Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»"

Transkript

1 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet Oslo Byrådsavdelingen for finans Oslo kommune Rådhuset 0037 Oslo Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Skolene har det laveste realbudsjettet til drift, siden alle elever fikk rett til videregående opplæring i 1994 og det ble innført skolestart for 6-åringene i 1997 (vedlegg 1). Utdanningsforbundet Oslo mener at man skal ha høye forventninger til elevenes læringsutbytte og skolene som kunnskapsinstitusjoner. For å muliggjøre dette må de økonomiske rammene økes og ikke reduseres. Samtidig er det viktig at antall sentralt initierte tiltak ikke ytterligere øker i omfang. Utdanningsetaten uttrykker dette godt i «Budsjettforslag 2014» (s. 3): «Det er en viktig forutsetning for skolene at de har et økonomisk og pedagogisk handlingsrom for at positiv måloppnåelse skal nås» og i «Budsjettforslag 2015» (s.1): «Når ambisjonene på vegne av Osloskolen økes, bør dette også følges opp med økte ressurser for å realisere disse målene». 1. Alle har rett til en kvalifisert lærer: Siden 2007/08 har antall elever per kontaktlærer økt med 10 % (Udir, Skoleporten). Samtidig har andelen assistentårsverk pr. lærerårsverk økt med 7 % i perioden 2009/10 til 2013/14 (Udir, Skoleporten). Vi vet også at andelen av årsverk til undervisning, gitt av personer uten godkjent undervisningskompetanse, er på ca. 5 % (GSI). Antall elever per lærer totalt har også økt med 6 % i perioden 2009/ /14 (Udir, Skoleporten). Dette viser en utvikling hvor elevenes tilgang til en kvalifisert lærer minker, selv om det er konsensus om viktigheten av bl.a. å være «tett på» og «tidlig innsats». Vi vet også at barnehagene i Oslo topper statistikken i Norge over antall dispensasjoner fra kompetansekravet og at antall barn per styrer har økt mye i perioden (vedlegg 2). 2. Spesialundervisning: Utdanningsetaten har som et overordnet mål å styrke kvaliteten på spesialundervisningen. Det er veldig bra at dette fremheves, samtidig som det i budsjettforslaget ikke blir nevnt noen konkrete strategier og tiltak innenfor dette området. Postadresse Besøksadresse E-post/Internett Brynsengveien 2 Tlf Org.nr OSLO Faks Bankkonto

2 2 Utdanningsforbundet Oslo etterspør dermed en mere direkte beskrivelse av hvordan dette målet skal nås. Utdanningsforbundet Oslo etterspør også en strategi for å få snudd trenden med at mengden spesialundervisning øker utover i skoleløpet. Fagmiljøene er enige i at tidlig innsats er det som fungerer best. Vi mener at man i en overgangsperiode må påberegne såkalte «pukkelomkostninger», slik at man kan øke innsatsen ved de lavere årstrinnene, samtidig som man beholder aktivitetsnivået senere i skoleløpet. Etter en stund vil man forhåpentligvis se resultatene av større satsning på de lavere årstrinnene, slik at behovet vil avta med stigende trinn. Målsetningen bør være å få snudd utviklingen. For å kunne utvikle elevenes læring på best mulig måte bør man også se på rammevilkårene for barnehagenes støttefunksjoner. Slik det er i dag blir bl.a. fagsentrene nedbemannet og det er færre barn som får ekstra ressurser (vedlegg 3). 3. Rekruttere og beholde lærere: Skolenorge vil i 2020 mangle ca allmennlærere (SSB, 2012). Samtidig vet vi at ca. 1/3 slutter innen få år (ibid) og at mange lærere vil gå av med pensjon de neste årene. Utdanningsforbundet Oslo etterspør dermed både strategier og tiltak for å løse dette. Oslos barnehager mangler mange barnehagelærere og gjennomsnittsalderen til de ansatte er høy. Dette betyr at man her også må utarbeide strategier for økt andel kvalifiserte ansatte i fremtiden. Veiledning og redusert arbeidsmengde for alle nyutdannede, aktiv bruk av positive seniorpolitiske virkemidler, økonomisk uttelling for etter- og videreutdanning og generell lønnsheving er tiltak vi vet fungerer. 4. Vikarsituasjon: Våren 2011 utførte Utdanningsforbundet Oslo en vikarundersøkelse (Utdanningsforbundet Oslo er ikke et forskningsinstitutt og således må undersøkelsen tolkes veiledende) blant grunnskolene. 94 skoler svarte og i løpet av en uke var det over 7000 undervisningstimer med vikarbehov. Kun 17 % av disse undervisningstimene ble dekket av kvalifisert vikar. Utdanningsforbundet har ca medlemmer som arbeider i osloskolen og tilbakemeldingene vi får tilsier at situasjonen ikke har bedret seg. Økte økonomiske rammer må til for at skolene skal kunne håndtere denne utfordringen. Vikarproblematikken er også en stor utfordring for kvaliteten i barnehagene (vedlegg 4). 5. Fullføre og bestå: Byrådets målsetning er at 90 % av elevene skal fullføre og bestå i I 2007 var det 74,6 % (Udir, Skoleporten) og i 2013 var det 74,1 % (Årsberetning 2013).

3 3 Utdanningsforbundet Oslo ønsker dermed en gjennomgang av de tiltakene som er igangsatt, siden ønsket effekt uteblir. 6. OPS: I Budsjettforslag 2015 (s. 21) står det: «Utdanningsetatens erfaringer med OPS så langt er at skolene har fått gode og velfungerende bygg, med god oppfølging fra utleier, og til bedre betingelser enn ved bygging i kommunal regi». Utdanningsforbundet Oslo ønsker en større bevissthet rundt usikkerhetsmomentene knyttet til de langsiktige økonomiske konsekvensene av OPS, som bl.a. tidligere sentralbanksjef Gjedrem har uttrykt ( , NRK). Benchmarkingprosjektet mellom Undervisningsbygg og Utdanningsetaten vil dermed bli viktig å følge opp. 7. Økonomisk rammeverk: Siden 2010 er dette utviklingen (tall fra UDE og vedtatt økonomiplan): Kroner pr. år (i mill.) Kroner totalt (i mill.) ,7-56,5-146,8-36,2-82,0-82,0-99,0-97,0-32,7-89,2-236,0-272,2-354,2-436,2-535,2-632,2 Osloskolen har høye målsetninger og et raskt økende elevtall, samtidig som de økonomiske forutsetningene forverres. For å kunne realisere målsetningene og å sikre god kvalitet i skolen må budsjettene økes framover. Utdanningsforbundet Oslo henviser forøvrig til vår «Budsjettuttalelse 2014». Med vennlig hilsen Terje Vilno Leder Ole Otterstad Fylkesstyremedlem Kopi til: Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune, Utdanningsetaten Vedlegg: 4

4 4 Vedlegg 1 Økonomiske rammer Da alle elever fikk rett til videregående opplæring gjennom Reform-94, ble de videregående skolene omstrukturert slik at det mylderet av studieretninger ble redusert fra over hundre til 13. For å bygge opp videregående opplæring ble det satt av midler til dette. I de årlige budsjettprosessene ble skolene tilført midler tilsvarende det staten satte av. Tilsvarende skjedde da det ble innført skolestart for 6-åringene i Etter innføringen av Reform-94 og skolestart for 6-åringene, har de årlige budsjettproposisjonene til skolene stort sett opprettholdt aktivitetsnivået. Det har vært forslag til reduksjoner men fram til 2010 ble realbudsjettet til drift opprettholdt. I perioden har det vært gjort en del tiltak som har økt skolebudsjettene, men da til konkrete tiltak, Det har ikke vært en økning i driftsmidlene som har medført økt handlingsrom. Noen eksempler: På begynnelsen av 2000-tallet innførte man et system der skolene betaler husleie til undervisningsbygg for leie av lokaler og diverse bygningsmessige tjenester. Det kan se ut som om satsningen på videregående da økte, men driftsbudsjettet, i hovedsak lønn til ansatte og utstyr, ble ikke berørt av dette. Per i dag går ca. 1/3 av et totalbudsjett på ca. 11,5 milliarder til faste kostnader (husleie, energi, ol). I forbindelse med skolepakkene i 2001, ble skolene finansiert for økte kostnader, men da tilsvarende kostnadsutviklingen relatert til lønnsøkningene som følge av pakkene. Ved utvidelse av timetall på ulike tidspunkter, ble skolene kompensert tilsvarende økte kostnader. I forbindelse med leksehjelp ble skolene tilført midler for å dekke kostnadene, men basert på et lønnsnivå som forutsatte bruk av assistenter, ikke lærere. Flere skoler bruker likevel lærere, men tar da tilleggskostnadene av ordinært budsjett. Fra ca ble det gjort en avsatt midler for å ruste opp skolene på IKT-området, gjennom Handlingsplan for IKT og prosjekt innsikt. Nå ligger alle kostnader for normal utskiftninger på skolene, med et etterslep på 45 millioner. Dette er midler skolene må finne for å møte de krav som stilles for bruk av IKT i skolen. Ved bortfall av klassedelingstallet i 2003, var det en forutsetning at det ikke skulle føre til reduserte rammer til skolene. Men vi ser at gruppestørrelsene øker jevnt og trutt. Fra 2012 ble det innført en 80 % elevkompensasjon for elevtallsvekst. Fram til da var det praksis i byrådets budsjettframlegg at det var kompensert for økt elevtall med den summen en elev i gjennomsnitt kostet foregående år. Fra 2012 ble det redusert til 80 %. Med den elevveksten som er ventet i Osloskolen ut fra elevtallsprognosene per i dag, blir det et kutt i

5 5 skolenes budsjetter som vil redusere skolenes handlingsrom. Prinsippet om 80 % kompensasjon hadde vært forståelig om skolene hadde hatt kapasitet til å ta i mot flere elever, men situasjonen er at skolene er fulle og vi bygger ca. 2 klasserom i uka og mange nye skoler. Konsekvensen av redusert kompensasjonsgrad, er at skoler som har ett konstant elevtall likevel får redusert sitt handlingsrom fordi rammebevilgningen til drift baseres på elevtallet til skolen og gjennomsnittlig tildeling per elev i rammen totalt. I tabellen under er det en oversikt over kuttene i skolekapitlenes samlede kutt i perioden 2010 fram til årets budsjett, samt de kutt som er varslet i økonomiplanen fram mot 2017 (inkludert konsekvensene at redusert elevkompensasjon for elevtallsveksten). Kroner pr. år (i mill.) Kroner totalt (i mill.) ,7-56,5-146,8-36,2-82,0-82,0-99,0-97,0-32,7-89,2-236,0-272,2-354,2-436,2-535,2-632,2 * 80 % demografikompensasjon ble innført fra Tallene er hentet fra utdanningsetaten og vedtatt økonomiplan Det hører også med at vi har fremført dette i vår budsjettuttalelse for 2014 uten av byrådet har bestridt det faktum av driftsbudsjettene reelt er redusert til det laveste nivået siden Reform-94 og siden 6-åringene kom inn i skolen. Det er på denne bakgrunn et hovedpoeng for oss at skolenes økonomiske rammer må økes.

6 6 Vedlegg 2 Utvikling i antall barn per styrer i Oslo kommunes barnehager Utvikling i antall barn pr. styrer i bydel Ullerns barnehager Sammenligning av utviklingen i Oslo kommune og bydel Ullern Tall fra Oslo kommune, KOSTRA Oslo Ullern

7 7 Vedlegg 3 Økning i antall barn, men nedgang i barn som får ekstra ressurser Alle tall fra KOSTRA. Statlig øremerkede midler til minoritetsspråklige barn er ikke medregnet. Mens antall barn i barnehagen vokser i voldsom fart, er det stadig færre barn som får innvilget ekstra ressurser. Dette går ut over de som trenger det mest.

8 8 Vedlegg 4 Vikarbudsjett, barnehage Muligheten til å sette inn vikarer når noen i personalet er syke, betyr mye for å opprettholde tilbudet med planlagte aktiviteter, sikkerhet og oppfølging av det enkelte barn. Sykefraværet i barnehagene er høyt, og vikarmidlene i den enkelte barnehage samsvarer ikke med det faktiske behov. I perioder er bemanningen på grensen til det uforsvarlige. For å få budsjettet i balanse bruker flere bydeler refunderte sykepenger fra NAV til drift på andre områder istedenfor å sette inn vikarer ved sykefravær. Dette får store konsekvenser for den gjennomsnittlige bemanningen i barnehagene.

9 9 Referanser Elever per kontaktlærer: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=03&vurderingsomrade=32&undero mrade=36&skoletype=0&periode= &orgaggr=o&fordeling=2&skoletypemenuid=0&artikkelvisning=false#rapport Behov for lærere og lærere som slutter etter de første yrkesårene: Fullføre og bestå: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=03&vurderingsomrade=37&undero mrade=44&skoletype=1&periode= &orgaggr=o&fordeling=2&skoletypemenuid=1&artikkelvisning=false#rapport

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011

Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og utdanning UTDANNINGSETATENS KONSEKVENSANALYSE B-2011 r 0 O slo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanni g OKT o o AVD N SA K USLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT 1 9 2010 KL ARK, Til: Fra: Notat nr.: Kultur- og utdanningskomiteen Byråden for kultur og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer