Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS"

Transkript

1 Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

2 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen ikke har plass... 5 Nærskoleprinsippet og forvaltningsmessige vurderinger... 5 Kan barnet søkes inn ved en annen skole enn nærskolen?... 5 SAKSGANG VED TILDELING AV SKOLEPLASS Innmelding til skolen Forhåndsvarsel om skoleplassering Enkeltvedtak om skoleplassering Klagefrist... 6 GRATIS SKOLESKYSS... 7 Opplæringsloven og rett til gratis skoleskyss... 7 Hvordan tildeles gratis skoleskyss i praksis?... 7 Gratis skoleskyss til funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke... 7 Tren på skoleveien sammen med barna... 7 SKOLEPLASSERING OG SKOLESKYSS FRAMDRIFTSPLAN

3 Til elever og foresatte i Svelvikskolen Informasjonsbrosjyren er utarbeidet for å opplyse om hvilke rettigheter og plikter foreldre har i forbindelse med skoleplassering og skoleskyss når barnet skal starte på skolen, samt å informere kort om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for tildeling av skoleplass. Opplæringsloven Tildeling av skoleplass reguleres av opplæringslovens 8-1. Skoleskyss reguleres av opplæringslovens 7-1 og 7-3. Opplæringsloven finnes tilgjengelig på internett: Hilsen Svelvik kommune 3

4 TILDELING AV SKOLEPLASS Nærskoleprinsippet Det bærende prinsippet i opplæringsloven er at elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til (Opplæringsloven 8-1) Denne rettigheten er sterkest for elever som bor i umiddelbar nærhet av skolen og har sitt nærmiljø knyttet til områdene rundt skolen, men svekkes for elever som bor lenger unna. I lovgrunnlaget inngår lovens forarbeider i Ot prp nr 46 ( ) hvor det bl.a. heter: Vurderingen av hvilken skole som er nærmest, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, f.eks om søsken er plasserte på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skolevegen er farlig. Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes Følgende forhold vil bli vektlagt ved tildeling av skoleplass og gratis skoleskyss: Tildeling av skoleplass baseres på nærskoleprinsippet som er det bærende prinsipp jf. Opplæringsloven: o Geografisk avstand hjem - aktuelle skoler o Topografi naturlig nærmiljø Følgende forhold vil også bli vurdert: o Farlig skolevei / skoleveienes beskaffenhet o Søsken ved skolen o Kapasitet ved skolen o Andre relevante forhold etter en konkret helhetsvurdering Opplæringsloven gir rett til gratis skoleskyss for: o elever i klasse som bor mer enn 4 km fra skolen o elever i 1. klasse som bor mer enn 2 km fra skolen o elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei o elever med behov for skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom Det skal tilstrebes å imøtekomme foresattes ønsker om skoleplass. Der en skole ikke har kapasitet til alle søkere, skal elever med søsken ved skolen ha fortrinnsrett. Fortrinnsretten skal særlig anvendes for elever på lave årstrinn, og der aldersforskjell mellom søsken er liten. 4

5 Hva skjer hvis skolen ikke har plass Kapasitetsproblemer ved den nærmeste skolen kan medføre skoleplassering ved en annen skole. En skole er full når elevtallet har nådd en viss grense skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. De øvrige elevene må fordeles på andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte. En skole har kapasitetsproblemer når antall elever medfører behov for å opprette flere klasser enn det skolen har plass til eller at arealet i klasserommet er mindre enn veiledende norm pr. elev. Ved fordeling av elevene settes en veiledende grense på 28 elever pr gruppe og et areal på 2 2,5 m2 pr. elev. Nærskoleprinsippet og forvaltningsmessige vurderinger Vurderingene under er den praktiske forståelsen rådmannen har lagt til grunn for fordeling av skoleplass for elever i Svelvik kommune 2014/2015, basert på nærskoleprinsippet, vedtatte prinsipper i kommunestyret og en rimelighetsvurdering: Elever ved skoler som ikke legges ned vurderes å ha stor tilhørighet til skolen og skal som hovedregel fortsatt ha rett til å gå ved denne skolen. Unntak her er elever fra Hella, da de bor nærmere Tangen skole. Elever fra Tangen skole og elever på Hella vil ha derav ha Tangen skole som sin nærskole og vil få tilbud som skoleplass der. Elever fra tidligere Ebbestad, Tømmerås og Berger skoler vil ha Tømmerås skole som sin nærskole. Dette fører til kapasitetsutfordringer på Tømmerås skole og følgende vurderinger legges til grunn ved tildeling av skoleplass for disse elevene: Elever ved Tømmerås skole vurderes å ha stor tilhørighet til skolen og skal som hovedregel fortsatt ha rett til å gå ved denne skolen. Det vurderes ikke som rimelig at elever fra Berger skole må busses forbi sin nærskole, Tømmerås skole, og få en dobbelt så lang reisevei som elever fra tidligere Ebbestad skole, som ikke må kjøre forbi Tømmerås skole og som ved å få skyss får bedre forhold vedr. trafikksikkerhet. Elever fra tidligere Berger skole vil som hovedregel bli tildelt plass ved Tømmerås skole. Elever fra tidligere Ebbestad skole vil som hovedregel bli tildelt plass ved Tømmerås skole, men kan ved kapasitetsutfordringer bli tildelt plass på Tangen skole. Kan barnet søkes inn ved en annen skole enn nærskolen? Opplæringsloven gir rett til å søke om plass ved en annen skole, men eleven har ikke rett til plass ved en annen skole enn nærskolen. Kommunen står fritt til å vurdere slike søknader. Inntak på annen skole enn nærskolen kan ikke skje dersom dette er til hinder for andre elever som har denne skolen som nærskole. 5

6 SAKSGANG VED TILDELING AV SKOLEPLASS 1. Innmelding til skolen Innemelding til skolen skjer vanligvis i desember måned. Innmeldingen kunngjøres i lokalavisen, på kommunes hjemmeside og i den kommunens barnehager. Foreldrene melder inn barnet elektronisk via Svelvik kommune sine nettsider 2. Forhåndsvarsel om skoleplassering Når innmeldingen er gjennomført og vi mener å ha tilstrekkelig oversikt over antall elever og hvor de bor, gjøres en vurdering av ulike relevante forhold og vi sender deretter ut et forhåndsvarsel om skoleplass. I brevet blir foresatte orientert om hvilken skoleplassering deres barn vil få tilbud om. 3. Enkeltvedtak om skoleplassering Dersom vi ikke hører noe fra foresatte innen to uker etter mottatt forhåndsvarsel, vil enkeltvedtak om skoleplassering bli fattet i tråd med forhåndsvarselet. 4. Klagefrist Innenfor en frist på tre nye uker har foresatte rett til å fremsette en begrunnet klage på enkeltvedtaket om skoleplassering. Klagen sendes til Svelvik kommune. Hvis kommunen ikke gir klagen medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold, som vil fatte endelig vedtak om skoleplassering. 6

7 GRATIS SKOLESKYSS Opplæringsloven og rett til gratis skoleskyss Opplæringsloven gir rett til gratis skoleskyss for: elever i klasse som bor mer enn 4 km fra skolen elever i 1. klasse som bor mer enn 2 km fra skolen elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei elever med behov for skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom Svelvik kommune har i tillegg fattet vedtak om at elever i 2 klasse som bor mer enn 2 km fra skolen, skal fa gratis skyss som følge av omleggingen til ny skolestruktur. (jfr. Sak 12/2014) Dette innebærer at elever som kommunen gir rett til gratis skyss, vil få dekket sine skyssutgifter til og fra skolen. Dette gjelder ikke skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). Elever som har plass i skolefritidsordningen, jfr Opplæringsloven 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom, har behov for skyss, vil også ha rett til skyss til og fra SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene og gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO. I de tilfeller der eleven vanskelig kan benytte ordinær skolebussrute, vil kommunen sammen med Vestfold fylkeskommune sørge for organisering av skoleskyssordning. Hvordan tildeles gratis skoleskyss i praksis? Foresatte skal ikke behøve å søke om gratis skoleskyss til barnet som følge av lang, særlig farlig eller vanskelig skolevei. Skolen tar ansvaret for å informere foresatte om barnets rettigheter. Enkeltvedtak om skoleskyss fattes samtidig med tildeling av skoleplass. Dersom det i brevet ikke er gjort vedtak om gratis skoleskyss og foresatte mener at barnet har rett til gratis skoleskyss som følge av lang, særlig farlig eller vanskelig skolevei, ber vi om at foresatte om å klage og å sende en begrunnet søknad til skolen om dette. Gratis skoleskyss til funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke Ved behandling av søknader om skoleskyss til funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke, er det viktig med en faglig, medisinsk vurdering. Søknaden skal derfor alltid inneholde attest fra lege når det søkes om skoleskyss med bakgrunn i helsemessige forhold. Tren på skoleveien sammen med barna Det anbefales at foresatte legger stor vekt på å lære barna deres å gå den veien de mener er tryggest til skolen og vise barnet hvordan han/hun skal oppføre seg i trafikken. Samarbeid med andre foresatte i nærmiljøet er viktig og verdifullt. Vi ønsker at barn i størst mulig grad skal gå til og fra skolen. Det gir barna både fysisk og sosial trening og nyttig erfaring i å bevege seg i trafikken. 7

8 SKOLEPLASSERING OG SKOLESKYSS FRAMDRIFTSPLAN Når Aktivitet Ansvar Desember Innmelding til skolen for elever som skal starte i 1.klasse Svelvik kommune Februar Februar Forhåndsvarsel om skoleplassering sendes til elever og foresatte. Frist for å uttale seg til skolen om forhold som har betydning for tildeling av skoleplass. (14 dager etter mottatt forhåndsvarsel) Svelvik kommune Foresatte Mars Enkeltvedtak om tildeling av skoleplass og skoleskyss som følge av lang og/eller særlig farlig skolevei fattes. Orientering om vedtak til elever og foresatte. Svelvik kommune Mars/April Frist for å klage på enkeltvedtak om skoleplassering og skoleskyss. (3 uker etter mottatt enkeltvedtak) Foresatte April Klage på skoleplassering og skoleskyss som ikke gis medhold, oversendes Fylkesmannen i Vestfold for behandling og endelig vedtak. Svelvik kommune Mai Endelig vedtak om skoleplass og skoleskyss. Fylkesmannen i Vestfold 8

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. ÅRSHJULET... 5 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato

Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark. 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10 korrigeringsdato Arbeidsgruppe for gjennomgang av skoleskyssordningen i Oppland og Hedmark Mars 2007- med justeringer fra skoleåret 11-12 Reglement for grunnskoleskyssen i Oppland og Hedmark 29.03.07 opprinnelig dato 15.11.10

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 20.04.2015 kl. 18:00 For de av komiteens medlemmer som ønsker, er det omvisning i Festningsåsen barnehage kl 17:15. oppmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

Forslag til Skolebruksplan for Oppdal komm une 2012-2022

Forslag til Skolebruksplan for Oppdal komm une 2012-2022 2012 Forslag til Skolebruksplan for Oppdal komm une 2012-2022 Høringsutkast Arbeidsgruppas innstilling til framtidig skolestruktur er utarbeidet i forhold til mandatet fra kommunestyret og bygger på likeverdighet,

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014

Skoleskyss. Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag. Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 Skoleskyss Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag Gjelder f.o.m. skoleåret 2013/2014 1 INNHOLD 1. Virkeområde og lovhjemler Side 4 1.1 Virkeområder 1.2 Lovhjemler 2. Rett til

Detaljer