Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge"

Transkript

1 Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn Haraldsen, Toril S. Nicolaysen, Egil Hultin og Thormod Myhre. Speiderrepresentant: Grethe Baustad, KFUK-M. Meldt forfall: Christen A. Larsen, Norges speiderforbund. 5 min St. Georg: Bjørn Sak nr. 14/09 Bemerkninger til Protokoll fra LGL møte nr. 1/09 Sak Eventuelt har fått feil nummer, det skal være sak nr. 13/09. Sak nr 15/09 Orientering/referatsaker A. 1. Sandefjord inviterte Betten Gundersen og Bjørg Walstad til møte 26/2. Betten holdt innlegg om St. Georgs Gildene sentralt i dag. Hun spurte om å få dekket halvparten av reiseregningen, som er kr. 238,00. AU gikk inn for dette. B. Posten Norge. Endring av masseutsendelser. Gjelder St. Georg. Dette blir ikke aktuelt, vi sender ikke ut så store sendinger. C. Leie av Ingelsrud leirsenter til møte for LGL med komiteer/utvalg. Datoen som var satt opp viste seg å falle i høstferien og bør byttes. Betten forhører seg med NSF, om nye datoer, som sendes ut til styret med spørsmål om hva som passer best. Innbydelse sendes ut så snart komitémedlemmene har sagt ja til å være med i komiteer og utvalg i den nye tingperioden. D. Frivillighetsregisteret. Grasrotandelen gjelder ikke for moderorganisasjoner. Gildemedlemmet anbefales å støtte speidergrupper, hvis de ikke selv vil stå der. E. Landsting KFUK-M, april. Olav orienterte om et positivt Landsting. F. Norsk Speidermuseum 1. Gjenåpning av museet i Storgata 3, den 22. februar. Innlegg i St. Georg nr. 2/ Årsmøte 31. mars Olav refererte om et greit årsmøte 3. Protokoll fra årsmøtet. Kort og grei protokoll er mottatt. 4. Rapport 1. Kvartal er mottatt. 5. Mottatt e-post: Angående ny styreleder, Doris Bjerke, 3. Nesodden, og ny kontorsjef fra november, Trond Walstad, 1.Vestre Aker. G. Innbydelse til LGT i Danmark, den september. Olav reiser, og gir selv tilbakemelding på innbydelsen. H. Fyrstikkesker, med gildeetiketter på, vil selges for kr.10,- I. Klistremerker med logo. De bestilte merkene kom med feil på logo, tross oversendt merke med logo. Nye merker er bestilt via et annet etikettfirma. J. Håndboken. Det var ikke mulighet for å få ny utgave ferdig til Landsgildetinget, det arbeides videre med saken. 1

2 K. Kvernmoenkort. Doble kort med bilde av Kvernmoen er nå ferdige. De skal brukes som takkekort og for salg under leirer og andre arrangement. L. Nordisk-Baltisk Treff på Åland. Olav vil være tilstede under hele treffet. To personer fra Bergensgildene har påtatt seg ansvar for enkelte arrangement i samarbeide med Sverige. M. Lotteri-og stiftelsestilsynet, søknad om momskompensasjon er sendt. N. Fellesrådet for speidere ved Karen Johanne Strømstad har sagt takk for vandrepremien for Norgesmesterskapet i speiding. Det arrangeres i Bergen Juni. Det er ønskelig at DGM Per Johannessen kan være tilstede under overrekkelsen av premien. O. Telenor, innføring av epostfaktura i pdf-format. Sekretæren har ringt telenor, kundeservice og de har skrevet beskjed til fakturakontoret 23/6. P. Molde menighetsblad for Domkirken. Vi fikk oversendt nr. 2 av bladet som hadde fint innlegg om kommende LGT og lysmesse. Q. Landsgildetinget i Kalmar, Sverige den mai. Karin orienterte fra LGT. Hun og Arve Urlin var tilstede og fortalte om Gnisten. L. Ny DVD for St. Georgs Gildene i Norge. Arve Urlin har laget en DVD og Betten Gundersen har spilt inn tale, ved god hjelp av Jan Wiig, Holmenkollen filmteam. DVDen vil bli gitt alle gilder som er interesserte og distrikter under LGT. Kan også få kjøpt på Gildekontoret. Orientering/referatsakene tas til etterretning. Sak nr. 16/09 Landsgildetinget 2009, gjennomgang. A. Tingpapirene B. Arbeidsfordelig for fremlegging av sakene. 1. Åpning Olav 2.1. Betten Olav Møteledere 3. Beretning Karin 4. Regnskap Bjørn 5. Forslag Olav 6. Andre Olav 7. Langtidsplan Egil og Karin med Tilstandsrapport. 8. Budsjett Bjørn 9. Valg Harald B. Pettersen 9.2 Valgkomité Thormod 10. Tid og sted for LGT 2011 Toril. 11. Avslutning Olav C. Gilder som betales for denne gang: 1. Gudbrandsdalen, Varna og 2. Kristiansand-BK. E. Valgkomite for LGT 2011 Magnhild Sandvei, 1. Nidaros, Henning Markussen, 1. Jarlsberg og Jan Petter Bergan fra MS St. Georgs Gilde. F. Arrangør av Landsgildetinget Moss, 2. Moss, Varna og 1. Våler. G. Blomster til møteledere og sekretær 2

3 H. Hilsener og taler: Hovedkomiteens formann, Ingar Aas Varaordfører i Molde, Toril Hovdenak Kretsleder KFUK-M, Jan Thomassen. Kretsleder NSF, Hjalmar Hals. Landsgildemester Gunilla Engvall Landsgildemester Olav Balle Takk for maten tale Vedtak: Alle ordner sitt etter beste evne. lørdag formiddag. Jan K. ordner dette. Sak nr. 17/09 Fredlyset, transport. Brev fra 2. Drammen (se også sak 69/08) Olav har skrevet mail til Søren W. Thorne i 2. Drammen angående sine samtaler med politi, brannvesen og forsikringsselskap. Fredslyset vil komme som orienteringssak under tinget, og der vil Olavs undersøkelser bli lagt frem, og gitt mulighet for spørsmål og bemerkninger. Det er enighet om at transporten bør skje under oppsyn, to personer i bilen. Vedtak: Utkjøring av Fredslyset i bil vil bli tatt opp som orienteringssak under Landsgildetinget. Sak nr. 18/09 ISGF Project Burundi Brev fra Anne Dupont, viseformann i Verdenskomiteen. Brevet er oversatt og vil bli tatt som orienteringssak under LGT. Bjørg Walstad fra internasjonalt utvalg vil orientere. Brevet vil bli sendt til alle gilder i Rundskriv 2/09. Saken gjelde støtte til skoler i landsbyen Cendajuru i Burundi. Vedtak: Prosjekt Burundi legges frem som orienteringssak under Landsgildetinget, og vil bli sendt ut til alle gilder og distrikter i neste Rundskriv. Sak nr. 19/09 Søknader om støtte fra St. Georgsfondet A. Azerbaijan NSGU. Søknaden gjelder støtte til kvinnelige speiderledere som er invitert til Landsleiren til NSF. AU gikk inn for å støtte med kr. 5000,-. Sendt LGL 2/4, og bedt om snarlig svar. Alle var enige. Pengene blir sendt ut så snart vi får et kontonummer fra Anette Guldahl, Norges speiderforbund. B. Søknad fra Speidernes fellesorganisasjon. De søker om støtte til en vandrepremie for Norgesmesterskapet i Speiding. Sendt LGL 30/4, og bedt om snarlig svar. LGL gikk inn for støtte en vandrepremie med opp til kr ,-, hvis det kunne stå på sokkelen at premien var gitt av St. Georgs Gildene i Norge. Forbundene er enige i dette, og pengene vil bli overført så snart regningen foreligger. Vedtak: A. Azerbaijan speiderlederne får kr ,- som støtte til Landsleiren i Åndalsnes. B. Speidernes fellesorganisasjon får inntil kr ,- til en vandrepokal, der det vil stå at den er gitt av St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 20/09 Brev fra 1. Kristiansand angående gjestemedlemskap. Brevet er undertegnet Oddvar Jensen, og videresendt LGL 30/4. Vedtak: Dette er ingen sak for Landsgildeledelsen. Det er opp til hvert gilde å ha aspiranter. Det er ikke aktuelt å ha gjestemedlemmer. 3

4 Sak nr. 21/09 Regnskap 2008 Det har oppstått en feil på ca kr i regnskapet for Kvernmoen. Bjørn retter dette opp. Regnskapet er ferdig revidert og klart for signering på LGL møtet, men, signeringen utsettes til feilen er rettet. Regnskapene legges frem på Landsgildetinget. Vedtak: Bjørn Haraldsen retter regnskapet for Kvernmoen. Regnskapene vil deretter signeres og sendes ut til St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 22/09 Budsjett Bjørn har justert budsjettet for kommende år med tanke på medlemsmassen vår. Vedtak: Ingen andre bemerkninger til budsjettet. Sak nr. 23/09 Søknad om støtte fra St. Georgsfondet. (sendt alle i styret 26/5). Distrikt 1 Møre og Romsdal, ved Thormod Myhre, søker om støtte angående Hotelt. Det søkes om støtte opp til kr ,- som skal dekke kostnader Norges speiderforbund ikke vil dekke. Det ble gjort oppmerksom på at også Lederkroa drives av gildemedlemmer. De har og utgifter som ikke dekkes av NSF. Hvis ønskelig kan ansvarlig, Harald B. Pettersen, sende inn en søknad. Vedtak: Styret gikk inn for å gi distrikt Møre og Romsdal kr ,- fra St. Georgsfondet og kr ,- fra pengene som er igjen fra ekspansjonsmidlene. Til sammen kr ,-. Sak nr. 24/09 Nye utleiepriser for Kvernmoen. Det vises til referat nr. 5/08 fra Arbeidsutvalget, sak 55/08 og vedlegget fra fellesmøte med Kvernmoen komiteen. Det viser seg at saken ikke er gjort vedtak på i LGL. Vedtak: Nye utleiepriser for Kvernmoen fra 1/1.2009: Speidergrupper: Kr. 30 per person/overnatting Minstesum per helg kr. 400 Leie av kr. 250 per døgn. Større leie etter avtale Skoler, foreninger, lag: Kr. 40 per person/overnatting Minstesum for helg kr. 500 kr. 400 per døgn Privatpersoner: Kr. 50 per person/helg Minstesum for helg kr. 500 kr. 700 per døgn. Firma: kr per døgn Tillegg for oppvarming i vinterstid kr

5 Sak nr. 25/09 Søknad om nytt Innvalgt medlem av Landsgildetinget. Sak til Landsgildetinget fra Jan K. Svendsen, Molde: Anne Kristin Fegth, tidligere viselandsgildemester og mangeårig leder av Informasjonskomiteen, foreslås som innvalgt medlem av Landsgildetinget. Vedtak: Søknaden avslås av følgende grunn: Saker som skal opp på Landsgildetinget må være innsendt innen 1. April i møteåret. Det var ikke denne søknaden. (Obs. ny dato gjelder for neste LGT) Sak nr. 26/09 Ny DVD med lyd, PR for St. Georgs Gildene i Norge, som gave. Vår nye DVD måtte spilles inn på egnet sted for å kunne lydsettes. Ferdig DVD i kassett, kostet kr. 30,- + moms, = kr. 37,50. Styret gikk inn for å gi alle gilder og distrikter et eksemplar hver under Tinget. Den vil ellers bli solgt for kr. 40,-. Vedtak: St. Georgs Gildenes PR DVD gis alle distrikter og gilder som gave. Sak nr. 27/09. Eventuelt. A. Karin orienterte fra Internasjonalt utvalg om at det bør komme inn en ung kvinnelig kandidat fra Norden i verdenskomiteen. Hun ba Olav om å ta dette opp på Nordisk Baltisk møte den 9/6.09, før Gildetreffet på Åland. B. Angående et nettgilde, vil Ivan Chetwynd i Internasjonalt utvalg se nærmere på hva som kan gjøres med saken. Vestby / Oslo 25. juni 2009 Olav Balle Landsgildemester Betten Gundersen Sekretær 5

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER LOOK WIDER! I England har WAGGS laget et program med denne tittelen. Dette er rettet mot seniorene og

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER VI ER MEDANSVARLIGE FOR VERDENSFREDEN! Den internasjonale speiderbevegelsen og gildearbeidet er brobyggere.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)

Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Til stedet: Jens Olav Rydningen (JOR), Julie B. Tøllefsen (JBT), Thor C. Grosås (TCG), Gaute E. Gjein (GEG), Maren L. Fløistad (MLF), Jørn J. Hedlund

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer