Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett 2015 Skole Netto driftsutgifter Trondheim har i mange år ligget under ASSS-gjennomsnitt i henhold til driftsutgifter per elev i grunnskolen. Utdanningsforbundet undres over hvordan Trondheim kan drive billigere enn andre sammenlignbare kommuner. Rådmannen sitt budsjettforslag legger stadig opp til effektivisering og «smartere jobbing» for å skape rom for innsparing. En ytterligere innsparing vil få konsekvenser for tjenestetilbudet og arbeidsforholdene for de ansatte. Vi registrerer blant annet at kommunen har høyt sykefravær og høyt uttak av AFP. Lærertetthet Rådmannen er ambisiøs i sine mål på vegne av grunnskolen og uttrykker ønske om kvalitetsheving og bedre resultater innenfor blant annet Relasjoner mellom lærer elev og elev elev. Økt bruk av praktisk og varierte læringsarenaer Bedre læringsmiljø Mindre mobbing Større grad av tilpasset opplæring Stabile læringsresultater Dette harmonerer veldig dårlig med kutt i lærertetthet. I forslag til budsjett for 2015 varsler Rådmannen kutt på 27,2 millioner kroner fordelt på 2015 og Utdanningsforbundet Trondheim er sterkt kritisk til disse kuttene og mener at dette viser at behovet for en norm for gruppestørrelse er økende. Det er velkjent at tidlig innsats gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Ved å kutte i lærertettheten fra tredje klasse vil dette budsjettforslaget, dersom det blir vedtatt, redusere muligheten for tett oppfølging av de minste barna. Satsingen på Adresse Sommerveita 4/ Trondheim E-post/Internett Telefon Org.nr

2 Side 2 tidlig innsats må ikke reduseres til å bli et grep som bare settes inn i 1. og 2. klasse. Rådmannen bruker forskning for å skape legitimitet for kutt. Utdanningsforbundet Trondheim mener at det er feil å hevde at det ikke er en tydelig sammenheng mellom gruppestørrelse og faglig utbytte og elevenes opplevelse av læringsmiljøet i grunnskolen. Forskning viser entydig at kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev er avgjørende i alle former for undervisning og læring. Mindre elevgrupper øker muligheten til å bygge gode relasjoner til hver enkelt elev. Større elevgrupper gjør det også mer krevende å tilby kvalitet i tilpasset undervisning. Det er innlysende at både læringsutbytte og elevenes opplevelse av å bli sett og hørt påvirkes av gruppestørrelse. At det finnes andre aspekter som påvirker barns læring er det ikke vanskelig å være enig med rådmannen i. Etter mange år med lav lærertetthet i Trondheim kommune har vi hatt en positiv utvikling det siste året. Denne utviklingen vil rådmannen nå reversere. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer viser at økt lærertetthet bør være den saken vi prioriterer høyest. Spesialpedagogikk Andelen elever som mottar et spesialpedagogisk tilbud øker. Rådmannen mener at flere av disse elevene i større grad må involveres i det ordinære tilbudet. Dette krever en styrking av det ordinære tilbudet, og ikke kutt. Investering Det er bra at det investeres i skolebygg i Trondheim. Økning i antall elever krever en fortsatt satsing. I rådmannens budsjettforslag er det ikke tatt høyde for investering i nybygg for Enhet for voksenopplæring. EVO har stort behov for samlokalisering i nytt bygg. Det er sannsynlig at kommunen skal leie dette bygget, i stedet for å bygge og eie. Likevel mener vi at det bør foreligge budsjettmessige forpliktelser, slik at ny lokalitet for EVO kan realiseres innen rimelig tid.

3 Side 3 Barnehage Netto driftsutgifter Barnehagene i Trondheim har over flere år vært blant de mest kostnadseffektive sammenlignet med andre storbyer. Vi registrerer at sykefraværet i barnehagene har vært stabilt høyt over lengre tid. Grunnbemanning Etter en storstilt barnehageutbygging der kvantitet har gått på bekostning av kvalitet, må grunnbemanninga økes for å sikre et bedre pedagogisk barnehagetilbud. Trondheim vil være et utstillingsvindu utad, og da er vi ikke tjent med å være nest dårligst på bemanning når vi sammenligner oss med andre storbyer. I rådmannens budsjettforslag går det frem at trondheimsbarnehagene produserer flere oppholdstimer per årsverk enn andre storbyer. Det gir barna i barnehagene i Trondheim mindre tilgang på voksenressurser enn barn i andre sammenlignbare kommuner. Lav bemanning fører til ekstra arbeidspress, stress og sykefravær. Vi vet at mange barnehagelærere sliter i hverdagen med alle oppgaver og alt ansvaret som er blitt lagt over på dem og mange ønsker seg dessverre bort fra jobben. Det er på tide å gi de ansatte i barnehagen flere å dele ansvaret med, slik at de får nok tid til hvert enkelt barn, og mulighet til å utføre jobben sin. I Barnehageloven presiseres det at bemanningen skal være tilstrekkelig slik at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Slik rammen er i trondheimsbarnehagen i dag, er vi bekymret for at lovverket ikke blir fulgt. I rådmannens budsjettforslag hevdes det at Trondheim over flere år har hatt høy andel barnehagelærere og fagutdannede sammenlignet med andre storbyer (ASSS) for ,8 %, med en nedgang fra ,7 %. Det er flere faktorer som gjør at dette tallet ser høyt ut. Det er en samlepost for andel ansatte med barnehagelærerutdanning, fagutdanning eller annen pedagogisk

4 Side 4 utdanning. Trondheim har nest lavest grunnbemanning i storbysammenheng, noe som gjør at prosentandelen med fagutdanning vil virke høyere enn det i virkeligheten er. I 2011 kom veileder til pedagogisk bemanning med en tydeliggjøring av Barnehagelovens 18. Trondheim har god tilgang på kompetente barnehagelærere, men likevel har vi ennå ikke oppfylt lovens krav. Midler som var lagt inn i budsjettet fra 2015 er nå foreslått ytterligere utsatt til 2016 med den begrunnelsen at andre kommuner heller ikke har oppfylt dette. Vi anser ikke dette som akseptabel begrunnelse for ikke å oppfylle lovens krav og mener dette må innfris snarest. I tillegg til at pedagognormen ikke er oppfylt gir mange pedagogiske ledere tilbakemelding om at de har ansvar for flere barn enn det loven tilsier. Loven sier at det skal være en pedagogisk leder per 7-9 småbarn og storbarn. I realiteten har pedagogiske ledere ansvar for småbarn eller opptil storbarn. Vi er bekymret for de tilbakemeldingene vi får fra pedagogiske ledere i barnehagene i Trondheim. Flere gir uttrykk for at de ikke har rammer til å utføre det pedagogiske arbeidet på en god nok måte. Digitale verktøy/ikt I september 2012 ble det igangsatt et forsøk hvor all planleggingstid for pedagogiske ledere og barnehagelærere ble lagt inn i ordinær arbeidstid. Mye av tiden ble bundet til arbeidsplassen. Utdanningsforbundet Trondheim er i mot at fleksibiliteten til barnehagelærerne forringes. Dersom arbeidsgiver likevel pålegger barnehagelærere økt binding, må de fysiske arbeidsforholdene bli av en helt annen standard enn i dag. Vi kan ikke se at det er avsatt midler i budsjettet til dette. Det er fortsatt 57 barnehager som ikke er oppgradert. Spesialpedagogisk arbeid I følge Trondheim kommunes rutiner skal det vurderes om den spesialpedagogiske hjelpen etter opplæringsloven kan samordnes. I rapport 12/2014-F, Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, pekes det på at samordning av timer medfører at barn får et dårligere tilbud. I rådmannens budsjettforslag blir det foreslått å vurdere omfanget på tilbudet og om det i større grad enn i dag kan gis i grupper med andre barn. Rådmannens budsjettforslag er dermed stikk i strid med revisjonen. Det kan se ut som at midler til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er underbudsjettert for Rådmannen mener at flere barn skal få hjelp innenfor det ordinære tilbudet.

5 Side 5 Utdanningsforbundet mener det ikke er mulig å ivareta flere barn innen det ordinære tilbudet uten økning av grunnbemanningen. Vi vet også at flere store barnehager ikke har en spesialpedagog tilsatt på enheten. Vi mener at hver enhet bør få tilført midler for å sikre at alle har minimum en spesialpedagog tilsatt, for å veilede, støtte og bidra med spisskompetanse innenfor det spesialpedagogiske feltet samt for å sikre godt samarbeid med andre instanser i kommunen.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening SBF har igjennom FAU i de ulike kommunale barnehagene fått flere innspill til denne høringen. Det er utfordrende som foreldre å skulle sette seg

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli.

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer