Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent"

Transkript

1 REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: , Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL), Kristian Tangen (LO), Tine Widerøe (FFF), Terje Bogen (RFF), Jorunn Teien Leegaard (KS), Trond Bergene (Spekter); Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant), Margrethe Steen Hernes (Vox) Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent Fravær: Møteleder: Referent: Tormod Skjerve (Virke), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet); Tone Belsby (NHO) Helge Halvorsen Margrethe Steen Hernes Skrevet: Rådets leder Helge Halvorsen ønsket Nasjonalt fagskoleråd velkommen til rådets møte og orienterte om at rådets neste møte ville bli holdt 7. desember 2011 i NHOs lokaler i Oslo med påfølgende middag. Statsråd Tora Aasland er invitert til dette møtet. Sak 42/11 Innkallingen ble godkjent Sak 43/11 Dagsorden ble godkjent Sak 44/11 Referat fra rådsmøtet ble godkjent. Helge Halvorsen viste til at dette referatet ble utarbeidet som et saksgrunnlag for oversendelsesbrevet til Kunnskapsdepartementet i saken om inntakspraksis. Referatet gjenga rådsmedlemmenes synspunkter fra behandlingen av denne saken. Denne formen vil bare bli benyttet i saker der det er et særskilt behov for å dokumentere bredden i synspunkter i tillegg til omforente vedtak. Sak 45/11 Statsbudsjettet 2012 og fagskolesektoren 1

2 Helge Halvorsen pekte på at Nasjonalt fagskoleråd om noen dager fyller 1 år (26. oktober 2011) og at tiden er inne for å ta fatt i de tunge oppgavene, budsjettet for 2013 er en slik sak. Halvorsen foreslo at saken settes opp på kommende rådsmøte i desember og oppfordret alle til å tenke gjennom en strategi for 2013 budsjettet. Rådet gav sin tilslutning til dette og fremhevet rådets rolle og mandat om å arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser. Når det gjelder 2012 budsjettet er det ingen realvekst, men at det nå skrives mer om fagskolene enn i tidligere budsjett. Det ble påpekt at det kunne være viktig å være oppmerksom på kommuneproposisjonen for 2013 (mai 2012) hvor finansiering av fagskolene vil bli omtalt. Sak 46/11 Studentorganisering v/kjersti Bjørnevik Kjersti Bjørnevik orienterte om at november 2011 blir det arrangert et seminar for oppstart av en studentorganisasjon for fagskolestudenter på Thon hotell Triaden, Lørenskog. Hittil er 43 studenter påmeldt. Hovedhensikten er å få valgt et interimstyre som arbeider frem mot et konstitueringsmøte våren Det ble også opplyst at desember 2011 ville det bli arrangert et opplæringskurs for interimstyret og at det var ønskelig at interimstyret kunne få anledning til å møte Nasjonalt fagskoleråd på rådsmøtet 7. desember. Bjørnevik fortalte at hun hittil hadde besøkt 12 fagskoler og informert studentene om arbeidet med etablering av en organisasjon for fagskolestudenter. Flere studenter hadde gitt uttrykk for at de var interessert i å sitte i et interimstyre. I den påfølgende diskusjonen la rådet vekt på at det var viktig at sammensetningen av interimstyret speilte sammensetningen av Nasjonalt fagskoleråd og at sammensetningen (kjønn, landsdel, fagområde, etc.) fremgår av statuttene/mandatet til interimstyret. Rådet ba også om en oversikt over hvilke skoler Bjørnevik hittil hadde besøkt, se vedlegg. Rådet konkluderte med: 1. Interimstyret inviteres til å delta på en begrenset del av møtet i Nasjonalt fagskoleråd 7. desember Frist for påmelding til oppstartsseminaret utsettes noen dager og det sendes purring for ytterligere påmeldinger. Det ble drøftet om skoler skulle få anledning til å sende flere enn to representanter. Det var enighet om at dersom det var ledige plasser, burde det åpnes for dette, men under forutsetning av at maksimum to fra hver skole har stemmerett. 3. Det er viktig at det blir kontinuitet i arbeidet med å opprette en organisasjon for fagskolestudentene. Det må sikres at Kunnskapsdepartementet avsetter midler til finansiering frem til en organisasjon for fagskolestudentene er konstituert våren 2012, og videre arbeid i studentorganisasjonen etter konstituering. Nasjonalt fagskoleråd er inneforstått med at Kjersti Bjørnevik ønsker å forsette arbeidet med 2

3 etablering av en studentorganisasjon frem til konstitueringsmøtet våren Bjørnevik må vurdere om hun ønsker en lønnet stilling som sekretær for interimstyret, eller eventuelt å velges inn i en ulønnet stilling i interimstyret. 4. Bjørnevik sender invitasjon og program for oppstartsseminaret november 2011 til rådsmedlemmene og vararepresentantene i Nasjonalt fagskoleråd. Det oppfordres til at flere fra rådet deltar under hele eller deler av seminaret. Sak 47/11 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og henvisningsprosessen v/terje Bogen Terje Bogen orienterte om arbeidet med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og viste til at det var utarbeidet en matrise med læringsutbyttebeskrivelser. Rådet ba om at matrisen oversendes til sekretariatet som videreformidler denne til representantene i Nasjonalt fagskoleråd. Det ble opplyst at det var mulig innenfor et par dager å gi skriftlig tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet. Etter uke 50 vil Kunnskapsdepartementet ta arbeidet videre til EU. Når det gjelder henvisningsprosessen ble det opplyst at Sverige for eksempel har lagt yrkeshögskolan på nivå 6 i EQF. I den påfølgende diskusjonen ble det lagt vekt på at det var viktig at det ble tatt høyde for at læringsutbyttebeskrivelsene for fagskolen er i forhold til formuleringene i fagskoleloven. Det ble også pekt på at det ville bli svært underlig om den norske fagskolen henvises til et annet nivå enn den svenske. Helge Halvorsen ba om kopi i tilfelle noen sendte kommentarer til Kunnskapsdepartementet, og at NKR/EQF settes opp som sak på dagsorden til rådsmøtet 7. desember Sak 48/11 Kandidatundersøkelser - fagskolesektoren Helge Halvorsen informerte om at Kunnskapsdepartementet hadde besluttet å avsette midler til en kandidatundersøkelse for fagskolestudenter. Rådet vil få tilsendt utkast til utlysing av midler til undersøkelsen og har mulighet til å komme med innspill. Medlemmer av rådet viste til at det var eksempler på effektundersøkelser fra enkeltskoler/regioner. Det vil være interessant å få disse presentert, og det ble presisert at dette vil være nyttig materiale for de som skal utføre kandidatundersøkelser i fagskolesektoren. Sak 49/11 Informasjonsmateriell om fagskolesektoren Helge Halvorsen pekte på at det var stort behov for å få utarbeidet informasjonsmateriell om fagskolesektoren og ba om tilslutning til å igangsette et arbeid for utvikling av slikt materiell, herunder også å søke midler hos Kunnskapsdepartementet til arbeidet. Rådet støttet forslaget, og det ble i diskusjonen videre vist til kobling mot Vox og enhet for karriereveiledning, ønske om en sentral database, nettkatalog etc. 3

4 a. Rådets leder Helge Halvorsen i samarbeid med sekretariatet setter sammen en arbeidsgruppe som arbeider videre med ideer til utvikling av informasjonsmateriell om fagskolesektoren Sak 50/11 Nordisk samarbeid Rådet har tidligere drøftet mulighet for et studiebesøk til en eller flere nordiske institusjoner som arbeider med utdanninger tilsvarende norske fagskoleutdanninger. Rådet ble enige om å arbeide frem mot et nordisk studiebesøk kombinert med et rådsmøte våren 2012, og gav tilslutning om å arbeide videre med utforming av dette. a. Rådets leder Helge Halvorsen i samarbeid med sekretariatet arbeider videre med utkast til et nordisk studiebesøk våren Rådets medlemmer sender inn forslag om aktuelle nordiske institusjoner/organisasjoner. Sak 51/11 Oppsummering fra NOKUTs fagskolekonferanse Rådet drøftet inntrykk fra NOKUTs fagskolekonferanse og pekte på viktigheten av å kunne stille spørsmål etter en presentasjon. Flere gav uttrykk for at det er bedre med kortere innlegg og mulighet for spørsmål og diskusjon. Innspill fra privat side av fagskolen ble etterlyst. Det ble også ytret ønske om informasjon om fylkeskommunenes forvaltningsansvar for fagskoleutdanningene og hvordan det arbeides i forhold til arbeidslivets kompetansebehov. Statistikk og kandidatundersøkelse kan være et aktuelt tema for neste år. NOKUT har gitt uttrykk for at de ønsker videre samarbeid med Nasjonalt fagskoleråd om fagskolekonferansen i a. Rådets medlemmer tenker gjennom forslag til aktuelle tema til NOKUTs fagskolekonferanse i Saken settes opp på rådsmøtet 7.desember 2011 hvor det formuleres et innspill fra Nasjonalt fagskoleråd til NOKUT. Sak 52/11 - Orienteringssaker 1. Statistikk for fagskolen v/knut Erik Beryer-Arnesen Knut Erik Beyer-Arnesen informerte om at fristen for statistikkrapportering nå hadde gått ut og at et oppfølgingsmøte vil bli holdt 2. november Noen av rådets medlemmer rapporterte om misnøye med enkelte opplæringskurs, mens det for andre tilsvarende kurs var gode tilbakemeldinger. Flere fortalte også om tekniske problemer som hadde oppstått ved rapporteringen. 2. Etikk i fagskolen - mandat 4

5 a. Aud Larsen og Helge Halvorsen avklarer utarbeidelse av et mandat med Bård Inge Thun og tar saken tilbake til Nasjonalt fagskoleråd 3. MARKOM2020 representant i styringsgruppen Helge Halvorsen orienterte om at han hadde deltatt på et første møte i styringsgruppen for MARKOM2020, men at han ønsket at Nasjonalt fagskoleråd heller skulle være representert med en person fra maritim sektor. En aktuell kandidat kan være Roald Isaksen. a. Aud Larsen kontakter Roald Isaksen og undersøker om han er interessert i å representere Nasjonalt fagskoleråd i styringsgruppen for MARKOM2020, herunder også å rapportere om arbeidet i MARKOM2020 til Nasjonalt fagskoleråd. Sak 53/11 Eventuelt 1. En fagskole har henvendt seg med spørsmål om poengberegning for fagskoleutdanning i tilknytning til offentlige anskaffelser. Terje Bogen undersøker saken og gir tilbakemelding til Nasjonalt fagskoleråd 2. Terje Bogen informerte om at arbeidet med utdanning for brann- og redningstjenesten nå begynner å bli ferdig, og ba om at saken settes opp på møtet i Nasjonalt fagskoleråd 7. desember Ragnar Johansen tok opp problemer for studenter som kommer fra land utenom EU, og som ønsker en fagskoleutdanning. Per i dag er det svært tilfeldig behandling av disse studentene og det er ønskelig med en orientering fra UDI på et rådsmøte. Konklusjon: Saken settes opp på første rådsmøte i Møtet avsluttet kl Vedlegg til referatet: 1. Oversikt over skoler som hittil er besøkt i arbeidet med etablering av studentorganisasjon for fagskolen, jf. sak 46/11 5

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2015

Protokoll fra styremøte 3/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag 13.11. 2009 kl.11.00-13.00 Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer