Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme"

Transkript

1 Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme

2 Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et felles saksfremlegg om drift og bredbånd ble vedtatt Selskapet Digitale Gardermoen IKS ble etablert De seks kommunene på Øvre Romerike har helt siden Gardermoutbyggingen hatt et nært og strategisk samarbeid organisert gjennom Øvre Romerike Utvikling (ØRU) I arbeidet med utviklingen av et digitalt samarbeid mellom ØRU kommunene utviklet det seg klare politiske mål av samfunnsbyggende karakter: Fokus på skole som en kunnskaps- og konkurransefaktor Bredbånd til innbyggerne IKT brukt som drivkraft i regional utvikling

3 Hva er formålet med DGI? Vi skal dekke behovet for moderne kommunikasjons- og IKTtjenester innen offentlig forvaltning, samt næringsliv og borgere. Økonomisk-administrative mål: Effektivisering av egen organisasjon Utvikling av egen virksomhet Stordriftsfordeler Økt spesialisering Jobbutvikling blant de ansatte Ivaretakelse av felles funksjoner for flere kommuner

4 Prosjekter

5 Kommune informasjon Hurdal 2590 Eidsvoll Nannestad Ullensaker Nes Gjerdrum 5300

6 Pleie / omsorgsprosjekt SBR Prosjektansvarlig (PA) Hoved prosjektleder (DGI) Prosjektgruppe (1 fra hver kommune = 6 stk) Prosjektkoordinator Prosjektleder leverandør Superbrukere Brukere

7 Tidsperspektiv Prosjektoppstart Februar 2007 Ullensaker med nytt pleie- omsorgsystem November 2007 Norsk helsenett November 2007

8 Fagapplikajson Valgt løsning for pleie/omsorg: CosDoc fra Acos Brukere: Personell på pleiehjem Hjemmehjelpstjenesten Målsetning: Helelektronisk håndtering av all tilhørende informasjon Økt kvalitet på tjenesten

9 Nasjonalt NHN Norsk Helsenett Gevinst - Nasjonalt En samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk meldingsutveksling i helse sektoren viser et potensial for gevinster i sektoren på ca 300 millioner kroner, regnet over 15 år, opplyser Sosial- og Helsedirektoratet i en pressemelding 20 millioner pasientkontakter hos fastlege per år, hvor regninger sendes til trygdeetaten 3,5 millioner sykmeldinger/sykepengeattester til Rikstrygdeverket 1,9 millioner henvisninger til sykehus 3,9 millioner epikriser fra sykehus 7 millioner prøverekvisisjoner til laboratorier (tilsvarende antall svar) 1,3 millioner bilderekvisisjoner til sykehus 1 millioner rekvisisjoner til fysioterapi 17 millioner resepter til apotek

10 For ØRU-kommunene NHN Norsk Helsenett Lokalt Kortsiktig gevinst Effektiv kommunikasjon som gir økt kvalitet, gjennom forbedret tilgjengelighet og redusert fare for feil registrering Dette gir umiddelbar gevinst når systemet er oppe: Henvisninger Epikriser Labsvar

11 NHN Norsk Helsenett Lokalt Langsiktig gevinst For ØRU-kommunene Større bruk av de fordelene Telemedisin kan gi for pasienter gjennom mer effektive behandlinger og både raskere og sikrere kommunikasjon.

12 NHN Norsk Helsenett - Oppkobling Well Well Communicator er leverandøren av kommunikasjonsløsning og tjeneste for sikker elektronisk samhandling mellom kommunene og Ahus CosDoc er tilpasset for samhandling med Well Communicator

13 Skisse for systemet

14 Opplæring av brukere i fagapplikasjonen kreves for å bruke de fordelene NHN gir. Døgnåpen forvalting (24/7) Generell sikkerhet (både fysisk og datateknisk) Infrastruktur Kartlegging Etablering (Sikker sone vs. Intern sone) Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Integrasjon mellom fagapplikasjoner og systemer Virksomhetsarkitektur og prosesser Fjerndrift for sikker sone Utfordringer

15 Sikkerhet Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Den nye normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren ble lansert 7. september 2006 Følgende har vært med: Den norske lægeforening De regionale helseforetakene Norsk Sykepleierforbund Norges Apotekerforening KS Datatilsynet, Helsetilsynet, Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedirektoratet

16 Hva er Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren? Sikkerhet Et omforent dokument for sektoren Krav, retningslinjer og mål for informasjonssikkerhet Faktaark og veiledning Bygger på eksisterende lovverk (Personopplysningsloven) Juridisk bindende ved avtale - alle som tilknyttes Norsk Helsenett (NHN) må følge Normen

17 Hva er konsekvensen av ikke å oppfylle kravene i normen? Sikkerhet Ingen mulighet for tilknytning mot Norsk Helsenett Redusere mulighet for elektronisk samhandling (for eksempel mellom kommune / DGI og sykehusene) Manglende lovpålagte krav i Personopplysningsloven og Helseregisterloven. Systemene av kommunale tjenester får ikke den sikkerheten rundt person sensitiv informasjon som forventes. Menneskeliv kan settes i fare eller gå tapt på bakgrunn av for manglende integritet eller tilgjengelighet på kritiske data.

18 Fremtid for Statlig tiltaksplan På lengre sikt skal det utvikles interaktive tjenester for brukerne, med mulighet for å laste ned og sende tilbake informasjon og blanketter, samt foreta skriftlige henvendelser til/fra forvaltningen. Befolkningen skal gis mulighet til å kommunisere elektronisk med sin faste lege og andre tjenester i helse- og sosialtjenesten og være trygg på at informasjonen bare blir tilgjengelig for dem den er ment for.

19 Stort forbruk av ressurser for å etablere sikkersone med tilhørende applikasjoner Mye byråkrati for å koble seg mot helsenett Planlegg større utnyttelse av helsenett enn kortsiktig gevinst ved innføring Større forbruk av eksterne ressurser enn først forventet (mangel av spisskompetanse) Avsluting

20 Kontaktperson for prosjektet Terje Tomter Prosjektansvarlig DGI