Vedtakssak til politisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssak til politisk utvalg"

Transkript

1 Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget Formannskapet Kommunestyret Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest Saken avgjøres av: Kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Spikkestad ungdomsskole får nybygg og rehabilitering i henhold til alternativ 1b. Det iverksettes detaljprosjektering umiddelbart. Endelig forslag med nøyaktig budsjett forelegges kommunestyre før anbud sendes ut. Klasseromsfløy skal stå Vedlegg: ferdig til skolestart Røyken ungdomsskole pusses opp som vist under rådmannens konklusjon. Vedlegg 1: Utredning om alternativ tomt i Midtbygdaområdet Vedlegg 2: Tilstandsrapport for Spikkestad ungdomsskole Vedlegg 3: Tilstandsrapport for Røyken ungdomsskole Sammendrag og konklusjon: Denne saken tar sikte på å treffe valg for investeringer i ungdomsskolene i vestre Røyken. Etter kommunestyrets behandling i juni 2012 sto man igjen med to alternativer: - Pusse opp dagens skoler (alternativ 1). - Slå sammen de to ungdomsskolene til en ny skole på Spikkestad (alternativ 5) I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av å samle skolene på alternativ tomt i Midtbygdaområdet. Det er mulig å foreta ytterligere utredninger og vurderinger i saken, men uten å treffe et retningsvalg tidlig i 2013, vil vi ikke rekke å ha gjennomført tiltak på Spikkestad, der behovene er prekære, til skolestart 2015, hvilket er det politiske målet. Det vil si at denne saken må være point of no return om fremdriften skal holdes.

2 Som vist i saken anbefales ikke sammenslåing av de to skolene, men en satsing på dagens plasseringer. Rådmannen foreslår imidlertid et betydelig høyere beløp en først skissert til Spikkestad slik at dagens klasseroms og personalfløy kan erstattes av nybygg. Saken vil ligge ute på høring frem til 15. januar. Høringsuttalelser vedlegges saken når den kommer til politisk behandling. Bakgrunn og saksopplysninger: Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i møte , sak 42/12: Det utredes to alternativer videre: a. Rehabilitere Røyken ungdomsskole og Spikkestad ungdomsskole scenarie 1, samt bruke 10 mill.ekstra ut over rehabiliteringen til å oppgradere arealer bl.a. med kontorarbeidsplasser på de to skolene. b. Slå sammen de to ungdomsskolene til en ny skole på Spikkestad scenarie 5 Det utredes parallelt tomtealternativer i Midtbygda-området for elever fra Spikkestad og Røyken ungdomsskole gitt at dette ikke forsinker prosessen. Faktorene fra scenario 5 brukes. Ut fra valgt alternativ må det vurderes en oppgradering av utomhusarealene. Denne vurdering foretas frem mot handlingsprogrammet i I saksframlegget med vedlegg, som var til behandling i kommunestyret, framgår vesentlige vurderinger: Tilstandsrapport på bygningene, elevtallsprognoser, det ble definert målsettinger for et godt skolebygg og foretatt vurderinger infrastruktur, helse/miljø/sikkerhet mv. For detaljert informasjon vises til sak 42/12 - se D=2583 I den videre saken belyses kun de valg som ble vedtatt å gå videre med, dvs alternativ 1 og 5. Alle vurderinger legger opp til en samlet kapasitet på ungdomsskolene i vestre del av kommunen på 7 paralleller (21 klasser). Alternative løsninger 1 Slå sammen de to ungdomsskolene til en ny skole Det ble vedtatt å se på to mulige plasseringer for samlet skole: Ved dagens skole i Spikkestad Plassering i Midtbygdaområdet Alternativet med en samlet skole la opp til at fylkeskommunen skulle overta Røyken ungdomsskole. Det har vært dialog og møte med fylkeskommunen rundt dette og det er klart at fylkeskommunen ikke ønsker å overta ungdomsskolen. Spikkestadalternativet:

3 Dette alternativet går på å samle skolene ved Spikkestad. Det legges da opp til en skole til 7 paralleller (21 klasser) Som følge av ROS arena har man tilstrekkelig hallkapasitet til dette uten ytterligere investering i gymsal. Prisen ble anslått til ca. 190 mill. kr. I tillegg kommer utomhusarbeider. Det gjøres oppmerksom på at prisen er ut fra kalkylene som ble gjort i saken våren 2012 og at prisstigning antakelig har tilkommet. Midtbygdaalternativet: Kommunestyret ønskes at det skulle sees på tomt ved Midtbygda som en alternativ mulighet. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i en vurdering som ble gjort i forbindelse med arbeid med kommuneplanen. Det ble her foretatt en enkel utredning av mulige tomter til ungdomsskole rundt Midtbygda skole. Denne følger som vedlegg 1. Alle alternativer ble her forkastet da fylkesmannen nektet bruk av dyrket mark til formålet samt at øvrige tomter krevde innløsning av betydelige private arealer. Videre vil administrasjonen peke på at Midtbygdahallen ikke har kapasitet til å ta unna kroppsøving for både Midtbygda barneskole og en 21-klassers ungdomsskole (den hadde maksimalt klart kroppsøving for en 12-klassers ungdomsskole). Dermed må det også bygges ny gymsal med tilhørende garderober ved dette alternativ. I tillegg må det bygges auditorium og kantine som er dekket av ROS arena ved Spikkestad alternativet. Dette vil fordyre Midtbygdaalternativet med ti-talls millioner. Samtidig vil investeringen i klasserom, auditorium og kantine i ROS-arena være bortkastet, og øvrige deler av ROS arena vil stå tom på dagen. Dette vil være ugunstig for kommunens økonomi. 2 Rehabilitere dagens skoler Skal denne løsning velges, må det legges opp en fornuftig innbyrdes rekkefølge mellom de to skolene. Fremdriften mellom de ulike grep må ta hensyn til byggenes tilstand, økonomi, pedagogiske forhold og forskrift om miljørettet helsevern for skoler. Overordnet sett er behovet klart størst på Spikkestad, mens på Røyken er de akutte behov særlig knyttet til ventilasjon og personalfasiliteter. Røyken ungdomsskole I alternativ 1 var det lagt opp til en oppussing for ca. 14. mill kr. samt utbedre personalfasilitetene for ca. 5 mill. kr. Hovedutfordringene ved skolen i dag er inneklima (ventilasjon) og trange personalfasiliteter. I tillegg har skolen over tid behov for oppussing og bedre utomhusarealer (herunder også parkering). Det vises til tilstandsrapport som var vedlagt i saken fra juni. Spikkestad ungdomsskole: I dette alternativ var det lagt opp til en oppussing for ca. 20. mill kr. samt utbedre personalfasilitetene for ca. 5 mill. kr. Dette kalles videre alternativ 1a.

4 Rådmannen ser imidlertid at det er så store svakheter ved bygget at det også er vurdert et alternativ 1b. Dette går på å delvis bygge nytt og delvis rehabilitere enkelt. Bakgrunnen er at rådmannen vurderer det som lite fremtidsrettet å bruke mye midler på klasseromsfløyen på Spikkestad. Dette begrunnes i den bygningsmessige tilstand som er dokumentert i tilstandsanalyse (se vedlegg 2), kombinert med rommenes dårlige arrondering og at byggets plassering på tomten vanskeliggjør senere grep med skolen. Det vises også til at skolen pr. i dag ikke er godkjent, men har en tidsbegrenset dispensasjon i påvente av avgjørelsen i denne saken. Enkelt beskrevet går alternativ 1b på følgende: Klasserom Bygge ny klasseromsfløy til erstatning for dagen klasserom. Dagens klasseromsfløyer saneres og blir skolegård. Personal- og adm. fløy Dagens gamle gymsal blir personalfløy. Administrasjonslokaler legges i dette bygget eller i nybygg. Garderober under gammel gymsal pusses opp til personalgarderober. Spesialrom Midlertidig beholdes i dagens spesialromsfløy (2 etg-fløyen) som utbedres noe. Gymsal, auditorium, Ligger i ROS arena (nybygd 2012) kantine og 4 klasserom Samlet sett vil alternative 1b koste ca. 63 mill. kr. Utomhusarbeider er da lagt inn. En fordel med denne løsningen er at vi slipper å bruke penger på midlertidige lokaler i byggeperioden. Dette koster erfaringsmessig flere millioner. Løsningen illustreres slik: Elevtallsutvikling Røyken har i dag plass til 3 paralleller (9 klasser), mens Spikkestad i teorien kan romme 4 paralleller (12 klasser) etter at ROS arena var klar.

5 For detaljerte tall for elevtallene de kommende år vises til tidligere sak, men tallene er neppe representative for langsiktig kommende behov da det er store planlagte utbygginger som gjør elevtallsutviklingen i området høyst usikker. Det vil uten tvil være vekst, men hvor hurtig det kommer er vanskelig å estimere da vi har store potensielle utbyggingsområder. Behovet i fremtiden vil særlig preges av: Utviklingen i Slemmestad og Åros som kan gjøre at Slemmestad ungdomskole blir full. Dette kan påvirke hvor Årosbarn går på skole i fremtiden (i år har de fleste fra Frydenlund valgt å gå til Slemmestad fra 8. klasse). Det regnes med at nærmere 500 boliger er under planlegging bare i Frydenlund skolekrets og 1600 boliger i Slemmestad / Bødalenområdet. Utviklingen i opptaksområdene til Spikkestad og Midtbygda barneskoler. Kartet under viser en svært grov oversikt over boliger under planlegging i disse kretsene før ny rullering av kommuneplanen (tallene i firkantene betyr ca. antall boliger tallene er ikke eksakte): Som man ser er alt nå 1600 boliger under planlegging i området før rullering av kommuneplanen. Det vil legge grunnlag for nærmere 50% økning av dagens befolkning i området (avhengig av antall beboere i hver bolig). Det må følgelig tas høyde for at vi i fremtiden har ytterligere utbyggingsmuligheter også ut over 21 ungdomsskoleklasser i området. Det gjøres oppmerksom på at det er Spikkestad ungdomsskole som har store utvidelsesmuligheter. Med å forstette med dagens ungdomsskoler gjøres oppmerksom på at om ungdommer fra Frydenlund eventuelt kommer til Røyken betyr det at deler av Midtbygdas opptakskrets må til Spikkestad på ungdomsskolen. Økonomiske konsekvenser:

6 Det er en utfordring at kommunen ikke kan rehabilitere alle skoler samtidig. Dette er ikke mulig verken kapasitetsmessig eller økonomisk. Rådmannen vil i denne forbindelse minne om at de store grepene rundt skolesituasjonen i Bødalen er tenkt ferdigstilt i 2015 og Kommunen klarer derfor etter rådmannens mening kun å gjøre omfattende grep på en av ungdomsskolene samtidig. Det er da Spikkestad som klart har det største behovet. I vedtak i sak 42/12 ble det lagt opp til at utomhusområder skulle utredes nærmere frem mot neste års budsjett. Rådmannen har imidlertid valgt å legge inn noen grove anslag til utomhusarbeider allerede nå slik at det sikres at det settes av penger også til dette. For beløpene i tabellene under er brukt 10 års nedbetaling på enkelt vedlikehold og utomhus, og 30 år på nybygg og tungt vedlikehold. Alle utgifter deflatorjusteres med 2% årlig. Inventar: Det er i handlingsprogrammet (kommunens langtidsbudsjett) satt av 4 mill. kr til inventar ved ungdomsskolene. Disse midlene er en egen pott og er ikke medtatt i oppstillingene under. Rådmannen understreker at IT-messig infrastruktur ved ny fløy på Spikkestad må tas med i byggebudsjettet. Spikkestad ungdomsskole: Alternativ 1a rehabilitere Spikkestad i henhold til minimumsalternativ Investering eks.mva Rehabilitere dagens bygg Utomhus og Buffer til noen innvendige grep Sum regnet med 10 års avskrivning 29 3,6 Alternativ 1b delvis rehabilitering og bygging av ny klasseromsfløy Investering eks.mva Bygge ny klasseromsfløy på ca m Bygge om gammel gymsal til personalfløy Enkel rehabilitering av spesialromsfløy vinter 2015/ Sannere gammelt bygg tidlig Utomhus 2015 og Sum nybygg og personalfløy regnet med 30 års avskrivning, øvrige med 10 år. 63 3,9 Husleie 4,5% rente Husleie 4,5% rente Røyken ungdomsskole Selv om det er nødvendig å prioritere Spikkestad nå er det også ønskelig å bruke midler på Røyken ungdomsskole. Oversikt over årlig investering foreslått på Røyken ungdomsskole

7 Opprusting ventilasjon (totalkostnad ca. 10 mill., 10 (4) hvorav 6 dekkes av vedlikeholdsmidler) Utvidet personalfløy 100m2 (eller alternative 4 bygningsmessige grep) Utomhus 2 Rehabilitering (ut over at skolen prioriteres på 10 ordinære vedlikeholdsmidler årene før) Sum - avskrives over 10 år 0,5 0,5 1,3 1,3 2,5 Samlet skole Alternativ 5 ny samlet skole Investering Husleie eks.mva Nytt bygg 190 Utomhus 5 Sum avskrives over 30 år 195 9,8 Salgsinntekter fra Røyken ungdomsskole er her ikke trukket fra. På den annen side er prisene noe over ett halvt år gamle. Oppsummert Under vises samlet oppstilling av økt husleier ved ulike alternativer. Husleiene er den utgift som reelt belaster kommunens budsjett. Oversikt over årlig investering Alternativ 1a rehabilitere Spikkestad i henhold til minimumsalternativ + tiltak Røyken Røyken 4 (totalt 10) 6 10 Spikkestad 27 2 Sum to skoler Sum økt husleie 0,5 3,9 4,9 4,9 6,1 Oversikt over årlig investering Alternativ 1b Spikkestad + tiltak Røyken Røyken 4 (totalt 10) 6 10 Spikkestad Sum to skoler Sum økt husleie 0,5 3,2 5,2 5,2 6,5 Oversikt ny skole alternativ 5 Avskrives over år Ny samlet skole (ikke fratrukket salgspris på 190 Røyken, men på den annen side er tallene nå 7 mnd gamle) Sum 0 9,5 9,5 9,5 9,5

8 I langtidsbudsjettet er det til sammenligning satt av 4 mil. kr i økt husleie så det må med rådmannens forslag finnes rom for ca. 2 mill. kr til i budsjettene fra 2016 med alternativ 1, og 5,5 mill ekstra med alternativ 5 (ny skole)- Rådmannens vurdering: Rådmannen anbefaler ikke en samlet løsning. Det er to årsaker til dette: 1) Befolkningen i Røyken Vest antas å øke vesentlig. Det er siden saken var opp sist vedtatt en ny rullering av kommuneplanen med start alt i Denne antas å inneholde flere nye boområder i Vestre Røyken samlet sett. Samtidig er presset på Spikkestad også økende med flere nye reguleringsplaner som har varslet oppstart. Totalt gjør dette at rådmannen mener det er langsiktig fornuftig å ha to ungdomsskoler i Vestre Røyken. 2) Fylkeskommunen vil ikke kjøpe Røyken ungdomsskole, derigjennom frigjøres ikke midler fra denne skolen. Dermed anbefaler rådmannen en rehabilitering av dagens skoler. Disse er godt plassert for å takle videre befolkningsvekst, og spesielt Spikkestad kan enkelt bygges ut videre ved behov. Rehabiliteringen vil også ivareta godt fysisk læringsmiljø og gode pedagogiske samhandlingsarenaer for medarbeidere. Følgende forhold prioriteres løst først: Ventilasjon på Røyken ungdomsskole Den generelle situasjon på Spikkestad ungdomsskole En videre rehabilitering av Røyken ungdomsskole kan påbegynnes deretter. Grepene som skal til for vesentlig å heve opplevelsen av Røyken ungdomsskole er relativt små. Det går på maling, små funksjonsendringer, og personalfasiliteter. Dette er grep som lett kan fremskyndes men rådmannen har likevel ut fra kommunens samlede økonomi skissert en trinnvis fremdrift. Når det gjelder valg av løsning for Spikkestad ser rådmannen det som uhensiktsmessig å bruke for mye penger på de gamle og dårlige byggene. Det er også ett poeng at rehabiliteringspengene strekker lenger om vi slipper å flytte elever i midlertidige løsnigner under rehabiliteringen. Det foreslås derfor å erstatte dagens klasseromsfløy med en ny fløy som vist i saken. Undervisningen kan da fortsette i dagens lokaler til nytt bygg er klart, og vi slipper midlertidige løsninger. Det nye bygget kan plasseres som vist i saken og bindes sammen med ROS arena og personalfløy med ganger eller overbygninger. Skolen får da et helhetlig preg og får muligheten til en tydelig inngangsportal felles for skolen og ROS arena. Detaljer må tegnes av arkitekter etter at løsningen eventuelt er valgt. Videre foreslås det å vurdere dagens gymsal som utgangspunkt for personalrom. Man kan da utnytte garderobefasiliteter under gymsalen, som nå ikke lenger er i bruk, til personalgarderober. Det er en forutsetning at dette blir pusset opp til moderne standarder. Slik får vi en bra skole for en rimelig pris.

9 Det som da gjenstår er spesialromsfløyen (2 etg-fløyen). Denne foreslår rådmannen å pusse opp til slutt. Alternativt kan den erstattes av nybygg. Dette kan for eksempel vurderes om kommunestyret i mellomtiden har kommet til at kommunen skal ha en annen svømmehalløsning (ref. egen utredning bestilt av kommunestyret kommer til behandling vinteren 2013). Dagens klasseromsfløyer og personalfløy vil så bli revet. Skolen vil da fremstå som en skole som enkelt kan utvides om elevtallet tilsier det, eller om man i fremtiden vil samle skolene om fylkeskommunen ombestemmer seg mhp å ville kjøpe Røyken ungdomsskole. Det vil alltid være mulig å utsette å velge løsning til for eksempel sak om svømmehall er ferdig- behandlet eller vi har gått nye runder med Røyken ungdomsskole opp mot fylket, men rådmannen mener her å ha foreslått en løsning som er fleksibel uansett utfall av disse sakene, og som samtidig gjør at vi kommer i gang. Spikkestad ungdomsskole er i dag i en forfatning der rådmannen ikke vil anbefale ytterligere utsettelser. Når det gjelder Røyken vil disse få en god ventilasjon med foreslåtte løsning der friske penger sammen med vedlikeholdspenger brukes på ett slikt anlegg. Videre vil de få en tidfestet løsning for bedre personalfløy samt en generell oppgradering av bygget. Samlet sett går rådmannen derfor for følgende løsning: Forslag (tall i /2018 mill. kr.) Røyken 4 (ventilasjon, i tillegg 6 (utomhus og utvidet 10 * (rehabilitering) kommer penger fra vedlikeholdsmidler) lærerfløy) Spikkestad 53 (nytt klasseromsbygg, ny personalfløy i gammel gymsal, noe utomhus) 10 (utomhus, rive gamle fløyer, pusse opp spesialromsfløy) *Den nøyaktige fremdrift for rehabilitering Røyken ungdomsskole fastsettes i langtidsbudsjett Det hadde vært en fordel å få kjørt disse tiltak i sammenheng med andre tiltakene som foreslått i tidligere år men rådmannen ser pr. i dag ikke pengene til dette. Det gjøres oppmerksom på at det ligger egne inventarpenger på 4 mill kr. i budsjettet uavhengig av dette. Disse midlene kommer altså i tillegg. Det gjøres oppmerksom på at det er ønskelig å frikjøpe ressurser ved Spikkestad ungdomsskole til å følge prosjektet pedagogisk og administrativt. Størrelsen på dette beløp må vurderes ut fra kommunestyrets valg av alternativ og fremmes i budsjett Dersom rådmannens forslag til utbygging vedtas skisseres ett beløp på ca. 0,4 mill. årlig i ca. 2 år. Dette inkluderes i byggekalkylene når disse kvalitetssikres.