VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008"

Transkript

1 VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/ INNLEIING. Planen har utgangspunkt i læreplanverket Kunnskapsløftet, planar og prioriteringar i Kvam Herad og føringar frå Utdanninings- og forskningsdepartementet. Grunnskulereformen Kunnskapsløftet og heradsstyrevedtaket om nedlegging av skulen og samanslåing til nye Norheimsund barneskule f.o.m. august 2009 er dei 2 store politiske faktorane som kvar på sitt vis vil få store konsekvensar for skulen dei komande åra. 2. ELEVTAL OG KLASSEDELING / / /6./7. Sum klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse ENDRINGAR I PERSONALET. Nancy K.E.Sangolt har morspermisjon. Solveig Lønning, Helene Haarr og Laila Haugen vikarierer i stillinga hennar ut hausthalvåret. 4. MÅL OG TILTAK. Formålsparagrafen i Opplæringslova er utgangspunktet. Vidare har me formulert ein visjon som greinar seg ut i hovudmål og delmål. For skuleåret 2007/08 ser målstrukturen slik ut: VISJON ELEVANE VED VIKØY/AKSNES SKULE ER AKTIVE I LEIK OG ARBEID. DEI TILEIGNAR SEG SOLIDE ALLMENNKUNNSKAPAR, OG DEI LÆRER Å TA ANSVAR OG Å SYNA OMSORG OG RESPEKT. HOVUDMÅL SOSIAL KOMPETANSE LOKAL FORANKRING KUNNSKAPSLØFTET KVAMMASKULEN2007 DELMÅL A. Samhandling -sosialt samspell (Steg for Steg og Det er mitt val ) -fadderordning B. Mobbing -antimobbeplakat -årleg undersøking -handlingsplan mot mobbing C. Lokalmiljøet -skule/næringsliv -bruken av skulen sin base med naust. -bruk av skulen sin lavvu i skogen D. Elevbedrift -som prosjektundervisning i (5.-) 7.kl. 1 E. Lokale læreplanar. -kompetansemåla -val av nye læreverk F. Dagleg fysisk aktivitet for elevane. - variert aktivitet - organiseringa G.Gje rom for lesing -årleg leseaksjon -bøker til biblioteket H. Skulevurdering. -årleg vurdering ved personalet i januar -årleg mobbeund. (sjå pkt.b) - Elevundersøkelsen - Nasjonale prøver I.Digital kompetanse - It s learning J. Nye Nhs.barnesk. -eitt personale -pedagogisk plattform -ombygging av skulen

2 Punkta A -J nedanfor er utfyllande (delvis tiltak) i høve til delmåla ovanfor. Punkta munnar ut i resultatmål (RM). Det er ikkje alltid like lett i ettertid å slå fast om resultatmåla er nådde eller ikkje. Slik er pedagogisk arbeid. Me brukar likevel nemninga resultatmål (RM). Elles kjem ein meir detaljert attende til tiltak i aktivitetsplanen seinare. A. Samhandling. Programmet Steg for Steg vert brukt i 1.-2.kl. Det er mitt val (Lions Quest sitt undervisningsmateriell i haldnings-skapande arbeid om ANT) vert nytta i 3.-7.kl. Desse programma er meint å styrkja den sosiale kompetansen /samhandlinga. Klassane brukar tilsvarande ½ veketime til denne undervisninga. Emna er tverrfaglege, og timeplanmessig blir timane tatt av fleire fag. Mellomtrinnet (5.-7.kl) står fritt til å supplera eller erstatta delar av programmet ( Det er mitt val ) med stoff frå etikkdelen av KRL og samfunnsfag og eventuelle andre kjelder. Kvar elev i klasse har ein "fadder" i klasse heile skuleåret. Fadrane har eit særleg ansvar for "barnet sitt" ute i friminuttane. Sjå meir detaljert i møte- og aktivitetsplanen. Kontaktlærarane. Undervisninga gjennomført som skissert ovanfor B. Mobbing. 9a i Opplæringsloven styrkjer den einskilde eleven sin rett til eit godt miljø både fysisk og psykososialt. Ved oppstart av skuleåret arbeider alle klassane med "Mobbereglane". Arbeidet skal resultera i ein "Anti-mobbeplakat" med nokre få punkt som er skulen sine felles kvardagsreglar mot mobbing. Plakaten skal hengjast opp godt synleg på ein sentral plass i alle klasserom. Han skal vera ein felles referanse til bruk gjennom heile skuleåret. Plakaten skal vera eit obligatorisk tema på alle klasseforeldremøte i august/september. Skulen sin handlingsplan mot mobbing vart laga våren Planen dokumenterer det førebyggjande arbeidet og han syner korleis skulen handterer konkrete mistankar om eller tilfelle av mobbing. Viser elles til nemnde plan. Me må heile tida halda ein høg beredskap med tanke på avdekking og tiltak i mobbe-tilfelle. Me vil gjennomføra den årlege kartlegginga mellom elevane i november. Eige materiell for dette. Heile personalet. Plakaten: Kontaktlærarane. Undersøkinga: Rektor Skulen gjennomfører arbeidet som nemnt ovanfor. Personalet er vakne og observante m.o.t. å avdekkja mobbing. Mobbetilfelle vert handterte i samsvar med skulen sin handlingsplan mot mobbing. C. Lokalmiljøet. Skulen har eit samarbeid med lokale verksemder i grenda og elles i Kvam. Elevane vitjar desse verksemdene etter ein oppsett plan. Dette gjev ein viss kjennskap til det lokale næringslivet. Viser elles til eigen plan for dette samarbeidet. Skulen disponerer naustet i Holmen som heradet eig. Naustet er no i god stand, og med 2 trebåtar og redningsvestar er me godt utstyrde for aktivitet i fjøra og på fjorden. Lavvuen ved Stor-eika har vore ein høveleg base, men dette skuleåret vil anleggsarbeid i Hegrehaugen truleg gjera bruken av lavvuen vanskeleg i periodar. Dessutan byrjar duken å bli så dårleg at flytting til annan stad truleg ikkje er aktuelt. Det er ikkje tatt stilling til om ein skal ta sikte på å kjøpa nu lavvu og oppretta ein ny base i skogen. Det pedagogiske personalet. Samarbeidet med næringslivet gjennomført etter planen, utebasane brukt som skissert ovanfor. 2

3 D. Elevbedrift. 6. og 7.klassingane driv elevbedrift i korte perodar gjennom heile skuleåret. Elevkantina, om lag ein gong pr månad, er eit av tiltaka. I oktober deltok bedriften på salsmessa på Lidarende der dei selde sjølvlaga handverksprodukt. I desember skal det produserast og seljast julebakst. Til våren planlegg dei produksjon og sal av eit enno ikkje avgjort produkt. Kontaktlærar i 6.-7.klasse. Gjennomføra elevbedrift slik det er skissert ovanfor. E. Lokale læreplanar. Fagplanane i Kunnskapsløftet har kompetansemål ved avslutta 2., 4. og 7.klasse. Fagplanane skal detaljerast og konkretiserast lokalt, og resultatet av dette arbeidet er lokale læreplanar. Dette arbeidet har vore gjort i regi av Hardanger og Voss kompetanseregion, og lærarar frå Kvam har delteke i dette arbeidet tilliks med lærarar frå dei andre kommunane. Det føreligg no lokale læreplanar i alle faga, men det er endå høve til vidare detaljering for den einskilde skule. Me samarbeidde sist skuleår med Steinsdalen skule og Nhs.barneskule om dette, men det er usikkert om samarbeidet i den forma held fram dette skuleåret. Val av nye læreverk er ein naturleg del av arbeidet med dei lokale læreplanane. Her er det gjort nokre val, men det skal gjerast fleire val i løpet av året. Organiseringa: Rektor. Arbeidet elles: Det pedagogiske personalet. Bli fortrulege med bruken av dei lokale læreplanane F. Dagleg fysisk aktivitet for elevane. Me vil bruka litt av timeressursen til kroppsøvingsfaget til små daglege økter med fysisk aktivitet dei dagane det ikkje står kroppsøving på timeplanen. Ein god del av desse øktene vil føregå utandørs. Me starta opp med dette sist skuleår, og me vil arbeida vidare med det komande skuleår. Når det gjeld type aktivitet vil me byggja vidare på røynslene me gjorde sist år og prøva å variera aktiviteten så mykje som råd. Kontaktlærarane har ansvar for den daglege gjennomføringa, og det meste av denne aktiviteten førgår klassevis. Alle elevane har utanom desse småøktene ei 90minuttars økt i veka med tradisjonell kroppsøving. Kontaktlærarane. Alle elvane skal bli varme av variert fysisk aktivitet kvar dag. 3

4 G. Gje rom for lesing. Gje rom for lesing er ein nasjonal tiltaksplan for å stimulera leselysten og auka lesedugleiken i perioden Me har utarbeidd vår lokale plan på dette feltet. Noko av gjennomføringa er avhengig av ekstra midlar, og det har me ikkje fått. Men ein del av planen vil verta gjennomført uavhengig av (ekstra) økonomi. Me vil m.a. gjennomføra årleg leseaksjon i alle klassane for å stimulera leselysten og auka lesdugleiken. Likeeins vil me,etter evne, prioritera innkjøp av litteratur til biblioteket i denne perioden. Sjå elles eigen plan Gje rom for lesing. Digital registrering av bøker har stoppa opp pga manglande samordning både datateknisk og opplæringsmessig på kommunenivået. Det er sterkt ynskjeleg å koma i gang att med dette, og å ta i bruk digital registrering av utlån. Det har vore arbeidd med dette frå skulen si side, og saka ligg no på nivået over oss. Me vonar verkeleg at me kan koma vidare med dette i løpet av skuleåret. Digtital registreing av bøker (og av utlån) krev ekstra økonomiske ressursar frå kommunen, til programvare og opplæring. Rektor og kontaktlærarane. Bibliotekar. Skulesjefen (digitalisering). Tiltaka nemnde i planen vert gjennomførde innanfor grensene som økonomien set. Digital registrering av bøker og av utlån tatt i bruk. H. Skulevurdering. I regi av Voss og Hardanger kompetanseregion er Kvam med i eit interkommunalt system for ekstern skulevurdering der eit avgrensa område av skulen si verksemd vert vurdert. Hittil har frekvensen for den einskilde skule vore vurdering om lag kvart 6.år. Kapasiteten skal no aukast, og frekvensen vil truleg bli omlag kvart tredje år. Skular som skal leggjast ned har ikkje vorte prioritert i dette systemet, og difor har skulen vår ikkje vore med på dette. Me vil også i år gjennomføra den årlege spørjeundersøkinga mellom elevane om trivsel/mobbing. Elevundersøkelsen er ei årleg nasjonal undersøking om elevane sitt læringsmiljø (gjeld motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet). Undersøkinga er no forskriftsfesta og gjort obligatorisk for 7.klasse. Sist skuleår vart ho gjennomførd i april. Etter ein pause i samband med regjeringsskifte i 2005 er nasjonale prøver innførde att, og dei første prøvene vart avvikla no i haust. Prøvene skal testa elevane sin kompetanse på 3 område: Lesing på norsk, lesing på engelsk og matematikk. Det er elevane som gjekk ut 4. og 7.klasse sist skuleår som no vart testa. Rektor og aktuelle lærarar. Skulevurdering gjennomført som skissert ovanfor. I. Digital kompetanse. Digital kompetanse er ein Grunnleggende ferdighet i alle fag i Kunnskapsløftet. Den webbaserte digitale lærings-plattforma It s learning vart installert på alle skulane for over eitt år sidan. Men me er framleis i begynnarfasen i.h.t. å ta dette i bruk for elevane. Å kursa og kvalifisera lærarane for dette krev mykje tid, og me vil halda fram med opplæringsøkter i lag med kommunal instruktør. Verktøyet skal brukast som skrivestad for t.d. lekseplanar, i første omgang som samarbeidsarena mellom lærarane. Og så skal det sjølvsagt etter kvart bli ein reiskap for elevane. Det er litt vanskeleg å formulera klare mål for progresjonen i dette arbeidet. Kor langt ned i årsklassane det vil vera føremålstenleg å gå når det gjeld elevane sin bruk av dette er og noko som me må prøva ut etter kvart. IKT-avdelinga i Kvam og rektor. Alle lærarane fortrulege med bruk av It,s learning som samarbeidsarena for veke-/lekse-planskriving. Elevane i 5.-7.kl har bruka plattforma til enkle prøvar eller testar. 4

5 J. Nye Norheimsund barneskule. Etter revidert tempoplan for Kvammaskulen 2007 skal skulen vår og Steinsdalen skule leggjast ned frå august 2009, og elevane og personalet ved desse skulane skal bli ein del av Nye Norheimsund Barneskule. Det er eit politisk turbulent år som no ligg bak oss, og nytt heradsstyre ligg i startgropa. Heradsstyret vedtok i går å skrinleggja Kvam Ungdomsskule og å rusta opp Nhs.ungdomsskule. Kva konsekvensar dette vil få m.o.t. tempoplanen for nedlegging av vår skule og flytting er uvisst. Dette gjer at samarbeidet mellom dei 3 barneskulane fram mot samanslåing er lagt på is inntil situasjonen avklarar seg - truleg ein gong iløpet av inneverande skuleår. Meir er ikkje å seia om denne saka no. Kvammaskulen 2007 Kvam herad og rektorane SFO. Skulefritidsorninga starta opp att i haust etter ei pause på fleire år. Det er eit ettrmiddsagstilbod alle skuledagane til 1.-4.klasse, dvs måndag, tysdag, torsdag og fredag. Pr. i dag har SFO tilsaman 8 elevar, 5 av dei er med alle 4 dagane. Det er dei to assistentane ved skulen som utgjer personalet på SFO. 5. ETTERUTDANNING Kunnskapsløftet er naturleg nok hovudoverskrifta for etterutdanninga. Kursdagane 16.november og 8.februar vert det kommunalt kurs rundt temaet tilpassa opplæring og elevvurdering. Elles kan utvalde fagkurs på dagar utanom 38.skuleveka vera aktuelt Odd Øygarden. 5

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 www.kvam.no KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1 NYTT SKULEÅR 07-08 Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer