Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder."

Transkript

1 Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i hvordan man rapporterer, fyller ut maler og kvalitetssikrer dataene før de rapporteres inn og er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og dataleveringen ved fagskolene. Kurset er todelt. Den første delen tar for seg bakgrunnen og målsetningen med DBH-F, samt en kort gjennomgang av DBH og de ulike dataene i DBH-F. Andre del tar for seg hvordan websidene er bygget opp rundt rapporteringskrav og dokumentasjon, og deretter datalevering og kvalitetssikring av data før de rapporteres til DBH-F. Målgruppe: Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder. Mer informasjon om DBH-F på: fagskole.nsd.no Mer informasjon om kurset på: 1

2 Innholdsfortegnelse DEL 1 Bakgrunn og statistikk Bakgrunn for etablering av DBH-F... 3 Målsetning med databasen: Forum for fagskolestatistikk Hva er DBH og DBH-F?... 5 Kort gjennomgang av de ulike dataene i DBH-F:... 6 DEL 2 Rapportering Innledning I hvilke sammenhenger skal rapporteringsdata brukes? Dokumentasjonen Fagskolenummer og studiestedsnummer Rapporteringskrav og frister Nye rapporteringskrav Datalevering Tekstfiler via studieadministrativt system Utfylling av standardisert excel-mal Datalevering i DBH-dimp Innlogging Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang? Punkt II Laste opp filer Punkt III Vis rapport Punkt IV Godkjenning Punkt V Godkjenning og publisering Punkt VI Feilmeldinger Punkt VII Har ikke data Punkt VIII - Konflikthåndtering (i spesielle tilfeller)

3 DEL 1 Bakgrunn og statistikk 1 Bakgrunn for etablering av DBH-F Database for statistikk om høgre utdanning Fagskolestatistikk (DBH-F) er en nasjonal database for statistikk om fagskoleutdanning, etablert etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet som et resultat av arbeidet til «Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk». Arbeidsgruppen hadde som oppgave å se på organiseringen av fagskolestatistikk. Sluttresultatet av dette arbeidet var en rapport som blant annet tok til orde for at det burde etableres en sentral database anbefalt lagt til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Alle rapporteringskravene er fremsatt samlet på vegne av de viktigste aktørene i fagskolesektoren; Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Målsetning med databasen: NB! Gi en bedre oversikt over fagskolesektoren som helhet det samlede tilbudet av fagskoleutdanninger og antall fagskolestudenter. Forbedre datakvaliteten gi grunnlag for bedre og mer detaljert statistikk som vil gi bedre informasjon om fagskolene. Gi bedre muligheter for overordnede og lokale analyser for styring og kvalitetsarbeid innenfor fagskolefeltet. Gi økt synliggjøring av fagskolesektoren og markedsføre fagskole som et utdanningsalternativ. Rasjonalisere rapporteringsarbeidet for fagskoletilbyderne Når databasen er ferdig utviklet og testet og kvaliteten er god nok, vil fagskolene kun rapportere til DBH-F. Lånekassen og SSB vil da kunne hente sine data direkte fra databasen. Inntil videre skal alle fagskoletilbyderne rapportere til Lånekassen og SSB som før. Skolene vil motta brev om rapportering slik som tidligere år fra disse to instansene. 3

4 2 Forum for fagskolestatistikk I arbeidet med å etablere databasen ble det opprettet et eget forum for fagskolestatistikk bestående av Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og NSD DBH. Fagskolenes statistikkforum er en sentral bidragsyter i arbeidet med databasen, både i utvikling av dataspesifikasjoner og rapporteringskrav. Forumet skal være en permanent ordning som skal fungere som en støttespiller for databaseleverandør og et bindeledd mellom fagskolesektoren og DBH-F. 4

5 3 Hva er DBH og DBH-F? Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et oppdrag NSD 1 utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter databasen som et planleggingsverktøy i budsjettarbeidet. NSD har fått i oppdrag å utvikle og drive den. Databasen samler informasjon om alle aspekt ved virksomheten på norske universiteter og høgskoler. Rapporteringskravene settes av Kunnskapsdepartementet. Det lages statistikk, analyser og oversikter over: Studentdata Forskerutdanningsdata Økonomidata Personaldata Arealdata Vitenskapelige publiseringer publikasjonspoeng Selskapsdata Museumsvirksomhet På bakgrunn av strukturen DBH har utviklet for Universitets- og høyskolesektoren anbefalte «Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk» å legge den nye databasen for fagskolestatistikk til DBH. Alle fagskolene rapporterte for første gang til DBH-Fagskolestatistikk 15. oktober De innrapporterte dataene er tilgjengelig som statistikkrapporter på nettsiden: fagskole.nsd.no 1 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 5

6 Kort gjennomgang av de ulike dataene i DBH-F: Studentdata Eksempel på studentdata i rapporten Aktive studenter: Velg hvordan du ønsker å sortere data Her ser vi bildet av rapporten Aktive studenter. Rapporten viser en oversikt over alle studenter ved fagskoler i Norge. Rapporten kan filtreres og sorteres etter ulike inndelinger. Rapporten viser automatisk (default) studenttallet fordelt på fagskoler i Norge, men studenttallet kan også fordeles på fylke. Rapporten kan drilles videre helt ned til utdanningstilbudsnivå. For å finne ut mer om hva som måles kan man bruke dokumentasjonen til denne rapporten. 6

7 Alle databasetabellene i DBH-F; definisjoner, filformater etc. er grundig dokumentert. I dokumentasjonen finnes en konkret avgrensing av hva som i denne sammenhengen menes med aktive studenter og hvordan de andre begrepene er definert. I nedtrekksmenyen øverst i rapporten kan man velge hvordan man vil sortere og organisere dataene. I feltet «Velg organisering» kan man bestemme om dataene skal sorteres på fagskole- eller fylkesnivå og hvordan dataene skal brytes ned på lavere organisatorisk nivå. 7

8 I feltet «Velg kolonner» finnes tre valgmuligheter. Årstall og semester kommer opp som standard (default). Eierforhold viser til om studenten går ved en offentlig eller privat eid fagskole. Med flere rapporteringer til DBH-F vil det også etter hvert bli mulig å følge utviklingen over tid eller velge et bestemt årstall i feltet «Velg årstall». I feltet «Velg beregning» kan man velge om man vil ha med totalt antall studenter og fordele på kjønn. 8

9 Utdanningstilbud Her ser vi bildet av en rapport om utdanningstilbud. Rapporten viser en oversikt over alle utdanningstilbud ved fagskoler i Norge. Rapporten kan filtreres og sorteres etter ulike inndelinger. Rapporten viser automatisk (default) antall utdanningstilbud fordelt på fagskoler i Norge, men antall utdanningstilbud kan også fordeles på fylke. Rapporten kan drilles videre ned på studiestedsnivå og på utdanningstilbudsnivå. 9

10 Økonomidata Økonomidataene er bygget opp noe annerledes enn de øvrige. Dataene leveres som dokumenter og disse vises enten i Excel-format eller som PDF. Man må gå inn på hver enkelt fagskole for å hente dataene. Et eksempel med rapporten Regnskap: Oppgaver: Hvor mange studenter går det ved din fagskole? Hvor mange studenter går ved en offentlig fagskole i ditt fylke? Hvor mange studenter fullførte sin fagskoleutdanning våren 2011? Hvor mange studenter fullførte ikke sin fagskoleutdanning på grunn av manglende bestått eksamen våren 2011? Hvor mange utdanningstilbud gikk på heltid i ditt fylke høsten 2011? Bruk dokumentasjonen til rapporten Utdanningstilbud; Hvordan beregnes andel av heltid? 10

11 DEL 2 Rapportering 1 Innledning Denne delen starter innledningsvis med formålet med rapporteringen og i hvilke direkte sammenhenger rapporteringsdata skal brukes. Databasen skal levere data til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Lånekassen, og dekke behovene for statistikk til styrings- og analyseformål for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Kunnskapsdepartementet og fagskolene selv, i tillegg til studenter, media og andre aktører som har interesse for fagskolesektoren. I hvilke sammenhenger skal rapporteringsdata brukes? Statistisk sentralbyrå (SSB) har behov for data om fagskoleutdanningen som en del av det totale bildet av utdanningsvirksomheten i Norge. Dataene legges inn i Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB) og brukes til statistikkproduksjon og som grunnlag for forskning, offentlig planlegging og styring av utdanning i Norge. Lånekassen har behov for fagskolestatistikk i sin oppfølging av sin primærvirksomhet. Lånekassen ønsker å innhente opplysninger om resultater for studentene og opplysninger om de utdanningstilbudene lærestedene tilbyr. Opplysninger om resultater bruker Lånekassen til å omgjøre lån til stipend og til å kontrollere studentenes og elevenes faglige progresjon ved behandling av søknad om studiestøtte. Opplysninger om utdanningstilbud danner blant annet grunnlaget for støttebeløpet studentene får tildelt. Kunnskapsdepartementet har behov for fagskolestatistikk for å kunne føre en overordnet politikk på området, og for å kunne se fagskolesektoren i sammenheng med andre utdanningstyper. De innsamlede dataene blir brukt til lokale og overordnende analyser og som grunnlag for politikkutvikling. Fylkeskommunene har som forvaltningsnivå behov for fagskolestatistikk. NOKUT har behov for fagskolestatistikk for å kunne føre tilsyn over fagskolesektoren, evaluere kvaliteten i utdanningen og bistå fagskolene i deres utviklingsarbeid. Nasjonalt fagskoleråd har som en del av sitt mandat å bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. I den forbindelse er Fagskolerådet avhengig av statistikk fra fagskolesektoren som grunnlag for sine anbefalinger. Statistikk er også viktig for å følge opp kravet til å foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren. I tillegg har fagskolesektoren selv behov for statistikk som et verktøy i arbeidet med kvalitet i utdanning. 11

12 Dokumentasjonen I dokumentasjonen finner man en oversikt over alt som skal rapporteres og dokumentasjonen av hver enkelt datatabell. Velg Tabelldokumentasjon i menyen for å komme til siden med dokumentasjon av datatabeller. 12

13 Klikk for å se dokumentasjon Ved å klikke på de ulike datatabellene kommer du til dokumentasjonen. Dokumentasjonen gir en beskrivelse av hva som skal inngå i hver datatabell. Det er viktig å bruke dokumentasjonen aktivt for å sjekke hva som skal inngå i de ulike datafeltene. NB! Det oppfordres til å benytte lenkene på nettsiden for å hente ut dokumentasjon av hver enkelt tabell og datafeltene de inneholder, da denne blir kontinuerlig presisert på grunnlag av tilbakemeldinger til DBH-F fra skoletilbydere og fagskoler. 13

14 Her er dokumentasjonen vist for tabellen Utdanningstilbud: Øverst i tabelldokumentasjonen gis en definisjon av utdanningstilbud og en oversikt over frister for rapportering. 14

15 Klikk for forklaring Ved å trykke på hver variabel får du opp en forklaring på hva som skal inngå i hvert datafelt og hvilke verdier som er gyldige. 15

16 Fagskolenummer og studiestedsnummer I alle datatabellene som skal leveres til DBH-F inngår fagskolens identifikatorkode (fagskolenummer) og studiestedets identifikatorkode (studiestedsnummer) som egne datafelt. Fagskolenummeret og studiestedsnummeret til en bestemt fagskole finner man i oversikten over alle skoletilbydere i Norge på nettsiden. Velg Skoletilbydere i menyen for å komme til oversikten over alle skoletilbyderne. 16

17 I oversikten kan man søke etter en fagskole, skoletilbyder eller studiested eller bruke den alfabetiske oversikten over skoletilbydere. Oversikten er bygd opp hierarkisk der en skoletilbyder kan ha en eller flere fagskoler under seg og hver fagskole har ett eller flere studiesteder under seg. Eksempel for skoletilbyderen Fagskulane i Hordaland: 17

18 2 Rapporteringskrav og frister På nettsiden er det laget en egen oversikt som viser rapporteringskravene for den enkelte fagskole. Velg Rapporteringskrav i menyen for å komme til siden med rapporteringskrav. 18

19 Velg egen fagskole, årstall og emne. Her finner du en oversikt over alt som skal rapporteres, maler, frister og dokumentasjon for din fagskole. Siden gir også en oversikt over ferdige leveringer og hvor mange som mangler. På denne siden kan alle (og ikke bare de rapporteringsansvarlige) følge med. Til fristen 15. mars 2012 skal fagskolene både levere data for 2011 og For å få opp en oversikt over hvilke data for 2011 som skal leveres til fristen velg årstall 2011 som over. 19

20 Her har vi valgt årstall 2011 og får opp en liste over alle data for 2011 som skal leveres til fristen 15. mars. Ved å velge årstall 2012 får man opp en oversikt over alle data for 2012 som skal leveres til fristen 15. mars. 20

21 Nye rapporteringskrav På vegne av Kunnskapsdepartementet og Forum for fagskolestatistikk ble det sendt ut en ny spesifikasjon for emne og avsluttende vurdering til alle fagskolene i slutten av januar. Dataene skal gi en bedre oversikt over studentenes gjennomføring og oppnådde resultater og skal blant annet benyttes av Lånekassen i deres saksbehandling av søknader om studiestøtte og omgjøring av lån til stipend. Med emne menes den minste resultatbærende enheten som gir en selvstendig karakter og som fremgår på vitnemålet. Hva som har blitt benyttet som begrep for minste resultatbærende enhet har til nå variert fra fagskole til fagskole (modul, fag, emne). Fellesbetegnelsen emne er innført for å få en likere begrepsbruk i forhold til øvrig tertiær utdanning. Merk, de fylkeskommunale fagskolene har til nå benyttet begrepet modul. Dette kan de fortsette å gjøre i en overgangsperiode, men sektoren tar sikte på å etablere begrepet emne. Dette innebærer ingen endringer i begrepsinnholdet. Med avsluttende vurdering menes avsluttende vurdering i et emne som ender opp med en selvstendig karakter som fremgår på vitnemålet. Data om emnene tilknyttet hvert utdanningstilbud skal for første gang rapporteres til fristen 15. mars. Fagskolene skal da rapportere alle emnene tilknyttet hvert utdanningstilbud for vårsemesteret Data om avsluttende vurdering skal for første gang rapporteres til fristen 15. august. Fagskolene skal da rapportere data om avsluttende vurderinger avlagt i perioden samme år. Oppgaver: Bruk dokumentasjonen; Hva er telletidspunktet for rapportering av Gjennomføring av utdanningstilbud til fristen 15. mars? Gå til oversikten over skoletilbydere i Norge og finn skolenummer og studiestedsnummer for din fagskole. Bruk dokumentasjonen; Hva er telletidspunktet for rapportering av Aktive studenter til fristen 15. mars? 21

22 3 Datalevering Det er to måter å levere data på: For institusjoner som benytter et studieadministrativt system leveres dataene som tekstfiler. For fagskoler som ikke har et studieadministrativt system skal dataene leveres via utfylling av en standardisert excel-mal tilgjengelig på nettsiden. 1. Tekstfiler via studieadministrativt system For institusjoner som benytter et studieadministrativt system leveres dataene som tekstfiler. For å sikre automatisk validering og innlogging av data, stiller DBH-F strenge krav til filformat og datakvalitet for alle datafiler som leveres fra institusjonene. Krav til filformat Filene skal være rene tekstfiler kodet med kodesettet UTF-8 Felt skal separeres med semikolon (;) Alle tekstfelt (dvs. med datatypene CHAR eller VARCHAR) skal kvalifiseres med doble hermetegn ( ). Hermetegn inne i tekstfelt skal ikke forekomme. Krav til data Kolonnene i filen skal komme i samme rekkefølge som de er beskrevet i tabelldokumentasjonen for den enkelte tabell. Verdiene for de enkelte felt må være i samsvar med definisjonen i tabelldokumentasjonen med henhold til datatype og lengde. Tomme felt vil ikke tillates. For eksempel vil manglende verdier for felt som fagskolens identifikatorkode, studiestedets identifikatorkode eller utdanningstilbudets kode føre til at hele filen forkastes og må sendes inn på nytt. Eksempel på en rekke for tabellen Utdanningstilbud (dbf.utdanningstilbud): 222;111;2011;3;"BYGG";"Byggfag";60;1,0;1;NULL;25000;3;1; ; ;NULL;NULL NB! Verdien NULL genereres for enkelte datafelt som kan være uaktuelle. Hvilke datafelt dette kan gjelde er spesifisert i dokumentasjonen av tabellene. 22

23 2. Utfylling av standardisert excel-mal For fagskoler som ikke har et studieadministrativt system for uttak av studietilbud og studentdata, er det lagt ut excel-maler som kan benyttes for utfylling. På nettsiden med Tabelldokumentasjon finner du maler for hver enkelt datatabell. Malene er også lagt ut på siden med rapporteringskrav for hver fagskole. Klikk for mal Klikk på excel-symbolet for å laste ned malen og lagre den på egen maskin. Filen kan du kan du kalle akkurat hva du ønsker. 23

24 I malen er det en link til dokumentasjonen av datatabellen. Før man begynner å fylle inn verdier i excel-malen er det svært viktig at man har god kjennskap til dokumentasjonen av tabellen. Eksempel for utfylling av malen for tabellen Utdanningstilbud: Eksempel Skoletilbyderen Design AS driver Designerfagskolen. Denne fagskolen har et studiested og tilbyr et utdanningstilbud - Interiørdesign. Interiørdesign er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som går på heltid over 1,5 år. Utdanningstilbudet er stedsbasert, mottar ingen offentlige tilskudd og er fullfinansiert av skolepenger. Fagskolens identifikatorkode Fagskolens identifikatorkode er fagskolenummeret til fagskolen. Designerfagskolen har fagskolenummer 627. Dette nummeret finner man i oversikten over registrerte skoletilbydere på nettsiden. 24

25 Studiestedets identifikatorkode Studiestedets identifikatorkode er studiestedsnummeret til studiestedet. Designerfagskolen sitt studiested har studiestedsnummer 820. Studiestedsnummeret finner man i oversikten over registrerte skoletilbydere på nettsiden. Årstall Fagskolen skal til fristen 15. mars levere data om utdanningstilbud for vårsemesteret 2012, dataene gjelder derfor for Semester I dette eksempelet leveres data om utdanningstilbud for vårsemesteret. Verdien 1 fylles derfor inn i dette feltet. Utdanningstilbudets kode Dette er den lokale koden som Designerfagskolen har tilordnet sitt utdanningstilbud. Utdanningstilbudets kode skal være en kort kode som skal inngå i alle tabellene som leveres til DBH-F. Designerfagskolen har valgt å bruke en forkortelse av utdanningstilbudets navn som utdanningstilbudets kode. Det er viktig at den samme koden benyttes når data skal fylles inn i malene til tabellene Aktive studenter, Gjennomføring av utdanningstilbud og Gjennomføring av fagskolepoeng per semester. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her. Utdanningstilbudets navn Navnet på utdanningstilbudet. Det er svært viktig at navnet på utdanningstilbudet samsvarer med navnet på NOKUTs oversikt over godkjente utdanningstilbud. 25

26 Utdanningstilbudets fagskolepoeng Fagskolepoengene skal si noe om omfanget og arbeidsbelastningen til utdanningstilbudet. Som norm tilordnes 60 fagskolepoeng per år for et utdanningstilbud som går på heltid. Siden Interiørdesign er et utdanningstilbud som går heltid over 1,5 år skal det tilordnes 90 fagskolepoeng. Andel av heltid Interiørdesign er et utdanningstilbud som går på heltid. Her fylles derfor verdien 1.00 inn. Utdanningsform Interiørdesign er et stedsbasert tilbud. Her fylles derfor verdien 1 inn. Antall samlingsdager Ettersom Interiørdesign er et stedsbasert tilbud fylles det inn verdien NULL i dette feltet. Studentbetaling, hele utdanningstilbudet Studentene på Interiørdesign betaler totalt kr for å gå på dette utdanningstilbudet. Finansieringsform Designerfagskolen får ingen offentlige tilskudd for å drive dette utdanningstilbudet. Verdien 3 fylles derfor inn i dette feltet. 26

27 Godkjenningsinstans Interiørdesign er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud og verdien 1 fylles derfor inn. Godkjenningsdato Interiørdesign ble godkjent som utdanningstilbud av NOKUT den 1. mars Her fylles derfor verdien inn. Utdanningstilbudets startdato Interiørdesign ble startet opp som et utdanningstilbud ved Designerfagskolen den 1. august Her fylles derfor verdien inn. Utdanningstilbudets sluttdato Interiørdesign er et aktivt tilbud så her fylles verdien NULL inn. SSBs kode Her fylles utdanningstilbudets nus-kode inn slik den er tilordnet av Statistisk sentralbyrå. SSBs kode finner man i oversikten over nus-koder på nettsiden. NB! Hvis Designerfagskolen hadde flere utdanningstilbud våren 2012 skulle disse ha blitt ført inn i den samme malen. 27

28 Datalevering i DBH-dimp DBH-dimp er dataleveringstjenesten i DBH og DBH-F. Tjenesten er et dataleverings- og saksbehandlerverktøy for ledelsesbruker og de rapporteringsansvarlige ved institusjonene. Fagskolene skal levere data direkte til DBH-F via dette dataleveringssystemet. Dataene kan enten leveres som tekstfiler via datauttak fra studieadministrativt system eller som en excelfil dersom den standardiserte excel-malen benyttes. Innlogging til DBH-Dimp er tilgjengelig på hovedsiden. Velg Filoverføring i hovedmenyen. Innlogging En del av funksjonene på rapporteringsnettsiden er bare tilgjengelig for påloggede brukere. 28

29 Systemet med rapporteringsansvarlig og ledelsesbruker Det er utviklet et gradert tilgangssystem med ulike rolleinndelinger. Alle skoletilbydere opprettet ledelsesbrukere og rapporteringsansvarlige i forbindelse med registreringen av organisasjonsopplysninger på nettsiden i juni Ledelsesbruker er tilknyttet skoletilbyderen og har det overordnede ansvaret for datakvaliteten, og for at dataene rapporteres inn på riktig måte og til rett tid. Den rapporteringsansvarlige er tilknyttet fagskolen og har ansvar for å levere dataene for sin fagskole. I noen tilfeller er det bare opprettet en ledelsesbruker og i disse tilfellene vil ledelsesbrukeren også ha rollen som rapporteringsansvarlig. 29

30 Hovedmenyen i DBH-dimp Hovedmenyen i DBH-dimp vil se ulik ut for ledelsesbruker og rapporteringsansvarlige. Ledelsesbrukeren har tilgang til datalevering for alle fagskolene tilknyttet skoletilbyderen, mens rapporteringsansvarlig bare har tilgang til dataleveringen for sin fagskole. Slik fremstår hovedsiden i DBH-dimp for ledelsesbruker: Denne gir en oversikt over de fagskolene skoletilbyderen er ansvarlig for. Slik fremstår hovedmenyen for rapporteringsansvarlig: Denne gir en oversikt over alle emner med tilhørende frist som skal leveres for den bestemte fagskolen. 30

31 4 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innledning Det er lagt til rette for et opplegg der fagskolene gjennomgår og godkjenner data før de publiseres i DBH-F. Formålet med dette opplegget er at fagskolene kan kvalitetssikre dataene i forkant av rapporteringsfristen. Først når data er gjennomgått kan de godkjennes og er klar til publisering i DBH-F. Vi håper at dette vil kunne bidra til at feil og mangler i dataene oppdages i forkant av fristen, og at perioden frem til rapporteringsfristen 15. mars brukes til å gjennomgå data. Her følger en veileder til dataleveringen. Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang? Opplegget er basert på at dataene henger sammen i et hierarki. Utdanningstilbud vil være viktig bakgrunnsdata for de andre filene med studentdata. Denne avhengigheten er vist med en hierarkistisk struktur i dataleveringssystemet der de dataene som hører sammen er plassert under i hierarkiet. Dette innebærer at filen med Utdanningstilbud for høstsemesteret 2011 inneholder viktig bakgrunnsdata for data om Gjennomføring av utdanningstilbud og Gjennomføring av fagskolepoeng per semester for høstsemesteret

32 Dataleveringen har to ulike deler: 1. Først leveres filene fra øverst til nederst i hierarkiet. Ved levering gjøres det en valideringskontroll og filene endrer leveringsstatus. Når du har levert en fil kan status for filen være: Behandlet DBH Filen er validert Levert med feil Feilen må rettes opp i eget system og lastes inn på nytt Ikke data Betyr at tabellen er uaktuell eller at man mangler data. Må krysses av og godkjennes 2. Når alle filene er levert følger godkjenningsprosessen som skjer i to trinn. Først kvalitetssikres data ved hjelp av en rapport som gir en forhåndsvisning av de innlagte dataene. Deretter godkjennes filene fra nederst til øverst i hierarkiet. 32

33 Punkt II Laste opp filer Start med å levere data for Man begynner med å laste opp den øverste filen i hierarkiet - Utdanningstilbud. Merk; Utdanningstilbud har status «Leveres hvis endring». Det betyr at du bare trenger å levere denne filen dersom det er endringer i dataene i forhold til forrige rapportering. Dersom det er ingen endringer kan man begynne med å laste opp filene med studentdata. 1. Klikk «Bla gjennom..» og finn filen du skal levere. Klikk «Last opp» for å overføre filen til DBH-F. Når filen lastes opp blir den automatisk validert. Hvis alt er i orden endres status til Behandlet DBH. 33

34 Punkt III Vis rapport Når du har lastet opp en fil med bakgrunnsdata (dvs. fil med data om Utdanningstilbud) kan du få opp en endringsrapport ved å trykke «Vis rapport». Bakgrunnsdata kontrolleres ved hjelp av en endringsrapport som viser endringer i forhold til forrige semester. I eksempelet nedenfor har utdanningstilbudet skiftet navn. Dersom dette er riktig går du bare videre. Dersom det ikke stemmer, må dette rettes og filen må leveres på nytt. På denne måten kan du fange opp eventuelle feil i begynnelsen, og dermed unngå å måtte laste opp avhengige filer flere ganger. Dersom du velger Utdanningstilbud får du opp en rapport som viser de innlagte utdanningstilbudene. 34

35 Trykk på linken Trykk på linken. Du får da opp en oversikt over alle utdanningstilbudene for høstsemesteret 2011 som er levert til denne fristen og ved forrige frist i oktober For å gå tilbake og fortsette opplastningen av de andre filene trykk på «Tilbake». 35

36 2. For å laste opp de andre filene med studentdata klikk «Bla gjennom..» og finn filen du skal levere. Klikk «Last opp» for å overføre filen til DBH-F.. 36

37 Punkt IV Godkjenning Når alle filene er levert og validert har filen med bakgrunnsdata status Vis rapport, mens filene under i hierarkiet har status Gå til godkjenning. Før filene godkjennes skal alle data gjennomgås i en kvalitetssikringsprosess. Etter dette godkjennes filene i omvendt rekkefølge av opplastningen. Det vil si at du må ha godkjent filene med studentdata før du kan godkjenne bakgrunnsfilen med utdanningstilbud. Når du til slutt godkjenner bakgrunnsfilen med utdanningstilbud, får alle filene status Publisert. Det er to ulike deler i godkjenningsprosessen. Den ene delen er kvalitetssikring. Her kan du laste opp ulike filer for visning av data med mulighet for å sammenligne flere versjoner. Det er alltid siste versjon som er aktuell for godkjenning. I den andre delen faktisk godkjenner du data. NB! Det er svært viktig at data ikke godkjennes før de er korrekte. Data skal i første omgang Klikk på Gå til godkjenning for å starte med visningsrapporter i DBH-F Dimp. vises som en rapport i DBH-dimp. Først når alle data er gjennomgått trykker man på Velg knappen Gå til Godkjenn. godkjenning Data for er å da starte publiseringsklar med kvalitetssikring for visning av data. i DBH-F. 37

38 1. Kvalitetssikring Start med å kvalitetssikre en av filene med studentdata. I eksempelet under er kvalitetssikring og godkjenning av filen Gjennomføring av utdanningstilbud vist. 1. Trykk på «Gå til godkjenning». Her er det lastet opp to filer med data. Velg versjoner du vil se på og klikk på «Oppdater». Man kan da sammenligne ulike versjoner av filen for å sjekke at de innlagte dataene er korrekte. Det er alltid den siste opplastede versjonen som er aktuell for godkjenning. 38

39 For å se nærmere på rapporten trykk på linken. Man får da opp en oversikt over antall studenter som er rapportert på hvert enkelt utdanningstilbud. Rapporten kan filtreres og sorteres etter ulike inndelinger. Velg et bestemt utdanningstilbud Ved å velge et bestemt utdanningstilbud får du opp en oversikt over antall studenter fordelt på karakter. 39

40 Hvis du ønsker å laste opp en ny versjon av filen klikk på «Last opp ny versjon». Last opp en ny versjon 40

41 2. Endelig godkjenning Det er alltid den siste opplastede versjonen som er aktuell for godkjenning. Trykk først på innleggingsmeldingene for å sjekke at filen ikke har noen advarsler eller infomeldinger. Merk deretter av for «Jeg har kontrollert innleggingsmeldingene...» og trykk «Godkjenn». Filen Gjennomføring av utdanningstilbud har nå fått status Godkjent. 41

42 Punkt V Godkjenning og publisering Når filene med studentdata er godkjent blir dataene publisert ved godkjenning av bakgrunnsfilen Utdanningstilbud. 1. Når du velger «Gå til godkjenning» får du opp knappen «Godkjenn og publiser». Sjekk rapportene før du krysser av for «Jeg har kontrollert endringene for filen» og for «Jeg har kontrollert innleggingsmeldingene for filen». Trykk deretter på «Godkjenn og publiser». Alle filene i hierarkiet får da status Publisert. 42

43 Når data for høstsemesteret 2011 er levert kan man fortsette med å laste opp filene for

44 Punkt VI Feilmeldinger Dersom filen man laster opp har feil, endres status for filen til Levert med feil. Slike feil må rettes opp i og filen må leveres på nytt. For å finne ut hva feilen skyldes og hvor feilen ligger trykk på «Vis feilrapport». I feilrapporten fremgår det hvilken form feilmeldingen har og hvor feilen ligger. I eksempelet nedenfor oppstår feilen fordi utdanningstilbudets kode HELSE ikke inngår i bakgrunnsfilen med data om utdanningstilbudene. Det vil si at det i filen med utdanningstilbud ikke er registrert et utdanningstilbud som har koden HELSE. Feilen må rettes opp i det studieadministrative systemet eller i excel-malen. - Dersom utdanningstilbudets kode er feil må feilen rettes opp i filen Aktive studenter og filen leveres på nytt. - Dersom utdanningstilbudets kode er riktig må den legges til i bakgrunnsfilen med Utdanningstilbud og denne filen må leveres på nytt. Hva skyldes feilen? Kombinasjonen av variablene finnes ikke i filen Utdanningstilbud Hvilken form har feilen? Feilmeldingen har formen FATAL Hvor er feilen? Feilen befinner seg i første rekke (rad) og gjelder bare for 1 rekke. Hvis feilen gjelder for flere rekker kan man trykke på antall rekker for å få opp alle feilene. Løsningsforslag: Sjekk at utdanningstilbudets kode HELSE er gyldig 44

45 Generelt vil feilmeldingen ha følgende form alt etter hvilket problem som er identifisert: FATAL er en type feil som må rettes før filen kan leveres på nytt. For eksempel om tilhørende utdanningstilbud ikke finnes i utdanningstilbudsdata som i eksempelet over. ADVARSEL er en feil som innleggingsprogrammet har endret automatisk til gyldig verdi. Slike feil bør oppdateres i systemet lokalt. INFO omfatter feil som innleggingsprogrammet godkjenner. For eksempel dersom studiestedet en leverer for er nedlagt. Dette må oppdateres i systemet lokalt. I alle feilrapporter, uavhengig av antall feil, opplyses det om at valideringen blir avbrutt om systemet finner mer enn 200 fatale feil. Det vil si at det bare vil være mulig å se de 200 første feilene. Punkt VII Har ikke data I de tilfeller man ikke har data må dette merkes av. Merk av for Har ikke data Selv om man ikke har data må man gå gjennom den samme godkjenningsprosessen som med de andre filene. 45

46 Punkt VIII - Konflikthåndtering (i spesielle tilfeller) En konflikt kan oppstå dersom du leverer en bakgrunnsfil med utdanningstilbud som kommer i konflikt med data levert til en tidligere frist. I eksempelet nedenfor er det levert en ny fil med utdanningstilbud for høstsemesteret 2011 ettersom det har vært endringer siden forrige levering. Det oppstår da en konflikt fordi noen av dataene som er levert tidligere er endret. Dette berører tidligere publiserte data om Aktive studenter. Status for leveringen settes da til Konflikt. Når du trykker «Løs konflikt» knappen får du opp en oversikt over de data som er i konflikt med hverandre. Klikk på linken 46

47 Rapporten gir en oversikt over hvilke data som er i konflikt med hverandre. I dette eksempelet inneholder den nye bakgrunnsfilen endringer i rekker som allerede inngår i filen Aktive studenter som ble levert ved forrige levering i oktober Konflikten skyldes at 1) et utdanningstilbud som ble levert også ved forrige frist har skiftet navn og 2) at et annet utdanningstilbud som også ble levert ved forrige frist har endret antall fagskolepoeng fra 60 til 50 fagskolepoeng. Lukk vinduet og laste opp filen på nytt eller velg fra listen og trykk «Ok». For å løse konflikten kan du enten lukke vinduet og laste opp en ny fil, eller velge fra listen over og trykke 'Ok'. Dersom du velger å beholde de gamle verdiene vil alle bakgrunnsdata som er levert for den nye fristen falle bort fra leveringen. Dette innebærer at det bare er bakgrunnsdata som ble levert til forrige frist (oktober 2011) som beholdes. Dersom du velger å sende mail til DBH kan en velge om en vil oppdatere alle verdier eller skrive en liste over hvilke endringer som skal gjennomføres. Eventuelle endringer vil også påvirke data i berørte tabeller som er publisert for en tidligere frist. I eksempelet over innebærer det at studentdata om Aktive studenter for høstsemesteret 2011 blir berørt. Ved spørsmål kontakt 47

Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall.

Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall. Kursbeskrivelse: Kurset gir en grunnleggende forståelse i hvordan man bruker og finner fram til data som finnes i DBH-F, og demonstrerer hvordan statistikkrapportene kan benyttes som et verktøy i fagskolenes

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F Hva skal vi gå gjennom på kurset? Bakgrunn og målsetning med DBH-F Hvem fremsetter

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning Database for statistikk om høgre utdanning Fagskoledata - rapportering og kvalitetssikring Maren Saxe, rådgiver DBH-F Presentasjonen vil ta for seg: Kort om NSD og DBH Rapportering og datalevering Data

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB Hva: Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen,

Detaljer

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Hvordan gjør vi det på UiB? og litt om hvordan vi kanskje kommer til å gjøre det sitat hentet fra nederst på USITs brukerhåndbok for rapportering, side 45

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 7 Notat om Fagskolen Dato: 31.10.2012 Sider: 5 1. Fagskolen 1.1 Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

Excel som kontrollverktøy. publisering av litteraturliste

Excel som kontrollverktøy. publisering av litteraturliste Veiledning i bruk av Excel som kontrollverktøy knyttet til publisering av litteraturliste i Mi Side Sist oppdatert 19. november 2013 Innholdsfortegnelse Grunnlagsinformasjon... 2 Hvordan laste opp litteraturliste...

Detaljer

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt 6. Prosjekter I prosjektmodulen kan informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet registreres. Prosjekter registrert er beregnet for intern synliggjøring og ekstern profilering. Det er anledning

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd Bergen 10. nov. 2011 1 Statistikk fagskoleutdanning Hentet fra NOKUT-databasen Antall studiesteder Eierskap Antall

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fagskoler som mottar tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Deres ref Vår ref Dato 14/6058-08.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - kap. 276 post 72 - tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning MANUAL Pr jan 2013 Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning Rapporteringen i Sportsadmin brukes til rapporter på all aktivitet innen

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK

FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK FISKERIDIREKTORATETS STATISTIKKBANK BRUKERVEILEDNING 1. Hvordan finne statistikkbanken? Du går inn via http://www.fiskeridir.no/statistikk/statistikkbank eller fra Fiskeridirektoratets internettside ved

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

INNFØRING i Fronter. Metaforer som brukes i Fronter. Examen facultatum V2009. 2. Nøkkel For å komme inn i bygningen trenger du en nøkkel dvs. passord.

INNFØRING i Fronter. Metaforer som brukes i Fronter. Examen facultatum V2009. 2. Nøkkel For å komme inn i bygningen trenger du en nøkkel dvs. passord. Metaforer som brukes i Fronter. Bygning ClassFronter er vårt nettuniversitet her symbolisert som en bygning. INNFØRING i Fronter Examen facultatum V009 Jan Alexandersen og Kjell Larsen Universitetets videre-

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH? 1 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Innledning Hva er DBH? Database for statistikk om høgre utdanning er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer