Kvam herad. Kompetanseutviklingsplan for Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007"

Transkript

1 T: F: E: Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

2 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR 2007 Kompetanseutviklingsplanen har utgangspunkt i Strategisk plan for skule for I denne planen prøvde ein å gje bakgrunn for kompetanseutviklingsarbeidet i perioden i samband med innføring av Kunnskapsløftet. I Kvam fell dette saman med gjennomføringa av prosjektet Kvammaskulen Frå statleg side er det fleire dokument som er viktige i arbeidet med planen. Det gjeld ma. Læreplanverket for Kunnskapsløftet, Kompetanse for utvikling Strategi for komkpetanseutvikling i grunnopplæringa (frå UFD) og Dette er Kunnskapsløftet (rsk. F-13/05 frå UFD). Stoda pr i dag: I skuleåret 2006/07 har me ikkje hatt større kursrekkjer organisert gjennom gjennom Hardanger-Voss kompetanseregion.. Kompetanseregionen har organisert og formidla ein del kurstilbod utanom planleggingsdagane. Det har vore ein del deltakarar med frå Kvam på desse. Regionen har vorte meir aktiv i å arrangera samlingar for skuleleiarane. Desse vert kalla LUIS-samlingar (LUIS leiing og utvikling i skulen), som var namnet på eit leiingsprogram ein hadde. Ein har lagt opp program for åra framover. Opplegga på kursdagane har vore organisert lokalt. Skulane som soknar til Kvam ungdomsskule gjennomførte studietur til Åretta ungdomsskule på Lillehammer hausten For dei andre skulane var det ei kursrekkje om MILL (Mange intelligensar, læringsstilar og læringsstrategiar) som stod sentralt. Til slike kursdagar inviterer me og med pers. i skuleverket i nabokommunane, Jondal har nytta seg av dette. Alle tilsette har fått opplæring i bruk av læringsplattformen It's learning. Bruken av It's learning varierer ein del frå skule til skule, og opplæringa må halda fram. Det er dei såkalla superbrukarane som gjev opplæringa som korte kursøkter for personalet på skulane. Når det gjeld bruken av Extens, gjev superbrukaren rettleiing ein til ein i tillegg til samarbeidsøkter der skuleleiarar og merkantilt pers. møter og jobbar med konkrete oppgåver. Me gjev stipend til etter- og vidareutdanning etter heradet sine vedtekter. Me har gått ekstra ut for å få nokon til å ta vidareutdanning i framandspråk og naturfag der me får statleg støtte til dei som tek slik utdanning. Om hausten lyser ein ut internt på skulane at det er mogleg å søkja om stipend. Det skjer kompetanseutviklingsarbeid på skulane. Det kan vera knytt til: - prosjekt skulane jobbar med (Grønt i skule, Fysisk fostring og måltider i skulen) - prosjekt knytt til undervisninga (KOM-prosjektet i samarbeid mellom Nhs. bsk og Kv. kultursk.) - bruk av arbeisplanfesta tid og planleggingstid til kurs i IT, til vidare arbeid med læreplanane - opplegg skulane sjølve tek initiativ til og tek ansvar for (kjem fram i verksemdsplanane frå skulane) Innan prosjektet Kvammskulen 2007 har ein og kompetanseutviklingstiltak. Studietur til Åretta ungdomsskule er alt nemnt. Ein gjennomførte og ei personalsamling for skulane knytte til "nye Norheimsund barneskule". Personalsamlinga fungerte godt, men framdrifta i delprosjektet Norheimsund barneskule har stoppa opp dette har og bremsa på samarbeidet melllom skulane.

3 Kompetanseutviklingsplan for 2007 Planlegginga når det gjeld kompetanseutvikling følgjer helst skuleåret. Men denne planen gjeld kalenderåret. Samarbeidet innan Hardanger-Voss kompetanseregion vert i 2007 om lag som i Dei arrangerer ikkje store kursrekkjer, dei arrangerer kortare fagkurs utanom planleggingsdagane. Kurssekr. kan hjelpa oss med våre arrangement. Regionen legg opp til fleire samlingar for skuleleiarane i På kommunenivå er det særleg to tema som vil stå sentralt i arbeidet med kompetanseutvikling i 2007 (og vidare i 2008). I samarbeid mellom skulane som skal verta til dei nye Kvam ungdomsskule, Strandebarm skule og skulekontoret søkte ein Utdanningsdirektoratet om deltaking i prosjektet "Kunnskapsløftet Frå ord til handling". Meininga her er å gje støtte til tiltak som går på å få sett Kunnskapsløftet ut i praksis, ein er ikkje låst til eit tema, men krav om kvalitet på søknad og samarbeid med eksternt kompetansemiljø. Søknaden frå Kvam vart godkjent. Søknaden vår er todelt (for kvar skule), men felles har ein det å få ein plattform for nye sammenslåtte skular. Vidare vil ein ved Kvam ungdomsskule jobba med vurdering og ved Strandebarm skulen meir med vekt på vitskapspedagogikk. Ein viser her til søknaden for vidare informasjon: journalpostid 07/4095. I 2006 jobba ein med læreplanane. Gjennom eit samarbeid i regionen fekk ein laga planar der kompetansemåla er delte på årstrinna. På ein planleggingsdag hausten 06 jobba ein vidare med planane på skulane. Ein slit med kva form ein skal leggja på dette og kor deltaljert ein skal gå inn på dette på kvar skule. Ein ønskjer derfor å gjennomføra kursdagar i nov. 07 og april 08 som me har kalla "Kompetansemål, vurderingskriterier og elevvurdering". Her har ein fått til eit samarbeid med Jan Magnar Antonsen, rektor Træleborg skole, Tønsberg. Dette opplegget vil fanga opp vidare arbeid med læreplanen, vurderingskriterium og tilpassa opplæring. Ein viser til strekpunkt under. Ein viser til planen under som gjer greie for andre tiltak som er gjennomførte våren 07. Ein reknar med at skulane jobbar vidare med Digital kompetanse etter samme opplegg som i I løpet av hausten 2007 og våren 2008 vil heradet kjøpa inn bærbare PC'ar slik at lærarne har kvar sin PC til bruk i planlegginga og gjennomføringa av undervisninga. Til no har ein stort sett gjeve støtte til vidare og etterutdanning etter retningslinjer ein har i heradet. Me har noko gunstigare ordningar for dei fagområda fylkesmannen kjem inn med støtte til vidareutdanning. Me må gjerne prioritera hardare fagområde der me meiner me har særleg behov for auka kompetansen, og at det gjerne ikkje er rom for å gje støtte til alle som på eige initiativ begynner på ei vidareutdanning. Ein ønskjer no å prioritera fag der me får særleg støtte frå Fylkesmannen det gjeld naturfag og framandspråk. I tillegg ser me behov for å prioritera spesialpedagogikk. Gjennomføringa av Kvammskulen 2007 vert ei viktig oppgåve i Når det gjeld nye Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule, vil prosjektet "Kunnskapsløftet Frå ord til handling" ivareta dette. Ein er usikker på kortid det vert nye fart i farmdrifta når det gjeld prosessane knytt til Norheimsund barneskule. Ein jobbar og med å få til ei felles personalsamling for Ålvik og Tørvikbygd skular.

4 Ut i frå dette set me opp to hovudmål for kompetanseutviklinga og følgjande plan for skuleåret 2006/07: I 2007 vil ønskjer ein å vektleggja to hovudmål i kompetanseutviklingsplanen: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 Delmål til hovudmålet: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam: 1.1. Innføring av ny læreplan - lokal læreplan arbeida fram tilpassa desse til kvar skule - samarbeida innan dei nye samanslåtte skulane - utarbeida plan for Programfag til val 1.2. Digital kompetanse - arbeida vidare med innføra læringsplattformen It s learning - Kvam har satsa mykje på utstyr, program og opplæring - må bruka tid slik at me sikrar oss at verktøyet vert teken i bruk - etter at heime PC'avtalen no går ut, satsar me på å kjøpa inn bærbare PC'ar til underv. pers. Kjøpet går over 2 år ( ). - gjera oss nytte av kompetanse me har lokalt (superbrukar) - kurs lokalt på skulane med superbrkarane som kursleiarar - kursa må må gå på ulike tider grunna kapasitet 1.3. Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdvurdering - kompetansemåla i LK06 er fordelte på årstrinna i reg./kommunale planar - skulane vil utdjupa nokre av kompetansemåla med lokal tilpasning - må formulera vurderingskriterium knytt til kompetansemåla - dette legg grunnlaget for elevvurderinga - kursdagar med oppfølgjing på skulane 1.4. Stimulera til etter og vidareutdanning - Økonomisk støtte til tilsette som tek vidare- og etterutdanning - Korte fagkurs som regionen arrangerer - Kursrekkje for rådgjevara (samarb. mellom Hdl fylkekomm. og FM utd.dir.) 1.5. Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk - Strandebarm sk. og Øystese usk. deltek i prosjektet (sentralt initiert) 1.6. Skuleleiing

5 - Samarbeid og etterutd. for skuleleiarane innan regionen Klasseleiing ved Ø. bsk. i samarbeid med NLA - oppfølgjing av kursdag våren 06, oppfølgjing på skulen gjennom teama 1.8. Kunnskapsløftet - frå ord til handling - Kvam herad har fått godkjent prosjektsøknad i Utdanningsdirektoratet. - Prosjekttittel er: "Ny start felles grunnlag aktive elevar" - Kort om prosjektet: Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule skal gjennom ein prosess fram til oppstart hausten 2008 når sju skular vert til desse to. I prosjektet ønskjer ein å fokusera på elevvurdering, realfag/vitenskap og fysisk aktivitet. Ein ønskjer aktive og medvitne elevar i dei nye skulane. Felles pedagogisk plattform, lærings og elevsyn vert utarbeidd ved kvar av skulane. (Viser til prosjektsøknad.) - Gjennomføringa av prosjektet vil styra mykje av arbeidet med samanslåinga av personalgruppene og desse skulane vil ha eit eige opplegg på kurs og planleggingsdagar. Delmål til hovudmålet: 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 Det er fleire prosessar som vil gå for seg innan prosjektet Kvammaskulen 2007 ikkje alle av desse er det naturelg å trekkja fram i kompetanseplanen. Her vil ein trekkja fram: 2.1. Samarbeid innan nye personalgrupper - personalsamling - samarbeida om verksemdsplan - utvikla pedagogisk plattform for dei samanslåtte skulane - samarbeid om organiseringa av dei nye skulane (org. av skulane, basisgr., ordensreglar, inventar, læremiddel mv.) (Merknad til strekpunkta over: Prosessane her har ikkje hatt slik framdrift som ein såg for seg i fjor. Når det gjeld Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule er framdrifta i samsvar med planane som vart justerte hausten Når det gjeld Norheimsund barneskule, Steinsdalen skule og Vikøy/Aksnes skule, har prosessen stoppa opp fordi ein ventar avklaringar på andre felt og fordi ein har hatt problem med kapasitet hos arkitekt. Ein ønskjer å leggja til rette for eit samarbeid mellom Tørvikbygd skule og Ålvik skule som vert "att" som fådelte skular med om lag like mange elevar ved kvar skule.) 3. I tillegg til dette vil det føregå kompetanseutvilingsarbeid (aktivitetar/prosjekt) ved skulane på deira initivativ Måla over vil gjenspegla seg i tiltaka under:

6 I regionen Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Korte fag kurs i reg. av reg , og : Eng. fagdidaktisk kurs - 3 delt. Sekr. for H-V reg frå Kvam + 2 dg. KUH i Odda : Kurs for livredningsinstruktørane Sekr. for H-V reg Hausten 2007: Nye fagkurs - desse kursa går utanom pl.l.dagane. Sekr. for H-V reg LUIS-samlingar (LUIS = Leiing og utvikling i skulen). Samlingar for skuleleiarane i regionen : Kompetansevurd. av eleven, nye styringsformer og nye roller i skulesyst. Ulvik : Skulevurdering (Hard.-Voss mod - evaluering av denne), skulen som lærande org. og leiing i den nye skulen. Ullensvang. Des. 07: Tolking av brukarundersøkingar (analysekunnskap) Den kulturelle skulesekken Me får nokre kurstilbod gjennom den kulturelle skulesekken. Kursa vert arrangert gjennom regionen Kurs for assistentar/fagarb. i skule og SFO : Kurs for assistentar/sfo- tilsette om åtferd (mogleg å delta for lærarar). Ulvik? Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg Sekr. for H-V reg I heradet: Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Kurs og pl.l.dagar: : Mogleg planl.dag - internt på skulane (skulane/rektor) : Reg./komm. planl.dag: Nhs. og Øy. usk - NLA: Klasseleiing (rekt. N.-Ø usk) B.skulane - Ped. senter i Skien: skulekont Mange Intelligensar, Læringsstilar og Læringsstrategiar : Mogleg kursdag : Øy. bsk og F. sk. - NLA: Personalsamling i Botnen i samband med sammenslåing av Ø. bsk. og F. sk. Tema: Klasseleiing. (rekt. Ø. bsk) og : Planlegging for lærarar og SFO-tilsette (skulane/rektor) : Komm. kursdag Tema: Inspirasjonssamling ved beg. av sk.året 16:11.07: Reg./komm. kursdag: skulekont

7 Strb. sk., Nhs. og Ø. usk. - NLA: Prosjektet Frå ord til prosjektgr. 0 Eige budsjett handling: Aksjonslæring Barneskulane - Jan Magnar Antonsen (Træleborg sk.): skulekont Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdering : Mogleg pl.dag - Intern planl. på skulane 0 Neste år : Reg./komm. kursdag: 0 " Strb. sk. - J. A. Andersen: Prosjektet Frå ord til handling: Korleis skapa ein berekraftig ny skule, med arbeidsglede, gode samarb.tilhøve og felles kulturforståing prosjektgr. 0 " Nhs. og Ø. usk. - NLA: Prosjektet Frå ord til handling: Vurdering Barneskulane - Jan Magnar Antonsen (Træleborg sk.): Kompetansemål, vurderingskriterium og elevvurdering. prosjektgr. 0 " skulekont. 0 " Kunnskapsløftet - Frå ord til handling: Ny start - felles grunnlag - aktive elevar (Sjå prosjektsøknad) Prosjektgr. 0 Eige budsjett Digital kompetanse (IT) Vidare arbeid med innføringa av læringsplattformen It's learning og skuleadm.programmet Extens (Ikkje eigen kursdagar, men interne kurs på skulane og direkte rettl av brukarane av Extens eller arb.samlingar for bruakarane.) Tre rettleiarar kvar med 10% stilling, til intern oppl. skulekont Innkjøp av bærbare PC'ar til det ped. pers. Arb. med sammenslåing av pers.gr. Hausten 2007:Personalsamling for Ålvik og Tørvikbygd skulekont skular (program ikkje fastlagt) Skuleåret: For Kvam usk og Strb. sk vil prosjektet Frå ord prosjektgr. 0 Eige budsj. til handling og fanga opp mykje av arb. med å få pers. til å jobba seg sammen i nye pers. grupper. Elles er ein usikker på kva framdrift me vil ha i arbeidet med Norheimsund barneskule. Må sjå det litt an. Skulekont. 0? Kunnskapsløftet - læreplan for faga Vert i stor grad ein del av kurs om Kompetanesmål, vurderingskritereum mv. Krev oppfølgjing på skulane, samordning i skuleleiargruppa. Programfag til val Hausten 2007: - usk. har utarbeidd utkast til plan - samardna/utarb. komm. plan i gr. med rep. frå usk. og vgs. Skulekont. 0 Skulekont Stipend - til vidare og etterutdanning

8 Prioritera: - fag der ein får særleg støtte gjennom Fylkesmannen (naturfag og framandspråk) - spesialpedagogikk Elles tildela støtte til andre fag så langt ein har rammer for det. (Merknad: til no har ein gjeve støtte til kompetansegjevande utd. etter retninglinjer ein har i heradet. Ein kan sjå for seg at ein i større grad må styra bruken av midlane og at det ikkje er rom for å gje alle som på eige initiativ beg. på vid.utd. støtte.) Skulekont Ved skulane: Aktivitet Ansvar Kostnad Merknad Kurs og planleggingsdagar: Aug. 07: Intern pl.dagar Jan. 08: Mogleg pl.l.dag - intern pl.l. dag Skuleåret: Kv. usk og Strb. sk.: arbeida med eigne opplegg for kurs og pl.l.dagar parallelt med komm. kursdagar - innan prosjektet Frå ord til handling. ved N-Ø. usk. og Strb. sk. 0 Kompetansemål, vurderingskriterier og elevvurdering (gjeld barneskulane) - arb. på skulane mellom kursdagane - arb. med å konkretisera kompetansemål i lærepl. - arb. ut vurderingskriterium - prøva ut og ta i bruk eit tilpassa system ved skulane - bruka opplegget "Jeg kan" til støtte for dette (Træleborg skole og Ped-Media) - gjennom dette vil ein få jobba vidare med læreplan, vurdering og tilpassa opplæring 0 Digitalkompetanse Skuleåret - alle skulane - utvida bruken av It's learning - laga til kursøkter på skulane med hjelp av superbrukar - individuell hjelp og arb.samlingar for skuleleiarane/ merkantilt pers. når det gjeld Extens med hjelp frå superbrukar Klasseleiing Gjeld Øystese barneskule - oppfølgjing av kursdag frå mai/juni - vidare rettleiing frå NLA - ikkje lagt på kursdagane. 0 Ø. bsk Opplegg som skulane sjølv har initiert og følgjer opp: Norheimsund bsk - Kvam kulturskule: KOM-prosjekt Strandebarm: Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk Øystese usk.: Fysisk aktivitet, kosthald og tobakk N. bsk og k.sk

9 Når det gjeld desse og andre prosjekt ved skulane, viser ein til verksemdsplanen frå skulane som er å finna på nettet. LØN VIKAR I SAMBAND MED KURS - samme nivå som i 2006 Budsjettansv UTGIFTER TIL ANDRE TILTAK SUM: Kommunale midlar Statlege midlar: Budsjettpostar knytt til kompet. utv

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer