Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes"

Transkript

1 REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: , Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Bernt R. Almedal (RFF), Ragnar Johansen (NFFL), Knut Chr. Christensen (NHO), Kristin vik (YS), Brynhild Totland (Vox), Margrethe Steen Hernes (Vox) Fravær: Møteleder: Referent: Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Tormod Skjerve (Virke), Jorunn Teien Leegaard (KS), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF), Benedikte Sterner Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes Skrevet: Møtet ble denne gang holdt hos Fagskolen Innlandet, Gjøvik. Tor Moe og Trond Eftedal fra Fagskolen Innlandet orienterte om skolens virksomhet (se vedlegg) og viste rundt på skolen. Rådets leder Benedikte Sterner ønsket Nasjonalt fagskoleråd velkommen til møtet. Vararepresentant Kristin Vik (YS) ble spesielt ønsket velkommen. Sak 10/13 Innkallingen ble godkjent Sak 11/13 Dagsorden ble godkjent Sak 12/13 Referat fra rådsmøtet ble godkjent Sak 13/13 Fylkeskommunale fagskoleråd, innledning til diskusjon, funksjon og rolle Benedikte Sterner viste til at fylkeskommunene har organisert seg på ulike måter når det gjelder fagskoleutdanning lokalt, og gav ordet til Aud Larsen som orienterte om at RFF har drøftet dette. Det bare er Rogaland som har et lokalt fagskoleråd. Buskerud har vurdert å opprette et lokalt råd, men dette er ikke 1

2 etablert. I Østfold er det politisk vilje til å opprette et lokalt råd. Larsen viste videre til at fylkene er pålagt et forvaltningsansvar etter paragraf 1a: «Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.» Det er derfor opp til hvert enkelt fylke hvordan de ønsker å utføre sitt forvalteroppdrag, og om de ønsker å opprette lokale fagskoleråd. Det er også viktig at eventuelle ordninger ikke kolliderer med ansvaret som ligger hos styrene for de ulike fagskolene. Det finnes i dag allerede mange arenaer for samarbeid og de offentlige fagskolene opplever at de har god kontakt med næringslivet lokalt og regionalt. For å få godkjent fagskoletilbud av NOKUT må fagskolene ha et samarbeid med næringslivet. Knut Erik Beyer-Arnesen orienterte om at FFF også har diskutert lokalt samarbeid ut fra organiseringen i Rogaland og Østfold. FFFs konklusjon var at de ikke hadde noen sterke synspunkt på lokal organisering, men deres medlemsskoler hadde god erfaring med Fagskolerådet i Rogaland. Det hadde fungert bra med hensyn til å få til en god dialog med både administrasjonen og politikerne i fylkeskommunen, og bidro i tillegg til bedre synliggjøring av fagskoleutdanningen i Rogaland. Men det er viktig at de regionale fagskolerådene avgrenses til dialog og at det ikke er aktuelt eller ønskelig at aktørene sitter og fordeler midlene lokalt. I den påfølgende diskusjonen ble det spurt hvilken rolle et eventuelt lokalt fagskoleråd kunne ha, og pekt på at det var viktig å unngå byråkratisering. Mange gav uttrykk for at det var svært viktig å ikke blande seg inn i fylkenes lovpålagte oppgaver. Samtidig ble det gitt uttrykk for at det det er viktig at fagskolesektoren blir synliggjort lokalt. Bl.a. ble det fokusert på at styrene for fagskolene må være bevisst på sin rolle og at styrene må engasjere seg. Lokale fagskoleråd kan være et godt tiltak for at fagskolene skal bli mer synlige og gi mulighet til god dialog med fylket og næringslivet i saker som er viktige for fagskolene. Fagskoleutdanning kan f.eks. synliggjøres lokalt ved kompetansekartlegging, bruke bestillerkompetanse riktig, analysere behov, utvikle planer, implementere disse (tilrettelegge, støtte, stimulere), evaluere og for øvrig følge med i hva som skjer på fagskoleområdet. Sterner takket for diskusjonen og foreslo at det til neste møte i Nasjonalt fagskoleråd forberedes et utkast til policy notat for å engasjere og støtte opp om de ulike styrene for fagskolene i arbeidet med å styrke fagskolenes gjennomslagskraft og synliggjøring av fagskolenes potensiale. Et utkast som rådet eventuelt kan vedta eller forkaste. Rådet gav tilslutning til forslaget. 2

3 Sak 14/13 System for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, innledende diskusjon om kriterier Benedikte Sterner viste til at Nasjonalt fagskoleråd ønsker å ligge i forkant om hvordan et godkjenningssystem for utenlandsk fagskoleutdanning bør være. De faglige rådene er oppgitt over at godkjenning av utenlandsk fagutdanning løses ulikt fra fylke til fylke. I den påfølgende diskusjonen ble det vist til NOKUTs beskrivelse av høyere utdanning og uttrykt ønske om at det opprettes en nasjonal database der alle saker om godkjenning av utenlands utdanning blir lagt inn, slik at det kan bli en enhetlig praksis på hvilke utdanninger som blir godkjent. Sammen med kvalifikasjonsrammeverket ville det bli et godt verktøy. Det bør være en felles instans for godkjenning av utenlandsk utdannelse. Det er nærliggende at NOKUT får i oppdrag å gjøre dette. Utfordringen er at NOKUT ligger langt etter med saksbehandlingen, og trenger nye ressurser og midler hvis de blir pålagt denne oppgaven også. Slik det er i dag tar det alt for lang tid å få godkjent utenlandsk arbeidskraft. Konklusjon: Nasjonalt fagskoleråd ønsker at det blir opprettet en nasjonal godkjenningsinstans for utenlandsk fagskoleutdanning og mener at NOKUT er best egnet til å ivareta en slik oppgave. Dette innebærer at NOKUT må utarbeide en landdatabase også for fagskoleutdanning. Nasjonalt fagskoleråd kan bidra med informasjon om norske fagmiljøer som kan bidra med kompetanse om fagskoleutdanning. Det må stilles mandat og midler til rådighet for NOKUT. Kunnskapsdepartementet må informeres om Nasjonalt fagskoleråds syn på dette. Sak 15/13 Møteplan høst 2013, justeringer Noen av medlemmene i Nasjonalt fagskoleråd har uttrykt at det er problematisk at alle møtene høsten 2013 er lagt til tirsdager. Som følge av dette ble Nasjonalt fagskoleråd enige om å flytte rådsmøte tirsdag 26. november til torsdag 28. november. Rådets medlemmer må melde tilbake til sekretariatet i løpet av en uke om de ønsker at møtet 15. oktober legges til Haugesund, og om de eventuelt ønsker å ankomme Haugesund allerede 14. oktober. Møteplan for våren 2014 settes opp som sak på rådsmøtet 15. oktober. Sak 16/13 Orienteringssaker 1. Søknad til KD om økte rammer til informasjon Benedikte Sterner informerte om at Nasjonalt fagskoleråd har søkt Kunnskapsdepartementet om midler til en deltidsstilling for å styrke informasjon om fagskoleutdanning for 2013, og utvide sekretariatet med en informasjonsstilling fra og med Kunnskapsdepartementet har svart at 3

4 midlene for 2013 er fordelt og at departementet ikke har ytterligere midler til disposisjon i For midler i 2014 vil dette bli vurdert i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for Distribusjon og bruk av informasjonsmateriellet Sterner viste til søknaden til Kunnskapsdepartementet. Det ble også opplyst at det var en feil i informasjonsmateriellet i navnet til Østfold fagskole. 3. Rådets representasjon i NOKUTs styre Sterner viste til tidligere utsendt informasjon fra Kunnskapsdepartementet om saken. 4. Tilbakemeldinger fra møter etc. hvor rådet er representert a. MARKOM2020 v/bernt R. Almedal Bernt R. Almedal orienterte fra arbeidet med MARKOM2020 og at det var besluttet at representantene fra Nasjonalt fagskoleråd nå skulle være faste representanter i MARKOM2020. Almedal opplyste også at det nå var opprettet et delprosjekt, MARFAG2020, for tilpasning mellom fagskole og annen høyere utdanning, men at Nasjonalt fagskoleråd ikke var representert her. I den påfølgende diskusjonen ble det gitt uttrykk for at det var vanskelig for Nasjonalt fagskoleråd å ta stilling til dette når man ikke er kjent med de formelle prosedyrene for representasjon fra Nasjonalt fagskoleråd i MARKOM2020 og bakgrunnen for opprettelse av MARFAG2020. Konklusjon: Nasjonalt fagskoleråd tilskriver MARKOM2020 og ber om informasjon om de formelle prosedyrene ved oppnevning av representanter fra Nasjonalt fagskoleråd til MARKOM2020 og bakgrunnen for omorganiseringen. Nasjonalt fagskoleråd ber også å få tilsendt styremøtereferatene fra MARKOM2020. b. Øvrige orienteringer utgår, de som har deltatt på møter etc. som representanter for Nasjonalt fagskoleråd oversender en kort informasjon til sekretariatet. Informasjonen legges til referatet. Sak 17/13 Eventuelt Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. Benedikte Sterner takket for møtet og ønsket vel hjem. Møtet avsluttet kl Vedlegg: - Orientering fra Fagskolen Innlandet 4

5 - Tilbakemeldinger fra møter etc. hvor rådet er representert: Statistikk (Knut Erik Beyer-Arnesen), NOKUTs jubileumskonferanse (Knut Erik Beyer-Arnesen), Møte om NOKUTs retningslinjer (Knut Erik Beyer- Arnesen), NOKUTs styremøte (Aud Larsen), UDI - informasjonsmøte om studiesaker (Margrethe Steen Hernes) 5

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.10.2011, Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Til stede: Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad (S 9.1 S 9.5, noe av sak S 10.8 og S 10.9), Marit Hovdenak (ansatterepresentant etter

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Notat 7/2012 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler Nasjonal undersøkelse om status i 2011 Camilla Alfsen

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer