Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør"

Transkript

1 side 1 Fagdag ferie 2013 Dagens agenda Ferie Regelverk Feriefritid Rett til ferie Feriekvoter med mer Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør Ferieplanlegging og feriekalender Side 2

2 side 2 Ferie / feriepenger Ferie Feriefritid Ferieår Feriedager/-uker Forskuddsferie Overføring av ferie Ferie ved deltidsstilling Ferie ved permisjoner Ferie før og etter stillingsendring Feriepenger Opptjeningsår Feriepengegrunnlag Feriepengeoppgjør Dagsats sats ferietrekk Side 3 Feriepenger I staten foretas det en engangsberegning av feriepenger i juni måned Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid under ferien (ferielønnstillegget), utbetales sammen med junilønn Ordinær lønn utbetales når ferien avvikles Feriepenger opptjenes i opptjeningsåret De fleste statlige virksomheter avsetter ikke feriepenger i regnskapet Kun nettobudsjetterte selskaper avsetter feriepenger Feriedager gis med eller uten lønn avhengig av opptjente feriepenger 4

3 side 3 DFØ s brukerdokumentasjon Side 5 Regelverk Side 6

4 side 4 Lover og avtaler Ferieloven (FL) Loven skal sikre at arbeidstakere får sin årlige feriefritid og sine feriepenger Loven omfatter alle arbeidstakere Loven er ufravikelig Definerer hva som er opptjeningsåret og hva som er ferieåret Hovedtariffavtalen pkt. 6 Omhandler avtalefestet ferie Partene i staten er enige om at den avtalefestede ferien behandles likt med lovfestet ferie Side 7 Statens personalhåndbok PM Endringer i bestemmelser om ferie Ferielovens 5 nr 1 Arbeidsgivers plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferie er presisert, samt at det er tatt inn i loven at også arbeidstaker har plikt til å avvikle feriefritid hvert år Ferielovens 5 nr 2 Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret får rett til ekstraferie Ferielovens 7 nr 3 Forskuddsferie og overføring av feriedager Ferielovens 11 nr 2 Feriepenger for ikke avviklet ferie ( kun sykdom/foreldrepermisjoner) Feriefritid blir overført til neste år, kun «ferie med lønn» Endringer i særavtale for tjenestemenn Forskuddsferie maks 12 dager (skriftlig avtale) Overføring av ferie til neste ferieår maks 14 dager (skriftlig avtale) Feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom/foreldrepermisjoner skal utbetales sammen med lønn i februar Side 8

5 side 5 Statens personalhåndbok SPH 9.16 Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn Feriefritid Forskuttering av feriefritid Ferieavvikling under sykdomsfravær Feriepengeberegning Feriepengegrunnlaget.. I tillegg er ferie omtalt i: Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven Dekningsloven Forskrift om påleggstrekk Forskrift om føring av statistikk over sykefravær/fravær ved barns sykdom.. 9 Noen viktige begreper i forbindelse med ferie Opptjeningsåret Er året forut for ferieåret (2012) Ferieåret Er det året ferien i utgangspunkt skal avvikles (2013) Både ferieåret og opptjeningsåret Følger kalenderåret Retten til feriepenger Er avhengig av at man har fått utbetalt lønn som er feriepengeberettiget i opptjeningsåret En ferieuke Er 6 virkedager etter loven, dette tilsvarer 5 arbeidsdager Side 10

6 side 6 Ferierettigheter - full stilling Ferieloven Den alminnelige feriefritid er 25 virkedager Med virkedag menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helg- og høytidsdager (dvs 4 uker og 1 dag) Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret gis 6 virkedager til (1 uke) Hovedtariffavtalen (HTA) Avtalefestet ferie er 5 virkedager (dvs 4 dager) Lovfestet ferie og avtalefestet ferie i full stilling utgjør totalt 5 uker Arbeidstakere fra og med 60 år får en ekstra ferieuke Hovedferieperioden er i tidsrommet 1. juni 30. september Hovedferie på 3 uker skal gis sammenhengende i denne perioden så langt det lar seg gjøre Side 11 Feriepengesatsene Den alminnelige prosentsats for opptjening av feriepenger er 12 % av feriepengegrunnlaget for statsansatte 10,2 % iht. Ferieloven (25 virkedager) 1,8 % iht. avtalefestet ferie (5 virkedager) I opptjeningsåret, hvor den ansatte fyller 59 år, skal det i tillegg avsettes ytterligere 2,3 % av feriepengegrunnlag for statsansatte (6 virkedager) Inntil 6G 1G er per i dag kr ,- dvs 6G= ,-, justeres hver 1. mai Side 12

7 side 7 Seniorpolitiske tiltak SPH Seniordager er ikke ferie, men tjenestefri med lønn Fra og med kalenderåret man fyller 62 år får arbeidstager 8 dager tjenestefri m/lønn ved 100% stilling Deltidstilsatte får rett til fridager forholdsmessig Dagene kan tas ut hele, redusert arbeidstid eller lønn Noen etater har egne ordninger i tillegg, inntil 6 dager Formålet er: Å motivere ansatte til å stå lenger i arbeid Ansatte på lederlønnsregulativet har ikke krav på seniordager Side 13 Retten til feriefritid Retten til feriefritid er: Uavhengig av opptjente feriepenger Er knyttet til arbeidsavtalen som gjelder for ferieåret (arbeidsplanregel) I tillegg har tiltredelsesdato i ferieåret betydning Tiltredelse senest full feriefritid Tiltredelse etter ikke krav på hovedferie innen Tiltredelse etter har rett til feriefritid på 6 virkedager NB: Arbeidstaker kan bare kreve feriefritid i sitt nye arbeidsforhold så lenge ferien ikke allerede er avviklet hos tidligere arbeidsgiver Side 14

8 side 8 Rett og plikt til å avvikle ferie Hovedregel er at ferie skal avvikles innenfor ferieåret Arbeidsgiver har plikt Arbeidstaker har plikt Til å påse at arbeidstaker avvikler sin ferie Til å avvikle sin ferie Side 15 Opptjente feriepenger Feriepenger opptjenes året før de utbetales Opptjeningsåret Dersom opptjente feriepenger ikke fullt ut dekker lønnsbortfallet, vil man få tildelt feriedager med og feriedager uten lønn Feriefritiden er uforandret Har den ansatte vært ansatt i samme stillingsprosent i 2012 som i 2013 skal normalt de opptjente feriepengene dekke lønnsbortfallet ved utbetaling av juni lønn 16

9 side 9 Ferie uten lønn Arbeidstaker plikter ikke å ta ut ferie uten lønn Ferie uten lønn kan skyldes: Tiltredelsestidspunkt Permisjoner Varig økning i stillingsprosent Arbeidstakere over 60 år der 6G ikke fullt ut kompenserer lønnsbortfallet for den 6. ferieuken Unntak: Retten til ikke å ta ut ferie gjelder ikke i de tilfeller hvor virksomheten avvikler felles ferie Stenger virksomheten Nyansatte i staten som hadde opparbeidet seg feriepenger i annen ikke statlig virksomhet og som har fått feriepengene utbetalt Side 17 Overføring av ferie Ved utgangen av et kalenderår kan ansatte i staten søke om overføring av inntil14 feriedager Ferieloven gir adgang til inntil 12 virkedager (10 feriedager) Hovedtariffavtalen gir i tillegg 4 feriedager I SAP bli ferie med lønn som ikke er avviklet automatisk overført til neste ferieår Det skal imidlertid alltid inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om antall dager som skal overføres Dette skal gjøres innen utgangen av året Ved sykdom og foreldrepermisjon kan det unntaksvis overføres ytterligere 10 feriedager utover 14 feriedager Ferie uten lønn overføres ikke til påfølgende år Side 18

10 side 10 Utbetaling av ikke avviklet ferie Arbeidstaker kan unntaksvis få utbetalt ikke avviklet ferie ved: Sykdom Permisjon ved fødsel og adopsjon Utbetales etter FL 11 nr. 2 Første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp I praksis betyr dette ved februar lønn Side 19 Forskuddsferie Forskuddsferie kan tas ut året før ferieåret, dvs. i opptjeningsåret Den ansatte må søke skriftlig Maks antall dager er 12 virkedager (10 arbeidsdager) ved full stilling På det tidspunkt forskuddsferien avvikles må den ansatte ha opptjent nok feriepenger (i opptjeningsåret) til å dekke dagene som avvikles Avtalefestede feriedager kan ikke tas ut på forskudd Side 20

11 side 11 Feriepengeoppgjør i juni Avtale mellom FAD/Hovedsammenslutningene - For å forenkle arbeidet med utbetaling av feriepenger, blir alle feriepengene utbetalt i forbindelse med lønnsberegningen i juni - Samtidig trekkes det lønn for antall feriedager med lønn som den ansatte har krav på - Avhengig av hvor mye den ansatte har avsatt av feriepenger, vil den ansatte få ferie med og uten lønn - Overstiger de avsatte feriepengene ferietrekket (dagsats X antall feriedager), vil dette beløpet (ferielønnstillegget) utbetales sammen med hovedlønn juni - Vanlig lønn skal utbetales når ferien avvikles Side 21 Feriepengeoppgjør i juni For øvrig gjennomføres oppgjør av feriepenger ved: Fratredelse Opphør av arbeidsforhold Overgang til annen statlig stilling regnes ikke som fratredelse Delvis fratredelse Ved varig overgang av delvis uførepensjon, delvis AFP eller liknende, skal en prosentandel av feriepengene tilsvarende den prosentandelen som lønnen reduseres med, utbetales Personalhåndboka under avsnitt Ferieloven 11.3 Langvarige permisjoner uten lønn 22

12 side 12 Sikringsbestemmelsen _ FL 11 I noen tilfeller dekker ikke de avsatte feriepengene lønnsbortfallet i juni, selv om den ansatte har vært ansatt i : hele opptjeningsåret og i samme stillingsprosent som i juni i ferieåret Full opptjening betyr nødvendigvis ikke at den ansatte jobber i en 100% stilling, men skal forstås som full opptjening i den dellønnsprosenten arbeidstakeren er ansatt i pr juni i ferieåret Side 23 Når slår sikringsbestemmelsen til? Dette kan skyldes: Ansatte har hatt et «stort» opprykk Ansatte som har i slutten av 2012 fått et stort opprykk, rett før generering av feriekvoter Dagsatsen øker betraktelig og opptjente feriepenger dekker ikke dagsats X antall feriedager i forhold til stillingsprosent Den ansatte må også ha full opptjening av kvoten for ferie Ansatte uten full kvote må rettes manuelt Ny dagsats X antall feriedager dekkes ikke av avsatte feriepenger I de tilfeller når «sikringsbestemmelsen» kommer til anvendelse vil det i stedet bli utbetalt ordinær lønn i juni 24

13 side 13 Forskuddstrekk i juni Det skal i utgangspunktet ikke foretas forskuddstrekk av: Feriepenger beregnet etter ferieloven som utbetales i ferieåret Avtalefestede feriepenger eller avtalefestet lønn for opptjent feriefritid som utbetales i ferieåret Det skal foretas forskuddstrekk kun når utbetalingen av feriepenger overstiger beregnet beløp etter ferieloven med mer enn 21% Feriepenger som overstiger 21% av de lovbestemte feriepengene vil bli trukket i hht den ansattes tabelltrekk, (Forskrift 14. september 1956 nr 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk 17) Kan inntreffe for de med mer enn 25 feriedager (mer enn 12% feriepenger) Side 25 Syke i ferien All sykdom må dokumenteres med sykemelding Krav til 100 % arbeidsuførhet Gjelder også for deltidsansatte Egenmelding kan ikke benyttes I staten kan en arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i minst én dag i ferien kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og erstattes med ny ferie senere i ferieåret, FL 9 Utenfor staten er det et minstekrav på 6 dager Side 26

14 side 14 Ferie og sykepenger Sykemeldte kan avvikle ferie i sykemeldingsperioden Den sykemeldte krysser da av på sin sykemeldingsblankett del D Ferien legges manuelt inn i SAP av saksbehandler (ikke av den sykmeldte) Rett til sykepenger opphører midlertidig under ferieavviklingen Side 27 Ferie under foreldrepermisjon Registrering av ferie under permisjonsperioden skal registreres på vanlig måte i IT2001 Ferien «klipper» foreldrepermisjonen automatisk i to deler Vær obs: Når foreldrepermisjonen ble lagt inn skal den totale lengden, permisjon inkludert ferie og andre avbrudd, være inkludert i tildato Den ansatte får sin ordinære lønn under ferien I den stillingsprosenten en er ansatt i 28

15 side 15 Feriefritid Side 29 Rett til feriefritid Rett til feriefritid er uavhengig av opptjente feriepenger Side 30

16 side 16 Feriekvoter i SAP (1) Feriekvoter i SAP gir virksomheten styring og kontroll av Den enkelte ansattes rett til feriefritid Forbruk av feriedager Nye feriekvoter opprettes i SAP i forkant av nytt kalenderår iht. kjøreplanen Feriekvotene skal kontrolleres ved årsskifte og i forbindelse med lønn i juni iht. sjekklistene Feriekvotene må korrigeres ved permisjoner og stillingsendringer Side 31 Feriekvoter i SAP (2) Ved tildeling av feriekvoter i desember i SAP vil opptjente feriepenger være grunnlaget for tildeling av feriedager med lønn Dersom feriepengegrunnlaget (dagsats x feriedager) ikke dekker lønnsbortfallet for full ferie vil resten av dagene tildeles som ferie uten lønn Til sammen skal dette utgjøre full feriefritid i henhold til arbeidsavtalen Korrekte feriekvoter forutsetter korrekt arbeidsplanregel Side 32 Side 32

17 side 17 Infotyper som er knyttet til ferie (1) IT0007 Planlagt arbeidstid Retten til feriefritid tar utgangspunkt i antall dager per uke IT0008 Grunnlønn Årslønn, månedslønn Dagsats se PC_PAYRESULT IT0015 Variable tillegg Ved nyansettelser Overførte feriepenger Overført feriepengegrunnlag Overført Opptjening Ved fratredelse Sluttoppgjør Delvis sluttoppgjør (AFP) Side 33 Side 33 Infotyper som er knyttet til ferie (2) IT2006 Tildeling Forbruk IT2001 Fraværskvoter Fravær Forbruk av feriedager Permisjoner IT0416 Kompensasjon for tidskvote Reduksjon av feriekvoter Utbetaling av feriedager Side 34 Side 34

18 side 18 Ferieopplysninger Viktig å kontrollere at riktige opplysninger ligger inne i systemet slik at lønnslippen i juni blir riktig Noen rapporter i denne sammenheng er: Simulert lønnslipp PC00_M20_CALC_SIMU Historisk lønnslipp PC00_M20_CEDT Lønnartrapporten PC00_M99_CWTR Lønnsavregningsresultater PC_PAYRESULT Side 35 Lønnslipp Lønnsslipp: PC00_M20_CEDT Side 36

19 side 19 Lønnslipp Opptjening av feriepenger i mai er høyere enn opptjente feriepenger i juni Forklaring: Ferietrekk i juni (art OF19) Kr ,08 Totalt lønn i juni (art 1001,2016, 2021) Kr ,10 Differanse Kr 1 863,02 Opptjente feriepenger i mai Kr , ,02 x 12% Kr 223,56 * Avsatte feriepenger i juni Kr ,47 Stemmer avsatte feriepenger med det som står på lønnslippen? 37 Lønnslipp SVAR: Som dere ser så stemmer dette på øre Hadde ferietrekket i juni totalt vært høyere enn lønn i juni ville trekket * (se stjerne forrige side) være et negativt beløp og da blir avsatte feriepenger i juni et lavere beløp enn avsatte feriepenger i mai For ansatte som er eldre enn 60 år og har lønn over 6G vil denne utregningen feile med et lite beløp som skyldes avsetningen til den 6. ferieuken 38

20 side 20 Lønnartrapporten Lønnartrapport: PC00_M99_CWTR CUS&OPAL68 Overført feriepengegrunnlag Her får du opp nyansatte fra annen statlig etat per måned CUS&OPAL70 Opptjente feriepenger i år Viser opptjente feriepenger (lønnart /327 osv) CUS&POAL81 Feriepengegrunnlag i år Grunnlag feriepenger /111(brutto lønn, b-tillegg, overtid, reisetid ) per måned 39 Lønnartrapporten Eksempel på Cus&opal 68 Overførte feriepenger fra annen statlig etat 40

21 side 21 Lønnsavregningsresultater Lønnsavregningsresultater: PC_PAYRESULT CRT-tabellen viser akkumulerte verdier bl.a. /111 Grunnlag feriepenger /324 Sum feriep. opptj. f. går /325 Opptj. feriepenger kont. /327 Opptj. feriepenger ord. /329 Opptj. feriep. forr. år RT-tabellen viser resultat i aktuell periode bl.a. /07Z Sats ferietrekk (dagsats) /315 Rest feriedager /327 Opptjente feriepenger ordinært Side 41 Lønnsavregningsresultater Legg inn ansattnr - Enter - Dobbeltklikk på siste kjøring Klikk på RT_ Sats ferietrekk /07Z 42

22 side 22 Beregning av feriekvoter (1) Et forslag på tildelte kvoter ble lagt ut på Opal-con i desember i henhold til kjøreplan Hovedprinsippet ved beregningen av kvoter i lønnssystemet er at: Heltidsansatt under 60 år i ferieåret får 25 feriedager (5 uker) Heltidsansatte 60 år og eldre får 30 feriedager (6 uker) Deltidsansatte får feriedager i h.t. sin arbeidsplan i IT0007 Side 43 Beregning av feriekvoter (2) Eksempel deltidsansatte under 60 år 80 % stilling, fri hver fredag 4 dager x 5 uker = 20 feriedager 80% stilling, jobber 80% hver dag 5 dager X 5 uker = 25 feriedager Eksempel deltidsansatt som blir 60 år i 2013 eller eldre 80% stilling, fri hver fredag, jobber 7t og 30min pr dag i snitt 4 dager x 5 uker = 20 feriedager 4 dager x 1 uke = 4 feriedager 80% stilling, jobber 80% hver dag, jobber 6 timer pr dag 5 dager X 5 uker = 25 feriedager 5 dager X 1 uke = 5 feriedager Side 44

23 side 23 Beregning av feriekvoter (3) IT0007 Arbeidsplan 4 dagers uke, 80% stilling Side 45 Beregning av feriekvoter (4) IT0007 Arbeidsplan 5 dagers uke, 80% stilling Side 46

24 side 24 Beregning av feriekvoter (5) Systemet beregner antall tildelte feriedager med og uten lønn avhengig av arbeidsplan Antall feriedager med lønn avhenger av størrelse på opptjente feriepenger Feriepengene som er opptjent i fjor divideres med dagsats (PC_PAYRESULT) Hvis feriedager med lønn er mindre enn retten på antall feriedager, opprettes en kvote for ferie uten lønn slik at resten av feriedagene kan tas ut som ferie uten lønn Den ansatte har rett, men som regel ikke plikt til å ta ferie uten lønn Side 47 Beregning av feriekvoter (6) Dagsats kan også regnes ut manuelt: Dagsats = Brutto årslønn - OU / 260 dager x Deltidsprosent fra IT0007 Brutto årslønn skal være justert for eventuelle brutto lønnstillegg/trekk f.eks: PC-trekk, B-tillegg m.m. Eksempel: %-stilling (5 dagers uke) = 25 feriedager En ansatt jobber 4,5 timer hver dag / 5 dager pr. uke, brutto årslønn kr ,-, OU kr 300,- pr år Dagsats = / 260 (dager) x 60 % = 600 kr %-stilling (3 dagers uke) = 15 feriedager En ansatt jobber 7,5 timer / 3 dager pr. uke, ellers likt som over Dagsats = / 260 (dager) x 100 % = kr Side 48 Side 48

25 side 25 Beregning av feriekvoter (7) Ferie uten lønn trekkes etter nettolønnssats (Tabell T-A) Kvotene er registrert i IT2006 De ulike kvotetyper for ferie er: 30 Betalt ferie 31 Betalt ferie o/60 år 32 Ekstraferie beregnet 37 Fjorårets ferie annen etat 40 Ubetalt ferie Side 49 Side 49 Tildeling av feriekvoter (1) IT Fraværskvoter Tildelt kvotetype 30 og 31 bestemmer ferietrekket i juni Tildelt kvotetype 40 (ferie u/lønn) påvirker ikke ferietrekket i juni Ferie u/lønn blir trukket i den måneden ferien avvikles Kvotetype Antall feriedager Forbruk Ferieåret Periode for uttak av kvote Side 50

26 side 26 Tildeling av feriekvoter (2) Tildelte feriekvoter (IT2006) vises på lønnsslippen Feriedager til rådighet på lønnslipp viser: Feriedager til rest per juni Dvs de feriedager som leder har godkjent ved lønnskjøringen i juni Side 51 Forbruk av feriekvoter Ferie søkes av den enkelte ansatte via Portal (eventuelt via det tidsystemet ditt firma benytter) og legger seg etter godkjenning direkte i IT2001 med deltype: 210 Ferie med lønn (trekker av kvote 37, 32, 31 og 30) 220 Ferie uten lønn (trekker av kvote 40) Kvotene trekkes i følgende prioritert rekkefølge 37 Fjorårets ferie annen etat (1.-210) 32 Ekstraferie beregnet (2.-210) 31 Betalt ferie o/60 år (3.-210) 30 Betalt ferie (4.-210) 40 Ubetalt ferie (1.-220) Ved behov for justering av kvotetrekk benytt IT0416 med deltype: 0001 Utbetaling av restferiedager Z001 Redusere restferie uten utbetaling Z002 Redusere dager ferie uten lønn Side 52

27 side 27 Omregning av feriekvoter ved varig endring av stillingsprosent (1) Arbeidsgiver må ha en klar formening om hva som er: En varig endring En midlertidig endring Ved en varig økning av stillingsprosent Skal økningen behandles som en tiltredelse Ved en varig reduksjon av stillingsprosent Skal reduksjonen behandles som et sluttoppgjør Et eksempel: En ansatt starter med AFP (delvis pensjon) Side 53 Side 53 Omregning av feriekvoter ved varig endring av stillingsprosent (2) Varig økning i stillingsprosent Det betyr at arbeidstakeren ikke lengre har full opptjening og mann må foreta en ny beregning for å finne ut hvor mange feriedager med lønn som arbeidstakeren har opptjent Antall ferieuker er uforandret Varig reduksjon i stillingsprosent Det skal fortas et delvis sluttoppgjør, da en reduksjon i stillingsprosent er å regne som at man har fratrådt i deler av sin stilling Antall ferieuker er uforandret Side 54 Side 54

28 side 28 Omregning av feriekvoter ved varig endring av stillingsprosent (3) Omregning gjelder fra tidspunktet for stillingsendring Nåværende kvoter skal avgrenses og gjøres opp Nye kvoter skal opprettes fra samme tidspunkt Ferieomregning bør alltid kjøres umiddelbart etter at saksgangen er kjørt Benytt YHR_FERIEOMREGNING 55 YHR_FERIEOMREGNING YHR_FERIEOMREGNING Nødvendig omregning av restferie ved stillingsendring for å sikre den enkelte ansattes rett til 5 (6) uker feriefritid Omregningen har ingen økonomisk komponent, dvs det skal ikke foretas noen korreksjon av ferietrekket på junilønn som følge av omregningen av feriekvoter endres seinere på året Ved varig stillingsendring kan det være snakk om økonomisk kompensasjon eller trekk av trukket ferie i juni, men det finnes ikke noe systemstøtte Registreringsdato må ligge i den perioden programmet kjøres for 56

29 side 29 YHR_FERIEOMREGNING (1) Legg inn: Ansattnummer F.o.m Legg inn dagens dato Dette er korrekt når programmet skal kjøres for en/flere ansatte hvor endringen i IT0007 er foretatt i dag T.o.m Sett inn dagens dato Husk å kryss av for Test ved første gangs kjøring Deretter kjør rapporten en gang til men kryss da av for Direkte oppdatering Side 57 YHR_FERIEOMREGNING (1) Denne rapporten kan også kjøres for å kontrollere at alle personer som skal ha regnet om feriekvoten faktisk har fått kvoten regnet om Legg inn periode F.O.M : settes fra og med den dato DFØ la inn feriekvoter i 2012 T.O.M : dagens dato Listen vil da inneholde alle ansatte i perioden som har endret stillingsprosent 58

30 side 30 YHR_FERIEOMREGNING (2) Du får nå sjekket alle som har endret stillingsprosent Husk å kryss av for Test ved første gangs kjøring Kjør deretter rapporten en gang til og kryss av for Direkte oppdatering IT2006 blir automatisk oppdatert Side 59 YHR_FERIEOMREGNING (3) Se brukerdokumentasjon under: Fravær Fraværskvoter Omregning av feriedager ved endret arbeidstid Side 60

31 side 31 Eksempel på stillingsendring før junilønn Omregning fra 4 dagers uke til 5 dagers uke: Etter at YHR_FERIEOMREGNING er kjørt (direkte oppdatering) skal man alltid gå inn å sjekke IT2006 kvoter I IT2006 skal det da ligge to linjer I eksempelet under ble stillingsendringen gjort I tillegg så hadde den ansatte benyttet 6 dager med ferie før stillingsendringen fant sted Trekk har blitt endret fra 6 dager til 8 dager Side 61 Eksempel på stillingsendring før junilønn Hva skjer om ikke den ansatte hadde nok avsatte feriepenger til å dekke full kvote med feriepenger med lønn? Svar: Ferie med lønn er avhengig av oppspart beløp dividert på dagsats Resterende dager blir lagt inn med ferie uten lønn 62

32 side 32 Eksempel på stillingsendring etter junilønn Ansatt jobber 3 dager per uke og får totalt 15 feriedager (5 uker) Delvis opptjening gir 12 dg m/lønn (4 uker) og 3 dg u/lønn (1 uke) 6 dager (2 uker) ferie med lønn avvikles mens han fortsatt jobber 3 dager per uke Deltidsprosenten endres og han går opp til full tid etter juni Svar: Ferie totalt med lønn uten lønn Tildelt i januar 15 dg (5 uker) 12 dg (4 uker) 3 dg (1 uke) Brukt før endr. 6 dg (2 uker) 6 dg (2 uker) - Rest før endr. 9 dg (3 uker) 6 dg (2 uker) 3 dg (1 uke) Rest etter endr: 15 dg (3 uker) 10 dg (2 uker) 5 dg (1 uke) Forholdet mellom restferie med lønn og uten lønn er uendret Side 63 Feriekvoter ved delvis permisjon Ved innleggelse av delvis permisjon (alle permisjoner) registreres fraværet i IT2001 Vær nøye med at fraværet blir registrert med riktig permisjonstype og prosent arbeidsfør 435 Oms.p.u/lønn F.best Sykdom i familien Det er ingen endringer i IT0007 og IT0008 i forbindelse med permisjoner 64

33 side 33 Hvordan behandles feriekvoter ved delvis permisjon uten lønn Delvis permisjon uten lønn Kjør saksgang Permisjon uten lønn Angir % arbeidsfør i IT2001 Antall feriedager blir ikke redusert Dagsatsen blir redusert Når ferie skal registreres, skal den registreres fra og med den første dagen den ansatte er borte fra jobben på grunn av ferie og til og med siste dagen før den ansatte er tilbake på jobb, eventuelt siste dag før en lovlig helligdag Den ansatte vil være med på lønnsberegningen i hele permisjonsperioden, vil få tildelt feriekvoter i januar og får ferieoppgjør i juni Side 65 Hvordan behandles feriekvoter ved lange delvis permisjoner uten lønn Lange delvis permisjoner uten lønn som ikke skal innrapporterer til Statens pensjonskasse Det enkleste er da å se på den ansatte som deltidsansatt i en periode Benytt saksgang: Endring av stillingsprosent Pensjonering med delvis lønn Fordelen med denne måten er at den ansatte knyttes til ny arbeidsplan som faktisk gjenspeiler arbeidstiden og oppfølgingen av ferie blir mye enklere 66

34 side 34 Permisjon uten lønn Den ansatte er aktiv i hele permisjonsperioden Kvoter tildeles som hos de øvrige ansatte Ferieoppgjør i juni Ferie må bygges inn i permisjonsplanen Eventuelt i forkant/etterkant av permisjonen, slik at selve permisjonen uten lønn blir kortere Ved lengre ulønnede permisjoner nullstilles og utbetales feriedagene i IT0416 Side 67 AAP (1) Behandling av feriedata Samme praksis som ved andre permisjoner uten lønn I IT2001 er % arbeidsfør registrert med fraværskodene 166_ AAP m/uførepensjon i SPK 167_ AAP u/uførepensjon i SPK Side 68

35 side 35 AAP (2) Tidsregistreringer for tilstedetid og fravær må følges opp manuelt ved fiktive arbeidsplaner Samme praksis som ved andre permisjoner uten lønn Eksempel: En tilsatt med kode 166/167 er arbeidsfør i 40% stilling tolkes av SAP som om vedkommende er borte i 60% av arbeidstiden hver dag uavhengig av hvordan vedkommende faktisk arbeider. Dvs. ved annen avtalt arbeidstid vil arbeidsplanen i SAP være fiktiv 69 AFP (1) En person som både har pensjon og jobb Pensjonen utbetales fra SPK Lønn fra SAP Ved varig overgang til AFP skal en prosentandel av feriepengene tilsvarende den prosentandelen, som lønnen reduseres med, utbetales Denne prosentandelen registreres i IT0015 Benytt lønnart OSLP Denne lønnarten medfører utbetaling av feriepenger opptjent inneværende år og eventuelt feriepenger opptjent foregående år dersom vedkommende begynner i redusert stilling før feriepengeoppgjøret i juni 70

36 side 36 AFP (2) Brukerdokumentasjonen sier: Ubrukte feriedager Hvis en ansatt går over i redusert stilling etter at feriepengeoppgjøret i juni er foretatt, er vedkommende trukket for det antallet feriedager vedkommende har opptjent i sin opprinnelige stillingsprosent. Da skal en prosentdel av feriedagene utbetales ved hjelp av IT0416 Kompensasjon for tidskvote slik som beskrevet i avsnittet Sluttoppgjør foretas etter feriepengeoppgjøret i juni under avsnittet Sluttoppgjør for ansatte som slutter i staten. Det samme gjelder antallet seniordager med mindre det foreligger en lokal avtale om at disse ikke skal reduseres. Resterende antall feriedager Det resterende antallet feriedager skal være slik at antall resterende ferieuker blir det samme som før endringen. 71 Kontroll av feriekvoter ved delvis permisjon Det er nødvendig med korrigering av feriekvoter for ansatte m/delvis permisjon Permisjonen blir lagt inn i IT2001 som redusert arbeidstid pr dag, ikke som faste dager Nedtelling av kvoter må derfor sjekkes Ved hver hovedlønn skal ansatte m/delvis permisjon sjekkes Transaksjonskoden YHR_SJEKK_FERIE Side 72

37 side 37 Kontroll av feriekvoter ved delvis permisjon Ta opp rapporten og legg inn firmakode, alle ansatte pr firma på delvis permisjon (som har ferie) blir da med i rapporten Forutsetning for at kontrollen virker er at ferie kolliderer med delvis permisjon Etter at ferien er kontrollert vil: Deltype 210 Ferie m/lønn blir omgjort til 210K Deltype 220 Ferie u/lønn blir omgjort til 220K NB: På ansatte med ferie u/lønn legger den i tillegg på tilstedeprosenten på fraværet ved korrigeringen slik at ferie uten lønn blir trukket med riktig sats 73 Fratredelse i staten (1) Ved fratredelse (og langvarig permisjon uten lønn) skal opptjente feriepenger inneværende år og feriepenger for ubenyttede feriedager utbetales Forutsetning: Alt fravær er registrert Alle tillegg er utbetalt Alle trekk er foretatt Side 74

38 side 38 Fratredelse i staten (2) Oppgjør av rest feriedager til gode: IT0416 Kode 0001, utbetaling av rest feriedager Dato lik siste arbeidsdag Antall komp., summen av rest dager på kvotetype 30, 31, 32 og 37 Kode 0004, utbetaling av etatsspesifikke dager Kode Z002 nullstill dager ferie uten lønn Side 75 Fratredelse i staten (3) Sluttoppgjøret registreres i IT0015 Lønnart: OSLU Beløp: 2 (fratredelse ) 1 (fratredelse ) Merk: Dersom en ansatt slutter i juni, men har fått ferieoppgjør i juni som vanlig, må OSLU registreres med beløp lik 1 til julilønn Benytt dato i juli (01.07) ved registrering av OSLU i slike tilfeller Side 76

39 side 39 Overgang til annen statlig etat (1) Ved overgang mellom statlige arbeidsgivere skal opptjente feriepenger og rest feriedager overføres til ny arbeidsgiver Gjelder både ved fratredelse og permisjon uten lønn Se statens personalhåndbok - pkt Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn Skjema finnes på kundenettet Side 77 Overgang til annen statlig etat (2) Eksempel på utfylt skjema Finnes på kundenettet Lønn Blanketter Side 78

40 side 40 Overgang til annen statlig etat (3) Følgende kvotetyper skal overføres: IT2006 Fraværskvoter Betalt ferie Betalt ferie o/60 år Ekstraferie beregnet Fjorårsferie fra annen etat Ubetalt ferie Tømme feriedager til gode i SAP: IT0416 Kompensasjon for tidskvote Z001 Reduser restferie u/utbetaling Z002 Utlign ferie uten lønn Side 79 Overgang til annen statlig etat (4) Nullstilling av feriepengegrunnlaget for i år og eventuelt feriepenger til gode fra i fjor Benytt IT0015 Lønnart: OSLT Opprinnelsesdato: Siste arbeidsdag Beløp: 1 Side 80

41 side 41 Overgang til annen statlig etat (5) For å finne feriepengegrunnlaget for i år kan man benytte både: Den ansattes siste lønnsslipp: PC00_M20_CEDT Lønnartrapport: PC00_M99_CW Variant CUS&OPAL81 Lønnsavregningsresultater: PC_PAYRESULT Feriepenger og opptjeningsforhold må innrapporteres før junilønn til ny arbeidsgiver Dette gjelder både for foregående og inneværende år Ved manglende/feil registrering blir ferieberegningen feil Side 81 Overgang fra annen statlig virksomhet Registrering av nyansatte fra annen statlig virksomhet Opptjente feriepenger legges inn i IT0015 Lønnart 9510 (fp. opptjent forrige) Lønnart 9511 (fp. ekstra ferie) Lønnart 9501 (fp. grunnlag inneværende år) Opptjeningsinformasjon forrige arb.giver legges inn i IT0015 Lønnart 9508 (forrige år) Lønnart 9509 (inneværende år) Legg inn fulle kvoter i IT2006 Antall feriedager som er tatt ut hos forrige arbeidsgiver, reduseres i IT0416 Kvotetype Z001 Side 82

Fagdag ferie del- og basiskunder 2012

Fagdag ferie del- og basiskunder 2012 Fagdag ferie del- og basiskunder 2012 Program for dagen Ferie Regelverk Feriefritid Rett til ferie Feriekvoter med mer Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

Fagdag ag f erie i 2014

Fagdag ag f erie i 2014 Fagdag ferie 2014 Dagens agenda DFØ oppdatering Hva skjer? Prosjekter EKOM Regelverk Lunsj 12:00 til 13:00 Feriepengeoppgjøret fra A til Å Feriefritid Feriepenger Spørretime Side 2 Hva skjer? Reisesøknad

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni. Fullservice 17. april

Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni. Fullservice 17. april Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni Fullservice 17. april Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni Hent opp «Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør» Formålet med sjekklisten er å sikre korrekt

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL Kjente problemstillinger og løsninger BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder SAP

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Meet the Expert Payroll. Gjennomgang av ofte stilte spørsmål innen SAP Lønn Sariba Consulting v/tor Flugsrud

Meet the Expert Payroll. Gjennomgang av ofte stilte spørsmål innen SAP Lønn Sariba Consulting v/tor Flugsrud Meet the Expert Payroll Gjennomgang av ofte stilte spørsmål innen SAP Lønn Sariba Consulting v/tor Flugsrud Spørsmål vi ofte møter Hvordan fungerer skatteberegningen i SAP? Hvordan se hvordan fravær håndteres

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 21. mai. 2008, kl 12.30-15.00 Sted: MTFS, 1.etg. Aud MTA Attestanter fastlønn Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Organisatorisk plassering av ansatte (PAGA)

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen! Informasjon fra lønnstjenesten Honorar eller timelønn Ferielønn Lønnsslipp PagaWeb

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving

Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving Personalspørsmål ved overføring av ansatte som arbeider med teknisk planlegging fra fylkesmannsembetene til Norsk Landbruksrådgiving Seniorrådgiver Elin Ludvigsen Kjenn Landbruks- og matdepartementet Trondheim

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12 Hjelp til Rapporter Sist oppdatert: 19.11.12 Rapportresultat Organisasjonsrapporter Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Stillingsrapporter Bemanningsplan Personalrapporter

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk i staten Raskere håndtering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger.

FORVALTNINGSREVISJON. Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger. FORVALTNINGSREVISJON Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger Sortland kommune Rapport XXXX Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Sortland kommune har gjennom

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Attestanter for fastlønn

Attestanter for fastlønn Nettverksmøte 16.09.10 Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten SPK Interaktiv, påloggingsprosedyre Bekreftelse på utenlandsopphold Svalbardopphold

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. "Sosiale bestemmelser" for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer