Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen Møte med politikerne 25. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014"

Transkript

1 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014

2 Innhold 1 Innledning Hensikt med notatet Målgruppe Kontaktpersoner Bakgrunn Beskrivelse av utdanning og kompetanse i Hedmark Status på utdanningsnivået i Hedmark Utvikling Forventning Forskning Politiske og administrative forventninger Politiske forventninger Møte med politikerne før beslutning i kommunestyret Agenda for møtet:... 7 Versjon Side 2 av 8

3 1 Innledning 1.1 Hensikt med notatet Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolenes foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Hensikten med dette notatet er derfor å åpne opp for samarbeid mellom FAU, politikere og administrasjon i Elverum kommunen gjennom å få en bevisstgjøring på hvilke konsekvenser det er å kutte i budsjett knyttet til grunnskolen i Elverum i perioden Målgruppe Politikere og administrasjon i Elverum kommune 1.3 Kontaktpersoner FAU lederne ved skolene i Elverum 2 Bakgrunn Det er med stor bekymring vi leser om kutt i skolene i Elverum. Informasjonen vi sitter på tilsier at det skal kuttes betydelige millioner i en skole som allerede ligger under nivået på landsbasis og i Hedmark. Nedenfor vises tallene brukt årlig pr. elev ved skolene i Elverum sammenlignbare med Hedmark og Nasjonalt. Kilde:https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=0427&vurderingsomrade=1&skoletype=0&skoletypemenuid=0&underomr ade=5&sammenstilling=4&fordeling=0#rapport FAU representantene ved skolene leser dette med stor bekymring. I tillegg til informasjonen som vist ovenfor er det gjort kutt, og det kommer ytterligere kutt i årene som kommer dersom budsjettforslaget fra rådmannen vedtas. Side 3 av 8

4 2013: Reduksjon 4,1 mill. 2014: Reduksjon 3. stillinger 2,5 mill. 2015: Foreslås en reduksjon fra rådmannen på 3,3 mill : 4 mill årlig. Måten kuttene skal løses på er omtalt i forslag til budsjett. I tillegg er det viktig å påpeke at skolesjef i sine planer legger inn forslag om å redusere mål på nasjonale prøver og grunnskolepoeng fra som en konsekvens av innsparingen. Målene så langt har vært at det ikke skal være flere enn 20% av elevene som skal ha nivå 1 på nasjonale prøver for 5. trinn. (1 er laveste nivå der 3 er det høyeste). Ut i fra ressurssituasjonen og manglende midler til å styrke tidlig innsats er denne prosentsatsen økt til 30. Grunnskolepoengene reduseres også fra 38,5 til 38 poeng. Dette er en situasjon som kan sette flere av elevene i en vanskelig situasjon i årene som kommer med en så svak satsing på grunnskole og elever. Kaupang rapporten av 21. august 2014 påpeker at Elverum ligger klart under landsgjennomsnittet, korrigert for skole-størrelse (s. 34 i rapporten). I tall betyr det kr ,- lavere kostnader enn landsgjennomsnittet korrigert for struktur. I oppsummeringen i rapporten (s. 40) påpeker Kaupang at utgiftsnivået er svært lavt når en tar hensyn til relativt sett desentral skolestruktur, og at en relativt stor andel av ressurser er bundet opp i spesialundervisning. 3 Beskrivelse av utdanning og kompetanse i Hedmark 3.1 Status på utdanningsnivået i Hedmark Utdanningsnivå og inntektsnivå i Hedmark og Oppland har noe av de samme kjennetegnene som Nord-Norge. Det er en lav andel som har høyere utdanning. Både kvinner og menn i Hedmark og Oppland har det laveste utdanningsnivået av alle regioner, og kjønnsforskjellene i utdanningsnivå er nest størst, etter Nord-Norge. Side 4 av 8

5 Kilde: 3.2 Utvikling Befolkningsutviklingen for Elverum har vært positiv for Elverum sin del, med en økning på 9,8% fra , det er omtrent på samme nivå som Hamar og Stange i samme periode. For å fortsette denne veksten er Elverum avhengig av gode skoler og arbeidsplasser. Elverum har i dag mange ansatte i statlige og offentlige etater, mens industrien sliter og arbeidsplassene nedlegges. Eksempler på dette er Takeda, Sperre og Toro. Antall industriarbeidsplasser er redusert betydelig de siste årene, og det vil med stor sannsynlighet fortsette grunnet kostnadsnivået. 3.3 Forventning FAU og foreldrene på skolene har en forventning om at administrasjonen og politikere tar denne utviklingen på alvor, og tenker langsiktig. Hvordan skal Elverum fortsette å vokse når arbeidsplasser forsvinner, og det ikke satses på skole og utdanning som er fundamentet for å skape ny utvikling? Det er sterk fokus på betydningen av å gjennomføre videregående skole og forhindre frafall. Frafall fra utdanning og arbeidsliv blir forbundet med økt risiko for dårlige levevilkår og helseplager. En konkret målsetting er at flest mulig skal fullføre å bestå videregående opplæring. Denne utviklingen må ikke stoppe, men snarere møtes med ressurser for å styrke nåværende og fremtidige generasjoner til å gjennomføre høyere utdanning for å møte kravet i fremtidens arbeidsmarked. Side 5 av 8

6 Stortingsmelding påpeker viktigheten av å forebygge god helse. Sitat: «Sosiale forskjeller i helse skyldes i hovedsak forskjeller i materielle, psykososiale og atferdsrelaterte risikofaktorer, Det betyr at arbeidet for å redusere sosiale forskjeller i helse også handler om sosial utjevning gjennom å redusere forskjeller i inntekt og utdanning» 3.4 Forskning I rapport fra Østlandsforskning (rapport 02/2011) er det påvist store forskjeller i regionen på når det kommer til utdanningsnivå. Glåmdalsregionen har den laveste prosentandelen høyere utdannede, og Hamarregionen den høyeste prosentandelen i regionen. Men selv om Hamarregionen ligger høyt sett i forhold til fylkessnittet, ligger regionen likevel under landsgjennomsnittet i Norge. Man hadde fokus på hvordan tilgang til riktig kompetanse i arbeidslivet. Dette ble tidlig forstått helhetlig man så tidlig at dette henger tett sammen med holdninger til kompetanse generelt og hvorvidt man lykkes i grunnskolen og videregående skole spesielt. Det å få til en kultur for læring ble av mange sett på som en av de helt sentrale utfordringene for Hedmark i tiden som kommer. Per i dag er Hedmark et av de fylkene med størst frafall fra de videregående skolene, og blant de fylkene med dårligst resultat i grunnskolen. Dette gjør problemstillingen rundt hvordan skape kompetanse, og hvordan tiltrekke seg kompetanse, til en helt sentral problemstilling for framtidig utvikling i fylket. Rapporten påpeker også at kultur for læring må fremheves allerede i tidlig skoleløp. Holdninger til utdanning henger tett sammen med eksisterende utdanningsbakgrunn. Rapporten er klar på at dette krever bevisste politikere, både hos kommunene som er ansvarlig for grunnskolen og på fylkesnivå hvor videregående er i fokus. Mange bedrifter oppga i forskningen at de var bekymret for om de ville greie å rekruttere de med riktig kompetanse på litt lengre sikt. Rapporten påviser at noen kommuner og regionen preges av større problemer knyttet til levevilkår enn andre. Statistikken som er presentert i rapporten har for eksempel vist til indikatorer for sykefravær, uføretrygd, sysselsetting og frafall i videregående skole. I framsynsprosessen ble det påpekt at slik problemer kan ha betydning utover livskvaliteten til dem som omfattes av statistikken. Det ble påpekt at dårlige levevilkår kan gi et negativt bilde av kommunen eller regionen utad, og at dette i seg selv kan virke hemmende på tilflytting. Ikke minst ble det hevdet at negative stereotyper som følge av svake levekår kan virke negativt inn på muligheten til å tiltrekke seg tilflyttere og tilbakeflyttere med høyere Side 6 av 8

7 utdannelse. Dette kan i sin tur hemme evnen til nyskaping. Dermed dannes det negative og potensielt selvforsterkende effekter. Ut ifra dette, ble det påpekt at man må se mulighetene for å oppnå positive samspillseffekter. Her ble ikke minst skole, utdannelse og levekårstiltak fremhevet som viktige. Levekårsrettede tiltak, oppfølging av vanskeligstilte barn og unge samt bedre tilrettelegging av arbeidsdagen i skoler og utdanningsinstitusjoner kan bidra til å redusere frafallet og skape en mer positiv holdning til høyere utdannelse. Dette kan forplante seg ved at utdanningsnivået øker, levekårsproblemene synker og et mer positivt image av regionen bygges. Dermed vil regionen også kunne bli mer attraktiv for innflyttere, få bedre evne til omstilling og nyskaping, og ligge bedre til rette for vekst i næring og sysselsetting. 4 Politiske og administrative forventninger 4.1 Politiske forventninger FAU har forventninger til politisk og administrative beslutningstakere ved at man tar innover seg betydningen av utdanning og satsing på skole. Utdanning og skole er påpekt fra forskning og myndigheter som noe av det viktigste i tiden fremover for å inneha kompetanse i et globalt, nasjonalt og lokalt arbeidsmarked. Budsjettet som er foreslått av rådmannen er ikke i tråd med hva man kan forvente i forhold til fremtidige utfordringer, snarere en forverring av dagens situasjon. Elverum kommune fremstår som tapere på sikt dersom man ikke gjør noen med satsing på skole og utdanning. Elevene vil etter alt å dømme være tapere i forhold til utdanning, og det vil bli lite attraktivt å bosette seg i Elverum. Andre kommuner i nærheten vil ha bedre jobbtilbud, bedre skole og utdanning og dermed fremstå som mer attraktivt. FAU synes det er trist at rådmannen ikke har utredet konsekvensene av å bli en kommune som taper i kampen om tilflytting, og hvilke negative konsekvenser dette kan få for arbeidsplasser og fremtidige skatteinntekter. Det hviler et stort ansvar på politikerne i forhold til barns oppvekst og muligheter til et langt og godt yrkesliv, og det håper vi tas på alvor, og at det derfor ikke skjæres ned på skolebudsjettet som er foreslått av rådmannen. 5 Møte med politikerne før beslutning i kommunestyret FAU ved skolene i Elverum ønsker et møte med politikerne angående problemstillingen som er påpekt i dette notatet, og vi ønsker at dette gjennomføres så raskt som mulig. 5.1 Agenda for møtet: Informasjon fra skoleeier (politikerne) om hvilke kvalitetsmål de mener vi skal ha i grunnskolen. Skolesjefen foreslår å redusere mål på nasjonale prøver og Side 7 av 8

8 grunnskolepoeng fra , det harmonerer lite med utsagnene om høy kvalitet i grunnskolen. o I Elverums brosjyren benyttes utsagn som «I Elverum legger vi vekt stor vekt på at barna skal møte skolen som en arena hvor de opplever trivsel og læring av høy kvalitet» Orientering fra politikerne om hva de ser for seg av de langsiktige negative konsekvensene av å skjære ned skolebudsjettet o Fraflytting o Manglende tilflytting som en konsekvens av trange skolebudsjett og negativ kompetanseutvikling på elevene o Manglende kompetanse i næringslivet i fremtiden Hvilke alternativer har vært vurdert i forhold til kutt i skolen (ref. tiltak i Kaupang rapporten, 10 administrative årsverk mer enn sammenlignbare kommuner. Har man snudd alle steinene?) Med hilsen Lederne ved FAU Elverumsskolene. Side 8 av 8

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer