For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår."

Transkript

1 Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare skal me kjenne etiske retningslinjer og etterkant evaluere Me brukte tid på å gjere oss kjende med aktørar i lokalmiljøet. Sidan det går på skuletida har me valt Gaupne. Me har hatt kontakt med Gaupne helselag, SFO på barneskulen, Gaupne barnehage og Eldresenteret/sjukeheimen. Det siste som er gjort er å sende ut brev til heimebuande eldre nokre elevar ynskjer å kome heim og hjelpe til med snømåking, støvsuging. Me har enno ikkje fått noko respons på dette. For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Tema/oppgåver de har hatt til no: Me starta å sjå på frivilligheit og gjere oss kjende med ulike organisasjonar. Me har baka og seld bollar på skulen til inntekt for TV-aksjonen. I samband med den lærte me om demens og informerte om demens og TV-aksjonen i klassane. Tre elevar har vore på sjukeheimen og delteke på sosiale aktivitetar. To elevar har vore i barnehagen og delteke i aktivitetar og leik med ungane. To gonger har to elevar vore på SFO og hjelpt til med matlaging og delteke på måltidet der. Elevane som er på skulen har baka og pakka kaker + laga program, og seks elevar skal neste veke vere med på Eldrekafe på hotellet. I tillegg har dei nett starta som friminuttvakter på elev på skulen vår aktivitetsfriminuttet torsdagar. Alle 14 elevane skal ha slike vakter. Ev. registrert ynskje om byte feilval: Ein elev hadde faget som førsteval, dei andre vidare på lista si (sjølv om nokre i utgangspunktet meinte dei ikkje hadde det) og ein elev vart flytta over til oss første dagen. Feilval og byte har ikkje vore snakka om på gruppa etter første dagen Ev. planar framover: Det har vorte mykje baking og elevar vil fredag neste veke bake og ta ein tur til Eldresenteret og dele med seg, evt på Arbeidsstova. Vidare vil me sirkulerer på plassane i

2 barnehage og på sjukeheim. Me ynskjer framleis fleire plassar til aktivt arbeid. I april skal me delta på helselaget sin hoppetaukonkurranse motivere i forkant. Her håpar me å få kontakt med fleire barneskular i kommunen. Helsing Anne Berit, For sal og scene Fag/lærar: Produksjon for sal og scene, Oda Heidi Bolstad 3 timar er for lenge. Skulle gjerne vore på eit kurs for å få innspel og tips. Tema/oppgåver de har hatt til no: Revy. Me har arbeidd litt med kva ein revy er, Skrive sketsjar. Kva er morosamt/humor. Korleis få til god samanheng mellom sketsjar, overgangar. Ev. registrert ynskje om byte feilval: Nei Ev. planar framover: Finpusse sketsjar, spele dei inn på film og ha framsyning av filmen Oda Heidi Bolstad

3 Fag/lærar: Fysisk aktivitet og helse, Gunn Beate T. Lefdal og Stian Kvalsøren - Aktive, positive elevar (Fin gjeng) - Mange så ein treng vera godt budd på organisering - Positivt at ein fredag på 6 veker deler gruppa i to ei gruppe på kjøkken og ei gruppe i aktivitet. Tema/oppgåver de har hatt til no: - Fokus på sunt kosthold (Laga sunne alternativ) - Uteaktivitet friluftsliv - Samarbeid løyse oppgåver i fellesskap - Uthald - Koordinasjon spenst hurtigheit balanse ballteknikk Ev. registrert ynskje om byte feilval: Har ikkje høyrt noko frå elevane i gruppa Ev. planar framover: - Aktivitetar ute snø - Hallaktivitetar - Kjøkken lage sunne alternativ Gunn Beate T. Lefdal og Stian Kvalsøren

4 Fag/lærar: Internasjonalt samarbeid, Mona Elin Solstad Vik - Går greitt elevane er motiverte Utfordring: Det å skaffe seg kontaktar utanlands. Forventningar elevane hadde om å få vere på FB etc heile tida. Tema/oppgåver de har hatt til no: - Presentere seg sjølv engelsk + framføring - Presentere kommunen engelsk - Fordjupe seg i ein internasjonal organisasjon - Besøk av Røde Kors Luster og Sogn og Fjordane kontakt mot Bosnia. - Nettverk 6.des. Erling Bjørnetun innvandring/utvandring. Kontakt med Luster sin vennskapskommune i Wisconsin Ev. registrert ynskje om byte feilval: Nei det har det ikkje vore (i alle fall som eg har fått høyre) Ev. planar framover: - Ventar på respons frå etwining (Europeisk plattform, må ha kontakt med skular dei må vise si interesse) - Kontakt med elevar i Bosnia og Wisconsin - Framføring internasjonal organisasjon Mona Elin Solstad Vik Teknologi i praksis Elevane ser ut til å trivast godt i timane. Med 17 elevar i gruppa kan det bli arbeidsamt for lærar. Har med assistent i eine timen. Lærar ønskjer meir opplæring i dette faget då det er spesielt krevjande i høve innhald og metode.

5 Arbeidsplan Emne Teknologi i praksis Plast Kompetansemål frå Kunnskapsløftet Læringsmål Slik kan eg arbeida for å nå måla (læringsstrategiar) Undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design Demonstrere riktig bruk av utvalde verktøy Vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing Beskrive kva behov produktet skal dekkje Framstille produkt med eigna materiale, komponentar og funksjonelle teknologiske løysingar Bruke kunnskap om andre produkt i arbeidet med eigne produkt Teste eigne produkt og foreslå moglege forbetringar *Planleggje produkt ut frå ulike krav *Framstille, utprøve og forbetre eigne produkt *Vurdere resultata *Bruke erfaringar til å forbetre produkta -Møte til timen i rett tid og ha med nødvendig skriveutstyr -Følgje godt med på undervisninga -Jobbe seriøst med oppgåva som vert gjeven -Jobbe godt både i gruppe og aleine Vurderingsform Med karakter Vurderingskriterium Låg måloppnåing: Middels måloppnåing: Høg måloppnåing: Kunne bruke utstyr til arbeid med plast Greie å følgje ei enkel arbeidsteikning Kunne sei noko om funksjonalitet og design av det ferdige produktet. Kunne bruke utstyr til arbeid med plast Kunne lage og følgje ei enkel arbeidsteikning. Kunne vurdere det ferdige produkt med omsyn til funksjonalitet, design. Kome med forslag og prøve ut forbetringar av produktet Kunne bruke utstyr til arbeid med plast Kunne lage og følgje ei arbeidsteikning. Kunne vurdere det ferdige produkt med omsyn til funksjonalitet, design. Kome med forslag og prøve ut forbetringar av produktet og grunngje endringane. Kunne vurdere produktet i samanlikning med liknande produkt.

6 Eigenvurdering: (Undervegs) (Forstod godt/fann vankeleg. Forbetring nest bolk? Greidde leksene?) Eigenvurdering: (Slutt - gjeld alle) (Forstod godt/fann vankeleg. Forbetring nest bolk? Greidde leksene?) Undervisning lærar/elev: (Velfungerande og/eller til forbetring)

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer