Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning"

Transkript

1 Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012

2 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Sandnessjøen Kreftomsorg og lindrende pleie Dato for vedtak: Utdanningslengde: Ettårig Saksnummer: 11/394

3 Forord Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke betegnelsen fagskoleutdanning, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Også vesentlige endringer i allerede godkjente utdanningstilbud må godkjennes av NOKUT. Ved søknad om opprettelse av nytt studiested starter vurderingsprosessen med at en tilbyder søker NOKUT om godkjenning av endringen. NOKUT operer med 18 likeverdige faglige kriterier for godkjenning av fagskoleutdanninger, nedfelt i NOKUTs retningslinjer, kapittel 7. NOKUTs saksbehandler vurderer søknaden opp mot de kriteriene som er relevant for søknaden. Når saksbehandleren har funnet at ett eller flere av de faglige kriteriene ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte, sendes den foreløpige rapporten (kapittel 2 i denne rapporten) til tilbyder for kommentarer. Tilbydere kan da påpeke mangler eller misforståelser i NOKUTs innstilling. NOKUT tillater i tillegg mindre justeringer. Saksbehandleren vurderer tilbakemeldingen fra tilbyder, før NOKUT konkluderer og fatter endelig vedtak. I denne rapporten er alle vurderingene som danner grunnlag for godkjenningen samlet. Tilbyder plikter å gjennomføre utdanningstilbudet slik det fremgår av denne rapporten og søknaden som ligger til grunn. Studenter kan lese rapporten for å få inntrykk av hvilken utdanningskvalitet de kan forvente. Yrkeslivet og andre samfunnsgrupper kan også orientere seg om den sluttkompetansen studentene sitter igjen med, og innholdet i utdanningen. NOKUT, Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Innledning Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Faglig vurdering av utdanningstilbudet Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Kriterium Kriterium Kriterium Infrastruktur Kriterium Kriterium Kriterium Kriterium Oppsummerende vurdering og konklusjon fra NOKUT Tilsvarsrunde Søkerens tilbakemelding på NOKUTs vurdering Kriterium 12, må-punkt Kriterium16, bør-punkt Endelig konklusjon fra NOKUT Vedtak Dokumentasjon... 8 ii

5 1 Innledning 1.1 Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy, har søkt NOKUT om vesentlig endring av det godkjente utdanningstilbudet «kreftomsorg og lindrende pleie». Tilbudet ble godkjent av NOKUT i vedtak av Utdanningstilbudet er et ettårig tilbud som gis over to år på deltid. Det søkes nå om å gi utdanningstilbudet ved lærested Sandnessjøen. Tilbyder informerer om at Skjervøy videregående skole og Nordreisa videregående skole er slått sammen til Nordreisa videregående skole, men at dette ikke har noe å si for den praktiske eller administrative delen fagskoleutdanningen. NOKUT regner ikke dette som en vesentlig endring. NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av lister opp kriterier som må oppfylles for at en fagskoleutdanning skal kunne godkjennes. I denne rapporten er følgende kriterier vurdert: 10, 11, 12, 15, 16, 17 og 18. Tilbyder ønsker ikke å få vurdert sitt system for kvalitetssikring i forbindelse med denne søknaden. NOKUT har gjennomgått søkers hjemmesider, Tilbyder gir relevant informasjon som ikke kan føre til misforståelse om bruk av fagskolebegrepet. Informasjonen på søkers internett-sider er i samsvar med søknadens innhold og godkjenningsstatus i NOKUT. 1

6 2 Faglig vurdering av utdanningstilbudet 2.1 Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Kriterium 10 «Praksis skal være beskrevet i planen som ethvert annet faglig element, og være relatert til de kvalifikasjoner studenten skal få gjennom sin utdanning.» Tilbyder har inngått en avtale med Helgelandssykehuset HF om 15 praksisplasser for hvert kull. NOKUT forutsetter at praksis gjennomføres på samme måte som i planen for det opprinnelige godkjente tilbudet. Praksisen, slik den beskrives, vurderes som tilfredsstillende. Konklusjon Kriterium 11 «Undervisningspersonalet må være stort nok og stabilt nok til å gjennomføre fastsatt undervisning.» Årsverksinnsats tilknyttet utdanningstilbudet er 1,4. Forholdstallet mellom faglig ansatte og studenter er 1:21. Antall årsverksinnsats og forholdstallet mellom lærer og student er på nivå med forholdene i tilsvarende godkjente utdanninger, og anses som tilstrekkelig. 2

7 Konklusjon Kriterium 12 «Undervisningspersonalet som skal være knyttet til utdanningstilbudet må samlet ha kvalifikasjoner til å gi den undervisning som følger av planen. Undervisningspersonalet må dokumentere: formell eventuell realkompetansevurdert utdanning som er høyere enn det det undervises i, dog aldri lavere enn tilsvarende toårig fagskoleutdanning pedagogiske kvalifikasjoner utdanning og erfaring på det nivå som undervisningen krever digital kompetanse i det omfang som undervisningen krever yrkeserfaring som gjør at undervisningen knyttes opp mot, og relateres til, dagens yrkesfelt.» Tilbyder har fylt ut NOKUTs tabell for undervisningspersonell. I stedet for kravspesifikasjon har tilbyder lagt ved CV-er for de faglig ansatte tilknyttet utdanningen. Tilbyder har fylt ut NOKUTs tabell for undervisningspersonell. Informasjonen i tabellen må sees i forhold til tilbyders kravspesifikasjon for undervisningspersonalet og NOKUTs krav. Ettersom tilbyder ikke har lagt ved en kravspesifikasjon for undervisningspersonalet (som tilfredsstiller NOKUTs retningslinjer), blir kriteriet vanskelig å vurdere. En kravspesifikasjon er forpliktende for tilbyder ved nyansettelser av personalet. NOKUT kan ikke vurdere om kriteriet er tilfredsstilt bare basert på CV-er for de som per i dag er ansatt på skolen. Konklusjon Tilbyder må legge ved en kravspesifikasjon som viser at de krav tilbyder stiller til undervisningspersonalet tilfredsstiller NOKUTs retningslinjer Kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. 3

8 2.2 Infrastruktur Kriterium 15 «Lokalene inklusive spesialrom, utstyr og infrastruktur skal være tilstrekkelige i antall og størrelse til at undervisningen kan gjennomføres som forutsatt. Det gjelder både egne og leide lokaler. Utrustningen må være slik at den bidrar til å yrkesrette utdanningstilbudet.» Tilbyder skriver at fagskoletilbudet i kreftomsorg og lindrende pleie skal, i samarbeid med Fagskolen i Troms, organiseres inn i Sandnessjøen videregående skoles lokaler i Sandnessjøen. Lokalene er nylig modernisert. Her vil studentene ved fagskoletilbudet ha tilgang til de undervisningsrom det er behov for når det er samlinger på skolen. Dette gjelder teorirom, rom for gjennomføring av praktiske øvelser og rom med IKT-tjenester/nett-tilgang. Fagskolens studenter gis tilgang til alle skolens tilleggstjenester, herunder kantine og bibliotek. Fagskolens leder og faglærere gis arbeidsplass med tilgang til IKT-tjenester. Det foreligger godkjenning av skolens lokaliteter i henhold til Arbeidsmiljøloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Undervisningslokalene som er beskrevet er på nivå med lokalene for tilsvarende godkjente utdanninger, og vurderes som tilfredsstillende. Konklusjon Kriterium 16 «Tilbyders IKT-tjenester må ha tilstrekkelig kvalitet og omfang til at opplæringen kan gjennomføres som forutsatt.» Tilbyder skriver ar studentene må disponere egen bærbar PC og ha tilgang til Internett hjemme. Ved samling på skolen tilkobles studentene skolens nettverk og de tjenester som følger dette. 4

9 Opplæringsplattform er Fronter eller It's Learning. Sandnessjøen og Skjervøy har lyd-/bildestudio som vil bli benyttet til en del forelesninger. IKT-tjenestene som er beskrevet er på nivå med tjenestene for tilsvarende godkjente utdanninger, og vurderes som tilfredsstillende. Tilbyder bør avklare om det er Fronter eller It s Learning som skal benyttes for studentene ved fagskoleutdanningen. Det er også noe uklart om studentene skal være ved Skjervøy eller Sandnessjøen, da det gis ulik informasjon i de ulike kriteriene. Konklusjon Tilbyder bør avklare om det er Fronter eller It s Learning som skal benyttes for studentene ved fagskoleutdanningen Kriterium 17 «Studentene og lærerne må ha god nok tilgang på tjenester som sikrer aktuell informasjon.» Tilbyder skriver at studentene og lærerne vil ha tilgang til de IKT-tjenester som Sandnessjøen videregående skole disponerer. Dette innebærer PC med nett-tilgang, lyd-/bilde studio og bibliotektjenester. Fagskolen vil abonnere på aktuelle tidsskrifter, og stille disse til disposisjon for studentene. Informasjonstjenestene som er beskrevet er på nivå med tjenestene for tilsvarende godkjente utdanninger, og vurderes som tilfredsstillende. 5

10 Konklusjon Kriterium 18 «Tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv.» Tilbyder skriver at det i Sandnessjøen allerede er etablert et samarbeid med kommunene i regionen, med Helgelandssykehuset og med Utviklingssenter for sykehjem i Nordland (kontorsted Sandnessjøen). Dette samarbeidet er nedfelt i egen avtale som beskriver felles arbeids- og satsingsområder, herunder fagskoletilbud for ansatte i helse- og sosialsektoren. Samarbeidet med Utviklingssenter for sykehjem innebærer ulike prosjektsamarbeid hvor fagutvikling står sentralt. Dette gjelder for elever, lærlinger og for studenter ved fagskolen. Resultater fra utviklingsarbeidet presenteres gjennom årlige erfaringskonferanser, og i andre fora. Det lokale og regionale samarbeidet med yrkesfeltet som er beskrevet vurderes som tilfredsstillende. Konklusjon 2.3 Oppsummerende vurdering og konklusjon fra NOKUT Tilbyder må legge ved en kravspesifikasjon som viser at de krav tilbyder stiller til undervisningspersonalet tilfredsstiller NOKUTs retningslinjer. Tilbyder bør avklare om det er Fronter eller It s Learning som skal benyttes for studentene ved fagskoleutdanningen. Søknaden anbefales ikke godkjent. 6

11 3 Tilsvarsrunde NOKUT mottok tilbakemelding fra søkeren på NOKUTs vurdering. NOKUT vurderte tilbakemeldingene Søkerens tilbakemelding på NOKUTs vurdering Kriterium 12, må-punkt Legge ved en kravspesifikasjon som viser at de krav tilbyder stiller til undervisningspersonalet tilfredsstiller NOKUTs retningslinjer. Søkers tilbakemelding Fagskolen i Troms avd. Skjervøy har utarbeidet kravspesifikasjon for undervisningspersonalet for undervisning i kreftomsorg og lindrende pleie. Disse er lagt inn i skolens kvalitetshåndbok. Se vedlegg. NOKUTs tilleggsvurdering Tilbyders legger ved en kravspesifikasjon som tilfredsstiller NOKUTs krav til undervisningspersonell. Videre tilfredsstiller undervisningspersonalets kompetanse tilbyders egen kravspesifikasjon. Dokumentasjonen er på nivå med de opprinnelige godkjenningene og anses som tilfredsstillende Kriterium16, bør-punkt avklare om det er Fronter eller It s Learning som skal benyttes for studentene ved fagskoleutdanningen. Søkers tilbakemelding Troms, Nordland og Finnmark fylkeskommune arbeider for tiden med å få til et samarbeid innenfor fagskoleutdanningene i landsdelen. I den forbindelse søkes det godkjenning for fagskoleutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie med nytt studiested Sandnessjøen. Nordland og Troms bruker for tiden hver sin læringsplattform og har på dette tidspunkt ikke avklart bruken av felles plattform. Studentene ved studiested Sandnessjøen vil derfor bruke It s Learning som opplærings plattform, mens studentene ved Skjervøy bruker Fronter. For at disse skal kunne samarbeide i studiehverdagen har vi imidlertid valgt å gi studentene og lærerne ved Skjervøy tilgang til It s Learning. 7

12 NOKUTs tilleggsvurdering Tilbyder har på en tilfredsstillende måte gjort rede for hvordan de løser utfordringen med at de forskjellige lærestedene bruker ulike læringsplattformer. 3.2 Endelig konklusjon fra NOKUT Tilbudet anbefales godkjent. 4 Vedtak NOKUT ved direktøren anser de faglige kravene for opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningstilbudet «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms avdeling Skjervøy, som oppfylt. Utdanningen er et ettårig stedbasert tilbud, som gis over to år på deltid. Godkjenningen gjelder for inntil 15 studenter per opptak. Vedtaket er fattet med hjemmel i: Lov om fagskoleutdanning nr. 56. Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyre utdanning og fagskoleutdanning av nr. 96. NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av Vedtaket gjelder utdanningstilbudet slik det fremgår i søknaden av og søkers kommentarer til NOKUTs rapport av Vedtaket gjelder for følgende lærested: Sandnessjøen. 5 Dokumentasjon Rapporten er utformet på bakgrunn av: Søknad fra Fagskolen i Troms avdeling Skjervøy, datert om opprettelse av nytt studiested for fagskoleutdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie, NOKUTs saksnummer 11/ Foreløpig rapport, datert , NOKUTs saksnummer 11/ Tilsvar fra Fagskolen i Troms, datert , NOKUTs saksnummer 11/

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013 Psykisk helsearbeid og rusarbeid AOF Telemark og Vestfold August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud

Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud Fagskoleutdanningen fagutdanning vin og brennevin fra Norsk vinfagskole AS fra stedbasert utdanning til fjernundervisning Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Haugaland Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Haugaland/ Haugesund, Sauda, Ølen og Karmøy Ernæring i pleie-

Detaljer

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013 Internettmarkedsføring Treider Fagskoler AS April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler AS Internettmarkedsføring Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett år

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Elektro - fordypning bioenergi Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Elektro - fordypning bioenergi

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Midt-Norge i Trondheim, AOF Oslo og Akershus i Oslo Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 30.

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Prosjektledelse. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013

Prosjektledelse. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013 Prosjektledelse Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Prosjektledelse

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Teknikk og industriell

Detaljer

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013 Interaksjonsdesign 1 Noroff fagskole AS August 2013 Utdanningssted: Noroff fagskole AS: Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Fredrikstad og fjernundervisning Utdanningstilbud: Interaksjonsdesign

Detaljer

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012 ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning European Helicopter Center AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: European Helicopter Center AS, Sandefjord ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning

Detaljer

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Boreriggoperatør Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stjørdal fagskole Boreriggoperatør Dato for vedtak: 12. september 2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum

Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Exsto Holding AS Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Trondheim Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Dato for vedtak: 12. februar 2014 Fagskolepoeng:

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Hestehold og driftsledelse. Norsk Hestesenter Januar 2013

Hestehold og driftsledelse. Norsk Hestesenter Januar 2013 Hestehold og driftsledelse Norsk Hestesenter Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Norsk Hestesenter Hestehold og driftsledelse Dato for vedtak: 22. januar 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer