Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg"

Transkript

1 Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep OSLO Deres ref: Oslo, Vår ref: Tormod Skjerve/ Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet med invitasjon til å gi høringssvar på NOU 2014:14. Hovedorganisasjonen Virke representerer virksomheter med ansatte i bredden av næringslivet og frivillig sektor, blant dem private fagskoler og en paraplyorganisasjon for fagskoler. Virke vil innledningsvis berømme utvalget for et grundig arbeid. Vi mener utvalgets rapport egner seg meget godt som grunnlag for videre arbeid med å styrke og utvikle fagskoleutdanningene i Norge. I hovedsak er vi enige i utvalgets analyser og forslag til tiltak. Virke kommer derfor ikke til å kommentere hvert enkelt av de 49 forslagene, men legge vekt på det vi ser som det viktigste i utvalgets rapport. Vi kommenterer også noen forslag vi potensielt støtter, men som vi mener må utredes og konkretiseres mer før de eventuelt blir iverksatt. Til slutt tar vi opp de forslagene til tiltak vi ikke støtter. Følgende forslag er etter Virkes mening spesielt viktige: - Å samordne all finansiering av fagskoler under én finansieringsordning i tråd med den modellen utvalget går inn for, og som gjøres til et statlig ansvar under Kunnskapsdepartementet - Tilføre fagskolesektoren friske midler og sørge for at fagskolene har tilstrekkelige rammebetingelser til å kunne tilby fleksible utdanningstilbud, herunder nettbasert utdanning - Gjennomføre lov- og regelverksendringer med sikte på institusjonsakkreditering av de fagskolene som ønsker dette - Utvikle gjensidige overgangsordninger mellom fagskoler og universitet/høyskoler på systemnivå Virke mener følgende forslag trenger grundigere bearbeiding før de eventuelt iverksettes: - Redusere antallet fagskoler - Dimensjonere antall studieplasser - Opprettelse av nasjonale fagråd - Samordning av opptakskrav Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel Fax E-post Bankgiro Org nr MVA

2 Virke støtter ikke følgende forslag: - Å bruke gradsbetegnelsen fagskolekandidat - Å legge opptak til fagskoler under en sentral administrativ enhet - At staten bør sette i gang en kartlegging av i hvilken grad virksomheter og bedrifter har strategier og kartlegginger av behov for etter- og videreutdanning Fagskoleutdanningenes rolle i utdanningssystemet og fagskolene som kompetanseleverandører til arbeidslivet Tre typer tertiær utdanning En av de viktigste utfordringene som utvalget vier mye oppmerksomhet er behovet for en helhetlig nasjonal utdanningspolitikk på tertiært nivå. Virke har lenge forfektet en grunnleggende tanke om at tertiært nivå i Norge består av tre ulike typer utdanninger: En akademisk orientert, en profesjonsorientert og en yrkesorientert. En god utdanningspolitikk må bygge på en likeverdighet mellom disse tre typene utdanning, men med klare distinksjoner mellom utdanningstypenes egenart og funksjon. Først og fremst vil ulik orientering på utdanningene ha konsekvens for hva som vil bli vurdert som relevant og hvordan kvalitet i utdanningene blir beskrevet. Sett fra arbeidslivet er alle tre utdanningstypene nødvendig for å sikre at virksomhetene og de ansatte har kompetansen som skal sikre konkurransekraft, produktivitet og utvikling. Vi trenger utdanninger som følger forskningsfronten, men i like stor grad må vi ha utdanninger som reflekterer stadig skiftende kompetansebehov for mestring av vitale arbeidsfunksjoner. Høyere utdanning må gi progresjon i læringsprosesser og læringsutbytter som styres av det enkelte fag eller fagområdes egenart, men også utdanninger som bygger opp tverrfaglige kompetanser rettet mot arbeidsfunksjoner og yrkesutøvelse. Det er i dette rammeverket fagskoleutdanningene som per definisjon er yrkesorienterte må styrkes og bli et like naturlig valg for studentene som andre typer tertiær utdanning. Rekruttering og overganger Alle typer tertiær utdanning bør i prinsippet kunne rekruttere både fra allmennfaglige og yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er viktig for å skape fleksible systemer med tanke på ulike læringsveier med muligheter for gjensidige overganger. Utvalgets rapport tar et nødvendig oppgjør med forestillingene om at fagskoleutdanninger bare er for de med formell yrkesfaglig bakgrunn, eller at de bare er en vei til annen høyere utdanning. Et av de viktigste tiltakene i rapporten er å skape gjensidige overgangsordninger på systemnivå mellom ulike typer tertiær utdanning. En helhetlig utdanningspolitikk på tertiærnivået kan ikke baseres på overgangsordninger på institusjonsnivå eller på bruk av realkompetansevurdering, og ordningene må gi likeverdige insentiver til overganger begge veier. I sammenheng med dette vil vi peke på at tertiær utdanning også har et viktig samfunnsmandat i å fremme livslang læring. Virke ser at fagskoleutdanningene er spesielt godt egnet til å imøtekomme dette mandatet. Yrkesorienteringen av utdanningene og fleksibiliteten i tilbud og opptaksgrunnlag gir en nærhet og relevans til arbeidslivet. Dette gjør utdanningene tilgjengelige for slik at de kan brukes til videreutdanning og kompetansebygging på dette nivået i utdanningssystemet

3 Finansiering og forvaltning Vi tror utvalget har rett i at likeverdighet og en helhetlig politikk for tertiær utdanning kan skapes gjennom å ha samme forvaltningsnivå, en finansieringsmodell som er bygget opp på tilnærmet samme måte, og med samme prosedyrer for godkjenning av utdanninger og kvalitetssystemer. Det er også viktig med gode overgangsordninger mellom ulike typer utdanninger på tertiært nivå. Disse overgangene må utvikles slik at studenter har like gode muligheter til å ta med læringsutbytter fra en type utdanning og få dem verdsatt som del av en kvalifikasjon i en annen type utdanning. Det er læringsutbyttebeskrivelsene og forståelsen av læringsutbytter som er nøkkelen for slike overgangssystemer. Diskusjonen om studiepoeng og fagskolepoeng dreier seg egentlig bare om studentenes arbeidsinnsats i de tre ulike typene utdanninger kan uttrykkes med samme poengsystem. For Virke er det helt klart et ønske om å få et enhetlig poengsystem for all tertiær utdanning, i tråd med tanken om likeverdighet mellom utdanningene. Virke slutter seg til utvalgets drøfting av finansiering og finansieringsmodell og de tiltak de anbefaler. Den anbefalte modellen for finansiering er helt i tråd med det innspillet Virke ga til utvalget, og vi er derfor godt fornøyd med at denne modellen er blitt vurdert som den beste og mest hensiktsmessige. Det er helt avgjørende at også denne sektoren i utdanningssystemet blir tatt på alvor og får en helhetlig modell for finansiering som omfatter alle typer godkjente utdanninger og tilbydere. En satsing og styrking må også følges opp av bedre rammebetingelser og friske midler slik utvalget påpeker. Framtidens fagskoler Utvalget gjør grundige analyser av utdanningskvalitet og robusthet, og har mange konkrete forslag til hvordan fagskolene kan styrkes på disse områdene. Virke støtter fullt ut målsettingene i rapporten, men virkemidlene for å nå målsettingene må drøftes nærmere. For det første vil vi foreslå at det settes i gang en prosess som går i dybden på å definere utdanningskvalitet i fagskolen, tilsvarende det utredningsarbeidet som er igangsatt for de profesjonsrettede og akademisk orienterte utdanningene. På den måten kan vi få en helhetlig forståelse av utdanningskvalitet i tertiærutdanningene i Norge For det andre må fagskoleutdanninger som ikke tilbys av akkrediterte institusjoner ivaretas og kvalitetssikres på en god måte. Vi kan ikke se at utvalget tar opp dette anliggende i tilstrekkelig grad. Det er avgjørende å sikre et mangfold både av tilbydere og utdanninger, og derfor må det legges til rette også for tilbydere som ikke har alle forutsetninger for eller ønsker å bli institusjonsakkreditert. For det tredje må det foretas en grundig konsekvensanalyse av sammenhengen mellom målsetting om et redusert antall institusjoner samtidig som en har et mål om større attraktivitet og betydelig flere fagskolestudenter. Et viktig spørsmål er hvordan dette vil påvirke type fagskoleinstitusjoner og dynamikken i sektoren

4 Forslag Virke potensielt støtter, men som må utredes mer før vi kan ta endelig stilling til iverksettelse: Redusere antallet fagskoler Utvalget har mye oppmerksomhet på utfordringen med svake og fragmenterte miljøer i fagskolesektoren. Skoleledelse, administrativ kapasitet og fagmiljø er avgjørende faktorer for kvalitet. Men dette henger ikke bare sammen med størrelse og antall skoler. Virke har forståelse for ønsket om å redusere antall fagskoler, men det er viktigere å ha tydelige kvalitetskriterier som det styrende elementet for å regulere sektoren enn å redusere antall tilbydere. Som vi påpekte ovenfor kan ikke et mål om å redusere antall skoler ses isolert. Det overordnede målet er å skape solide institusjoner med høy kvalitet. Dimensjonere antall studieplasser Dimensjonering av utdanninger er generelt en meget krevende øvelse. Virke mener derfor at dette er et område som må utredes mye grundigere før en slik ordning eventuelt implementeres. Fagskoleutdanningenes egenart er høy relevans for arbeidslivet, noe som krever en stor dynamikk i tilbudsstrukturen. Et sentralt dimensjoneringsregime hvor ulike organer skal gi innspill i form av analyser og tall, er vi skeptiske til vil tjene arbeidslivet, fagskolene og studentene. Dette er et område som krever mer drøfting, og vi anbefaler at dette ses i sammenheng med det pågående prosjektet som Kunnskapsdepartementet leder om "system for kompetanseframskrivninger". Opprettelse av nasjonale fagråd Virke støtter forslaget om å opprette nasjonale fagråd og at disse får en formell plass i styringsstrukturen. I dette ligger at vi ikke ser behovet for å opprettholde en parallell struktur av frivillige utvalg på de områdene som dekkes av fagrådene. Men vår støtte til opprettelse av nasjonale fagråd bygger på to forutsetninger: Forholdet mellom Nasjonalt fagskoleråd og nasjonale fagråd må bli vesentlig tydeligere enn det som ligger i utvalgets rapport. Utvalget foreslår at Nasjonalt fagskoleråd utarbeider mandat for rådene. Vi mener at Nasjonalt fagskoleråd også må få i oppgave å drøfte og komme med en anbefaling om rådsstruktur (hvilke områder det enkelte råd skal dekke) og sammensetning av rådene. Mandatet må blant annet avklare forholdet mellom Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. Utvalget skriver at de faglige rådene skal gi råd til Nasjonalt fagskoleråd, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og de enkelte fagskolene. Dette innebærer en potensiell konflikt mellom råd fra Nasjonalt fagskoleråd og nasjonale fagråd. Hvilket organ som skal gi råd til KD, NOKUT og fagskolene på hva, må defineres så klart som mulig. Nasjonale fagråd må ha en sammensetning som sikrer tilknytningen til arbeidslivet Vi ser ingen argumentasjon for hvorfor utvalget mener de nasjonale fagrådene bør ledes av representanter/fagpersoner fra fagskolene og at fagskolene bør ha flertall i rådene. Virke mener at utvalgets argumentasjon for sammensetning av Nasjonalt fagskoleråd har like stor gyldighet for de nasjonale fagrådene

5 Det viktigste er å gjøre fagskoleutdanningene relevant og sikre høy status i arbeidslivet for disse utdanningene. Vi synes det blir feil at tilbyderne av utdanningene skal ha det avgjørende ordet når det for eksempel gjelder saker som dimensjonering, kompetansebehov, kvalitet og relevans. Det er arbeidslivets perspektiv som må være det grunnleggende for de anbefalingene disse faglige rådene kommer med innenfor sitt område. Samordning av opptakskrav Virke ønsker en nærmere utredning av forslaget om en samordning og harmonisering av opptakskrav før dette eventuelt vedtas. Vi ser blant annet en fare i at toneangivende aktører kan få mulighet til å legge premisser for opptak slik at de selv favoriseres i forhold til konkurrerende tilbydere. Fagskoleutdanningene må være basert på mangfold, og utformingen av både opptaksforskrift og ev. samordning må utformes slik at dette ivaretas og hindrer uønskede konsekvenser. Forslag Virke ikke støtter: Gradsbetegnelse og dokumentasjon Nasjonalt fagskoleråd gjorde et grundig arbeid i starten av sin funksjonsperiode for å utrede felles gradsbetegnelse/tittel for fullført fagskoleutdanning. Betegnelsen "fagskolekandidat" ble også vurdert. Fagskolerådet fant ikke å kunne anbefale en felles grad/tittel, men anbefalte at all fullført fagskoleutdanning skulle dokumenteres med betegnelsen "vocational diploma". Det finnes heller ingen internasjonal standard for gradsbetegnelse for utdanning tilsvarende fagskole. Virke mener det ikke er heldig å innføre en felles gradsbetegnelse, men ønsker at myndighetene følger opp Nasjonalt fagskoleråds anbefaling om en standard begrepsbruk og informasjon på vitnemålet. Felles opptak Utvalget anbefaler at det bør være opp til hver enkelt akkreditert fagskole å utarbeide bestemmelser om opptaksgrunnlag som er best egnet for den enkelte utdanning. Dette foreslås basert på en nasjonal opptaksforskrift. Virke synes dette er gode forslag. Vi i mot å legge opptak til fagskoler under Felles studieadministrativt tjenestesenter eller annen relevant instans. Vi tror opptak utføres mest hensiktsmessig på den enkelte skole for å kunne ivareta fagskoleutdanningenes egenart og bestemmelser om opptak. Søkere til fagskoleutdanning er ofte voksne mennesker med yrkeserfaring og i arbeid. Det vil si mange søkere har et vesentlig annet opptaksgrunnlag enn søkere til annen høyere utdanning. Kartlegging av virksomheter og bedrifter Utvalget foreslår at myndighetene skal kartlegge i hvilken grad virksomheter og bedrifter har strategier og kartlegginger av behov for etter- og videreutdanning. At virksomhetene bør ha slike strategier er det ingen uenighet om, men vi mener myndighetene skal bruke sine ressurser på andre tiltak enn det som foreslås her for å gjøre fagskoleutdanningene kjent og attraktive for virksomheter og bedrifter. Det er også et faktum at slike kartlegginger eksisterer i mange næringer og bransjer, selv om det finnes et forbedringspotensial også på dette området

6 Vennlig hilsen Hovedorganisasjonen Virke Inger Lise Blyverket Leder arbeidslivspolitikk Tormod Skjerve Seniorrådgiver

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer