Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall."

Transkript

1 Kursbeskrivelse: Kurset gir en grunnleggende forståelse i hvordan man bruker og finner fram til data som finnes i DBH-F, og demonstrerer hvordan statistikkrapportene kan benyttes som et verktøy i fagskolenes kvalitets- og styringsarbeid. Kurset er todelt. Den første delen gjennomgår de ulike dataene i DBH-F og hvordan disse kan benyttes til ulike statistikkformål. Den andre delen tar for seg hvordan websidene er bygget opp rundt rapporteringskrav og dokumentasjon, og deretter datalevering og kvalitetssikring av data før de rapporteres til DBH-F. Målgruppe: Ledere, rådgivere og saksbehandlere i fagskolesektoren som har bruk for tall. Mer informasjon om DBH-F på: fagskole.nsd.no Mer informasjon om kurset på: 1

2 Innholdsfortegnelse DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn Bakgrunn for etablering av DBH-F... 3 Målsetning med databasen: Forum for fagskolestatistikk Hva er DBH og DBH-F?... 5 DEL 2 Statistikkmuligheter... 6 Gjennomgang av tilgjengelige data... 6 Eksempler på bruk av data DEL 3 Rapportering Innledning Dokumentasjonen Rapporteringskrav Fil- og dataformat Datalevering i DBH-dimp Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang? Punkt II Laste opp filer Punkt III Vis rapport Punkt IV Godkjenning Punkt V Godkjenning og publisering Punkt VI Feilmeldinger Punkt VII Har ikke data Punkt VIII - Konflikthåndtering (i spesielle tilfeller)

3 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Bakgrunn for etablering av DBH-F Database for statistikk om høgre utdanning Fagskolestatistikk (DBH-F) er et oppdrag NSD 1 gjør for Kunnskapsdepartementet. Databasen ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet som et resultat av arbeidet til «Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk». Alle rapporteringskravene er fremsatt samlet på vegne av de viktigste aktørene i fagskolesektoren; Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Målsetning med databasen: NB! Gi en bedre oversikt over fagskolesektoren som helhet det samlede tilbudet av fagskoleutdanninger og antall fagskolestudenter. Forbedre datakvaliteten gi grunnlag for bedre og mer detaljert statistikk som vil gi bedre informasjon om fagskolene. Gi bedre muligheter for overordnede og lokale analyser for styring og kvalitetsarbeid innenfor fagskolefeltet. Gi økt synliggjøring av fagskolesektoren og markedsføre fagskolene som et utdanningsalternativ. Rasjonalisere rapporteringsarbeidet for fagskoletilbyderne Når databasen er ferdig utviklet og testet og kvaliteten er god nok, vil fagskolene kun rapportere til DBH-F. Lånekassen og SSB vil da kunne hente sine data direkte fra databasen. Inntil videre skal alle fagskoletilbyderne rapportere til Lånekassen og SSB som før. Skolene vil motta brev om rapportering slik som tidligere år fra disse to instansene. 1 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 3

4 2 Forum for fagskolestatistikk I arbeidet med å etablere databasen ble det opprettet et eget forum for fagskolestatistikk bestående av Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og NSD v/dbh. DBH har sekretariatsfunksjonen for forumet. Forum for fagskolestatistikk fungerer som en støttespiller for DBH og som et bindeledd mellom fagskolesektoren og DBH-F. Forumet er en sentral bidragsyter i arbeidet med databasen, både i utvikling av dataspesifikasjoner og datatjenesten. 4

5 3 Hva er DBH og DBH-F? Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter databasen som et planleggingsverktøy i budsjettarbeidet. NSD har fått i oppdrag å utvikle og drive den. Databasen samler informasjon om alle aspekt ved virksomheten på norske universiteter og høgskoler. Rapporteringskravene settes av Kunnskapsdepartementet. Det lages statistikk, analyser og oversikter over: Studentdata Forskerutdanningsdata Økonomidata Personaldata Arealdata Vitenskapelige publiseringer publikasjonspoeng Selskapsdata På bakgrunn av strukturen DBH har utviklet for Universitets- og høyskolesektoren anbefalte «Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk» å legge den nye databasen for fagskolestatistikk til DBH. Dataene fagskolene rapporterer til DBH-F er tilgjengelig som statistikkrapporter på nettsiden fagskole.nsd.no. Inngangsport til statistikkrapportene: 5

6 DEL 2 Statistikkmuligheter Denne delen vil ta for seg de ulike statistikkrapportene i DBH-F og hvordan de kan benyttes for å hente ut data til ulike statistikkformål. Gjennomgang av tilgjengelige data Studentdata Eksempel på studentdata i rapporten Aktive studenter: Velg hvordan du ønsker å sortere data Over ser vi bildet av rapporten Aktive studenter. Rapporten gir en oversikt over alle studenter ved fagskoler i Norge. Rapporten kan filtreres og sorteres etter ulike inndelinger. Rapporten viser automatisk (default) studenttallet fordelt på fagskoler i Norge, men studenttallet kan også fordeles på fylke. Rapporten kan drilles videre helt ned til utdanningstilbudsnivå. For å forstå dataene må man bruke dokumentasjonen aktivt. 6

7 Alle databasetabellene i DBH-F; definisjoner, filformater etc. er grundig dokumentert. I dokumentasjonen finnes en konkret avgrensing av hva som i denne sammenhengen menes med aktive studenter og hvordan de andre begrepene er definert. I nedtrekksmenyen øverst i rapporten kan man velge hvordan man vil sortere og organisere dataene. Litt om de ulike valgboksene: Organisering: Velg om dataene skal sorteres på fagskole- eller fylkesnivå. Angir også hvordan dataene brytes ned på lavere organisatorisk nivå. Kolonner: Her kan kolonnene endres fra en tidsserie (årstall) til en annen dimensjon. Årstall: Velg hvilket årstall du ønsker å vise dataene for. Beregning: Velg ulike varianter av fordeling av data. I rapporten Aktive studenter kan man for eksempel velge å fordele dataene på kjønn, heltid og deltid og heltidsekvivalenter. 7

8 Utdanningstilbud Over ser vi bildet av en rapport om utdanningstilbud. Rapporten viser en oversikt over alle utdanningstilbud ved fagskoler i Norge. Rapporten kan filtreres og sorteres etter ulike inndelinger. Rapporten viser automatisk (default) antall utdanningstilbud fordelt på fagskoler i Norge, men antall utdanningstilbud kan også fordeles på fylke. Rapporten kan drilles videre ned på studiestedsnivå og på utdanningstilbudsnivå. 8

9 Ved å velge en bestemt fagskole kan man få en oversikt over antall utdanningstilbud på hvert studiested: Ved å velge et bestemt studiested kan man få en oversikt over kjennetegn ved utdanningstilbudene ved det bestemte studiestedet: 9

10 Økonomidata Økonomidataene er bygget opp noe annerledes enn de øvrige. Dataene leveres som dokumenter og disse vises enten i Excel-format eller som PDF. Man må gå inn på hver enkelt fagskole for å hente dataene. Et eksempel med rapporten Regnskap: Eksempler på bruk av data Dataene fra DBH-F kan benyttes til ulike statistikkformål og i fagskolens eget kvalitets- og styringsarbeid. Ved hjelp av de tilgjengelige statistikkrapportene kan man bl.a. finne ut hvor mange heltids- og deltidsstudenter det går ved en bestemt fagskole og på ulike utdanningstilbud, hvor mange studenter som fullførte utdanningen sin ved en bestemt fagskole og på ulike utdanningstilbud og man kan sammenligne disse tallene i forhold til sektoren generelt. Etter hvert som fagskolene rapporterer inn mer data vil det også bli mulighet til å se på utvikling over tid. 10

11 Eksempel: Hvordan får jeg frem en oversikt over antall studenter som fullførte sin fagskoleutdanning våren 2011? Rapporten Gjennomføring av utdanningstilbud viser automatisk (default) de studentene som fullførte med bestått hvert semester ved alle fagskolene i Norge. Ved å velge en bestemt fagskole får man opp en oversikt over antall studenter som fullførte ved fagskolen et bestemt semester og årstall. Velg ønsket fagskole 11

12 Videre kan man velge et bestemt studiested for å finne ut hvor mange som besto utdanningen ved hvert studiested, og deretter velge et bestemt utdanningstilbud for å finne ut hvor mange som besto utdanningen i hvert enkelt utdanningstilbud. Velg studiested Oppgaver: 1. Hvor mange studenter går det ved offentlige og private fagskoler i ditt fylke? 2. Hvor mange studenter gikk det ved din fagskole høsten 2011? 3. Hvor mange studenter fullførte en fagskoleutdanning på din fagskole vårsemesteret og høstsemesteret 2011? 4. Hvor mange studenter fullførte sin utdanning våren 2011 i hvert enkelt utdanningstilbud ved din fagskole? 5. Hvor mange studenter fullførte en fagskoleutdanning totalt i fagskolesektoren? 12

13 DEL 3 Rapportering 1 Innledning Denne delen starter innledningsvis med formålet med rapporteringen og i hvilke direkte sammenhenger rapporteringsdata skal brukes. Databasen skal levere data til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Lånekassen, og dekke behovene for statistikk til styrings- og analyseformål for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Kunnskapsdepartementet og fagskolene selv, i tillegg til studenter, media og andre aktører som har interesse for fagskolesektoren. I hvilke sammenhenger skal rapporteringsdata brukes? Statistisk sentralbyrå (SSB) har behov for data om fagskoleutdanningen som en del av det totale bildet av utdanningsvirksomheten i Norge. Dataene legges inn i Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB) og brukes til statistikkproduksjon og som grunnlag for forskning, offentlig planlegging og styring av utdanning i Norge. Lånekassen har behov for fagskolestatistikk i sin oppfølging av sin primærvirksomhet. Lånekassen ønsker å innhente opplysninger om resultater for studentene og opplysninger om de utdanningstilbudene lærestedene tilbyr. Opplysninger om resultater bruker Lånekassen til å omgjøre lån til stipend og til å kontrollere studentenes og elevenes faglige progresjon ved behandling av søknad om studiestøtte. Opplysninger om utdanningstilbud danner blant annet grunnlaget for støttebeløpet studentene får tildelt. Kunnskapsdepartementet har behov for fagskolestatistikk for å kunne føre en overordnet politikk på området, og for å kunne se fagskolesektoren i sammenheng med andre utdanningstyper. De innsamlede dataene blir brukt til lokale og overordnende analyser og som grunnlag for politikkutvikling. Fylkeskommunene har som forvaltningsnivå behov for fagskolestatistikk. NOKUT har behov for fagskolestatistikk for å kunne føre tilsyn over fagskolesektoren, evaluere kvaliteten i utdanningen og bistå fagskolene i deres utviklingsarbeid. Nasjonalt fagskoleråd har som en del av sitt mandat å bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. I den forbindelse er Fagskolerådet avhengig av statistikk fra fagskolesektoren som grunnlag for sine anbefalinger. Statistikk er også viktig for å følge opp kravet til å foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren. I tillegg har fagskolesektoren selv behov for statistikk som et verktøy i arbeidet med kvalitet i utdanning. 13

14 2 Dokumentasjonen I dokumentasjonen finner man en oversikt over alt som skal rapporteres og dokumentasjonen av hver enkelt datatabell. Velg Tabelldokumentasjon i menyen for å komme til siden med dokumentasjon av datatabeller. 14

15 Klikk for å se dokumentasjon Ved å klikke på de ulike datatabellene kommer du til dokumentasjonen. Dokumentasjonen gir en beskrivelse av hva som skal inngå i hver datatabell. Det er viktig å bruke dokumentasjonen aktivt for å sjekke hva som skal inngå i de ulike datafeltene. 15

16 3 Rapporteringskrav Gå til Rapporteringskrav Gå inn i menyen under Rapporteringskrav. 16

17 Velg egen fagskole, årstall og emne. Her finner man en oversikt over alt som skal rapporteres, maler, frister og dokumentasjon. Velg egen skoletilbyder, fagskole og årstall i nedtrekksmenyen. Siden gir også en oversikt over ferdige leveringer og hvor mange som mangler. På denne siden kan alle (og ikke bare de rapporteringsansvarlige) følge med. 17

18 4 Fil- og dataformat Det er to måter å levere data på: For institusjoner som benytter et studieadministrativt system leveres dataene som tekstfiler. For fagskoler som ikke har et studieadministrativt system skal dataene leveres via utfylling av en standardisert excel-mal tilgjengelig på nettsiden. 1. Tekstfiler via studieadministrativt system For institusjoner som benytter et studieadministrativt system leveres dataene som tekstfiler. For å sikre automatisk validering og innlogging av data, stiller DBH-F strenge krav til filformat og datakvalitet for alle datafiler som leveres fra institusjonene. Krav til filformat Filene skal være rene tekstfiler kodet med kodesettet UTF-8 Felt skal separeres med semikolon (;) Alle tekstfelt (dvs. med datatypene CHAR eller VARCHAR) skal kvalifiseres med doble hermetegn ( ). Hermetegn inne i tekstfelt skal ikke forekomme. Krav til data Kolonnene i filen skal komme i samme rekkefølge som de er beskrevet i tabelldokumentasjonen for den enkelte tabell. Verdiene for de enkelte felt må være i samsvar med definisjonen i tabelldokumentasjonen med henhold til datatype og lengde. Tomme felt vil ikke tillates. For eksempel vil manglende verdier for felt som fagskolens identifikatorkode, studiestedets identifikatorkode eller utdanningstilbudets kode føre til at hele filen forkastes og må sendes inn på nytt. Eksempel på en rekke for tabellen Utdanningstilbud (dbf.utdanningstilbud): 222;111;2011;3;"BYGG";"Byggfag";60;1,0;1;NULL;25000;3;1; ; ;NULL;NULL NB! Verdien NULL genereres for enkelte datafelt som kan være uaktuelle. Hvilke datafelt dette kan gjelde er spesifisert i dokumentasjonen av tabellene. På nettsiden med Rapporteringskrav finner man maler for hver enkelt datatabell. 18

19 Veileder til utfylling av mal Klikk for mal Klikk på excel-symbolet for å laste ned malen og lagre den på egen maskin. En veileder til utfylling av excel-malen er tilgjengelig under fanen Rapportering. 19

20 Når malen skal fylles ut er det svært viktig at tabelldokumentasjonen benyttes slik at regnearket blir riktig utfylt. Det er en lenke til tabelldokumentasjonen i malen for hver enkelt datatabell. I tabelldokumentasjonen finner man også lenker videre til oversikten over fagskolens identifikatorkode, studiestedets identifikatorkode, utdanningstilbudets kode og nus-kode. Hva er viktig å tenke på ved utfylling av excel-malen? 1. Bruk dokumentasjonen mens du fyller ut malen! Dokumentasjonen gir en oversikt over hvilke data som skal registreres i malen og hva som menes med hvert enkelt datafelt. Er du fremdeles usikker på hva som skal rapporteres, ta kontakt med oss på 2. Pass på at alle verdier som fylles inn er korrekte og på gyldig format. Eks. Gyldig format for datoer er ÅÅÅÅ-MM-DD. Dette er spesifisert både i tabelldokumentasjonen og i selve malen. 3. Alle kolonner i en påbegynt rekke må fylles ut. 4. Merk at samme utdanningstilbudskode og emnekode må benyttes i regnearket for Utdanningstilbud og Emne som i regnearkene med studentdata om hver enkelt student (Aktive studenter, Gjennomføring av utdanningstilbud osv.). Dersom utdanningstilbudet eller emnet er rapportert tidligere skal alltid samme utdanningstilbudskode og emnekode som ved tidligere levering benyttes. 20

21 5 Datalevering i DBH-dimp DBH-dimp er dataleveringstjenesten i DBH og DBH-F. Tjenesten er et dataleverings- og saksbehandlerverktøy for ledelsesbruker og de rapporteringsansvarlige ved institusjonene. Fagskolene skal levere data direkte til DBH-F via dette dataleveringssystemet. Dataene kan enten leveres som tekstfiler via datauttak fra studieadministrativt system eller som en excelfil dersom den standardiserte excel-malen benyttes. På hovedsiden under Levere data finner man datalevering til DBH-Dimp. Innlogging En del av funksjonene på rapporteringsnettsiden er bare tilgjengelig for påloggede brukere. Brukerkonto tildeles normalt av brukeradministrator ved skoletilbyder. 21

22 Systemet med rapporteringsansvarlig og ledelsesbruker Det er opprettet en eller flere rapporteringsansvarlige ved fagskolen for rapportering til DBH- F. Den rapporteringsansvarlige er tilknyttet fagskolen og har ansvar for å levere dataene for sin fagskole. I tillegg er det en rolle for ledelse. Ledelsesbrukeren er tilknyttet skoletilbyderen og har det overordnede ansvaret for datakvaliteten, og for at dataene rapporteres inn på riktig måte og til rett tid. I noen tilfeller er det bare opprettet en ledelsesbruker og i disse tilfellene vil ledelsesbrukeren også ha rollen som rapporteringsansvarlig. Oversikt over hvilke personer som har rolle som rapporteringsansvarlig eller ledelse er tilgjengelig i DBH-Dimp under Brukere. Det er viktig at disse rollene vedlikeholdes siden de blir brukt i oppfølgingen av frister og innrapportering via e-post. 22

23 Hovedmenyen i DBH-dimp Slik fremstår hovedmenyen i DBH-Dimp for ledelsesansvarlig: Menyen er delt inn i to deler: Datalevering og Kvalitetssikring av tidligere leverte data. Slik fremstår hovedmenyen i DBH-Dimp for rapporteringsansvarlig: 23

24 Her får du opp en oversikt over alle emner med tilhørende frist som skal leveres for din fagskole. Velg et emne for å levere data. Det er lagt til rette for et opplegg der fagskolene gjennomgår og godkjenner data før de publiseres i DBH-F. Formålet med dette opplegget er at fagskolene kan kvalitetssikre dataene i forkant av rapporteringsfristen. Først når data er gjennomgått kan de godkjennes og er klar til publisering i DBH-F. Vi håper at dette vil kunne bidra til at feil og mangler i dataene oppdages i forkant av fristen, og at perioden frem til rapporteringsfristen brukes til å gjennomgå data. Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang? Opplegget er basert på at dataene henger sammen i et hierarki. Utdanningstilbud vil være viktig bakgrunnsdata for de andre filene med studentdata. Denne avhengigheten er vist med en hierarkistisk struktur i dataleveringssystemet der de dataene som hører sammen er plassert under i hierarkiet. I dette eksempelet hører Avsluttende vurdering til Emne og Gjennomføring av utdanningstilbud til Utdanningstilbud. Men det er Utdanningstilbud som er den overordnete filen. Datafilene leveres fra øverst til nederst, mens godkjenningen av filene må skje fra nederst til øverst. 24

25 Dataleveringen har to ulike deler: 1. Først leveres filene fra øverst til nederst i hierarkiet. Ved levering gjøres det en valideringskontroll og filene endrer leveringsstatus. Når du har levert en fil kan status for filen være: Behandlet DBH Filen er validert Levert med feil Feilen må rettes opp i eget system og lastes inn på nytt Ikke data Betyr at tabellen er uaktuell eller at man mangler data. Må krysses av og godkjennes 2. Når alle filene er levert følger godkjenningsprosessen som skjer i to trinn. Først kvalitetssikres data ved hjelp av en rapport som gir en forhåndsvisning av de innlagte dataene. Deretter godkjennes filene fra nederst til øverst i hierarkiet. Punkt II Laste opp filer Bakgrunnsdata for Utdanningstilbud og Emne er levert tidligere og det er ikke nødvendig å laste opp disse filene på nytt dersom det ikke er endringer. Dersom det er endringer i Utdanningstilbudet og/eller Emne start med å laste opp disse filene. 1. Klikk «Bla gjennom..» og finn filen du skal levere. Trykk «Last opp» for å overføre filen til NSD. Filen blir automatisk validert når den lastes opp. Hvis alt er i orden endres status til Behandlet DBH. 25

26 Punkt III Vis rapport Når du har lastet opp en fil med bakgrunnsdata kan du få opp en endringsrapport ved å trykke «Vis rapport». Bakgrunnsdata kontrolleres ved hjelp av en endringsrapport som viser endringer i forhold til forrige godkjente levering. Her får du se endringer siden forrige semester. I eksempelet overfor har navnet på en rekke utdanningstilbud blitt endret. Dersom endringen er riktig går du bare videre. Dersom det ikke stemmer må dette rettes i filen og filen leveres på nytt. På denne måten kan man fange opp eventuelle feil i begynnelsen. For å gå tilbake og fortsette opplastningen av de andre filene trykk på «Tilbake». 26

27 2. Når bakgrunnsfilene med Utdanningstilbud og Emne er lastet opp kan man fortsette med å laste opp filene med studentdata ved å trykke «Bla gjennom». Dersom man ikke skal levere data for Utdanningstilbud og Emne på nytt kan man gå direkte til dette punktet. Punkt IV Godkjenning Når alle filene er levert og validert har filene med bakgrunnsdata status Vis rapport, mens filene under i hierarkiet har status Gå til godkjenning. Før filene godkjennes skal alle data gjennomgås i en kvalitetssikringsprosess. Etter dette godkjennes filene i omvendt rekkefølge av opplastningen. Det vil si at du må ha godkjent filene med studentdata før du kan godkjenne bakgrunnsfilen med utdanningstilbud. Når du til slutt godkjenner bakgrunnsfilen med utdanningstilbud, får alle filene status Publisert. Det er to ulike deler i godkjenningsprosessen. Den ene delen er kvalitetssikring. Her kan du laste opp ulike filer for visning av data med mulighet for å sammenligne flere versjoner. Det er alltid siste versjon som er aktuell for godkjenning. I den andre delen faktisk godkjenner du data. NB! Klikk på Gå til godkjenning for å starte med visningsrapporter i DBH-F Dimp. Det er svært viktig at data ikke godkjennes før de er korrekte. Data skal i første omgang vises som en rapport i DBH-dimp. Først når alle data er gjennomgått trykker man på knappen Godkjenn. Dataene blir da automatisk publisert på nettsiden. 27

28 1. Kvalitetssikring 1. Trykk på Gå til godkjenning. Her er det lastet opp en fil med data som viser kvalitetsrapporten med to versjoner av samme fil. Trykk på studiested Kvalitetsrapporten gir en visning av de innlagte data slik de vil fremgå i statistikkrapporten på nettsiden. Man kan da sammenligne ulike versjoner av filen for å sjekke at de innlagte dataene er korrekte. På samme måte som i statistikkrapportene på nettsiden kan man drille seg helt ned på utdanningstilbudsnivå ved å først trykke på fagskolen og så velge studiested. Kvalitetsrapporten gir også en visning av dataene levert til forrige frist slik at man kan sammenligne dataene med data man har levert tidligere. 28

29 Hvis du ønsker å laste opp en ny versjon av filen klikk på «Last opp ny versjon». 2. Endelig godkjenning Det er alltid den siste opplastede versjonen som er aktuell for godkjenning. Trykk først på innleggingsmeldingene for å sjekke at filen ikke har noen advarsler eller infomeldinger. Merk deretter av for «Jeg har kontrollert innleggingsmeldingene...» og trykk «Godkjenn». Punkt V Godkjenning og publisering Når filene med studentdata er godkjent blir dataene publisert ved godkjenning av bakgrunnsfilen Utdanningstilbud. 1. Når du velger «Gå til godkjenning» får du opp knappen «Godkjenn og publiser». 29

30 Hak av for «Jeg har kontrollert endringene for filen» og «Jeg har kontrollert innleggingsmeldingene for filen» og trykk «Godkjenn og publiser. Alle filene i hierarkiet får da status Publisert. - Du er ferdig!! Data er tilgjengelig i DBH-F. 30

31 Punkt VI Feilmeldinger Når man laster opp en fil sjekkes det om filen som leveres er på riktig format og om dataene som inngår har gyldig format. Dersom filen man laster opp har feil, endres status for filen til Levert med feil. Slike feil må rettes opp i filen og den rettede filen må lastes opp. For å finne ut hva feilen skyldes og hvor feilen ligger trykk på «Vis feilrapport». I feilrapporten fremgår det hvilken form feilmeldingen har og hvor feilen ligger. Hva skyldes feilen? 1. Kolonne for karakter i tredje rekke er tom. 2. Dato for avlagt vurdering i fjerde rekke er på feil format. Hvilken form har feilen? Feilmeldingen har formen FATAL Hvor er feilen? Feilen befinner seg i tredje og fjerde rekke (rad) og gjelder bare for disse to rekkene. Hvis feilen gjelder for flere rekker kan man trykke på antall rekker for å få opp alle feilene. Løsningsforslag: 1. Legg til gyldig verdi for karakter 2. Rett til riktig format på dato 31

32 Feilmeldingene vil ha følgende form alt etter hvilket problem som er identifisert: FATAL er en type feil som må rettes før filen kan leveres på nytt. For eksempel om tilhørende utdanningstilbud ikke finnes i utdanningstilbudsdata som i eksempelet over. ADVARSEL er en feil som innleggingsprogrammet har endret automatisk til gyldig verdi. Slike feil bør oppdateres i systemet lokalt. INFO omfatter feil som innleggingsprogrammet godkjenner. For eksempel dersom studiested en leverer for er nedlagt. Dette må oppdateres i systemet lokalt. I alle feilrapporter, uavhengig av antall feil, opplyses det om at valideringen blir avbrutt om systemet finner mer enn 200 fatale feil. Det vil si at det bare vil være mulig å se de 200 første feilene. I dette eksempelet oppstår feilen fordi: 1. Kolonnen for karakter i tredje rekke står tom. Dataleveringssystemet tillater ikke tomme felt. Her må der føres inn gyldig verdi (0, 1 eller A-F) og filen må lastes opp på nytt. 2. Dato for avsluttende vurdering i fjerde rekke er Dette er ikke en gyldig dato ettersom alle datoer skal være på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Her må datoen rettes og filen lastes opp på nytt. Punkt VII Har ikke data I de tilfeller man ikke har data må dette merkes av. Merk av for Har ikke data Selv om man ikke har data må man gå gjennom den samme godkjenningsprosessen som med de andre filene. 32

33 Punkt VIII - Konflikthåndtering (i spesielle tilfeller) Det kan oppstå to typer konflikter ved levering av bakgrunnsdata: 1. Leveringen av filen gir en konflikt mot data levert for en tidligere frist Dette kan forekomme med filer som har status "Leveres hvis endring". Det betyr at filen er levert for en tidligere frist med samme periode med en eller flere ulike verdier. I eksempelet over er det lastet opp en ny fil med utdanningstilbud for vårsemesteret. Denne filen inneholder endringer som berører data som er allerede er godkjent for en tidligere frist. For å løse konflikten trykk på «Løs konflikt». For å se hvilke data som er i konflikt med hverandre velg et tabellnavn. I eksempelet over er: Utdanningstilbud MBS levert for våren med 60 fagskolepoeng for fristen Utdanningstilbud MBS levert for våren med 30 fagskolepoeng for fristen Hvis den nye verdien er feil, dvs. at utdanningstilbudet er på 60 fagskolepoeng kan man velge «Beholde gamle verdier» og trykke «Ok». Dersom den nye verdien er riktig må man sende en mail til DBH og spesifisere hvilke verdier du ønsker å oppdatere. Hvis det er snakk om flere endringer kan man velge om en vil oppdatere alle verdier eller skrive en liste over hvilke endringer som skal gjennomføres. 33

34 2. Leveringen av filen gir en konflikt mot data levert samme frist Hvis en ny bakgrunnsfil lastes opp etter at en eller flere av filene under i hierarkiet er levert og godkjent kan det oppstå en konflikt. En konflikt oppstår hvis den nye bakgrunnsfilen inneholder endringer i rekker som inngår i allerede godkjente filer. Status for leveringen settes da til Konflikt. Når du trykker «Løs konflikt» knappen får du opp en oversikt over de data som er i konflikt med hverandre. I eksempelet over er: Utdanningstilbudet DESIGN levert med 30 fagskolepoeng i den første filen. I den andre filen som lastes opp er antall fagskolepoeng endret til 60 fagskolepoeng. Det påvirker studentdata som allerede er levert og godkjent for Aktive studenter. Dersom den nye verdien til utdanningstilbudets fagskolepoeng er feil må dette rettes opp i bakgrunnsfilen og filen må leveres på nytt. Dersom utdanningstilbudets fagskolepoeng er lik den nye verdien kan man trykke OK for å avgodkjenne filen Aktive studenter. 34

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder.

Kurset er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet og datalevering på fagskolene og hos skoletilbyder. Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i hvordan man rapporterer, fyller ut maler og kvalitetssikrer dataene før de rapporteres inn og er rettet mot personer som er direkte involvert i rapporteringsarbeidet

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kurs i rapportering til DBH-F Hva skal vi gå gjennom på kurset? Bakgrunn og målsetning med DBH-F Hvem fremsetter

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning Database for statistikk om høgre utdanning Fagskoledata - rapportering og kvalitetssikring Maren Saxe, rådgiver DBH-F Presentasjonen vil ta for seg: Kort om NSD og DBH Rapportering og datalevering Data

Detaljer

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 30. oktober 2012 kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Kronprinsens

Detaljer

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH? 1 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Innledning Hva er DBH? Database for statistikk om høgre utdanning er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 Vår ref.: 201200093/2 IF/AMD Saksbehandler:

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /13 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 16. april 2013 kl. 10.00-14.00 i NSDs lokaler i Harald Hårfagres

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 7 Notat om Fagskolen Dato: 31.10.2012 Sider: 5 1. Fagskolen 1.1 Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 17. november kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 17. november kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt 6. Prosjekter I prosjektmodulen kan informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet registreres. Prosjekter registrert er beregnet for intern synliggjøring og ekstern profilering. Det er anledning

Detaljer

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH

Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Kvalitetssikring av rapporteringsdata til DBH Hvordan gjør vi det på UiB? og litt om hvordan vi kanskje kommer til å gjøre det sitat hentet fra nederst på USITs brukerhåndbok for rapportering, side 45

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Om økonomirapporteringen

Om økonomirapporteringen Om økonomirapporteringen Innhold Hvordan rapportere økonomidata:... 2 Om saldobalansen... 7 Format - Saldobalansen... 7 Kontroll av saldobalansen... 7 Eksempel: Feilmelding ved innlevering av saldobalansen...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Excel som kontrollverktøy. publisering av litteraturliste

Excel som kontrollverktøy. publisering av litteraturliste Veiledning i bruk av Excel som kontrollverktøy knyttet til publisering av litteraturliste i Mi Side Sist oppdatert 19. november 2013 Innholdsfortegnelse Grunnlagsinformasjon... 2 Hvordan laste opp litteraturliste...

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB

KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB KURS I RAPPORTERING AV STUDENTDATA VED UIB Hva: Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen,

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk onsdag 6. november 2013 kl i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo.

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk onsdag 6. november 2013 kl i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo. Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk onsdag 6. november 2013 kl. 10.00-14.00 i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo. Tilstede: Forfall: André Kristiansen, KD Christin Drangsland, NOKUT Siv Frost,

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS KLUBBER Administrere konkurranser Steg 3: Arrangere en konkurranse Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Innen konkurransen starter... 3 1.1.

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for innsending av rapporter via Altinn. Rettighet For å fylle ut dette skjemaet trenger

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk. Organisering av fagskolestatistikk

Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk. Organisering av fagskolestatistikk Arbeidsgruppe for fagskolestatistikk Organisering av fagskolestatistikk 26. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Arbeidsgruppen... 5 1.2 Mottakere av rapporten... 5 2. Forening av ulike behov...

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Hvordan levere tilbud til Universitetet i Bergen elektronisk levering

Hvordan levere tilbud til Universitetet i Bergen elektronisk levering Hvordan levere tilbud til Universitetet i Bergen elektronisk levering Kontor for innkjøp, UiB, desember 2014 Universitetet i Bergen (UiB) er gått over til elektronisk innlevering av tilbud. Beskrivelsen

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen i DBH Ny

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering M-372 2015 VEILEDER Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Cecilie Kristiansen Kontaktperson

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Veiviser til vilbli.no for rådgivere

Veiviser til vilbli.no for rådgivere Veiviser til vilbli.no for rådgivere Hva inneholder vilbli.no? en innholdsfortegnelse til denne veiviseren Hva er vilbli.no? vilbli.no er søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Gjelder fra: 23.10.2013. Godkjent av: <ikke styrt>

Gjelder fra: 23.10.2013. Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.10.3 Erstatning av SDB i local publisher med SDB hentet fra ECO Utgave: 0.04 Skrevet av: VB Gjelder fra: 23.10.2013 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 SDB som

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Juli 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg... 4 Velg

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

En kort innføring i Lotte-Typehushold

En kort innføring i Lotte-Typehushold En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren

FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren Mars 2016 FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren FoU-statistikkens internasjonale forankring, utarbeidelse, bruksområde, spørreskjema, regnskapsdata, kontaktpersoner og tidsplan Internasjonal forankring av

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap Brukerveiledning for TEK webskjema Innledning Denne veiledningen gir instrukser på den tekniske bruken av webskjemaet. Vi viser til nettsiden som inneholder relevante opplysninger for rapportering av TEK:

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH?

DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn. 1 Innledning. Hva er DBH? 1 DEL 1 Datafangst, dokumentasjon og bakgrunn 1 Innledning Hva er DBH? Database for statistikk om høgre utdanning er et oppdrag NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet benytter

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT NOKUT og indikatorer Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, 04.29.14 Pål Bakken, NOKUT Tre forhold EVALUERINGER AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING SPØRREUNDERSØKELSEN «STUDIEBAROMETERET»

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer