Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:"

Transkript

1 Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER FOR KVALITETSSIKRING OG GODKJENNING ETTER LOV OM FAGSKOLEUTDANNING Det vises til høringsbrev av 10. september Innledning NUFHS og NUTF representerer fagskoler med utdanninger innen helse- og sosialfag og tekniske fag. Dette vil gjenspeile seg i vår høringsuttalelse. Det er allikevel stor spennvidde mellom fagskoletilbudene. De store fagskolene, med en godt utbygd administrasjon, vil kunne forholde seg til regelverket på tilfredsstillende måte. Dette vil være mer utfordrende for små fagskoler med relativt få tilbud, eller fagskoler som er samlokalisert med store videregående skoler. Det bør derfor tas hensyn til disse forskjellige forutsetningene når retningslinjene skal fastsettes. Reglene bør være enkle å sette seg inn i, entydige, og ikke for omfattende. Fagskoler som kan dokumentere et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene, og derfor oppnår å bli ansett som godkjent tilbyder, bør gis stor frihet til oppretting av nye tilbud. På denne måten kan NOKUT lettere konsentrere seg om fagskoler som av en eller annen årsak ikke oppfyller vilkårene. Vi er usikre på om merknadene bare følger høringsutkastet, eller om de skal vedtas av NOKUTs styre og inngå som en del av retningslinjene. I vår uttalelse går vi ut fra at merknadene har kun veiledende betydning. Generell kommentar Det er benyttet en del lite presise begreper, som for eksempel tilfredsstillende utdanning og vilkår (Pkt 2, side 1 i vedlegg 1) tilstrekkelig kvalitet og omfang mht IKT-tjenester (Pkt 7.16, side 12 i vedlegg 1) tilfredsstillende kontakt med arbeidslivet (Pkt 8.3, side 14 i vedlegg 1) I den grad det er mulig ber vi om at retningslinjene strammes opp. Vår erfaring er at runde formuleringer i retningslinjer samsvarer dårlig med de presise krav som stilles ved senere behandling av søknader. 1

2 Kommentarer til enkelte av bestemmelsene. 2 Formål Det er viktig at det slås fast at lov om fagskoleutdanning omfatter yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Begrepet har god kvalitet kan utgå, fordi dette er formålet med godkjenningsordningen. 3 Begrepsavklaringer Pkt 2. Vi foreslår at begrepene fagområde, utdanningstilbud og spesialisering forklares her NUTF har i sitt planverk benyttet begrepene fagfelt (teknisk fagfelt, fagfelt helse, osv), fagretning (elektro, bygg/anlegg, osv), og til slutt fordypning (automatisering, elkraft, osv). Disse begrepene er nå innarbeidet, og det ville være en fordel om NOKUT også kunne benytte disse. Vi foreslår videre at begrepet, anerkjent erstattes med et visst omfang. Opprettelsen av fagskoletilbudet skal komme som en følge av at det er en viss etterspørsel, og som det dokumenteres et behov for. I merknaden er både Vg1 og Vg2 foreslått som struktur. Vi foreslår at strukturen på Vg2 legges til grunn for fagområde, mens Vg3 dekker utdanningstilbud som en hovedregel for godkjenning. Under 6. brukes begrepet grunnstamme. Vi forstår dette slik at dersom fordypninger (automatisering, elkraft, osv) innen samme fagretning (elektro) har 3/5 felles grunnstamme, vil de utgjøre det NOKUT kaller en spesialisering. En spesialisering vil også fortsatt være det som i dag regnes som et tilbud (og som NUTF kaller en fordypning). Pkt 8. Begrepet yrkerettet utdanning burde vært definert noe grundigere. For fagskolen mener vi at følgende definisjon bør legges til grunn: Med yrkesretting av fagskolens nasjonale planer menes at fagstoff, læringsmetoder og terminologi som brukes i de fagsammensatte modulene, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan helhetskompetansen kommer til nytte ved yrkesutøvelsen innenfor de relevante yrker. Yrkesrettingen styrkes også ved at den tradisjonelle faglige bås-tenkningen erstattes av tverrfaglighet og stor grad av integrasjon av allmennfag i den fagrettede læringen. Utvalget mener at det er på dette området sammen med synet på kompetanse som i størst grad skiller fagskolen basert på lov av 2003 fra den tidligere fagskolen. Fagskoleutdanningen er ikke bare en yrkesrettet spesialisering. Den kan også være en profesjonsutdanning på linje med profesjonsutdanninger i annen høyere utdanning, eksempelvis profesjonsbachelorgraden. Samtidig er kravene til yrkesrelevans mer enn krav om pedagogiske metoder, det har også en sterk relevans for yrkesutøvelsen. 4 Forutsetninger For å bli godkjent som tilbyder stilles det ekstra krav. Dette støttes fullt ut. Under pkt a) brukes begrepet uteksaminerte kandidater. Vi foreslår at dette erstattes med fullført og bestått. Ellers er punktene under tilbyder litt rotete satt opp: Først kommer pkt 5 og 6, deretter underpunktene a til c, og så I tillegg gjelder følgende før pkt d. Dette kan det med fordel ryddes i. 6 Krav til system for kvalitetssikring Et kvalitetssikringssystem bør inngå i en større helhet. Det kan derfor med fordel henvises til Internkontrollforskriften, som har vært gjeldende for alle norske virksomheter siden Pkt 3 krever at også sensorene skal gi en skriftlig vurdering av styrker og svakheter i utdanningen. Fagskolene henter som regel oppgaver og prosjekter fra arbeidslivet, og dermed også sensorer derfra. Hvis det i tillegg til sensorarbeidet stilles krav om skriftlig vurdering av styrker og svakheter i utdanningen, både som plan og gjennomført aktivitet, kan det bli vanskelig i framtida å få til dette. Det er viktig at dette samarbeidet med arbeidslivet kan fortsette, fordi det både ivaretar yrkesrettetheten og bidrar til at opplæringen er dagsaktuell. 2

3 7. Standard og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud Kunnskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer fagskolens tilknytning til EQF (Europeisk kvalifikasjonsrammeverk). Deskriptorene i et slikt system benytter begrepene kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. Vi registrerer med tilfredshet at dette er de samme krav som stilles fra NOKUT i pkt 2, men her må NOKUT være tydelige og avkreve tilbyder beskrivelser av forventet oppnådde kvalifikasjoner innen hver av disse deskriptorene. Det er viktig at skolemiljøene har et bevisst forhold til ansvaret for å levere kompetanse ut over tradisjonell fagkompetanse. Det bør framgå av kravene at fagskoleutdanning er utdanning på tertiærnivået. Stortinget benytter dette uttrykket for å plassere fagskolene i utdanningshierarkiet. I pkt 8 omtales elever i videregående opplæring. Det naturlige her vil være å benytte elever og lærlinger, fordi de som begynner på fagskolene oftest har tatt en yrkesfaglig utdanning, og dermed vært lærlinger. I pkt 12, om undervisningspersonalets kompetanse står det først utdanning som er høyere enn det nivået det undervises i deretter står det dog aldri lavere en tilsvarende toårig fagskoleutdanning. Vi mener siste del kan strykes, fordi muligheten for realkompetanse dekker dette. Videre bør man benytte En lærer må kunne dokumentere i stedet for En lærer må derfor ha Dette vil være det essensielle kravet. Pedagogisk kompetanse må ha et omfang på minimum 60 studiepoeng der prestasjonen er vurdert til minimum karakteren C. 8. Standarder og kriterier for godkjenning av tilbyders fagområde Pkt 1 har flere uklarheter: tilstrekkelig bredde, strategi for fagskoleutdanning, tilfredsstillende tilgang på undervisningsrom, system for studentvelferd, osv. Slike formuleringer skaper vanskeligheter under godkjenningen, fordi de kan tolkes på forskjellig måte avhengig av ståsted, dette fører igjen til merarbeid. Det samme finner en under pkt 2. Flere av begrepene som benyttes lar seg vanskelig måle, og vil derfor være gjenstand for diskusjoner og tolkinger. 9 Revidering Ordene helt eller delvis i første setning kan med fordel strykes. Det er underordnet om kriteriene helt eller delvis legges til grunn. Det viktige er at de har innflytelse på resultatet. I siste linje i siste kulepunkt kan det se ut som om ordene godkjenning av er falt ut ( trekke tilbake. alle utdanningene). Rent fysisk kan det bli vanskelig å trekke en utdanning tilbake. Vedlegget Vi henviser her til hva vi uttalte innledningsvis om fagområder. Oslo, Solveig Hvidsten Dahl Forbundsleder Øyvind Tveitstul Spesialrådgiver 3

4 4

5 5

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud

Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud Fagskoleutdanningen fagutdanning vin og brennevin fra Norsk vinfagskole AS fra stedbasert utdanning til fjernundervisning Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer