UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT"

Transkript

1 UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT Utkast pr GH. Skolestruktur omhandler geografi. Hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg. Svelvikskolen prosjekt som omhandler innhold og kvalitet i skolen, uavhengig av struktur. FRAMDRIFTSPLAN Mandat for prosjektgruppens arbeid gis i møte, prosjektgruppa/styringsgruppa: Møte i referansegruppe C: Kommunestyret, råd og utvalg: Innspill til utredningsarbeidet fra referansegruppene, alternative modeller frist: Utredning sendes på høring: Åpent informasjonsmøte om høringen: Høringsfrist: AMU: Sak sendes ut: Åpent orienteringsmøte Behandling i ekstraordinært formannskap: Endelig behandling i KST: Det utarbeides egen framdriftsplan vedr. drøfting og behandling av saken i administrasjonsutvalg, omsorgs- og oppvekstutvalget, AMU m.v. Det utarbeides detaljert møteplan for prosjektgruppens, referansegruppene og arbeidsgruppens arbeid som drøftes i møtet MANDAT Prosjektgruppen skal gjennomføre et utredningsarbeid som beskrevet: Det er grunnleggende viktig at alle tjenester og hele prosjektorganisasjonen er trygge på hva som er hensikten med utredningen og at det ikke hersker tvil om at forutsetningene for arbeidet er lagt i Rammesak 2014 og sak Skolestruktur Ebbestad/Tømmerås skoler, vedtak punkt 4: Som forutsetning for å kunne utarbeide et realistisk budsjett for 2014 bes rådmannen om å fremme utredning om endring av Utdanningssektoren i Svelvik kommune med en minste innsparingseffekt på mill/år som beskrevet i saken. Utredningen skal være del av beslutningsgrunnlaget for budsjettvedtaket 2014 til kommunestyrets møte De innsparingsmodellene som ikke tilfredsstiller innsparingskravene i pkt.4 skal også vedlegges saken. Det betyr at det er ikke en del av mandatet for utredningen å beregne inn en potensiell positiv effekt for andre tjenesters etterbruk av tidligere skole- og barnehagebygg. Effekten av omstillings- og effektiviseringsarbeidet innen helse og omsorg må forbli i disse tjenestene. Det betyr at mandatet tar utgangspunkt i at effekt av denne utredningen baserer seg på en mer effektiv struktur i form av hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg, og hvilke

2 effekter som kan tas ut av dette, i form av reduserte lønnskostnader, FDV- og driftskostnader for øvrig. Hovedhensikten med arbeidet er å utrede alternative modeller for en økonomisk bærekraftig drift av skole- og barnehager, i den hensikt å finne modeller som kan effektivisere driftsbudsjettet innen utdanningssektoren med mål om innsparing mill. Besparelsen i driftsutgifter skal spesifiseres vedr. hva som er lønnsutgifter, driftsutgifter bygg og driftsutgifter forøvrig. Hovedtyngden av innsparingen (mål om min. 15 mill) skal være innen skolestruktur. Utredningsarbeidet skal omfatte hele skole- og barnehagestrukturen, inkludert Ebbestad skole. For de modeller som har en minste innsparing på 15 mill, skal det konsekvensvurderes jf. tema, se under. Styringsgruppa kan etter spørsmål fra prosjektgruppa be om konsekvensvurdering av modeller under 15. mill. Prosjektgruppen skal ikke anbefale modell, kun utrede og beskrive alternative modeller. Rådmannen vil lage et foreløpig saksframlegg som vil følge høringsdokumentet, med forslag til innstilling/anbefalt modell. Utredningsarbeidet skal resultere i et høringsdokument, som skal være klar til utsendelse , til alle berørte parter. Senest den skal all informasjon om arbeidet legges tilgjengelig for alle, på kommunens hjemmesider. Framdrift for dette avklares med styringsgruppen. Prosjektleder sender over informasjon til webredaktør, som legger ut. Implementeringsplan for helhetlig skolestruktur utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte etter kommunestyrets endelige vedtak i saken Ivaretagelse av arbeidsmiljø, praktiske og pedagogiske løsninger på trafikksikkerhet, skolehverdagen og evnt. flytting ivaretas her. (Evnt. konsekvens av skolestruktur jf. antall stillinger/nedbemanning skal ikke drøftes i dette arbeidet, men løses i tråd med lovverket og vedtatte rutiner i Svelvik kommune i etterkant av kommuenstyrets vedtak Budsjett 2014.) ORGANISERING UTREDNING Styringsgruppen vil bestå av: Gro Herheim, rådmann Leif Arne Steingrimsen, økonomisjef og ass. rådmann Anne Grønsleth, kommunalsjef oppvekst Ulf Kareliusson, tjenesteleder tekniske tjenester Prosjektleder inviterer styringsgruppen inn til avklaringer ved behov. Prosjektgruppen vil bestå av: Karen Tone Børsum, Rektor Tømmerås skole, prosjektleder Leif Tangen, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Ranveig Hushovd, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Roar Strøm, Avdelingsleder Eiendom Lars Tomas Ellstrøm, Controller rådmannsfunksjonen Edel Wøien, Rektor Tangen skole

3 Inge Wergeland, konst. Rektor Berger skole Anne Synnøve Horten, Samfunnsplanlegger rådmannsfunksjonen Anita Tuhus, Avdelingsleder Ebbestad barnehage Halvor Rulnes, lærer Svelvik ungdomsskole Vegard Aamodt, inspektør Ebbestad skole REFERANSEGRUPPE A: Ansatte i skolene og barnehagene STYRINGSTRUPPE PROSJEKTGRUPPE Prosjektleder REFERANSEGRUPPE B: SU/SMU/FAU ved alle skolene og barnehagene REFERANSEGRUPPE C: Kommunestyret, råd og utvalg REFERANSEGRUPPE D: Innbyggerinnspill (digitalt/post) Prosjektgruppens medlemmer representerer ikke noen spesiell del av organisasjonen eller annen særinteresse, men har et kollektivt ansvar for å gjennomføre et objektivt utredningsarbeid. Det er prosjektleder og rådmann som informerer om utredningsarbeidet, mens dette pågår. Prosjektdeltagere må påregne å sette av 50% av sin tid til utredningsarbeidet, i den mnd arbeidet pågår. Tidsressursen løses innfor den enkelte tjeneste/sektor. Prosjektleder vil frikjøpes 100% i den mnd. arbeidet pågår. Dette løses fra rådmannsfunksjonen. Det etableres følgende referansegrupper: A: Ansatte ved skolene og barnehagene, leder Kirsten Johnsrud, rektor Svelvik ungdomsskole B: SU/SMU/FAU ved alle skoler og barnehager, leder Signe Hille Vågsmyr C: Kommunestyret, råd og utvalg, leder Jostein Birkeland, utvalgsleder Omsorg og oppvekstutvalget D: Innbyggerinnspill, leder Eirin Bråten Nygård, tjenesteleder kultur og byutvikling Referansegruppene har frist for innspill vedr. alternative modeller til utredning - til prosjektgruppen: Referansegruppenes leder må senest i møtet beskrive hvordan innhenting av innspill fra den enkelte referansegruppe kan foregå. Referansegruppenes leder velger selv modell for innhenting av innspill. Prosjektgruppen bidrar med tilrettelegging av evnt. innhenting av innspill fra referansegruppene.

4 UTREDNINGSARBEIDET Utredningsarbeidet skal deles i 4 faser: UKE 38 FASE 1. BESLUTNINGSGRUNNLAG OG PRINSIPPER. Det gjøres klart hvilke prinsipper, kilder og kriterier som skal ligge til grunn for beregningene av lønn, areal, driftskostnader for øvrig og evnt. vedlikeholdsbehov før evnt. modeller beskrives. Prisnippene avklares med styringsgruppen før ferdigstillelse. Beskrive hvordan investeringsbehovet vurderes, jf. et kortsiktig og langsiktig perspektiv. UKE 39 FASE 2. ALTERNATIVE MODELLER. Hver enkelt modell beskrives, herunder antall paralleller, skoler, fådelte løsninger og oppvekstsenter. Modellene avklares med styringsgruppen før ferdigstillelse. UKE 40 FASE 3. BEREGNING BESPARELSER. Besparelse beregnes og sammenstilles jf. modell under. Det er ikke rom for dissens i prosjektgruppens presentasjon av økonomisk besparelse vedr. den enkelte modell. Nærskoleprinsippet må være vurdert mht hver modell før beregning. Skysskostnadene estimeres og legges inn under øvrige driftskostnader. BESPARELSE/ÅR Lønnskostnader skole FDV-kostnader skole Øvrige driftskostnader skole SUM DRIFT DAGENS SITUASJON ALT A ALT B ALT C ALT UKE 41 FASE 4. KONSEKVENS-VURDERINGER. For de alternativ som gir minimum 15 mill. effekt eks. investeringsbehov skal følgende konsekvensvurderinger gjøres: - Mål i samfunnsdelen: Vekst og utvikling Klima og miljø Levekår Kommuneorganisasjonen - Mulig etterbruk, evnt. leieinntekter/salgsverdi - Kortsiktig/langsiktig løsning, herunder midlertidige løsninger Prosjektgruppen skal synliggjøre både positive og negative konsekvenser for de forskjellige utredningstema og evnt. dissens i gruppen skal framgå.

5 ORGANISERING POLITISK SAK RÅDMANN ARBEIDSGRUPPE Det er rådmannen som utarbeider utkast til politisk sak, som skal følge utredningen på høring. Rådmannen etablerer en arbeidsgruppe som vil gi innspill til den politiske saken hva gjelder: - Prinsipper for beregning av driftsutgifter, inntekter og investeringer. - Alternative modeller for utredning og tema for konsekvensvurdering. - Konsekvensvurderinger av alternative modeller med effekt større enn 15.mill. Arbeidsgruppen vil bestå av: Kirsten Johnsrud, rektor Svelvik ungdomsskole Signe Hille Vågsmyr, rektor Ebbestad skole Edel Wøien, rektor Tangen skole Inge Wergeland, konst. rektor Berger skole Karen Tone Børsum, rektor Tømmerås skole Kjetil Dalheim, tjenesteleder barnehage Ellen Ekornrud, styrer Støa barnehage Sylvi Bråten Nygård, styrer Berger barnehage Anita Tuhus, styrer Ebbestad barnehage Ulf Kareliusson, tjenesteleder tekniske tjenester Anne Grønsleth, kommunalsjef oppvekst Leif Arne Steingrimsen, økonomisjef og ass. rådmann Saksframlegget skal ivareta helhetsvurdering/konsekvenser for samfunn og tjenesteproduksjon, kvalitet i opplæringstjenestene, økonomi, trafikksikkerhet og barns beste.

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 BUDSJETT 2015 Rådmannens forslag 06.11.14 - 2 - DET POLITISKE ÅRSHJULET POLITISK ÅRSHJUL i SVELVIK KOMMUNE pr. 2014 Modellen under viser gangen i det politiske årshjulet,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen Forbedret ressursbruk Prosjektplan for gjennomføringsfasen 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 3 2 FORUTSETNINGER, PRINSIPPER OG MÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN... 9 2.1 FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR UTVIKLINGSARBEIDET...

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

Kostnadsreduksjon og effektivisering i Gran kommune

Kostnadsreduksjon og effektivisering i Gran kommune Kostnadsreduksjon og effektivisering i Gran kommune Versjon 06 GRAN KOMMUNE 1 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING INNHOLD Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Generelle tema/grunnlagsdata... 5 2.1. Kommunesektorens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

1. TERTIAL-RAPPORT. Januar april 2015

1. TERTIAL-RAPPORT. Januar april 2015 1. TERTIAL-RAPPORT Januar april 2015 2 INNHOLD INNLEDNING... 4 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL OG PROGNOSE FOR 2015...21 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL...39 PLANSTRATEGI...39 MÅL, STRATEGIER OG TILTAK...41 TEMAPLANER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunereform utredning fase 1. Versjon: 1.1.1. Status: Vedtatt og revidert

Kommunereform utredning fase 1. Versjon: 1.1.1. Status: Vedtatt og revidert Kommunereform utredning fase 1 13.11.2014 Prosjektmandat Første fase av kommunens utredningsoppdrag i forbindelse med kommunereformen Filnavn: Prosjektmandat_kommunereform-utredning1_v-1_1_1.doc Side:

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1700 kl. 1800 vil rådgiver Inger Anita Markussen orientere om status og utfordringer i grunnskolen i Vadsø.

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1700 kl. 1800 vil rådgiver Inger Anita Markussen orientere om status og utfordringer i grunnskolen i Vadsø. Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.04.2008 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren. Undertittel

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren. Undertittel Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren 2014 2018 Vedtatt 18.06.2014 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Planprosess og formelle rammer 3 1.2 Planens tidsperspektiv 3 1.3 Referansegruppe

Detaljer