SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Luster kommunestyre ser positivt på at det vert arbeidd vidare med utgreiing og konkretisering av eit framtidig Sogn Lokalmedisinske senter knytt til sjukehuset i Lærdal, jf. sluttrapporten etter forstudien og Lærdal kommune sin invitasjon av 18. mai Luster kommune melder seg i denne omgang interessert i å ta del i fase to/forprosjektet gjennom deltaking i delprosjekt 2 (fagnetteverk for ulike diagnosar) og delprosjekt 3 (standardiserte pasientforløp for ulike pasientgrupper), jf rådmannen si saksutgreiing. 3. Med grunnlag i at Luster kommune har eige legevakt og er i ferd med å etablere eige korttidsavdeling og augeblikklege hjelp tilbod (ØH tilbod), finn kommunestyret ikkje grunnlag for deltaking i delprosjekt 1 (legevakt, akuttsenger, intermediære senger). 4. Luster kommunestyre vil seinare - om naudsynt ta stilling til eige løyving/finansiering i høve arbeidet med fase to/forprosjektet. 5. Luster kommunestyre gjev rådmannen fullmakt til å vurdere og ta stilling til detaljert prosjektplan for fase to/forprosjektet så snart denne er klar, jf rådmannen si saksutgreiing. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Side 1 av 8

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: 1. Invitasjon frå Lærdal kommune av til deltaking i fase 2 forprosjektfasen. 2. Sluttrapport etter forstudien: Sogn LMS. Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal. 3. Innlegg i Sogn Avis av ordførar og rådmann i februar Uprenta vedlegg: 1. K. sak 64/09 Helse- og omsorgsplan for Luster kommune Samhandlingsreforma aktuelle dokument. 3. St.meld. nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringar. 4. Meld. St. 16: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). 5. K. sak 27/11 Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sogn - invitasjon til deltaking i prosess 6. K. sak 41/11 Luster lokalmedisinske senter utgreiing 7. Lov om kommunale helse- og omsorgstenester (helse- og omsorgstjenesteloven). 8. Luster kommune sine budsjett for 2011 og K. sak 18/12: Ny korttidsavdeling og framtidig augeblikkleg hjelp tilbod (ØH-tilbod). Samandrag: Arbeidet med forstudien, som starta sommaren 2011, er no avslutta. Arbeidet har munna ut i ein sluttrapport med ei tilråding til vidare arbeid i ein fase to. I skriv av frå Lærdal kommune vert Luster invitert til deltaking i fase to - forprosjektfasen. For å sjå kva Luster no vert invitert til å delta på, må sluttrapporten og invitasjonen frå Lærdal sjåast i samanheng. I kapittel 8 i sluttrapporten vert styringsgruppa si tilråding skildra i fire punkt: 1) tre delprosjekt, 2) organisering, 3) finansiering og 4) prosjektplan for forprosjektet. Hovudspørsmålet for kommunestyret er i kva grad Luster kommune skal delta i fase to/forprosjektet og under dette grad av deltaking i følgjande delprosjekt: Delprosjekt 1: Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger. Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper. Delprosjekt 3: Standardiserte pasientforløp for ulike pasientgrupper. Med grunnlag i at kommunane som har delteke i arbeidet med forstudien har ulik ståstad og framtidsplanar, er det i invitasjonen frå Lærdal lagt til grunn at grad av deltaking i fase to/forprosjektet kan variere mellom dei aktuelle kommunane. Rådmannen tilrår at Luster melder seg interessert i å delta i fase to/forprosjektet gjennom deltaking i delprosjekt 2 og 3. Med grunnlag i at Luster kommune har eige legevakt, og er i ferd med å etablere eige korttidsavdeling og augeblikklege hjelp tilbod (ØH tilbod), tilrår rådmannen ikkje deltaking delprosjekt 1. Arbeidet med fase to/forprosjektet er føresett å gå frå august 2012 og fram mot sommaren Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta: Luster kommune er i skriv av frå Lærdal kommune invitert til å delta i fase 2 forprosjektfasen i arbeidet med vidare utgreiing og konkretisering av eit framtidig Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS), jf prenta vedlegg 1. A) Nasjonale og lokale føringar - bakgrunn/historikk: Samhandlingsreforma trådde i kraft Reforma byggjer på Stortingsmelding nr. 47 og føringar i denne reforma er skildra og lagt til grunn i aktuelle politiske saker og styringsdokument i Luster kommune dei seinare åra. Dette gjeld særleg: Side 2 av 8

3 1. Helse- og omsorgsplan (k. sak 64/09, vedteke ). Det vert i denne planen lagt opp til etablering av ei helse- og omsorgstrapp med 5 nivå. Ein viktig del av dette er styrking av tenestetilbodet på dei 4 nivåa under langtidsopphald i sjukeheim, og under dette etablering av ei ny korttidsavdeling i Gaupne for avlasting, utredning og behandling. 2. Vedtak om deltaking i forstudien i arbeidet med Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sogn. Luster kommune har sidan sommaren 2011 delteke i arbeidet med ein forstudie, og grunnlaget for dette var vedtak i kommunestyret den , sak 27/ Luster kommune sine budsjett og økonomiplanar dei siste åra. Nasjonale føringar i samhandlingsreforma og lokale føringar i kommunen sin helse- og omsorgsplan er teke omsyn til i budsjetta dei siste åra. Dette gjeld særleg B-11 og B- 12, der ein i B-12 har konkretisert tiltaka og skildra økonomiske konsekvensar (av desse tiltaka) i samhandlingsreforma i høve kommunal eigendel ved sjukehusopphald, utskrivingsklare pasientar og augeblikkleg hjelp døgntilbod (ØH-tilbod). 4. Vedtak om utgreiing av Luster lokalmedisinske senter (K. sak 41/11, vedteke ). I denne saka gjorde kommunestyret vedtak om eit utgreiingsarbeid med klargjering av: a. Kva tilbod senteret bør gje og korleis tilbodet bør dimensjonerast. b. Korleis drifta av senteret bør organiserast. c. Kva bemanning senteret bør ha. d. Kva lokale som bør nyttast, ev om det bør byggjast nytt/meir. e. Kva drifta av senteret og ev investeringstiltak vil koste. f. Kva konsekvensar eit slikt senter vil ha for tilgrensande tenester. g. Kva avtale som må etablerast med helseføretaket (ØH-tilbodet). h. Om det er ønskjeleg med eit samarbeid utover kommunegrensa. i. Kva alternativ kommunen har til det å etablere eit slikt senter. j. Kva tidsplan som er realistisk for ei gradvis oppbygging mot full drift. 5. Vedtak om ny korttidsavdeling og framtidig augeblikeleg hjelp tilbod (ØH-tilbod). Denne saka vart handsama i kommunestyret 16. februar i år (sak 18/12) og gjev svar på arbeidsoppdraget rådmannen fekk av kommunestyret i saka nemnd i punkt 4 over. Saka skildrar og det parallelle løpet i høve utviklingsarbeidet i Luster og deltakinga i arbeidet med utgreiing av eit framtidig Sogn Lokalmedisinske senter (Namnet vart endra undervegs i høve det som var utgangspunktet skildra i punkt 2 over). Kommunestyret gjorde i denne saka eit detaljert vedtak i følgjande 5 punkt: 1. Ny korttidsavdeling i Gaupne. 2. Langtidsplassar i kommunen. 3. Framtidig augeblikkleg hjelp tilbod (ØH-tilbod). 4. Utbyggingsplanar. 5. Ev samarbeid i regionen og/eller med nabokommunane på nordsida. Det vert no arbeidd aktivt med oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i denne saka. B) Arbeid med forstudien og tilråding frå styringsgruppa: Forstudiearbeidet har vore organisert med ei styringsgruppe beståande av rådmenn og representant frå leiinga i Helse Førde, og ei arbeidsgruppe sett saman av fagpersonar. Frå Luster kommune har helsesjef/kommuneoverlege delteke i arbeidsgruppa. Arbeidet med forstudien har munna ut i ein omfattande sluttrapport som syner arbeidet som er gjort i denne fasen og som gjev grunnlaget for invitasjon til deltaking i fase to/forprosjektet. Det vert difor vist til sluttrapporten jf. prenta vedlegg 2 - i høve til bakgrunn for prosjektet, arbeidet i forstudien og andre detaljar i høve grunnlaget for vidare arbeid. Side 3 av 8

4 Ein har i forstudien gjennomført ei kartlegging av status i høve folketal, alderssamansetjing, innretting av tenestetilbodet (t.d. legevaktorganisering), tilgjengelege ressursar/økonomi, kompetanse (t.d. legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar) planar mm i dei deltakande kommunane. Kartlegginga syner at det er store skilnader mellom kommunane. Dette vert også trekt fram gjennom følgjande formulering i invitasjonen frå Lærdal: Om og på kva måte kommunen ønskjer å vere med vil vere avhengig av den einskilde kommune sine behov, ønske, økonomiske, personal og driftsmessige føresetnader og evner (..) Me ser at kommunane har ulike ståstader og interesser ut frå lokale skilnader og prioriteringar. Det er i vår felles interesse å komme fram til omforeinte løysingar der me viser respekt for kvarandre i høve til ulike synspunkt og meiningar. For å sjå klart kva kommunestyret no skal ta stilling til må invitasjonen frå Lærdal sjåast i samanheng med sluttrapporten frå styringsgruppa. Sluttrapporten munnar i kapittel 8 punkt 8.1 ut i ei tilråding frå styringsgruppa i fire punkt: 1) tre delprosjekt, 2) organisering, 3) finansiering og 4) prosjektplan for forprosjektet. Tre delprosjekt: I fyrste del av tilrådinga vert det tilrådd at vidare utgreiingsarbeidet i fase to/forprosjektet vert inndelt i tre delprosjekt. Omgrepet delprosjekt er ikkje nytta i sluttrapporten men det er semje i styringsgruppa om at dei tre aktuelle områda skildra i sluttrapporten vert konkretisert i følgjande tre delprosjekt: Delprosjekt 1: Pasientretta oppgåver som er geografisk avhengig av lokalisering i eit LMS i Lærdal: Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger. Delprosjekt 2: Pasientretta oppgåver som er geografisk uavhengig: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper. Delprosjekt 3: Kompetanse, system og IKT oppgåver som er geografisk uavhengige: Standardiserte pasientforløp for ulike pasientgrupper. Organisering, prosjektplan og framdrift: Under punkt 2 i tilrådinga vert forslag til organisering av arbeidet med forprosjektet skildra. Prosjektansvarleg vert Lærdal kommune og prosjektet vert organisert som eit overordna prosjekt med ulike delprosjekt. Alle kommunane som ynskjer å vere med vidare i forprosjektet må vere med i det overordna prosjektet. Det vert lagt opp til ei vidareføring av organiseringa med ei styringsgruppe beståande av rådmenn i deltakande kommunar, brukarrepresentant og representant frå Helse Førde HF og ei overordna arbeidsgruppe med representantar frå kommunehelsetenesta i deltakande kommunar, samt representantar frå Helse Førde HF. For kvart delområde vil ein vurdere å etablere delprosjekt som er samansett av fagpersonar frå kvar kommune som vil vere ansvarleg for å gjennomføre kartlegging og analyse innan det aktuelle område. Kommunane som deltar kan få prosjektansvar for ulike delprosjekt. Samstundes er det ein føresetnad at spørsmåla om organisering må vurderast nærare når det er avklara i kva grad ulike kommunar ynskjer å delta. Dersom einskilde kommunar ikkje ser behov for deltaking i enkelte delprosjekt, er det høve til å reservere seg for slik deltaking, jf følgjande formulering i siste avsnitt under punkt 2 organisering: Det vert vist til sluttrapporten særleg kapittel 5 for utfyllande forklaring av kva som ligg i dette. Side 4 av 8

5 Dersom enkelte kommunar ikkje ser behov for deltaking i enkelte delprosjekt er det høve til å reservere seg for slik deltaking. Endegele avklaringar i høve organiseringa av arbeidet i fase to/forprosjektet vil ein kome attende til i ein detaljert prosjektplan, jf følgjande formulering under punkt 4 prosjektplan: Som prosjektansvarleg vil Lærdal kommune utforme ein detaljert prosjektplan som styringsgruppa for forprosjektet får fullmakt til å godkjenne. Forprosjektet skal etter planen starte i august 2012 og gå fram mot vår/sommar Fasen skal munne ut i ein sluttrapport som vert grunnlaget for vurdering av vidare deltaking. Kvar kommune kan velje å seie ja til deltaking på nokre eller alle tenester som vert lagt inn i senteret, eller nei til vidare deltaking. Siste fase vert eit hovudprosjekt der ein skal realisere Sogn LMS i Lærdal. Finansiering: Under punkt 3 vert finansieringa skildra i grovt. Prosjektet har motteke 5 mill kr i tilskot i statsbudsjettet for Midlane må nyttast til utgreiing og etablering og kan ikkje nyttast til investering eller drift. Midlane vil dels gå til prosjektleiing og dels til frikjøp av ressursar i forhold til gjennomføring av ulike delprosjekt. Prosjektet har såleis eiga finansiering og sak i ktet i utgangspunktet ikkje medfører kostnadar for kommunen utover eigeninnsats frå eigne medarbeidarar. Samstundenes er ikkje alt avklara, og kommunane må difor vere budde på å legge inn ei avgrensa ekstra finansiering i form av tilskot til det samla budsjettet. C) Status for Lærdal sjukehus og tenester frå Helse Førde: Arbeidsgruppa og prosjektleiinga har hatt god dialog med Helse Førde HF om kva tenester og tilbod dei vil satse på framover ved Lærdal sjukehus. Helse Førde HF har fleire prosjekt i relasjon til lokalsjukehuset i Lærdal. Ny medisinsk klinikk er eit prosjekt som har som mandat å sikre moderne, kunnskapsbaserte og trygge helsetenester i medisinsk klinikk. Målet er å utforme ei robust medisinsk avdeling ved sjukehuset i Førde og ved dei to lokalsjukehusa. Vidare er dei i gong med utredning av etablering av pasienthotell ved Lærdal sjukehus og dei ynskjer å styrke og vidareutvikle tilbodet av polikliniske tenester ved lokalsjukehuset. Gjennom dialogen med helseføretaket er uvissa kring lokalsjukehuset avklara. Det er tydeleg at Helseføretaket satsar på eit livskraftig lokalsjukehus med gode tenester til innbyggjarane i regionen også i framtida. Vurdering: Kommunestyret skal i denne saka ta stilling til om og ev. i kva grad Luster kommune skal delta i vidare arbeid med utgreiing og konkretisering av eit Sogn LMS i Lærdal. Grunnlaget for rådmannen si vurdering av deltaking i fase to/forprosjektet og dei ulike delprosjekta, er i hovudsak 1) status innan det aktuelle tenesteområde i Luster kommune, 2) gjeldande nasjonale og lokale føringar/vedtak/planar og 3) arbeidet med forstudien. Det må etter rådmannen si vurdering leggjast stor vekt på at Luster kommune er godt i gang med gjennomføring av lokale politiske vedtak for å følgje opp samhandlingsreforma. I tillegg ser ein klart etter forstudien at deltakande kommunar har ulik ståstad og ulike planar som kan gje ulik grad av deltaking, jf følgjande formulering i invitasjonen frå Lærdal kommune: Om og på kva måte kommunen ønskjer å vere med vil vere avhengig av den einskilde kommune sine behov, ønske, økonomiske, personal og driftsmessige føresetnader og evner (..) Me ser at kommunane har ulike ståstader og interesser ut frå lokale skilnader og prioriteringar. Side 5 av 8

6 Vurdering av deltaking i delprosjekt 1: Legevakt, akutt- og intermediære senger: Legevakt: I pkt i sluttrapporten seier arbeidsgruppa følgjande i høve behovet for legevakt: I høve til etablering av eit LMS ved Lærdal sjukehus så ser arbeidsgruppa det som nødvendig at ein etablerer ei interkommunal legevakt ved sjukehuset som ein basis for å utvikle andre tenester. Ei slik legevakt må ha lege stasjonert ved sjukehuset (s.22). I høve Luster kommune og ev. legevaktvurdering har arbeidsgruppa sagt følgjande: Luster, Sogndal og Leikanger ser i dag ikkje behov for legevaktsamarbeid i form av ei felleslokalisering av legevakt for sine innbyggjarar ved Lærdal sjukehus (s 22). I same avsnitt står det og at desse kommunane kan vere interessert i å kjøpe ringeteneste på natt i form av at legevaktslege på legevakt i Lærdal siler telefonar frå pasientar slik at ein får ei vurdering frå ein lege på om dette er noko som må tilsjåast av legevaktslegen i den enkelte kommune som har vakt eller om det kan vente til dagen etter. Grunnlaget for dette finn ein på side 8 i sluttrapporten: Helse Førde HF har kome med utspel til kommunane om at dei ikkje ser for seg å drifte legevakttelefonen ved Lærdal sjukehus lenger og at kommunane enten lyt overta denne teneste sjølv, eller så vert tenesta lagt til Førde. Dette innspelet kom heilt mot slutten av arbeidet med forstudien og det er seinare avklara at Luster kommune på kort sikt vil kjøpe denne tenesta frå AMK ved Førde sentralsjukehus. Dette fordi kommunen må ha denne tenesta og dette er den beste løysinga. Saka må ev vurderast på nytt om det på sikt vert moglege å kjøpe denne tenesta frå eit Sogn LMS i Lærdal Rådmannen si vurdering er at Luster kommune har ei godt fungerande legevakt og rådmannen ser ikkje at denne bør vurderast på nytt no. Legevaktorganiseringa var opp til vurdering i eiga sak i 2005 og rådmannen tilrådde da eit legevaktsamarbeid med Sogndal og Leikanger etter ein vertskommunemodell med Sogndal som vertskommune. Kommunestyret gjorde den følgjande vedtak (sak 48/05): 1) Luster kommune vil ikkje gå inn for felles legevakt ned Sogndal og Leikanger. 2) Rådmannen blir bedt om å utarbeide ein rapport om rekrutteringsarbeid for legar i Luster. 3) Det blir vidare bedt om framlegg på evt. tiltak for det vidare arbeidet med rekruttering. Rapport med tiltak blir å legge fram for kommunestyret innan utgangen av ) Prosess for det vidare arbeidet samt drøfting av rapporten og evt. framlegg til tiltak, blir å ta opp i formannskapet i god tid før saka blir fremja på nytt. Prosess for det vidare arbeidet skal òg drøftast. Saka om legevaktorganiseringa har ikkje vore teke opp etter dette. Rådmannen har fylgt opp vedtaket og lagt til grunn at Luster skal ha eige legevakt. Samstundes vil rådmannen peike på at det ikkje kan utelukkast at drifta av dagens legevakt i Luster kan bli utfordra i framtida, og at ein da truleg må vurdere alternative samarbeidsløysingar. Akutt- og intermediære senger: I sluttrapporten har arbeidsgruppa følgjande vurdering i høve dette spørsmålet: Ved etablering av ein regional sengepost ved Lærdal sjukehus er 4 sengeplassar vurdert å vere dekkande i høve til behovet for akuttsenger dersom alle kommunane vel å nytte Sogn LMS. Per i dag ser ikkje Vik, Sogndal og Luster behov for å nytte eit slikt tilbod (s.7). Dette vert fylgt opp slik under pkt i same rapport: Side 6 av 8

7 Nokre kommunar har planar om å opprette døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i eigen kommune allereie frå inneverande år, medan fleirtalet av kommunane ikkje har planar om å opprette eit slikt tilbod i eigen regi (s.22). Bakgrunn for dette standpunktet er for Luster sin del kommunen sin helse- og omsorgsplan og særleg kommunestyret sitt vedtak frå februar i år om etablering av ny korttidsavdeling og framtidig augeblikeleg hjelp tilbod (K. sak 18/12, jf skildring av dette over). Dette arbeidet er no godt i gang i høve bemanning, utbygging og dialog med Helse Førde HF. Med grunnlag i status i høve legevakt og pågåande arbeid med etablering av korttidsavdeling og augeblikkleg hjelp tilbod, er rådmannen si tilråding at Luster ikkje bør delta i delprosjekt 1. Luster sin ståstad i høve dette har vore den same i heile forstudiefasen og har vore signalisert tydeleg av kommunen sin helsesjef i arbeidsgruppa, av rådmannen i styringsgruppa og av rådmannen og ordføraren i eit innlegg i Sogn Avis i februar i år der dei skriv (utdrag): Kommunane har i utgangspunktet eit ulikt tenestenivå og ulik økonomi. Dette heng saman med ulik kommunestorleik, ulikt busettingsmønster, ulik nærleik til sjukehus, ulik organisering av legevakt, ulik rekruttering mv. Det særeigne med Luster er at vi er den desidert største kommunen (areal), vi har ei god helseteneste, vi har vore gode på rekruttering, vi har eiga legevaktordning, vi har eiga ambulanseteneste og vi har ei godt utbygd pleie- og omsorgsteneste med eitt unnatak: Vi manglar korttidsplassar på sjukeheimsnivå. Ut frå dette vedtok kommunestyret i 2009 at vi skulle etablere ei eiga korttidsavdeling. Dette følgde vi opp ved eit utbyggings- og løyvingsvedtak no i februar. I tillegg vedtok vi nokre andre tilpassingar, som utvikling av 4 augeblikkleg hjelp plassar (ØH) som skal vere i drift seinast frå 2016, jf. nytt lovkrav. Denne interne omstillinga, frå berre langtidsplassar til også korttidsplassar og eit fåtal ØH-plassar, har Luster kommune vore heilt opne i arbeidet med «Lærdalsprosjektet». Og vi har ikkje fått «merknader» frå nabokommunane til dette. Luster kommune ser ingen motsetnad i det å gjere gode omstillingar i eigen kommune og det å vere med i eit ev lokalmedisinsk senter i Lærdal. Utgangspunktet vårt vil vere at innbyggjarane våre skal ha gode tenester og at vi skal ha ein effektiv ressursbruk. Det vi greitt kan gjere lokalt, det bør vi gjere lokalt. Og der vi er for små, bør vi samarbeide i regionen og med Helse Førde. Vurdering av deltaking i delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike pasientgrupper: Kva som ligg i dette er skildra slik i punkt i sluttrapporten: Det å drive med kompetanseutvikling og målretta forbetringsarbeid er utfordrande i ein liten kommune med avgrensa tal på fagpersonar og tilgjengelege ressursar. Vidare kjem fleire kommunar med tilbakemelding på at dei i liten grad har forskingskompetanse i eigen kommune. Fleire opplever eit behov for auka innsikt og kunnskap i høve til brukargrupper, men at ein ikkje er i stand til å gjennomføre slike prosjekt i isolasjon. I høve til etablering av fagnettverk er det naudsynt å involvere spesialisthelsetenesta slik at ein sikrar tilgong på spesialisert kompetanse og rettleiing slik at ein kan utvikle meir spesialisert kunnskap i kommunane. Dersom ein etablerer fagnettverk på tvers av kommunane i høve til store diagnosegrupper så kan desse saman byggje større kompetanse, utforme betre rutinar og system for kompetanseheving i tenesta i eigen kommune og vere ein ressurs både inn mot direkte pasientbehandling og inn mot forbetring av kvaliteten i tenestene i eigen kommune. Rådmannen er samd i denne vurderinga og vil tilrå at Luster kommune deltek i vidare arbeid med delprosjekt 2. Samstundes er det ei utfordring at det vert etablert mange nettverk som i Side 7 av 8

8 sum er svært ressurskrevjande gjennom mykje oppfølging, arbeid frå mange mm. Som ein del av arbeidet med prosjektplanen for fase to/forprosjektet vil rådmannen difor gjere ei samla vurdering av tilsette si deltakinga i ulike fagnettverk. I dette ligg og ei nærare vurdering av omfanget av deltaking i delprosjekt 2. Vurdering av deltaking i delprosjekt 3: Standardiserte pasientforløp for ulike pasientgrupper. Kva som ligg i dette er skildra slik i punkt i sluttrapporten (utdrag): Standardiserte pasientforløp er ein metode for å gje eit heilskapleg koordinert helsetilbod til ulike målgrupper. Dette betyr at ein utarbeidar retningslinjer og rutinar i høve til korleis ein skal møte brukarar med ulike diagnosar og kva oppfølging desse skal ha av dei kommunale tenestene og spesialisthelsetenesta. Eksempelvis kan eit utforme slike retningslinjer i høve til store grupper av kronikarar som t.d. KOLS, diabetes og demens. Ein slik rettleiar vil då angi ansvar for ulike oppgåver, når ein slik brukar skal ha besøk av heimetenesta, når fastlegen skal ha tilsyn med brukaren, involvering av andre tenester i form av tilrettelegging av bustad og liknande. På samen vis kan ein utforme slike retningslinjer for pasientar som har kome i retur frå sjukehus for å leggje til rette for god rehabilitering og mottak i kommunen slik at ein hindrar retur til sjukehus (..) For pasientane og helsepersonell kan slik arbeidsmetodikk bidra til auka kvalitet i tenesta, sikre systematikk ved at tenesta ikkje er personavhengig og bidra til lik behandling, førebygge reinleggingar ved at ein får i gang tiltak raskt ved forverring og bidra til at brukarane er i stand til å vere lengre i eigen heim eller forsterka bustadtilbod. Rådmannen er samd i denne vurderinga og vil tilrå at Luster kommune deltek i vidare arbeid med delprosjekt 3. Graden av deltaking må vurderast i samband med utarbeiding av den detaljerte prosjektplanen for fase to/forprosjektet. Dato: Jarle Skartun rådmann John Olaf Røhme ass. rådmann Særutskrift skal sendast: m/kopi til:... Sett inn saksutredningen over denne linja Side 8 av 8

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829 Arkiv: 034 H3 Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021 Rådmannen si tilråding: 1. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune for

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

«SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi.

«SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi. «SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi. - Status for helse- og omsorgstilbod ved innføring av reforma.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14 Forprosjekt for Sogn lokalmedisinske senter TILRÅDING: 1. Leikanger kommune ønskjer å kjøpe legevakt-telefontenester frå

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter.

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Britt Veum Hauge Arkivsaksnr.: 13/830 Arkiv: G10 Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. Tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 29.janaur 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svandberg (Årdal kommune), Margun Thue (Lærdal kommune), Gunnar Steine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Britt Veum Hauge/ Jarle Skartun Arkiv: 143 L7 Arkivsaksnr.: 15/445

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Britt Veum Hauge/ Jarle Skartun Arkiv: 143 L7 Arkivsaksnr.: 15/445 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Britt Veum Hauge/ Jarle Skartun Arkiv: 143 L7 Arkivsaksnr.: 15/445 Bustadsosial handlingsplan 2015-2019. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek det framlagte forslaget

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 054/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 054/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 054/17 Formannskapet 27.03.2017 015/17 Kommunestyret 30.03.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/300-1 Etablering av ny kai/hamn i Lærdal

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS REFERAT Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS Møtedato 5.mars 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svanberg (Årdal), Monica Østerbø (Årdal) Norunn Haugen (Aurland) Gunnar

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa:

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa: SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS 07.02.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 1/171 Framlegg til konkretisering politisk medverknad i planprosessen Rådmannen sitt framlegg

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Nasjonalt toppleiarprogram Toril Taklo Nordfjordeid,18.

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 VESTNES KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 Innkalling til møte i Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Dato: Tresfjord Trygdeheim, 21.01.2013 Kl.15:00 Dei som er

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer