Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT KONSEKVENSER AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen 505 Fylkesrådmannen 220 Fagopplæring utgift økes med Fylkesrådmannen 601 Finans.b. o.f. næringsl. utgift økes med Felles inntekter og utg. 900 Skatter inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt økes med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt reduseres med Flere ansvar og tjenester utgift reduseres med Sum 0 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta reduksjon i budsjettene til virksomheter og tjenester med til sammen 3,5 mill.. 3. Økt vedlikeholdstilskudd disponeres slik: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt 5,2 mill. Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal 4,0 mill. Oppussing av elevheim, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes 6,2 mill. Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes 5,0 mill. Sum 20,4 mill. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer.

2 2. SAMMENDRAG Regjeringen la 26. januar fram tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren. Samlet får Aust-Agder fylkeskommune i overkant av 28,2 mill., hvorav 17,9 mill. er vedlikeholdstilskudd, 5,8 mill. er økte frie inntekter og 4,5 mill. er økning i lærlingtilskudd. Bruk av vedlikeholdstilskuddet vil føre til at en også vil få økte inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon. Videre inneholder pakken 4,6 mill. i kompensasjon for forventet skattesvikt. I denne saken foreslås vedlikeholdstilskuddet disponert til etterisolering og utbedring av fasader ved Tvedestrand videregående skole avd. Holt, fylkesveg 153 Hurv Hurvedal utbedringer og forsterkninger, samt legging av nytt dekke, vannbåren varme ved Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes og oppussing av elevheimen, samt vannbåren varme til elevheimen ved Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Regjeringen la 26. januar fram tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren. Endringene er omtalt i St.prp. nr. 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. De ulike elementene i tiltakspakken, samt forslag til bruk av de økte inntektene, er omtalt i det følgende. 3.1 Endringer i skatt og rammetilskudd Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 mrd., fordelt med 960 mill. til kommunene og 240 mill. til fylkeskommunene. Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling. For Aust-Agder fylkeskommune gir dette 5,8 mill. i økt rammetilskudd. Når det gjelder bruk av midlene vises det til sakens pkt På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen har regjeringen justert ned anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 mrd. fordelt med mill. på kommunene og 190 mill. på fylkeskommunene. For Aust-Agder fylkeskommune utgjør dette netto 4,6 mill., hvorav 8,1 mill. er lavere skatteinntekter og 3,5 mill. er lavere lønns- og priskostnader. Fylkesrådmannen foreslår at skatteinntektene nedjusteres med 8,1 mill. og at fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta en nedjustering av budsjettene til virksomheter og tjenester med 3,5 mill.. Regjeringen foreslår en midlertidig økning i lærlingtilskuddet med 185 mill., for å øke tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater. Midlene bevilges over fylkeskommunenes rammetilskudd. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. For Aust-Agder fylkeskommune er det innarbeidet i underkant av 4,5 mill.. I budsjettet for 2009 er det innarbeidet 425,6 mill. i skatteinntekter og 475,2 mill. i rammetilskudd, hvorav 35 mill. er inntektsutjevning. Etter de endringene som er omtalt ovenfor vil det være budsjettert med 417,5 mill. i skatteinntekter og 490,1 mill. i rammetilskudd. 3.2 Økt vedlikeholdstilskudd

3 Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 4 mrd. som et øremerket tilskudd til kommunesektoren til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Tilskuddet, som er et engangstilskudd for 2009, fordeles med 3,2 mrd. til kommunene og 0,8 mrd. til fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger. Tilskuddet skal kunne stimulere sysselsettingen innen bygge- og anleggssektoren, og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Av St.prp. nr. 37 framgår følgende føringer for bruk av midlene: Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens eller fylkeskommunens budsjett for Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen. I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i kommunens eller fylkeskommunens egen regi eller ved kjøp av tjenester. Ved tiltak som har høyere kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen eller fylkeskommunen supplere med egne midler. Aust-Agder fylkeskommune vil få i vedlikeholdstilskudd. Bruk av midlene vil gi merverdiavgiftskompensasjon tilsvarende om lag 3,6 mill. noe avhengig av bruk av midlene bl.a. vil bruk av midler til veg gir lavere kompensasjon. Fylkesrådmannen foreslår i denne saken at også merverdiavgiftskompensasjonen benyttes til økt vedlikehold. Alternativt kunne disse midlene vært disponert som økte inntekter, men en vil ikke tilrå dette da det de økte inntektene ikke representerer et varig økt inntektsnivå. En har sett på ulike prosjekter som en allerede har vedtak om skal gjennomføres i henhold til plan for opprustning av eldre videregående skoler og fylkesvegplanen med tanke på om noen av disse kan skyves fram i tid og realiseres raskt. Følgende prosjekter kan iverksettes uten at det vil medgå for mye tid til planleggingsarbeid: Etterisolering og utbedring av fasader ved Tvedestrand videregående skole, avd. Holt kontor- og internatbygg. Tiltaket vil også være energireduserende og er kalkulert til 5,2 mill.. Etter plan for opprustning av eldre videregående skoler skulle tiltaket gjennomføres i Fylkesveg 153 Hurv-Hurvedal i Froland kommune. Utbedringer og forsterkninger av vegen, samt legging av nytt dekke. Tiltaket har prioritet fem i fylkesvegplanen og er kostnadsberegnet til 4,0 mill.. Fylkesveg 178 Myra i Arendal kommune. Bygging av rundkjøring. Arbeidet må være ferdig senest og er kostnadsberegnet til 3,0 mill.. Tiltaket har prioritet tre i fylkesvegplanen. Når det gjelder de øvrige tiltakene som skal gjennomføres i henhold til planen for opprustning av eldre videregående skoler er en i prosess i forhold til gjennomføring av de fleste tiltakene.

4 Videre har en sett på hvilke andre prosjekter en raskt kan igangsette ved hjelp av tilleggsbevilgningen samtidig som en kan redusere energikostnader og gjøre bruk av miljøriktige materialer: Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes. I løpet av 2009 vil skolen få levert vannbåren varme fra et nytt BIO-anlegg. Det siste året er skolen oppgradert med en ny administrasjonsfløy. I tillegg til vannbåren varme i nybygget, er elektrisk oppvarming av mellombygget og verkstedbygget erstattet med vannbåren varme. Ved å etablere vannbåren varme i internatet og skifte ut gamle radiatorer i det eldste bygget, vil hele skolen ha vannbåren varme basert på BIO-brensel. Internatet må i tillegg oppgraderes ved utskifting av vinduer (energireduserende tiltak) og en innvendig oppussing. Etablering av vannbåren varme kan igangsettes meget raskt da det foreligger rammeavtale og alle arbeidene kan være avsluttet inneværende år. Tilrettelegging for vannbåren varme i hele skolens hovedbygg er kostnadsberegnet til 5,0 mill., mens oppussing av elevheimen, samt etablering av vannbåren varme er kostnadsberegnet til 6,2 mill.. Møglestu videregående skole. Deler av skolen har elektrisk oppvarming (gamlebygget), mens nybygget har vannbåren varme. Det bør skiftes enkelte vinduer og foretas en oppussing av fasaden samtidig som en tilrettelegger for vannbåren varme i gamlebygget. Det arbeides med et fjernvarmeanlegg i nærmiljøet og skolen vil få mulighet til å knytte seg til dette. Tiltaket er kostnadsberegnet til 4,7 mill.. Blakstad videregående skole. Ny fasade og etterisolering av tak på AMO-bygget. Verkstedbygget, som er nærmeste nabo til AMO-bygget, får i disse dager ny fasade og etterisolert tak. I forlengelsen av disse arbeidene vil det være naturlig å ta AMObygget. Tiltaket vil være energireduserende og det vil bli brukt miljøvennlige materialer i fasadene. Det vil være mulig å starte disse arbeidene i løpet av 2. kvartal. Tiltaket er kostnadsberegnet til 3,0 mill.. Etter en samlet vurdering foreslår fylkesrådmannen bruk av midlene slik som det framkommer nedenfor. En har ved vurderingen lagt vekt på at prosjektene skal ha en klar miljøprofil. Av prosjektene som en allerede har vedtak på skal gjennomføres har en valgt bort bygging av rundkjøring på fylkesveg 178 Myra, da en ønsker å se disse arbeidene i sammenheng med de øvrige vegutbedringer som må gjøres ved byggingen av ny skole. Videre har en valgt de to prosjektene ved Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes, slik at en får fullført opprustningsarbeidene og tilrettelagt for vannbåren varme for hele bygningsmassen. Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt 5,2 mill. Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal 4,0 mill. Oppussing av elevheim, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes 6,2 mill. Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes 5,0 mill. Sum 20,4 mill. Det legges her opp til at en benytter hele bevilgningen, samt deler av det en vil motta i merverdiavgiftskompensasjon. Det knytter seg noe usikkerhet til enkelte av anslagene og størrelsen på merverdiavgiftskompensasjonen. En vil eventuelt komme tilbake dette i forbindelse med tertialrapporteringen. Videre må det foretas en avklaring i forhold til hvorvidt utgiftene skal føres i drifts- eller investeringsregnskapet. En foreslår derfor at fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer. 3.3 Bruk av økte fri inntekter Ved disponering av de økte frie inntektene har fylkesrådmannen lagt til grunn at disse inntektene er engangsinntekter for 2009 og ikke bør benyttes til økte driftsutgifter for 2009.

5 Videre har en sett på de endringer som ble gjort ved behandlingen av økonomiplan og budsjett Det knytter seg usikkerhet til flere av postene i budsjettet for 2009 bl.a. størrelsen på lønnsoppgjør, renteinntekter og utgifter m.m. Disse vil en komme tilbake til i forbindelse med tertialrapporteringen for Forhandlingene med rutebilselskapene for 2009 ga 1,7 mill. mer i tilskudd til selskapene enn det som var innarbeidet i forslag til økonomiplan og budsjett Fylkestinget vedtok å dekke de økte kostnadene ved økt bruk av disposisjonsfond. Beløpet foreslås tilbakeført disposisjonsfond og at en bruker de økte frie inntektene til dette. Videre vedtok fylkestinget ved behandling av økonomiplan og budsjett 2009, å finansiere deler av bevilgningen til utstyr skoler, 1 mill., ved bruk av konsesjonskraftinntekter. I budsjett for 2009 er også hele ordningen med elev-pc-er, til sammen 4,8 mill., finansiert av konsesjonskraftinntekter. Fylkesrådmannen foreslår i denne saken at den økte utstyrsbevilgningen, samt deler av bevilgningen til elev-pc-er finansieres av de økte frie inntektene for Økt lærlingtilskudd Som omtalt ovenfor foreslår regjeringen en midlertidig økning i lærlingtilskuddet for Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med per kontrakt. Det er innarbeidet 4,5 mill. til Aust-Agder fylkeskommune som følge av dette og fylkesrådmannen foreslår at utgifter til lærekontrakter økes tilsvarende. Videre er det i statsbudsjettet for 2009 innarbeidet en midlertidig økning i tilskuddet til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov på 10 mill.. Målet med tilskuddet er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med spesielle behov anledning til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. I saldert budsjett 2009 var det innarbeidet 8,7 mill. til dette. Ordningen er en statlig ordning og får derfor får ingen økonomiske konsekvenser for Aust-Agder fylkeskommune, men flere lærebedrifter vil kunne søke midler til tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater. Søknadene formidles via fylkeskommunenes fagopplæringskontor. 3.5 Rentekompensasjon skole- og svømmeanlegg Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende skoleanlegg. Målet er å sikre at alle elever i grunnskolen og videregående skole får gode læringsforhold. Ordningen omfatter også offentlige svømmeanlegg som skolen bruker i undervisningen. Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg med 1 mrd. til 3 mrd.. Hvor stor del av den økte investeringsrammen som eventuelt vil tilfalle Aust-Agder fylkeskommune er ikke kjent, men det antas at dette ikke vil få noen konkret betydning for budsjettet for 2009 da en ikke vil motta rentekompensasjon før en har gjennomført prosjektene. Dette kan imidlertid få konsekvenser for årene fra 2010 og en vil komme tilbake til dette i forbindelse med arbeidet med økonomiplan. 3.6 Andre forhold i tiltakspakken Regjeringens tiltakspakke inneholder en hel rekke tiltak i Aust-Agder. Enkelte av disse forholdene er omtalt nedenfor:

6 23 mill. er bevilget til gang- og sykkelvegprosjekter i Aust-Agder- Det er satt av 20 mill. til midtdeler på strekningen Rannekleiv Temse (E18). 10 mill. til riksveg 9 Tveit Langeid, samt 5,5 mill. til rassikring langs Rv 9. Videre inneholder tiltakspakken økninger innenfor enkelt områder der en kan få tilført midler. Enkelte av disse er omtalt nedenfor: Det er avsatt 70 mill. til vedlikeholds- og investeringstiltak ved lokale og regionale kulturbygg. Fordelingskriterier ikke avklart. Det er avsatt 250. mill. til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg. Tildelingsforutsetninger er at anleggene må være forankret i kommunale planer for idrettsanlegg, altså prioriterte anlegg. Anlegg som får midler av denne ordningen kvalifiserer ikke til ordinære spillemidler. Det er avsatt i alt 223 mill. til fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, brannsikring og fartøyer. Administrasjonen vil arbeide for å sikre at Aust-Agder får sin del av disse midlene.

7 Behandling i fylkesutvalget : Tellef Inge Mørland fremmet følgende endringsforslag: Punkt 1: Det tilbakeføres ikke 1,7 millioner til tjenesten 923 disposisjonsfond. Punkt 2: Punktet strykes. Økningen i driftsutgifter finansieres av økt rammetilskudd. Endring punkt 3: Det bevilges 4,7 millioner i vedlikeholdstilskudd til Møglestu vgs for oppussing og tilrettelegging av vannbåren varme. Tiltaket finansieres med 2,3 millioner fra økningen i rammetilskuddet, samt 2,4 millioner fra disposisjonsfondet. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens tilrådning og Mørlands endringsforslag sammen med fylkesrådmannens forslag, ble Mørlands forslag vedtatt med 4 mot 4 stemmer (fylkesordførerens dobbeltstemme). Dermed var følgende vedtatt som fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget: 1. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen 505 Fylkesrådmannen 220 Fagopplæring utgift økes med Felles inntekter og utg. 900 Skatter inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt økes med Benyttes sammen med økt vedlikeholdstilskudd utgift økes med Sum 0 2. Økt vedlikeholdstilskudd disponeres slik: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt 5,2 mill. Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal 4,0 mill. Oppussing av elevheim, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes 6,2 mill. Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes 5,0 mill. Møglestu videregående skole, fjernvarmeanlegg 4,7 mill. Sum 25,1 mill. Utgifter ut over vedlikeholdstilskudd, bruk av økte frie inntekter og merverdiavgiftskompensasjon dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

8 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer. Behandling i fylkestinget : Ved alternativ votering mellom fylkesutvalgets flertallsinnstilling og fylkesutvalgets mindretallsinnstilling (fylkesrådmannens tilrådning), ble fylkesutvalgets flertallsinnstilling vedtatt med 28 mot 7 stemmer. Dermed var følgende vedtatt: 1. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2009: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen 505 Fylkesrådmannen 220 Fagopplæring utgift økes med Felles inntekter og utg. 900 Skatter inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt økes med Benyttes sammen med økt vedlikeholdstilskudd utgift økes med Sum 0 2. Økt vedlikeholdstilskudd disponeres slik: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt 5,2 mill. Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal 4,0 mill. Oppussing av elevheim, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes 6,2 mill. Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes 5,0 mill. Møglestu videregående skole, fjernvarmeanlegg 4,7 mill. Sum 25,1 mill. Utgifter ut over vedlikeholdstilskudd, bruk av økte frie inntekter og merverdiavgiftskompensasjon dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer.

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.05.2009 2009/951-9238/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 32808510. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested: Dato/-tid: Fylkeshuset

Detaljer

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900185 : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 24/09 Bystyret 17.02.2009 22/09 REGJERINGENS

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2008 2011 1 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer