Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler"

Transkript

1 Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på Tabell Skoletilbyder Beskrivelse: En skoletilbyder representerer ansvarlig institusjon for en eller flere fagskoler. Skoletilbyder har ansvaret for koordinering, kvalitetssikring, praktisk innrapportering og godkjenning av data til databaseleverandør på vegne av alle fagskoler som skoletilbyderen har under sitt ansvarsområde. Datarapportering om skoletilbyder: Skoletilbyders organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret til skoletilbyder slik dette er innmeldt til Enhetsregisteret. 9 siffer. Samtlige skoletilbydere skal ha et unikt organisasjonsnummer. Skoletilbyders navn Skoletilbyderens korrekte/formelle navn Skoletilbyders postnummer Postnummer til skoletilbyders adresse (4 siffer) Skoletilbyderens adresse Skoletilbyders fullstendige postadresse sentralt til skoletilbyder Kortnavn Skoletilbyders navn i kortform Skoletilbyderens web-adresse E-postadresse for postmottak til skoletilbyder 1

2 Tabell Fagskole Beskrivelse: En skoletilbyder er ansvarlig for en eller flere fagskoler. I denne tabellen rapporterer skoletilbyder de fagskolene de er ansvarlig for. Dataene vil da i sum omfatte samtlige offentlig og privat eide fagskoler som tilbyr fagskoleutdanning i Norge. Data rapporteres av skoletilbyder. Datarapportering om fagskolen: Skoletilbyders Organisasjonsnummeret til skoletilbyder. Identifikatorkode for fagskolen tilordnes av DBH-F som et løpende nummer når skoletilbyderen registrerer disse data.. Dette datafeltet skal dermed ikke rapporteres inn til DBH-F i denne tabellen. Organisasjonsnummeret til den enkelte fagskole slik dette er innmeldt til organisasjonsnummer Enhetsregisteret. 9 siffer. Alle fagskolene skal ha et eget organisasjonsnummer. navn fulle navn postnummer postnummer (4 siffer) postadresse besøksadresse Kortnavn Eierforhold Opprettet årstall fullstendige postadresse besøksadresse telefonnummer sentralt kortform av navnet web-adresse adresse for postmottak Det skilles på hhv offentlig og privat eide fagskoler. To gyldige verdier: O: Offentlig eierskap. P: Privat eierskap. for når fagskolen ble opprettet. Tabell Studiested Beskrivelse: En del fagskoler har opprettet sine undervisningstilbud ved forskjellige studiesteder i Norge. Det samme tilbudet kan dermed gis på ulike steder. De fagskolene som har opprettet tilbud ved ulike geografiske studiesteder skal innrapportere disse i denne tabellen. Datarapportering av de fagskolene tilbyr undervisning ulike studiesteder i Norge: Fagkolens. Jmf tabellen ovenfor Identifikatorkode for studiestedet tilordnes av DBH-F som et løpende nummer når skoletilbyderen registrerer disse data.. Dette datafeltet skal dermed ikke rapporteres inn til DBH-F i denne tabellen. navn fulle navn Oppgis dersom lærestedet har et eget organisasjonsnummer. I de tilfelle der organisasjonsnummer studiestedet ikke har eget organisasjonsnummeret settes det til et tomt felt postnummer Dersom studiestedet opererer med en postadresse registrerer postnummer her (4 siffer). postadresse Dersom studiestedet har en egen postadresse registrerer full postadresse her Dersom studiestedet har en egen mailadresse legges denne inn her Dersom studiestedet har en egen web-side legges url-adressen inn her Dersom studiestedet har egen telefon legges dette inn her Identifikatorkode for hhv fagskole og studiested vil tildeles automatisk av DBH-F som et løpenummer som starter fra og med verdien 1 og oppover når skoletilbyder legger inn sine organisasjonsdata. 2

3 2. Data om utdanningstilbud/studentdata Tabell Utdanningstilbud Beskrivelse: Med utdanningstilbud menes de ulike faglige tilbud NOKUT har godkjent eller som institusjonen selv har opprettet eller planlagt å opprette det kommende utdanningsår. Også tilbud som er blitt godkjent av NOKUT, men som ikke er blitt igangsatt, skal registreres i denne tabellen. Datarapportering om utdanningstilbudet:. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F stedets. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F. for når data gjelder for. Gyldige verdier: 1: Vår. 3: Høst Utdanningstilbudskode lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud Utdanningstilbudets navn lokale navn på utdanningstilbudet Fagskolepoeng Utdanningstilbudets omfang i form av fagskolepoeng. Andel av heltid Angir graden av fulltid/deltid. Et utdanningstilbud på fulltid gis verdien 1. For ulike tilbud på deltid angis brøkandelen av fulltid, dvs. 0,5 ( halvtid ), 0.25 etc. Utdanningsform Gyldige verdier: 1: Stedsbasert undervisning. 2: Fjernundervisning/nettstudier, dvs. undervisning hvor lærer og student er adskilt i rom og/eller tid. Tekniske hjelpemidler benyttes til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon til støtte for læringsprosessen. Antall samlingsdager Dette datafeltet er kun relevant for utdanningstilbud med utdanningsform 2: fjernundervisning/ nettstudier. For disse skal det oppgis totalt antall samlingsdager for hele utdanningstilbudet. For stedsbaserte tilbud registreres verdien NULL Studentbetaling, hele Angir skolepenger for utdanningstilbudet som helhet, oppgitt i antall kroner utdanningstilbudet Finansieringsform Godkjenningsinstans Godkjenningstidspunkt Utdanningstilbudets startdato Utdanningstilbudets sluttdato Angir finansiering av utdanningstilbudet. Gyldige verdier: 1. Tilbudet er fullfinansiert fra offentlig tilskudd. 2: Tilbudet er delfinansiert av offentlig tilskudd og andre midler (skolepenger etc). 3. Tilbudet er fullfinansiert av skolepenger/andre eksterne tilskudd. Angir hvem som har godkjent utdanningstilbudet. Gyldige verdier: 1: Godkjent av NOKUT. 2: Godkjent av skoletilbyder/fagskole Angir dato for når utdanningstilbudet ble godkjent av godkjenningsinstansen. Angir dato for når utdanningen ble vedtatt igangsatt av skoletilbyder. Gyldig format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Dersom dato er ukjent registreres verdien NULL Angir dato for når utdanningstilbudet er vedtatt opphørt som et eget undervisningstilbud.. For aktive tilbud registreres verdien NULL Angående fagskolepoeng: Fagskolene har i ulik grad tatt i bruk fagskolepoeng. Det bes om at disse fagskolene går gjennom sin utdanningsportefølje og tilordner fagskolepoeng på sine tilbud. Som norm tilordnes 60 fagskolepoeng per år for et utdanningstilbud som går på heltid. 3

4 Tabell Aktive studenter Beskrivelse: Tabellen omfatter studenter som har fått opptak til fagskolens utdanningstilbud, eller som har inngått en bindende kontrakt med skolen, og som har status som aktiv student ved fagskolen ved de to telletidspunktene 1.mars (vårsemesteret) og 1.oktober (høstsemesteret). Datarapportering om aktive studenter:. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F. for når data gjelder for. Gyldige verdier: 1: Vår. 3: Høst. Studentene opptelles to ganger i året: 1.mars (vårsemester) og 1.oktober (høstsemester) Utdanningstilbudskode lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud Fødselsnummer Studentens fødselsnummer. 11 siffer. Iht regler er det ikke påkrevet at skandinaver å få et norsk fødselsnummer. Studentbetaling, Angir beløpet i hele kroner for hvor mye studenten har betalt i skolepenger for rapporteringssemesteret rapporteringssemesteret. Dersom skolepenger ikke betales registreres kr. 0 Startdato Angir startdato for når studenten begynte på utdanningstilbudet som studenten er rapportert på. Gyldig format ÅÅÅÅ-MM-DD Opptaksgrunnlag Angir den enkelte students opptaksgrunnlag. Gyldige verdier. GSK: Generell studiekompetanse. REA: Realkompetanse. YRK: Yrkesfaglig kompetanse. ANN: Annet kompetansegrunnlag Landkode- Landet for studentens registrerte statsborgerskap ved rapporteringstidspunktet. Det benyttes statsborgerskap Statistisk sentralbyrås kodesett for landkode (vedlagt i excel-malen) Utvekslingsstudent Dette feltet er kun relevant for utvekslingsstudenter. Gyldige verdier: 0: Innreisende innreisende/utreisende student. 1: Utreisende student. Samtlige studenter forøvrig gis verdien NULL. Utvekslingsstudent Dette feltet er kun relevant for utvekslingsstudenter. Det benyttes Statistisk sentralbyrås landkode kodesett for landkode. Samtlige studenter forøvrig gis verdien NULL Utvekslingsavtalens Dette feltet er kun relevant for utvekslingsstudenter. Det oppgis her varigheten på varighet utvekslingsoppholdet i antall dager. 1 uke tilsvarer 7 dager. Samtlige studenter forøvrig gis verdien NULL. 4

5 Tabell gjennomføring av utdanningstilbud Beskrivelse: Omfatter studenter som har fullført og bestått hele utdanningstilbudet de er tatt opp til, samt personer som aktivt har gitt beskjed til fagskolen om at de har avbrutt sin utdanning. Datarapportering om gjennomføring av utdanningstilbud:. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F Lærestedets Lærestedets. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F. for når data gjelder for. Gyldige verdier: 1: Vår. 3: Høst Utdanningstilbudskode lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud Fødselsnummer Studentens fødselsnummer. 11 siffer. Iht regler er det ikke påkrevet at skandinaver å få et norsk fødselsnummer. Karakter Gyldige verdier: Det kan benyttes karakterskalaen A-F, samt skalaen Bestått/Ikkebestått. Karakteren Ikke bestått rapporteres med verdien 0. Karakteren Bestått rapporteres med verdien 1. Personer som har avbrutt utdanningen gis verdien NULL Dato for bestått Dato for når studenten har bestått siste eksamen og dermed fullført sitt utdanninsløp. For personer som har ikke har bestått utdanningen eller som har avbrutt utdanningen gis verdien NULL Dato for avbrutt Dato for når en student aktivt har meddelt fagskolen at vedkommende har avbrutt sin kontrakt med skolen og dermed har sagt opp sin utdanningsavtale. Gyldig format: ÅÅÅÅ-MM-DD. For samtlige andre studenter som rapporteres i denne tabellen gis verdien NULL Tabell Gjennomføring av fagskolepoeng per semester Beskrivelse: Tabellen angir den enkelte students antall fullførte fagskolepoeng for rapporteringssemesteret Datarapportering om gjennomføring av fagskolepoeng per semester:. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F Lærestedets Lærestedets. Denne koden er blitt tilordnet av DBH-F. for når data gjelder for. Gyldige verdier: 1: Vår. 3: Høst Utdanningstilbudskode lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud Fødselsnummer Studentens fødselsnummer. 11 siffer. Iht regler er det ikke påkrevet at skandinaver å få et norsk fødselsnummer. Gjennomførte Den enkelte students antall fullførte fagskolepoeng dette semester. fagskolepoeng For vårsemesteret er dette studentens antall avlagte fagskolepoeng i tiden For høstsemesteret er dette avlagte fagskolepoeng i tiden En student på fulltid skal normert ta 30 fagskolepoeng per semester. 5

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer