REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)"

Transkript

1 REFERAT Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 29.janaur 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svandberg (Årdal kommune), Margun Thue (Lærdal kommune), Gunnar Steine (Leikanger kommune), Margun Hillestad (Luster kommune), Jan Ove Tryti (Sogndal kommune), Marit J. Andersen (Vik kommune), Albert Olaf Fedje (Helse Førde Lærdal sjukehus), Jan Steinar Hole (Fagforbundet), May Sigrun Winjum, Norsk Sykepleierforbund (Aurland),Frode Myklebust (Lærdal komme) deltok siste delen. Forfall: John Norman Melheim (Brukerutvalget Helse Førde), Aurland kommune, Hans Johan Breidablikk (Helse Førde) pga teknisk problem med videooppkobling. Referent Ingrid Neste, prosjektleder Sogn LMS Agenda 1. Velkommen og presentasjon av medlemmene i gruppen 2. Forprosjektet fase2 Informasjon og status 3. Sammensetning av prosjektgruppen 4. Gjennomgang av delprosjektene 5. Innlegg Breidablikk. 6. Møteplan for prosjektgruppen 7. Eventuelt 1. presenterte seg med info om sine ansvarsoppgaver i hver kommune. kommuner deltok med unntak av Aurland. 2. Ingrid Neste gikk i gjennom arbeidet som er gjort til nå i denne fasen, samt prosjektets styringsmodell og organisering. Prosjektplanen ble ferdigstilt før jul 2012 og forelagt styringsgruppen. Det ble bedt noen justeringer som nå er gjort og endelig plan blir behandlet i neste møte i styringsgruppe den 11. februar og formell godkjenning. Prosjektgruppen skal bla. gi styringsgruppen status og informasjon i hvert møte, slik at arbeidet i prosjektgruppen pen må innrettes etter styringsgruppen møteplan. Tidsplan for arbeidet er at sluttrapport for hele forprosjektet skal leveres innen mai måned. Deretter går det til styringsgruppen før den sendes til politisk behandling. Margun orienterte om prosjektgruppens rolle og funksjon: Ansvar Tid 1

2 Gruppens hovedoppgave er å ha det faglige ansvar for prosjektet og gi styringsgruppen faglig innspill underveis. Ha ansvar for å etablere arbeidsgruppene og sammensetning av personer, i tillegg bistå i arbeidet i arbeidsgruppene, gi støtte og råd, og sørge for at prosessen går etter oppsatt plan. 3. Sammensetning av gruppen. Kort diskusjon om det er behov eller ønskelig å trekke inn flere, for eksempel fra høgskolen eller andre. Det ble konkludert at det kan være delprosjektene vil ha behov, og drøfter dette senere med de enkelte gruppene. 4. Gjennomgang av Delprosjektene med forslag til personer inn i delprosjektene. Margun ga kort innledning for hvert prosjekt og deretter diskusjon. (Det vises til prosjektplanen som gir detaljer om mandat og aktiviteter) Delprosjekt 1. Legevakt og akutt- og intermediære senger Arbeidsgruppe Legevakt. Legevaktgruppen startet opp i september 2012 og er nå i sin sluttfase med en plan for interkommunal legevakt på Lærdal sjukhus. I arbeidet har vi brukt Helge Ulvested, leder for legevakten i Sunnfjord, som prosjektleder. Det er per i dag Aurland, Årdal og Lærdal som har bekreftet at de er med. Sogndal og Luster deltar ikke i dette samarbeidet Planen for etablering vil inkludere forslag til å etablere legevakttelefon. Areal er drøftet med Helse Førde,som har sagt de skal prioritere dette slik at tidsplan kan holdes. Ser her på løsninger både vedr. legevakt og akutt- og intermediære senger. Albert Olav bekreftet at det diskuteres løsninger i Helse Førde, som også har bedt om at Sogn LMS blir representert i gruppen som drøfter ulike løsninger. Det legges fram en plan for styringsgruppen 11.februar og vil da kunne politisk behandles i mars og betyr oppstart ila våren. Arbeidsgruppe akutt- og intermediære senger/lms senger Denne gruppen i startgropen. Og er i praksis en fortsettelse av legevaktgruppen ved at noen av de som deltok der fortsetter og det blir supplert med flere om kort tid. Arbeidet er viktig å komme i gang med gitt at det er en prioritert ritert oppgave å få på plass akuttsenger i 2

3 2013. Det skal lages avtale med Helse Førde og det søkes om midler innen fastsatte frister. Arbeidsgruppen Sogn LMS, drift og organisering. Gruppen skal utarbeide driftsmodell, areal, bemanning, avtaler og finansiering av Sogn LMS, dvs. bla. den aktivitet som skal ligge på Lærdal Sjukehus. Det betyr å se på ulike modeller og avtaler med deltakende kommuner og samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Helse Førde. I denne gruppen vil Margun Thue være prosjektleder og foreløpig deltakere er Rigmor Svanberg. Gruppen vil supplere med flere ila kort tid. Delprosjekt 2. Fagnettverk for diagnosegrupper. Margun ga kort orientering om bakgrunn, målsetning og oppgaver. Etter en lengre meningsutveksling rundt bordet kom det flere innspill og kommentarer fra alle. Her refereres: Det er knapphet på leger, tid og ressurser i alle kommuner vedr. delta i slike arbeidsgrupper. Det bør undersøkes hva som er gjort av andre innen ulike diagnosegrupper og nyttiggjøre seg det i prosjektet. Sogn Regionråd har etablert eget nettverk for helseog dette brukes til meningsutveksling og for å knytte kontakter og og omsorgsledere erfaringer. Denne gruppa er ikkje aktuell å trekke vekslar på i det vidare arbeidet i dette prosjektet Kommunene har krevende oppgaver i pleie og omsorg. Samhandlingsreformen setter krav til pasientsikkerhet og kvalitet og fordrer fokus på kompetanse, pasientbehov og organisering. Tema som kan fokuseres kan være hverdagsproblematikk, oppgaver og rutiner i den daglige pleie og omsorg. Se på kulturen og ta kanskje tenke nytt, fra ren omsorg til mer pleie og rehabilitering - mindre kos mer opptrening! Styrke fagkompetansen innen pleie og omsorg. Sjekke ut hva har vi samlet av kompetanse (kommuene) og hva kan vi utveksle og samarbeide om? Kartlegg hva og hvor vi har behov for videreutvikle og forbedre. Skal det velges noen konkrete diagnose eller grupper?: Det er krevende å ta for seg flere diagnoser og hva skal velges? Kols, kronikere (flere), diabetes, demens. I tillegg 3

4 ble nevnt helseomsorg, rehabilitering, hjemmebaserte tjenester.? Det ble konkludert: Margun skal prøve å lage ei samanfatning av kva denne arebeidsgruppa skal jobbe vidare med. Gruppa skal setjast saman av avdelinsgsjukepleiarar frå kvar kommune, helst ein representant frå sjukeheim og heimesjukepleien. Dvs 2 representantar frå kvar kommune. Desse skal ha eit overordna perspektiv på utfordringane i Samhandlingsreforma. Personer til arbeidsgruppe. Kommentarer:. Bør være personer som jobber sentralt plassert i kommunen. De må ha lyst til å være med. Engasjert Den som tar på seg prosjektlederansvar bør ha erfaring på min.mellomnivå. Delprosjekt 3. Utvikle felles standardiserte pasientforløp Margun ga kort innledning, og informerte bla. at andre har som eksempel plukket ut noen pasientgrupper i sitt arbeide. Hva vil være mest relevant for oss? Innspill fra gruppen: Det er mulig å engasjeres eksterne inn i prosjektet ved behov. Det er mulig å trekke på Helse Førde som har gjort mye på dette, samt Nordfjordprosjektet vedr. statistikk og bakgrunnstall. Det finnes allerede en del kilder og bakgrunnsinformasjon om pasientforløp. Eks. Forløpshåndboken i Helse Vest. Trondheimsprosjektet ble nevnt som kilde. Undersøke også andre erfaringer i dette arbeidet. Mht pasientgrupper, pper, kan det avgrenses ved å se på de vanligste pasientgruppene. Gjengangere, kronikere, hjertesvikt, demens, kols, slagpasienter med flere. Rehabilitering ble også nevnt som aktuelt fagområde.. Det ble ingen konkret beslutning på hvilke gruppe som skal inngå i prosjektet, men enighet på at det velges to tre diagnosegrupper. Avslutning på diskusjonen for begge delprosjektene. Det må velges flere personer inn i gruppene. Det kan være flere personer fra hver kommune. Det må være leger med i begge. Margun UKE 5 Snarest Uke.6 4

5 Det må pekes ut prosjektleder i begge. Prosjektledelsen spiller inn mandat til hvert delprosjekt og forslag til det videre arbeid. Flg navn som innspill til deltakere i arbeidsgruppene: Inger Lise Skjerlie, Aurland. Liv Jevnaker Årdal. (delprosjekt 3) Til slutt. Husk at prosjektledelsen i Lærdal vil støtte opp i arbeide hele veien, og bla. kunne bistå i tilrettelegging av oppstart men også underveis i arbeidet til gruppene, referat osv. Prosjektleder r Ingrid vil delta i alle møter og kunne være møteleder. 5. Innlegg av Breidablikk gikk ut pga teknisk problem med video-ustyr. 6. Aktiviteter framover. Ingrid gikk raskt igjennom noen av aktivitetene. (ref. også prosjektplanen avsnitt. Kommunikasjon. Prosjektledelsenelsen Det som prioriteres nå er bla. En brosjyre som har befolkningen som målgruppe. Formål er å forklare og informere hva Sogn LMS vil bli, med vekt på hvilke tjenester som ligger i lokalmedisinske senter. Hva betyr Samhandlingsreformen for alle. Denne skal være klar ila februar I tillegg planlegger prosjektledelsen et debattinnlegg Sogn avis. Det skal arrangeres et arbeidsseminar for alle som deltar i arbeidsgruppene. Her skal det både være gjennomgang av prosjektoppgavene, men også faglig påfyll og gi informasjon om hvordan jobbe i prosjekt, metoder osv. 1.mars Medio februar. I tillegg, jobbes det løpende med informasjon og det skal etableres en rutine for nytt om prosjektet som legges ut på kommunenes websider samt nyhetsbrev innad i prosjektet for å holde alle informert. 7. Møteplan fram til juni. Prosjektgruppen må tilpasses sine møter til styringsgruppen av hensyn til informasjonsflyt og godkjenning. Det betyr at møtene må avholdes ca. 1 uke i forkant hver måned. Unntak blir nå i februar (Se møteplan for Styringsgruppen i prosjektplanen) Det kom innspill at møtene i prosjektgruppen kunne Prosjektleder 5

6 ambulere, bla. grunnet reisetid. Dette etterkommes og prosjektleder tar kontakt vedr. å booke inn for de neste møtene. Forslag møtedatoer: Møte 2: Februar mandag 25. kl Sted avklares senere. Møte 3: April mandag 8. kl Sted avklares senere. Møte 4. Mai mandag 6. kl Sted avklares senere. 8. Eventuelt. Det informeres at prosjektledelsen er tilgjengelig for deltakerne i prosjektgruppen og dere må bruke oss. Bla. ta gjerne kontakt om det er ønskelig at prosjektledelsen kommer ut til kommunene med informasjon i interne møter og lignende. Vi beklager problem med videoutstyr. gir tilbakemelding 11. februar 6

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.04.2008 200800072-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Regionalt brukerutvalg

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker Side 1 Innhold 1. Bakgrunn/oppdraget... 4 1.1. Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?... 4 1.2. Prosjektoppdrag... 5 2. Organisering og struktur... 6 2.1.

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6 4.1 Interkommunalt samarbeid...6 4.2 Regionen... 6 4.3 Regionrådet... 6 4.4 Styringsgruppemøter...6

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt

SLUTTRAPPORT Forprosjekt SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Ivaretakelse av Brukerperspektivet i ISK- bruk av Servicekontorene Vedtas av: Rådmannen - ISK Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag...3 3 Bakgrunn, mål og mandat...5 Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer