SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Forprosjekt for Sogn lokalmedisinske senter TILRÅDING: 1. Leikanger kommune ønskjer å kjøpe legevakt-telefontenester frå interkommunal legevakttelefon lokalisert til Lærdal sjukehus etter avtale med Lærdal kommune som vertskommune. Det må i hovudprosjektet vere ein prosess der ein utarbeider avtale om kjøp av tenester, kostnadsfordeling, kvalitet og innhald. 2. Leikanger kommune ønskjer å delta i interkommunalt døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp/observasjonssenger lokalisert til Lærdal sjukehus i tråd med tilrådingane frå prosjektet. Leikanger kommune inngår avtale med Lærdal kommune som vertskommune om legetenester knytt til tilbodet. Leikanger kommune sluttar seg til framlegg av til særavtale mellom Helse Førde og kommunane om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp lokalisert ved Lærdal sjukehus. Underteikna søknad vert å sende Helse Førde innan Leikanger kommune sluttar seg til at det i hovudprosjektet blir gjort ei nærare utgreiing av behovet for samarbeid om rehabilitering, psykisk helse og rus. 4. Leikanger kommune sluttar seg til at det i hovudprosjektet tidleg blir avklara vidare framdrift, innhald og retning for delprosjekt 2 (fagnettverk) og delprosjekt 3 (pasientforløp). 5. Leikanger kommune sluttar seg til at følgjande leiarstillingar blir oppretta: - Koordinator/leiar i 50 % stilling for alle delfunksjonane 6. Leikanger kommune sluttar seg forøvrig til tilrådingane frå forprosjektet og føreset at bemanningsbehov, arealbehov, kostnader og kostnadsfordeling blir utgreidd nærare i hovudprosjektet. DOKUMENT: 1

2 Rapport frå forprosjekt m/vedlegg, (vedlagt) Framlegg til «Særavtale med HF om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp (vedlagt) Tilbod frå Sogndal kommune om kjøp av ØH-senger, e-post dat (vedlagt) Sogndal kommune framlegg til avtale om levering av ØH-senger,e-post (vedlagt) Div spørsmål frå rep T Risnes, e-post dat (vedlagt) Kommuneoverlege L E Husabø notat med svar på spørsmål frå T Risnes (vedlagt). SAKSUTGREIING: 1. Samandrag For å utvikle helse- og omsorgstenestene og følgje opp samhandlingsreforma har dei 7 kommunane i Sogn etablert prosjektet «Sogn lokalmedisinske senter». Basert på ein forstudie har det i forprosjektet blitt nærare utgreidd samarbeid om 1) legevakt, legevaktsentral, øyeblikkeleg hjelp-senger og intermediære senger, 2) fagnettverk 3) pasientforløp. Kommunane Sogndal og Luster deltek ikkje i delprosjekt 1, med unntak av legevakttelefon. Det er tilrådd at kommunane samarbeider om - Interkommunal legevakttelefon lokalisert til Lærdal sjukehus (gjeld alle kommunane under visse føresetnader) - Interkommunal legevakt lokalisert til Lærdal sjukehus (gjeld i utgangspunktet kommunane Lærdal, Aurland og Årdal) - Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp/observasjonssenger. I utgangspunktet er det planlagt 5 senger lokalisert i tilknyting til medisinsk sengepost ved Lærdal sjukehus (gjeld i utgangspunktet kommunane Lærdal, Aurland og Årdal, og eventuelt Leikanger). - Vidare utgreiing av samarbeid om andre intermediærfunksjonar, som t.d. rehabilitering. - Vidare utgreiing av samarbeid om fagnettverk og pasientforløp. Det er utarbeidd framlegg til særavtale om døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp. Det er vidare utarbeidd føresetnader for ein drifts- og leigeavtale som gjeld legevakt/legevakttelefon og døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp. Som ein del av avgjerdsgrunnlaget er det i tillegg til dei faglege vurderingane synleggjort kva bemanning og kostnader som kan følgje av dei tilrådde tiltaka, og det er skissert ei fordeling av kostnadene mellom aktuelle kommunar. Dette er føresett utgreidd nærare i hovudprosjektet og det er viktig å vere klar over at dette er førebels vurderingar. 2. Bakgrunn 2

3 Dei samla helse- og omsorgstenestene er utfordra av ei framtid med ein sterk auke i tal eldre og eit nytt sjukdomsbilete, med framvekst av livsstilsrelaterte sjukdomar. Spesialisering av tenestene inneber for stor grad av fragmentering, og førebyggjande arbeid har hatt for liten vekt. Samhandlingsreforma skisserer ei utvikling over tid med sterkare innsats innan folkehelse og førebygging. Kommunane si rolle skal bli utvida, og dei skal i større grad yte tenester «før, i staden for eller etter» sjukehus. Spesialist- og kommunehelsetenesta skal samhandle betre for å kunne gi eit godt heilskapleg tenestetilbod til den enkelte. Auka vekt på rehabilitering er framheva i reforma. Gjennom desse tiltaka vil ein oppnå tenester som både er betre for den enkelte og som er meir berekraftige over tid. Kommunale lokalmedisinske senter vil vere eitt av tiltaka for å sikre gode og berekraftige løysingar på rett nivå, med den bemanninga og kompetansen som trengst. Eit lokalmedisinsk senter blir gjerne definert som helsetilbod i ein interkommunal/kommunal institusjon før, i staden for eller etter opphald i spesialisthelsetenesta. Det er kjenneteikna av tenester som er utvida i høve til tradisjonelle kommunale helsetenester. Det er oftast basert på eit interkommunalt samarbeid og eit samspel med spesialisthelsetenesta. Slike senter vil kunne tilby øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald, observasjonsplassar, rehabilitering, lindrande behandling og lærings- og meistringstilbod. Stortinget har lagt ei føring på at det skal arbeidast for å etablere eit lokalmedisinsk senter for Sogn ved Lærdal sjukehus. I revidert nasjonalbudsjett for 2011 vart det løyvd 2,5 mill kr til kommunane og 2,5 mill kr til Helse Førde til å utgreie og legge til rette for dette. Ein ser føre seg at det er naudsynt med eit interkommunalt samarbeid for å kunne klare å få den bemanninga, kompetansen og fagmiljøet som trengst, og for å kunne få tilstrekkeleg pasientgrunnlag, stordriftsføremoner og synergieffektar. Å samlokalisere interkommunal legevakt, legevaktsentral og dei funksjonane som er nemnde ovanfor blir forventa å gi ei god samling av tenester som høyrer saman og ei god samla bemanning. Vidare vil lokaliseringa til sjukehuset gjere det mogleg å dra nytte av infrastrukturen og støttefunksjonane der. I forstudien er det utgreidd kva samhandlingsreforma inneber, kva ressursar og kompetanse kommunane har, kva utfordringar ein ser og kva tenester og oppgåver det er føremålstenleg å samhandle om. Vidare skisserer forstudien korleis eit slikt samarbeid kan organiserast og kva midlar kommunane kan ha til rådvelde. Forprosjektet har i tråd med konklusjonane i forstudien omfatta følgjande samarbeidsområde: 1) legevakt, legevaktsentral, øyeblikkeleg hjelp-senger og intermediære senger, 2) fagnettverk 3) pasientforløp Av dei 7 kommunane er Sogndal og Luster ikkje med i delprosjekt 1 no, med unntak av legevaktsentral. For nærare informasjon om bakgrunn, innhald og organisering av forprosjektet blir det vist til rapport frå forprosjektet av

4 Nedanfor vil utgreiingane og tilrådingane i dei ulike delane av forprosjektet bli nærare omtalt. 3. Legevaktsentral/legevakttelefon Legevaktformidlinga for indre Sogn var tidlegare lokalisert ved sjukehuset i Lærdal. Frå hausten 2012 blir tenestene ytt frå AMK i Førde. Helse Førde har sagt opp gjeldande avtale om medisinsk naudmeldeteneste frå Helseføretaket tilbyr vidare drift fram til november 2014 etter same modell som i dag, men med ein kostnadsauke for kommunane frå 68,74 kr per innbyggar til 110 kr per innbyggar. Denne prisen gjeld fram til Deretter er det, på grunn av krav som bygger på det nye naudnettet og heildøgnsdrift, varsla ytterlegare kostnadsauke for kommunane. I samband med innføring av nytt naudnett i Sogn og Fjordane frå november 2014, har det vore behov for å avklare framtidig organisering no og ta stilling til kva utstyr som trengst. Krava inneber m.a. at svarstaden uansett tid på døgnet skal vere utstyrt med kontrollromløysning /operatørarbeidsplasser samt funksjonalitetskrav som blir stilt til kommunikasjons-beredskap. Gjennom ei løysing der legevakttelefonen blir organisert saman med legevakta oppnår ein driftsmessige og kostnadsmessige føremoner, og kostnadene synest å bli klart lågare enn ved framtidig kjøp av tenester frå Helse Førde. Alle dei 7 kommunane har ut frå dette vurdert at det er ønskjeleg å slutte seg til eit interkommunalt samarbeid med legevakttelefon lokalisert til Lærdal sjukehus. Kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik har knytt følgjande føresetnader til dette: Kommunane ønskjer å drøfte vilkåra for å kjøpe legevakttelefonteneste i Lærdal kommune i god tid før avtalen desse kommunane har med AMK går ut i november Føresetnader for ein evt. avtale om tenestekjøp vil m.a. vere: - Eit tilfredsstillande fagleg tilbod. - Ein konkurransedyktig/gunstig pris. - Medverknad på utforming/dimensjonering av tilbodet. Kommunane legg til grunn av ein avtale om tenestekjøp kan seiast opp med kort varsel og at ordninga blir evaluert etter 2-3 års drift. Det er nedanfor gjort greie for førebels stipulerte kostnader med legevakttelefonen ut frå føresetnadene som går fram av forprosjektrapporten. Tenestene i det lokalmedisinske senteret er dels integrert i kvarandre (legevakttelefon, legevakt, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp m.v.). Det er gjort ei nærare vurdering av korleis dei samla kostnadene kan fordelast på dei ulike tenestene. Dette går fram av pkt 9 i denne saksutgreiinga. Det er vidare sett opp fordeling mellom kommunane ut frå ulike alternativ. Dette vil bli utgreidd og vurdert nærare i hovudprosjektet. 4

5 Kostnader legevaktsentral (telefon) Andel (%) Helsepersonell (spl) natt Kostnad dagleg leiar 50% Helsepersonell (spl)dag/kveld Totalsum kjøp av tenester Kjøp av tenester Helse Førde Koordinator/Leiar Sogn LMS Driftskostnad legevakssentral Samla kostnad LVS: Fordeling mellom kommunane etter folketal: Ny kostnad pr kommune: Kommune folketal Nokostnad Frå nov Kostnad pr innbyggar: Vik: Leikanger: Sogndal: Luster: Aurland: Lærdal: Årdal: Totalt Kostnaden frå november 2014 er basert på eit førebels overslag og må vurderast nærare dersom det skulle vere aktuelt med slikt kjøp av tenester. Alternative fordelingar (20 % likt/80 % etter folketal, 40 % likt/60 % etter folketal) 5

6 Årdal, Lærdal, Aurland. Vik. Leikanger, Sogndal, Luster Folketal Total kostnad Fordelt likt på kommunane Fordelt etter folketal kommune folketal kostnad 20/80 kostnad 40/60 1 Aurland: Lærdal: Årdal: Vik: Leikanger: Sogndal: Luster: Tilråding frå prosjektet: Det blir etablert legevakttelefontenester ved Lærdal sjukehus for dei sju kommunane: Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Aurland og Lærdal. Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med naudsynte faglege ressursar i hovudprosjektfasen som skal ta ansvar for planlegging, organisering og drift av tilbodet. Samarbeidet skal organiserast etter ein vertskommunemodell. Det må arbeidast vidare med å utgreie kostnadene med dei nye tilboda og kostnadsfordelinga mellom kommunane. Det må i hovudprosjektet vere ein prosess der ein utarbeider avtale for kjøp av tenester, kostnadsfordeling, kvalitet og innhald. Skriv av frå dei aktuelle kommunane (Vik, Leikanger, Sogndal og Luster) blir teke med i vidare arbeid med legevakttelefonen, jfr vedlegg til rapporten. Kostnader og kostnadsfordeling må utgreiast nærare i hovudprosjektet, men i saka til kommunane må det gjevast eit overslag over kostnader totalt og det må synast alternativ for fordeling på kommunane. 4. Legevakt 4.1 Eigen legevaktrapport og handsaming av denne Tilrådingar frå arbeidsgruppa, frå rapporten: «Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter», februar 2013 (vedlegg 1 til forprosjektrapporten). «Lærdal kommune fremjar sak om oppretting av interkommunal legevakt tilknytt Lærdal sjukehus med heimel i kommunelova 28-1b vertskommunemodell med Lærdal kommune som vertskommune. 6

7 Det vert oppretta 50% stilling som dagleg leiar med utdanning som sjukepleiar, evt. med vidareutdanning i legevaktssjukepleie, intensiv sjukepleie eller akuttsjukepleie. Det vert oppretta 20% stilling som legevaktssjef dekka av lege. Det vert oppretta 1.43 stilling for anna helsepersonell primært dekka av sjukepleiar. Arbeidsgruppa legg til grunn rapport av om etablering av interkommunalt samarbeid med fordelingsmodell 50 % likt mellom medlemskommunane og 50% vert delt etter folketalet i kvar kommune med folketal pr siste årsskifte som grunnlag.» Vidare legg (den same) arbeidsgruppa til grunn: «At Lærdal kommune utformar utkast til avtale mellom deltakande kommunar. At Lærdal kommune gjennomfører forhandlingar med Helse Førde vedr lokale, bruk av utstyr samt andre ressursar for legevakta som del av Sogn lokalmedisinske Senter. At Lærdal kommune gjennomfører forhandlingar med Den norske legeforening i høve til tilsetting og lønsvilkår for legane. At det som vidareføring av etablering av Sogn lokalmedisinske Senter, vert utarbeida plan for etablering av ØH døgnplassar og LMS plassar frå hausten 2013, og for oppretting av legevaktssentral frå hausten 2014.» Oversyn over handsaminga av legevakt i forprosjektet: Handsaming i prosjektgruppemøte, m.a.: o Tilrådingar til forprosjektrapporten den Handsaming i styringsgruppemøte, m.a.: o diskusjon om finansieringsmodell (her deltok ikkje Sogndal og Luster) «Vertskommune går inn med grunnfinansiering. 30% av kostnaden fordeles likt 70% av kostnaden fordeles etter innbyggertall Avstand til Lærdal mer enn 1 time får 25 % rabatt Avstand til Lærdal mer enn 2 timer får 50 % rabatt» o semje om tilrådingar i forprosjektrapporten (Sogndal og Luster observatørar i denne delen av styringsgruppemøtet) Eigarmøte o I april 2013 vart det lagt fram eit ønskje om å utgreie to legevaktslokasjonar i Sogn 7

8 4.2 Vidare utgreiing i forprosjektet For kommunane Årdal, Lærdal og Aurland er det fagleg semje om etablering av interkommunal legevakt knytt til Lærdal sjukehus. Tilgrensande kommunar har gjennom forstudien vist interesse for delprosjektet og kommunane Vik og Leikanger har delteke i prosessen. I eigarmøte i april 2013 vart det lagt fram eit ønskje om å utgreie to legevaktslokasjonar i Sogn. Argumentet for dette ønsket var å gi Vik kommune eit alternativ for legevakt i eigen region. Dei to aktuelle lokasjonane er Sogndal legekontor og Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Ved å organisere legevakta slik, vil ein til dømes kunne samordne legevakta på natt mellom dei to lokasjonane. I tillegg vil ein kunne samarbeide om ferie- og høgtidsavvikling. Dette fører med seg ei meir rasjonell bruk av legeressursar, det vil gi mindre vaktbelastning, og det vil gi ein økonomisk vinst for dei samarbeidande kommunane. Det vart skissert tre kostnadsfordelingsprinsipp, gjeldande for begge lokasjonane: Vertskommunetilskot, 30/70-fordeling og avstandsrabatt, jfr tilrådingar i møte i styringsgruppa den Prosjektleiinga valde å ikkje gå djupare inn i dette alternativet, fordi det utløyste sterke motargument og det verka forstyrrande på dei andre prosessane. Denne løysinga er difor ikkje lagt fram som eit aktuelt alternativ no, men kan takast opp att seinare om det er grunnlag for det. I arbeidet har prosjektgruppa hatt fleire møte med Helse Førde som vil stille eigna lokale, utstyr og ressursar til rådvelde. Når det gjeld arealspørsmål, er ei førebels løysing skissert under. Legevakt og legevakttelefon er plassert i første etasje ved Lærdal sjukehus. Den interkommunale legevakta blir samlokalisert med legevaktsentralen, og dette kan bidra til både synergieffektar og eit heva fagnivå for begge. Gjennom eit samarbeid mellom prosjektet Sogn lokalmedisinske senter og Helse Førde sitt pågåande arealprosjekt, skal det arbeidast vidare med ei endeleg løysing fram mot årsskiftet. Plan 1 med legevakt/legevaktsentral 8

9 Prinsippskissa byggjer på sambruk av areal med poliklinikken ved Lærdal sjukehus. Blant anna kan legevakta bruke skaderom, gipserom og eit eige rom for å ta EKG. Poliklinikken vil nytte arealet til legevakta på dagtid. Prosjektet Sogn lokalmedisinske senter har i samarbeid med Helse Førde utarbeidd eit grunnlag for ein avtale om kjøp av tenester av Helse Førde HF: «Føresetnader for ein drifts- og leigeavtale». (Sjå vedlegg 3) I styringsgruppemøte i mai 2013 vart kostnadsfordeling for legevakt diskutert, og det var semje om ei kostnadsfordeling der 30 % av kostnadane vert likt fordelt mellom kommunane og 70 % av kostnadane vert delt på innbyggjartal. Lærdal kommune vil bidra med eit vertskommunetilskot på per år. Ved ei førebels utrekning av kostnad for ny interkommunal legevakt ligg desse prinsippa til grunn. Det blir og lagt til grunn at kommunane Lærdal, Årdal og Aurland kjem til å samarbeide om ei interkommunal legevakt. Det er ikkje rekna ut nokon rabatt for pasientar med reiseveg over ein time. Kostnader legevakt Andel (%) Netto driftskostnad LV Kostnad legar inkl LV-sjef Helsepersonell (spl) natt 0 - Kostnad dagleg leiar 50% Helsepersonell (spl) dag/kveld Kjøp av tenester Helse Førde Koordinator/leiar Sogn LMS Samla kostnad legevakt Vertskommune tilskot ( ) Samla kostnad til fordeling: Fordeling mellom kommunane: Årdal, Lærdal, Aurland Folketal Total kostnad Fordelt likt på kommunane Fordelt etter folketal kommune folketal kostnad 1 Aurland: Lærdal: Årdal: For meir detaljert oversyn over totalkostnad sjå punktet som viser et oversyn over total kostnad for Sogn lokalmedisinske senter (pkt 9). Tilråding frå prosjektet: Det blir etablert interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus for dei tre kommunane Årdal, Aurland og Lærdal i tråd med rapport frå arbeidsgruppa. Knytt opp mot døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp, vil det vere behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. 9

10 5. Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Frå 2016 får kommunane plikt til å etablere tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald. Ordninga skal fram til 2016 finansierast gjennom øyremerka tilskot som blir tildelt kommunane etter søknad. For å få utbetalt midlar må kommunane dokumentere at dei har forpliktande planar for etablering av eit slikt tilbod i tråd med intensjonane. Dette skal dokumenterast gjennom samarbeidsavtale mellom kommunen og helseføretaket. Prosjektet har teke utgangspunkt i ein modell som samarbeidskommunar i Nordfjord og Helse Førde har utvikla. Denne modellen er vedteken og starta opp ved Nordfjord sjukehus lokalisert i tilknyting til Medisinsk avdeling. Modellen omfattar kjøp av sjukepleiepleietenester og alle støttetenester frå Helse Førde. Legeressursane i tilbodet er kommunale. Ein vurderer at kommunale legar bør ha ansvaret for dei kommunale sengene med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Med bakgrunn i dette har prosjektet vurdert moglege løysingar for å få dekka personalbehovet og moglege plasseringar i sjukehuset. Det er krav om at sjukepleiar skal vere tilstade heile døgnet. Vidare er det krav til dagleg legevisitt, og at lege er tilgjengeleg heile døgnet, med ei utrykkingstid på under ein time. Det er konkludert med at det er naudsynt å etablere og starte opp interkommunal legevakt i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland for å få til denne modellen. Ein har behov for å samlokalisere legevakt og eit øyeblikkeleg hjelp-tilbod for å ha god og robust beredskap for akutte behov ved øyeblikkeleg hjelp-sengene. Ved vurdering av tal sengeplassar er det teke utgangspunkt i tal liggedøgn per år, som er lagt til grunn av Helsedirektoratet. Desse går fram av tabellen nedanfor. Kommune Tal liggedøgn Lærdal 124 Årdal 318 Aurland 94 Leikanger 120 Vik 175 Sum 831 Dersom ein legg til grunn at alle dei 5 kommunane er med i samarbeidet, vil dette utgjere eit behov for 3 senger (831/365 = 2,3) dersom innleggingane fordeler seg nokså jamt utover året. Ein må rekne med at det vil vere variasjonar i behovet, og at det difor må vere ein ekstra kapasitet og beredskap for å handtere dette. Vidare er det ønskjeleg å kunne ha høve til å leggje inn pasientar til observasjon før eventuell sjukehusinnlegging, eller etter utskriving frå sjukehus. Det kan også vere at andre kommunar enn dei 5 vil vurdere å slutte seg til samarbeidet etter ei tid. Ein har difor kome til at det bør etablerast eit tilbod med 5 sengeplassar for øyeblikkeleg hjelp/observasjon. Dette vil gje 10

11 tilstrekkeleg kapasitet til å møte kommunane sine plikter og ha ein tenleg fleksibilitet. Ein legg til grunn at det dei bemanningsmessige kostnadene vil vere dei same ved 5 som ved 4 senger. Skilnaden i kostnader vil dermed i hovudsak vere knytt til arealleige og støttefunksjonar (totalt ca kr). Dersom Vik kommune ikkje er aktuell for samarbeidet, bør det vurderast om tal senger skal reduserast til 4. Det er utarbeidd eit framlegg til «Særavtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp» (vedlegg 2 til forprosjektrapporten). Denne omfattar mellom anna kva pasientgrupper som er omfatta av tilbodet, innhaldet i tenestetilbodet, ansvarstilhøve, organisering og finansiering. I tillegg omhandlar avtalen Helse Førde sitt ansvar. Partane har og utarbeidd eit grunnlag for ein avtale om kjøp av tenester frå Helse Førde HF: «Føresetnader for ein drifts- og leigeavtale» (vedlegg 3 til forprosjektrapporten). Det er i prosjektet gjort vurderingar av organisering og bemanning av tilbodet og synergiar ved samlokalisering av legevakt, legevaktsentral og kommunale senger med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Når det gjeld vurderingar av areal, er det som nemnt lagt opp til at dei kommunale sengene skal leggjast i tilknyting til medisinsk sengepost. Plan 2 med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp/observasjonssenger: 11

12 Kostnader ø-hjelps-/observasjonssenger Andel (%) Løn legevaktslege (usikker) Helsepersonell (spl) natt Kostnad dagleg leiar 50% 0 - Helsepersonell (spl) dag/kveld 0 Kjøp av tenester Helse Førde Tilsynslege 20% st Koordinator /leiar Medisinar Øyremerka tilskot ( ) Samla kostnad til fordeling: Fordeling mellom kommunane etter forventa bruk: Leikanger, Årdal, Lærdal, Aurland Total kostnad Kommune Liggedøgn Kostnad 1 Vik - 2 Leikanger: Aurland: Lærdal: Årdal: Tilråding frå prosjektet: Framlegg til særavtale mellom Helse Førde og kommunane vert lagt til grunn for etablering av 5 senger med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Tal senger er eit utgangspunkt og kan vere avhengig av kor mange kommunar som sluttar seg til. Det bør tilsetjast ein kommunal leiar/koordinator for alle interkommunale tenester. Denne vil kunne ivareta tilbodet på systemnivå og vere eit operasjonelt bindeledd både mot kommunane og mot Helse Førde. Det bør også setjast ned ei felles faggruppe og ei styringsgruppe for alle interkommunale tilbod ved Sogn LMS med representantar frå både kommunane og Helse Førde. Hovudprosjektet må utgreie korleis ein kan få etablert god kommunal styring av Sogn LMS. Kostnader og kostnadsfordeling må utgreiast nærare i hovudprosjektet, men i saka til kommunane må det gjevast eit overslag over kostnader totalt og det må synast alternativ for fordeling på kommunane. 6. Øvrige intermediærsenger I forprosjektet er det ikkje gjennomført konkret planlegging av andre intermediærsenger i Sogn lokalmedisinske senter. Likevel, om det ikkje er planlagt ved start, har det vore diskusjonar knytt til framtidige behov for andre intermediære senger. Det er særleg for fagområda rehabilitering, psykiatri og rus det er behov for ei nærare utgreiing. Prosjektgruppa understrekar behovet for eit tilbod om intensiv rehabilitering for nokre pasientgrupper, t.d. hjerneslagpasientar. 12

13 Ein står føre fleire utfordringar og ei ytterlegare oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til kommunane innan rehabilitering, psykiatri og rus. Det er difor vurdert som naudsynt å løfte fram desse fagområda slik at behova i kommunane blir identifiserte. I dette ligg óg ei konkretisering av tiltak og samhandlingsformer på tvers av kommunane, slik at pasientane og brukarane av tenestene får tilbod om behandling på rett nivå som er av god fagleg kvalitet. Tilråding frå prosjektet: Ein gjer i neste fase ei grundig vurdering av behovet for rehabiliteringsplassar i den einskilde kommune og eventuelt kva ein kan oppnå med eit interkommunalt samarbeid på dette fagområdet. I dette ligg å identifisere behov, kompetansekartlegging, lokalisering, dimensjonering og kostnad. Det skal gjerast ei vidare utgreiing innan psykiatri og rus i høve intermediære senger 7. Fagnettverk Utviklinga innan dei kommunale helse- og omsorgstenestene går i retning av eit større ansvar for helseoppgåver og desse vert meir komplekse. Eitt av måla med delprosjektet er å bidra til ei auka interesse for pleie- og omsorgsoppgåver slik at ein kan bygge interessante og robuste fagmiljø i regionen. Ved å etablere eit delprosjekt knytt til fagnettverk ønskjer ein å etablere system for kompetanseheving og utvikling på tvers av kommunegrenser, slik at ein oppnår betre tenester for innbyggarane og på same tid bidreg til meir effektiv ressursnytting i kommunane. Kommunehelsetenesta har gitt uttrykk for behov for opplæring og kompetanseoverføring gjennom mellom anna fagdagar, auka bruk av hospitering og auka grad av ambulerande verksemd frå spesialisthelsetenesta ut til kommunane. Det har vore ein langvarig prosess med å finne deltakarar til arbeidsgruppa. For å ta prosjektet vidare i neste fase er det kome framlegg om større involvering av legar, ergoterapeutar og fysioterapeutar. Tilråding frå prosjektet: Det skal haldast eit møte i styringsgruppa tidleg i 2014 der ein skal planlegge vidare framdrift, innhald og retning for delprosjektet. 8. Pasientforløp Standardiserte pasientforløp er ein metode for å kunne gi eit heilskapleg og koordinert helsetilbod til ulike målgrupper. Gjennom standardisering av pasientforløp skal ein utforme retningsliner og rutinar som skal gi pasientar, pårørande og helsepersonell føreseielege rammer til korleis ein møter pasientar med ulike diagnosar. Ein vil då utforme eit heilskapleg pasientforløp som tydeleggjer roller, ansvar og systematisk oppfølging av pasientane. Eitt av hovudmåla i delprosjektet har vore å utvikle standardiserte pasientforløp som gir auka tryggleik og betre tenester for pasientane og pårørande. Arbeidsgruppa som vart sett ned for å arbeide med dette delprosjektet har meldt tilbake eit behov for ytterlegare involvering av kommunalsjefar, legar, ergoterapeutar og fysioterapeutar for å ta prosjektet vidare. 13

14 Tilråding frå prosjektet: Det skal haldast eit møte i styringsgruppa tidleg i 2014 der ein skal planlegge vidare framdrift, innhald og retning for delprosjektet. 9. Oversyn bemanning, kostnader og kostnadsfordeling Alle dei sju kommunane vil heilt eller delvis vere med på samarbeidet knytt til Sogn lokalmedisinske senter. Prosjektet er samansett, og det omfattar legevakt, legevaktsentral (telefon), døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp/observasjonssenger og andre intermediær- og samhandlingsfunksjonar. Senteret er tilrådd organisert etter ein vertskommunemodell med Lærdal kommune som vertskommune. Når det gjeld samarbeid om interkommunal legevakt, vil dette i utgangspunktet omfatte kommunane Lærdal, Årdal og Aurland. I høve legevaktsentral, vil også dei andre kommunane under visse føresetnader slutte seg til, men då ved avtale om tenestekjøp. På same måte vil det eventuelt vere aktuelt for Leikanger kommune å kjøpe legevakttenester knytt til døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp, dersom Leikanger vidarefører samarbeidet med Sogndal kommune om legevakt. Helse Førde deltek ikkje direkte i det lokalmedisinske senteret, men leverer etter avtale tenester og etablerer eit samarbeid om dei samla tenestene. 9.1 Bemanning Det er i prosjektet gjort ei vurdering av behovet for bemanning ved dei ulike tenestene, jfr forprosjektrapporten. Øvrige føresetnader (areal, kjøp av tenester m.m.) er også vurdert, og det er etter drøftingar i styringsgruppa sett opp ei førebels skisse over kostnadene for dei ulike tenestene. Det er vidare sett opp oversyn over mogleg kostnadsfordeling på kommunane, også dette med bakgrunn i drøfting i styringsgruppa. Gjennom arbeidet med Sogn LMS har det kome fram at dette er det som kjem til å bli den mest sannsynlege løysinga ved etablering av tilbodet i november 2014: Legevaktsentralen (telefon) er planlagd som eit samarbeid mellom alle sju kommunane. Det er krav om døgnbemanna legevaktsentral (telefon). Interkommunal legevakt ved Sogn LMS er planlagd som eit legevaktsamarbeid utanfor ordinær arbeidstid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, men denne strukturen er ikkje til hinder for at kommunar kan slutta seg til seinare. Den interkommunale legevakta skal ta imot pasientar etter ordinær arbeidstid. Kvardagar opnar legevakta kl Laurdag, søndag og heilagdagar er legevakta døgnopen. Døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp er planlagt som eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal, Årdal og Leikanger, eventuelt også Vik. Når det gjeld andre intermediære senger, t.d. knytt til rehabilitering, er dette ikkje planlagd inn i tilbodet no, men vil eventuelt kome inn i Sogn LMS seinare. + 14

15 Ved bemanning av legevaktssentral, legevakt og døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp vil ein gjere seg nytte av sambruk av personale. I denne framstillinga ser ein bemanninga av Sogn LMS og kvar ein skal fordele kostnadene: Ein har kome fram til eit slikt bemanningsbehov: Leiing Koordinator/leiar i 50 % stilling for alle delfunksjonane Dagleg leiar for legevaktsentral og legevakt i 50 % stilling Legevaktssjef (lege) i 20 % stilling Helsepersonell i eit samla tilbod Tilsynslege for dei kommunale sengene i 20 % stilling Sjukepleiarar og anna helsepersonell tilknytt dei kommunale sengene o Leigeavtale med Helse Førde for leige av helsepersonell tilknytt medisinsk avdeling i Lærdal sjukehus o Sjukepleiar ved legevaktsentralen skal ha ansvar for desse sengene på nettene måndag til torsdag Legar ved legevakt o Ein lege i vakt måndag til fredag frå 15:30 til 08:00. Laur-, søn- og heilagdagar heile døgnet o Vert dekka av dei samarbeidande kommunane Anna helsepersonell ved legevakt o Sjukepleiaren tilknytt legevaktsentralen vil hjelpe legen i legevakta om det er høve til dette 15

16 Helsepersonell ved legevaktsentral o Ein sjukepleiar alle dagar og heile døgnet for å innfri krav om døgnkontinuerleg drift av legevaktstelefon o Ein ekstra sjukepleiar eller anna helsepersonell vil krevjast for å ta unna dei tidene av døgnet det er styrst pågang på legevaktselefonen 5 timar på kvardagane måndag til fredag 7,5 timar på laur-, søn- og heilagdagar Bemanninga i Sogn LMS er lista opp for personell tilknytt dei ulike delfunksjonane i dette delkapitlet, sjå figur under. Dette oversynet inneheld ikkje dei som har eit leiingsansvar (leiar av Sogn LMS/koordinator, dagleg leiar ved legevakta og legevaktssjef) eller bemanninga ved sengene i det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet. For øyeblikkeleg hjelp døgntilbod blir bemanning av pleiepersonell leigd gjennom avtale med Helse Førde. Elles stiller Sogn LMS med: Tilsynslege i 20 prosent stilling på dagtid Legevaktslege har ansvar utanom ordinær arbeidstid Sjukepleiar på natt måndag til torsdag, same som har ansvar for legevakttelefon Figurane under viser bemanninga ved legevaktsentral og legevakt. Utrekningar av turnus viser at ein treng 12 personar (5,86 årsverk) for å kunne dekke turnusen til legevaktsentralen. Personellbehov for legevaktsentral Sjukepleiarar/anna helsepersonell Vakt tid tal timar/vakt timar /veke timar per turnus per s Veke dagvakt 08:00-15:30 1 7,5 37,5 225 Veke kveldsvakt 1 15:30-22:00 1 6,5 32,5 195 Vakt kveldsvakt 2 17:00-22: Helg dag 08:00-15:30 1 7, Mellomvakt 1 7, Helg kveld 15:30-22:00 1 6, Nattevakt 22:00-08: Sum timar Stillingsprosent: 585,9 585 Det er legane tilsett i dei samarbeidande kommunane som dekker legevaktene. Etablering av interkommunal legevakt fører til ein reduksjon i talet på vakter for den enkelte lege. Personellbehov for legevakt Lege Frå Til Timar 1. Ordinære vakter 2. Ekstra pga dag før helgedagar Kveld: 15:30 23:00 7,5 16 Natt: 23:00 08:00 9,0 Helg Dag/Kveld: 08:00 23:00 15,0 Helg natt: 22:30 08:00 9,5 3 dagar pr år: 08:00 15:30 7,5 3. Helgedag, aktiv vakt dag: heile døgnet 15,0

17 9.2 Totale kostnader Ikkje alle kostnadene med Sogn LMS skal fordelast på alle kommunane. Det er nedanfor sett opp eit totalt oversyn over stipulerte kostnader med heile senteret. Deretter følgjer oversyn der det går fram kva dei ulike delane av Sogn LMS vil koste, ut frå visse føresetnader. Ut frå desse kostnadene kan ein også sette opp eit kostnadsestimat for kvar kommune. Eit klart atterhald må takast om den endelege tilslutninga til dei ulike delane. Oppstillinga er meint som eit estimat, og tek utgangspunkt i det ein veit om kostnader i dag. Endelege kostnader kan bli andre enn det ein her presenterer. Ved ønskje om innsyn i utrekningane og døme på andre fordelingsprinsipp er det høve til å ta kontakt med prosjektet. Det er nedanfor gitt eit overslag over totale kostnader. Det vil oppstå ulike kostnader per kommune alt etter kva konkrete løysingar som blir valde. Dette skal det arbeidast vidare med i hovudprosjektet. Modellen har som utgangspunkt at både legevaktsentral og legevakt ligg ved Sogn LMS. Kostnadene med kjøp av tenester frå Helse Førde er basert på framlegg til føresetnader for ein drifts- og leigeavtale, jfr vedlegg til forprosjektrapporten. Prosjektet tilrår at partane legg desse føresetnadene til grunn. Lønskostnader LVS/LV inkl leiing Driftskostnader legevakt Driftskostnader legevaktsentral Inntekter refusjoner natt (lege har fastløn på natt) Kjøp av tenester Helse Førde legevakt/lv-sentral Kjøp av tenester Helse Førde ø-hjelp Tilsynslege - 20 % stilling Leiar av kommunale funksjonar - 50 % stilling Medisinar Kreft-koordinator Løn til legevaktslege for tilsyn ved ØH-senger SUM Nokostnad legevakt i ÅLA Nokostnad legevaktsentral 7 kommunar (68 kr) Øyremerka tilskot til døgntilbod ø-hjelp Netto kostnad Oversynet bygger på at 3 kommunar samarbeider om legevakt, 7 om legevaktsentral og 4 om øyeblikkeleg hjelp-tilbodet. Det er i oversynet ikkje teke omsyn til dei nye kostnadene ein eventuelt ville ha fått ved levering av legevaktsentraltenester frå Helse Førde frå november Desse kan utgjere om lag 3,2 millionar kr for dei aktuelle kommunane. 9.3 Fordelingsnøklar På grunn av synergiar i tilbodet vil ei konkret utrekning og vekting av arbeidsinnsats og kostnad ved dei ulike tilboda vere utfordrande. Ein kan her berre gi eit estimat. Det er t.d. vanskeleg å seie heilt sikkert om sjukepleiaren ved legevaktsentralen vil kome til å arbeide 17

18 40 eller 50 prosent også ved legevakta. Like vanskeleg er det å seie korleis arbeidet vil vere på natta. Kor mykje av arbeidet vil vere å svare på legevaktsentralen og kor mykje av arbeidet vil vere ved dei kommunale sengene? Prosjektet har sett opp nokre forslag til fordelingsnøklar og ser for seg ein evalueringsperiode etter at tilbodet er etablert. Fordelingsnøkkel fordeling i kostnader mellom deltilboda: Sogn lokalmedisinske senter er her delt inn i 4 delar: Legevaktsentral (LVS) Interkommunal legevakt (LV) Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (ØH-D) Andre samhandlingsfunksjonar (andre) Nokre av tilboda bruker same personell og vi vil derfor skilje ut dei delane det er sambruk for å fordele kostnadene på ein god måte. Desse delkostnadane er skilde ut for fordeling mellom dei ulike deltilboda: 1) Sjukepleiar/anna helsepersonell på natt (sj.pl natt) 2) Sjukepleiar/anna helsepersonell dagtid og kveld (sj.pl dag/kv ) 3) Dagleg leiar for legevakt/legevaktstelefon (dagl.l. LVS/LV) 4) Kjøp av tenester frå Helse Førde til legevakt og legevaktsentral (HF: LV/LVS) 5) Koordinator/leiar for heile Sogn LMS (leiar LMS) Framlegg til deling mellom tilboda: Kostnad LVS LV ØH-D Andre Kommentar Sj.pl natt 50 % 50 % Kostnaden er sjukepleiar/anna helsepersonell natt for heile veka. På natt måndag til torsdag sambruk LVS og ØH-D. Om ein deler desse nettene utgjer bruken til ØH-D 30 %. Prosjektet vel trass dette ei fordeling på for heile tilbodet, då det truleg er meir krevjande på natt å ta seg av ØH-D enn LVS. Sj.pl 60 % 40 % Sjukepleiar sitt hovudansvar er bemanning av LVS og dag/kv Dagl.l. LVS/LV hjelper i legevakta ved behov. 50 % 50 % Dagleg leiar har eit ansvar for LV og LVS. Lik deling mellom tilboda her. Flest tilsette ved LVS, men kanskje like stort arbeid med oppfølging av dagleg drift av legevakta. HF: 35 % 65 % Størst del av arealleige ved LV. LVS/LV Leiar LMS % Leiar og koordinator for heile Sogn LMS. Litt av arbeidet inn mot LV og LVS, men her er eigen leiar. Leiing av personell ved ØH-D inngår i avtalen med Helse Førde. 18

19 9.4 Totale kostnader per deltilbod Her framgår utrekna totalkostnad for kvart av tilboda med ei prosentdeling som tilrådd i tabellen over. Kostnader legevaktsentral (telefon) Andel (%) Helsepersonell (spl) natt Kostnad dagleg leiar 50% Helsepersonell (spl)dag/kveld Totalsum kjøp av tenester Kjøp av tenester Helse Førde Koordinator/Leiar Sogn LMS Driftskostnad legevakssentral Samla kostnad LVS: Kostnader legevakt Andel (%) Netto driftskostnad LV Kostnad legar inkl LV-sjef Helsepersonell (spl) natt 0 - Kostnad dagleg leiar 50% Helsepersonell (spl) dag/kveld Kjøp av tenester Helse Førde Koordinator/leiar Sogn LMS Samla kostnad legevakt Vertskommune tilskot ( ) Samla kostnad til fordeling: Kostnader ø-hjelps-/observasjonssenger Andel (%) Løn legevaktslege (usikker) Helsepersonell (spl) natt Kostnad dagleg leiar 50% 0 - Helsepersonell (spl) dag/kveld 0 Kjøp av tenester Helse Førde Tilsynslege 20% st Koordinator /leiar Medisinar Øyremerka tilskot ( ) Samla kostnad til fordeling:

20 Kostnader andre samhandlingsfunksjonar Andel (%) Helsepersonell (spl) natt 0 - Kostnad dagleg leiar 50% 0 Helsepersonell (spl) dag/kveld 0 Kjøp av tenester H Førde - LV/LVS: 0 - Kreftkoordinator Koordinator /leiar Sogn LMS Samla kostnad til fordeling: Kreftkoordinator: Sjå forprosjektrapporten pkt 3.5, side 16. Det må understrekast at dette er førebelse kostnadsvurderingar, og at kostnadene skal utgreiast nærare i hovudprosjektet. 9.5 Fordelingsnøkkel fordeling av kostnader mellom kommunane Prinsipp ved fordeling: Legevaktsentral er fordelt etter innbyggjartal i hovudoversikten på kostnad per kommune o Det er også rekna ut kva fordelinga blir ved: 20 % fordelt likt mellom kommunane og 80 % etter innbyggjartal 40 % fordelt likt mellom kommunane og 60 % etter innbyggjartal Legevakt er fordelt 30 % likt mellom kommunane, 70 % etter folketal Øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet er fordelt mellom deltakarkommunane i samsvar med tal liggedøgn berekna av Helsedirektoratet Andre tenester ved Sogn lokalmedisinske senter, t.d. kreftkoordinator, er fordelt med 20 % til kvar av kommunane Årdal, Aurland og Leikanger, medan Lærdal betalar 40 %. (For Leikanger må dette vurderast nærare, då kommunen evt. ikkje deltar i samarbeid om kreftkoordinator. Ei kostnadsjustering her vil utgjere rundt kroner.) 20

21 9.6 Totalkostnad per kommune Årdal Lærdal Aurland Vik Leikanger Sogndal Luster Legevakttelefon Legevakt Ø.hjelps-/observasjonssenger Andre SUM Om ein tek omsyn til dagens kostnader, blir auka kostnad for kommunane: Kostnad legevakttelefon i dag Kostnad legevakt i dag Ny nettokostnad Om prisen for levering av legevakttelefontenester frå Helse Førde aukar til kr 190 pr innbyggjar frå november 2014, blir nettokostnaden i høve dette alternativet slik: Kostnad legevakttelefon 190/innb Ny nettokostnad ( ) ( ) ( ) Figuren viser total kostnad per kommune etter fråtrekk av øyremerka tilskot til øyeblikkeleg hjelp døgntilbod for ÅLA kommunane og Leikanger. Sum viser total kostnad per år. Under ser ein nettokostnad dersom ein tek høgde for ein venta prisauke for legevakttelefontenestene levert av Helse Førde. Alternative kostnadsfordelingar for legevakttelefon Fordeling Årdal Lærdal Aurland Vik Leikanger Sogndal Luster Innb.tal Figuren viser kostnadsfordeling for legevakttelefonen mellom kommunane. Øvste linja viser kostnader ved fordeling på innbyggjartal, linjene under ei fordeling på og Vidare prosess På bakgrunn av handsaming av forprosjektrapporten i kommunane og Helse Førde vil det bli utarbeidd ein prosjektplan for hovudprosjektet, som går til handsaming i styringsgruppa i januar Det må innan søkast om midlar frå helsedirektoratet til etablering av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Rådmannen har i tilrådinga lagt til grunn at kommunen underteiknar avtale med Helse Førde om ØH-sendger ved Lærdal sjukehus og søkjer om tilskotsmidlar innan fristen med atterhald om kommunestyret sin godkjenning av avtalen i møte Det er teke sikte på oppstart av alle tenester knytt til Sogn lokalmedisinske senter i november Dette har samanheng med naudsynt tid til anbod og ombyggingsarbeid ved Lærdal sjukehus og føremonene med å starte samstundes med innføring av nytt naudnett. VURDERING Etter rådmannen si vurdering inneber prosjektet Sogn lokalmedisinske senter ei god støtte til alle kommunane i Sogn i arbeidet med å følgje opp samhandlingsreforma. Kommunane har likevel ulike utgangspunkt og føresetnader, og det vil variere kva tilbod og funksjonar kommunane ønskjer eller ser behov for å samarbeide om. Leikanger kommune har i samband med forstudien gjort vedtak om å delta i forprosjektet på alle fagområda utanom interkommunal legevakt på Lærdal sjukehus. 21

22 Seinare har ei løysing for legevakttelefonen vorte aktualisert for alle dei 7 kommunane i samband med planar for nytt naudnett. Leikanger kommune har slutta seg til planane om legevakttelefon for kommunane i Sogn lokalisert til Lærdal sjukehus og knytt til legevakta der med oppstart hausten I tillegg til fellesfunksjonane lokalisert til Lærdal sjukehus, meiner rådmannen at samarbeid om kompetanseutvikling gjennom eit system for fagnettverk vil vere eit viktig ledd i å utvikle tenestene og møte framtidige utfordringar. Det same gjeld samarbeid om å avklare gode pasientforløp og implementere desse lokalt i Sogn. Dette arbeidet må det likevel leggjast meir konkrete planar for framover. Eit alternativ for døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp ( ØHJ) er oppretta i Sogndal kommune, og der har dei no erfaring med over 1 års drift. Det har vore mindre bruk av sengene enn forventa, under 30% belegg. Dersom kommunen skal vurdere å knyte seg til Sogndal som eit alternativ til Lærdal, må ein stoppe opp prosessen mot Lærdal og gjera ei utgreiing om samarbeid med Sogndal kommune. Det er mogeleg å ha ØHJ-senger i Sogndal og samtidig vera med på dei andre oppgåvene innan fagnettverk og pasientforløp i Lærdal. Sogndal kommune har gjevi tilbod levering av ØH-senger med døgnopphald til ein kostand på kr ,- pr år, ref vedlagt framlegg til avtale. Når det gjeld framtidig samarbeide med senger for rehabilitering og intermediærfunksjonar, vil det vera naturleg å ha desse sengene same stad som ØHJ-sengene. Ei vurdering av kvar Leikanger skal ha sine ØHJ-senger fører til ei avveging om kva for type samarbeide kommunen skal ha i framtida. Er det ønskje om at regionen skal samlast mest mogeleg om felles løysingar bør ein knyte seg til Lærdal. Legg ein vekt på utviklinga mot større kommunar er det vera naturleg å samarbeide med nabokommunen. Rådmannen vil etter ei samla vurdering tilrå at Leikanger kommune sluttar seg til samarbeidet omkring Sogn lokalmedisinske senter på alle dei områda som er aktuelle for kommunen, i samråd med tilrådingane frå prosjektet. Nye kostnader med dette vil for kommunen vere ,- kr på årsbasis, når ein tek omsyn til frådrag for øyremerka tilskot til døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og dagens kostnader med tenestene. Per i dag er ikkje utgiftsfordelinga endeleg avklart, om det skal fordelast på folketal åleine eller ein fast del av summen likt. I 2014 vil hovudtyngda av kostnadene kome frå november (Leiar for det samla kommunale tilbodet, dagleg leiar for legevakta og legevaktsjef bør tilsetjast våren 2014, og ein må dermed for denne delen rekne omlag eit halvt års verknad). Rådmannen vil tilrå at Leikanger kommune set av ,- kr i budsjettet for 2014 til å dekke desse utgiftene. 22

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Rapport frå forprosjekt

Rapport frå forprosjekt Rapport frå forprosjekt Sogn lokalmedisinske senter 22.11.13 Innhald Innleiing... 2 1 Samandrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Samhandlingsreform og forstudie... 3 2.2 Parallelle prosessar i Helse Førde... 4

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10.

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10. Saksfremlegg Oppretting og organisering av interkommunal Legevaktsentral Bakgrunn: Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om krav til akuttmedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr. Austevoll kommune Møteprotokoll ELDRERÅDET Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/13-002/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer