Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10"

Transkript

1 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling. Ingen kommentarer Innkallingen godkjent. 1.2 Valg av ordstyrer. Dag Sten valgt ved akklamasjon. 1.3 Valg av referent. Hanne L. Aaberg valgt ved akklamasjon 1.4. Valg av tellekorps. Foreldreforeningen i Hyggen Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll. Nr. 13 og 43. Jon Martin Høie, 1. Gullaug og Jostein Prytz, 4. Drammen ble valgt. Sak 2. Godkjenning av sakslisten. Ingen kommentarer. Sakslisten godkjent. Sak 3. Regnskap for Kenneth fra kretsstyret presenterte regnskapet. Revisjonsberetningen ble opplest. Kommentarer: 1. Til note 2 side 3: Virksomheten har følgende plasseringer: andeler i Nordea Pengemarked til en markedsverdi på kr Antall andeler er feil. Kretsstyret undersøker hvilket antall andeler som er riktig, og sørger for at kretssekretæren retter opp dette beløpet i regnskapet. 2. Det ble stilt spørsmål om Nedre Buskerud krets sin revisor bør være uavhengig/ stå utenfor speideren. Kretsstyret svarte at det ikke finnes noen krav om at revisor må være uavhengig. Dette er et kostnadsspørsmål. Kretsen sparer opptil kr ,- på å benytte en revisor innen speideren og Nedre Buskerud Krets. Regnskapet godkjent. Sak 4. Årsberetning for 2009 Chate Flaten fra kretsstyret leste opp årsberetningen. Forslag til endringer: a) Punkt 1.3, Grupper og medlemmer. Tillegg: Sætre Speidergruppe har feiret sitt 30 års-jubileum. b) Punkt 2, Økonomi. Beløpet på bokført egenkapital er feil. Korreksjon: Kretsen har per en bokført egenkapital på kr ,05 Årsberetningen ble godkjent med de endringer som er foreslått. Sak 5. Kretsleir Lars Moe og Trond Willersrud presenterte Camp in Camp med en filmsnutt og muntlig presentasjon. Det ble poengtert at dette er en fin mulighet for flere speidere å komme innom en

2 2 jamboree. Leirplassen ligger ca. 2 timer unna Jamboree 2011 i Sør-Sverige. Kommentar om at det er ønskelig at hele kretsen kan ligge samlet. Kretsstyret er enig i dette. Påmeldingsfrist til verdensjamboreen i Sverige er den 1. april. Sterk oppmodning fra Arne om å motivere speiderne for å reise på jamboree. Kretsen har et internasjonalt reisestøttefond som skal benyttes til tilskudd til jamboree-deltakere. Innstillingen fra kretsstyret: Kretsleir 2011 gjennomføres som Camp in Camp i forbindelse med Jamboree 2011 i Sør-Sverige, ble enstemmig vedtatt. Sak 6. Leikvinjar Trond innledet med å si at dette er en sak som er mye diskutert i kretsstyret. Noen saksopplysninger i tillegg til de opplysningene som finnes på nettet: - Speidertingsvedtak med flertall for avhending av flere eiendommer. - Vi er leiere, ikke eiere. Vi leier sammen med Øvre Buskerud, Asker og Bærum krets og Telebusk. Disse kretsene ønsker nærmere avklaringer fra årsmøtet til NBK for å bestemme seg for om det er ønskelig med videre drift for disse kretsene. - Takst på stedet: 3,2 mill. Noen avgrensinger for salget finnes, kan bli vanskelig å få solgt eiendommen. - Stedet skal være selvfinansierende. Det skal ikke koste penger for kretsen å evt. drive stedet videre. Kommentarer fra årsmøtet: - Arne Nørstebø: Å beholde Leikvinjar betyr at man bruker ressurser i form av mennesker og penger, som kan gå på bekostning av god speiding der vi er. Hva er best for å drive god speiding? - Torgeir Feyling: Det sies at det koster mye å drive Leikvinjar. Ut ifra regnskapet ser man at dette ikke er tilfelle. Poengterer hvor fint stedet er og hvor godt egnet det er for turer og leirer for speidere i alle aldre. Dugnader: En dugnadshelg for uteområdet. Fagfolk kan ta seg av utbedring av innearealene. - Inger Bjørshol: Vanskelig å få folk til å ta på seg dugnadsarbeid på Leikvinjar. Vi må ikke dra til Leikvinjar for å ha det fint. Det finnes andre egnede steder. - Georg Smedhus: Ingen i Sætre speidergruppe ønsker å benytte Leikvinjar. Stedet har ikke en beliggenhet som er attraktiv nok. Økonomi er også tungtveiende her. De speidergruppene som ønsker å bruke Leikvinjar bør legge fram et troverdig budsjett. Dette bør ikke baseres på at flere grupper benytter stedet, for dette kommer ikke til å skje. - Håvard Sørli, Gullaug: Hva kan gjøres for å utvikle stedet videre? Man kan se for seg et ferdig aktivitetssenter som ligger ferdig for bruk av speidere. Når leie- /eieforholdet blir avklart, er dette noe som kan la seg gjennomføre. En god eiendomsinvestering. Framtidig tomtesalg. - Terje Ingebrigtsen, Røyken: Overraskende at NSF legger så mange eiendommer ut for salg. Det er besluttet i Røyken speidergruppe at de skal benytte Leikvinjar til årets sommerleir. Årsak: Langt fra sjø og vann, et trygt sted. Kort avstand. Gode sanitærmuligheter. Fint kjøkken. Uteområde med plass til 20 telt. Økonomi: Grasrotandelen. Bedre økonomi i gruppene, ikke avhengig av så mye støtte fra kretsen. Røyken går inn for å beholde Leikvinjar. - Arne Nørstebø: Manglende vedlikehold betyr store utgifter i nærmeste framtid hvis

3 3 vi skal opprettholde leieforholdet. Hva koster Leikvinjar? Er vi villige til å betale dette? Ikke kun taket som må utbedres. Mulig at toalettene og sanitæranlegget må utbedres. - Torgeir Feyling, Hyggen: Hyggen speidergruppe ønsker å gå for en ny opsjon i 5 nye år. Et sted som mange flere enn speiderne i kretsen benytter seg av. - Trond W., kretsleder: Innstilling fra kretsstyret om å fortsette leieforholdet i fem nye år. En forutsetning at stedet skal være selvfinansierende. Ta hensyn til andre speidere-lojalitet. Bør gjøre noen endringer i komiteen/styret for Leikvinjar, vikarierende argumenter fra enkelte representanter. - Torgeir Feyling: Forslag fra Hyggen om å stryke den siste setningen i kretsstyrets innstilling som lyder: Kretsstyret gis fullmakt til å ta de endelige avgjørelsene vedrørende Leikvinjar. Kretstinget bør ta de endelige avgjørelsene, evt. et ekstraordinært kretsting. - Trond W. Bakgrunnen for kretsstyrets innstilling: Å få avgjort saken. - Torgeir Feyling: Hyggen Speidergruppe kan stille med et medlem til en Leikvinjar-komite. Hyggen har levert et skriftlig forslag: Stryke siste setning i kretsstyrets innstilling, og erstatte den med følgende setning: De endelige avgjørelser i anledning Leikvinjar gjøres når kretsen er samlet, dvs. i kretsting, årsmøte eller ved ekstraordinært ting. Dette vedtaket gjøres gjeldende etter årsmøtets avslutning.. - Skriftlig forslag fra Sætre: Leieavtalen forlenges ikke. Frigjorte midler overføres internasjonalt fond. - Sylva Husemoen fra Konnerud: Forslag om at siste setning i kretsstyrets innstilling strykes. Skriftlig forslag innkommet. - Arne Nørstebø: Stole på at kretsstyret tar de rette avgjørelser, det er kretstinget som velger dem inn. - Torgeir Feyling: Hyggen speidergruppe trekker sitt forslag. Avstemning: Kretsleder kom med krav om skriftlig avstemning. Det foregikk en intens debatt om hvordan avstemningen skal foregå. Saken ble avgjort på følgende måte: Kretsleder trakk sitt krav om skriftlig avstemning. 1.)Det ble foretatt en håndsopprekning mellom kretsstyrets innstilling og forslag innkommet skriftlig fra Sylva Husemoen, Konnerud. Resultat: 26 stemmer for kretsstyrets innstilling. 25 stemmer for Sylva Husemoen, Konnerud sitt forslag. Konnerud sitt forslag falt. 2.) Skriftlig avstemning over Sætres forslag satt opp mot Kretsstyrets innstilling. 51 stemmer avgitt. 1 blank. Sætres forslag: 23. Kretsstyrets forslag: 27. Kretsstyrets innstilling i sak 6 vedtatt med 4 stemmer overvekt: Kretsstyret innstiller Kretstinget stiller seg bak intensjonsmandatet til Leikvinjarkomiteen. Det er Kretstingets intensjon at Leikvinjar skal være selvfinansierende. Kretsstyret gis fullmakt til å ta de endelige avgjørelsene vedrørende Leikvinjar.

4 4 Sak 7. Valg. - Nestleder/Visekretsleder,2 år. Valgkomiteens innstilling: Kenneth Strømmen, 1.Skoger. Det ble foretatt skriftlig valg. Resultat: 40 stemmer for Kenneth, 8 blanke stemmer. Kenneth Strømmen valgt. - 2 Kretsstyremedlemmer, 2 år. Valgkomiteens innstilling: Olav Andreas Høvik, Sætre og Anine Bentzen, Konnerud. Det kom inn benkeforslag fra Hyggen speidergruppe på en kandidat: Håvard Sørli, 1.Gullaug. Det ble foretatt skriftlig valg. Resultat: Olav Andreas Høvik: 40 stemmer, Anine Bentzen: 30 stemmer, Håvard Sørli: 18 stemmer. Olav Andreas Høvik og Anine Bentzen valgt. - 2 Vara Kretsstyremedlemmer, 1 år. Valgkomiteens innstilling: Pernille Heieren Hardvedt, 1. Krokstadelva og Håvard Sørli, 1.Gullaug. Det kom inn benkeforslag fra Hyggen speidergruppe på en kandidat: Daniel Pedersen, Hyggen. Daniel fikk presentere seg selv, og så ble det foretatt skriftlig valg. Resultat: Daniel Pedersen: 41 stemmer, Håvard Sørli: 33 stemmer, Pernille Heieren Hartvedt: 19 stemmer. Håvard Sørli og Daniel Pedersen ble valgt. -Revisor, 1 år Valgkomiteens innstilling: Georg Smedhus, Sætre. Georg Smedhus valgt ved akklamasjon. - Valgkomite` Valgkomiteens innstilling: For 2 år: Asbjørn Hagen, Tranby. For 1 år: Aina Molund Kjos, Vestre Røyken. Asbjørn Hagen og Aina Molund Kjos valgt ved akklamasjon. - Kretsbannerkomite Valgkomiteens innstilling: Drammen Øst (5. Drammen Sjø, 6. Drammen MS, 1. Skoger og Nesbygda.) Drammen Øst valgt ved akklamasjon. - Delegat Speiderting. Valgkomiteens innstilling: Helge Jensen, Tranby. Helge Jensen valgt ved akklamasjon. - Vara Speiderting. Valgkomiteens innstilling: Håvard Sørli, 1.Gullaug. Håvard Sørli valgt ved akklamasjon. - Delegat speiderting u/25. Valgkomiteens innstilling: Ingrid Nørstebø Laache, Sætre. Ingrid Nørstebø Laache valgt ved akklamasjon.

5 5 - Vara speiderting u/25. Valgkomiteens innstilling: Olav Andreas Høvik, Sætre. Olav Andreas Høvik valgt ved akklamasjon. - 2 delegater Roverforum. Valgkomiteens innstilling: Daniel Pedersen, Hyggen og Kristine Fredriksen, Sætre. Daniel Pedersen og Kristine Fredriksen valgt ved akklamasjon av speiderne og roverne som var til stede på årsmøtet. - 2 vara til Roverforum. Følgende personer ble foreslått: Anine Bentzen, Konnerud og Erlend Koppergård, Tranby. Anine Bentzen og Erlend Koppegård ble valgt ved akklamasjon av speiderne og roverne som var til stede på årsmøtet. - 2 delegater til Speiderforum. Valgkomiteens innstilling: Anna Bak, Vestre Røyken og Sjaak Velthoven, Sætre. Anna Bak og Sjaak Velthoven ble valgt ved akklamasjon av speiderne og roverne som var til stede på årsmøtet. Avslutning: - Chate Flaten og Asbjørn Hagen ble overrekt blomster som takk for sin innsats i kretsstyret. De valgte nå å fratre sine verv. - Speidergruppene ble anmodet fra kretssekretæren om å delta på Speideraksjonen og å sende inn bestillingslister over materiell til NSF så fort som mulig, helst før påske. Årsmøtet ble avsluttet med Speiderbønnen. Hyggen, Referent Hanne Lien Aaberg sign. sign. Jon Martin Høie, 1.Gullaug sign. Jostein Prytz, 4.Drammen

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 31. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014 THON HOTELL ARENA I LILLESTRØM Møteledere: Peik Næsje og Solveig Schytz 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat

Årsmøte 2013. Follo krets av Norges speiderforbund. Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo. - Kretstingsreferat Årsmøte 2013 Follo krets av Norges speiderforbund Innholdsfortegnelse: - Kretstingspresentasjon status Follo - Kretstingsreferat - Vedlegg 1 Liste over fremmøtte - Vedlegg 2 Årsrapport - Vedlegg 3 Budsjett

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Til: Arbeidsutvalget Fra: Ketil Heyerdahl Dato: Fredag 15. november 2011 Sak nr: 11-762 NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Innledning Nedenfor diskuterer jeg først hvordan valgene bør gjennomføres.

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende...2 2. Årsmelding

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSTING 2005

REFERAT FRA ÅRSTING 2005 REFERAT FRA ÅRSTING 2005 Avholdt på Speiderhuset mandag 30. januar 2006 Mjølner speidergruppe - Årsting 2005 referat.doc Side 1 av 8 Det var 11 personer tilstede på gruppetinget; Roy Arild Rugsveen, Trond

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer