Første fil med eksamensdata ble oversendt Lånekassen 18. mars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første fil med eksamensdata ble oversendt Lånekassen 18. mars."

Transkript

1

2 / /16 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/16 Godkjent referat fra forrige møte, 17. november /16 Status for marsrapporteringen Samtlige fagskoler rapporterte studentdata til fristen 15. mars. Våren 2016 vil det si 88 fagskoler, fire færre enn for høsten Sammenslåinger er hovedgrunnen til reduksjonen i antallet skoler; Fagskolen i Troms avd. Tromsø Maritime skole, avd. Breivang og avd. Breivika Tekniske Fagskole er slått sammen til Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Samtidig er det som tidligere var NKS Nettstudier og Norges Kreative fagskole nå blitt studiesteder under Høyskolen Kristiania. I tillegg fikk Mesterfagskolen tilbaketrukket godkjenningen og rapporterte for siste gang høsten Første fil med eksamensdata ble oversendt Lånekassen 18. mars. Når det gjelder levering av revisorrapport for skoler med støtte fra Helsedirektoratet, så leverte alle til fristen, bortsett fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag. Til tross for purringer har skolen per 31. mars fortsatt ikke levert. Skolen var også den eneste som ikke leverte revisorrapport i fjor. Rapportering av foreløpig årsregnskap for fagskolene som mottar støtte over kapitel 276, post 72 i statsbudsjettet, hadde frist 15. februar, og forløp uten problemer. NSD orienterer. 04/16 Oppdatering av utdanningstilbud og NUS-koder Kvalitetssikringen av utdanningstilbudene har ført til en reduksjon i det totale antallet tilbud fagskolene rapporterer inn. Våren 2015 oppga fagskolene å ha totalt NOKUT-godkjente utdanningstilbud, mens antallet våren 2016 var redusert til tilbud. Kurs som feilaktig har vært rapportert inn som utdanningstilbud står for den største delen av feilrapporterte tilbud. De fleste av disse har det aldri vært rapportert studenter på. Noen skoler har også rapportert inn tilbud de aldri har hatt godkjenning for, mens andre har delt opp godkjente utdanningstilbud i flere tilbud. I begge disse tilfellene har det blitt rapportert inn studenter. Gjennomgangen av fagskolenes utdanningstilbud har ført til at NOKUT og DBH-F nå holder hverandre oppdatert dersom det skjer endringer eller oppdages uregelmessigheter i fagskolenes utdanningstilbud. For ytterligere å forhindre feil og misforståelser i forhold til utdanningstilbudene, kan kommunikasjonen mellom de ulike aktørene med fordel bli bedre. Under arbeidet med kvalitetssikring av utdanningstilbudene, er det særlig kommet tilbakemeldinger på at det etterlyses bedre informasjonsflyt mellom ledelse/fylke og administrasjonen ved de fylkeskommunale fagskolene. I tillegg ble det klart at det for mange var store uklarheter rundt NOKUT og Nasjonalt opptakskontor, hvem skolene skulle forholde seg til og når, i tillegg til ansvarsfordeling mellom skolene og de to instansene. Se vedlegg for eksempel. Forumet bes komme med innspill.

3 / /16 Endringer i spesifikasjonen Det vil bli gjort noen mindre endringer i spesifikasjonen fra og med rapporteringen i august: Rapportering av NOKUT-godkjente navn på utdanningstilbud: På oppfordring fra NOKUT har DBH-F i lang tid bedt fagskolene kun benytte de NOKUT-godkjente navnene på utdanningstilbudene. I dag ligger det i midlertid begrensninger i de fylkeskommunale fagskolenes studieadministrative system i forhold til lengde på navn som kan rapporteres. DBH-F har avklart med Sats og Extens at dette kan endres, slik at navn kan rapporteres inn uavhengig av lengde. DBH-F vil også oversende en oversikt over alle NOKUT-godkjente navn knyttet opp mot tilbudskode og fagskole til Nasjonalt opptakskontor, som vil kontrollere at de korrekte navnene ligger i deres database. Rapporteringen av sted- og nettbaserte tilbud endres slik at dette samsvarer med NOKUTs overgang fra to kategorier til tre: Stedbasert (S), Nettbasert (N) og Nettbasert med samlinger (NS). Kolonnen for Avbrutt fjernes i filen for Bestått utdanningstilbud. Dette var en kategori skolene kun måtte rapportere i oppstarten av fagskolerapporteringen. Feltet fjernes nå helt. NSD orienterer. 06/16 Fullføringsgrad blant fagskolestudenter Fagskolerådet har hatt fagskolestudentenes lave gjennomføringsgrad oppe som egen sak. Der ble det diskutert om tallene kunne være preget av tidligere feilregistreringer. Det var enighet om at tallene tyder på at det må være flere faktorer enn bare eventuelle feilregistreringer inne i bildet. Rådet ble enig om at det var behov mer detaljert statistikk før man eventuelt kunne foreslå tiltak for å få opp gjennomføringsandelen. Dette for å avdekke hvor utfordringene eventuelt måtte ligge. Den utvidede statistikken Fagskolerådet etterspør er omfattende. DBH-F jobber med saken, og endelige uttrekk ettersendes dersom de er klare i forkant av møtet. Vedlagt ligger i første omgang gjennomføringsstatistikk der også 2015 er med, og forklaring til tabellene. Forumet bes komme med innspill. 07/16 Fagskolestudenter tidligere registrert ved universitet og høgskole, og motsatt På forrige møte ble det fremmet ønske om at DBH-F skulle undersøke muligheten for å lage statistikk som viser om overgangen av studenter mellom høgskole og fagskole (begge veier) er til liknende studier eller ikke. To tabeller (5.10 og 5.11) i Tilstandsrapporten for fagskolene viser i dag overgangen av studenter mellom fagskole og universitet/høgskole. Disse viser hvilken faggruppe studentene tilhører ved fagskolen, men sier ikke noe om studentens studier ved universitet/høgskole. Det er mulig å videreutvikle disse tabellene og dermed synliggjøre om overgangen er til utdanninger som ligger innenfor samme faggruppe/fagfelt, eller ikke.

4 / /16 Kurs i rapportering DBH-F vil i løpet av juni holde et eller flere rapporteringskurs, i første omgang for rapporteringsansvarlige ved de fylkeskommunale fagskolene. Informasjon om kursene sendes ut til skolene i løpet av april. NSD orienterer. 09/16 Fagskolenes nye representanter i Referansegruppen Referansegruppen, nedsatt av NSDs styre, skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring. Referansegruppens medlemmer er representanter med lederansvar fra universitets- og høgskolesektoren og fagskolesektoren. I tillegg har Kunnskapsdepartementet, NOKUT, SSB, NFR og UHR observatører i gruppen. NSD er sekretariat for Referansegruppen. Med virkning fra 2016 er fagskolenes representant i gruppen Ingeborg Marie Østby Laukvik, fra Nasjonalt fagskoleråd - og NHO. Trond Bergene, Nasjonalt fagskoleråd, er personlig vara. Neste møte er 26. april. NSD orienterer. 10/16 Eventuelt Neste møte i Forum for fagskolestatistikk /MES/KG

5 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: Fax: Org. nr /18 MES/AMD Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 17. november kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Tilstede: Forfall: Christin Drangsland, NOKUT Magnus Strand Hauge, NOKUT Siv Frost, Lånekassen Rita Aanerud, SSB Bård Inge Thun, Nasjonalt fagskoleråd Knut Erik Beyer-Arnesen, Nasjonalt fagskoleråd Kristin Gåsemyr, NSD Maren Saxe, NSD André Kristiansen, KD Joar Nybo, KD Øyvind Alseth, Helsedirektoratet Av praktiske grunner ble sak 15/15 fremskjøvet til møtets begynnelse. 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. 13/15 Godkjent referat fra forrige møte, 23. april /15 Oppfølging av NOKUTs ønsker for rapportering og bruk av statistikken Forumet fikk en gjennomgang av nye rapporter som nå er tilgjengelige blant standardrapportene for fagskolene. I tillegg er det opprettet en egen fane kalt «egne analyser», som består av en datakubeløsning med pivot-tabeller, der man selv kan komponere egne tabeller for aktive studenter, bestått utdanningstilbud, søknadsdata og utdanningstilbud. Forklarende dokumentasjon (for eksempel om fritak og innpass o.l.) vil legges til på sidene. Det er også aktuelt å utarbeide en veileder for bruk av statistikken. NOKUT ønsket at arbeidet med en detaljert rapport om gjennomstrømming prioriteres i det videre arbeidet, i tillegg til gjennomføring av fagskolepoeng (heltidsekvivalent per student). Når det gjelder det siste, var NOKUT mest interessert i gjennomsnittstall per student. Dette vil legges til i den aktuelle rapporten. Bård Inge Thun fra Nasjonalt fagskoleråd ønsket en mulighet til å hente ut fullstendig oversikt over alle utdanningstilbud det finnes studenter på via NSDs nettsider. Avdelingskontorer / District Offices OSLO: NSD. Universitetet i Oslo, Postboks 1055 Blindern, 0316 Oslo. Tel: TRONDHEIM: NSD. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Tel TROMSØ: NSD. HSL, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Tel:

6 /18 2 Et dilemma rundt publiseringen av statistikk, er på hvilket detaljnivå resultatene skal kunne vises samtidig som det ikke skal være mulig å identifisere informasjon om enkeltpersoner. Fagskolesektoren består av en stor andel små skoler, og en begrensning på hvor lave tall som vises vil kunne føre til at hele skoler forsvinner fra statistikken. SSB benytter ulike metoder for å forhindre identifisering av enkeltindivider, som at minste antall individer som vises er tre, og at de avrunder tall i tabeller de utleverer. NOKUT mener at det kan aksepteres at enkelte resultater fra de minste skolene kan forsvinne fra statistikken, dersom det legges en begrensning på visningen av resultater. Eventuelt anbefales det å samle flere kategorier i statistikken, slik at antallene ikke blir så lave at de forsvinner fra visningen. DBH-F vil gjerne at forumets medlemmer utforsker ny statistikk og datakuber og kommer med tilbakemeldinger. 14/15 Status for høstens rapportering DBH-F orienterte om fagskolenes rapporteringer til fristene 15. august og 15. oktober. Det tekniske rundt rapporteringen fungerer, og de fleste skolene rapporterer til fristen. Det er gjerne de samme skolene som må purres ved hver rapportering, men de rapporterer da som oftest omgående. Det var totalt 95 fagskoler som rapporterte til fristen i oktober. I løpet av året er Moteskolen AS Esmod og Face Stockholm Makeup School nedlagt. I tillegg har NISS (ved fusjon) og Norsk Skuespillerinstitutt gått over til å bli høgskoler, og eksisterer dermed ikke lenger som fagskoler. Det gjør heller ikke Byåsen fagskole som er blitt en del av Trondheim fagskole. Tre nye fagskoler, Lofoten reiselivsfagskole, Fashion Mode og Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk rapporterte for første gang denne høsten. SSB vil ha beskjed om hvilke fagskoler som er nedlagt eller har mistet godkjenningen når de mottar data fra DBH-F. Lånekassen melder om at samarbeidet med DBH-F fungerer godt. Begge parter mener at det fortsatt er behov for at kvaliteten heves på dataene skolene rapporterer inn. Hovedutfordringen når det gjelder dataene Lånekassen mottar, er at de fylkeskommunale fagskolene ved oppdatering av læreplaner og endring av innholdet i utdanningstilbud blander ny og gammel læreplan (for detaljer, se sak 18/15). Når ny og gammel versjon inneholder ulikheter vil det medføre feil i statistikken, og mer spesifikt, feil i Lånekassens behandling av studentens fremgang i studiet og omgjøring av lån til stipend i forbindelse med dette. Hovedproblemet for de private fagskolenes rapportering er at de endrer antallet fagskolepoeng på emner, uten å samtidig opprette ny kode på emnet, noe som også medfører feil i behandlingen av studentenes resultater. DBH-F jobber kontinuerlig for å høyne kvaliteten på dataene fra fagskolene, men til tross for tiltakene de siste årene, er det fortsatt for mye feil i dataene skolene rapporterer inn. En stor andel av de skolene som har lav kvalitet i rapporteringen er gjengangere, og for enkelte ser veiledning og informasjon fra DBH-F ut til å ha liten effekt. Fra enkelte skoler er det uttrykt ønske om at DBH-F starter opp igjen med kurs for rapporteringsansvarlige, noe som også er et ønske fra DBH-F. Målet er å tilby en ny runde med kurs så snart det er mulig å prioritere en oppdatering av kursopplegg og materiell. Ved utsendelse av informasjon til fagskolene vil Lånekassen spesifikt informere om viktigheten av korrekt rapportering. Forumets øvrige medlemmer oppfordres til å understreke viktigheten av korrekt rapportering overfor sine kontakter hos fagskolene. 16/15 Oppdatering av utdanningstilbud og NUS-koder DBH-F informerte om arbeidet med å gjennomgå fagskolenes nesten 1500 godkjente utdanningstilbud i samarbeid med NOKUT, noe som har vært langt mer tidkrevende enn antatt. Det

7 /18 3 gjenstår ennå litt arbeid før alle nye NUS-koder som SSB har lagt inn i NOKUT-filen, er koblet opp mot tilbudene som er rapportert inn til DBH-F og filen kan oversendes SSB. Når NOKUT-filen er synkronisert med DBH-F databasen, vil DBH-F også oversende filen til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, slik at de kan samordne sin oversikt med denne. En del av tilbudsnavnene på nettsidene til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, avviker fra tilbud i NOKUTs oversikt, og det har konsekvenser for kvaliteten på skolenes rapportering. Bård Inge Thun fra Nasjonalt fagskoleråd vil ta opp med Nasjonalt opptakskontor for fagskolen at det NOKUT-godkjente navnet skal benyttes. Det er enighet i forumet om at dersom DBH-F finner det hensiktsmessig, kan tilbudenes navn hentes ut av NOKUT-filen og kobles mot tilbudskodene i DBH-F, slik at fagskolestatistikken vil vise de NOKUT-godkjente navnene på tilbudene, selv om skolene fortsatt ikke rapporterer korrekt. DBH-F vil informere om arbeidet og viktigheten av at skolene rapporterer korrekt på Fagskolekonferansen i regi av Nasjonalt opptakskontor i Stavanger i februar. Forumet diskuterte de fylkeskommunale fagskolenes overgang til nytt studieadministrativt system og viktigheten av at Visma utvikler dette slik at det fungerer i forhold til rapporteringen. SSB ønsker et felles kodeverk for alle fagskoler. Bård Inge Thun og Knut Erik Beyer-Arnesen vil fremme ønske om en arbeidsgruppe for dette i Fagskolerådet. 17/15 Ulike former for sted- og nettbaserte tilbud Siden fagskolene begynte å rapportere data i 2011, har NOKUT gjort endringer i inndelingen av sted- og nettbaserte tilbud, uten at dette er endret tilsvarende i spesifikasjonen for rapporteringen. Det er enighet i forumet om at DBH-F endrer spesifikasjonen slik at definisjonene samsvarer. 18/15 Ulike versjoner av samme utdanningstilbud ved endring i læreplaner Ved oppdatering av læreplaner og endring av innholdet i utdanningstilbud vil enkelte skoler i en overgangsfase måtte operere med to versjoner av samme tilbud. Forumet er enig i at ny og gammel versjon må holdes adskilt, fordi disse vil kunne inneholde ulikheter som ellers vil føre til feil i statistikken. Problemet er at mange skoler ikke følger retningslinjene for korrekt rapportering ved overgang til ny versjon at et utdanningstilbud og de bør påminnes hva som er korrekt fremgangsmåte: Studenter som har startet med gammel versjon av utdanningstilbudet skal, i perioden frem til de har fullført studiet, rapporteres inn på koden til den gamle versjonen, og emnekodene tilhørende den gamle versjonen må benyttes gjennom hele studiet. Studenter som starter på ny versjon rapporteres inn på en separat tilbudskode. Først når alle studenter som er oppmeldt til gammel versjon av utdanningstilbudet har fullført studiet, kan man gå over til kun å rapportere inn den nye versjonen. DBH-F vil informere om viktigheten av at skolene rapporterer endring av utdanningstilbud korrekt på Fagskolekonferansen i regi av Nasjonalt opptakskontor i Stavanger i februar. 19/15 Skoler som ber studenter om å kontakte DBH-F direkte DBH-F har etter samordningen med Lånekassen i økende grad fått henvendelser direkte fra studenter, selv om det er Lånekassen som er korrekt adressat for slike henvendelser. Lånekassen vil understreke dette når de sender ut informasjon til fagskolene. 20/15 Personalrapportering Målet var at fagskolene skulle starte med personalrapportering i mars DBH-F har i midlertid måttet prioritere arbeidet med å høyne kvaliteten på innrapporterte data, og utviklingen av ny statistikk, og har dermed foreløpig ikke hatt kapasitet til å utrede dette nærmere.

8 /18 4 Medlemmer av forumet påpekte at Kunnskapsdepartementet ønsker konkrete data på hvem som underviser i fagskolene til arbeidet med en stortingsmelding som skal være ferdig høsten Mulige løsninger for hvordan dataene kunne innhentes på annet vis ble diskutert. SSB har informasjon om ansatte på individnivå, og en kombinasjon av disse og data fra DBH-F kan være en løsning. Kunnskapsdepartementet oppfordres til å kontakte SSB og DBH-F om de ønsker at dette skal undersøkes videre. 21/15 De maritime fagskolenes utdanningstilbud Den spesielle utformingen av de maritime fagskolenes utdanningstilbud gjør at de ikke har mulighet til å rapportere fagskoledata korrekt. NOKUT har tatt initiativ til å finne en løsning på problemet. De vurderer å gjøre et unntak fra regelen slik at de maritime fagskolene ender opp med to selvstendige ettårige utdanninger, med krav om at man må ha fullført første året for å få opptak til det andre. Årsaken til at NOKUT vil tillate et slikt unntak, er fordi studentene trenger vitnemål for å få et lavere sertifikat etter første året. Studenten vil dermed søke på ett år om gangen. Det vil være aktuelt å gjøre endringen fra høsten Forumet er enige i at det virker å være en fornuftig løsning, og NOKUT vil ta saken videre med Bård Inge Thun og NUTF. Knut Erik Beyer-Arnesen påpekte at problemstillingen også er relevant for en rekke andre fagskoleutdanninger, men at han ikke hadde noen innvendinger til at det ble gjort et unntak for de maritime utdanningene. DBH-F ber om at NOKUT vurderer om det er mulig å gjøre tiltak som fører til forbedringer i rapporteringen også for de andre fagskolene som har noe av den samme utfordringen som de maritime. 22/15 Fagskoler som mister godkjenningen midt i et semester For første gang er det oppstått en situasjon der en fagskoleskole står i fare for å miste NOKUTgodkjenningen uten at det fører til at skolen samtidig legger ned driften. Skolen vil la studentene fullføre utdanningen selv om de mister godkjenningen, og NOKUT ønsket en avklaring om hva som bør gjøres vedrørende rapportering i slike tilfeller. DBH-F ønsker at skolen rapporterer data til og med det semesteret de mister godkjenningen og vil da oversende data på studentenes fremdrift for gjeldende semester til Lånekassen. Ønsker Lånekassen studentresultater ut over dette, må skolen levere denne informasjonen direkte til Lånekassen. 23/15 Eventuelt DBH-F informerte om at en av revisorrapportene fra skoler med støtte fra Helsedirektoratet som ble publisert i etterkant av rapporteringen med frist 15. mars, inneholdt personopplysninger. Da dette ble oppdaget ble rapporten umiddelbart fjernet fra NSDs nettsider, og skolen lastet opp en ny, redigert utgave. Det er sendt avviksmelding til personvernombudet ved NSD om hendelsen. Knut Erik Beyer-Arnesen ønsket at DBH-F undersøker om det er mulig å se om overganger av studenter mellom høgskole og fagskole (begge veier) er til liknende studier eller ikke. Omtrent 10 % av studentene kommer eller går mellom høgskole og fagskole, og det er nyttig å finne ut om dette er overganger mellom liknende fagretninger. DBH-F vil undersøke mulighetene for dette. I tillegg har SSB informasjon om studentenes fulle utdanning, og Lånekassen har oversikt over støttemottakere som går fra fagskole til høgskoler i utlandet. (Lånekassen kan i midlertid per i dag ikke koble disse sammen, dvs. de kan ikke se hvilke studenter som har gått over fra fagskole og videre til en høgskole i utlandet).

9 /18 5 Det ble foreslått at neste møte i forumet avholdes i midten av april der 11. og 15. april ble foreslått som aktuelle dager. DBH-F sender ut forslag til møtedato. Forumet var enige i å spørre Kunnskapsdepartementet om å være vertskap for neste møte /MES

10 Vedlegg 2 Oversikt over noen av utdanningstilbudene for fylkeskommunale fagskoler som har samme tilbudskode, og hos Nasjonalt opptakskontor samme navn, mens tilbudet hos NOKUT er godkjent med ulike navn for ulike skoler. Disse tilbudene med felles tilbudskode har av SSB, på bakgrunn av NOKUT-godkjenningene, blitt tildelt ulike NUS-koder. Tilbud som SSB har tildelt ulike NUS-koder, er altså av Nasjonalt opptakskontor gitt identisk tilbudskode. Fagskole Studiested Felles tilbudkode fra Nasjonalt opptakskontor Tilbudsnavn registrert hos Nasjonalt opptakskontor Tilbudets NOKUT-godkjente navn fp_nokut Undervisningsform NUS-kode Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Miljøarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse og sosialfag - Alta FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Vefsn FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse- og sosialfag-narvik FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Breivang FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet, Gjøvik FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid 60 S Fagskolen Innlandet Storhamar videregående skole FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid 60 S Fagskolen Innlandet Karrieresenteret Opus Lillehammer FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Meløy FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Sørlandets fagskole Sørlandets fagskole FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Hadsel FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag NULL FHH09D Tverrfaglig miljøarbeid Tverrfaglig miljøarbeid 60 S Fagskole Studiested Felles tilbudkode fra Nasjonalt opptakskontor Tilbudsnavn registrert hos Nasjonalt opptakskontor Tilbudets NOKUT-godkjente navn fp_nokut Undervisningsform NUS-kode Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet, Gjøvik FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Miljøarbeid innen rus 60 S Trondheim fagskole Byasen fagskole FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Miljøarbeid innen rus 60 S Fagskolen i Vestfold Fagskolen i Vestfold, elektro og helsefag FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 S Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse- og sosialfag-narvik FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 NS Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse og sosialfag - Alta FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 NS Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Breivang FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 NS Nordland fagskole i helse-og sosialfag Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Mo i Rana FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 NS Hordaland helsefagskole Studiested Fitjar FHH08D Psykisk helsearbeid og rusarbeid Rus og avhengighetsproblematikk 60 S Fagskole Studiested Felles tilbudkode fra Nasjonalt opptakskontor Tilbudsnavn registrert hos Nasjonalt opptakskontor Tilbudets NOKUT-godkjente navn fp_nokut Undervisningsform NUS-kode Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Oslo Akershus FHH03D Helseadministrasjon Helseadministrasjon 60 S Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold FHH03D Helseadministrasjon Helseadministrasjon og pasientrettede IKT- systemer 60 S

11 /19 Vedlegg 3 Gjennomstrømning av studenter som startet for første gang i 2011 til Tabellene viser gjennomstrømming av studenter, og andel av disse som har fullført etter maks tre år. Tabellene er en del av Kunnskapsdepartementets årlige bestilling til Tilstandsrapporten for fagskolene, og er de samme som ligger tilgjengelig på NSDs nettsider. (Tabellene nedenfor og på nettsidene er oppdatert med 2015-data, og vil dermed ikke være identiske med tabellene benyttet i saken til Nasjonalt fagskoleråd). Uttaket tar utgangspunkt i hver student første gang denne rapporteres inn. Samlet utgjør studentene et kull per år. Settene med studenter som har fullført utdanningen innenfor kullets årstall +1, +2 og +3 år sammenliknes så. De som ikke er å finne her, er å regne som «ikke fullført». Med andre ord, så er «ikke fullført» alle studenter i kullet som ikke er å finne som fullført i noen av de andre definerte kolonnene (etter ett år, to år og tre år). Det vil si at i denne fremstillingen vil studenter som gjør ferdig studiet mer enn tre år etter at de sist er rapportert inn som aktive studenter, blir en del av frafallsstatistikken i tabellene nedenfor. Totalt /2 år ,5 1 år ,1 1 og 1/2 år ,2 2 år ,2 Øvrige ,4 Udefinert ,5 Totalt ,8 Totalt /2 år ,7 1 år ,6 1 og 1/2 år ,1 2 år ,2 Øvrige ,7 Udefinert ,1 Totalt ,3 Totalt /2 år ,1 1 år ,2 1 og 1/2 år ,7 2 år ,6 Øvrige ,1 Udefinert ,7 Totalt ,0 1

12 Andel ikke fullført andel, samlet for alle kull Ikke fullført - andel (%) 1/2 år 43,8 1 år 45,6 1 og 1/2 år 46,3 2 år 37,0 Øvrige 60,6 Udefinert 94,4 Totalt 47,3 Tabell V 18 - V 23 Gjennomstrømning av studenter som startet for første gang i 2011 til Menn /2 år ,2 1 år ,2 1 og 1/2 år ,9 2 år ,3 Øvrige ,5 Udefinert Totalt ,4 Kvinner /2 år ,1 1 år ,1 1 og 1/2 år ,3 2 år ,7 Øvrige ,1 Udefinert ,5 Totalt ,5 Menn /2 år ,2 1 år ,5 1 og 1/2 år ,9 2 år ,8 Øvrige ,4 Udefinert ,2 Totalt ,7 2

13 Kvinner /2 år ,1 1 år ,6 1 og 1/2 år ,9 2 år ,6 Øvrige ,8 Udefinert ,8 Totalt ,1 Menn /2 år ,4 1 år ,1 1 og 1/2 år ,0 2 år ,7 Øvrige ,2 Udefinert ,6 Totalt ,0 Kvinner /2 år ,2 1 år ,8 1 og 1/2 år ,2 2 år ,8 Øvrige ,3 Udefinert Totalt ,8 3

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 17. november kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 17. november kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 Vår ref.: 201200093/2 IF/AMD Saksbehandler:

Detaljer

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 30. oktober 2012 kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Kronprinsens

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk onsdag 6. november 2013 kl i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo.

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk onsdag 6. november 2013 kl i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo. Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk onsdag 6. november 2013 kl. 10.00-14.00 i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo. Tilstede: Forfall: André Kristiansen, KD Christin Drangsland, NOKUT Siv Frost,

Detaljer

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 16. april 2013 kl. 10.00-14.00 i NSDs lokaler i Harald Hårfagres

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning Database for statistikk om høgre utdanning Fagskoledata - rapportering og kvalitetssikring Maren Saxe, rådgiver DBH-F Presentasjonen vil ta for seg: Kort om NSD og DBH Rapportering og datalevering Data

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F Hva skal vi gå gjennom på kurset? Bakgrunn og målsetning med DBH-F Hvem fremsetter

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall.

Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall. Kursbeskrivelse: Kurset gir en grunnleggende forståelse i hvordan man bruker og finner fram til data som finnes i DBH-F, og demonstrerer hvordan statistikkrapportene kan benyttes som et verktøy i fagskolenes

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder.

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder. Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i hvordan man rapporterer, fyller ut maler og kvalitetssikrer dataene før de rapporteres inn og er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet

Detaljer

Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanningen

Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanningen Ifølge liste Deres ref Vår ref 16/7818 Dato 28.06.2017 Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanningen Fagskoleloven ble endret i 2016 og det ble innført en hjemmel for å kunne innføre skikkethetsvurderinger

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 7 Notat om Fagskolen Dato: 31.10.2012 Sider: 5 1. Fagskolen 1.1 Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 4. november 2015

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 4. november 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

1 Bakgrunn. 2 Kontaktpersoner og saksgang. 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys

1 Bakgrunn. 2 Kontaktpersoner og saksgang. 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys Bård Inge Thun Saksbehandler: Mari Barwin Vår ref: 17/00863-1 Vår dato: 27.01.2017 Deres ref: Deres dato: Orientering om saksgang og krav til søknad - Søknad om godkjenning av vesentlig endring av fagskoleutdanning

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018

Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018 Kunnskapsdepartementet Vedlegg Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018 Etter vedtak i Stortinget 19. desember 2017 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Tilskuddsordningen for fagskoleutdanning...

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11.

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11. Saknr. 10/3374-4 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen FORVALTNING AV FAGSKOLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet delegerer forvaltningen av statlige tilskudd til fagskoleutdanninger

Detaljer

Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk. Organisering av fagskolestatistikk

Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk. Organisering av fagskolestatistikk Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk Organisering av fagskolestatistikk 26. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Arbeidsgruppen... 5 1.2 Mottakere av rapporten... 5 2. Forening av ulike behov...

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 13. november 2014

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 13. november 2014 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Følgende tabell gir en oversikt over de private fagskolene som vil motta tilskudd i 2013 over kap. 276 post 72, samt beløpets størrelse:

Følgende tabell gir en oversikt over de private fagskolene som vil motta tilskudd i 2013 over kap. 276 post 72, samt beløpets størrelse: Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/6046 14.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - tilskudd til private fagskoler Formålet med tilskuddsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger.

Detaljer

Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift

Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5980- Dato 21. desember 2017 Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift På bakgrunn av Stortingets behandling

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN FOR DBH

REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN FOR DBH Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Vår ref.: 199800772 BL/LR REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN FOR DBH 3.11.2011 Tilstede: Britt Elin Steinveg, UiT(Leder)

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 17. oktober 2013

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 17. oktober 2013 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014

Tilstandsrapport. Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Tilstandsrapport Fagskoler 2014 Forord Årets tilstandsrapport er den fjerde i rekken og med den får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Den

Detaljer

For Forum for Fagskoler, Mvh. Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for fagskoler

For Forum for Fagskoler, Mvh. Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for fagskoler Fra: Knut Erik Beyer-Arnesen [mailto:knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no] Sendt: 6. juni 2013 23:29 Til: Postmottak KD Kopi: Johansson Toril; Vige Gro Beate; Paul Chaffey Emne: Høringsuttalelse fra Forum

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Jorunn Teien Leegaard (KS), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Tormod Skjerve (Virke), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Ane Dyrnes (NHO)

Jorunn Teien Leegaard (KS), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Tormod Skjerve (Virke), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Ane Dyrnes (NHO) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Gjester: Møteleder: Referent: 29.11.2012, LO, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Knut Chr. Christensen (NHO),

Detaljer

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant)

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 02.02.2011, LO, Youngsgt. 11, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF), Astrid

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole Seminar 12. september på Gardermoen Program 10:00 Velkommen ved Ole-Jacob Skodvin, NOKUT 10:10 Studiebarometer for fagskole ved Magnus Strand Hauge,

Detaljer

Kjersti Grindal (NHO), Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF)

Kjersti Grindal (NHO), Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Gjester: Møteleder: Referent: 05.06.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015

Tilstandsrapport. Fagskoler 2015 Tilstandsrapport Fagskoler 2015 2 Forord I det siste drøye året har jeg vært på en rekke konferanser og møter for å snakke om kompetansebehovet vårt i fremtiden. Tematikken har ofte dreid seg om hvordan

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 201105858-/OHA 22.12.2011

Deres ref Vår ref Dato 201105858-/OHA 22.12.2011 Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201105858-/OHA 22.12.2011 Statsbudsjettet for 2012 tilskudd til private fagskoler Formålet med tilskuddsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og

Detaljer

Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet)

Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Versjon 28. september 2009 Planen er en oppdatering av dokumentet 090623_Diskusjonsgrunnlag om NQF-fagskole, som ble

Detaljer

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.

Fagskoler 2013. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen. Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonen er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/kd Fagskoler 2013 Publikasjonskode: F-4395 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Tone Belsby (NHO), Ragnhild Stein (VOFO); Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kristian Tangen (LO), Torje Rosendal (studentrepresentant)

Tone Belsby (NHO), Ragnhild Stein (VOFO); Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kristian Tangen (LO), Torje Rosendal (studentrepresentant) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Inviterte: Møteleder: Referent: 19.09.2012, Østfold fagskole, Fredrikstad Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Gjennomstrømming/gjennomføring... 4 Frafall... 4 Fullføring... 4 Stoppunkt... 5 Overgang... 5 Tallmaterialet og hva det forteller oss...

Gjennomstrømming/gjennomføring... 4 Frafall... 4 Fullføring... 4 Stoppunkt... 5 Overgang... 5 Tallmaterialet og hva det forteller oss... Innhold Innledning... 3 Prosjektets mål... 3 Mandat... 3 Begrepsbruk... 4 Gjennomstrømming/gjennomføring... 4 Frafall... 4 Fullføring... 4 Stoppunkt... 5 Overgang... 5 Tallmaterialet og hva det forteller

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1 Byggdrifterkonferensen tirsdag 21. oktober 2014 Gratulasjonshilsen til alle bygg og framtidige byggdriftere! Litt generelt om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg Informasjon fagskoleutdanning

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

25.05.2011, Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Oslo

25.05.2011, Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 25.05.2011, Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Oslo Trond Bergene (Spekter), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Evy Ann Eriksen

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Antall studenter/søkere skoleårene 2014-15/2015-16

Antall studenter/søkere skoleårene 2014-15/2015-16 NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN Antall studenter/søkere skoleårene 2014-15/2015-16 MUF-konferansen «Color Magic» 22. 24. november 2015 Utarbeidet av Bjarne Grefstad Innhold Antall søkere 2015 Antall

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Deres ref Vår ref Dato 2013/01634-36 13/4213-20.03.14 Revisjon av Kunnskapsdepartementets forvaltning av

Detaljer

Fagskolekonferansen 2010

Fagskolekonferansen 2010 Fagskolekonferansen 2010 Parallellsesjon 2: Erfaringer fra eksisterende rapporteringer 27. oktober 2010 Terje Brekke, prosjektleder utviklingsavdelingen Agenda innhold i presentasjon 1. Innledning/presentasjon

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

2/17 Godkjent referat fra forrige møte Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist

2/17 Godkjent referat fra forrige møte Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist Vår ref.: 201700184/11 KGÅ/AHR Arkiv: 321 Saksbehandler: KKS/YB/KGÅ Dato: 23.05.2017 Tilstede: Tore Tungodden, Universitetet i Bergen (leder) Ellen Rye, Høgskolen i Sør-Øst Norge Ingrid Sogner, Universitetet

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

14/16 Godkjent referat fra forrige møte Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist 1. juni 2016.

14/16 Godkjent referat fra forrige møte Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist 1. juni 2016. Vår ref.: 201600026/37 KGÅ/INGU Arkiv: 321 Saksbehandler: KKS/YB/KGÅ Dato: 22.11.2016 Tilstede: Tore Tungodden, Universitetet i Bergen (leder) Ellen Rye, Høgskolen i Sør-øst Norge Ingrid Sogner, Universitetet

Detaljer

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling Attraktiv med fagskoleutdanning Rådgiversamling 14.03.2017 Hva er en fagskoleutdanning? Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående utdanning eller tilsvarende

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 07.12.2011, NHO, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL),

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.10.2011, Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Tine Widerøe (FFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Håvard Stranna Dyrud (studentrepresentant), Torje Rosendal (studentrepresentant)

Tine Widerøe (FFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Håvard Stranna Dyrud (studentrepresentant), Torje Rosendal (studentrepresentant) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.06.2012, Vox, Karl Johans gate 7, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Mælen, Ove Unntatt offentlighet, jf. offl. 5 andre ledd, jf. rr. lov 18 andre ledd Deres ref Vår ref Dato 13/4213 20..09.13 Tilskudd til private høgskoler Vi

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.12.2010, NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF),

Detaljer