NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming"

Transkript

1 NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Folkeuniversitetet ØST Januar 2016

2 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud. Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning på et halvt til to år, som bygger på videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke betegnelsen fagskoleutdanning, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. Alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. NOKUT godkjenner også institusjonenes interne system for kvalitetssikring. Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Folkeuniversitetet ØST Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform: Sakkyndige: Stedbasert Tone Hee Åker og Marta Grongstad Dato for vedtak: 8. januar 2016 NOKUTs saksnummer 15/589 og 16/

3 Forord Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke betegnelsen fagskoleutdanning, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. sprosessen starter med at en tilbyder søker NOKUT om godkjenning av et utdanningstilbud. Søknaden blir først gjenstand for en innledende vurdering, for å avklare om forutsetningene er til stede for videre behandling jevnfør fagskoletilsynsforskriften 3-1. I den innledende vurderingen ser NOKUT blant annet på om styringsordning og reglement er tilpasset utdanningstilbudet og om tilbyder har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Søknader som tilfredsstiller forutsetningene for behandling blir videre vurdert av eksterne, uavhengige sakkyndige oppnevnt av NOKUT. De sakkyndige vurderer søknaden opp mot de faglige kravene i fagskoletilsynsforskriften Til den sakkyndige vurderingen har NOKUT oppnevnt: Tone Hee Åker Marta Grongstad I denne rapporten er alle vurderingene som danner grunnlag for godkjenningen samlet. Tilbyder plikter å gjennomføre utdanningstilbudet slik det fremgår av denne rapporten og søknaden som ligger til grunn. Studenter kan lese rapporten for å få inntrykk av hvilken utdanningskvalitet de kan forvente. Yrkeslivet og andre samfunnsgrupper kan også orientere seg om den sluttkompetansen studentene sitter igjen med, og innholdet i utdanningen. NOKUT, 8. januar 2016 Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Informasjon om søkeren Informasjon om tilbyder og utdanningen Innledende vurdering Oppsummering Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning ( 3-1) etter innledende vurdering Sakkyndig vurdering av utdanningen Oppsummering Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning ( 3-1) Læringsutbytte ( 3-2) Utdanningens innhold og oppbygning ( 3-3) Undervisningsformer og læringsaktiviteter ( 3-4) Fagmiljøet tilknyttet utdanningen ( 3-5) Eksamen og sensur ( 3-6) Infrastruktur ( 3-7) etter sakkyndig vurdering Vedtak Dokumentasjon Vedlegg 1: ii

5 1 Informasjon om søkeren 1.1 Informasjon om tilbyder og utdanningen Folkeuniversitet ØST søkte NOKUT 13. september 2015 om godkjenning av psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning som fagskoleutdanning. Utdanningen er på 60 fagskolepoeng som gis på deltid over to år. Undervisningen vil gis ved studiestedene Lillestrøm og Oslo. Det er søkt godkjenning for inntil 20 studenter. Søker har allerede ni godkjente fagskoleutdanninger: barsel- og barnepleie fotografi helse, aldring og aktiv omsorg keramikk_design kreftomsorg og lindrende pleie miljøarbeid innen rus oppvekstfag psykisk helsearbeid rehabilitering NOKUT har gjennomgått søkers hjemmesider, Tilbyder gir informasjon om utdanningen som de har søkt godkjenning for på hjemmesidene. I forbindelse med sak 14/507 ble det påpekt noen mangler som tilbyder har rettet opp i tilsvaret. Hjemmesidene inneholder ikke informasjon som kan føre til misforståelse om bruk av fagskolebegrepet. 1

6 2 Innledende vurdering Teksten i dette kapittelet er NOKUTs administrative vurdering av de grunnleggende forutsetningene som må være oppfylt for kunne tilby fagskoleutdanning. Noen av kravene vurderes både av NOKUTs administrasjon, og den sakkyndige komiteen. Der det forekommer «vi» i kapittel 2, er det et uttrykk for NOKUTs administrasjon. Paragrafene i parentes i overskriftene henviser til tilsvarende paragrafer i fagskoletilsynsforskriften. Teksten i boksene er fra fagskoletilsynsforskriften. Vi gjør oppmerksom på at vurderingen av tidligere godkjente kvalitetssikringssystem, styringsordninger og reglement vil være begrenset. NOKUT kan derfor senere påpeke feil og mangler dersom vi ved et fremtidig gjennomsyn avdekker det, selv om vi i denne søknadsrunden skulle finne at kvalitetssikringssystem, styringsordninger og/eller reglement tilfredsstiller kravene. 2.1 Oppsummering I forbindelse med sak 14/507 i vurderingen av de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanningen ble det påpekt noen mangler. Tilbyder har gjort rede for hvordan disse kravene er imøtekommet i tilsvaret. De grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanningen er derfor oppfylt på en tilfredsstillende måte. 2.2 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning ( 3-1) Krav i fagskoleloven med forskrifter (1) Krav i fagskoleloven med forskrifter skal være oppfylt. NOKUT vurderer følgende krav: a) Grunnlag for opptak. Grunnlaget for opptak skal være relevante kvalifikasjoner på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Søkere har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak til en utdanning på grunnlag av realkompetanse. b) System for kvalitetssikring c) Organisasjon og ledelse. Det er tilbyders styre som er ansvarlig for utdanningen. d) Studentenes læringsmiljø og rettigheter. e) Vitnemål. f) Reglement. Reglementet skal fastsette studentenes rettigheter og plikter, og være utformet slik at det sikrer lik og upartisk behandling. g) Klageinstans. Styret selv fastsetter regler for klagebehandling. Minst én student skal være medlem i klageinstansen. Grunnlag for opptak Grunnlaget for opptak ansees å være de relevante kvalifikasjonene på nivå 4 for opptak til utdanningen. System for kvalitetssikring Tilbyder fikk sitt system for kvalitetssikring godkjent av NOKUT 16. juli 2010, jf. NOKUTs sak 10/84. Ved søknad om ny utdanning våren 2014, ble systemet vurdert på nytt (sak 14/106). NOKUT fant systemet tilfredsstillende, men hadde noen forslag til forbedringer. I forbindelse med sak 2

7 14/507 ble disse forslagene på nytt presentert. Det ble anbefalt at tilbyder benytter korrekte navn når det henvises til lover og forskrifter. Tilbyder har fjernet disse henvisningene, men innholdsfortegnelsen er ikke oppdatert etter de siste endringene. Organisasjon og ledelse NOKUT har tidligere funnet styreordningen tilfredsstillende, jf. NOKUTs sak 13/190. I forbindelse med sak 14/507 ble det skrevet at tilbyder må sørge for at styremedlemmene er registret i Enhetsregisteret. Dette ble rettet opp i tilsvaret og styringsordningen vurderes som tilfredsstillende. Styrets sammensetning oppfyller lovens krav, og det fremgår tydelig hvordan representanter for studentene og ansatte velges, og hvilke rettigheter representantene har. Styrets ansvar for fagskoleutdanningen fremgår klart av styrevedtektene, og dekker de forholdene styret er pålagt å ta ansvar for etter fagskoleloven. Studentenes læringsmiljø og rettigheter Søknaden dokumenterer på en tilfredsstillende måte hvem som har ansvar for de oppgaver som er beskrevet i fagskoleloven 4, og som påvirker studentenes rettigheter. Det kommer tydelig frem av styrevedtektene at styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Vitnemål Det er tidligere blitt vurdert i sak 14/507 at tilbyders mal for vitnemål tilfredsstiller kravene i fagskoleloven med forskrifter. I denne søknaden er vitnemålet blitt vurdert på nytt og vi ser at tilbyders mal for vitnemål inneholder ikke all nødvendig informasjon. I følge «Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning», skal vitnemålet dokumentere: det overordnede læringsutbyttet emner og eventuell praksis NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1 eller fagskole 2) karaktersystemet som benyttes (A F eller «bestått» / «ikke bestått») antall fagskolepoeng karakter/karakterer Oversikten over emner og eventuell praksis og karakter/karakterer mangler i vitnemålet tilsendt av tilbyder. Dette må fremgå ved eventuell godkjenning av utdanningen. Vitnemålet tilfredsstiller ikke kravene i fagskoleloven med forskrifter. Reglement NOKUT har tidligere funnet reglementet tilfredsstillende, jf. NOKUTs sak 13/190. Klageinstans I fagskoletilsynsforskriften stilles det krav om at det skal være en studentrepresentant med personlig vara i klageinstansen. Hos tilbyder er en særskilt klagenemnd klageinstans. Kravet til studentrepresentant i klagenemda er oppfylt. Nei, kravene er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. 3

8 Tilbyder må sørge for at vitnemålet dokumenterer emner og eventuell praksis, og karakter/karakterer Samarbeid med yrkesfeltet (2) Tilbyder skal samarbeide med aktører i yrkesfeltet og delta i faglige nettverk som sikrer at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet. Folkeuniversitetet ØST dokumenterer at de har samarbeid med aktører i yrkesfeltet som sikrer at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet. Det fremgår av søknaden og dokumentasjonen, at samarbeidet omfatter utvikling, gjennomføring og evaluering av utdanningen. Dette kravet blir også vurdert av den sakkyndige komitéen Praksisavtaler (4) For utdanninger med praksis skal det foreligge avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Det foreligger mal for praksisavtale, liste over aktuelle praksissteder og inngått praksisavtale med Nes kommune. Det fremgår at malen for praksisavtalen regulerer vesentlige forhold som er av betydning for studentene, som for eksempel antall veiledningstimer per uke og opplæring av veiledere. Dette kravet blir også vurdert av den sakkyndige komitéen Fagskolepoeng og arbeidsmengde (5) Utdanningen skal ha et omfang av 30, 60, 90 eller 120 fagskolepoeng. (6) Det totale antall arbeidstimer for studentene skal normalt være mellom timer per år. Utdanningen er på 60 fagskolepoeng og gis på deltid over to år. Det totale antall arbeidstimer for studentene er 1650 timer. Dette er innenfor rammen for en fagskoleutdanning på 60 fagskolepoeng (1500 til 1800 timer). 4

9 2.3 etter innledende vurdering Søknaden går videre til sakkyndig vurdering. Før en eventuell godkjenning kan vedtas må imidlertid tilbyder sørge for at vitnemålet dokumenterer emner og eventuell praksis, og karakter/karakterer. 3 Sakkyndig vurdering av utdanningen Teksten i dette kapittelet er de sakkyndiges vurdering. Der det forekommer «vi», er det et uttrykk for de sakkyndige. Paragrafene i parentes i overskriftene henviser til tilsvarende paragrafer i fagskoletilsynsforskriften. Teksten i boksene er fra fagskoletilsynsforskriften. 3.1 Oppsummering Tilbyder søker om godkjenning av fagskoleutdanningen psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning. Vi mener at dette er et studietilbud som har sin plass i fagskoleområdet og at studiet vil gi helsepersonell viktige og relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Vi vurderte tilsvarende søknad fra tilbyder om godkjenning av denne utdanningen i 2014, jf. NOKUTs sak 14/507. Søknaden endte med avslag. Vi har i den nåværende runden fokusert på de elementene som ikke ble funnet tilfredsstillende tidligere. Studieplanen er nå godt gjennomarbeidet og vil være et viktig dokument for både studenter, praksisveiledere og faglærere i forhold til innhold og hva som det forventes at studentene skal lære. Vi vil anbefale NOKUT å godkjenne utdanningen, men vi vil også fremheve for tilbyder at vi har gjort noen vurderinger som vi anbefaler dem å lese og rette opp enkelte elementer i studieplanen Opptak 3.2 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning ( 3-1) (1) Krav i fagskoleloven med forskrifter skal være oppfylt. NOKUT vurderer følgende krav: a) Grunnlag for opptak. Grunnlaget for opptak skal være relevante kvalifikasjoner på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Søkere har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak til en utdanning på grunnlag av realkompetanse. 5

10 I søknaden og i studieplanen beskriver tilbyder opptakskravene til studiet. Det formelle opptakskravet er at søker skal ha fullført og bestått videregående opplæring, fra programområdet helse- og oppvekstfag, med fagbrev eller vitnemål som hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider. Tilbyder beskriver også muligheten til å søke opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Søkere må da ha dokumentert arbeidserfaring innenfor eldreomsorgen, psykisk helsearbeid eller med mennesker med psykisk utviklingshemming i minst tre år, og ha en alder som minimum tilsvarer normalderen for fullført videregående utdanning. Har søkere helseutdanninger fra andre land må de i tillegg ha språkferdigheter tilsvarende videregående opplæring eller ha bestått Norskprøve 3. Videre fremkommer det at realkompetansen blir vurdert av to representanter fra opptakskomiteen og at kompetansen blir vurdert opp mot de formelle opptakskravene. Vi mener kravene for opptak blir beskrevet på en tilfredsstillende måte; søkere vil da også lett kunne se om de kan få opptak til utdanningen Samarbeid med yrkesfeltet (2) Tilbyder skal samarbeide med aktører i yrkesfeltet og delta i faglige nettverk som sikrer at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet. Tilbyder har vedlagt en formell samarbeidsavtale om samarbeid mellom Folkeuniversitet ØST og Nes kommune, som ble inngått i februar I avtalen fremkommer det at representanter fra fagmiljøet i Nes kommune har deltatt i utarbeidelsen av studieplan og søknad om fagskoleutdanningen. Nes kommune skal i tillegg bidra med gjesteforelesere, praksisplasser og en representant i utdanningens fagråd. I søknaden presenteres en oversikt over kompetansepersoner i Nes kommune med en spesifisering av formell kompetanse og klinisk erfaring. De ansatte har bred og variert kompetanse med grunnutdanning innen sykepleie, vernepleie og barnevern, og videreutdanninger innen relevante fagområder som psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede, veiledning og motiverende intervju. Folkeuniversitetet ØST tilbyr flere utdanninger innen områder som psykisk helse og aldring i Oslo og Akershus og tilbyder påpeker at det vil etableres et samarbeid med disse fagmiljøene. Vi vurderer at tilbyder har et etablert og relevant samarbeid med aktører i yrkesfeltet. 6

11 3.2.3 Standarder, konvensjoner og avtaler (3) Utdanninger som reguleres av nasjonale eller internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler skal tilfredsstille kravene i disse. Beskrivelse Utdanningen reguleres ikke av nasjonale/internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler, og kravet er derfor ikke vurdert Praksisavtaler (4) For utdanninger med praksis skal det foreligge avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Mal for praksisavtale er vedlagt søknaden. Malen beskriver hvilken kompetanse praksisveileder skal ha og at praksisveileder skal være ansatt i virksomheten der studenten har praksis. Det skal også gis individuell veiledning minst én time per uke. Faglærers ansvar er a følge opp studenten i praksis, og faglærer skal gjennomføre to veiledningssamtaler i hver praksisperiode, i samarbeid med praksisveileder. Veiledningssamtalene gjøres ved midt- og sluttevaluering av studenten. Det fremgår også at faglærer stiller seg disponibel ved spesielle behov meldt fra praksisstedet. Praksisavtalen beskriver praksisens læringsutbyttebeskrivelse, omfang, arbeidskrav og vurderingsordninger. Det fremkommer også at studentens praksisperiode skal evalueres av praksisveileder i samarbeid med faglærer. Tilbyder beskriver aktuelle praksissteder i studieplanen og i søknaden. Disse er hjemmebaserte tjenester og integrerte tjenester, dagsenter, sykehjem, kommunenes enhet/baser som yter tjenester til utviklingshemmede, private tilbydere som yter tjenester til utviklingshemmede, psykisk helsevern, NAV, omsorgsbolig, kompetansesenter/-tjenester, selskaper for ferier/reiser for utviklingshemmede og interesseorganisasjoner knyttet til målgruppen. Vi vurderer disse forslagene til praksissteder som relevante for utdanningen. I søknaden fremkommer det at tilbyder har inngått én avtale om praksis, og det er med Nes kommune. Vi mener at malen til praksisavtale som foreligger søknaden, er med på å sikre at studentene får en praksis med god kvalitet. 7

12 3.2.5 Fagskolepoeng og arbeidsmengde (5) Utdanningen skal ha et omfang av 30, 60, 90 eller 120 fagskolepoeng. (6) Det totale antall arbeidstimer for studentene skal normalt være mellom timer per år. Det totale antallet arbeidstimer for studentene oppgis å være 1650 timer. Studietilbudet gir 60 fagskolepoeng, og studiet er organisert som et deltidsstudium over to år. I tabell på side 16 og 17 i studieplanen, skisseres det antall studiesamlinger og timer i hvert emne. I tillegg beskriver tilbyder hvordan arbeidstimene er fordelt mellom undervisning, veiledning, gruppearbeid og individuelle arbeidsoppgaver. I tabellen fremkommer det også antall fagskolepoeng for hvert emne. Vi mener at tabellen gir en god oversikt over studentenes arbeidsmengde og at dette står i rimelig samsvar med læringsutbytte som skal oppnås. 3.3 Læringsutbytte ( 3-2) Utdanningen skal gi ett samlet læringsutbytte som er relevant for yrkesfeltet. Læringsutbyttet skal beskrive kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som studentene oppnår etter fullført utdanning, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. NOKUT gjennomfører i 2014 og 2015 et forsøk hvor vi deler opp den sakkyndige vurderingen av en godkjenningssøknad i to. I den første delen vurderer et panel om læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) i den aktuelle søknaden er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), og konkluderer med om søknaden er egnet for videre sakkyndig behandling. I sak 14/507 vurderte panelet om læringsutbyttebekrivelsen var utformet i tråd med NKR. en de falt på var: Ja, læringsutbyttebeskrivelsen er i tråd med NKR. I denne søknaden har tilbyder lagt til flere deskriptorer under kunnskap og ferdigheter, og forbedret noen formuleringer fra forrige læringsutbyttebeskrivelse. Det er ikke blitt gjort en ny vurdering av læringsutbyttebeskrivelsen av panelet i forbindelse med den nåværende søknaden. 8

13 3.3.1 Sakkyndiges vurdering Tilbyder har beskrevet læringsutbytte i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Læringsutbyttebeskrivelsene er inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og er samlet sett på nivå 5.1. Studentene skal etter endt utdanning jobbe innenfor helse- og omsorgtjenester for mennesker med utviklingshemming med spesifikk kunnskap om psykiske lidelser og aldring. Studentene skal kjenne til verdier og lovverk for helse- og oppvekstfagene, med særlig kunnskap om mennesker med utviklingshemming, samarbeid med pårørende, og kompetanse om omsorg og pleie av alvorlig syke og døende mennesker. Videre skal studentene kunne finne og vurdere fagstoff, og bidra til å løse problemstillinger innen eget fagfelt. De skal kunne gi veiledning innen sitt fagfelt og reflektere over egen praksis. Enkelte læringsutbytter knyttet til veiledning og refleksjon er fra nivå 5.2. Ferdigheter innen veiledning ivaretas i nivå 4, men tilbyder mener at det er behov for repetisjon i dette, siden mange av studentene har jobbet mange år mellom videregående opplæring og oppstart på fagskole. Videre har de hentet et læringsutbytte fra nivå 5.2 for å beskrive studentenes behov for å reflektere over egen praksis. Vi vurderer at læringsutbyttebeskrivelsene er egnet til å kommunisere med yrkesfeltet og andre utdanningsinstitusjoner og gir noe innsikt i utdanningens faglige innhold og profil. Enkelte av læringsutbyttebeskrivelsene burde likevel være tydeligere og mer fagspesifikke. Det er for eksempel vanskelig å vurdere hva «riktige avgjørelser for behandling» er. Her burde tilbyder vurdere å endre beskrivelsen da avgjørelser innen dette fagfeltet sjelden kan sies å være riktige eller gale. Et mye viktigere prinsipp er å tufte avgjørelser på teoretisk kunnskap, faglige begrunnelser og erfaringsbasert kunnskap. Videre mener vi at kunnskapsbeskrivelsen; «kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling innenfor psykiske lidelser og demens hos psykisk utviklingshemmede», fremstår som uklar da det er vanskelig å forstå hva slags utvikling kandidaten skal oppnå. I tillegg vil vi også påpeke hvorvidt beskrivelsen «løsningsorientert og kreativ» gir informasjon om kandidatens generelle kompetanse. I studieplanens kapittel 2.1 benyttes betegnelsen læringsutbyttema l. Vi mener at tilbyder gjennomgående bør benytte begrepet «læringsutbyttebeskrivelse» og ber om at dette rettes opp. Tilbyder bør også vurdere å ta ut den generelle kompetansen; «kan ivareta ledelse av mindre arbeidsgrupper og enheter, og kan undervise enkeltpersoner og grupper om temaer innenfor eget fagområde og kan veilede i bruk av aktuelle verktøy og metoder knyttet til fagfeltet.» Denne beskrivelsen er slik vi vurderer det, delt opp og fremkommer både som kunnskap og ferdighet. Tilbyder bør: 9

14 vurdere å spesifiseres og tydeliggjøre enkelte læringsutbyttebeskrivelser vurdere å ta ut den generelle kompetansebeskrivelsen: «kan ivareta ledelse av mindre arbeidsgrupper og enheter, og kan undervise enkeltpersoner og grupper om temaer innenfor eget fagområde og kan veilede i bruk av aktuelle verktøy og metoder knyttet til fagfeltet» benytte betegnelsen læringsutbyttebeskrivelse i kapitel Utdanningens innhold og oppbygning ( 3-3) Utdanningens navn (1) Utdanningens navn skal være dekkende for innholdet og det læringsutbyttet utdanningen gir. Utdanningens navn er psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning. Tilbyder skriver at navnet pa utdanningen er kort og sta r i samsvar med de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene. Utdanningen skal bidra til a dekke behovet for kompetanse innenfor de kommunale tiltakene til mennesker med utviklingshemning, og deres pårørende. De skriver at helsepersonell som tilegner seg denne utdanningen vil bli viktige bidragsytere i oppbyggingen av faglige gode tilbud til brukergruppen. Vi mener at utdanningens navn er dekkende for innholdet og det læringsutbyttet studieplanen beskriver Utdanningens innhold og emner (2) Utdanningens innhold skal være egnet for å nå læringsutbyttet. (3) De ulike emnene skal til sammen bidra til at studentene oppnår utdanningens totale læringsutbytte. Studieplanen er delt inn i 5 emner. Alle emner og praksis har læringsutbyttebeskrivelser kategorisert i kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. Arbeidsformer og metoder er beskrevet under hvert emne og de enkelte emner har ulike tema. Studieplanens emne 1, (kapittel 8.1 i studieplanen) Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene. Emnet består av fem overordnede tema og disse er: Helse- og sosialfagene i samfunnet, etikk, kommunikasjon og samhandling, stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk og sosiologi og psykologi. Hvert av disse beskrives med underordnede, benevnt som sentrale tema. 10

15 Studieplanens emne 2, (kapittel 8.2 i studieplanen), Syndromer, ma lrettet miljøarbeid, demens, diagnoser, lovverk/individuell plan. Emnet besta r av fem overordnede tema og disse er: ulike syndromer/diagnoser, ma lrettet miljøarbeid, demens, psykisk helse og lovverk og individuell plan. I læringsutbyttebeskrivelsen for dette emnet er det lagt inn at studenten skal ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse om bruker- og pasientrettighetsloven, 4 A og kapittel 9 A i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9A. Dette mener vi er viktig fordi det har fokus på pasientenes rett til selv å bestemme over eget liv og hjelperens ivaretakelsen av personens rettsikkerhet. Det er vesentlig at studentene kan noe om samtykkekompetanse og tillitsvekkende tiltak, nettopp for å forebygge bruk av tvang. Helse- og omsorgstjenestelovene kapittel 9 A har fokus på pasientenes rettsikkerhet og bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Studieplanens emne 3, (kapittel 8.3 i studieplanen), Utviklingshemning, psykisk lidelse, alderdom. Emnet består av fem overordnede tema og disse er: Utviklingshemning, identitet og historie, aldringsprosessen hos mennesker med utviklingshemning, demens hos personer med utviklingshemning, psykiske plager/psykiske lidelser og utviklingshemning og sorgprosesser, bearbeiding, retningslinjer ved død. I læringsutbyttebeskrivelsen er samarbeid og kommunikasjon med pasientenes pårørende ivaretatt og dette mener vi er viktig, da vi vet at pårørende ofte er nært knyttet til personen med utviklingshemning. Vi ser ikke at dette beskrives under emnets tema, og det bør tilbyder gjøre. Studieplanens emne 4, (kapittel 8.4 i studieplanen), Organisering, system og ledelse. Emnet består av fire overordnede tema og disse er: Aktører i pasient/brukerforløpet, organisering og samhandling mellom aktørene i pasient/brukerforløpet, yrkesutøvelse og arbeidsverktøy og kommunikasjon og veiledning. Studieplanens kapittel Kommunikasjon og veiledning er nummerert feil, og tilbyder må rette opp i dette. Studieplanens emne 5, kapittel 8.5 Fordypningsarbeid/hovedprosjekt, omfatter en skriftlig fordypningsoppgave som skal være praksisrettet, konkret og tilknyttet ett eller flere temaer fra studiets emner. Det er utarbeidet kriterier for fordypningsarbeidets/hovedprosjektet som beskriver innhold og hva som forventes. Dette mener vi vil være til god hjelp for studentene. Praksis er obligatorisk med et omfang på ti uker à 35 timer per uke. Praksisen skal gjennomføres i løpet av emne 2, 3 og 4 og deles over to perioder. Praksis er beskrevet under kapittel 8.6 i studieplanen men ikke definert som et eget emne. I søknaden under Undervisningsformer og læringsaktiviteter står det at «kap. 8.6 der praksis er skilt ut som eget emne med læringsutbyttebeskrivelser». Dette stemmer ikke helt: Praksis er skilt ut på linje med de andre emnene, men ikke navngitt som et emne. Vi vil anbefale tilbyder å navngi praksis som et eget emne. Vi viser til vurdering av praksis i om undervisningsformer og læringsaktiviteter og om eksamens- og vurderingsformer. Studieplanens kapittel 9 er litteraturlisten. Emne 1 har en egen litteraturliste og frivillig litteratur. Litteratur for emne 2, 3, 4 og 5 er samlet i én litteraturliste, med forslag til frivillig litteratur. Det er 11

16 oppgitt at samlet pensum for hele studiet er på 2915 sider og hvor mye pensum de ulike emnene innehar. Ja, kravet er tilfredsstillende oppfylt. Tilbyder bør: beskrive pårørende som eget tema i emne 3 rette opp nummereringen på kapittel Kommunikasjon og veiledning, i studieplanen vurdere å navngi praksis som et eget emne i studieplanen Studieplanen (4) Studieplanen skal tydelig vise utdanningens innhold og oppbygning. Studieplanen er bygd opp på en oversiktlig måte med en generell innføring og overordnede læringsutbyttebeskrivelser kategorisert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. I studieplanens kapittel 5 beskrives studiets innhold, omfang og fagskolepoeng og dette er satt opp i en oversiktlig tabell. Studiet er inndelt i fem emner og har en praksisdel. Viser til vurdering i Arbeidsformer og vurderingsordninger er beskrevet i hver sine kapitler. Studiet består av totalt 26 studiesamlinger og dette fremstilles på en oversiktlig måte i tabellen på side 16 og 17 i studieplanen. Vi mener denne tabellen er illustrativ og oversiktlig. Litteraturliste er skissert i siste kapittel i studieplanen og denne er todelt med én del for emne 1 og én del for emne 2, 3, 4 og 5, samt forslag til tilleggslitteratur i kapittel 9.3. Arbeidskrav, eksamen, vurderings- og evalueringsordninger er oversiktlig beskrevet i kapittel 7. Det er laget en tabell på side 21 i studieplanen som viser en samlet oversikt over de ulike skriftlige arbeid og eksamener studentene skal gjennomføre og denne mener vi vil hjelpe studentene med å skaffe seg en oversikt over studiet og lettere kunne planlegge studiene. It s learning er skolens læringsplattform som benyttes som informasjonsverktøy mellom skole og studenter, til innleveringer og ulike faglige aktiviteter. Vi mener at studieplanens oppbygning og struktur er god og at den fremstår som oversiktlig og forståelig. Ja kravet er oppfylt på en tilfredsstillende måte. 12

17 3.5 Undervisningsformer og læringsaktiviteter ( 3-4) Veiledning og oppfølging (1) Utdanningen skal ha et pedagogisk opplegg som sikrer god veiledning og oppfølging av studentene både som gruppe og individ. I søknadsskjemaet og i studieplanen fremkommer det at studiets pedagogiske opplegg skal sikre god veiledning og oppfølging av studentene, både som gruppe og individ. Dette beskrives på en grei måte i studieplanen kapittel 5 innhold, omfang og fagskolepoeng, veiledning i praksis og arbeidsformer. Studentene vil gjennom hele utdanningen fa veiledning av faglærer på individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Det er avsatt en dag i hver studiesamling hvor faglærer er tilgjengelig for veiledning. Mellom hver samling er veileder tilgjengelig for veiledning ved behov og kontakt knyttes via læringsplattformen It s learning. Det er vedlagt søknaden en praksisavtale som beskriver ansvarsforholdet rundt veiledning av studentene i praksis. Her beskrives omfanget av veiledningen og hvem som skal veilede studentene i praksis. Dette mener vi er en styrke for både studenter, praksissted og studiets faglærere og er med på å sikre kvaliteten på veiledningen av studentene. Vi viser ellers til vurdering under praksis i om undervisningsformer og læringsaktiviteter og om eksamens- og vurderingsformer Undervisningsformer og læringsaktiviteter (2) Undervisningsformer og læringsaktiviteter, herunder eventuell praksis, skal være tilpasset læringsutbyttet som skal oppnås. I studieplanen (under kapittel 6.1, side 18) sta r det at arbeidsformene som benyttes i studiet skal bidra til a styrke studentenes motivasjon for utdanningen og bidra til at de opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Stor grad av egenaktivitet vektlegges, og et overordnet prinsipp er å aktivisere studentenes egne tanker, kunnskaper og erfaringer knyttet til arbeid innen psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning. Ulike undervisningsformer og læringsaktiviteter beskrives i studieplanen. Studentene deles inn i grupper, og gruppenes funksjon og arbeidsform vil veksle og være avhengig av hvilke temaer det jobbes med. Studentene skal legge frem for hverandre fagstoff de har jobbet med i grupper. 13

18 Undervisnings- og arbeidsmetoder som er valgt er lærerstyrt undervisning, arbeid med individuelle oppgaver, arbeidsmapper, refleksjonsnotat og ulike former for rollespill, fremlegg gruppevis og individuelt. Fremlegg av fagstoff ved bruk av PowerPoint for medstudenter og faglærer, gir studentene trening i a formidle kunnskap til andre. Læringsplattformen It s learning benyttes gjennom hele studiet, og i oppstarten av studiet gis det opplæring i bruk av IKT og læringsplattformen. Arbeidsmapper og digitale mapper er noe som benyttes systematisk gjennom hele studiet, og her samler studentene sine faglige arbeid. Det som samles i mappen er individuelle og gruppevise oppgaver, refleksjonsnotater fra samlingene i emne 2, 3 og 4, og praksisrapport. Dette mener vi er en god måte å jobbe med fagstoff på. Studentene får veiledning av faglærer mens de er i teorisamlinger jf. vurdering i kapittel Studentene kan velge mellom to ulike former for praksis: Praksis ved egen arbeidsplass som prosjektarbeid og praksis på arbeidsplasser som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemning. Praksis kan gjennomføres ved ulike enheter innen kommunens helse- og sosialtjeneste. I avtalen om praksisutplassering står det at veileder, faglærer og student skal finne de punktene i læringsutbyttebeskrivelsen for praksis «som studenten har arbeidet med og kommenterer ut fra dette, både ved halvveisvurdering og ved sluttvurderingen. I andre praksisperiode skal alle punkter og studentens egne mål for aktuelle praksisperiode vurderes» ( side 3). Dette mener vi bør stå i studieplanen, slik at studenten er kjent med at alle læringsutbyttebeskrivelsene har fokus i begge praksisperiodene og at ved endt praksis i andre periode skal studenten ha oppnådd alle læringsutbyttebeskrivelsene. Tilbyder gir informasjon og veiledning til praksisveilederne i forkant av praksisperiodene. Det sendes ut en praksisguide som har fullstendig informasjon om praksisløpet, samt en mal for praksis, med læringsutbyttebeskrivelse og evalueringsformer. Skolen gir tilbud om kurs i veiledning for praksisveiledere to ganger per år. Tilbud om veiledningskurs for praksisveilederne mener vi er et meget positivt og viktig tilbud, med tanke på oppfølging av veilederne i praksis. Studentene får veiledning av lærer og praksisveileder mens de er i praksis. Hver student vil fa minst to besøk av faglærer i hver praksisperiode, i forbindelse med halvevaluering og sluttevaluering. I tillegg vil skolens lærer ha telefonmøte med studenten ved oppstart av praksis. Skolen har telefonisk kontakt og oppfølging av praksisveileder og studentene ved behov. Vi mener det er viktig at lærerveileder reiser ut i praksisfeltet og veileder studentene i praksis, slik det er beskrevet i studieplanen. Dette er også viktig med tanke på samarbeid mellom skolen og praksisfeltet og informasjon til praksisveileder om praksisens innhold og læringsutbytte. Vi mener derfor at skolens organisering av veiledning av studentene i praksis er godt ivaretatt. 14

19 Tilbyder bør beskrive i studieplanen at alle læringsutbyttebeskrivelsene har fokus i begge praksisperiodene og at ved endt praksis i andre periode, skal studenten ha oppnådd alle læringsutbyttebeskrivelsene. 3.6 Fagmiljøet tilknyttet utdanningen ( 3-5) Undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse (1) Undervisningspersonalets sammensetning og samlede kompetanse skal være tilpasset utdanningen slik den er beskrevet i studieplanen. Undervisningspersonalet må samlet ha følgende kompetanse: a) Formell utdanning minst på samme nivå som det undervises i, innen det aktuelle fagområdet eller nærliggende fagområder. For nye fagområder der det ennå ikke tilbys tertiær utdanning, kan langvarig yrkespraksis erstatte formell utdanning. b) Pedagogisk kompetanse relevant for utdanningen. Minst én person skal ha formell pedagogisk utdanning og erfaring, og et særlig ansvar for utdanningens pedagogiske opplegg. c) Digital kompetanse relevant for utdanningen. d) Relevant og oppdatert yrkeserfaring. Kravspesifikasjonsskjema for undervisningspersonalets kompetanse ved utdanningen psykiske lidelser og aldring hos personer med psykiske lidelser, er vedlagt søknaden. Undervisningspersonalet skal ha formell utdanning, (eventuelt realkompetanse), som er høyere enn det som det undervises i og aldri lavere enn tilsvarende fagskoleutdanning. For dette studietilbudet betyr det at undervisningspersonalet må ha utdanning innen vernepleie, psykisk helse eller pleie- og omsorg av eldre. Eksempler på dette er sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleier med videreutdanning i nevnte fag. Av pedagogisk kompetanse stiller tilbyder krav om formell pedagogisk utdanning som PPU (praktisk pedagogisk utdanning) eller yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Dersom dette kravet ikke innfris, må undervisningspersonalet ha erfaring med veiledning. I løpet av tre års ansettelse ved fagskoletilbudet kreves det at pedagogisk utdanning er påbegynt. Tilbyder stiller krav om digital kompetanse hos undervisningspersonalet, og de redegjør for hva som ligger i dette kravet. Yrkeserfaring fra fagfeltet for dette utdanningstilbudet kreves og med det menes arbeidserfaring innen fagfeltet vernepleie, psykisk helse eller pleie- og omsorg av eldre. I vedlagte tabeller med oversikt over undervisningspersonalet fremkommer det at faglig ansvarlig og faglærere har følgende stillingsprosent hos tilbyder, stillingsprosent tilknyttet studiet og kompetanse/erfaring: Lillestrøm Fagansvarlig: stillingsprosent på 60 %, ansettelse i utdanningen i 60 % og har bachelorgrad i vernepleie, PPU, behersker IKT og har minimum to års erfaring fra fagfeltet. 15

20 Oslo Faglærer: stillingsprosent på 100 %, ansettelse i utdanningen i 5 % og er helsesekretær, tannhelsesekretær, yrkesfaglærer, behersker IKT, har erfaring fra undervisning ved Helsefagskolen i åtte år og som yrkesfaglærer i ni år. Faglærer: stillingsprosent på 100 %, ansettelse i utdanningen i 2,5 % og har bachelor i sykepleie, med PPU, behersker IKT og har tolv års erfaring fra fagfeltet og tre års som faglærer. Faglærer: stillingsprosent på 60 %, ansettelse i utdanningen i 2,5 %, har bachelor i sykepleie, PPU, behersker IKT og har seks års erfaring i praksisfeltet og fire år som faglærer. Fagansvarlig: stillingsprosent på 60 %, ansettelse i utdanningen i 60 % og har bachelorgrad i vernepleie, PPU, behersker IKT og har minimum to års erfaring fra fagfeltet. Faglærer: stillingsprosent på 100 %, ansettelse i utdanningen i 5 % og er helsesekretær, tannhelsesekretær, yrkesfaglærer, behersker IKT, har erfaring fra undervisning ved Helsefagskolen i åtte år og som yrkesfaglærer i ni år. Faglærer: stillingsprosent på 100 %, ansettelse i utdanningen i 2,5 % og har bachelor i sykepleie, PPU, men utdannet faglærer, behersker IKT og har tolv års erfaring fra fagfeltet og tre år som faglærer. Faglærer: stillingsprosent på 60 %, ansettelse i utdanningen i 2,5 %, har bachelor i sykepleie, PPU, behersker IKT og har seks års erfaring i praksisfeltet og fire år som faglærer. Vi mener at undervisningspersonalets sammensetning og samlede kompetanse er tilpasset studiet slik det er beskrevet i studieplanen. Vi viser for øvrig til vurdering av undervisningspersonalets størrelse og stabilitet i Praksisveiledere (2) For utdanninger med praksis skal eksterne praksisveiledere ha kompetanse til å veilede og vurdere studentene i praksis. Tilbyder gjennomfører et telefonmøte med praksisstedet i forkant av praksisperiodene, og det sendes ut skriftlig informasjon om praksisen før studentene kommer, samt en mal for praksis med blant annet læringsutbyttebeskrivelse og evalueringsformer. Skolen tilbyr kurs i veiledning for praksisveiledere to ganger per år. Tilbud om veiledningskurs for praksisveilederne mener vi er med på å sikre bedre kvalitet på studentenes veiledning. 16

21 Studentene får også veiledning av faglærer mens de er i praksis. Praksisveileder skal ifølge praksisavtalen «være autorisert helsepersonell, med tilsvarende eller høyere formell kompetanse, eller lang erfaring innen nevnte utdanningstilbud». Tilbyder har samtaler med det enkelte praksissted i forkant av praksis og vil dermed sikre at praksisstedet har tilstrekkelig informasjon om praksisgjennomføringen. Vi viser for øvrig til vurdering i kapittel undervisningsformer og læringsaktiviteter om praksis Undervisningspersonalets størrelse og stabilitet (3) Undervisningspersonalet må være stort og stabilt nok til å gjennomføre fastsatte læringsaktiviteter. I kravspesifikasjonen for undervisningspersonell har tilbyder oppgitt forholdstall mellom undervisningspersonalet (per årsverk) og studenter: 1:20 ved begge studiestedene. Vi mener at undervisningspersonalet er stort og stabilt nok til å gjennomføre fastsatte læringsaktiviteter. Vi viser for øvrig til vurdering av undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse i Faglig ansvarlig (4) Utdanningen skal ha en faglig ansvarlig med formell faglig kompetanse. Faglig ansvarliges oppgave er å sikre at studentene gjennomfører utdanningen som beskrevet i planen og oppnår læringsutbyttet. Faglig ansvarlig må være tilsatt hos tilbyder i minimum 50 prosent stilling. Faglig ansvarlige ved de ulike studiestedene skal/er ansatt i 60 % stilling, og deres kompetanse er henholdsvis bachelorgrad i vernepleie, Oslo og sykepleie, Lillestrøm. Faglærer ved undervisningssted Oslo har PPU, behersker IKT, og har minimum to års erfaring fra fagfeltet. Faglærere ved undervisningssted Lillestrøm har veilednings og undervisningserfaring, IKT kompetanse og lang erfaring fra fagfeltet. 17

22 Faglig ansvarliges arbeidsoppgaver og ansvar er godt beskrevet i søknaden. Vedkommende skal lage emneplaner, fordele lærere på de ulike emnene, ha undervisning og veiledning av studentene på arbeidsoppgaver og i praksis. Andre arbeidsoppgaver er å administrere den digitale læringsplattformen, besvare epost fra studenter, samarbeide med og innkalle til møter med faglærerne og gjesteforelesere og ivareta ulike forhold rundt vurdering av studentene. Faglig ansvarlig skal ha møter med administrasjonen og fordele faglærere til de forskjellige studiesamlingene. Faglig ansvarlig skal sikre kontinuitet og oppfølgingen av studentene, samt følge opp klassen og hver enkelt student på læringsplattformen It s learning. Faglig ansvarliges ansvarsområde mener vi er greit beskrevet og legger grunnlag for at studentene kan oppnå læringsutbyttet. 3.7 Eksamen og sensur ( 3-6) Eksamens- og vurderingsordningene (1) Eksamens- og vurderingsordningene skal være egnet til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. I emnene 1 4 benytter tilbyder seg av tverrfaglig hjemmeeksamen og tverrfaglig skoleeksamen, eksamenen vurderes med karakter. Tilbyder beskriver i eget avsnitt i studieplanen hvordan vurderingene gjennomføres i forhold til emne 5, fordypningsarbeid/hovedprosjekt. Her skal studentene levere en skriftlig oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Består studentene denne skriftlige innleveringen skal de presentere oppgaven muntlig. Det skriftlige og muntlige arbeidet vurderes med en samlet karakter. Tilbyder redegjør for obligatoriske arbeidskrav i emne 1 4 som er både refleksjonsnotater og gruppeoppgaver. De beskriver ulike typer arbeidskrav og eksamener i egen tabell i studieplanen, her fremkommer det også når dette skal gjennomføres, og om det er gruppearbeid eller individuelt arbeid. Tabellen i kapittel 5 i studieplanen gir i tillegg en god oversikt over hvilke arbeidskrav og type eksamen som er knyttet til det enkelte emne. Alle eksamenene vurderes av to sensorer. Fordypningsarbeidet/hovedprosjektet vurderes av ekstern sensor og faglærer. Tilbyder har utarbeidet en studentveileder som gir god og detaljert informasjon om retningslinjer for oppgaveskriving, og en mer utfyllende beskrivelse av de ulike arbeidskravene. Studentveilederen gir god informasjon om gjennomføring av skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Tilbyder beskriver også tekniske krav til gjennomføring av arbeidskrav og skriftlig fordypningsoppgave. Når det gjelder praksis, blir studentene vurdert midtveis i praksisperiodene og ved slutten av hver praksis. De skriver også en praksisoppgave. ene i praksis gjøres ut fra forventet 18

23 læringsutbytte, og vurderingen er bestått/ikke bestått. Kriteriene for bestått praksis er gjennomført skriftlige arbeidsoppgaver, minimum 90 % fremmøte, bestått praksisoppgave og oppmøte på alle avtalte veiledninger. Varsel om fare for å få praksisen vurdert til ikke bestått, skal varsles muntlig og skriftlig. Studenten blir i slike tilfeller innkalt til ekstraordinær veiledningssamtale og skal ha mulighet til å forbedre seg dersom de får varsel om fare for ikke godkjent praksis. Tilbyder har utarbeidet et eget vurderingsskjema hvor det fremkommer at studentene skal vurderes i forhold til de beskrevne læringsutbyttebeskrivelsene. I studieplanen skriver de at halvveisvurdering, sluttvurdering og praksisoppgaven i tillegg skal vurderes i henhold til egen arbeidsmål for praksis. Det er noe uklart hva slags arbeidsmål de referer til eller hvordan studentene skal utforme disse, og hvordan dette skal vurderes. Dette bør tilbyder tydeliggjøre i blant annet vurderingsskjema for praksis. Tilbyder har ulike og varierte arbeidskrav og eksamener. Vi mener de redegjør for eksamens- og vurderingsordninger på en god måte, og at de valgte vurderingsformene er godt egnet til å prøve ut læringsutbyttebeskrivelsene. Tilbyder bør tydeliggjøre hvordan studentene skal utforme egne arbeidsmål/læringsutbyttebeskrivelser i praksis, og hvordan dette skal vurderes Sensorenes kompetanse (2) Sensorene skal ha kompetanse til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Tilbyder stiller de samme krav til sensorer som de har til undervisningspersonalet, og dette mener vi oppfyller kravene, jf. vår vurdering i kapittel om undervisningspersonalets sammensetning og kompetanse. Kravene går fram av kravspesifikasjonen for undervisningspersonell. Det er satt opp en ekstern sensor i tabellene for undervisningspersonell ved de fem studiestedene. Sensor skal ha et midlertidig ansettelsesforhold på tilsvarende 2 % tilknytning til utdanningen. 3.8 Infrastruktur ( 3-7) Tilbyder skal ha lokaler, utstyr, informasjonstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKTressurser og arbeidsforhold som er tilpasset utdanningen, og som utgjør et forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte. 19

24 Beskrivelse av lokaler, utstyr, informasjonstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKTressurser, tilpassede arbeidsforhold og tilpasning for funksjonshemmede er lagt ved for begge studiestedene. Lokalene har kontorer for de ansatte, klasserom, grupperom og datarom. Det er trådløst Internett og IKT-utstyr til bruk i undervisningen og for studentene. Studentene har tilgang på utskrift og kopiering, samt pauserom. Ikke alle studiesteder har egne bibliotek, men det jobbes med utbygging av dette eller tilgang til bibliotek. Utdanningen krever at studentene skal ha tilgang til å skaffe relevant faglitteratur via Internett, og derfor er det god dekning på studiestedenes trådløse nettverk. Studiestedene har egen IKT-support på det lokale undervisningsnettet. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede med heis. Vi vurderer infrastrukturen ved de to studiestedene som tilfredsstillende og mener at lærings- og arbeidsmiljøet for de ansatte og studenter er forsvarlig. 3.9 etter sakkyndig vurdering Utdanningen anbefales godkjent. Tilbyder bør: vurdere å spesifiseres og tydeliggjøre enkelte læringsutbyttebeskrivelser vurdere å ta ut den generelle kompetansebeskrivelsen: «kan ivareta ledelse av mindre arbeidsgrupper og enheter, og kan undervise enkeltpersoner og grupper om temaer innenfor eget fagområde og kan veilede i bruk av aktuelle verktøy og metoder knyttet til fagfeltet» benytte betegnelsen læringsutbyttebeskrivelse i kapitel 2 beskrive pårørende som eget tema i emne 3 rette opp nummereringen på kapittel Kommunikasjon og veiledning, i studieplanen vurdere å navngi praksis som et eget emne i studieplanen beskrive i studieplanen at alle læringsutbyttebeskrivelsene har fokus i begge praksisperiodene og at ved endt praksis i andre periode, skal studenten ha oppnådd alle læringsutbyttebeskrivelsene tydeliggjøre hvordan studentene skal utforme egne arbeidsmål/læringsutbyttebeskrivelser i praksis, og hvordan dette skal vurderes 20

25 4 Vedtak NOKUT anser de faglige kravene for godkjenning av utdanningen psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming, 60 fagskolepoeng stedbasert undervisning, ved Folkeuniversitetet ØST som oppfylt. NOKUT godkjenner derfor utdanningen. Vedtaket gjelder utdanningen som er beskrevet i søknaden av 13. september 2015 og i tilsynsrapporten. Vedtaket gjelder for følgende studiesteder: Lillestrøm Oslo Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om fagskoleutdanning 2 forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 5-1 (1) (heretter NOKUT-forskriften) 5 Dokumentasjon Rapporten er skrevet på bakgrunn av søknad datert 13. september 2015, NOKUTs saksnummer 15/

26 Vedlegg 1: Sakkyndig komité Kravene til sakkyndige står oppført i fagskoletilsynsforskriften kapittel 2. De sakkyndige skal vurdere om søknaden oppfyller kravene for godkjenning av fagskoleutdanning, jf. fagskoletilsynsforskriften kapittel 3. Den sakkyndige komité har bestått av følgende medlemmer: Studieleder Marta Grongstad, Universitetet i Tromsø Grongstad er utdannet sykepleier med master i sykepleie og helsefag fra Universitet i Tromsø. Hun har tatt praktisk pedagogisk utdanning, studert IKT og didaktikk og har en videreutdanning innen aldring og eldreomsorg. Grongstad har jobbet mange år som lærer og studieleder av videreutdanningsstudier innen eldreomsorg ved Høgskolen i Tromsø. Hun er nå ansatt som studieleder ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for helse og omsorgsfag, Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet. I hadde hun permisjon fra studielederstillingen ved UIT og var ansatt i Oslo kommune som fagutviklingssykepleier ved to sykehjem. Hun startet da opp og ledet flere fag- og utviklingsprosjekter for ledere og helsearbeidere i kommunehelsetjenesten. Hun har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, kommuner og spesialisthelsetjenesten rundt kompetansehevning av ulike helsepersonell. Siden 2013 har Grongstad deltatt i og leder flere utvalg i forbindelse med fusjoner mellom UIT, Norges arktiske universitet og Høgskolene i Finnmark, Harstad og Narvik. Grongstad har vært medlem i NOKUTs panel som har vurdert overordnede læringsutbyttebeskrivelser innen fagskoleutdanning og vært sakkyndig for NOKUT siden 2010, hvorav også vurdert fagskoleutdanninger innen utviklingshemming og aldring. Grongstad deltok i utvalget som utredet framtidens fagskoleutdanning med NOU rapporten «Fagskolen- et attraktivt utdanningsutvalg», Fagrådgiver Tone Hee Åker, Høgskolen i Oslo og Akershus Tone Hee Åker er utdannet vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid. I januar 2013 fullførte hun mastergrad i helsefagvitenskap. Åker har lang arbeidserfaring fra arbeid i 1. og 2. linjetjenesten og har bred erfaring med veiledning av fagpersonell på ulike nivåer, brukere og pårørende. Frem til februar 2013 var hun ansatt som vernepleierkonsulent i Oslo kommune hvor hun hadde faglig ansvar for tjenester knyttet til vedtak om praktisk bistand og opplæring, og kurs og opplæringsvirksomhet. Hun har tidligere hatt stilling som prosjektleder i familieveiviserprosjekt ved Oslo Universitetssykehus, som vernepleierkonsulent ved skole og autismesenter, som fagkonsulent i habiliteringstjenesten og som fagkonsulent ved Norsk Forskningsinstitutt for barn med utviklingsforsinkelser. Åker har vært sakkyndig for NOKUT tidligere, ved vurdering av utdanningene Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester, Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming og Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming. Sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved fagskolen eller ha andre tilknytninger til tilbyder som kan medføre inhabilitet. De sakkyndige har erklært at de ikke er inhabile i saken. Søkerinstitusjonen har fått anledning til å uttale seg om NOKUTs forslag til sakkyndige, og har ingen merknader. 22

NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning

NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning NOKUTs tilsynsrapporter Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning Folkeuniversitetet Øst Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Folkeuniversitetet Øst Psykiske

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vesentlig endring av den allerede godkjente fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid ved Fagskolen Oslo Akershus Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov Fagskolen Oslo Akershus Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg

NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg AOF Telemark og Vestfold September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Studieforbundet AOF Norge Juli 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning Fagskoleutdanning

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning Fagskoleutdanning Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning Fagskoleutdanning Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning Side 1 Innhold Kapittel 1 Generell informasjon... 5 1.2

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. AOF Fredrikstad - Moss August 2013

Helse, aldring og aktiv omsorg. AOF Fredrikstad - Moss August 2013 Helse, aldring og aktiv omsorg AOF Fredrikstad - Moss August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Fredrikstad, Sarpsborg, Askim Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold Barsel- og barnepleie November 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Regnskapskonsulent

NOKUTs tilsynsrapporter Regnskapskonsulent NOKUTs tilsynsrapporter Regnskapskonsulent Handelsinstituttet Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov ecademy AS Februar 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.1, februar 2016 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Helse, aldring og aktiv omsorg

NOKUTs tilsynsrapporter Helse, aldring og aktiv omsorg NOKUTs tilsynsrapporter Helse, aldring og aktiv omsorg Studieforbundet AOF Norge September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Moteutviklingsledelse Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg

NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg AOF Haugaland Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud. Fagskoleutdanning

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus)

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) Fagskolen Telemark Desember 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieforbundet AOF Norge September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift Fagskolen Oslo Akershus Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Fagskolen i Østfold September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyningsteknikk og smittevern

NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyningsteknikk og smittevern NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyningsteknikk og smittevern Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør

Detaljer

Studieplan for Psykisk helsearbeid Fagskoleutdanning http://www.napha.no/content/2796/hva-er-godt-psykisk-helsearbeid

Studieplan for Psykisk helsearbeid Fagskoleutdanning http://www.napha.no/content/2796/hva-er-godt-psykisk-helsearbeid Studieplan for Psykisk helsearbeid Fagskoleutdanning http://www.napha.no/content/2796/hva-er-godt-psykisk-helsearbeid Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid, Folkeuniversitetet Østs Helsefagskole Side

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning]

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Opprettelse av nytt studiested på Hadsel for fagskoleutdanningen «eldreomsorg» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Bodø. Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Praktisk markedsføring

NOKUTs tilsynsrapporter Praktisk markedsføring NOKUTs tilsynsrapporter Praktisk markedsføring NKI AS Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud. Fagskoleutdanning

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. Aschehoug fagskole AS Januar 2014

Helse, aldring og aktiv omsorg. Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Helse, aldring og aktiv omsorg Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Drammen og Bergen Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 30. januar 2014 Fagskolepoeng:

Detaljer

Helseadministrator samhandling og forvaltning

Helseadministrator samhandling og forvaltning Helseadministrator samhandling og forvaltning ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy Helseadministrator - samhandling og forvaltning Dato for vedtak: 13. september 2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lillestrøm, Hamar, Rena, Kongsvinger,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media

NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media Det teologiske Menighetsfakultet Juni 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige: Det teologiske

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter

NOKUTs tilsynsrapporter NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av Spesialreinhald og sterilforsyning i helsetenesta Utvidelse til nettbasert med samlinger Fagskulane i Hordaland, Fusa fagskule Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Treindustri

NOKUTs tilsynsrapporter Treindustri NOKUTs tilsynsrapporter Treindustri Stiftelsen Norges Byggskole September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Hordaland Sogn og Fjordane September 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Miljøarbeid innen rus Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Folkeuniversitetet Øst, Oslo Miljøarbeid innen rus Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested på Opus Lofoten i Leknes for fagskoleutdanningen «tverrfaglig miljøarbeid» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Narvik.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg

NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg NOKUTs tilsynsrapporter Demensomsorg AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Fotografi. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS.

NOKUTs tilsynsrapporter. Fotografi. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS. NOKUTs tilsynsrapporter Fotografi Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

Livsstils- og kroniske sykdommer. Rogaland kurs- og kompetansesenter September 2013

Livsstils- og kroniske sykdommer. Rogaland kurs- og kompetansesenter September 2013 Livsstils- og kroniske sykdommer Rogaland kurs- og kompetansesenter September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: RKK Møllehagen Rygjabø studiesenter, Stavanger; RKK Grand opplæringssenter, Sandnes;

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyning i helsetjenesten

NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyning i helsetjenesten NOKUTs tilsynsrapporter Sterilforsyning i helsetjenesten Fagskolen Oslo Akershus November 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknisk Akademi AS

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknisk Akademi AS NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknisk Akademi AS Revidering av godkjenning for utdanningene boreteknologi og brønnservice Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene.

Detaljer

Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat

Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat NOKUTs tilsynsrapporter Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskolen Innlandet Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor-, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor-, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor-, salg- og serviceledelse AOF Telemark og Vestfold Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningens navn: AOF Telemark og Vestfold Kontor-, salg- og serviceledelse Nivå/fagskolepoeng:

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.0, november 2014 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID Bodø 04.05.07 Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Historikk NOKUT arbeidet Mål l og mening med videreutdanning i psykiske helsearbeid De enkelte modulene

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Med hilsen. Øystein Lund. fungerende seksjonssjef. Dokumentet er elektronisk signert.

Med hilsen. Øystein Lund. fungerende seksjonssjef. Dokumentet er elektronisk signert. Fagskolen i Møre og Romsdal postboks 2500 6404 MOLDE Saksbehandler: Mari Barwin Vår ref: 16/00380-19 Vår dato: 31.03.2017 Deres ref: Deres dato: Fagskolen i Kristiansund - Vedtak om vesentlig endring av

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Søkerkurs 2 faglige og pedagogiske krav. 21. mai 2014

Søkerkurs 2 faglige og pedagogiske krav. 21. mai 2014 Søkerkurs 2 faglige og pedagogiske krav 21. mai 2014 Program for dagen 09.00-10.00 NOKUTs kvalitetssikring av fagskoleutdanning 10.00-10.30 Læringsutbyttebeskrivelser 10.30-11.00 Kaffepause og gruppearbeid

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger AOF Haugaland Februar 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Hverdagsmestring

NOKUTs tilsynsrapporter Hverdagsmestring NOKUTs tilsynsrapporter Hverdagsmestring Fagskolen Oslo Akershus August 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester. Fagskolen Innlandet August 2013

Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester. Fagskolen Innlandet August 2013 Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester Fagskolen Innlandet August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Innlandet, Gjøvik Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester Dato

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Forpleiningsleder i maritim sektor

NOKUTs tilsynsrapporter Forpleiningsleder i maritim sektor NOKUTs tilsynsrapporter Forpleiningsleder i maritim sektor Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi

Detaljer

Kost- og ernæringsomsorg

Kost- og ernæringsomsorg Kost- og ernæringsomsorg AOF Telemark og Vestfold September 2012 Utdanningssted: Skien Utdanningstilbud: Kost- og ernæringsomsorg Dato for vedtak: 03.09.2012 Utdanningslengde: 1/2 år Sakkyndige: Kristen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Klima, energi og miljø

NOKUTs tilsynsrapporter Klima, energi og miljø NOKUTs tilsynsrapporter Klima, energi og miljø Fagskulen i Sogn og Fjordane Mars 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Skoleadministrasjonssekretær

Skoleadministrasjonssekretær NOKUTs tilsynsrapporter Skoleadministrasjonssekretær ecademy September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Grunnstudiet i astrologi, profesjonsstudiet i esoterisk astrologi del I og del II

NOKUTs tilsynsrapporter Grunnstudiet i astrologi, profesjonsstudiet i esoterisk astrologi del I og del II NOKUTs tilsynsrapporter Grunnstudiet i astrologi, profesjonsstudiet i esoterisk astrologi del I og del II Astrologiskolen Herkules September 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. Fagskolen i Oslo August 2013

Helse, aldring og aktiv omsorg. Fagskolen i Oslo August 2013 Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskolen i Oslo August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen i Oslo Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Marta

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Hordaland - Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningens navn: AOF Hordaland - Sogn og Fjordane Ernæring i pleie-

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan for sosial integrasjon i skolen 12 studiepoeng

Studieplan for sosial integrasjon i skolen 12 studiepoeng Studieplan for sosial integrasjon i skolen 12 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 1 Godkjent avdelingsstyret AHS 07.06.07 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

NOKUTs tilsynsrapporter Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen NOKUTs tilsynsrapporter Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Studieforbundet AOF Norge August 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fuktteknikk

NOKUTs tilsynsrapporter Fuktteknikk NOKUTs tilsynsrapporter Fuktteknikk Fagskolen Oslo Akershus Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Økonomi og ledelse. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet.

NOKUTs tilsynsrapporter. Økonomi og ledelse. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet. NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 2 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer