Verksemdsplan. for. Tørvikbygd skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verksemdsplan. for. Tørvikbygd skule"

Transkript

1 Verksemdsplan for Tørvikbygd skule 2009/

2 VERKSEMDSPLAN FOR TØRVIKBYGD SKULE 2009/2010. OVERORDNA MÅL HOVUDMÅL DELMÅL TILTAK / RESULTATMÅL PLAN FOR VIDARE / ETTERUTDANNING PLAN FOR BRUK AV TID TIL SPESIALPEDAGOGISKE OG SOSIALPEDAGOGISKE STYRKINGSTILTAK KONSEKVENSAR FOR RESSURSBRUKEN SKULEN SIN AKTIVITETSPLAN ( kjem haust 09) EVALUERING Tørvikbygd den Annlaug Sponheim Vik - rektor - 2

3 Visjon Vi vil gje den enkelte eleven ei tilpassa opplæring både fagleg og sosialt i samvar med måla i Kunnskapsløftet, i eit miljø fritt for erting og mobbing HOVUDMÅL 1: FÅ ELEVANE I AKTIVT ARBEID MED FAG OG PÅ TVERS AV FAG HOVUDMÅL 2: BETRA ELEVANE SITT LÆRINGSMILJØ HOVUDMÅL 3: FÅ AUKA KOMPETANSE I LÆRARKOLLEGIET HOVUDMÅL 4: SKULEVURDERING

4 DELMÅL 1: 1 AUKA KOMPETANSEN INNAN IKT - FAGET HJÅ ELEVANE 2: BETRA LESE / SKRIVEDUGLEIKEN HJÅ ELEVANE 3. AKTIV BRUK AV ELEVMAPPENE 4: PRAKTISERING AV STASJONSUNDERVISNING DELMÅL 2: 1: PRAKTISERING AV SKULEN SIN ÅTFERDSPLAN 2: GJENNOMFØRA OMBYGGING/ NYBYGGING AV SKULEN DELMÅL 3: 1: AUKA KOMPETANSEN I IKT BLANT LÆRARANE 2: KUNNSKAPSLØFTET 3: AUKA SOSIAL KOMPETANSE DELMÅL 4: 1: EIGENVURDERING AV ELEVARBEID 2: MÅLOPPNÅING I KUNNSKAPSLØFTET OMRÅDE FOR KOMPETANSEHEVING Få meir kompetanse innan IKT, It`s learning for personalet og Extens for administrasjonen Delta på kurs kommunalt / i regionen Læra å bruka Mikromarc 3 på biblioteket Delta på kortare kurs i K & H og musikk Auka sosial kompetanse: Kurs v/ PPT og andre i metodar for meistring av uønska åtferd blant elevar. Auka kompetansen i vurdering på barnetrinnet, spesielt: undervegsvurdering 4

5 Tørvikbygd skule : Verksemdsplanen 2009 / 2010: Tiltak / resultatmål 2009/2010 trinn ansvarleg 1. 1.: Eleven i arbeid med fag og på tvers av fag 1.1: Gjennomføra plan for kompetanseutvikling innan IKT - Læra rett fingersetting på tastaturet og innlæring av tekstbehandling - Læra om Excel og digitale bilete, ulike trinn - Setja elevane i stand til å bruka It`s learning 1.2. Gje rom for lesing - Meir dramatisering av litteratur med framføring for medelevar og andre utanom skulen - Gjera elevane betre kjende med tilbod på Folkebiblioteket. Bruka Str.barm Folkebibl. i samband med svømmetrening i bassenget - Auka interessa for å lesa skjønnlitt. Bruk av Bibliotekbilen 1.3: Mapper - Vidareføra strategiar for å velja produkt for elevmappene - Auka elevane si forståing for eigenvurdering 1.4 Planleggja og bruka stasjonsundervisning tilpassa vår fådelte skule WP/ JB WP WP Kontaktl. Adm./ kontaktlær. Adm./ kontaktlær. JB, WP Kontaktl. JB / RS 2. Elevane sitt læringsmiljø 2.1: Arbeid knytta til Åtferdsplanen - Setja opp kriteriar for God folkeskikk i nytt skulemiljøet - Utarbeida og setja i verk skulereglar for God folkeskikk 2.2: Ytnytting av nye og av ombygde rom - Plan for utsmykking / adm./ elevrådet Adm / kont.lær. 3. Auka kompetanse hjå lærarane 3.1: Utarbeida plan for kompetanseutvikling innan IKT og setja deler av planen ut i livet - Auka grunnleggjande ferdigheiter hjå lærarane på ulike nivå - Setja seg inn i It`s learning og ta verktøyet i bruk for elevane 3.2.1: Ferdiggjera tilpassinga av dei kommunalt vedtekne fagplanane til eigen skule 3.2.2: Setja seg inn i nye lærebøker 3.3: Auka kunnskap om korleis førebygga uønska åtferd hjå elevar Lærarane Lærarane Lærarane Personalet Plangr./adm Plangr./adm. Plangr./adm. Faglærarane Plangr./adm 5

6 4. Skulevurdering 4.1:Elevvurdering: Arbeidsprosess og avslutta produkt Metodar elevane kan nytta fortløpande for å vurdera eige arbeid. 4.2: Måloppnåing i Kunnskapsløftet Ferdiggjera skjema der kompetansemåla i basisfaga er brote ned på kvart enkelt trinn og fordelt over arbeidsperiodane vi har sett opp for skuleåret. Ta nokon av skjemaane i bruk på foreldresamtalane på alle trinn Innarbeida periodemål for vurdering til bruk for elevar og i kontakten skule/ føresette. Plangr./ kontaktlærar / adm. Kontaktlær. Plangr./ kontaktlærar / adm PLAN FOR BRUK AV TID TIL SPESIALPEDAGOGISKE OG SOSIALPEDAGOGISKE STYRKINGSTILTAK VED TØRVIKBYGD SKULE Tørvikbygd juni 2009 Organisering Skulen får 47 elevar. Dette er mest det same som forrige å. Forskjellen på antal elevar på trinn og 5. 7 trinn, er svært stort trinn med 30 elevar og trinn med 17 elevar. Vi får ressursar til 3 deling. Elevgruppene vert for det meste sett saman slik: trinn og trinn som er småskulesteget og trinn som er mellomsteget. I ein del timar vert dei 3 faste gruppene endra på med omsyn til størrelse og aldersblanding. Det er særs viktig at begynnaropplæringa er variert og tek i bruk alle sansane til barnet. Elevar med særskilde vanskar må så tidleg som råd få ekstra styrkingstiltak. Dette kan skje ved to - lærarsystem, undervisning i mindre grupper eller ved einetimar. Vi prøver å laga storgrupper i enkelte timar nett for å kunna dela meir i andre timar, særleg i basisfaga som norsk og matematikk. Vi prøver å legga timeplanen slik at vi kan ha ulike gruppestorleikar etter behov og at gruppene kan variera noko gjennom skuleåret. Det meste av den vesle ressursen vi har til tilpassa undervisning og til spes.undervisning vil gå føre seg i noko mindre grupper. Ved enkelte høve og når eleven og føresette er einige, vil vi ta eleven ut av gruppa og gje undervisning åleine. Ut ifrå faglege vurderingar skulle vi hatt meir ressursar til styrkingstiltak på alle trinn. Elevar med åtferdsvanskar treng mykje oppfølging 6

7 Samarbeid I dei tilfella der elevar treng særleg tilrettelagd hjelp, er det nødvendig med eit nært og forpliktande samarbeid mellom alle lærarane som har ansvaret for opplegget. Vi prøver difor å legga opp til at lærarane som har dei fleste basisfaga i klassen, kan setja opp fast samarbeidstid i skulen si fellestid. Eit samarbeid som sjølvsagt også gjeld sosialpedagogiske tilhøve i gruppa. Det er særs viktig at vi så tidleg som råd, får eit positivt samarbeid med føresette. Føresette må i god tid få orientering om tiltak som skulen vil setja i gong, og om endringar som vert gjort i undervisningsopplegget. Dei individuelle planane elevar med spes.undervisning har, gjer at vi får sett dette godt i system. PPT / BUP / Barnevernet og Helseetaten er sjølvskrivne samarbeidspartnarar når det gjeld elevar med lære- og/ eller sosiale vanskar. Samarbeidet med dei er godt, og den hjelpa vi får frå dei, er god. Tidvis er bemanninga på PPT for lita og det går for lang tid mellom kvar gong vi kan få konkret og praktisk hjelp frå dei. Er vi opprådde og ventar på hjelp, tykkjer vi alltid alle henvisningar tek for lang tid. Læremidlar Skal lærarane kunna gje ei allsidig og elevtilpassa undervisning, er det heilt naudsynt med godt og variert undervisningsmateriell. Skulen prøver å byggja opp eit variert utval av materiell som både kan nyttast til spesialundervisning og vanleg undervisning. Vi har kjøpt inn nokon nye lærebøker etter Kunnskapsløftet og står i ferd med vurdera og velja ut fleire verk. Økonomien er stram, men vi vil likevel prioritera nye lærebøker Det er fint å få demonstrert nytt og aktuelt materiell. Digitalt utstyr og programvare er viktig å ha på plass. Vi har bra med stasjonære elevmaskiner. Vi treng meir hjelp til å finna høveleg programvare. lærarane har fått bærbare PC- ar. Desse brukar dei flittig både på skulen og til førebuing heime. Det vi treng mest er kompetente folk som kan komma og bistå oss når PC maskiner og programvare streikar. Nettilkoplinga vår har betra seg etter nyttår, så nå går det raskare. Framleis er det skrivarar og PC ar som sviktar.. Men dette skapar stor frustrasjon. Kommunen sine IKT folk er flinke og hjelpsame, men dei har mykje å gjera og rekk ikkje på alt. Spesialpedgogiske tiltak. Mange elevar har behov for å snakka åleine med ein vaksen. Kontaktlærarane brukar mykje tid på dette. Dei kjenner ofte på at tida til dette vert for knapp. Timeplanmessige ting gjer ofte dette vanskeleg. Vi legg opp til at helsesøster/ skulelege og kontaktlærar har møte der dei tek opp spesielle tilhøve i gruppa eller med enkeltelevar. Skulehelsetenesta har og møte med rektor. Eit nytt tilbod skulane har fått tilgong på, er eit tverrfagleg helseteam samansett av fagpersonar frå mange område. Her kan vi ta opp og drøfta problem som gjeld enkeltelevar,( då etter samtykkje frå føresette) eller saker som gjeld heile grupper 7

8 KONSEKVENSAR FOR RESSURSBRUKEN Tidlegare vart konverteringsressursen utløyst av spes.timar, men vart frå 2007/08 endra til å verta avhengig av elevtalet på skulen, og då kalla byrdefull undervisning. Bruken vart og friare. For neste skuleår har vi delt ressursen på spes.lærar, timelærarar og kontaktlærarane. Men når vi får mange elevar med spes.undervisning, som kommande skuleår, vert ressursen altfor snau. Då var den gamle utrekningsmodellen mykje betre. Dei fleste møta og foreldresamtalar på skulen vert lagde innanfor den bundne arbeidstida. Nokre foreldremøte og litt anna, må likevel plasserast på kveldstid. Vi vil ha faste morgonmøte som skal nyttast til informasjonar og korte meiningsutvekslingar. Vi vil ha faste personalsamlingar, teamsamlingar og møte i plangruppa kvar veke. Den 39. skuleveka skal nyttast til komunale kurs eller kurs i regionen og planlegging på eigen skule. Mykje av tida vil gå til IKT kursing på eigen skule. Vi har internett tilkopling for elevane. Elevmaskinene på datarommet er ganske nye og har god kapasitet. Vi har nå fått skikkeleg nettilgong på heile bygningsmassen, men unnantak av gymnastikkbygget. Forrige skuleår var svært prega av ombygging og nybygging. Vi arbeidde og skula på ein byggeplass! Dette året skal vi hausta fruktene av strevet vi gjennomlevde forrige skuleår. Vi har fått det flott og funksjonelt så langt det let seg gjera når ein bygger om på gammalt. Det er kjekt både for vaksne og born å vera her. Summen vi har til driftsmidlar ved skulen, er nedskore med 1%, også rekna av lønnsmidlane. Det vil særleg merkast i slutten av året. Men vi vil prøva å ikkje bruka så mykje til reint forbruksmateriell. Mykje av budsjettet vil gå til innkjøp av eingongsbøker til dei minste. Mellomtrinnet må enno ei stund bruka gamle bøker i nokon fag. Dersom vi har noko att utpå hausten, skal det gå til innkjøp av utstyr til dei nyrestaurerte romma. Litt midlar til inventar til dei ombygde romma, fekk vi og inn på ombyggingsbudsjettet. EVALUERING Arbeidet med delmåla skal evaluerast undervegs av dei enkelte gruppene og i samla kollegium haust og vår. I tillegg skal resultata og arbeidsprosessane evaluerast ved nytt kalenderår og ved slutten av skuleåret. 8

VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008

VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008 VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008 1. INNLEIING. Planen har utgangspunkt i læreplanverket Kunnskapsløftet, planar og prioriteringar i Kvam Herad og føringar frå Utdanninings- og forskningsdepartementet.

Detaljer

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1 NYTT SKULEÅR 07-08 Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

EVALUERING 2011-2012

EVALUERING 2011-2012 Kommune: Balestrand Side 1 Overordna utviklingstiltak Satsingsområde Mål Tiltak (kva) Strategi (korleis) Evaluering Oppvekstsenteret som arena for utvikling av sosial kompetanse. Skape eit mobbefritt oppvekstmiljø

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 www.kvam.no KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Detaljer