Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009."

Transkript

1 Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

2 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Målrealisering Prosjektorganisering Erfaringer som samspill kommune Viktige erfaringer Regnskap Avslutning... 7 Vedlegg... 7

3 Godkjent av: Styringsgruppen Side 3 av Sammendrag Molde kommune fikk være med på Samspill 30 etter at en kommune trakk seg etter oppstart. Vi kom derfor senere i gang enn de andre kommunene. Vi var heller ikke tilstede ved den første nettverkssamlingen. Endelig versjon av forprosjektet ble først innlevert i januar Det har gjort at vi har opplevd å ha meget knapp tid til gjennomføring av forprosjektet. For vår del har det vært viktig å skille på oppgavene mellom forprosjekt og hovedprosjekt da en ser at disse lett kan gli over i hverandre. Av denne grunn ser vi nå at noen av delmålene våre er vanskelig å gjennomføre i forprosjektet og vil bli en naturlig del av hovedprosjektet. Prosjektet er forankret i toppledelsen og kommunalsjef for plan- og utvikling er en del av styringsgruppa. Mye av tiden har gått med til å sette seg inn i hva elektronisk meldingsutveksling innebærer for oss som kommune både på det tekniske, økonomiske, faglige og personellmessige plan. 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Det er utarbeidd statusrapport ved oppstart, der innholdet var Molde kommune sin status ved oppstart. Det har vært skrevet og sendt inn statusrapporter hver måned til prosjektansvarlig før telefonmøte. Innholdet har vært informasjon om arbeidet i forprosjektet i forhold til hovedmålet og tidsplanen. Det er også registrert timer for involverte i prosjektet. Jmf milepælsplan så er denne fulgt og vil være oppnådd ved utarbeidet hovedprosjekt. 3. Målrealisering Hovedmål for forprosjektet er: Gjennomføre et forprosjekt som definerer mål og tiltak for hovedprosjektet. Klargjøre forutsetninger for innføring av elektronisk samhandling mellom en enhet, legetjenesten i kommunen og helseforetaket lokalt. Delmål for prosjektet: o Konkretisering og prioritering av hvilke opplysninger/oppgaver som det samhandles elektronisk om. Elin-k malene er gjennomgått i arbeidsgruppe 2 med tanke på delmålet og en ser at malene er dekkende for vårt behov. o Kartlegge og klargjøre muntlig kommunikasjon for skriftliggjøring via elektronisk meldingsutveksling Elin-k malene dekker det vi per i dag kommuniserer muntlig. Elektronisk meldingsutveksling vil derfor sikre dokumentasjon. o Kartlegge og klargjøre hvilke avtaler som må være på plass for å gjennomføre elektronisk meldingsutveksling. Er gjort av arbeidsgruppe 1 og 3, se vedlegg. o Hvilke datateknisk forutsetninger og løsninger må være på plass. Mulige løsninger er skissert av arbeidsgruppe 1 og 3. se vedlegg. o Kostnader og finansiering. Kostnader er skissert, men ikke finansiering. o Avklaring av hvorledes oppgaver fordeles og organisatorisk gjennomføring av prosjektet.er gjort i oppsatt milepælsplan o At vi ha lagt en plan for trinnvis innføring av elektronisk meldingsutveksling. Videreføres som en naturlig del av hovedprosjektet. o Spre kunnskap om elektronisk meldingsutveksling i kommunen. Er gjort, men videreføres i hovedprosjekt som en del av opplæringsplan før elektronisk meldingsutveksling tas i bruk. For å nå målene ble det utarbeidet tre mandater. Se vedlegg 2

4 Godkjent av: Styringsgruppen Side 4 av 13 Hovedmålet er stort sett oppnådd, mål og tiltak for hovedprosjekt er definert. Noen av delmålene videreføres i hovedprosjektet. 4. Prosjektorganisering Styringsgruppe/ Prosjektgruppe Referanse/ Rådgivingsgruppe Arbeidsgruppe1 Tekniske løsninger Arbeidsgruppe 2 Innhold i faglig samhandling Arbeidsgruppe 3 Administrative tilrettelegginger Slik var prosjektorganiseringen tenkt i begynnelsen. Imidlertid så vi behov for å gjøre noen endringer underveis. Arbeidsgruppe 1 og 3 ble slått sammen for å spare tid og for at mandatene som ble utarbeidet til gruppe 1 og 3 gikk mye inn i hverandre. Arbeidsgruppe 2 var sammensatt av personer fra ulike avdelinger i kommunen som en ser vil bruke Norsk helsenett. Personer tenkt inn i Referanse/rådgivingsgruppe ble også trukket med inn aktivt i arbeidsgruppene. Styringsgruppa har bestått av følgende: Henning Fosse, Helsesjef Jahn Arne Danielsen, leder for IKT avdeling Ingrid Husøy Rimstad, enhetsleder barne- og familietjenesten Geir Amdam, kommunalsjef plan- og utviklingsavdelingen Kristin Eidem, enhetsleder pleie- og omsorg (inn for Geir D. Sylte) Siri Haukaas, enhetsleder pleie- og omsorg. (Leder for styringsgruppa) De tre arbeidsgruppene var organisert med leder fra styringsgruppa. Arbeidsgruppe 1 og 3 Henning Fosse Jahn Arne Danielsen. De har benyttet seg av ulike fagpersoner i og utenfor kommunen for å kunne besvare sitt mandat. Arbeidsgruppe 2 Kristin Eidem (leder) Irene Glærum, ansvarlig for Gerica i kommunen Mona Solbjør, avd. spl. kortidsavdeling Kirkebakken omsorgssenter Marita Sekkenes, avd. spl. hjemmebaserte tjenester Kirkebakken omsorgssenter Ragnhild Naas, psykiatrisk spl. Kirkebakken omsorgssenter

5 Godkjent av: Styringsgruppen Side 5 av 13 Sølvi Haugstad, barne- og familietjenesten Tone Borge Løkhaug, tiltak for funksjonshemmede. Styringsgruppa har hatt jevnlige møter, ca hver 14.dag, med godt oppmøte. Vi har arbeidd godt sammen og det har vært lærerikt, engasjerende og utfordrende. Arbeidsgruppe 2 har hatt flere møter og har vært sammensatt fra ulike avdelinger med tanke på at tilknytning til NHN vil være aktuelt for alle avdelingene. 5. Erfaringer som samspill kommune Vår opplevelse med å være Samspill kommune er stort sett positive. Det vi ser er at det i utgangspunktet er satt av kort tid til forprosjektet og når vi i tillegg kommer senere i gang byr det på utfordringer. Å få arbeidet godt, over tid, med noe som oppleves som så viktig som tilkobling til NHN har vi bare til en viss grad fått til. Vi har hatt gode interne diskusjoner, men vi ser at vi mistet mye viktig informasjon i og med vi ikke var deltakere på første nettverkskonferanse. Vi måtte også endre på styringsgruppa da prosjektleder sluttet i kommunen. Av denne grunn så sitter vi igjen med en opplevelse av å ha brukt mye tid på å søke etter informasjon. Det er også sendt meil til prosjektleder Elin-k uten at vi har fått svar på denne i forhold til e-post adresse til referansegruppe. Innholdet i nettverkssamling der vi var representert opplevdes meget nyttig og relevant. Vi har også prøvd å få kontakt med en kommune som vi mente det var meget relevant å sammenligne seg med uten at vi greide det. Håper derfor at det vil bli videre oppfølging av Samspill kommunene i det videre arbeidet med hovedprosjektet slik at vi bedre kan få benyttet oss av den erfaringen som ligger i Samspill kommunene. 6. Viktige erfaringer På tross av stram tidsmargin er vi kommet godt i gang med den videre planleggingen av hovedprosjekt. Forprosjektet har avdekket at det ligger store kostnader både før en oppkobling opp i mot NHN og i etterkant på drift. Disse kostnadene knytter seg både direkte til NHN og til fagsystemene som er i bruk i Molde kommune. Avklaring i forhold til disse kostnadene er nødvendig inn imot hovedprosjektet. Det er også viktig at fremdriften i hovedprosjektet følger det utgangspunktet vi har i Molde kommune. Vi har en opplevelse av at andre kommune er kommet lenger enn oss i innføring og oppkobling opp imot NHN. Vi kommer også i det videre arbeidet til å innhente erfaringer fra andre kommuner og følge med på aktiviteten i de andre samspill kommunene.

6 Godkjent av: Styringsgruppen Side 6 av Regnskap Kostnads og finansieringsplan Kostnadsplan før oppstart Aktiviteter Prosjektledelse Deleprosjektledelse eks. IT-avd Tilrettelegging / opplæring kommune Tilrettelegging / opplæring fastlege / pilotlegekontor Reiser overnatting / kost, diverse adm. Utg Sum Finansieringsplan Sosial og helsedirektoratet Kommunens egeninnsats inkl. kommunens egeninnsats prosjektledelse i hht avtale kr Sum Denne kostnadsplanen er beregnet ut ifra 40 timer med prosjektledelse. Oppsummering viser at vi har brukt totalt 170 timer i prosjektet fra styringsgruppa. Arbeidsgruppene er ikke tatt med. Regnskap Aktiviteter Prosjektledelse Deleprosjektledelse eks. IT-avd. 0 Tilrettelegging / opplæring kommune 0 Tilrettelegging / opplæring fastlege / pilotlegekontor 0 Reiser overnatting / kost, diverse adm. Utg Sum Finansiering etter innlevert hovedprosjekt Sosial og helsedirektoratet Kommunens egeninnsats inkl. kommunens egeninnsats prosjektledelse i hht avtale kr

7 Godkjent av: Styringsgruppen Side 7 av 13 Sum Avslutning Hovedprosjektet vil bli levert innen fristen den Vedlegg Rapport arbeidsgruppe 3 Mandat til arbeidsgruppene Rapport arbeidsgruppe 2

8 Godkjent av: Styringsgruppen Side 8 av 13 Vedlegg 1 Rapport Arbeidsgruppe 3 - Avklare kostnader og lage kostnadsoppsett for oppkobling til Norsk helsenett. Kostnadene ved å knytte seg til Norsk helsenett innebærer flere element. Tilknytning til Norsk helsenett Det er flere alternative måter å knytte seg til helsenettet på og kostnadene vil variere med innholdet og kapasiteten på linjene. En har ikke avgjort hva som er den beste løsningen per i dag. Ved å hente internett og e-postadresser fra helsenettet vil dette fordyre løsningen. Den aktuelle kommunetilknytningen (NHN k flex, 4 mbit) har følgende kostnad: Engangsavgift kr , bruksavgift pr mnd, medlemsavgift pr mnd eller kr /år. Prisene er eks MVA. Bruk av e-postadresser, internett, video og betalingsterminaler vil komme i tillegg. Tilpasninger i programvaren De aktuelle programmene nå er legeprogrammet ProfDoc Winmed som benyttes på legevakta og på Kleive, Skåla og Kvam legekontor. Videre er det Gerica fra Tietoenator som er kommunens omsorgsprogram. Tietoenator krever betaling for tilpasninger i Gerica for elektronisk kommunikasjon: Innkjøpspris kr , årlig brukerstøtte/vedlikehold kr (Eks MVA). Skåla, Kleive og Kvam legekontror og legevakta er nå tilknyttet helsenettet med en direkteoppkobling via telefonlinjene (ISDN eller ADSL). For dette betales i dag rundt kr pr år til helsenettet og programleverandøren. Her er engangsavgiften betalt. Ved bruk av felles kommunal oppkobling vil en slippe helsenettgebyret, men må betale til programvareleverandøren anslagsvis kr /år. Det betinger en omkobling av nettstrukturen for å la disse enhetene benytte et framtidig felles oppkoblingspunkt fra Rådhuset. Tilpasninger i nettstrukturen internt i Molde kommune I dag er fire enheter tilknyttet helsenettet hver for seg. For å benytte den framtidige, felles tilknytningen, må det etableres en bedre sikkerhet med nye koblingspunkt og strømforsyning, anslagsvis på kr Utforming av samarbeidsavtaler/forpliktende rutiner med samhandlingsaktører og hvordan de skal gjennomføres o Retningslinjer for den praktiske handteringen av meldinger o Avvikshandtering Retningslinjer for pratisk handtering. Dette punktet utsettes til innledningen av hovedprosjektet. En må plukke ut aktuelle prosjektparter og se hvilke utfordringer dette gir. Et legekontor og ev legevakta må involveres sammen med et par av pleie- og omsorgstjenestene. Avvikshandtering Dette må en også komme tilbake til i hovedprosjektet. Utfordringen er at i kommunens avvikssystem i Rettesnora går avviksmeldingene i et eget system og kun til nærmeste overordnede. I dette

9 Godkjent av: Styringsgruppen Side 9 av 13 elektroniske samarbeidet må meldingene kunne sendes på tvers av linjeorganisasjonen og det er et krav at de skal registreres også i brukersystemet. Felles tilknytning til Helsenettet for Molde kommune Tekniske løsninger Dagens løsning: Figur 1 I dag er Molde kommune knytt opp til helsenettet på de respektive legekontor som vist i figur 1. For å få til en bedre og enklere løsning vil det være mest hensiktsmessig å ha en tilknytning til helsenettet som skissert i figur 2. Helhetlig løsning for tilkobling til helsenettet. Figur 2 Oppkobling av Molde kommune til helsenettet vil skje ved at helsenettet kobles til kommunens datarom (rådhuset). Dette er det sentrale knutepunkt hvor alle samband og servere er plassert.

10 Godkjent av: Styringsgruppen Side 10 av 13 Mellom legevakta og rådhuset er det direkte samband. Her vil det ikke være kostnader av betydning for å innføre løsningen. Mellom rådhuset og legekontorene (Kleive, Skåla og Kvam) vil det være behov for oppgradering av sikkerheten på sambandet. Dette er primært adgangskontroll til koblingspunktene og sikkerhet på strømforsyning i koblingspunktene. Disse sambandene består av til sammen åtte koblingspunkt. Et enkelt overslag på kostnaden på hvert punkt vil være kr Totalt vil dette bli kr Dette er nødvendig ikke bare for å sikre nødvendig oppetid, men også for å sikre driftsstabilitet. Denne løsningen vil også legge til rette for samdrift av maskiner og program på legekontorene. Løsningen ses på som en nødvendighet for å oppnå sikkerhet og support til legekontorene. Tilkoblingsmuligheten vil enkelt legge til rette for tilknytning av andre fagprogrammer til helsenettet. En annen mulighet for å sikre oppetid til legevakta er at sambandet fortsatt er terminert på legevakta og kommunens systemer kobles til denne tilkoblingen. Forslaget er vist i figur 3. Figur 3 Oppsummering En oppkobling av alle enhetene er komplisert og vil medføre en anslått kostnad på om lag kr Den enkleste løsningen er å ha et tilknytningspunkt som enten er kommunens datarom eller legevakta. Denne løsningen vil bare medføre kostnader på å sikre strømforsyningen. Dette vil være en anslått kostnad på kr

11 Godkjent av: Styringsgruppen Side 11 av 13 Vedlegg 2 Mandat til gruppene er: Arbeidsgruppe 1. - Hvilke datatekniske forutsetninger må være på plass for å kunne samhandle elektronisk. - Forberedelse til anskaffelse og installasjon til nødvendig utstyr og programvare for å sende og motta elektroniske meldinger. Arbeidsgruppe 2. - Skaffe oss en oversikt over viktig muntlig og skriftlig kommunikasjon og diskutere hva som er hensiktsmessig å erstatte med formaliserte maler i samhandling mellom aktørene. - Konkretisere og prioritere hvilke opplysninger/oppgaver som det samhandles elektronisk om. Arbeidsgruppe 3. - Avklare kostnader og lage kostnadsoppsett for oppkobling til Norsk helsenett. - Utforming av samarbeidsavtaler/forpliktende rutiner med samhandlingsaktører og hvordan de skal gjennomføres o retningslinjer for den praktiske håndteringen av meldinger o avvikshåndtering

12 Godkjent av: Styringsgruppen Side 12 av 13 Vedlegg 3 Molde kommune Røbekk omsorgssenter Notat Til: Irene Glærum Mona Solbjør Marita Sekkenes Ragnhild Naas Sølvi Haugstad Tone Borge Løkhaug Samspill 30 prosjektet. Referat fra møte i arbeidsgruppe 2 den Tilstede: Irene Glærum, Mona Solbjør, Marita Sekkenes, Ragnhild Naas, Kristin Eidem Arbeidsgruppen skulle på dette møtet se på hvilke områder en bør prioritere først og sist i prosjektet. Målet for elektronisk samhandling er å sikre et helhetlig pasient- og brukerforløp. Velfungerende IKT-verktøy gjør helse- og omsorgstjenestene til moderne arbeidsplasser, bidrar til økt pasient- og informasjonssikkerhet og forenkler det daglige arbeidet. Dette skal bidra til både økt kvalitet og effektivitet ved å frigjøre ressurser til behandling og pleie. Visjoner i Samspill 2.0 Arbeidsgruppen slutter seg til disse visjonene og har gjort følgende prioriteringer for å nå målene: 1. Samhandlingsmelding mellom allmennlegetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. 2. Samhandlingsmelding mellom spesialisthelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten 3. Samhandlingsmelding mellom pleie- og omsorgstjenesten og legevakt.

13 Godkjent av: Styringsgruppen Side 13 av 13 Vedr. beskrivelse av innhold i meldingene vises det til referat fra forrige møte i arbeidsgruppen. Det aller viktigste for ansatte i pleie og omsorg er å få til samhandling med legene. Dette vil lette arbeidsdagen spesielt i hjemmetjenestene betraktelig. Arbeidsgruppen føler nå at vi har svart på det vi ble bedt om, og ber om tilbakemelding fra prosjektgruppen. Vi har slik vi ser det laget en oversikt over og konkretisert viktig muntlig og skriftlig kommunikasjon og sagt noe om hva som er hensiktsmessig å samhandle elektronisk om (møtereferat fra ). Så har vi prioritert hvilke meldinger en bør starte med. Dette må selvsagt tilpasses hvilke tekniske og økonomiske løsninger som arbeidsgruppe 1 og 3 kommer frem til. Vi har avtalt et møte til den kl , men dersom prosjektgruppen mener vi har oppfylt mandatet, vil dette møtet gå ut. Undertegnede gir tilbakemelding til gruppens medlemmer vedr. dette. Kristin Eidem

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Samspillkommuneprosjektet

Samspillkommuneprosjektet et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 14 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4.

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 1.juni 15. desember 2005 Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø

Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Oppsummering Hensikt med møtet Hensikten med møtet var å gi prosjektlederne mulighet til å diskutere problemstillinger i prosjektene og å sørge for at alle prosjektene

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer