HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VIKØY/AKSNES SKULE juni 2004 Forord. Å skapa eit læringsmiljø der alle trivst og kjenner seg trygge er både eit mål i seg sjølv og ein føresetnad for læring og utvikling. Det er vel dokumentert gjennom dei siste tiåra at dette ikkje er realiteten for alle. Diverre viser det seg at mobbing og andre former for krenking er utbreidd. Erkjenning av at dette er aktuell problematikk også hjå oss er første steg i eit systematisk arbeid på dette feltet. Elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø er heimla i Opplæringsloven. I føremålsparagrafen ( 1-2.) står det m.a. : "Alle som er knytte til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, lærlingar og lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar." Elevane sitt vern vart styrkt endå meir då ein ny 9a om elevane sitt skulemiljå vart gjeldande frå 1.april Her står det m.a. ( 9a-1.): "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Og vidare i 9a-3.: "Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn." Denne planen er laga vårhalvåret 2004 av ei arbeidsgruppe sett saman av 3 foreldrerepresentantar og tre frå personalet. Rektor har vore skrivar. Foreldra har elles gjeve innspel til planen gjennom eit foreldrerådsmøte med skriftleg gruppearbeid Møtet hadde godt frammøte og stort engasjemnt. Ein mal frå Zero-programmet (Senter for atferdsforskning 2003) er utgangspunktet for disposisjonen. Planen er disponert i 4 hovuddelar. Det er for å rydda i tanken når ein skal prøva å systematisera dette arbeidet. Samtidig blir det tydeleg at desse 4 delane går langt inn i kvarandre. Til dømes er det fleire punkt som høyrer heilt naturleg heime i fleire av desse 4 hovuddelane. I slike tilfelle blir punktet skildra under den eine hovuddelen, men berre kort vist til under den (dei) andre delen (delane) Odd Øygarden.

2 Innhald: 0. Mobbing, definisjon og mål for skulen sitt arbeid mot mobbing. 1. Førebygging 1.1 Relasjon lærer elev. Klasse-/gruppeleiing. Elevsamtalen. 1.2 Samarbeid heim-skule. Foreldresamtale. Klasseforeldremøte. 1.3 Steg for Steg, 1.-2.kl, program for sosial kompetanse. 1.4 Det er mitt val, 3.-7.kl, program for sosial kompetanse. 1.5 Miljø- og trivseltiltak. 1.6 Fadderordninga. 1.7 Mobbeplakaten. 1.8 Loggskriving. 1.9 Vaktordninga. 2. Avdekking av mobbing. 2.1 Observasjon i elevflokken. 2.2 Den faste elevsamtalen. 2.3 Den faste foreldresamtalen. 2.4 Den årlege kartlegginga (spørjeundersøkinga). 2.5 Loggskrivinga. 2.6 Melding frå foreldra. 2.7 Ved konkret mistanke om mobbing Skulen si loggbok. 3. Løysing av konkrete tilfelle av mobbing. 3.1 Samtale med mobbeofferet. 3.2 Samtale med plagaren event. plagarane einskildvis. 3.3 Gruppesamtale med plagarane. 3.4 Gruppesamtale med plagarane og offeret. 3.5 Samtale med dei føresette til mobbeofferet. 3.6 Samtale med dei føresette til plagaren/plagarane. 3.7 Oppfølging vidare. 3.8 Samarbeid med andre instansar. 3.9 Skulen si loggbok. 4. Kontinuitet gjennom året. 2

3 0. Mobbing, definisjon og mål for skulen sitt arbeid mot mobbing. Definisjon: Ordet mobbing i denne samanhengen tyder psykisk og/eller fysisk vald mot ein person utført av einskildpersonar eller grupper. Vilkår for mobbing er at det er ujamn styrke (psykisk og/eller fysisk) mellom offer og plagar, og at episodane skjer fleire gonger over tid. Mål: Alle elevane skal oppleva eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing. 1. Førebygging. Mål: Gjennom haldningsskapande arbeid og kontrollrutiner hindra mobbing. 1.1 Relasjon lærer elev. Klasse-/gruppeleiing. Elevsamtalen. Læraren er ein tydeleg vaksen og ein tydeleg leiar som elevane kan ha tillit til. Dette tyder mellom anna: Læraren set standard, d.v.s. tydelege grenser, for åtferd i klassa/gruppa. Starten, både starten på skuleåret og starten på kvar einskild time, er svært viktig. Det er ein god regel å starta skuleåret med at elevane sit ein og ein, og at dei har mykje lærarstyrt aktivitet. Plassering i grupper og meir sjølvstyrde arbeidsformer kjem etter kvart som elevane lærer seg å ta ansvar for seg sjølve og medelevane. Ei tydeleg avslutning av arbeidsøkta -gjerne med ei oppsummering- er og viktig for å læra struktur og orden. Elevsamtalen er ein planlagt og førebudd samtale mellom elev og kontaktlærar der trivsel/miljø er eit viktig emne. Denne samtalen skjer ein gong i kvart halvår. 1.2 Samarbeid heim-skule. Klasseforeldremøte. Foreldresamtale. Godt samarbeid med gjensidig tillit mellom heimen og skulen er avgjerande. Det organiserte faste samarbeidet er: -Eit klasseforeldremøte i september der faga normalt er hovudsaka. -Eit klasseforeldremøte i oktober der klassemiljøet er hovudsaka. Dette møtet vert gjennomført på initiativ frå foreldra. -Foreldresamtalen er ein planlagt og førebudd samtale mellom foreldre/elev og kontaktlærar der trivsel/miljø er eit viktig emne. Denne samtalen skjer ein gong i kvart halvår. 1.3 Steg for Steg, 1.-2.kl, program for sosial kompetanse. Steg for steg (produsert av Nasj.foreningen for folkehelsen) vert brukt på småskulesteget. Klassane brukar tilsvarande ½ veketime til denne undervisninga. Emna er tverrfaglege, og timeplanmessig blir timane tatt av fleire fag. 1.4 Det er mitt val, 3.-7.kl, program for sosial kompetanse. Frå 3.kl og oppover nyttar me Lions Quest sitt undervisningsmateriell i haldningsskapande arbeid om ANT. Programmet skal samtidig styrkja den sosiale kompetansen. Klassane brukar tilsvarande ½ veketime til denne undervisninga. Emna er tverrfaglege, og timeplanmessig blir timane tatt av fleire fag. Mellomtrinnet (5.- 7.kl) står fritt til å supplera eller erstatta delar av dette programmet med stoff frå etikkdelen av KRL og samfunnsfag og eventuelle andre kjelder. 3

4 1.5 Miljø- og trivselstiltak. Alle tiltak og aktivitetar som fremjar trivselen vil vera førebyggjande. Aldersblanda aktivitet er viktig i denne samanhangen. Fylgjande tiltak høyrer naturleg heime i denne kategorien: -Turar klasse-/gruppevis eller for heile skulen. Normalt har me ein dagstur (fjelltur) felles for alle elvane i august og ein i juni kl. har også fast ein overnattingstur (fot- eller båt-) i juni. Dessutan har klassane ymse turar iløpet av året. -Skidagar, fast 2 gonger pr.år (aldersblanda). -Aktivitetsdagar som årviss juleverkstad (aldersblanda, 2dagar)og årviss idretts- /aktivitetsdag i juni (også aldersblanda). -Elevkantine organisert av elevrådet. -Aktivitetskveldar for elevar og foreldre arrangert av foreldra, på skulen eller annan stad. 1.6 Fadderordninga. Kvar elev i klasse har ein "fadder" i klasse heile skuleåret. Fadrane har eit særleg ansvar for "barnet sitt" ute i friminuttane. I tillegg har me såkalla "fadderaktivitet" omlag ein gong pr. mnd. for heile skulen. Det er ei 2-timarsøkt der fadder/fadderbarn har ein aktivitet ilag. Aktivitetane vert planlagt av elevrådet. Fadderordninga vert etablert heilt i starten av skuleåret. 1.klassingane får sine fadrar for komande skuleår når dei møter på "vårskulen" våren før skulestart. 1.7 Mobbeplakaten. Ved oppstart av skuleåret arbeider alle klassane med "Mobbereglane". Arbeidet skal resultera i ein "Anti-mobbeplakat" med nokre få punkt som er skulen sine felles kvardagsreglar mot mobbing. Plakaten skal hengjast opp godt synleg på ein sentral plass i alle klasserom. Plakaten skal vera ein felles referanse til bruk gjennom heile skuleåret, og han skal vera eit obligatorisk tema på alle klasseforeldremøte i september. 1.8 Loggskriving. Alle elevane skriv logg til kontaktlærar minst annankvar fredag. Trivsel skal vera eit fast punkt i malen for denne loggen. Dette skal vera ein "tryggingsventil" som er godt kjent for alle elevane. 1.9 Vaktordninga. Ein av dei tilsette går vakt etter oppsett turnus i alle fristundene der elevane er ute, også siste kvarteret før undervisninga byrjar om morgonen. Vakta streifar over heile området som elevane kan opphalda seg på. Ved særskild aktivitet (t.d. aking om vinteren) vert vakthaldet styrkt med ein ekstra person for å kunna dekkja området best mogeleg. Det er også ekstra vakt ved busshaldeplassen om ettermiddagen. Det er viktig å hugsa på dei plassane der me av røynsle (m.a. elevane sine tilbakemeldingar gjennom den årlege spørjeundersøkinga om trivsel/mobbing) veit at elevane er meir utsette for plaging (t.d. sør-aust sida av gamlebygget, nord-vest-sida av nybygget, hinderløypa). 4

5 2. Avdekking av mobbing. Mål: Mobbing som føregår på skulen/skulevegen skal avdekkast så fort som råd. 2.1 Observasjon i elevflokken. Dette punktet er kanskje det viktigaste m.o.t. avdekking av mobbing. Dei tilsette må vera vakne og observante i samveret med elevane. Hugs at isolert sett uskuldige hendingar kan vera del av eit meir alvorleg mønster. All aktivitet i fristundene er viktig i så måte. Isolasjon/utestenging vil oftast vera synleg i desse situasjonane. 2.2 Den faste elevsamtalen. Sjå pkt. 1.2 ovanfor. 2.3 Den faste foreldresamtalen. Sjå pkt. 1.2 ovanfor. 2.4 Den årlege kartlegginga (spørjeundersøkinga). Spørjeundersøking mellom elevane i november. Det vert sendt brev til alle heimane i samband med gjennomføringa klasse fyller ut spørjeskjemaet ilag med foreldra heime, 4.-7.klasse gjer det på skulen. Viser elles til eige oppsett for dette. 2.5 Loggskrivinga. Sjå pkt. 1.8 ovanfor. 2.6 Melding frå foreldra. Det er viktig at foreldra melder ifrå til skulen straks dei får kjennskap til eller mistanke om mobbing. Likeeins er det viktig at skulen tek alle slike meldingar alvorleg og straks startar det arbeidet som er naudsynt. Sjå elles pkt. 2.7 nedanfor. 2.7 Ved konkret mistanke om mobbing Dersom nokon i personalet får konkret mistanke om mobbing, skal han/ho så snart som råd informera kontaktlærar og rektor om mistanken. Vanleg prosedyre vidare er: a) Informasjonsinnhenting gjennom observasjon av "offeret" og eleven/elevane som er mistenkte. b) Informasjonsinnhenting gjennom samtale med "offeret". c) Informasjonsinnhenting og orientering gjennom samtale med foreldra til "offeret". Det vil normalt vera kontaktlærar som gjennomfører a - c. Ved sterk mistanke hoppar ein over punkt a. Dersom situsjonen er avklara, dvs. ein veit kva som har skjedd, går ein direkte på punkt 3 nedanfor (dvs. ein hoppar over heile pkt.2.7 ). 2.8 Skulen si loggbok. Ved mistanke om eller avdekking av mobbing skal lærarane gjera interne notatar i ei felles loggbok for skulen. Dette gjeld til dømes dei ulike partane sine framstillingar av det som er skjedd, avtaler som vert gjorde osb. Denne dokumentasjonen skal sikra kontinuiteten i arbeidet og rett informasjon internt i personalet. Han skal og hjelpa den einskilde til å fylgja opp det som er avtala. Boka står på rektor sitt kontor. 5

6 3. Løysing av konkrete tilfelle av mobbing. Mål: Mobbing som er avdekka skal ta slutt umiddelbart. Saka skal løysast på ein måte som virkar førebyggjande. Utgangspunktet for det fylgjande er at den/dei vaksne veit kva som har skjedd. Det er kontaktlærar og rektor i nært samarbeid som gjennomfører punkta Samtale med mobbeofferet. a) Definer situasjonen. Set tydelege ord på kva som har skjedd. "Eg veit at ----". b) Gje støtte. Sei klart at me vaksne skal gjera alt det me kan for at dette skal ta slutt. c) Lat eleven fortelja. Ikkje press. Ofte tør ikkje offeret sjå el. skildra realiteten. d) Forklar i grove trekk kva du vil gjera vidare, og at du heile tida vil informera offeret om kva som vidare skal skje. e) Sei at du vil kontakta eleven (offeret) sine føresette same dagen. f) Avtal nytt møte (1-2 møte til er vanleg). 3.2 Samtale med plagaren event. plagarane einskildvis. Samtalen skal vera kort og konsis, maksimum 5min. Dersom fleire plagarar skal til samtale, er det viktig at desse ikkje får snakka saman før samtalene er gjennomførde. Læraren som har klassen må syta for dette etter avtale med den som gjennomfører samtalene. a) Hent eleven ut av klassen (dette skal skje "offentleg", ikkje diskre). b) Konfronter eleven med plaginga, "eg veit at - - -". Gjer det klart at åtferda ikkje blir godtatt, og at det skal ta slutt umiddelbart ("Du skal slutta med dette no!"). Sei at rektor (ders. det ikkje er han som gjennomfører samtalen) er informert om saka. c) Gje ordet til eleven (plagaren), men ikkje diskuter. "Har du noko du vil seia?". Ikkje kommenter eleven, uansett. d) Gjenta at mobbinga skal ta slutt umiddelbart. e) Sei at dei føresette (til plagaren) vil bli kontakta (vanlegvis) idag. f) Inviter til samarbeid, dersom mogeleg. g)avslutt samtalen og gå attende til klassen med eleven. i) Hent eventuelt ut neste plagar, gjennomfør a-g med vedkomande osv. 3.3 Gruppesamtale med plagarane. Dersom det er fleire plagarar, vert gruppesamtale gjennomført etter at 3.2 er gjort. a) Lat siste eleven (frå 3.2) venta medan dei andre plagarane vert henta. b) Referer kort frå dei individuelle samtalene. c) Gjenta at mobbinga skal ta slutt umiddelbart, at dei føresette vert kontakta idag og at rektor (dersom han ikkje er med på samtalen) vert halden orientert. d) Dersom mogeleg, gje anerkjenning (det er bra at de ). e) Avtal nytt møte (med det første, dvs. innan 3 dagar). 1-2møte til er vanleg. 3.4 Gruppesamtale med plagarane og offeret. Om dette møtet skal haldast, må vurderast nøye i den einskilde saka. Eit eventuelt fellesmøte med plagaren/plagarane og offeret må vera godt førebudd. Eit slik møte krev stødig leiing av den vaksne. Det må skje etter avtale med offeret, og den vaksne skal ta tydeleg parti med offeret. a) Gje støtte til offeret ("det er veldig bra at du sa ifrå - - " (dersom han/ho gjorde det)) b) Gjenta kortfatta det som er skjedd (no veit me at - - -) 6

7 c) Gjenta at mobbinga skal ta slutt umiddelbart og at dei vaksne vil kontrollera at det verkeleg skjer. 3.5 Samtale med dei føresette til mobbeofferet. Skulen må ta initiativ til denne samtalen straks mobbinga er avdekka (vanlegvis same dag). Både fortviling og sinne er normale reaksjonar frå foreldra i slike tilfelle. a) Skulen gjer greie for kva ein veit om det som har skjedd. Her er det viktig å vera konkret (namn, stad, tid). b) Dei føresette må få reagera og seia det dei veit og det dei trur. c) Skulen må fortelja kva som er gjort etter at saka vart avdekka og kva avtaler som er gjort med dei involverte partane. d) Det må seiast tydeleg at det no er dei vaksne (skulen og foreldra) sitt ansvar å syta for at mobbinga tekk slutt umiddelbart. e) Gjer avtale om neste møte/samtale (om nokre dagar). 3.6 Samtale med dei føresette til plagaren/plagarane. Skulen må ta initiativ til denne samtalen snarast råd etter pkt.3.5 ovanfor. a) Skulen gjer greie for kva ein veit om det som har skjedd. Her er det viktig å vera konkret (namn, stad, tid). "Slik ser skulen situasjonen". Ein må vera budd på ulike reaksjonar frå dei føresette. b) Dei føresette må få seia kva dei tenkjer. c) Skulen må fortelja kva som er gjort etter at saka vart avdekka og kva avtaler som er gjort med dei involverte partane. d) Det må seiast tydeleg at det no er dei vaksne (skulen og foreldra) sitt ansvar å syta for at mobbinga tek slutt umiddelbart. e) Skulen må gjera klart kva konsekvensar det får dersom mobbinga held fram. Dersom det blir naudsynt å skilja mobbaren(mobbarane) og offeret (byte av klasse, byte av skule, ekstra vakt/fylgje på skulen eller på skulevegen), er det mobbaren (mobbarane) som skal få ekstraordinært regime, - ikkje offeret. f) Gjer avtale om neste møte/samtale (om nokre dagar). 3.7 Oppfølging vidare. Det er heilt avgjerande med tett oppfylging av offeret og plagaren (plagarane) den fyrste tida. a) Læraren må spørja offeret (i trygge situasjonar) dagleg om det er heilt slutt på plaginga. Dette må halda fram minst ei veke. Deretter kan ein etter skjøn redusera frekvensen til 1-2 gonger pr. veke. b) Læraren må også snakka med plagaren(plagarane) om korleis det går, slik at han/ho/dei forstår at dei vaksne ikkje har sleppt taket i saka (1-2 gonger pr.veke). c) Skulen må heile tida halda kontakten med dei føresette slik at dei er orienterte om stoda. 3.8 Samarbeid med andre instansar. Dersom skulen eller foreldra kjenner trong for hjelp og rådgjeving frå andre, er PPT ein naturleg samarbeidspart. Skulehelsetenesta er ein annan aktuell samarbeidspart. Dersom ein skal snakka om namngjevne elevar, må foreldra samtykkja i dette. 3.9 Skulen si loggbok. Sjå punkt 2.8 ovanfor. 7

8 4. Kontinuitet gjennom året. Mål: Arbeidet mot mobbing skal drivast kontinuerleg gjennom heile skuleåret. Tabellen nedanfor er ein skjematisk oversikt over ein del av tiltaka som er nemnde ovanfor. Kolonnen Nr.: viser til punktet i planen der dette tiltaket er skildra. Tid: Tiltak: Nr.: Ansvar: Kvar veke heile året Steg for steg 1.3 Kontaktlærarane 1.-2.kl Kvar veke heile året Det er mitt val 1.4 Kontaktlærarane 3.-7.kl Annakvar veke heile året Loggskriving 1.8 Kontaktlærarane Kvar månad heile året Fadderaktivitet 1.6 Elevrådet og kontaktlærarane August Mobbeplakat 1.7 Kontaktlærarane September Klasseforeldremøte 1.2 Kontaktlærarane Oktober Klasseforeldremøte 1.2 Foreldra - klassekontakten Oktober Elevsamtale 1.1 Kontaktlærarane November Foreldresamtale 1.2 Kontaktlærarane November Kartlegging 2.4 Rektor Februar Elevsamtale 1.1 Kontaktlærarane Mars Foreldresamtale 1.2 Kontaktlærarane 8

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

VENNSKAP. * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen. * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga

VENNSKAP. * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen. * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga VENNSKAP * Me vil at alle skal bry seg om kvarandre * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga * Me vil at alle

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Folkestad skule 2011 1 Mål : Alle elevar skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø på skulen, fritt for mobbing. Planen bygger på 4 prinsipp: 1.Avdekke mobbing: - bevisstgjere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 Forord Handlingsplanen mot mobbing er eit produkt som skulen, barnehagen, foreldra og elevane står bak. Vi ønskjer med dette å gi eit tydeleg signal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS)

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) GRUNNLEGGJANDE DEFINISJON AV MOBBING. Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - MOSTER SKULE - Del I Del II Elev- elev Lærar- elev Forord av rektor Elevane har rett til eit lærings- og oppvekstmiljø utan mobbing. Skulen har difor plikt til å gripa inn dersom

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT KVITESEID SKULE 9A SKULENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Planen er handsama i FaU 10.02.2011, Samarbeidsutvalet 06.04.2011 og i TPO team med PPT 29.04.2011. Denne handlingsplanen er utarbeida i medhald til

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRATTHOLMEN SKULE mars 2006, rev. haust 2007/2008/2009/2010 Føreord av rektor Brattholmen skule har som visjon: Ein skule der tryggleik, trivsel og toleranse er grunnlag for læring.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014

Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014 KOLLTVEIT SKULE Plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø Kolltveit, juni 2014 Forord Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære. Dette har vore eit mål for arbeidet på skulen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Barnerettane i SKULEN

Barnerettane i SKULEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i SKULEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE Forord Gol ungdomsskule ynskjer å fremje eit læringsmiljø som er prega av tryggleik og trivsel. Me vil ha eit miljø der alle partar kan samhandle på ein positiv

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing. Godkjent i styrarmøte 21.06.16 INNHALD 1. Bakgrunn 2. Kva er mobbing? 3.

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008

VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008 VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008 1. INNLEIING. Planen har utgangspunkt i læreplanverket Kunnskapsløftet, planar og prioriteringar i Kvam Herad og føringar frå Utdanninings- og forskningsdepartementet.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Trollskogen har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde eit mobbefritt oppvekstmiljø i Trollskogen. Kva er mobbing? Mobbing

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Arbeid mot mobbing. Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Kjennetegn på måloppnåelse: - Hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen - Her enkelt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule (Planen er forankra i den pedagogiske plattforma for Tangen skule) Målformulering: Alle skal trivast på Tangen skule. Alle på Tangen skule skal ha respekt

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer