REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER"

Transkript

1 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Regjeringen har lagt frem en krisepakke for å motvirke det kraftige konjunkturfallet økonomien i Norge, og verden for øvrig, nå er inne i. For Vestby kommunes del består pakken av to hovedelementer, endring i skatt og rammetilskudd, og et eget øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur. Endringene i skatt og rammetilskudd er nærmere omtalt og foreslått løst i sak mo revidering av handlingsprogrammet. Tilskudd til idrettsanlegg Regjeringen har på landsbasis satt av 250 millioner kroner til idrettsanlegg som kommunene kan søke om midler fra. Signaler fra fylkeskommunen tilsier at Akershus andel av denne potten er på 15 millioner. Midlene skal gå til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg. Idrettsanlegg som tildeles midler må ha en lokal forankring i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddet kan ikke kombineres med spillemidler, men fylkeskommunen opplyser om at dersom man får tildeling innenfor potten vil denne tildelingen ikke gå utover spillemiddeltildelingen, det vil si at man da vil få mer i tilskudd enn hva man senere kunne ha fått i spillemidler. Videre opplyser fylkeskommunen at det ikke gis tilskudd til nærmiljøanlegg og anlegg med dugnadsinnsats, kun ordinære idrettsanlegg. For øvrig skal midlene gå til tiltak som har stor betydning for barn og ungdom, og tiltakene skal påbegynnes og ferdigstilles i Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg Regjeringen har på landsbasis satt av 70 millioner til vedlikeholds- og investeringstiltak ved lokale og regionale kulturbygg. Regjeringen ser denne posten i sammenheng med prosjekter som vurderes i forhold til spillemidler, men som ikke når opp innenfor rammen av tilgjengelige midler. Videre peker regjeringen spesielt på museumssektoren som har behov for små og store vedlikeholdstiltak.

2 Øremerkede midler til rehabilitering og vedlikehold Regjeringen har foreslått ett nytt tilskudd til kommunesektoren, Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner. Tilskuddet er en engangsbevilgning som fordeles med et likt beløp pr innbygger. Vestby kommunes andel av dette tilskuddet er 9,3 millioner kroner. Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens budsjetter. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 skal tilbakebetales. Etter regnskapsåret 2009 skal avlevere revisorbekreftet regnskapsrapport til fylkesmannen. Skolepakke I statsbudsjettet for 2009 ble det gjeninnført ordningen med rentekompensasjon for lån brukt til rehabilitering og nyinvestering i skolebygg. Vestby kommunes andel av ordningen er på 36 millioner. Ordningen skulle gå over 8 år, og det vil bli innvilget rentekompensasjon for inntill 2 milliarder kroner hvert år. I forbindelse med krisepakken har regjeringen økt søknadsbeløpet for 2009 til 3 milliarder. I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet vedtok kommunestyret av Skole, oppvekst og kulturutvalget skulle se på en helhetlig plan for Risil/Bjørlien/Vestbyhallområdet og Hølen skole. Rådmannen har satt ned en administrativ arbeidsgruppe som skal innstille ovenfor Skole-, oppvekst- og kulturutvalget i mars/april. 2. VURDERING Tilskudd til idrettsanlegg Når det gjelder tilskudd til idrettsanlegg har kommunen noen prosjekter som står langt nede på prioriteringslisten, og som antakelig ikke vil nå opp i konkurransen om spillemidler på mange år. Noen av disse kan likevel settes i gang relativt raskt. Rådmannen foreslår at Vestby kommune søker om å få kunstgressbaneprosjektet på Risil inn i ordningen. Fordelen for Vestby kommune med å få dette prosjektet inn i ordningen er at man kan oppnå en bedre statlig finansiering enn ved hjelp av spillemidler, og kommunen får utbetalt midlene inneværende år slik at man slipper forskuttering. Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg Etter rådmannens syn er det tre lokale kulturbygg i Vestby kommune som er aktuelle å søke midler på. Dette er Festiviteten, Elverhøy og Prestegården. Utfra føringene i Stortingsproposisjon nr 37 virker det lite sannsynlig at Vestby kommune skal kunne nå opp i konkurransen om disse midlene, og rådmannen foreslår derfor at man begrenser seg til å søke om midler til rehabilitering av Prestegården i tråd med vedlagte søknad fra Prestegårdsstiftelsen.

3 Øremerkede midler til rehabilitering og vedlikehold og skolepakke Disse to ordningene bør ses noe i sammenheng. Det arbeidet som er gjort hittil av den administrative arbeidsgruppen viser at det er store behov på de to områdene som kommunestyret ønsket en helhetlig plan for. Hølen skole Bygningene på Hølen skole er i til dels svært dårlig forfatning. Det eldste bygget vil det antakeligvis ikke være regningssvarende å rehabilitere. Dette skyldes delvis byggets forfatning, og delvis at klasserommene i dette bygget er trange og for små for den folkeveksten som kommer i Hølen. Rådmannen ser derfor for seg at dette rives og det settes opp nytt skolebygg med tre klasserom, to til tre grupperom, samt. Ved å gjøre dette kan også paviljongordningen avvikles. Anslått arealbehov er 500 til 600 kvm. De øvrige byggene på Hølen må gjennom en omfattende kartlegging for å fastslå rehabiliteringsbehov, men mye tilsier at det vil bli svært omfattende. Bjørlien skole Den byggtekniske standarden på Bjørlien skole er vesentlig bedre enn på Hølen skole. Likevel er det store utbedringsbehov på Bjørlien, både når det gjelder plass, og når det gjelder kvalitet. Enkelte av byggene har manglende ventilasjon, dette gjelder spesielt det eldste bygget. Videre mangler alle klasserom, med unntak av to, grovgarderobe. To klasserom er for små for den befolkningsveksten som har skjedd de seneste årene, og utearealene er lite tilfredstillende. Rådmannen foreslår at det bygges på to klasserom med tilfredsstillende størrelse, dette vil frigjøre eksisterende små klasserom til grupperom. På øvrige bygg bør det settes opp grovgarderober. Øvrig rehabilitering på Bjørlien er overflateoppussing og ventilasjon. Risil ungdomsskole Også på Risil ungdomsskole er den byggtekniske standarden bedre enn på Hølen skole, men skolen er gjennomgående slitt, og det er mangelfulle toalettforhold for elever. Skolen har heller ikke grupperom, men rådmannen ser dette i sammenheng med den planlagte ungdomsskolen på Sole, og vil avvente til denne skolen er ferdigbygd før man eventuelt gjør om klasserom til grupperom på Risil. Det samme er gjeldende for lærerenes arbeidsværelser. Det som er mest iøyenfallende på Risil er svært mangelfulle uteanlegg, samt manglende lagerrom for matriell. Videre er kledningen av varierende kvalitet, og noe bør skiftes før maling. Også ventilasjonen på Risil er mangelfull. Videre bør skolekjøkkenet rehabiliteres fullstendig kjøkkenet er like gammelt som skolen og lite tilfredsstillende. Vestbyhallen Vestbyhallen trenger en generell oppgradering av garderober, wc og dusjanlegg. For øvrig virker bygget i relativt grei stand, med noe mangelfulle overflater. Oppsummering Rådmannen er klar over at denne saksfremstillingen ikke er tilfredsstillende i forhold til de forventningene formannskap og kommunestyre normalt har. Samtidig er krisepakken og bruken av disse midlene en helt ekstraordinær situasjon hvor mye avhenger av hvor raskt man kommer i gang. Rådmannen ser derfor for seg at man utreder videre de prosjektene som i tabellen under er satt opp under skolepakken, mens administrasjonen får fullmakt til å sette i gang med de

4 prosjektene som er foreslått under krisepakken. Rådmannen ser for seg følgende fordeling på tiltakspakkene: Skolepakke Krisemiddelpakke Minimum Maksimum Minimum Maksimum 1 Hølen skole "urbygg" Hølen skole øvrige bygg Bjørlien garderober Bjørlien tilbygg Bjørlien rehabilitering Risil toaletter Risil garderobeløsning Risil uteanlegg Risil lagerbygg Risil kledning og maling Risil skolekjøkken Risil ventilasjon Vestbyhallen Sum Rådmannen antar at prosjekt 3, 5, 6, 7 og 8 kan iverksettes umiddelbart. Når anbudsprisene på disse prosjektene har kommet inn vil man kunne vurdere om det er innenfor pakken å gå videre med prosjekt 10 og 12, eventuelt utvide listen. For prosjekt 1, 2, 4, 9, 11 og 13 vil rådmannen avvente en videre utredning, og fremme saken på ordinær måte gjennom Skole-, oppvekst- og kulturutvalget. 3. ALTERNATIVER Alternativet til å behandle denne saken nå, er å avvente den utredningen som Skole-, oppvekst- og kulturutvalget har fått ansvaret for. Et annet alternativ er å vurdere alle kommunale bygg i forhold til krisepakken. Rådmannen fraråder dette av tidshensyn. 4. KONKLUSJON Rådmannen bør få fullmakt til å igangsette arbeidet med prosjekt 3, 4, 5, 6, 7 og 8 på grunn av tidsnød. Arbeider innen skolepakken fremmes på ordinær måte. Videre bør det søkes på midler til lokale kulturbygg på Prestegården innenfor en ramme på 400 tusen til hovedbygning, 140 tusen til røkterbolig og 1,3 millioner til vognskjul. Når det gjelder midler til idrettsanlegg, bør kommunens søke om å få delfinansiert kunstgressbane på Risil. RÅDMANNENS INNSTILLING:

5 Rådmannen får fullmakt til å disponere regjeringens krisepakke til prosjekt 3, 5, 6, 7 og 8 jmf oppstillingen over. Det forutsettes tett rapportering til politiske organer om fremdrift og kostnader. Rådmannen får fullmakt til å søke om midler til rehabilitering av Prestegården innen tilskuddspotten til lokale og regionale kulturbygg. Rådmannen får fullmakt til å søke om midler til idrettsanlegg på Risil. Vestby, Knut Haugestad rådmann

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer