Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014"

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst /13 HENO Kommunestyret /13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.: 13/372 Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 Vedlegg: Vedlegg 1 - Notat sendt ut til foreldre og FAU - Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser Vedlegg 2 - Forslag til grenseområde mellom inntaksområdene for Holt og Tråstad skoler Vedlegg 3 - Uttalelse fra FAU Marikollen Vedlegg 4 - Uttalelse fra FAU Brandval skole Vedlegg 5 - Kostnader til leie eller kjøp av paviljonger Saksopplysninger: I påvente av ny ungdomsskolestruktur/bygging av ny ungdomsskole er det behov for å finne midlertidige løsninger på kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole. Både i 2013/14 og 2014/15 er det som tidligere varslet økning i antall elever på Holt. For skoleåret 2013/14 er det per januar 2013 for 8. trinn registrert følgende antall elever til hver av de berørte ungdomsskolene: Holt Tråstad Roverud 94 elever 83 elever (inklusiv ca 30 elever fra Brandval skole og Brandvalelever som går på Finnskogen Montessori) 21 elever På Holt ungdomsskole er det 3 klasserom for hvert trinn. Med 94 elever i 8. trinn vil antall elever i hver klasse bli mer enn 30. Klasserommene på Holt er ikke store, slik at mer enn 30 elever bør en forsøke å unngå. Før elevene går ut av 10. trinn vil det normalt bli flere elever på

2 trinnet gjennom tilflytting. Av den grunn bør det iverksette noen grep som gjør det mulig å starte skoleåret med klassestørrelser mindre enn 30 elever på 8. trinn. Tråstad ungdomsskole har ledig kapasitet på 8. trinn til å ta i mot flere elever i hver klasse. I tillegg har skolen også mulighet til å utvide kapasiteten med en ytterligere klasse ved å ta i bruk rommet som i dag brukes som bibliotek. Ved en eventuell overflytting av elever fra Holt skolekrets til Tråstad må det vurderes om det det vil være hensiktsmessig med 3 eller 4 klasser på 8. trinn på Tråstad. I tillegg er det behov for å se nærmere på om elever skal flyttes fra Brandval til Roverud, det vil si om det eventuelt skal være 1 eller 2 klasser på Roverud. Ved valg av løsninger må det også vurderes hvor mye det skal legges vekt på at det eventuelt skal bygges ny ungdomsskole de neste årene. Dette vil/kan innebære behov for midlertidige løsninger. Hvis det blir en bygging på Tråstad før utgangen av 2015 kan det være en fordel å flytte elevene fra Brandval over til Roverud. Da vil behovet for midlertidige lokaler i forbindelse med en eventuell riving av Tråstad skole vil bli redusert og Brandvalelevene slipper å bli flyttet flere ganger i løpet av ungdomsskolen. I budsjett 2013 er det ikke budsjettert med midler for å øke kapasiteten ved Holt ungdomsskole gjennom å bygge paviljonger ved skolen. Gitt kommunens økonomiske situasjon ble det i forbindelse budsjettarbeidet signalisert at kapasitetsutfordringene ved Holt må vurderes ved å utnytte kapasiteten ved de andre skolene. Alternative løsninger Ut i fra det overstående har rådmannen vurdert følgende alternative løsninger for å få redusert klassestørrelsene for 8. trinn ved Holt ungdomsskole: Alternativ 1 Sikre en fleksibilitet i inntaksområdene (skolekretsgrensene) for Holt og Tråstad skoler, slik at elever som etter dagens regler skal starte på Holt kan flyttes til Tråstad skole. Dette gjøres ved bruk av to virkemidler: a) Elever fra Marikollen skole får mulighet til å søke om å få bli overflyttet til Tråstad ungdomsskole. b) Det opprettes et grenseområde mellom inntaksområdene til Holt og Tråstad skoler. Elever som er bosatt i grenseområdet kan bli tildelt skoleplass på Tråstad. - Unntatt fra grenseområde er elever som har eldre søsken på Holt Alternativ 2 Samme løsning som alternativ 1. I tillegg endres inntaksområdet for Tråstad skole for 8. trinn, slik at alle nye elever fra Brandval skal begynne på Roverud ungdomsskole. Grenseområde Vedlagt saken følger et forslag til grenseområde mellom Holt og Tråstad ungdomsskole. Avgrensningen av området er vurdert ut fra flere kriterier. For å løse kapasitetsutfordringene må antall elever boende i området være ca 20 elever, avstanden til Tråstad skal være kort og det må være trafikksikker skoleveg. Samtidig sokner området geografisk sett både til Tråstad og Holt med tanke på nærskoleprinsippet (opplæringsloven 8-1).

3 Innspill fra FAU ene I forbindelse med forberedelsen av denne saken er det avholdt foreldremøter på Marikollen skole og på Brandval skole inklusiv elevene fra FMontessori. FAU ene ved de berørte barneskolene og ungdomsskolene ble invitert til møtene og har fått mulighet til å uttale seg til saken. FAU Brandval stiller seg undrende til at det foreslås så omfattende endringer for elevene når det er så få elever ved Holt ungdomsskole dette berører. De mener det må være mulig å finne en løsning på dette uten å flytte Brandvalelevene til Roverud. FAU Brandval lurer på hvorfor denne problemstillingen løses først nå. Tanker om en ny modell bør presenteres for elevene på et tidligere tidspunkt, ikke noen måneder før skolestart. FAU Brandval skriver videre at flertallet av elever og foreldre i 7. trinn ved Brandval skole ønsker at elevene skal gå på Tråstad. For noen er ønsket så stort at man er villig til å flytte til inntaksområdet som tilhører Tråstad. Ved Tråstad er det et større sosialt miljø, et større fagmiljø blant lærerne og flere muligheter når det gjelder valgfag. FAU Marikollen stiller seg undrende til at utfordringene knyttet til kapasiteten på Holt for årskullet som starter i 8. trinn i 2013, først forberedes som sak for komité for oppvekst og kommunestyret på dette tidspunktet, kun 6 måneder før skoleåret 2013/-14 starter. FAU gir utrykk for at manglende forutsigbarhet rundt skolesituasjonen så tett opp mot skolestart bidrar til økt usikkerhet/utrygghet for gruppa av elever, og foresatte, som forbereder overgang til ungdomsskolen. FAU Marikollen mener at det ikke vil være en god løsning å ha 3 fulle klasser med 30 elever i hver på Holt, samt 3 fulle klasser på Tråstad. De stiller spørsmål ved hvorvidt læringsmiljøet blir tilstrekkelig ivaretatt med en slik løsning. FAU Marikollen foreslår at kapasitetsutfordringen løses ved å sette opp en midlertidig brakke - modul på Holt. Det vil innebære at elevene fra Marikollen ikke trenger å bytte skolekrets. Det vil gi andre muligheter med hensyn til klassefordeling/mindre klasser og kan være hensiktsmessig i forbindelse med en eventuell byggeprosess for ny ungdomsskole. FAU Marikollen ønsker at en midlertidig utvidelse av lokalitetene på Holt prioriteres for å unngå å belaste enkeltelever med endring av forutsetningene for skole- og sosial tilhørighet tett opp til skolestart i 8. trinn, samt for å sikre godt læringsmiljø for elevene, og lærerne, i de viktige ungdomsskoleårene for dette kullet og kommende ungdomsskolekull. Aktuelt lovverk i tilknytning til skolegrenser og gruppestørrelse I henhold til opplæringsloven 8-1, har grunnskoleelevene rett til å være elev på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet de sogner til. I forbindelse med forarbeidene til loven uttalte departementet at arbeidet til kommunen med å fordele elevene mellom de tilgjengelige skolene skal ta utgangspunkt i et prinsipp om at eleven skal gå på den nærmeste skolen. Videre uttalte departementet at vurderingen av hvilken skole som er nærmest, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold som for eksempel at søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolen og om skoleveien er farlig, jf. Ot.prp. nr 46 ( ), side 178. I lovforarbeidene er det uttalt fra opplæringslovutvalget at kommunen har anledning til å endre de enkelte skolenes opptaksområde ved svingninger i elevtallet, slik at kapasiteten i

4 eksisterende skolebygninger utnyttes. Elevenes rettighet etter 8-1 innebærer ikke et krav om at kommunen må utvide eksisterende skoleanlegg dersom en annen skole har kapasitet. Kommunen kan derfor, når et skoleanlegg er fullt, plassere de elevene som har minst tilhørighet på en annen skole som har kapasitet. I henhold til opplæringsloven 8-2, skal elevene deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet, og at klasser og grupper ikke må være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Loven setter ikke et tak for maksimalt antall elever i en klasse/gruppe. Det er opp til rektor å vurdere hva som er pedagogisk forsvarlig. Utgangspunktene for en slik vurdering vil bl.a være elevsammensetningen (for eksempel at det er elever med spesielle behov), antall voksne, lokalenes utfordring og størrelse, innredning, arbeidsmåter m.m. Delegert myndighet Hvis det legges opp til at elever fra Marikollen skal kunne søke om å få bli overflyttet til Tråstad ungdomsskole og at elever som bor innenfor grenseområdet kan bli overflyttet til Tråstad vil vedtaksmyndigheten i disse sakene ligge til administrasjonen, i tråd med kommunens delegeringsreglement. Vurdering: Rådmannen er tydelig på at denne saken burde vært avklart tidligere og prosessen burde ha vært mer forutsigbar. Det er under et halvt år til skolestart og det er fortsatt uavklart hvilken skole en del elever skal gå på de neste 3 år. Samtidig er det slik at kommuner som har kapasitetsutfordringer, i en del situasjoner først finner løsninger tett opp mot skolestart. Dette for å holde omfanget av midlertidige bygg nede. Skolekretsgrensene i Kongsvinger ble sist endret i 2004 i forbindelse med bygging av Marikollen Skole og nedleggelse av Kongsvinger sentralskole, (kommunestyresak (052/04)), samt i 2012 gjennom kommunestyresak (018/12) - endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by. Klassestørrelse ved skolestart? Rådmannen ønsker at antall elever per klasse på ungdomstrinnet bør være under 30 elever. Hvor mange elever bør det da være i den enkelte klasse på 8. trinn? 30 elever? Ved å overføre kun 4-6 elever fra Holt til Tråstad sitt inntaktsområde vil få elever bli berørt, men det kan bli vanskelig å unngå at det blir mer enn 30 elever i hver klasse. Allerede fra skolestart i høst kan det bli 30 elever i alle klassene ved både Holt og Tråstad. 26 elever? Ved å overføre ca 20 elever fra Holt til Tråstad sitt inntaksområde vil flere elever bli berørt, men det kan etableres klasser på ca 26 elever i hver klasse ved skolestart på begge skolene. Dette forutsetter at et klasserom på Tråstad, som i dag bruker til bibliotek, tas i bruk som et ordinært klasserom for en klasse nr 4 på 8. trinn på Tråstad. Rådmannen mener klassestørrelser ved skolestart på 26 elever er den beste løsningen for elevene og læringsmiljøet. Dette vil også gi en økt fleksibilitet sett opp i mot mulige endringer i

5 elevtallet de kommende årene. Løsningen innebærer færre enn 30 elever i hver klasse, noe FAU Marikollen er opptatt av. Det blir imidlertid flere elever som flyttes over til Tråstad. Det vil innebære at det er en større sannsynlighet at elever som ikke har søkt om å få bli flyttet, må flyttes over. Men ved at flere elever fra Marikollen flyttes over til Tråstad, vil det være et større antall kjente elever de skal gå i klasse sammen med. Det er også viktig å ta med i vurderingen at alle reiseelevene i 7. trinn på Marikollen skal til Tråstad. En ordning som har fungert siden etableringen av Marikollen skole. Anbefaling av løsning for skoleåret 2013/2014 Alternativ 1 Sikre en fleksibilitet i inntaksområdene (skolekretsgrensene) for Holt og Tråstad skoler, slik at elever som etter dagens regler skal starte på Holt kan flyttes til Tråstad skole. Alternativet innebærer at elevene i 7.trinn på Marikollen kan søke om å få gå på Tråstad ungdomsskole i stedet for Holt. Mange av elevene har kort skoleveg til Tråstad. Dersom det lykkes å få til en frivillig ordning er dette selvfølgelig ønskelig. Hvis ikke et tilstrekkelig antall elever søker, vil det bli behov for å benytte det foreslåtte grenseområdet som grunnlag for å flytte elever fra Holt til Tråstad. Antall elever som må flytte fra Holt til Tråstad avhenger av hvor mange elever det skal være i den enkelte klasse. Alternativ 2 - Samme som alt 1, men i tillegg endre inntaksområdet for Tråstad skole for 8. trinn, slik at alle nye elever fra Brandval skal begynne på Roverud ungdomsskole. Kommunestyret ønsker å bygge en ny ungdomsskole og behandlet en sak om dette i februar i år. Vedtaket i saken innebærer at det fortsatt er usikkerhet knyttet til om det blir en ny skole og eksakt hvor skolen skal bygges. Begrunnelsen for å foreslå at elever fra Brandval skal gå på Roverud skole er knyttet til at Tråstad skole kanskje skal rives. Hvis skolen skal rives for å gi plass til en ny skole vil det bli behov for midlertidige løsninger. Rådmannen har tidligere vurdert det slik at hvis Brandvalelevene gikk på Roverud ville de få et mer stabilt og forutsigbart skolemiljø i hele byggeperioden, se vedlegg 1. Dette kan fortsatt bli situasjonen, men nå er det usikkert om Tråstad skole skal rives. Hvis Brandvalelevene flyttes over til Roverud, vil det bli to klasser på ca 25 elever på 8.trinn på Roverud. Med de usikkerhetene som er knyttet til om Tråstad skole skal rives eller ikke og at FAU Brandval ikke ønsker at elevene skal gå på Roverud, anbefaler rådmannen at elevene på 8.trinn fra Brandval for skoleåret 2013/2014 fortsetter på Tråstad skole som i dag. Alternativ 3 Utbygging av paviljong ved Holt ungdomsskole FAU Marikollen ønsker at kapasitetsutfordringene skal løses ved å etablere midlertidige paviljonger på Holt. Rådmannen ser flere fordeler og ulemper ved et slikt alternativ. FAU trekker fram flere fordeler, en av disse er at dette skaper mer ro for elevene fra Marikollen, ved at en slipper å tenke på at Tråstad skole kanskje skal ha en midlertidig løsning under en byggeperiode. Ulempen er at dette vil gi kommunen en betydelig ekstra utgift utover det som ligger i budsjett En vurdering i 2012 (se vedlegg 5) tilsier at en paviljong med tre klasserom kan ha en leiekostnad på ca 2,6 mill kr for 2 år (1,3 mill kr pr år). Hvis det midlertidige bygget leies for en lengre periode, f.eks 4 år, vil prisen per år reduseres. Hvis en ny ungdomsskole innebærer at Tråstad skole skal rives må det skaffes midlertidige lokaler i stort omfang. En midlertidig paviljong på Holt høsten 2013 vil kunne bidra til å dekke deler av et slikt behov, men vil innebære en økt leietid.

6 Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringer mener rådmannen fortsatt at det å begrense utgiftene til midlertidige skolebygg bør vektlegges i vesentlig grad. Midlertidig løsning for skoleåret 2014/2015 Foreløpig er det flere forutsetninger som er uklare med hensyn til kapasitetsutfordringene ved Holt for 8. trinn i skoleåret 2014/2015, dvs elevene som skal starte om 1 ½ år. Den største usikkerheten er knyttet til om Tråstad skole skal rives eller ikke. Rådmannen forventer at tomtealternativene avklares etter sommerferien. Når dette spørsmålet er mer avklart, blir det lettere å vurdere hvilken løsning som velges for 8. trinn skoleåret 2014/2015 fra Brandval. Bedre utnyttelse av Roverud kan være en slik aktuell løsning. Oppsummering I budsjett 2013 er det ikke budsjettert med midler for å øke kapasiteten ved Holt ungdomsskole gjennom å bygge paviljonger ved skolen. Gitt kommunens økonomiske situasjon ble det i forbindelse budsjettarbeidet signalisert at kapasitetsutfordringene ved Holt må vurderes ved å utnytte kapasiteten ved de andre skolene. Rådmannens anbefaler derfor å utnytte ledig elevkapasitet for 8. trinn på Tråstad skole. Rådmannen anbefaler at klassestørrelsen ved skolestart ikke overstiger 26 elever. Dette vil gi en økt fleksibilitet sett opp i mot mulige endringer i elevtallet de kommende årene. Læringsmiljøet vil med færre elever enn 30 elever i klasserommene bli mer tilfredsstillende. En klassestørrelse på 26 ved skolestart betyr overflytting av ca. 20 elever. Rådmannen anbefaler at kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 løses ved at elever flyttes over fra inntaksområdet for Holt til inntaktsområdet for Tråstad ungdomsskole. Rådmannen anbefaler å opprette et grenseområde mellom inntaksområdene for Holt og Tråstad skoler lokalisert i Lia/Marikollen, se vedlegg 2 til saken. Elevene bosatt innenfor grenseområdet kan både få Holt og Tråstad som nærskole avhengig av kapasiteten. Hvis det legges opp til at elever fra Marikollen skal kunne søke om å få bli overflyttet til Tråstad ungdomsskole og at elever som bor innenfor grenseområdet kan bli overflyttet til Tråstad vil vedtaksmyndigheten i disse sakene ligge til administrasjonen, i tråd med kommunens delegeringsreglement. Høsten 2013 gjøres det en ny vurdering av hvordan kapasitetsutfordringene på 8. trinn for skoleåret 2014/2015 skal løses.

7 Rådmannens INNSTILLING 1. Anbefalt klassestørrelse ved skolestart på 8. trinn for skoleåret 2013/2014 er maks 26 elever. 2. Kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 løses ved at elever flyttes over fra inntaksområdet for Holt til inntaktsområdet for Tråstad ungdomsskole. 3. Det opprettes et grenseområde mellom inntaksområdene for Holt og Tråstad skoler lokalisert i Lia/Marikollen, se vedlegg 2 til saken. Elevene bosatt innenfor grenseområdet kan både få Holt og Tråstad som nærskole avhengig av kapasiteten. 4. Høsten 2013 gjøres det en ny vurdering av hvordan kapasitetsutfordringene på 8. trinn for skoleåret 2014/2015 skal løses Komité for oppvekst Rådmannen foreslo tillegg i pkt 2: Dette gjøres ved bruk av to virkemidler: a) Elever fra Marikollen skole får mulighet til å søke om å bli overflyttet til Tråstad ungdomsskole b) Det opprettes et grenseområde mellom inntaksområdene til Holt og Tråstad skoler. Elever som er bosatt i grenseområdet kan bli tildelt skoleplass på Tråstad. Unntatt fra grenseområde er elever som har eldre søsken på Holt. Knut Arne Halstensen (Frp) foreslo: nytt pkt 3: Det etableres 4 klasser for 8. trinn på Tråstad og elevene fra Brandval overføres/skal gå på Tråstad som i dag. Knut Arne Halstensen (Frp) foreslo: Fjern maks fra pkt 1. KOMO-004/13 INNSTILLING: 1. Anbefalt klassestørrelse ved skolestart på 8. trinn for skoleåret 2013/2014 er 26 elever. 2. Kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 løses ved at elever flyttes over fra inntaksområdet for Holt til inntaktsområdet for Tråstad ungdomsskole. Dette gjøres ved bruk av to virkemidler: a) Elever fra Marikollen skole får mulighet til å søke om å bli overflyttet til Tråstad ungdomsskole b) Det opprettes et grenseområde mellom inntaksområdene til Holt og Tråstad skoler. Elever som er bosatt i grenseområdet kan bli tildelt skoleplass på Tråstad. Unntatt fra grenseområde er elever som har eldre søsken på Holt.

8 3. Det etableres 4 klasser for 8. trinn på Tråstad og elevene fra Brandval overføres/skal gå på Tråstad som i dag. 4. Høsten 2013 gjøres det en ny vurdering av hvordan kapasitetsutfordringene på 8. trinn for skoleåret 2014/2015 skal løses. Innstillingen er enstemmig Kommunestyret KS-033/13 Vedtak: 1. Anbefalt klassestørrelse ved skolestart på 8. trinn for skoleåret 2013/2014 er 26 elever. 2. Kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 løses ved at elever flyttes over fra inntaksområdet for Holt til inntaktsområdet for Tråstad ungdomsskole. Dette gjøres ved bruk av to virkemidler: a) Elever fra Marikollen skole får mulighet til å søke om å bli overflyttet til Tråstad ungdomsskole b) Det opprettes et grenseområde mellom inntaksområdene til Holt og Tråstad skoler. Elever som er bosatt i grenseområdet kan bli tildelt skoleplass på Tråstad - Unntatt fra grenseområde er elever som har eldre søsken på Holt. 3. Det etableres 4 klasser for 8. trinn på Tråstad og elevene fra Brandval overføres/skal gå på Tråstad som i dag. 4. Høsten 2013 gjøres det en ny vurdering av hvordan kapasitetsutfordringene på 8. trinn for skoleåret 2014/2015 skal løses. Vedtaket var enstemmig.

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Håndtering av skolebyttesøknader fra ungdomstrinnet på Austmarka barneog ungdomsskole

Håndtering av skolebyttesøknader fra ungdomstrinnet på Austmarka barneog ungdomsskole SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for oppvekst 09.11.2017 048/17 Formannskap Kommunestyret Saksansv.: Kjersti Vevstad Arkiv: 17/2692 Arkivsaknr.: K2 - B12, K3 - &61 Håndtering av skolebyttesøknader

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE. Orientering: o Finnskogen natur- og kulturpark v/herdis Bragelien

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE. Orientering: o Finnskogen natur- og kulturpark v/herdis Bragelien KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 18.04.2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 81 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 15.04.2015 Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2015/1985-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: TNS 2013/776 Dato: 13.02.2013 Høring kretsgrenser for skoleåret 2013/14 Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13: Følgende forslag

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 016/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2916422-4 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: o Skolene Søreide, Skeie, Skjold, Aurdalslia og Skranevatnet o Rådsorgan ved disse

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Godlia skole Vetlandsveien 45 0671 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-221 Miriam Abildsnes Endring av inntaksområdet mellom Godlia,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201018223-1 Saksbehandler: ASKI Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 5. januar 2011

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/1790-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Vedlegg: Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2013/677-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Hovedopptak barnehager 2013 - utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksopplysninger:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Høybråten skole Bergtunveien 9 1087 OSLO Dato: 10.11.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/00367-191 Miriam Abildsnes Opprettelse av inntaksområde for Haugenstua

Detaljer

Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune

Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune Forskriften er vedtatt i kommunestyret xx.xx.2017, og gjelder for alle grunnskoleelever i Ski kommune, bortsett fra elever som på vedtakstidspunktet

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområde for Nyborg, Åsveien og Byåsen skoler Rådmannen vil foreslå mindre endinger

Detaljer

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 12.05.09 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 19:00 Møtet ble ledet av nestleder Jørgen Dalaker Til stede: Kjell Gunnar Eskildt,

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

Bruken av tilfeldig plass avtales og kan brukes uten begrensninger på antall dager pr. mnd.

Bruken av tilfeldig plass avtales og kan brukes uten begrensninger på antall dager pr. mnd. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.06.2010 014/10 USTR Kommunestyret 09.09.2010 101/10 USTR Komité for oppvekst 23.09.2010 018/10 USTR Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE Ullensaker kommune FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre den 10.12.2008 i sak 85/08, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling SKOLEKRETSGRENSER Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune Rutiner for vedtak og saksbehandling Vedtatt av Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innhold Innhold... 2 1. Lovgrunnlag...

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområder for skolene Byåsen, Dalgård, Stavset og Hallset Rådmannen vil foreslå

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling HØRINGSUTKAST

SKOLEKRETSGRENSER. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling HØRINGSUTKAST SKOLEKRETSGRENSER Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune Rutiner for vedtak og saksbehandling HØRINGSUTKAST Vedtatt av Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innhold Innhold...2 1.

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007 BEHANDLING: Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE Innhold: 1. Innledning og bakgrunn 2. Lovgrunnlag og saksbehandling 3. Elevtallsutvikling 4. Alt. skolestruktur ulemper/fordeler

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole Til høringspartene Mo i Rana, 27.03.2014 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/1877-2 079 SKOLE/JHH Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser

Detaljer

Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune - høring

Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune - høring Saksframlegg Saksbehandler : Jo - Rasmus Holt Zachariassen Saksnr.: 15 / 5704 Saksordfører : Oddvar Igland (Sp) Behandles av: Komité for oppvekst Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Oppstartbarnehage - barnehagegaranti

KONGSVINGER KOMMUNE. Oppstartbarnehage - barnehagegaranti KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.02.2009 017/09 USTR Komité for oppvekst 05.03.2009 008/09 USTR Kommunestyret 19.03.2009 027/09 USTR Saksansv. Tove

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. «3. Rådmannen legger frem en sak våren 2016 med endringer av skolegrensene.»

SAKSDOKUMENT. «3. Rådmannen legger frem en sak våren 2016 med endringer av skolegrensene.» Arkivsaknr.: 16/01645-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Karen Pinholt SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 HØRINGSUTKAST TIL LOKAL FORSKRIFT

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst Problemstillinger? (2 min) Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? -> Hvordan jobbe

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I TØNSBERG KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I TØNSBERG KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I TØNSBERG KOMMUNE Oversikt over kretsgrenser Vedtak- og saksbehandlingsrutiner 1.0 Opplæringsloven: 8-1. Skolen Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 29.10.2009 Møtested: Lia barnehage Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.2011 072/11 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A20 : Arkivsaknr.:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 09.10.2007 kl. 1900 Sted: Tyrifjord hotell SAKSLISTE FOR DEN 09.10.2007 Saksnummer Innhold 0032/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0033/07 ENDRING AV KRETSGRENSER 0034/07

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Formannskap

Formannskap LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Bjørn Henriksen Møtedato Formannskap 15.05.14 Saknr. Tittel: Saknr. Tittel: 38/14 Rammetimetallstildeling - skoleåret 2014/2015.

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578

Detaljer

Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/5775

Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/5775 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 16.08.2011 071/11 TOSO Formannskap 23.08.2011 076/11 TOSO Kommunestyret 01.09.2011 079/11 TOSO Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

MØTEREFERAT. Sheraz Akhtar Wenche N. Lund

MØTEREFERAT. Sheraz Akhtar Wenche N. Lund MØTEREFERAT Møte: FAU møte # 1-2016-2017 Møtedato: 26-09-2016 Sted: Rommen Skole Antall sider: 2 Referent: Tilstede fra ledelsen Sheraz Akhtar Wenche N. Lund Til stedet: 31 Meldt fravær: 15 Umeldt fravær:

Detaljer

Søndre Land kommune. Lokal forskrift om kretsgrenser Søndre Land kommune. Vedtatt av kommunestyret.

Søndre Land kommune. Lokal forskrift om kretsgrenser Søndre Land kommune. Vedtatt av kommunestyret. 1 Søndre Land kommune Lokal forskrift om kretsgrenser Søndre Land kommune Vedtatt av kommunestyret. Fred Sørensen 11.04.2012 2 SØNDRE LAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM KRETSGRENSER I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato 29.05.12 Referanse Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 17/891 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 17/891 MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17:30-00:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om sammenslåing av Ila og Kalvskinnet skole til etterretning.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om sammenslåing av Ila og Kalvskinnet skole til etterretning. Saksframlegg SAMMENSLÅING AV ILA OG KALVSKINNET SKOLER Arkivsaksnr.: 10/4826 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om sammenslåing av Ila og Kalvskinnet

Detaljer

Kvalitetsmelding oppvekst 2012

Kvalitetsmelding oppvekst 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 06.06.2013 010/13 USTR Kommunestyret 20.06.2013 063/13 USTR Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer