Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet)"

Transkript

1 Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Versjon 28. september 2009 Planen er en oppdatering av dokumentet _Diskusjonsgrunnlag om NQF-fagskole, som ble drøftet i møtet til Referansegruppe for EQF (referansegruppen) 23. juni Organisering av arbeidet med NKR Formålet med arbeidet er å få på plass et kvalifikasjonsrammeverk for fagskolene som passer inn i en større sammenheng. Det innebærer at kvalifikasjonsrammeverket må passe til kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det må også passe inn i et eventuelt kvalifikasjonsrammeverk på vgo-nivået. Samlet vil disse utgjøre et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Den umiddelbare utfordringen i fagskolesektoren er at det er store variasjoner i utdanningene både i lengde, dybde, fagområder og metodiske tilnærminger. Det er i første omgang behov for en bedre oversikt over disse variasjonene. Det er ikke mulig å gå dypere inn i fagskolefeltet, før man har mer kunnskap. Fagskoleprosjektet vil skje i tre faser: erfaringsfasen, utviklingsfasen og implementeringsfasen. Det er kun den første fasen, erfaringsfasen, det i denne omgang er mulig å legge en utfyllende plan for. Dette fordi den lærdom man får fra denne fasen vil gi sterke føringer på hvordan man bør gripe an utviklingsfasen og implementeringsfasen. 1.1 Erfaringsfasen Formålet med erfaringsfasen er å skaffe tilveie et empirisk grunnlag for å utvikle et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene. Det er i dag ingen systematisert kunnskap om variasjonene innen sektoren. Det er heller ingen oversikt over i hvilken grad programbeskrivelsene er beskrevet i form av læringsutbytte. I erfaringsfasen skal det utvikles læringsutbyttebaserte programbeskrivelser fra et representativt utvalg av fagskoleutdanningene. 1

2 På grunn av de store variasjonene innen sektoren er det behov for læringsutbyttebaserte programbeskrivelser fra en rekke utdanninger som varierer både i lengde og i tematikk. Formålet med disse programbeskrivelsene er kun at de skal benyttes i det videre arbeidet. Programbeskrivelsene vil for eksempel ikke ha noen offisiell status knyttet til NOKUT-godkjenninger. I denne fasen er det særlig viktig at NOKUT og representanter for tilbyderne er involvert. 1.2 Utviklingsfasen Formålet med utviklingsfasen er å utvikle selve kvalifikasjonsrammeverket. Det er prematurt å detaljbeskrive denne fasen. Mye vil avhenge av resultatene fra erfaringsfasen. I denne fasen bør alle parter være representert. Det er i denne fasen de viktigste problemstillingene skal finne sin løsning. I utviklingsfasen vil det også være viktig å se rammeverksproblematikken i et større perspektiv. Et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene må i størst mulig grad harmonere med utviklingen innen høyere utdanning og på vgo-nivået. I tillegg er det viktig at utviklingsfasen tar inn over seg utviklingen i land vi kan sammenligne oss med. Spesielt Danmark, men også Sverige, har utdanninger som ligner de norske fagskoleutdanningene. Hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen av denne fasen, avhenger av resultatene fra erfaringsfasen. Det kan være behov for å splitte opp deltakelsen, slik at det arbeides i grupper som er håndterlig, rent størrelsesmessig. Det fremtidige fagskolerådet må ha en særlig sentral rolle i utviklingsfasen. Referansegruppen vil også måtte spille en sentral rolle både i planleggingen av og arbeidet i denne fasen. 1.3 Implementeringsfasen I implementeringsfasen kan det være aktuelt for NOKUT å endre sine godkjenningskriterier. 2

3 I tillegg vil sektoren trenge opplæring. Sektoren vil ikke være i stand til å tilpasse seg et kvalifikasjonsrammeverk uten grundig kursing og tett oppfølging. Et kursopplegg må utvikles i samarbeid med profesjonelle aktører. Det er ellers for tidlig å si noe mer om implementeringsfasen. 2. Tentativt opplegg 2.1 Erfaringsfasen Forslag til pilotutdanninger Hva som er et representativt utvalg av utdanninger (pilotutdanninger), bør være gjenstand for en bred diskusjon. KD og NOKUT foreslår følgende pilotutdanninger: Toårig Journalistikk eller Interiørkonsulent ved Norges Kreative Fagskole, Bergen. Ansvarlig tilbyder: Campus Kristiania Ernst G. Mortensens Stiftelse Ettårig Eldreomsorg og desentralisert tilbud i eldreomsorg ved Fagskolen i Gjøvik og Opus Hadeland. Toårig "Elkraft" ved Fagskolen i Oslo Ettårig "BIM tekniker (Bygnings Informasjons Modell)" ved Fagskolen i Oslo Toårig "Skipsoffisersutdanning i fagskolen nautisk linje" ved Karmsund videregående skole. Ansvarlig tilbyder: Fagskolen Rogaland Toårig "Frelsesarmeens offiserutdanning" ved Frelsesarmeens offiserskole, Oslo Halvannetårig "Nettverksdesigner" ved Næringsakademiet Bergen AS Halvårlig "Kontorfag med IT" ved Næringsakademiet Bergen AS Ettårig mesterbrevsutdanning. Ansvarlig tilbyder: Studieforbundet Folkeuniversitetet Halvårig "Negletekniker" ved Tone Lise Akademiet, Oslo Halvårig "Regnskapsmedarbeider" ved Utdanningshuset i Fredrikstad Halvannetårig "Park- og hagedrift" ved Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Hedmark Toårig "Visuell kunst" ved Ålesund kunstskole Initierende møte Tidspunkt: 27. oktober 2009, kl til Formålet med møtet er å velge ut et representativt utvalg av utdanninger (pilotutdanninger) blant aktuelle tilbydere (pilottilbydere). 3

4 Kunnskapsdepartementet har invitert Rådet for fylkeskommunale fagskoler, Forum for fagskoler, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund. Disse organisasjonene alle de aktuelle skolene unntatt Tone Lise Akademiet og Statens gartner- og blomsterdekoratørskole. Disse er derfor også invitert. I tillegg er referansegruppen invitert til å delta med observatører Arbeidsseminar over to dager Tidspunkt: 25. og 26. november 2009 Formålet med arbeidsseminaret er å gi pilottilbyderne en innføring i metodikk for arbeidet med utarbeiding av læringsutbyttebeskrivelser, for å sikre en lik tilnærming når pilotutdanningene beskrives. Det er viktig å få innspill fra miljøer som allerede har vært i gjennom tilsvarende prosesser. Aktører som kan være aktuelle som innledere er En høyskole og et universitet som har kommet langt i arbeidet (for eksempel Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Bergen) Udirs arbeidsgruppe Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), som har igangsatt et revisjonsarbeid av de nasjonale planene, med tanke på tilpasning til et kvalifikasjonsrammeverk. Foredragsholder med erfaring fra et annet land Utvikling av førsteutkast til programbeskrivelser Tidsrom: primo desember til medio januar Pilottilbyderne utvikler førsteutkast til læringsutbyttebaserte programbeskrivelser, på bakgrunn av diskusjonene i arbeidsseminaret Heldagsmøte med drøfting av førsteutkast til programbeskrivelser Tidspunkt: medio januar 2010 Pilottilbyderne drøfter alle programbeskrivelsene, for å luke ut alle ulikheter som kun er av semantisk eller oppsetteknisk art Ferdigstillelse av programbeskrivelser Tidspunkt: ultimo januar 2010 Pilottilbyderne justerer sine programbeskrivelser på bakgrunn av drøftingen i heldagsmøtet. 4

5 2.1.7 Ferdigstillelse av rapport Tidspunkt: ultimo februar 2010 Pilotgruppen ferdigstiller en rapport om erfaringene fra erfaringsfasen. Arbeidet med rapporten starter opp når førsteutkastet til programbeskrivelsene er klare medio november 2010, men sluttføres først når alle programbeskrivelsene er ferdigstilte. 2.2 Utviklingsfasen Formålet med fasen er å utvikle metarammeverket. Arbeidet med utviklingsfasen, med hensyn til tidsplan, fremgangsmåte, organisering og ev. særlig problematiske områder som vil fordre særskilt vurdering, må bestemmes når erfaringsfasen er ferdig. I utviklingsfasen skal følgende også vurderes: forholdet til ECVET fagskolepoeng ett/flere nivåer Tentativ plan for utviklingsfasen 1. Medio mars Kunnskapsdepartementet skisserer videre 2. Ultimo mars Referansegruppen drøfter skisse til videre 3. Medio april Kunnskapsdepartementet fastsetter videre 4. Ut året Utvikling av kvalifikasjonsrammeverk med forskrift(er) som sluttprodukt. Den tentative planen er svært optimistisk. Erfaringene fra høyere utdanning tilsier at det vil ta ett til to år å utvikle selve kvalifikasjonsrammeverket. 5

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

KORTTITTEL: Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven

KORTTITTEL: Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven DATO: FOR-2008-04-23-391 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: 12008 hefte 5 IKRAFTTREDELSE: 2008-04-25 ENDRER: FOR-2003-11-10-1343 GJELDER FOR:

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Rammeverket for høyere utdanning del av en helhet Starte med Bologna-prosessen

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Livslang læring og kompetansepolitikk

Livslang læring og kompetansepolitikk Livslang læring og kompetansepolitikk Innhold 1 Forord s. 3 2 Hovedpunkter s. 4 3 Innledning s. 5 4 Nasjonal strategi for livslang læring s. 6 5 Læringsutbytte s. 7 6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer