanden til øvrige formåls- og administrasjonsbygg er dårligere. 3. Utfordringer knyttet til et verdibevarende vedlikehold Kostnadsbehovet knyttet til å løfte den tekniske tilstanden er et spørsmål om ambisjonsnivå, det vil si hvilket mål kommunen skal ha for byggenes tekniske tilstand. Ikke alle bygningsmessige utfordringer skyldes manglende eller forsømt vedlikehold, men i stedet en stadig utvikling i tekniske krav og ikke minst samfunnets forventninger til kvalitet og standard. Det tekniske oppgraderingsbehovet ble i KS-rapporten estimert for to ulike ambisjonsnivå. Ambisjonsnivå A ble definert til god eller akseptabel tilstand. Ambisjonsnivå B ble definert til bygg uten vesentlige feil eller mangler, men hvor enkeltkomponenter isolert sett kan aksepteres å ha en utilfredsstillende tilstand. Estimert oppgraderingsbehov ble i tillegg fordelt på to femårsperioder på bakgrunn av at det ikke er bygningsteknisk eller økonomisk fornuftig eller nødvendig å gjennomføre alle tiltak umiddelbart. Rådmannen har en overordnet målsetting om at alle eide bygg som brukes i kommunens tjenesteproduksjon skal være i forskriftsmessig stand og uten vesentlige feil eller mangler (tilnærmet ambisjonsnivå B i KS-rapporten). Påviste avvik skal utbedres uten ugrunnet opphold. Tabell 1: Oppgraderingsbehov Trondheim kommune (uttrykt i 2008-kroner): Ambisjonsnivå A Ambisjonsnivå B Kr (inkl. mva) Kr/m 2 Kr (inkl. mva) Kr/m 2 Akutt behov * * år Behov 6-10 år * * * * * = kr/m 2 gjelder fordelt på total bygningsmasse Trondheim kommunes bygg hadde i følge KS-undersøkelsen et estimert oppgraderingsbehov på ca. 750 millioner kroner inkludert merverdiavgift i den første femårsperioden. Det er i beregningene ikke tatt hensyn til at enkelte bygninger er i så dårlig forfatning at det er påkrevd å rive, avhende eller totalrehabilitere bygget. I den neste femårsperioden er det estimert et teknisk oppgraderingsbehov på ca. 850 millioner kroner for ambisjonsnivå B. Det må understrekes at det er knyttet usikkerhet til størrelsen på det estimerte oppgraderingsbehovet. Det vesentligste av det tekniske oppgraderingsbehovet er knyttet til bygg som er vedtatt eller foreslått erstattet av nybygg eller totalrehabilitert. Dette gjelder for eksempel Ranheim, Spongdal og Åsveien skoler. Regjeringens tiltakspakke i 2009 har dessuten bidratt til å heve den tekniske og funksjonelle standarden på flere bygg. Det resterende av det tekniske oppgraderingsbehovet må finansieres over vedlikeholdsbudsjettet. Det er behov for ca. 10 millioner kroner årlig i en tiårsperiode. Dette er å betrakte som et ekstraordinært vedlikeholdsbehov som kommer i tillegg til det ordinære vedlikeholdsbehovet som kreves for å opprettholde en bygning i akseptabel stand. En eventuell utsettelse av investeringer vil kreve ytterligere økninger i vedlikeholdsbudsjettet. Saksfremlegg - arkivsak 10/

6 Det er også et stort behov for investeringsmidler til oppgradering av funksjonelle behov (endrede brukerforutsetninger). Oppgradering av funksjonelle behov ble ikke beregnet i KS-undersøkelsen, og det kommer i tillegg til det tekniske oppgraderingsbehovet. Ved vurdering av riktig og tilstrekkelig ressurser til vedlikehold må det skilles på det som kreves for å opprettholde en bygning/bygningsdel i akseptabel tilstand gjennom dets levetid (ordinært vedlikehold) og det som i tillegg kreves for å innhente et akkumulert oppgraderingsbehov (ekstraordinært vedlikehold). Figur 3. Anbefalte normtall for et verdibevarende vedlikehold V e d likehold i kr./m T K K S å r K S å r H o l t e å r Trondheim kommune har i 2010 ca. 103 kr/m 2 til ordinært og ekstraordinært vedlikehold av kommunens formåls- og administrasjonsbygg. Normtallet fra KS-undersøkelsen angir ressursene som kreves for å opprettholde en bygning/bygningsdel i akseptabel tilstand. KS-rapporten har estimert 170 kr/m 2 pr. år som et nødvendig vedlikeholdsbehov ved 60 års levetid for en gjennomsnittlig kommunal bygningsportefølje. Tilsvarende normtall ved 30 års levetid er 100 kr/m 2 i gjennomsnitt. Ved en betraktningsperiode på 30 år unngås en rekke kostnader forbundet med større tiltak og utskiftinger som opptrer etter ca år. Normtallene fra KS-undersøkelsen viser tydelig at levetida for en gjennomsnittlig kommunal bygningsportefølje har tett sammenheng med årlig vedlikeholdsinnsats i kr/m 2 til ordinært vedlikehold. Ideelt sett burde Trondheim kommunes budsjett til ordinært vedlikehold styrkes slik at byggenes gjennomsnittlige levetid i økt grad samsvarer med avskrivningstida i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Avskrivningstida for skoler, barnehager og idrettshaller er 40 år, mens den er 50 år for administrasjonsbygg, kulturbygg, sykehjem og andre institusjoner og brannstasjoner. Samlet burde vedlikeholdsbudsjettet til Trondheim kommune styrkes med ca. 30 millioner kroner årlig fra 66,4 til 99,4 millioner kroner. Økningen er begrunnet fra følgende to forhold: - Ca. 135 kr/m 2 som totalt betyr en økning på ca. 20 millioner kroner som er nødvendig for å øke byggenes gjennomsnittlige levetid opp til det antall år som legges til grunn for kommunale avskrivninger. - Ca. 10 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold for å finansiere teknisk oppgraderingsbehov hvert år over en tiårsperiode. Manglende ressurser til vedlikehold påvirker byggenes tilstandsgrad negativt, og kommunens realkapital kan etter hvert forringes. Blir vedlikeholdsnivået for lavt, vil arbeids-, bo- og læremiljø samt kommunens omdømme svekkes. I tillegg vil manglende ressurser til vedlikehold redusere byggenes levetid noe som kan tvinge fram en økt nybyggfrekvens. Eiendomsutvalget understreket i NOU 2004:22 at et faglig godt vedlikehold er et vesentlig bidrag til et bærekraftig samfunn og til å redusere miljøbelastningen. Jo lengre funksjonell og økonomisk levetid en bygning får, dess mindre blir miljøbelastningen knyttet til byggefasen og dens ressursbruk, samt til riving, gjenbruk, deponering og destruksjon. Saksfremlegg - arkivsak 10/

7 4. Oppsummering Trondheim kommune har kommet lenger enn de fleste andre kommuner i landet med å utvikle en effektiv verktøykasse for et planmessig og effektivt vedlikehold. Det er gjort flere strategiske grep for å effektivisere ressursbruken og styrke planleggingen og gjennomføringen av vedlikeholds- og utviklingstiltak på kommunale bygninger. Rådmannen har klart å styrke ressursinnsatsen til et verdibevarende vedlikehold (kroner pr. m 2 ) i 2009 og så langt i 2010 til tross for store effektiviseringskrav i budsjettene. Ressursene til vedlikehold brukes i tillegg mer målrettet mot prioriterte tiltak avdekket ved tilstandsanalyser samt at samarbeidet og koordineringen internt i kommunen er bedret i forhold til å se vedlikeholdstiltak og utviklingstiltak samlet. Byggkategoriene skoler, barnehager og sykehjem har en gjennomsnittlig god teknisk standard. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer knyttet til for eksempel enkelte skoler og barnehager. Den gjennomsnittlige tekniske tilstanden til øvrige formåls- og administrasjonsbygg er dårligere. Rådmannen har en målsetting om at alle eide bygg som brukes i kommunens tjenesteproduksjon skal være i forskriftsmessig stand og uten vesentlige feil eller mangler (tilnærmet ambisjonsnivå B i KS-rapporten). Påviste avvik skal utbedres uten ugrunnet opphold. KS-rapporten høsten 2008 estimerte et teknisk oppgraderingsbehov på ca. 750 millioner kroner i Trondheim kommunes formåls- og administrasjonsbygninger i løpet av en femårsperiode. Det vesentligste av oppgraderingsbehovet gjelder bygg som er vedtatt eller foreslått erstattet av nye bygg eller totalrehabiliteringer. Det resterende oppgraderingsbehovet stipulert til ca. 10 millioner kroner hvert år i en tiårsperiode må finansieres over vedlikeholdsbudsjettet som et ekstraordinært vedlikehold. Trondheim kommunes ressurser til vedlikehold burde ideelt sett styrkes slik at byggenes gjennomsnittlige levetid i økt grad samsvarer med avskrivningstida i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Dette ville ha redusert behovet for nybygg og større rehabiliteringer og redusert de årlige kapitalkostnadene samtidig som miljøbelastningene ville ha blitt redusert. I tillegg ville dette bidra positivt til arbeids-, bo- og læremiljøet i kommunes administrasjons- og formålsbygg. Trondheim kommune står imidlertid overfor en rekke økonomiske utfordringer på flere områder. Det kan av den grunn ikke forventes en økning av ressursene til vedlikehold i økonomiplanperioden Et velfungerende bygg må både være godt vedlikeholdt og tilfredsstille brukernes behov for funksjonelle arealer. Det er derfor viktig at det også bevilges tilstrekkelige investeringsmidler til utvikling, slik at endrede brukerbehov og tiltak for universell utforming kan imøtekommes løpende. Knappe økonomiske ressurser gjør det viktig å rasjonalisere med investerings- og driftsmidler for å få mest mulig ut av de ressursene som er tilgjengelig. Dette vil blant annet innebære satsning på videre utvikling, oppgradering og vedlikehold av de riktige og mest egnede bygningene samt å erstatte de mindre egnede med nye lokaler. Levetidsbetraktninger bør i økende grad benyttes til analyseformål og som grunnlag for beslutninger. Trondheim eiendom, Einar Aassved Hansen kommunaldirektør Anne Aaker Kst. direktør Ivar Jensås saksbehandler Saksfremlegg - arkivsak 10/

8 Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 10/

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse.

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse. Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse. Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn for arbeidet... 2 3. Forventninger og målsetting for arbeidet... 3 4. Metode... 4 5. Tidligere gjennomførte registreringer...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan.

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan. Saksframlegg Arkivsak: 15/1804-1 Sakstittel: VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG K-kode: 614 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens tilråding til

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstrategi Vedtatt dato 14.12.2015 Vedlikeholdsstrategi VEDLIKEHOLDSTRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Eierstrategi for s strategidokument Vedlikeholdsstrategi

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 10.05.16 Sak nr: 022/2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Henry Dallager Vedlikeholdsbehov for bygg- og tekniske anlegg de neste 10 år Hensikten med saken: Orientere

Detaljer

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.03.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier

Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier KS FoU-Prosjekt nr. 154018 Om prosjektet Multiconsult og Analyse & Strategi har på oppdrag fra KS kartlagt tilstanden på det kommunale veinettet - Oppdatering

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen

Detaljer

Multimap Prinsipper og resultat av kartlegging i 2012

Multimap Prinsipper og resultat av kartlegging i 2012 Multimap Prinsipper og resultat av kartlegging i 2012 Møte i Byggruppen for utviklingsplan 2030 16. januar 2012 Teknisk sjef Øystein Tharaldsen Hva er Multimap? Web-basert verktøy og systematikk for å

Detaljer

Fra ad hoc til kontroll - planmessig vedlikehold av kommunale boliger - slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Fra ad hoc til kontroll - planmessig vedlikehold av kommunale boliger - slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Fra ad hoc til kontroll - planmessig vedlikehold av kommunale boliger - slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden 2017 - Oslo 6. februar 2017

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon FoU Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov Hovedsammendrag KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

1. Vedlikehold - formål og omfang

1. Vedlikehold - formål og omfang 1. Vedlikehold - formål og omfang Innledning Dokumentet definerer strategien for utarbeidelse og gjennomføring av vedlikeholdsplaner for Ås kommunes bygningsmasse. Gode og effektive bygninger må være funksjonelle

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE NOU 2004: 22 VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Utvalgets mandat kartlegge og evaluere eiendomsforvaltningen i kommunesektoren vurdere betydningen av planmessig

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren

Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren Rapport for Tromsø kommune Gjennom deltagelse i prosjektet Vedlikehold i vegsektoren, som er gjennomført i regi av KS - Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon,

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER STRAND KOMMUNE JANUAR 2013 Forsidefoto: Strand kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

O-sak 31/16 N O T A T

O-sak 31/16 N O T A T NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige O-sak 31/16 universitet 29.11.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

Topprapport for teknisk tilstand

Topprapport for teknisk tilstand Topprapport for teknisk tilstand Helse Midt-Norge RHF Mai 2017 Innledning multiconsult.no Bakgrunn Bestilling fra Helse Midt-Norge RHF Samarbeid med alle underliggende helseforetak Formål Danne overordnet

Detaljer

Kommunenes ansvar for

Kommunenes ansvar for Kommunenes ansvar for skolebygninger Hege Herland Seniorrådgiver Kjetil Østvold Hovedrevisor Thon Hotel Arena Lillestrøm, 27. oktober 2005 Formål Belyse hvordan kommunene ivaretar sitt forvaltningsansvar

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER HOF KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSNING AV

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.01.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/325-1 Saksbehandler: Ole Margido Ødegård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/6629-3 39209/13 28.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep

Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 KOMMUNESEKTORNES ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Saksframlegg. KONSEKVENSER AV UTSATT VEDLIKEHOLD I KOMMUNALE SKOLER OG BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 04/00308

Saksframlegg. KONSEKVENSER AV UTSATT VEDLIKEHOLD I KOMMUNALE SKOLER OG BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 04/00308 Saksframlegg KONSEKVENSER AV UTSATT VEDLIKEHOLD I KOMMUNALE SKOLER OG BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 04/00308 Forslag til vedtak/innstilling: Forslag til vedtak legges frem på møtet. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG I RE KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSNING... 6 1.3 HØRING...

Detaljer

Vedlikehold i kommunesektoren

Vedlikehold i kommunesektoren Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde 117749/anl Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...5 2. Innledning...9 2.1 Oppgaven...9 2.2 Rapportstruktur...9 3. Metode...10 3.1

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Kommunal og fylkeskommunal sektor OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN?

BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? Ingvald Grønningsæter Byggesjef, prosjektavdelingen Byggkonferansen Oslo, 14. november 2012 Vi tror på muligheter KRISTIANSAND EIENDOM Etablert i 2000 Forvaltningsansvar

Detaljer

Nasjonal svikt i vedlikehold av kommunale skoler og barnehager

Nasjonal svikt i vedlikehold av kommunale skoler og barnehager Nasjonal svikt i vedlikehold av kommunale skoler og barnehager TEKNA Fagdag barns innemiljø, 8.juni 2016 Oslo Anne Kathrine Larssen, Multiconsult AS Litt om meg Anne Kathrine Larssen Født trønder Sivilingeniør

Detaljer

Innst. 230 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 ( )

Innst. 230 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 ( ) Innst. 230 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:4 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Vedlikehold av bygningsmassen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedlikehold av bygningsmassen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Vedlikehold av bygningsmassen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard

Detaljer

Forvaltning av bygninger og grunneiendom

Forvaltning av bygninger og grunneiendom FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av bygninger og grunneiendom FRØYA KOMMUNE Juni 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan drift 2017 og tiltaksplan investeringer

Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan drift 2017 og tiltaksplan investeringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/6972-26 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan

Detaljer

Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Hasvik kirke hva skjer? Hva gjør vi med kirker som ikke kan/skal brukes lengre? 1. Nedleggelse

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

HSAMU Resultater fase 1 og 2 Alternative organiseringer

HSAMU Resultater fase 1 og 2 Alternative organiseringer HSAMU Resultater fase 1 og 2 Alternative organiseringer 9. september 2016 2 Utfordring - økonomi Generell underfinansiering Rektorene melder tilbake om stramme rammer - Rammebudsjettet gir inntrykk av

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer