Kvam herad. Kompetanseutviklingsplan for Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007"

Transkript

1 T: F: E: Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

2 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR 2007 Kompetanseutviklingsplanen har utgangspunkt i Strategisk plan for skule for I denne planen prøvde ein å gje bakgrunn for kompetanseutviklingsarbeidet i perioden i samband med innføring av Kunnskapsløftet. I Kvam fell dette saman med gjennomføringa av prosjektet Kvammaskulen Frå statleg side er det fleire dokument som er viktige i arbeidet med planen. Det gjeld ma. Læreplanverket for Kunnskapsløftet, Kompetanse for utvikling Strategi for komkpetanseutvikling i grunnopplæringa (frå UFD) og Dette er Kunnskapsløftet (rsk. F-13/05 frå UFD). Stoda pr i dag: I skuleåret 2006/07 har me ikkje hatt større kursrekkjer organisert gjennom gjennom Hardanger-Voss kompetanseregion.. Kompetanseregionen har organisert og formidla ein del kurstilbod utanom planleggingsdagane. Det har vore ein del deltakarar med frå Kvam på desse. Regionen har vorte meir aktiv i å arrangera samlingar for skuleleiarane. Desse vert kalla LUIS-samlingar (LUIS leiing og utvikling i skulen), som var namnet på eit leiingsprogram ein hadde. Ein har lagt opp program for åra framover. Opplegga på kursdagane har vore organisert lokalt. Skulane som soknar til Kvam ungdomsskule gjennomførte studietur til Åretta ungdomsskule på Lillehammer hausten For dei andre skulane var det ei kursrekkje om MILL (Mange intelligensar, læringsstilar og læringsstrategiar) som stod sentralt. Til slike kursdagar inviterer me og med pers. i skuleverket i nabokommunane, Jondal har nytta seg av dette. Alle tilsette har fått opplæring i bruk av læringsplattformen It's learning. Bruken av It's learning varierer ein del frå skule til skule, og opplæringa må halda fram. Det er dei såkalla superbrukarane som gjev opplæringa som korte kursøkter for personalet på skulane. Når det gjeld bruken av Extens, gjev superbrukaren rettleiing ein til ein i tillegg til samarbeidsøkter der skuleleiarar og merkantilt pers. møter og jobbar med konkrete oppgåver. Me gjev stipend til etter- og vidareutdanning etter heradet sine vedtekter. Me har gått ekstra ut for å få nokon til å ta vidareutdanning i framandspråk og naturfag der me får statleg støtte til dei som tek slik utdanning. Om hausten lyser ein ut internt på skulane at det er mogleg å søkja om stipend. Det skjer kompetanseutviklingsarbeid på skulane. Det kan vera knytt til: - prosjekt skulane jobbar med (Grønt i skule, Fysisk fostring og måltider i skulen) - prosjekt knytt til undervisninga (KOM-prosjektet i samarbeid mellom Nhs. bsk og Kv. kultursk.) - bruk av arbeisplanfesta tid og planleggingstid til kurs i IT, til vidare arbeid med læreplanane - opplegg skulane sjølve tek initiativ til og tek ansvar for (kjem fram i verksemdsplanane frå skulane) Innan prosjektet Kvammskulen 2007 har ein og kompetanseutviklingstiltak. Studietur til Åretta ungdomsskule er alt nemnt. Ein gjennomførte og ei personalsamling for skulane knytte til "nye Norheimsund barneskule". Personalsamlinga fungerte godt, men framdrifta i delprosjektet Norheimsund barneskule har stoppa opp dette har og bremsa på samarbeidet melllom skulane.

3 Kompetanseutviklingsplan for 2007 Planlegginga når det gjeld kompetanseutvikling følgjer helst skuleåret. Men denne planen gjeld kalenderåret. Samarbeidet innan Hardanger-Voss kompetanseregion vert i 2007 om lag som i Dei arrangerer ikkje store kursrekkjer, dei arrangerer kortare fagkurs utanom planleggingsdagane. Kurssekr. kan hjelpa oss med våre arrangement. Regionen legg opp til fleire samlingar for skuleleiarane i På kommunenivå er det særleg to tema som vil stå sentralt i arbeidet med kompetanseutvikling i 2007 (og vidare i 2008). I samarbeid mellom skulane som skal verta til dei nye Kvam ungdomsskule, Strandebarm skule og skulekontoret søkte ein Utdanningsdirektoratet om deltaking i prosjektet "Kunnskapsløftet Frå ord til handling". Meininga her er å gje støtte til tiltak som går på å få sett Kunnskapsløftet ut i praksis, ein er ikkje låst til eit tema, men krav om kvalitet på søknad og samarbeid med eksternt kompetansemiljø. Søknaden frå Kvam vart godkjent. Søknaden vår er todelt (for kvar skule), men felles har ein det å få ein plattform for nye sammenslåtte skular. Vidare vil ein ved Kvam ungdomsskule jobba med vurdering og ved Strandebarm skulen meir med vekt på vitskapspedagogikk. Ein viser her til søknaden for vidare informasjon: journalpostid 07/4095. I 2006 jobba ein med læreplanane. Gjennom eit samarbeid i regionen fekk ein laga planar der kompetansemåla er delte på årstrinna. På ein planleggingsdag hausten 06 jobba ein vidare med planane på skulane. Ein slit med kva form ein skal leggja på dette og kor deltaljert ein skal gå inn på dette på kvar skule. Ein ønskjer derfor å gjennomføra kursdagar i nov. 07 og april 08 som me har kalla "Kompetansemål, vurderingskriterier og elevvurdering". Her har ein fått til eit samarbeid med Jan Magnar Antonsen, rektor Træleborg skole, Tønsberg. Dette opplegget vil fanga opp vidare arbeid med læreplanen, vurderingskriterium og tilpassa opplæring. Ein viser til strekpunkt under. Ein viser til planen under som gjer greie for andre tiltak som er gjennomførte våren 07. Ein reknar med at skulane jobbar vidare med Digital kompetanse etter samme opplegg som i I løpet av hausten 2007 og våren 2008 vil heradet kjøpa inn bærbare PC'ar slik at lærarne har kvar sin PC til bruk i planlegginga og gjennomføringa av undervisninga. Til no har ein stort sett gjeve støtte til vidare og etterutdanning etter retningslinjer ein har i heradet. Me har noko gunstigare ordningar for dei fagområda fylkesmannen kjem inn med støtte til vidareutdanning. Me må gjerne prioritera hardare fagområde der me meiner me har særleg behov for auka kompetansen, og at det gjerne ikkje er rom for å gje støtte til alle som på eige initiativ begynner på ei vidareutdanning. Ein ønskjer no å prioritera fag der me får særleg støtte frå Fylkesmannen det gjeld naturfag og framandspråk. I tillegg ser me behov for å prioritera spesialpedagogikk. Gjennomføringa av Kvammskulen 2007 vert ei viktig oppgåve i Når det gjeld nye Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule, vil prosjektet "Kunnskapsløftet Frå ord til handling" ivareta dette. Ein er usikker på kortid det vert nye fart i farmdrifta når det gjeld prosessane knytt til Norheimsund barneskule. Ein jobbar og med å få til ei felles personalsamling for Ålvik og Tørvikbygd skular.

4 Ut i frå dette set me opp to hovudmål for kompetanseutviklinga og følgjande plan for skuleåret 2006/07: I 2007 vil ønskjer ein å vektleggja to hovudmål i kompetanseutviklingsplanen: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 Delmål til hovudmålet: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam: 1.1. Innføring av ny læreplan - lokal læreplan arbeida fram tilpassa desse til kvar skule - samarbeida innan dei nye samanslåtte skulane - utarbeida plan for Programfag til val 1.2. Digital kompetanse - arbeida vidare med innføra læringsplattformen It s learning - Kvam har satsa mykje på utstyr, program og opplæring - må bruka tid slik at me sikrar oss at verktøyet vert teken i bruk - etter at heime PC'avtalen no går ut, satsar me på å kjøpa inn bærbare PC'ar til underv. pers. Kjøpet går over 2 år ( ). - gjera oss nytte av kompetanse me har lokalt (superbrukar) - kurs lokalt på skulane med superbrkarane som kursleiarar - kursa må må gå på ulike tider grunna kapasitet 1.3. Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdvurdering - kompetansemåla i LK06 er fordelte på årstrinna i reg./kommunale planar - skulane vil utdjupa nokre av kompetansemåla med lokal tilpasning - må formulera vurderingskriterium knytt til kompetansemåla - dette legg grunnlaget for elevvurderinga - kursdagar med oppfølgjing på skulane 1.4. Stimulera til etter og vidareutdanning - Økonomisk støtte til tilsette som tek vidare- og etterutdanning - Korte fagkurs som regionen arrangerer - Kursrekkje for rådgjevara (samarb. mellom Hdl fylkekomm. og FM utd.dir.) 1.5. Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk - Strandebarm sk. og Øystese usk. deltek i prosjektet (sentralt initiert) 1.6. Skuleleiing

5 - Samarbeid og etterutd. for skuleleiarane innan regionen Klasseleiing ved Ø. bsk. i samarbeid med NLA - oppfølgjing av kursdag våren 06, oppfølgjing på skulen gjennom teama 1.8. Kunnskapsløftet - frå ord til handling - Kvam herad har fått godkjent prosjektsøknad i Utdanningsdirektoratet. - Prosjekttittel er: "Ny start felles grunnlag aktive elevar" - Kort om prosjektet: Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule skal gjennom ein prosess fram til oppstart hausten 2008 når sju skular vert til desse to. I prosjektet ønskjer ein å fokusera på elevvurdering, realfag/vitenskap og fysisk aktivitet. Ein ønskjer aktive og medvitne elevar i dei nye skulane. Felles pedagogisk plattform, lærings og elevsyn vert utarbeidd ved kvar av skulane. (Viser til prosjektsøknad.) - Gjennomføringa av prosjektet vil styra mykje av arbeidet med samanslåinga av personalgruppene og desse skulane vil ha eit eige opplegg på kurs og planleggingsdagar. Delmål til hovudmålet: 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 Det er fleire prosessar som vil gå for seg innan prosjektet Kvammaskulen 2007 ikkje alle av desse er det naturelg å trekkja fram i kompetanseplanen. Her vil ein trekkja fram: 2.1. Samarbeid innan nye personalgrupper - personalsamling - samarbeida om verksemdsplan - utvikla pedagogisk plattform for dei samanslåtte skulane - samarbeid om organiseringa av dei nye skulane (org. av skulane, basisgr., ordensreglar, inventar, læremiddel mv.) (Merknad til strekpunkta over: Prosessane her har ikkje hatt slik framdrift som ein såg for seg i fjor. Når det gjeld Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule er framdrifta i samsvar med planane som vart justerte hausten Når det gjeld Norheimsund barneskule, Steinsdalen skule og Vikøy/Aksnes skule, har prosessen stoppa opp fordi ein ventar avklaringar på andre felt og fordi ein har hatt problem med kapasitet hos arkitekt. Ein ønskjer å leggja til rette for eit samarbeid mellom Tørvikbygd skule og Ålvik skule som vert "att" som fådelte skular med om lag like mange elevar ved kvar skule.) 3. I tillegg til dette vil det føregå kompetanseutvilingsarbeid (aktivitetar/prosjekt) ved skulane på deira initivativ Måla over vil gjenspegla seg i tiltaka under:

6 I regionen Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Korte fag kurs i reg. av reg , og : Eng. fagdidaktisk kurs - 3 delt. Sekr. for H-V reg frå Kvam + 2 dg. KUH i Odda : Kurs for livredningsinstruktørane Sekr. for H-V reg Hausten 2007: Nye fagkurs - desse kursa går utanom pl.l.dagane. Sekr. for H-V reg LUIS-samlingar (LUIS = Leiing og utvikling i skulen). Samlingar for skuleleiarane i regionen : Kompetansevurd. av eleven, nye styringsformer og nye roller i skulesyst. Ulvik : Skulevurdering (Hard.-Voss mod - evaluering av denne), skulen som lærande org. og leiing i den nye skulen. Ullensvang. Des. 07: Tolking av brukarundersøkingar (analysekunnskap) Den kulturelle skulesekken Me får nokre kurstilbod gjennom den kulturelle skulesekken. Kursa vert arrangert gjennom regionen Kurs for assistentar/fagarb. i skule og SFO : Kurs for assistentar/sfo- tilsette om åtferd (mogleg å delta for lærarar). Ulvik? Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg I heradet: Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Kurs og pl.l.dagar: : Mogleg planl.dag - internt på skulane (skulane/rektor) : Reg./komm. planl.dag: Nhs. og Øy. usk - NLA: Klasseleiing (rekt. N.-Ø usk) B.skulane - Ped. senter i Skien: skulekont Mange Intelligensar, Læringsstilar og Læringsstrategiar : Mogleg kursdag : Øy. bsk og F. sk. - NLA: Personalsamling i Botnen i samband med sammenslåing av Ø. bsk. og F. sk. Tema: Klasseleiing. (rekt. Ø. bsk) og : Planlegging for lærarar og SFO-tilsette (skulane/rektor) : Komm. kursdag Tema: Inspirasjonssamling ved beg. av sk.året 16:11.07: Reg./komm. kursdag: skulekont

7 Strb. sk., Nhs. og Ø. usk. - NLA: Prosjektet Frå ord til prosjektgr. 0 Eige budsjett handling: Aksjonslæring Barneskulane - Jan Magnar Antonsen (Træleborg sk.): skulekont Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdering : Mogleg pl.dag - Intern planl. på skulane 0 Neste år : Reg./komm. kursdag: 0 " Strb. sk. - J. A. Andersen: Prosjektet Frå ord til handling: Korleis skapa ein berekraftig ny skule, med arbeidsglede, gode samarb.tilhøve og felles kulturforståing prosjektgr. 0 " Nhs. og Ø. usk. - NLA: Prosjektet Frå ord til handling: Vurdering Barneskulane - Jan Magnar Antonsen (Træleborg sk.): Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdering. prosjektgr. 0 " skulekont. 0 " Kunnskapsløftet - Frå ord til handling: Ny start - felles grunnlag - aktive elevar (Sjå prosjektsøknad) Prosjektgr. 0 Eige budsjett Digital kompetanse (IT) Vidare arbeid med innføringa av læringsplattformen It's learning og skuleadm.programmet Extens (Ikkje eigen kursdagar, men interne kurs på skulane og direkte rettl av brukarane av Extens eller arb.samlingar for bruakarane.) Tre rettleiarar kvar med 10% stilling, til intern oppl. skulekont Innkjøp av bærbare PC'ar til det ped. pers. Arb. med sammenslåing av pers.gr. Hausten 2007:Personalsamling for Ålvik og Tørvikbygd skulekont skular (program ikkje fastlagt) Skuleåret: For Kvam usk og Strb. sk vil prosjektet Frå ord prosjektgr. 0 Eige budsj. til handling og fanga opp mykje av arb. med å få pers. til å jobba seg sammen i nye pers. grupper. Elles er ein usikker på kva framdrift me vil ha i arbeidet med Norheimsund barneskule. Må sjå det litt an. Skulekont. 0? Kunnskapsløftet - læreplan for faga Vert i stor grad ein del av kurs om Kompetanesmål, vurderingskritereum mv. Krev oppfølgjing på skulane, samordning i skuleleiargruppa. Programfag til val Hausten 2007: - usk. har utarbeidd utkast til plan - samardna/utarb. komm. plan i gr. med rep. frå usk. og vgs. Skulekont. 0 Skulekont Stipend - til vidare og etterutdanning

8 Prioritera: - fag der ein får særleg støtte gjennom Fylkesmannen (naturfag og framandspråk) - spesialpedagogikk Elles tildela støtte til andre fag så langt ein har rammer for det. (Merknad: til no har ein gjeve støtte til kompetansegjevande utd. etter retninglinjer ein har i heradet. Ein kan sjå for seg at ein i større grad må styra bruken av midlane og at det ikkje er rom for å gje alle som på eige initiativ beg. på vid.utd. støtte.) Skulekont Ved skulane: Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Kurs og planleggingsdagar: Aug. 07: Intern pl.dagar Jan. 08: Mogleg pl.l.dag - intern pl.l. dag Skuleåret: Kv. usk og Strb. sk.: arbeida med eigne opplegg for kurs og pl.l.dagar parallelt med komm. kursdagar - innan prosjektet Frå ord til handling. ved N-Ø. usk. og Strb. sk. 0 Kompetansemål, vurderingskriterier og elevvurdering (gjeld barneskulane) - arb. på skulane mellom kursdagane - arb. med å konkretisera kompetansemål i lærepl. - arb. ut vurderingskriterium - prøva ut og ta i bruk eit tilpassa system ved skulane - bruka opplegget "Jeg kan" til støtte for dette (Træleborg skole og Ped-Media) - gjennom dette vil ein få jobba vidare med læreplan, vurdering og tilpassa opplæring 0 Digitalkompetanse Skuleåret - alle skulane - utvida bruken av It's learning - laga til kursøkter på skulane med hjelp av superbrukar - individuell hjelp og arb.samlingar for skuleleiarane/ merkantilt pers. når det gjeld Extens med hjelp frå superbrukar Klasseleiing Gjeld Øystese barneskule - oppfølgjing av kursdag frå mai/juni - vidare rettleiing frå NLA - ikkje lagt på kursdagane. 0 Ø. bsk Opplegg som skulane sjølv har initiert og følgjer opp: Norheimsund bsk - Kvam kulturskule: KOM-prosjekt Strandebarm: Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk Øystese usk.: Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk N. bsk og k.sk

9 Når det gjeld desse og andre prosjekt ved skulane, viser ein til verksemdsplanen frå skulane som er å finna på nettet. LØN VIKAR I SAMBAND MED KURS - samme nivå som i 2006 Budsjettansv UTGIFTER TIL ANDRE TILTAK SUM: Kommunale midlar Statlege midlar: Budsjettpostar knytt til kompet. utv

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-040 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-040 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.05.2008 005/08 OYAD Kvam heradsstyre 10.06.2008 091/08 OYAD Kvam heradsstyre 01.07.2008 104/08 OYAD

Detaljer

Kvam herad KVAM FORMANNSKAP. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM FORMANNSKAP. Møteinnkalling Kvam herad KVAM FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtedato: 21.08.2007 Møtestad: Kvam rådhus Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf.

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Verksemdsplan. for. Ålvik skule

Verksemdsplan. for. Ålvik skule Verksemdsplan for Ålvik skule 2006-2007 V I S J O N "Ålvik skule skal vera ein god lærestad, der foreldre er trygge for borna sine, og der borna likar å vera!" Hovudmål Skulen vår skal gje elevane best

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008

VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008 VIKØY/AKSNES SKULE - VERKSEMDSPLAN SKULEÅRET 2007/2008 1. INNLEIING. Planen har utgangspunkt i læreplanverket Kunnskapsløftet, planar og prioriteringar i Kvam Herad og føringar frå Utdanninings- og forskningsdepartementet.

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 19.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 10:30 Valstyret kl 09.00 Administrasjonsutval ca. kl 09.30 Forrmannskap ca. kl 10.30 Tilleggsak

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 1 - Kvam ungdomsskule 1. Gjennomførte aktivitetar, erfaringar og utfordringar så langt, samt organisasjonsutvikling lærar, elev og foreldre:

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Sundve skule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet er gjennomført

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer