Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:"

Transkript

1 Dato: Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund (Utdanningsforbundet) Oppfølging av St. meld. 20, På rett vei Den SRY-nedsatte arbeidsgruppen (Arbeidsgruppen) til oppfølging av St. meld 20 hadde møter med Utdanningsdirektoratet (Udir) og Kunnskapsdepartementet (KD) 23. og 4. november d.å. KD og Udir har laget en matrise med tiltakspunkter som SRY inviteres inn til å behandle. Arbeidsgruppen er positiv til en slik fremgangsmåte og vil gjennom arbeidsmøtene gi innspill til ønsket prioritering og behandling av tiltakene. Gjennom beslutning fattet på SRY-møte 31. oktober, ble det enighet om at Arbeidsgruppen får fullmakt til å fortsette dette arbeidet i samarbeid med KD og Udir. Det vises her også til tidligere problemnotat og saksfremlegg for SRY der Arbeidsgruppen foreslår at SRY drøfter de generelle og overordnede problemstillingene i tilknytning til fagog yrkesopplæringen. Tiltakene i stortingsmeldingen må derfor avgrenses mot det som naturlig hører til det enkelte utdanningsprogram (de faglige rådene), og det som har en mer generell karakter. Like fullt ønsker SRY en tett dialog med rådene i denne prosessen. I covernotat fra Udir, datert 21. oktober 2013, spør sekretariatet SRY om det skal legges til rette for egne møter utenom møtene i SRY. SRY og Arbeidsgruppen mener det er behov for egne arbeidsmøter i tillegg til SRY-møtene der Udir/KD er sekretariat. Udir spør også om hvordan vi best sikrer sammenheng med andre løpende prosesser i regi av Samfunnskontrakten for flere lærebedrifter. Arbeidsgruppen mener dette arbeidet bør foregå parallelt og adskilt fra oppfølgingen av stortingsmelding 20, men slik at vi ikke mister sammenhengen. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Implementering av Startpakken for "Lærlingløftet" Utprøving vekslingsmodell Utprøving alternativ vg3 1 1 Her ønsker SRY behandling i 2014 for å forsikre seg om at dette tiltakspunktet blir godt belyst og høyt prioritert jf. pkt 54 i matrisen.

2 Videreføring av hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen Indikatorsett for gjennomføring, tilbud og etterspørsel etter læreplasser og fagarbeidere Utviklingsredegjørelser og gjennomgangen av tilbudsstrukturen Videre må oppfølgingsarbeidet sees i sammenheng med SRYs prosjekt knyttet til internasjonalisering. SRY har bestemt at det skal arrangeres en større konferanse med internasjonalisering som tema i 2014 for SRY og representantene i de faglige rådene. SRY vil også bli invitert til DGVT-formøter i regi av KD. Arbeidsgruppen vil i det følgende løfte ut prioriterte saker for videre drøfting og behandling i SRY-møtene fremover i henhold til vedlagte matrise med tiltakspunkter, kommentarer, og endringer farget med rødt.

3 Tiltak Behandling i SRY SRY FRBA FRDH FRRM FRHO FRSS FREL FRTIP FRMK FRNA Drøfting/Vedtak Bidra til kompetanseutvikling for rådgivere med vekt på kjønnsutradisjonelle valg - SRY ser arbeidet med dette tiltaket i sammenheng med gjennomgangen av tilbudsstrukturen og rådgivning: Hva hemmer og fremmer likestilling. foreta en gjennomgang av opplæringslovens kapittel 4A med sikte på at kapitlet skal bli lettere tilgjengelig og gi en god oversikt av voksnes rettigheter til opplæring - SRY ønsker behandling i Sees i sammenheng med oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser - Oppfølgingsgruppen for Se egen plan for SRYs arbeid med rådgivning samfunnskontrakten fremmer sak for SRY prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og det tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får læreplass eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygging 2 - Behandles i SRY under utvikling av modeller (i 2014)/ - SRY deltar i arbeidsgruppe? D/V D/V O O O O O O O O O 2 Tiltaket er todelt. Den ene delen omhandler modell for kvalifisering til vg3 påbygg. Den andre delen omhandler kvalifisering til læreplass. Med rådene ønsker vi å drøfte den delen av tiltaket som omhandler overgang til læreplass (i fet skrift).

4 styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet - SRY prioriterer denne saken og ønsker å gi innspill underveis i prosessen - SRY ønsker å gi overordnet tilbakemelding til rådene etter deres innspill Fast sak gjennomgå tilbudet av små og verneverdige fag - SRY ønsker å gi innspill på prinsipper for gjennomgang i to deler: (1) Små fag og (2) verneverdige fag (nordisk prosjekt?) - Behandles i SRY (i 2014) ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer 3 - Sees i sammenheng med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. samle erfaringer med overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og vurdere å legge denne muligheten inn i tilbudsstrukturen - SRY ønsker behandling i 2014 H2014 styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv - De faglige rådene må vurdere om de har Saken settes opp i forbindelse med delrapportering D/V D/V D/V 3 Sees i sammenheng med tiltak 43.

5 fag som egner seg for vekslingsmodeller. - SRY ønsker løpende orientering om fremdrift. - SRY vil uttale seg om overordnede rammer (etter at resultater fra utprøvingen foreligger) bidra til bedre sammenheng i opplæringen ved å videreføre utviklingsarbeidet med relevans og yrkesretting av fellesfagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene - SRY støtter det pågående arbeid FYR, men ønsker at det utvides til å gjelde felles programfag - SRY ønsker å gi innspill til utviklingstiltak når det er aktuelt. gi elevene tidligere innføring i yrkene ved å åpne for at felles programfag på Vg2 kan splittes, og at valgfrie programfag knyttes mer til det enkelte eller grupper av lærefag. Beslutning om hvilke programfag som splittes, skjer etter dialog med partene i arbeidslivet - Avventer rådenes behandling - Sees i sammenheng med gjennomgangen av tilbudsstruktur endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift - SRY ønsker å involveres i arbeidet. H2014

6 Behandles i SRY i SRY ønsker et kort notat (oppsummering) fra forskerne knyttet til dette tema: svakheter, styrker og barrierer, evt. få belyst gode eksempler. Formålet er å vurdere eventuelle endringer. gjennomføre forsøk med alternativer til Vg3 i skole for elever som ikke får læreplass - SRY ønsker behandling i SRY ønsker statusoppdatering i utprøvingen for å vurdere hvordan partene kan bidra SRY ønsker diskusjon på bakgrunn av delrapport fra evalueringen H etter dialog med partene utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet. - SRY ønsker å gi innspill til utlysningsteksten vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 - Behandling i SRY (i 2013) - Arbeidsgruppe KD/Udir med representasjon fra SRY (Se på gjeldende rammeverk mht partenes eierskap og se på utviklingsarbeid mht rammer) D/V O O O O O O O O O D/V O O O O O O O O O

7 66 kartlegge utstyrssituasjonen i videregående opplæring, for å sikre kvalitet i opplæringen - SRY ønsker å delta i arbeidsgruppe for å utforme utlysningsteksten/oppdraget D/V Orientering videreføre en nasjonal satsing for å øke lærernes og instruktørenes vurderingskompetanse og styrke sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering gjennomgå læreplanen for utdanningsvalg for å tydeliggjøre fagets egenart og gi elevene bedre innsikt i arbeidsliv og krav til utdanning, herunder kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg utarbeide en veileder for faget utdanningsvalg som blant annet tydeliggjør forskjellen mellom dette faget og arbeidslivsfag. Veilederen vil også omfatte kjønnsutradisjonelle fagvalg vurdere kompetanseutvikling for lærere og rådgivere i fagene arbeidslivsfag og utdanningsvalg, inkludert informasjon om elevers muligheter til å velge kjønnsutradisjonelt gjennomføre tilsyn for perioden med tanke på om det legges til rette for at opplæringen er forsvarlig for den enkelte innenfor rammen av regelverket O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

8 forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet, innføre en fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært tilbud innenfor tilbudsstrukturen, og etablere praksisbrev innenfor flere fagområder i samarbeid med partene i arbeidslivet komme tilbake til hvilke inntakskriterier som skal ligge til grunn for praksisbrevet - SRY forutsetter ordinær høring der partene uttaler seg omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program stimulere til etablering av y-veier fra flere fagområder med lokalt opptak og tilrettelegging ved høyskoler og universiteter, særlig innenfor helse- og oppvekstfag O D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V O D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V O Utenfor SRYs mandat. Ligger til KD/de faglige råd - SRY ønsker en orientering om fremdrift fra KD - SRY forutsetter ordinær høring der partene uttaler seg individuelt. arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser O D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V O O O O O O O O O O

9 63 67 etablere et indikatorsett for gjennomføring av videregående opplæring, tilbud og etterspørsel etter læreplasser og sysselsetting av fagarbeidere - Viser til pågående arbeid med samfunnskontrakten fortsette den langsiktige satsingen på kompetanseog utviklingstiltak O D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V D/V O O O O O O O O O O

10

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET)

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200811372-2 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: fta@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Vår dato: 01.06.15 Vår referanse: 2015/70 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innkalling møte 3/15

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer