SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13"

Transkript

1 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte

2 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig saksframlegg: Skole- og barnehagestruktur Svelvik kommune, oktober 2013 Høringsfrist: Alle dokumenter og innspill: Spørsmål til høringen kan sendes til: NB: Spørsmål og svar vil jevnlig bli publisert på kommunens hjemmesider slik at all informasjon som gis er tilgjengelig for alle.

3 HØRINGSUTTALSER SENDES: Svelvik kommune Pb Svelvik Eller: E-post: merk E-posten Skole-og barnehagestruktur Spørsmål til høringen kan sendes til:

4 BAKGRUNN FOR SAKEN Svelvik kommune driver ulovlig på kreditt som følge av et for høyt forbruk siste 10 år. Svelvik kommune har så langt i 2013 vedtatt og gjennomført effektiviseringstiltak tilsvarende over 20 mill/år. For å redusere utgiftene i tråd med det inntektsnivået kommunen har, må driften effektiviseres med ytterligere mill. Kommunestyret har vedtatt at denne innsparingen skal skje innen utdanningssektoren. Utredninger viser at det innen skolestrukturen finnes store effektiviseringsgevinster, jf. sammenlignbare kommuner.

5 HENSIKTEN MED SAKEN Bærekraftig skolestruktur: Forslag om en skolestruktur som sikrer ressurser for tilstrekkelig og riktig fagkompetanse, pedagogisk arbeid og skoleutvikling. Vedtak fattes Sunn kommuneøkonomi: Forslag om en areal- og kostnadseffektiv skolestruktur som grunnlag for realistiske budsjettrammer. Vedtak fattes Alle modellene som er utredet er basert på lovlig og forsvarlig drift, og forutsetter at opplæringslova, ansattes arbeidsmiljø og elevenes rett til et godt skolemiljø er ivaretatt. Modellene vurderes å ha følgende innsparingspotensial:

6 FORSLAG TIL INNSTILLINGER MODELL A: Forslag til innstilling modell A: A1 eller A2 : 1 barneskole med 3 paralleller. Innsparing kr mill. Skolestrukturmodellen A og de driftsrammer som foreslås i utdanningssektoren i Budsjett 2014 vurderes å gi grunnlag for en forsvarlig og bærekraftig drift av våre utdanningstjenester i tråd med kommunestyrets vedtak 54/13 den I tråd med vedtaket vil rådmannen vurdere ytterligere omstillingsvedtak for utdanningssektoren til Budsjett 2014 i Kommuneplanens handlingsdel

7 FORSLAG TIL INNSTILLING Modell A1 : Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell A. Berger og Tangen skoler legges ned fra Flytting av aktiviteten ved Ebbestad skole utsettes til Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Berger og Tangen skoler beholdes i kommunalt eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Berger og Tangen skoler til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

8 ALTERNATIV INNSTILLING A2 Rådmannen vurderer at følgende alternativ innstilling vil kunne gi ennå raskere økonomisk effekt av strukturtiltakene, enn forslag til innstilling over, noe som vil komme ressurser til utvikling av Svelvikskolen til gode. Alternativet under vil utredes nærmere fram mot politisk behandling mht kapasitet: Modell A2 Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell A. Tangen skole legges ned fra Berger skole legges ned fra Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Berger og Tangen skoler beholdes i kommunalt eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Tangen skole til politisk behandling senest i budsjett Det utarbeides en etterbruksplan for Berger skole til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

9 Fort. Rådmannen vurderer at følgende alternative innstillinger (se under) vil kunne være ansvarlig og realiserbare innenfor de økonomiske rammer Svelvik kommune har til rådighet de nærmeste årene. Dette forutsetter at barnetallet ikke reduseres ytterligere. Rådmannen vurderer det ikke forsvarlig å bruke mer ressurser pr/elev enn det Svelvik kommune gjør, jf. beregningsgrunnlaget i vedlagt utredning. Alternative løsninger/modeller som beskrevet under innebærer imidlertid en rekke uheldige konsekvenser for elever, jf. nærskoleprinsippet og modellene vil gi mindre ressurser til utvikling av innholdet i Svelvikskolen :

10 FORSLAG TIL INNSTILLINGER MODELL B: Forslag til innstilling modell B: Tømmerås Tangen eller Tømmerås Berger : 1 barneskole med 2 paralleller og 1 barneskole med 1 parallell. Innsparing kr mill. Rådmannen vurderer at den innsparingsgevinsten som måtte ligge i ytterligere omstillingstiltak i sektoren bør benyttes til en økt satsing på kompetanseheving, tilrettelagt undervisning, tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn og unge. Rådmannen varsler derfor at konsekvensene ved å velge skolestrukturmodell B vil innebære en redusert satsing på disse områdene.

11 ALTERNATIV TØMMERÅS - TANGEN Modell B: Tømmerås Tangen Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell B. Berger skole legges ned fra Flytting av aktiviteten ved Ebbestad skole utsettes til Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Berger skole beholdes i kommunalt eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Berger skole til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

12 ALTERNATIV TØMMERÅS - BERGER Modell B: Tømmerås Berger Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen : Modell B. Tangen skole legges ned fra Flytting av aktiviteten ved Ebbestad skole utsettes til Barnehagestrukturen i Svelvik kommune vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Svelvik kommune skal ha en areal- og energieffektiv eiendomsmasse for å sikre en bærekraftig eiendomsforvaltning tilpasset befolkningsutviklingen. Tangen skole beholdes i kommunale eie og avhendes ikke. Det utarbeides en etterbruksplan for Tangen skole til politisk behandling senest i budsjett Ebbestad skole avhendes. Ønsket utvikling av området Ebbestad skole avklares politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

13 FORUTSETNING FOR BUDSJETT 2014 De foreslåtte innstillingene i denne saken er en forutsetning for rådmannens forslag til Budsjett En omlegging i Svelvik kommunes skolestruktur som beskrevet i saken, vurderes å være en betingelse for at Svelvik kommune kan oppfylle de krav og forventninger som settes fra Fylkesmannen, jf. oppfølging av forpliktende plan, Kommunestyrets strategi for å komme ut av Robek-registeret og forsvarlig drift i tråd med kommunelovens bestemmelser.

14 OMLEGGING AV SKOLESTRUKTUR VURDERES: Å være i tråd med de faktiske behov befolkningen i Svelvik kommune har for utdanningstjenester Å gi en effektiv driftsøkonomi, med potensial for stordriftsfordeler mht kvalitet og fleksibilitet Å gi en bedre driftsøkonomi, med rammer for tilstrekkelig og riktig fagkompetanse, pedagogisk arbeid og skoleutvikling

15 SAKSUTREDNINGEN Bakgrunn for saken Begrunnelse for saken Lovgrunnlag Nasjonal politikk Husleie, investeringsbehov og salg Utgifter ved å drive skole Hva gir god kvalitet på opplæringen Skolestørrelser og skolen samlede kompetanse Skolestørrelse og spesialrom Utredning: Skole- og barnehagestruktur, Oktober 2013 Etterbruk av bygninger Implementeringsplaner for tiltak Andre områder kutt i utdanningssektoren Videre saksbehandling

16 FORELØPIGE VURDERINGER Nødvendig vedtak Skoleutvikling og skoleeiere Konsekvensvurderinger; Investeringer, husleie, pedagogiske driftsutgifter, læring og læringsmiljø, tilstrekkelig og riktig fagkompetanse, bruk av spesialrom, skyss, trafikksikkerhet, uteområder, nærmiljøfunksjon, økonomi og kommuneplanens samfunnsdel. Barns beste Oppsummering Konklusjon Innstillingspunktene Implementeringsplaner Etterbruksplaner

17 FORELØPIG Overveiende positive argumenter OPPSUMMERING for modell A og B Overveiende negative argumenter for modell A og B 1 Investeringer X 2 Husleie X 3 Pedagogiske X driftsutgifter 4 Læringsresultat og X læringsmiljø 5 Tilstrekkelig og riktig X fagkompetanse 6 Bruk av spesialrom X 7 Skyss X 8 Trafikksikkerhet X 9 Uteområder X 10 Nærmiljøfunksjon X 11 Økonomi X 12 Barnehagene X 13 Barns beste X 14 Mål i kommuneplanens samfunnsdel X Argumentene veies likt og uavhengig av skolestruktur

18 FELLES FOR ALTERNATIVENE: Tangen og Berger skole bør ikke avhendes, men forbli i kommunalt eie. Vedtaket vedr. nedleggelse av Ebbestad skole opprettholdes og Ebbestad skole avhendes.

19 Befolkningsutvikling

20 Likviditetsutvikling 2012/2013

21 Regnskap 2012 og utsikter 2013 Korrigert resultat 2012 Beløp Regnskapsmessig merforbruk Premieavvik pensjon Manglende betaling akkumulert underskudd Skatt- og rammetilskudd (merinntekter) Bruk av disposisjonsfond -718 Avskrivning sykepenger 685 Avskrivning uerholdelige fordringer 835 Arbeidsgiveravgift 2010 og Underskudd - drift Driftsmessig underskudd i 2012 på 40 mill. kr. Utgiftsnivået fra 2012 er økende inn i 2013 for enkelte tjenester Demografiske utviklingstrekk legger ytterligere press på noen av de tjenestene som sliter tyngst

22 UTREDNING - BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 1200 Befolkningsfremskrivning 6-15 år

23 KOSTRA-analyser viser at Svelvik kommune bruker i størrelsesorden mill mer pr. år på utdanningstjenester enn sammenlignbare kommuner. Merkostnaden vises i hovedsak å ligge i en dyr struktur (omfattende bygningsmasse med kapasitet til langt flere elever enn det behovet tilsier) ,0 Netto driftsutgifter skole pr. innbygger 6-15 år kr , ,0 kr kr kr kr kr kr kr , , ,0-00 Svelvik 2012 KG Svelvik 2011 KG Svelvik 2010 KG Svelvik 2009 KG

24 FRAMDRIFT Utredning sendes på høring: Informasjonsmøte om høringen for kommunestyret, ledergruppa, presse og ledere for FAU/SU/SMU: Høringsfrist: Behandling i AMU: Drøftingsmøte HTV: Sak sendes ut: Åpent orienteringsmøte Behandling i ekstraordinært Formannskap: Endelig behandling i Kommunestyret:

25 GOD HØRING!

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 BUDSJETT 2015 Rådmannens forslag 06.11.14 - 2 - DET POLITISKE ÅRSHJULET POLITISK ÅRSHJUL i SVELVIK KOMMUNE pr. 2014 Modellen under viser gangen i det politiske årshjulet,

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Rådmannens innledning... 3 Hovedpunkter i budsjettet... 6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester... 8 Budsjettprosess 2014... 9 Organisasjon... 10 Økonomisk

Detaljer

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur kommune kommune - skolestruktur Rapport fra RO Mars 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MANDAT OG METODE...3 2. STATUS...4 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG LEVEKÅR...7 4. RESSURSBRUK...8 5. KVALITET PÅ TILBUDENE...

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 Tilleggsutredninger bestilt av politikere i forkant av formannskapets innstillingsmøte 19.11 Følger som vedlegg til offentlig høring Svar på innkomne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Svelvik kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Svelvik kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 2012 Innhold Innhold... 2 Vedtak... 4 Innledning... 7 Forskriftsrapporter... 8 KOSTRA-tall Svelvik kommune...11 Skatt og rammetilskudd 2012-2015...16

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

RANA KOMMUNE. Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017. Rådmannens forslag 5.11.2013

RANA KOMMUNE. Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017. Rådmannens forslag 5.11.2013 RANA KOMMUNE Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag 5.11.2013 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Årsbudsjett 2014 for Rana kommune vedtas med en inntektsramme på 1 806 971 000 kr. 1. Rammen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer