Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Endre Storhaug (Nes Høyre), Hildegunn Fossen Mikkelsplass (Nes Senterparti), Geir Olav Alu Brøto (Nes Bygdeliste) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Samfunns- og næringsutvikler Ann 0. Jørgensen, økonomisjef Ole Jørgen Hallingstad Møtesekretær: Torbjørn Hansen SAKSKART Side Saker til behandling 22/15 14 Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong 23/15 15/ Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond 24/15 12/ / Innspill til Planprogram for Strategisk næringsplan Endelig behandling av Planprogram 25/15 15/ Innspill vedr. gjennomgang, evt. revisjonav vedtekter for Kommunalt næringsfond. 26/15 13/ Helse- og servicesenteret - utskiftning ventilasjon 7 r27/15 15/ Årsmelding og regnskap for Nes kommune 2014 '8 1

2 28/15 15/ Søknad om støtte til årlig show - Rockabilly Rumble 9 29/15 15/ Angående traktor på Nes kirkegård 10 30/15 15/ Rammetildeling 2016, økonomiplan Nesbyen, Tor Magnussen møteleder 2

3 Saker til behandling 22/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong 1 Formannskapet /15 Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger et tilskudd kr ,- til investering av utstyr ved etablering av Spirit Beauty salong. Tilskuddet dekkes av næringsfondet, konto Geir Olav Alu Brøto (Nes Bygdeliste) fremmet forslag om å avslå saken. Forutsetningen i 9 i vedtektene for næringsfondet er ikke oppfylt. Enstemmig vedtatt. Saken avslås. Forutsetningen i 9 i vedtektene for næringsfondet er ikke oppfylt. 3

4 23/15 Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond 1 Formannskapet /15 Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger Klar Hytte AS et tilskudd på kr ,- til innkjøp av utstyr ved etablering av bedriften. Tilskuddet dekkes av næringsfondet, konto Enstemmig vedtatt. Nes kommune innvilger Klar Hytte AS et tilskudd på kr ,- til innkjøp av utstyr ved etablering av bedriften. Tilskuddet dekkes av næringsfondet, konto

5 24/15 Innspill til Planprogram for Strategisk næringsplan Endelig behandling av Planprogram 1 Formannskapet /15 Rådmannens innstilling: Det tas hensyn til de innspill som er mottatt til Planprogrammet for Strategisk Næringsplan. Innspillene innarbeides i Strategisk næringsplan , spesielt er det viktig at innspillene fra Barn- og unges kommunestyre tas med som tiltak i planens Handlingsprogram. Nes Høyres innspill vedr. nye statutter for å bedre tilpasset bruk av næringsfondet Legges fram som egen sak i Formannskapet. Planprogram for Strategisk næringsplan vedtas. Enstemmig vedtatt. Det tas hensyn til de innspill som er mottatt til Planprogrammet for Strategisk Næringsplan. Innspillene innarbeides i Strategisk næringsplan , spesielt er det viktig at innspillene fra Barn- og unges kommunestyre tas med som tiltak i planens Handlingsprogram. Nes Høyres innspill vedr. nye statutter for å bedre tilpasset bruk av næringsfondet Legges fram som egen sak i Formannskapet. Planprogram for Strategisk næringsplan vedtas. 5

6 25/15 Innspill vedr. gjennomgang, evt. revisjonav vedtekter for Kommunalt næringsfond. 1 Formannskapet /15 Rådmannens innstilling: Vedtekter og retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond evalueres av nåværende formannskap. Det nedsettes en arbeidsgruppe blant formannskapets medlemmer til å evaluere bruken, og at resultatet av dette arbeidet fremmes til politisk behandling før utgangen av kommunestyreperioden. Omforent forslag: Vedtekter og retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond evalueres av nåværende formannskap. Det nedsettes en arbeidsgruppe blant formannskapets medlemmer til å evaluere bruken, og evalueringen legges frem til politisk behandling i formannskapet i inneværende kommunestyreperiode. Arbeidsgruppen sammensettes av Kjell Ålien, Endre Storhaug, Hildegunn Mikkelsplass og Geir Olav Alu Brøto. Enstemmig vedtatt. Vedtekter og retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond evalueres av nåværende formannskap. Det nedsettes en arbeidsgruppe blant formannskapets medlemmer til å evaluere bruken, og evalueringen legges frem til politisk behandling i formannskapet i inneværende kommunestyreperiode. Arbeidsgruppen sammensettes av Kjell Ålien, Endre Storhaug, Hildegunn Mikkelsplass og Geir Olav Alu Brøto. 6

7 26/15 Helse- og servicesenteret - utskiftning ventilasjon 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det bevilges kr ,- eks. mva. til utskifting av ventilasjonsanlegg (aggregat og automatikk) i 1.etasje på helse- og servicesenteret. Kostnadene dekkes av kapitalfondet. Enstemmig vedtatt. Det bevilges kr ,- eks. mva. til utskifting av ventilasjonsanlegg (aggregat og automatikk) i 1.etasje på helse- og servicesenteret. Kostnadene dekkes av kapitalfondet. 7

8 27/15 Årsmelding og regnskap for Nes kommune Formannskapet /15 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Årsmelding for 2014 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Årsmelding for 2014 tas til orientering.

9 28/15 Søknad om støtte til årlig show - Rockabilly Rumble 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /15 2 Formannskapet /15 Oppvekst, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 20/15 Søknaden er mangelfull. «Rockabilly Rumble» gis derfor en underskuddsgaranti på kr , under forutsetning av at regnskap legges fram i etterkant Tildelte midler belastes konto et i OSK tas til orientering. Administrasjonen fremmer ny sak med utfyllende opplysninger. Formannskapet viser for øvrig til at budsjett og søknad for kommende år må være bedre gjennomarbeidet og begrunnet. Formannskapet ser positivt på arrangementet. Enstemmig vedtatt. Administrasjonen fremmer ny sak med utfyllende opplysninger. Formannskapet viser for øvrig til at budsjett og søknad for kommende år må være bedre gjennomarbeidet og begrunnet. Formannskapet ser positivt på arrangementet. 9

10 29/15 Angående traktor på Nes kirkegård 1 Formannskapet /15 Rådmannens innstilling: Nes kommune gir Nes menighetsråd/fellesråd aksept til omdisponering av disposisjonsfond for ny trapp til Nes kirke til innkjøp av traktor innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Omforent forslag: Nes kommune gir Nes menighetsråd/fellesråd aksept til omdisponering av disposisjonsfond til innkjøp av traktor innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Enstemmig vedtatt. Nes kommune gir Nes menighetsråd/fellesråd aksept til omdisponering av disposisjonsfond til innkjøp av traktor innenfor en kostnadsramme på kr ,-. 10

11 30/15 Rammetildeling 2016, økonomiplan Helse- og sosialutvalget /15 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /15 1 Teknisk utvalg /15 2 Formannskapet /15 3 Kommunestyret Oppvekst, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 14/15 Foreliggende forslag til basisrammer med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram , og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside. OSK innstiller på flg. prioriteringer: Prioritering av forslag til 3 nye tiltak innen kultur , blant total 8: 280-H Kjøp av monitorer til kulturhuset kr C Barn og unge øke driftsbudsjettet. kr F Nytt lerret Nes kino kr De nevnte tiltakene er prioritert av hensyn til barn og unge. OSK innstiller på flg. tillegg til nye tiltak: Barnehage (ansvar , tjeneste 2011, konto Vikar ved ferie) driftsrammen økes med til sammen kr i 2016 for å dekke reell utgift til vikarer ved ferieavvikling. Nes barneskole (ansvar 210, tjeneste 2021, konto IKT-utstyr/plan, jf. tiltak for ansvar 230 Nes ungdomsskole på kr ) tiltak på kr pr år i 2016 og Det skal utarbeides en IKT-plan med bl.a. rullering av IKT-utstyr på skolene. Teknisk utvalg har behandlet saken i møte sak 26/15 Foreliggende forslag til basisrammer med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram , og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside. 11

12 Forslag til nye investeringer: Oppussing klasserom er inkludert i langtidsbudsjett fram til 2018, inkluderes for 2019 som foreslått. Sanering ledningsnett vann for 2018 og 2019 inkluderes som foreslått. Sanering ledningsnett kloakk for 2018 og 2019 inkluderes som foreslått. Prosjektering vann- og kloakk Nesmoen i 2016 og utbygging i 2017 inkluderes som foreslått. Ventilasjon kommunehuset avventes. Bassengvegen inkluderes i 2016 som foreslått. Traktor inkluderes i 2017 som foreslått. Opprusting brannstasjon inkluderes i 2016 som foreslått. Garderobeforholdene er høyst kritikkverdige, og må utbedres. HMS-tiltak. Beløpet bør justeres opp med tanke på å rive branntårnet. Nødstrømsaggregat inkluderes i 2017 som foreslått for Varebil vannforsyning inkluderes i 2016 som foreslått. Høydebasseng Høva inkluderes i 2016 som foreslått. Renseanlegg inkluderes med kr i 2017, men revurderes i forbindelse høstens budsjettbehandling. Nasjonalromantisk senter inkluderes i 2016 og 2017 som foreslått. Skilting inkluderes i 2016 som foreslått. Idrettshallen inkluderes som foreslått i perioden. Idrettsbanen inkluderes i 2016 som foreslått. Helsesenter inkluderes i 2016, men revurderes i forbindelse med høstens budsjettbehandling. Kantklipper inkluderes i 2016 som foreslått. Prioritering 2016 tiltak Tekst Rehab. klasserom Sanering ledningsnett vann Sanering ledningsnett kloakk Prosjektering Nesmoen vann Prosjektering Nesmoen kloakk Utbygging Nesmoen vann Utbygging Nesmoen kloakk Ventilasjon komm.hus Bassengvegen Ny traktor Brannstasjon garderober Nødstrømsaggregat

13 1 Varebil - vann Høydebasseng Høya *Renseanlegg Nasjonalromantisk senter 2 Skilting Idrettshallen Idrettsbanen *Helsesenter Kantklipper L *Revurderes budsjettbehandling høsten 2015 Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 17/15 Foreliggende forslag til basisrammer med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram , og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside Følgende nye tiltak prioriteres: Dagaktivitetstilbud demente Miljøarbeid psykisk helse Økt årsverk- høyskole PU Økte ressurser på korttids/rehabiliteringsavdelingen Helsekoordinator asylmottak 50 % Legetjenesten, inventar og utstyr Leasing transport Følgende nye investeringer prioriteres: X Ny buss- Elverhøy Det forventes i tillegg at nye omsorgsboliger psykisk helse ligger inne som investering i Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak i kommunestyret 52/13 10.oktober 2013, hvor det ble vedtatt budsjettkonferanse tidlig på året, for å drøfte føringer for kommende års budsjettarbeid. 13

14 Formannskapet tar vedtak i hovedutvalgene til orientering, og ber om at det legges frem oversikter som viser hva som er innarbeidet i budsjettet for 2016, og hva som kan tas ut. Rådmannens innstilling med tillegg av omforent forslag fremkommet under behandlingen, enstemmig vedtatt. Foreliggende forslag til basisrammer med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene, balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram , og arbeide med tilpasning av driften til budsjettets inntektsside. Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak i kommunestyret 52/13 10.oktober 2013, hvor det ble vedtatt budsjettkonferanse tidlig på året, for å drøfte føringer for kommende års budsjettarbeid. Formannskapet tar vedtak i hovedutvalgene til orientering, og ber om at det legges frem oversikter som viser hva som er innarbeidet i budsjettet for 2016, og hva som kan tas ut. 14

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 16.45 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 16.45 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 16.45 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer